Motioner till HSB Malmö

MOTION #00. Inledning
 1. HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som sker idag!
  En liten historia om hur HSB Malmö för medlemmarna bakom ljuset


 2. Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga

 3. REVIDERING AV LÖNESÄTTNING OCH FÖRMÅNER FÖR VD

 4. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
  Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode


 5. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen
 6. Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
  Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.
 7. Förändring av valberedningspolicy -
  Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.
 8. Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete
 9. IT-kompetens i HSB Malmös styrelse
 10. Info om Arne Axrups stipendiefond
  Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?

 11. Lista över motioner och motionärer &
  Krafttag för att fler motioner ska skrivas av flera
 12. Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum
 13. Senare inlämning av motioner
 14. Information om vad som gäller för motioner & Påverka HSB Riksförbund
 15. Motioner ska noga utredas av styrelsen

 16. Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
  Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs


 17. Styrelse får ej föreslå arvode!
 18. Arkiveringsrutiner - gallring - Arkivering av information
 19. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument
 20. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
 21. Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna
 22. Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år
 23. Policy för suppleanter (styrelse, valberedning, revisorer, etc) tas fram
  Suppleant i styrelsen ska finnas och kallas till möten!
 24. Definition av styrelsesuppleantens arbetsuppgifter tas fram + arvode
 25. Information om hur länge en förtroendevald suttit
 26. Ersättare till fullmäktigeledamöter
 27. Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot
 28. Innehåll i röstlängd specificeras
 29. Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt
 30. HSB Riksförbunds kod får inte följas!
 31. "Permanent" stadgegrupp tillsätts
 32. Permanent formulär för stadgeförslag
 33. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
  Arvodering av justerare/rösträknare
 34. Styrelsen får ej göra muntliga avtal!
 35. Redovisning av medlemsundersökning 1999-2007
 36. Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma
 37. Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander
 38. Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse -
  Konsekvenser för styrelsens agerande
 39. Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande
 40. Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag
 41. Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket
 42. Arvoden ej i basbelopp
Pga av HSB Malmös styrelses ovilja så här långt att svara på frågor så tvingas medlemmarna att använda den sista möjligheten som finns för att etablera någon form av kontakt med HSB Malmös styrelse, dvs genom motioner.

De flesta av de motioner som jag lämnat in här skulle kunnat lösas enkelt och snabbt om styrelsen varit villig att föra en dialog med medlemmarna och om styrelsen lyssnat på de ytterst få medlemmar som engagerar sig. Alternativt, eller i kombination med, att styrelsen själv tagit tag i alla de olika bitar som behöver förbättras och lösas. Så är tyvärr inte fallet, och därför blir det i stället onödig tid som fullmäktigeledamöterna måste ägna åt detta.

Om sedan fullmäktigeledamöterna själva varit engagerade i det uppdrag de fått i förtroende av medlemmarna i sin förening så hade det skrivits avsevärt fler motioner under tidigare år, det hade inte funnits så mycket att motionera om idag och allt skulle ha fungerat mycket bättre idag. Det är ytterst beklagligt att det utbredda ointresset gör att endast några få medlemmar av 42.000 medlemmar måste skriva motioner för alla andra. Det är min förhoppning att fullmäktigeledamöterna skärper till sig och i framtiden börjar engagera sig, alternativt att de lämnar över sitt uppdrag till någon som är beredd att prestera något.

OBS!!!
Notera att HSB Malmö har alla möjligheter att avsevärt förenkla för fullmäktigeledamöterna på årsstämman genom att diskutera igenom motionerna med mig, och före årsstämman genomföra de motioner som HSB Malmös styrelse kan tänka sig att ställa upp på, så att jag kan dra tillbaka dessa motioner. Jag hoppas så sker.
Väljer HSB Malmös styrelse att inte göra detta så kan var och en själv räkna ut anledningen till detta.

Det är möjligt att det sista HSB Malmös styrelse vill är att ha någon kontakt med mig pga de avslöjanden jag gör på min webbplats, men frågan är om en styrelse ska arbeta efter sitt eget personliga tyckande, eller efter vad som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar?

OBS! Till styrelsen: Alla mina motioner ska på årsstämman presenteras i den ordning jag skrivit dem, motionerna får inte grupperas, och de ska besvaras en och en!

Jag vill ännu en gång understryka att jag gjort min uppställning av motioner så att de ska vara lätta att läsa och se vad som hör ihop, samt för att reducera utrymmet (i stället för att skriva en motion för varje punkt). Nästan varje numrerad motion innehåller flera yrkanden som i många fall ska ses som separata motioner.

Således går det inte att avslå den grupp av motioner som ingår i "huvudmotionen" i ett och samma beslut. Beslut måste tas separat för varje punkt, men för att förenkla för stämman så kan jag självklart godkänna att alla motioner (yrkanden) under en numrerad motion godkänns i ett svep (eftersom jag då inte behöver argumentera för varje "delmotion").

Om styrelsen vill göra det lättare för stämman så har jag gärna ett möte i god tid före stämman med den som styrelsen planerat in ska agera stämmoordförande, för att därmed optimera behandlingen av motionerna på stämman. Alla skulle tjäna på detta!

Medlem # 89093 - 2008-01-23


MOTION #34.

HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som idag!
En liten historia om hur HSB Malmö lurar medlemmarna

Bakgrund:

I min egen brf så sitter det en styrelse som tyvärr lämnar en hel del övrigt att önska. De gör i princip inte en enda sak rätt (av det lilla som de rent faktiskt presterar). Om det finns en lag som går att bryta mot så verkar de anstränga sig för att göra detta på ett eller annat sätt.

Dessutom;
Denna styrelse höjer själv sina egna arvoden, ordföranden skaffar sig förmåner som t.ex. gör att telefonkostnaderna ökar med 500 % eller mer och en mängd andra oredovisade o/e oförklarade förmåner, de följer inte lagen t.ex. genom att de inte bryr sig om att följa stämmans beslut, felaktiga kallelser, ger inte tillgång till stämmoprotokoll i lagstadgad tid (vittne: Bengt Skånhamre), de ljuger öppet för stämman om saker som t.o.m. lätt kan bevisas som lögner, de vägrar svara på skrivelser från medlemmarna, de saknar helt enkelt kompetens för så gott som allt och vet inte ens vad som krävs för en fullmakt, etc., etc. i nästan all oändlighet. Allt finns dokumenterat med detaljerad bevisföring för det mesta av detta. Jag skulle enkelt kunna skriva en hel bok bara om de galenskaper denna styrelse gjort, så det är naturligtvis helt omöjligt att gå in närmare på allt detta här.

Observera alltså att det här inte är frågan om en styrelse som bara gör fel genom okunnighet. Alla kan vi göra fel, så det är inte det jag anmärker på , utan det handlar om en maktfullkomlig styrelse som medvetet bryter mot regelverk, som medvetet inte svarar på skrivelser, som medvetet inte vill att någon som kan något i sakfrågor ska hjälpa dem, som inte drar sig för lögner i något läge, som medvetet försöker stoppa all insyn, etc.

Allt detta händer under HSB Malmös beskyddande vingar!

HSB Malmö håller tyst! - De få med insyn avslöjar inget!
Jag är fullt ut medveten om styrelsens kraftigt bristande kompetens, eftersom jag har lite kunskap och erfarenhet inom området. Naturligtvis är HSB Malmö precis lika införstådd med detta som jag är, även om det aldrig kommer att inträffa att någon på HSB Malmö rakryggat vågar ställa sig upp och säga detta. Systemet är tyvärr uppbyggt på detta sätt, vilket gör att medlemmarna lever farligt när de få med insyn tiger som muren i alla lägen. Mycket farligt!

Nu över till det stora problemet här.

På varje stämma som hålls i min förening så backas den dåliga styrelsen upp av HSB Malmö på alla sätt. HSB Malmö håller hela tiden denna farliga styrelse om ryggen.
Styrelsen i min brf klarar inte ens av att själv besvara de enklaste motioner utan anlitar HSB Malmö för att svara på alla motioner från bostadsrättsföreningens medlemmar.
 1. För 44.400 kr besvarar HSB Malmö motioner åt styrelsen
  För dyra pengar, senast fyrtiofyratusenfyrahundra kr - 44.400 kr (!!!) -, skriver HSB Malmö - i all hemlighet -, svar på medlemmarnas enkla motioner åt styrelsen i min brf!
  Det är alltså ingen utredning i sakfrågor som HSB Malmö får dessa pengar för!
  Det är enbart "skyddspengar" för styrelsen.

  HSB Malmös chefsjurist Stellan Håkansson svarar på medlemmarnas motioner.
  Det ena svaret efter det andra är ganska långt ifrån sanningen. Han bara utnyttjar medlemmarnas okunskap, och kan därför svara på ett okunnigt och oriktigt sätt utan att medlemmarna reagerar. Han trixar och vänder på formuleringar, och gör allt för att försöka vända varje motion till att den inte är bra (på styrelsens uppdrag).

  Allt detta gör HSB Malmö i tron att det aldrig ska avslöjas hur det egentligen gått till.
  Därför är det särskilt viktigt att jag här redovisar sanningen.

 2. Enda mål att alla motioner ska avslås oavsett vad de handlar om
  HSB Malmös uppgift av styrelsen är att med alla medel få medlemmarna till att avslå samtliga motioner, oavsett hur värdefulla och bra motionerna är. Motionerna ligger ute på min webbplats med HSB Malmös svar så alla kan se hur HSB Malmö beter sig.

  På årsstämman 2007 i min brf var det var till och med så att den advokat styrelsen i hemlighet anlitat som mötesordförande flera gånger ytterst förvånat inflikade att många av motionerna var bra och att de inte borde avslås. Inte ens han - som i övrigt var pinsamt tydligt på styrelsens och HSB:s sida - kunde avhålla sig från att visa sin förvåning över att de okunniga medlemmarna lät sig påverkas så mycket av HSB Malmö. Men HSB Malmös nedlagda arbete att påverka medlemmarna att avslå alla bra motioner från alla medlemmar vägde tyvärr tyngre.

  Inte ens motioner som bara handlade om att styrelsen skulle följa lagen (vilket inte gjorts, därav motioner om detta, i stället för att dra styrelsen inför rätta) gick igenom pga HSB Malmös ansträngningar med att påverka medlemmarna i föreningen.

 3. Stellan Håkansson på HSB Malmö debiterar 18.000 kr enbart för att i det tysta närvara på stämma
  Stellan Håkansson, på HSB Malmö, närvarade på årsstämman 2007 i min brf. Det enda han fick att göra där var att svara på några enkla och grundläggande frågor från mig, på de svar han hade formulerat. De få svar jag fick tillbaka var mycket förvirrade.
  För bara sin fullständigt onödiga närvaro på stämman debiterade Stellan Håkansson föreningen 17.700 kr (alltså delvis av mina pengar!).

 4. HSB Malmö röstar i min förening för brf-styrelsen mot medlemmarna
  Med fullmakt från HSB Malmös styrelse sitter sedan chefsjurist Stellan Håkansson längst fram på stämman och tydligt röstar mot samtliga motioner som skrivits.

 5. HSB Malmö hjälper till med att hitta dyra advokater som sedan anlitas utan medlemmarnas kännedom
  Vidare så fixar HSB Malmö dyra advokater åt styrelsen som ska vara experter på att hålla stämmor så att alla medlemmar med åsikter och frågor trycks ner på bästa sätt.

  Det märkliga är att dessa "HSB-advokater" inte ens klarar av att följa lagen i sitt uppdrag som mötesordförande. De tillåter smutskastningar på stämman, utan att reagera (i alla fall om det är mot dem som inte tycker exakt som styrelsen), de har inte lärt sig att en medlem har yttrande- och frågerätt, etc.

  Stämmoprotokoll som advokaterna skrev innehöll ett antal mycket allvarliga och direkta felaktigheter såväl som mängder med mindre felaktigheter.
  Allt finns dokumenterat av mig och kan mycket enkelt bevisas.

 6. Den av HSB Malmö utsedde revisorn lurar medlemmarna
  HSB Malmö ordnar fram den av HSB Malmö utsedde revisorn från Ernst & Young till styrelsens stöd (som för övrigt tillsatts i ett "skenval"). Denna revisor t.o.m. ljög för medlemmarna på årsstämman 2007, vilket är dokumenterat av mig. Revisorn lurade medlemmarna i min brf till att tro att styrelsen i min brf gjort en upphandling av revisor för föreningen och att BoRevision då ersattes med Ernst & Young.
  En lögn som dessutom är mycket lätt att bevisa som sådan.

 7. Priset för en lögn från en revisor = 4.500 kr
  Ovanstående var denna "HSB-revisors" enda uppgift på stämman, och för denna lögn fick medlemmarna betala 4.500 kr i ersättning.

  Detta samtidigt som han slipper skadestånd för den skada han orsakar föreningen genom att skriva under en årsredovisning som är proppfull med felaktigheter.

 8. Revisorer och styrelse är ett
  Vad som också komplicerar situationen är att de två interna revisorerna agerar som en del av styrelsen (justering av stämmoprotokoll görs t.ex. av styrelsesuppleant och intern revisor). Anledningen till att revisorerna inte gör någon kontroll av årsredovisningen eller något annat är inte bara den saknade kompetensen för detta. När styrelse och revisorer är lika okunniga så går man naturligtvis ihop för att inte avslöjas.
  Därmed är cirkeln sluten och ingen som helst insyn eller kontroll finns.

 9. Turning Torso flyttar till min brf under stämman
  På varje stämma i min förening så drar styrelsen med sig ett helt batteri av HSB-folk.
  De främre raderna fylls snabbt upp av personal från HSB på stämmorna i min förening.
  Alla sitter där för att backa upp den fega styrelsen i alla frågor så gott de kan, oavsett vad det handlar om. Styrelsen gömmer sig själva bland medlemmarna runtom i lokalen och vågar inte ens gå upp på podiet med advokaterna de anlitat mot medlemmarna.

 10. HSB Malmö begår otvetydigt lagbrott !!!
  Vad HSB Malmö inte tycks känna till är att deras närvaro är i direkt strid med lagen.
  Eller så bryr sig HSB Malmö inte om det, eftersom de är så säkra på att ingen kommer att dra dem inför rätta ändå.

  Lagen gör nämligen ingen skillnad på styrelse och vanlig medlem. Detta är solklart!
  Endast en med fullmakt från HSB Malmös styrelse får närvara. Ändå så tömmer HSB Malmö Turning Torso på personal och skickar dem på stämmorna i min förening.

  HSB Malmö tror att bara för att de arbetar på HSB så är de fria att bryta mot lagen.

 • 300.000 kr för tre stämmor mot normalt 5.000 - 10.000 kr per stämma
  Styrelsen i min lilla bostadsrättsförening kastade ut nästan 200.000 kr på en enda stämma (jämfört med normalt 10.000 kr), med som enda mål att försöka dölja styrelsens fel och misstag samt för att stoppa alla motioner från att gå igenom.
  Årsredovisningen är svårtolkad och klargör inte vad som kostat vad, men den totala kostnaden för tre stämmor är enligt styrelsen 300.000 kr, varav 200.000 kr specificerats för en av dessa tre stämmor.

 • Nästa stämma uppskattas till 100.000 kr
  Kostnaden för årsstämman 2008 har styrelsen i årsredovisningen hävdat att de tror den kommer landa på 100.000 kr. "Besparingen" tycks främst ligga i att inga motioner överhuvudtaget har besvarats denna gång (mer än med en mening/motion i stil med "Du har inga bevis"... vilket jag självklart har).

 • Kostnad för föregående extrastämma; 50.000 - 100.000 kr
  Kostnaden för den senaste extrastämman i min förening har styrelsen inte velat avslöja, men min uppskattning är närmare 100.000 kr (normalt ca 5.000 kr).

 • Varje stämma i min förening hålls av advokater.
  De av HSB Malmö och styrelsen anlitade advokaterna har inga som helst skrupler.
  Senaste två gångerna har advokat Mats Engstrand från advokatfirman Delphi varit mötesordförande. Han ger verkligen inte ett gott intryck med sitt högst klandervärda beteende och hantering av stämman, och det finns oerhört mycket att skriva om detta (inget positivt), men jag ska inte gå närmare in på det just här!

HSB Malmö bistår med hjälp att försöka täcka över alla fel som styrelsen gör.

Det finns ett tillfälle på året som denna styrelse måste lämna sitt ide och tvingas konfronteras för alla de misstag, fel och brott (enl. mig) som de begår, och det är på årsstämman. Det är alltså det enda tillfället som övriga medlemmar får en chans att se i alla fall en liten del av vad som hänt bakom kulisserna.

Men då står HSB Malmö där och blockerar all insyn och stöttar styrelsen i varje fel, misstag och olaglighet som denna styrelse gjort.
Ska det verkligen vara på detta viset?

Hur vanligt förekommande är detta?
Nu råkar jag veta att min brf är inte den enda inom HSB Malmö där HSB Malmö beter sig så här, så jag kan inte ta åt mig "äran" att vara ensam om att bli behandlad så illa av HSB Malmö. Hur ofta HSB Malmö täcker över för styrelser finns det naturligtvis ingen statistik på. Men om inte HSB Malmö snart upphör med att till varje pris skydda maktfullkomliga styrelser och bistå med hjälp att trycka ner varje enskild medlem som har en åsikt som inte överensstämmer med styrelsen så får väl ett system tas fram för att registrera detta med de drabbades hjälp (om det inte finns någon annan lösning).
 • Hopplös kamp för enskild medlem mot styrelse och HSB
  • Hur ska en enskild motionär utan resurser kunna värja sig mot en dålig styrelse som stöds fullt ut av HSB Malmö, ett gäng inhyrda advokater, revisorer, etc, etc., där alla gör allt för att skydda styrelsen/sig själva, och dölja samtliga fel?

  • SKYR INGA MEDEL - LJUGER ÖPPET
   Speciellt med tanke på att styrelsen inte skyr några medel där inga lögner är för stora och där ingen av de inblandade avslöjar de lögner som de alla är fullt medvetna om! De lögner som styrelsen förmedlar till medlemmarna har under rådande förhållande HSB Malmö precis lika stort ansvar för som de i styrelsen som rent faktiskt framför dem!

  • PERSONLIGA PÅHOPP & MOBBNING I OANADE MÄNGDER
   På stämmorna i min brf är det nu bara två personer kvar som vågar yttra sig kritiskt mot alla de fel som begås av styrelsen. På varje stämma så haglar det personliga påhopp över oss. En stämning som styrelsen, med rena osanningar och alla till buds stående sätt, i nära samarbete med HSB Malmö byggt upp under lång tid. Även om det bara är några få som står för dessa dumma påhopp så kan det inte tillåtas få gå till så här! HSB Malmö tror att de kan gå fria från en rättslig prövning bara för att HSB Malmö inte själv står för påhoppen. HSB Malmö tror att de kan gå fria från att fällas för dessa trakasserier bara för att HSB Malmö överlämnar till någon annan att sitta som mötesordförande. Jag är inte fullt lika säker på att det kommer att lyckas. Detta tack vare den extremt enkelt bevisbara inblandningen av HSB Malmö i de trakasserier som genomförs.

   Om HSB Malmö fortsätter på detta vis så kommer jag naturligtvis att dra HSB Malmö inför rätta. Inte så mycket för min egen skull kanske, utan mer för alla andra utsatta i föreningarna som råkar illa ut. Därför ger jag HSB Malmö en sista chans nu att inte bara upphöra med sin mobbningstaktik, utan att även anstränga sig att i alla fall lite försöka att återställa vad de orsakat.
   Det är HSB Malmö som har bollen, och jag hoppas därför att HSB Malmö också gör bra mycket mer än vad jag yrkat här nedan. Med start nu!

  • MINA PENGAR ANVÄNDS MOT MIG !!!
   Inte blir det bättre av att styrelsen inte har någon bortre gräns för hur mycket de kan använda av mina pengar och de andra medlemmarnas pengar enbart i syfte att hålla sig kvar på sina på tok för högt arvoderade poster!

Ska det verkligen höra till HSB Malmös uppgifter att skydda en dålig styrelse så att det aldrig kan avslöjas hur illa föreningen sköts?

Jag hoppas innerligt att det inte finns en enda person som tycker något annat än att det är mycket fult och oansvarigt av HSB Malmö att på detta sätt utnyttja en inkompetent styrelse för att göra sig en rejäl hacka på godtrogna medlemmarnas bekostnad.

Det här måste vara så långt från de kooperativa tankarna som man kan komma!

HSB Malmö resonerar som att en dålig styrelse är bättre än ingen styrelse, och därmed får usla styrelser sitta kvar tack vare HSB Malmö. Men när det verkligen kommer till kritan så blir det alltid en styrelse som kan ta över.

Det viktiga är att en styrelse alltid måste vara införstådd med att om de missköter sitt uppdrag så kommer HSB Malmö inte att stå där och backa upp dem, så som sker idag.

Inte en kamp MOT, utan en kamp FÖR !!!
När jag m.fl. träffade styrelsen efter sommaren 2007 så fick vi de traditionella anklagelserna riktade mot oss med antydningar om att vi bara var ute efter att ställa till med problem. Min kamp mot hur det ofta går till idag inom HSB är verkligen inte en kamp mot någon, det är en kamp för i främsta hand de 43.000 medlemmarna inom HSB Malmö, men även för alla bostadsrättshavare och bosparare i hela landet. Det är en ensam kamp. Vi är några stycken i Malmö som inte låter oss tryckas ner så lätt och som vågar stå upp mot allt vi utsätts för. Det hade varit trevligt om fler hade velat ställa upp, och jag hoppas att fullmäktigeledamöterna på årsstämman 2008 banar väg för en kooperation som ställer upp för alla medlemmar, där alla ska veta att det inte är acceptabelt att ljuga eller förtrycka någon annan. Såväl styrelsens svar på denna motion som ledamöternas beslut i denna motion kommer att visa hur det blir med den saken.


Hur kommer HSB Malmös styrelse att svara på denna motion?

 • Undanflykter och kommentarer utan relevans för denna motion
  På denna motion kommer vi naturligtvis få höra ett antal undanflykter, där HSB Malmös styrelse bl.a. kommer att lägga ansvaret på andra utanför HSB. HSB Malmös styrelse kommer att svara i stil med att om medlemmarna inte är nöjda så får de byta ut styrelsen, och andra floskler som inte har det minsta med denna motion att göra (utan som bara är till för att förvilla).

  HSB Malmös styrelse kommer att säga att det är ett internt problem i föreningen, trots att jag så detaljerat beskrivit att det är precis vad det inte är.

 • Inga detaljer
  HSB Malmös styrelse kommer i sitt svar inte att vilja gå in i detaljer, eftersom sanningen naturligtvis inte precis är till någon fördel för dem.
  HSB Malmös styrelse kommer i bästa fall att plocka ut några få punkter som de bemöter, där de tror att de kan ha en chans att förvirra stämman.

 • Ingen diskussion med mig
  HSB Malmös styrelse kommer heller inte att vilja diskutera denna motion med mig (mer än i så fall för att be mig dra tillbaka den). Detta eftersom styrelsen vet att jag har rätt, och då går det inte att argumentera emot vad jag här avslöjat.
  HSB Malmös styrelse kommer inte att våga ta tjuren vid hornen.

 • Styrelsen kommer inte ge mig möjlighet att bemöta styrelsens svar
  För att skydda sig själva så mycket som möjligt så kommer styrelsen inte att ge mig någon möjlighet att bemöta det svar som styrelsen skriver på denna motion.
  Detta för att jag inte ska kunna kommentera oriktiga påståenden från en styrelse som aldrig tycks våga stå för sina uttalanden.

 • Så luddiga och undanglidande svar som möjligt
  HSB Malmös styrelse kommer att akta sig noga för att säga något konkret. De vågar inte säga något konkret i sitt svar till denna motion av rädsla för att det kan motbevisas. Svaret från styrelsen kommer av denna anledning att bli mycket luddigt.

 • Styrelsen kommer att bekosta extern hjälp med DINA pengar
  Med stor säkerhet kommer styrelsen anlita en advokat för att formulera svar på denna motion (m.fl.), för att inte riskera att sanningen avslöjas. Denna advokat - med som enda uppgift att skydda styrelsen (känns det igen?), och inte att på det minsta sätt värna om medlemmarnas bästa - får medlemmarna i HSB Malmö vackert betala, dessutom trots att svaret inte blir bättre.

  Frågan blir då om du vill ha en styrelse som inte själv kan formulera sig?

 • Inga erkännanden eller ursäkter
  HSB Malmös styrelse kommer inte att erkänna sina gärningar. HSB Malmös styrelse kommer att hävda att vad jag skriver här inte är sant. Men jag kan garantera att jag aldrig skriver något som inte är sant. Varför skulle jag göra det? Vad skulle jag ha att tjäna på detta? Tvärtom är det ju så att det inte är någon rolig uppgift att avslöja tråkiga sanningar som i denna motion, för det finns alltid de som hatiskt angriper sanningssägaren på olika irrelevanta sätt, med påhopp och allt, i stället för att hålla sig till själva sakfrågan. Så tro mig när jag säger att allt vad jag skriver här är fullt ut sant! Allt finns dessutom dokumenterat i detalj på min webbplats om bostadsrätter!

 • Ingen lösning på problemet
  HSB Malmös styrelse kommer inte heller att presentera någon lösning på problemet.
  En styrelse i HSB Malmö som värnar om medlemmarna hade tagit detta problem på största allvar och omedelbart sett till att ta fram ett åtgärdspaket som säkrar att HSB Malmö aldrig mer stöttar usla styrelser på medlemmarnas bekostnad.

 • Bevisligen osanna påståenden om att styrelsen inte känner till vad som hänt
  Möjligen kommer HSB Malmös styrelse hävda att de är okunniga om allt vad som försiggått i min förening. Jag vill därför nämna att HSB Malmös styrelse (Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin) själv delat ut fullmakter till HSB-personal att närvara på stämmor i min brf. Naturligtvis gör de inte detta utan att helt veta skälet till varför HSB Malmö fyller upp varje stämma i min brf.

  Och informationschef Bengt Skånhamre sitter i styrelsen i min brf.

  Att HSB Malmös styrelse inte skulle veta vad som hänt i min brf, eller vad HSB Malmö haft för sig, är som alla säkert förstår därför helt uteslutet.

  Men nu vet styrelsen! Styrelsen har några månader på sig att visa att de tar seriöst på detta, och verkligen anstränger sig för att för att uppnå kraftiga förbättringar!

 • Ingen notis om att jag redogjort för hur styrelsens svar kommer att utformas
  Jag tror inte ens att HSB Malmös styrelse kommer att bry sig om att jag redan här redogjort för hur HSB Malmös styrelse kommer att reagera på denna motion.
  De litar på att det ska vara lätt att lura fullmäktigeledamöterna med traditionellt luddiga, svävande, och irrelevanta svar.

  De små trick jag beskrivit här kommer att vara genomgående för nästan alla motioner, som den uppmärksamme kommer att kunna notera.

 • Jag hoppas...
  ... naturligtvis att jag har fel i hur HSB Malmö kommer att hantera denna motion, men om inte förr så vet vi det med säkerhet den 26 april 2008.

  Skulle jag ha fel så kommer ovanstående redogörelse för styrelsens bemötande av motioner inte att stå i den motion som alla får ta del av.
  Men om ovanstående text står kvar på stämman så vet alla att det blev exakt som jag förutspådde.

Jag för fram problemen inom HSB Malmö i ljuset och nu är det dags för var och en av fullmäktigeledamöterna att sätta ner foten och visa att de tar ansvar och inte accepterar dylikt beteende, enligt vad jag beskrivit i denna motion.

JÄV
Det är en uppenbar jävsituation som uppstår här, med anledning av att de flesta som ska besluta i denna motion är direkt och personligt berörda av motionen. I en fungerande demokratisk organisation skulle därför fullmäktigeledamöterna - som nästan uteslutande består av styrelseledamöter (exkl. Bospargruppen) - sakna rätt att fatta beslut i denna fråga, och frågan skulle i stället beslutas direkt av HSB Malmös 42.000 (eller 43.000?) medlemmar.

Därför blir det särskilt intressant att se inte bara hur styrelsen besvarar denna motion, utan kanske framförallt fullmäktige-ledamöternas reaktion och beslut.

Hur sannolikt är det att stämman fattar ett beslut som innebär att HSB Malmö inte ska backa upp dem när de gör fel, och att HSB Malmö inte ska bistå med hjälp att täcka över de misstag de ev. gör, och att HSB Malmö inte stillatigande kommer att acceptera osanningar från styrelser?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska aldrig under några omständigheter åta sig att besvara motioner åt någon styrelse i en bostadsrättsförening.
  Inte ens om avsikten inte är att alla motioner ska avslås oavsett vad de handlar om.

 2. HSB Malmö ska följa lagen, precis som medlemmar måste göra, och inte bevista någon brf-stämma med mer än en person med fullmakt (fram till dess att föreningen ändrat sina stadgar så att medlemmarna får samma rättigheter som styrelser orättmätigt tagit sig tidigare).

 3. HSB Malmö ska arbeta för att alla kostnader för alla stämmor tydligt och särskilt redovisas för medlemmarna i årsredovisningen.

 4. HSB Malmö ska verka för att röstlängder inte manipuleras, utan att alla som närvarar på stämman ska redovisas i röstlängden.

 5. Ovanstående punkter skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
 6. HSB Malmö ska inte hålla dåliga styrelser bakom ryggen så att bostadsrättsföreningarna därigenom tar skada på något sätt.

  Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 7. Det är HSB Malmös ansvar att se till så att brf-styrelser alltid är införstådda med att styrelsen inte kommer att understödjas av HSB Malmö om styrelsen gör fel/misstag eller begår oegentligheter/brott om dessa kommer till HSB:s kännedom.
  HSB Malmö ska inte acceptera att medlemmarna undanhålls information bara för att denna information kan vara känslig eller avslöjande för brf-styrelsen

  Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 8. HSB Malmö ska inte backa upp eller försöka dölja fel, misstag och brott som en styrelse begår. Alla styrelser ska vara fullt och klart medvetna om att detta inte ingår i HSB Malmös uppgifter, utan HSB Malmö ska i stället verka för medlemmarnas bästa genom öppenhet och insyn i brf:arna.

  Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 9. Det ska bl.a. finnas en uttalad och skriftlig policy för HSB Malmö att öppna ("offentliga") styrelseprotokoll alltid rekommenderas av HSB Malmö.

 10. HSB Malmö ska noga och löpande informera alla medlemmar i alla brf:ar om att HSB Malmö inte kommer att stå stillatigande bakom en styrelse som begår fel/misstag eller brott.
 11. HSB Malmö ska återbetala de pengar som HSB Malmö kostat min brf för de tre senaste stämmorna, uppskattningsvis 200.000 kr, vilket eg. borde vara över 300.000 kr (den totala kostnaden enligt årsredovisningen) exkl. skadestånd.

  Vill sedan HSB Malmö visa på ärlighet och uppriktighet samt att HSB Malmö verkligen inser att man inte får bete sig så här så skickar HSB Malmö dessutom en skriftlig ursäkt till var och en i min brf.
 12. HSB-representanten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion.
  Det ska ligga i HSB-representantens uppgift att när denne ser fel/misstag, oegentligheter, brott eller dylikt (t.ex. misstanke om jäv eller trakasserier från styrelsen av enskild medlem) inom en styrelse så ska HSB-representanten omedelbart rapportera detta vidare till HSB Malmö.
  Denna rapport ("svarta listan") ska finnas tillgänglig för alla på HSB Malmö och det är styrelsens och varje tjänstemans (som har kontakt med brf:ar) ansvar att veta vad som står i denna rapport för den brf som de har kontakt med.

  Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23

MOTION #35.

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery!

Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Bakgrund:
I SDS (i början av januari 2008) kunde vi läsa att det då eventuellt skulle kunna gå att sälja Turning Torso "med vinst".

Tur att vi har media så att vi medlemmar i alla fall får någon information om vad som händer inom HSB Malmö. Inte ens på HSB Malmös webbplats läggs det ut någon information om Turning Torso (varken före eller efter informationen i SDS).

Men om det nu skulle vara sant att HSB Malmö har sådan tur att Turning Torso i viss aspekt ligger på plus tack vare de generellt ökade fastighetspriserna under 2007 så är det min mening att det bara är att sälja, i ren respekt för medlemmarna, som inte tycks vara av riktigt samma åsikt som HSB Malmö och dess styrelse.

Enligt VD Lars Danielsson så överstiger värdet på Turning Torso produktionskostnaderna (1,865 miljarder kronor, inklusive Turning Torso Gallery). Det hade varit bra om värdet på TT överstigit produktionskostnaderna tillsammans med tillhörande kostnader, men om så ej är fallet kanske medlemmarna i HSB Malmö måste vara beredda på att acceptera denna förlust.

Jag misstänker att en av anledningarna till att ingen information om Lars Danielssons (och styrelsens) syn på Turning Torso gått ut till medlemmarna, varken via HSB Malmös webbplats eller i ett pressmeddelande, är just för att det ska vara SDS som gjort formuleringarna om Turning Torso, och inte HSB Malmö. Eller har jag fel?

Att värdet på Turning Torso eventuellt (om man läser SDS noga ser man att det bara är en gissning från HSB Malmö) överstiger själva produktionskostnaderna är alltså inte riktigt samma sak som att HSB Malmö kan sälja Turning Torso utan förlust!

Lars Danielsson hävdar, enligt SDS, att HSB Malmö i oktober 2007 fått in ett bud på Turning Torso som Lars Danielsson (styrelsens åsikt = ?) betraktar som seriöst (vad nu det innebär).

Lars Danielsson understryker att det är en styrelsefråga om TT ska säljas. Men jag har lite svårt att se hur styrelsen skulle kunna ta att beslut av denna omfattning när inte ens beslut tas om de mest grundläggande med kritiskt viktiga saker.

Därför vill jag formulera om det till att det är en medlemsfråga och inte en styrelsefråga!

I SDS kan vi läsa följande; "– Allt är till salu men jag vet inte vid vilken prisnivå. I de styrelsemöten jag deltagit i har frågan inte varit aktuell. Turning Torso är till stor glädje både för HSB och regionen, säger HSB Malmös styrelseordförande Alf Gustavsson."

Jag vet inte hur många som håller med mig, men mina kommentarer är följande.

 1. För det första så borde kanske styrelsens ordförande vara närvarande på fler styrelsemöten. Det låter som att den aktuella frågan varit aktuell på de styrelsemöten som ordföranden inte närvarat på.

 2. Hur förklarar HSB Malmös styrelse att styrelsen inte ens tagit upp en så viktig fråga som en ev. försäljning av Turning Torso?

 3. Sedan anser jag att det inte är HSB Malmös medlemmars ansvar och uppgift att glädja regionen med sina pengar på detta sätt. I en fråga där dessutom HSB Malmös medlemmar inte fått vara med och vara delaktiga i detta beslut (där Turning Torso byggdes med stöd av en rösts övervikt av de närvarande fullmäktigeledamöterna).

 4. Sedan tror jag att det råder delade meningar om ifall Turning Torso är till stor glädje för HSB. Det är säkert till glädje för styrelsen och HSB Malmös tjänstemän som häckar i Turning Torso på upp till 10 våningar av denna byggnad. Men för medlemmarna tror jag glädjen är något mindre.

  Medlemmarna kommer inte ens in i byggnaden, och ytterst få av HSB Malmös medlemmar har därför satt sin fot i detta "glädjens hus".
Jag anser med bakgrund av detta att Turning Torso ska säljas om det skulle vara sant att det finns någon som vill köpa Turning Torso.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Turning Torso och Turning Torso Gallery ska säljas om det är någon som bjuder ett pris som överstiger produktionskostnaderna (men helst över totalkostnaden).
 2. När kalkyler över kostnaden för Turning Torso presenteras så ska inte bara produktionskostnaderna uppges, utan samtliga kostnader ska räknas in, även t.ex. extrakostnader för inhysa HSB Malmö i en stor del av Turning Torso (först därefter kan man se hur stor förlust/vinst HSB Malmös medlemmar gör).

 3. Som beslutsunderlag för denna motion måste alla kostnader (alltså inte bara rena produktionskostnader) för Turning Torso redovisas senast på denna stämma, antingen under i kallelsen specifikt angiven punkt för detta eller i samband med denna motion (eller både och, men viktigt att det görs före stämman).

  Även styrelsens och VD:s syn på att sälja Turning Torso redovisas före stämman med konkreta fördelar och nackdelar (exkl. ej relevanta synpunkter som att Turning Torso är till "glädje" för regionen och för de som arbetar på HSB Malmö).

  Här nämnda kostnader och styrelsens/VD:s syn ska redovisas även i svaret till denna motion. I annat fall omöjliggör styrelsen för fullmäktige att få tid att tänka igenom hur man vill ha det.
 4. HSB Malmö ska (som det är nu för vissa frågor) inte ha media som enda informationskanal för vad som händer inom HSB.
  Om det skrivs om HSB Malmö i media ska HSB Malmö alltid parallellt använda sig även av andra informationskanaler, kanske främst HSB Malmös webbplats.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23
Mer fakta om Turning Torso, HSB Malmö

"Ekonomin i Turning Torso är en företagshemlighet, jämförbar med receptet på Coca-Cola" (2006)

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2012) - Motion

Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst (2012) - Motion

Information om Turning Torso (2012) - Motion

Kompletta kalkyler över Turning Torso (2012) - Motion

Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga (2009) - Motion

Den ekonomiska verkligheten i Turning Torso (2010)

HSB Malmö riskerar ännu stor skattesmäll pga Turning Torso - Skånskan.se (2011)

När kostnaderna för Turning Torso skenade... (2011)

Sålde tolv fastigheter för att rädda Turning Torso, skattesmäll (2010)

Nya budet på Torson - över två miljarder (2008) - Kvp

HSB kan sälja Turning Torso - Skånskan.se (2010)

Sanningen om försäljning av Turning Torso (2008)

HSB-medlemmar får betala dyrt för att se sin egendom, Turning Torso (2008)

Hel våning outhyrd i Turning Torso (2011)

BRF bildad i Turning Torso, Malmö (2009)

HSB Turning Torso får ny färg (2009)

Turning Torso läcker - Sydsvenskan (2010)

Turning Torso tål inte regn (2010)

Elfel slog ut hela Turning Torso - Expressen (2011)

Leka med LEGO (Turning Torso). Senaste infallet från seriösa HSB Malmö (2011)

Turning Torso som pepparkaka (2010)

HSB Malmös Underverk... Turning Torso, Malmö? (2008)

HSB Malmös hemsida... om Turning Torso (2011)

HSB Malmös prioritering på sin hemsida, Turning Torso (2009)

Turning Torso istället för nytt torg - Sydsvenskan (2009)

Turning Torso, ett skrytbygge tills de fick se räkningen (2009)


Allt om hur HSB lurade av medlemmarna 50 miljoner kronor

Urkundsförfalskning av HSB Malmös styrelse?

Pengar ger förtur till HSB-lägenheter (2011)

Vad händer i Turning Torso?

MOTION #36.

UTBYTE AV VD FÖR HSB MALMÖ OCH
REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER

Bakgrund:

Den 18/1 2008 kunde vi läsa i media att styrelseordförande Alf Gustavsson lämnar sin post med omedelbar verkan och att Maj-Britt Thulin blir tillförordnad styrelseordförande.

Denna information gick ut innan HSB Malmö själv informerade sina medlemmar. Någon förklaring till styrelsens dröjsmål med sitt uttalande gavs inte. Detta agerande skapar oundvikligen en viss oro bland medlemmarna om att styrelsen är handlingsförlamad.
Det riskerar också att minska förtroendet för styrelsen såväl som HSB.

I SDS kunde vi då läsa följande;
 • "Övriga styrelsen hade för avsikt att ta ifrån mig min attesträtt, min rätt att teckna firma och min rätt att kommunicera utåt. Då är loppet kört, säger Alf Gustavsson till SDS."
Jo, loppet var nog i och för sig kört redan när Alf Gustavssons påstådda fuffens avslöjades.
Det låg naturligtvis i övriga delar av styrelsens eget intresse att göra detta, för att slippa stå till svars inför medlemmarna för detta. En ren överlevnadsfråga. Inte minst efter hur illa HSB Malmös styrelse hanterat klandret av årsstämman. Alf Gustavsson skulle naturligtvis ha stoppats för länge sedan.
Han har enligt min mening skadat HSB Malmö minst lika mycket som Johnny Örbäck.

Vi kunde också läsa att alla styrelseledamöter gjort sig oåtkomliga för media.
Det finns ingen ursäkt för detta. Organisationen får inte vara så här trög och okunnig, eftersom det bara skadar HSB Malmös anseende.

Vad gör valberedningen?
En viktig fråga i detta sammanhang är vad valberedningen gör? Det är väldigt, väldigt tyst från dem, och det är inte utan att man undrar om de finns kvar.
 • I ett läge som detta måste naturligtvis valberedningen göra tydliga uttalanden och redovisa i detalj hur de kommer att hantera situationen.
  I stället möts medlemmarna av en kompakt tystnad från valberedningen.

Sent pressmeddelande
Efter att information gått ut i media så kom till slut ett försiktigt pressmeddelande från HSB Malmö. Det löd som följer;
"Pressmeddelande 18 januari

Alf Gustavsson har igår eftermiddag skriftligen meddelat att han med omedelbar verkan avgår som ordförande och ledamot i HSB Malmös styrelse.

Under 2007 har styrelseledamöterna haft synpunkter på ordförandens hantering av sitt uppdrag och har vid ett flertal tillfällen både enskilt och i grupp meddelat honom detta.

Den utlösande faktorn till det bristande förtroendet för ordföranden är att ordföranden och HSB Malmös verkställande ledning avseende VD:s anställningsvillkor ingått ett avtal, som styrelsen inte godkänt. Styrelsen har påbörjat omförhandling i positiv anda, och VD har styrelsens förtroende.

Vi vill med denna information vara öppna mot våra medlemmar. Det har krävts noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att göra det som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Maj-Britt Thulin, vice ordförande, 0730-48 08 73
"

 1. Till att börja kan man konstatera att trots vad som sades i media så var Maj-Britt Thulin fortfarande vice ordförande. Olika bud från olika håll... vem ska vi tro på...?

 2. Sedan kan man fråga sig varför t.ex. samtliga revisorer var helt oinformerade om allt, trots att styrelsen hävdar att styrelseledamöterna vid ett flertal tillfällen, både enskilt och i grupp, framfört klagomål på styrelsens ordförande?

  Tycker styrelsen att problem inom styrelsen är internt för styrelsen och att inte ens revisorerna har rätt att få någon information om någon begår oegentligheter e. dyl.?

 3. Varför vill HSB Malmös styrelse inte vara öppen mot medlemmarna och informera om vad ledamöterna framfört klagomål på?
  Detta måste medlemmarna naturligtvis få veta, inte minst för att kunna se till så att det blir någon ordning på styrelsearbetet.

 4. Varför vill HSB Malmös styrelse inte vara öppen mot medlemmarna och i sin helhet redogöra för avtalet mellan de två nära vännerna, VD:n och styrelseordföranden?

 5. Sedan kan man ifrågasätta om den kvarvarande styrelsen arbetar i medlemmarnas intresse när de påbörjar "omförhandling" med den som fört såväl medlemmar som styrelse bakom ljuset? Bör inte i stället en dylik person avsättas med omedelbar verkan? Risken är att många får intrycket att HSB Malmö drar till sig skumma filurer som en magnet genom att HSB Malmö är så lätt att lura på pengar. Styrelsens agerande skadar förtroendet för HSB Malmö!
Styrelsen skriver i pressmeddelandet;
"Det har krävts noggranna överväganden, tuffa beslut samt en gemensam strävan att göra det som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar."

Tycker styrelsen verkligen att de gjort det som är bäst för medlemmarna?
 1. Revisorerna har inte informerats förrän media kontaktade dem.

 2. HSB Malmö blev av med sin ordförande först genom att han avgick själv, och inte genom att styrelsen såg till att han avsattes av stämman.

 3. Tänkte styrelsen i stället försöka lura medlemmarna att tro att det fanns en ordförande, men ingen skulle få reda på att han saknade alla befogenheter?
  Det känns som en aning oärligt beteende gentemot medlemmarna!

 4. Anser styrelsen verkligen att Lars Danielsson kan få sitta kvar efter detta?

  I SKD (den 19/1) kunde vi läsa följande;
  "Vad gäller vd Lars Danielsson framhåller hon att styrelsen har fullt förtroende för honom". Hur är det möjligt att styrelsen har "fullt förtroende" för en av två parter där styrelsen tvingat den andra parten att avgå pga hans oegentligheter mellan dessa två parter?

 5. Styrelsen vill inte gå ut och redogöra för det hemliga avtalet med Lars Danielsson.

  Den 19/1 2008 kan vi läsa i SDS att styrelsen inte vill kommentera det avtal som upprättats i hemlighet mellan Lars Danielsson och Alf Gustavsson. Inte kommentera? Medlemmarna ska fortsätta hållas i mörker, utan någon som helst förklaring från styrelsen.

  Till SKD (den 19/1) svarar däremot Maj-Britt Thulin;
  "– Vi hoppas på en snabb lösning i samförstånd och det avtal vi vill ändra innehåller inte några fantasivillkor". Vad innebär denna kryptiska formulering?
  Om avtalet inte innehåller något speciellt, varför tvingade styrelsen med sitt agerade ordföranden att avgå för detta avtal?
  Känns lite luddigt.

  Ett klarläggande här om avtalet är av yttersta vikt!!!

 6. Hur kan styrelsen ha en arbetsordning där en ordförande bemyndigas att teckna avtal helt på egen hand, utan att styrelsen ens ska behöva känna till vad som tecknas mellan två personer som dessutom är i en jävsituation pga sitt kompisskap även privat?

  Det är en sak att en person i styrelsen kanske sköter förhandlingarna, men det slutgiltiga beslutet måste ovillkorligen tas av hela styrelsen, och det måste väl ändå styrelsen förstå? Styrelsens ledamöter kan inte svära sig fria här!

 7. Styrelsen har väntat in i det längsta med att informera medlemmarna. När information väl dykt upp så har det bara varit minsta möjliga information.

 8. Vid varje tillfälle så är det media som informerat medlemmarna i stället för att styrelsen först gått ut med information.

 9. Media har mer eller mindre tvingat fram den lilla information som medlemmarna fått.

 10. Etc., etc.
Är ovanstående verkligen vad som är bäst för medlemmarna, enligt styrelsen?
Från Sveriges Radio fick vi sedan kompletterande information om att ordföranden under sommaren 2007 i största hemlighet tecknat ett avtal med sin Rotarykamrat, HSB Malmös VD Lars Danielsson, och först i december 2007 så fick resten av styrelsen kännedom om det avtal som ordföranden och VD tydligen tecknat bakom ryggen på alla andra.

I SDS står det;
"- Det här är ett beslut han tagit själv. Han har själv valt att avsluta sina uppdrag, säger Maj-Britt Thulin, viceordförande".

Frågor som osökt uppstår här är;
 1. Maj-Britt Thulin understryker att Alf Gustavsson själv valt att avgå för det som hela styrelsen försökt hemlighålla för medlemmarna in i det längsta.
  Hade det inte visat på lite handlingskraft i den kvarvarande delen av styrelsen om de kallat till en extrastämma för att avsätta en ordförande som lurar och bedrar alla på det mycket allvarliga sätt som han tycks ha gjort, enligt styrelsen?

 2. Varför tog styrelsen inte en extrastämma för att i demokratisk ordning reda ut frågor och ställa allt tillrätta? Det tycks ju helt uppenbart mot den aktuella bakgrunden att ordföranden skulle fråntas alla nycklar och att Turning Torsos concierge skulle eskortera honom ut från första minut som styrelsen fick reda på vad som hade hänt.

Nu vet vi i alla fall en del om vad som inträffat.

Från vad vi kunnat läsa så har det kommit fram att HSB Malmös VD Lars Danielsson grundlurat alla för sin egen personliga vinnings skull.
 • I detta läge, finns det något alternativ än att Lars Danielsson måste gå!

 • Att styrelsen håller på att försöka "omförhandla" löser väl ingenting?
  Hur många inom HSB har kvar det minsta förtroende för Lars Danielsson???

  Omförhandla???
  Är inte en omförhandling att lägga kraft och resurser på något meningslöst?
  Finns det något annat att förhandla om än Lars Danielssons avgångsvederlag?
  Vilken kompetens finns inom styrelsen för att förhandla? Om denna förhandling med Lars Danielsson inte sköts av någon med erfarenhet av detta så riskerar resultatet att bli mycket dåligt för HSB Malmös medlemmar (som tidigare)!


 • Varför arbetar inte styrelsen nu i medlemmarnas intresse och börjar söka efter en ny VD som inte bara är ute efter att plocka medlemmarna på så mycket pengar som möjligt (som vi kan se av den fantasilön han redan har)?

Ännu några viktiga frågor som uppstår nu;
 1. Har HSB Malmös alla revisorer sovit sig igenom sitt uppdrag?

 2. Hur kan både styrelse och revisorer vara helt ovetandes om Alf Gustavssons och Lars Danielssons skumraskaffärer tillsammans?

 3. Vilka rutiner finns det i styrelsen om en enda ledamot har rätten att ensam bestämma arvode och förmåner åt VD:n som dessutom har en klubb ihop (president och vice president i en liten Rotary-klubb i HSB:s lokaler)?

  Finns det inte ett regelverk inom styrelsen för ens en så här grundläggande sak?

  När kommer detta att hända nästa gång?

Medlemmarna har blivit rejält grundlurade även i en annan fråga.
HSB Malmö skriver (bl.a. i årsredovisningen, om jag minns rätt) att det tagits fram rutiner efter Johnny Örbäcks skumraskaffärer så att det inte längre skulle vara möjligt att lura och bedra medlemmarna på deras pengar.

Tydligen går detta fortfarande alldeles utmärkt!
SDS frågar (den 19/1) Lars Danielsson om han är beredd att gå ner i lön.
Lars Danielsson svarar;
"Där är vi inte ännu. Vi för en diskussion om ett avtal som jag har slutit med den gamla styrelseordföranden i god tro".

I god tro? Lars Danielsson har självfallet varit fullt medveten om att hans Rotary-kompis Alf Gustavsson utnyttjat avsaknaden av regelverk och den bristande kompetensen i styrelsen.

Det ska inte förhandlas om något annat avtal än Lars Danielssons uppsägningsavtal.
Denna förhandling måste skötas av proffs, annars riskerar HSB Malmö råka illa ut igen!

Åtala VD och styrelseordföranden
Varför överväger inte styrelsen att åtala Alf Gustavsson och/eller Lars Danielsson?

Lars Danielsson spelade helt oskyldig och ovetandes i inledningen av detta lilla drama.
Men nu vet alla vad som egentligen gäller!

På webbsidan http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm har jag tidigare skrivit bl.a. följande;

Sveriges högst betalda VD !!!
½ mkr mer än VD för HSB Sthlm och HSB Gbg

Vem är Sveriges högst betalda VD inom HSB? Jo, Lars Danielsson, HSB Malmö, leder överlägset med 1.871.000 kr i fast lön. Totalt minst 3,4 mkr år 2006!!! Det kan jämföras med VD för HSB Stockholm och VD för HSB Göteborg som har runt 1,3 miljoner kronor i lön.

Av de förmåner som redovisats (utöver t.ex. 1,4 mkr i pensionskostnader för 2006) tillkommer sedan 89.000 kr (ingen information om vad detta avser).

Hur oväntat var detta?

Omedelbart efter sin anställning så höjde VD:n sin lön med 180.000 kr.

Utdrag från årsredovisningen
"Lars Danielsson tillträdde som VD i HSB Malmö den 1 januari 2006, med en årslön om 1.692.000 samt förmån av fri bil. HSB Malmö har också tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet. VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner. Härutöver har HSB Malmö ingått avtal med Lars Danielsson om direktpension inklusive efterlevandepension innebärande att ålderspension utgår från 60-65 års ålder motsvarande 70 % av den vid 60 år gällande lönen inklusive förmåner. Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara (min kommentar: praktiskt om HSB Malmö går i konkurs) genom inbetalda premier till fristående pensionsinstitut. Skyldighet att göra pensionsavsättningar upphör vid anställningens upphörande. Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 24 månader och Lars Danielsson skall vara arbetspliktig i tre månader och därefter arbetsbefriad. Efter 60 års ålder är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägningen från Lars Danielssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader. VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner."

Se Årsredovisning HSB Malmö, 2006

Lars Danielsson har inte bara överlägset högst lön i Sverige, utan även de mest fördelaktiga förmånerna.
Tack för detta. Spendera gärna fritt våra pengar precis hur ni vill!

Not.
Under 2003 så låg lön och ersättningar till styrelse och VD på 1.155.000 kr (sociala kostnader på 588.000 kr varav pensionskostnader på 178.000 kr).

HÖJNING MED 3,9 MILJONER KRONOR! MEDLEMMARNA BLÅSTA PÅ SINA PENGAR... ÄNNU EN GÅNG!!!
Tre år senare har dessa 1,7 mkr höjts till 5,6 mkr enl. årsredovisningen !!!
Vad fick medlemmarna för dessa extra 3.900.000 kronorna ???
Även i de enorma höjningarna som beskrivs ovan så var Alf Gustavsson involverad.
Om resten av styrelsen också var involverad framgår inte, men detta måste utredas.

Fullmäktigeledamöterna har inte anmärkt på dessa sanslösa höjningar av VD:ns lön och förmåner. När man kommer undan med vad som helst så är det lätt att man fortsätter till dess att någon reagerar. Som nu, även om reaktionen mest är att jämföra med ett vågskvalp i Atlanten.


Hur många vet att Lars Danielsson och Alf Gustavsson har en klubb ihop?
 • MALMÖ-VÄSTRA HAMNEN Rotaryklubb
  President Alf Gustavsson
  Vice president Lars Danielsson

  Adress:
  Restaurang Torso Twisted
  Västra Varvsgatan 44

 • Har valberedningen varit medveten om detta utan att avslöja något?

 • Har styrelsen varit medveten om detta utan att reagera eller informera medlemmarna?

 • Var i årsredovisningen hittar vi informationen om hur mycket Lars Danielsson och Alf Gustavsson betalar för sin lokal i HSB?

  Har de ett hyreskontrakt med HSB? Hur ser det ut? Eller ännu en löneförmån?
Det känns som att denna historia bara är toppen av ett isberg.
Jag tror att det är många med mig som undrar vad Alf Gustavsson själv tjänat på sina hemliga avtal med VD:n för HSB Malmö!

Hur ser det senaste hemliga avtalet ut och varför vill styrelsen inte vara ärliga och öppna mot medlemmarna och avslöja avtalet? Varför döljs detta för medlemmarna?


Jag har den 18/1 2008 skickat följande skrivelse till HSB Malmös styrelse:

Till styrelsen för HSB Malmö

I egenskap av medlem och delägare i HSB Malmö vill jag härmed be HSB Malmös styrelse att snarast ta ert ansvar som styrelse och se till att Lars Danielsson avsätts och utestängs från HSB Malmö med omedelbar verkan.

Det är självfallet helt ohållbart att han får sitta kvar, och det ska inte ges någon möjlighet att kunna förstöra något bevismaterial.

Det lär inte finnas en enda medlem i HSB Malmö som har förtroende för Lars Danielsson längre, när det nu framgått hur han i maskopi med Alf Gustavsson fifflat till sig hemliga förmåner.

Att sedan Alf Gustavsson och Lars Danielsson är president och vice president i samma lilla klubb ger nu förklaringen till Lars Danielssons orimliga lön och förmåner. Har styrelsen varit medveten om detta?

HSB Malmös styrelse har i detta läge inget alternativ, utan måste omedelbart verkställa Lars Danielssons avsked och söka en ny VD.

Jag hoppas innerligt att styrelsen är helt införstådd med detta.

För varje minut som Lars Danielsson får sitta kvar så ökar risken för omfattande skador för HSB Malmös redan skamfilade rykte.

Styrelsen måste nu börja visa lite handlingskraft!

Styrelsen måste också överväga att göra en polisanmälan gentemot såväl Alf Gustavsson som Lars Danielsson!

Inte minst måste styrelsen nu börja informera medlemmarna!

Hur tänker styrelsen agera?

Bekräftelse att detta mail tagits emot önskas.

Alla utom 2 bekräftade mottagandet, men någon respons fick jag inte.

Om styrelsen inte skött sitt uppdrag och utfört samtliga nedanstående punkter:
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Styrelsen får i uppdrag att med omedelbar verkan byta ut VD Lars Danielsson.
 2. Lön och förmåner för VD ska vara mer i paritet med andra distrikt inom HSB, vilket innebär en sänkning av VD-lönen med som allra minst 600.000 kronor/år och kraftigt reducerade förmåner.
 3. Lön och förmåner för VD bestäms helt i samråd med fullmäktigeledamöterna.
  Inga beslut om lön & arvode till VD får göras utan fullmäktigestämmans godkännande först. Detta skrivs in i stadgarna för HSB Malmö.
 4. Det hemliga avtalet mellan Alf Gustavsson och Lars Danielsson ska offentliggöras!
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23

MOTION #37.

Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode

Bakgrund:

Ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma är under 2007;
Giovanna Brankovic brf Hilda - Ingen hemsida! - Felaktigt vald
Ivar Jönssonbrf Månsgården - Ingen hemsida!
Leif Göranssonbrf Ängshög - Ingen hemsida!
Marianne Larssonbrf Ärlan - Ingen hemsida!
Ingrid Ullerbrf Almen - Ingen hemsida!
Elvy Westerberg bospargruppen - Ingen hemsida
Jörgen Perssonbrf Astern - I princip ingen hemsida!
Lennart Karlinbrf Dalgården - I princip ingen hemsida!
samt de inom styrelsen självutnämnda ombuden;
(Alf Gustavsson brf Abboten - Ingen hemsida!)
Maj-Britt Thulin brf Bollebygd - Begränsad hemsida!
Henric Lellky brf Södermanland - Ingen hemsida!
Maria Bengtsson brf Ovalen - Ingen hemsida!
Preben Karlsson brf Fosietorp - utsedd av valberedningen

Onåbara ombud för HSB Malmös medlemmar samt fullmäktige
E-post saknas till de 8 som inte ingår i styrelsen. Kontaktvägar till de ombud som ej ingår i styrelsen är ej offentligt för medlemmarna, och de av styrelsen inom sig utvalda ombuden är inte något som HSB ens vill berätta för fullmäktige, än mindre för medlemmarna, vilka de är.

Ombud för vem?
Hur kan HSB Malmö ha ombud som medlemmarna/fullmäktige inte kan nå... och som i praktiken inga medlemmar ens känner till att de finns pga den bristande informationen?
Är inte "ombud" en felaktig term att använda med tanke på detta, även om man vill göra den teoretiska tolkningen att ombuden är ombud för "HSB Malmö" och inte för medlemmarna eller ens för fullmäktige? Jag hade gärna sett att man tänker & arbetar mer medlemsinriktat.
De väljs av fullmäktigeledamöterna (för en odefinierad uppgift), men sedan ska inte ens de som valt dem kunna nå dem? Logiskt?

Ersättare (ska vara 7 st., men notera att endast 6 valdes!) till förbundsstämman
Agneta Söderblombrf Södertorp - Ingen hemsida!
Tommy Johanssonbrf Sandstenen - Ingen hemsida!
Bertil Björkmanbrf Nybo - Ingen hemsida!
Marianne Ljungströmbrf Granen - Ingen hemsida!
Gertie Anderssonbrf Kastanjen - I princip ingen hemsida!
Lilian Qvarlanderbrf Tapperheten 4 - Liten hemsida! (valberedningens förening)

Kontaktvägar saknas till ersättare
E-post saknas även för dessa förtroendevalda ersättare. Kontaktvägar till ersättarna är ej offentligt för medlemmarna. HSB Malmö vill inte ens informera medlemmarna om vilka dessa är (ingen nämns på HSB Malmös webbplats, och inte på någon annan plats heller, utöver i stämmoprotokollet som ingen läser).

Valberedningens uppgift - utförs ej!
Det måste vara valberedningens uppgift att redogöra för vad det är tänkt att dessa ombud ska prestera och vad de gjort (utöver att en del av dem åker till HSB Riksförbunds årsstämma en gång om året, vilket tycks vara allt). Tyvärr har valberedningen inte skött sina uppgifter. Sedan svär sig alla fria från att ha något med dessa förtroendevalda att göra.

Krav (prestation & redovisning) och arvode
Jag vet inte om dessa ombud/ersättare får någon form av hemligt arvode, men eftersom inget arvode tilldelas dessa ombud och ersättare på stämman så får man förutsätta att de då heller inte arvoderas.

Det är dags att börja ställa krav på ombud/ersättare till HSB Riksförbund. Med krav på att prestera något och redovisning av detta så är det inte mer än rimligt att de får ett arvode.

Jag ser inget som helst skäl för HSB Malmö att vara med i det insynsskyddade riksförbundet, men så länge det är på detta viset så måste HSB Malmö ha representanter som inte bara presterar något, utan som även kan påvisa detta genom att redovisa öppet vad som gjorts.

Är det rätt/rimligt att ombuden bara arbetar för HSB Malmös styrelse?

Förutsättningar för ombud
De som väljs till ombud till HSB Riksförbund måste inte bara vara initierade och engagerade, de måste även vara drivande och våga framföra förslag till och krav på HSB Riksförbund.
De måste se till så att HSB Riksförbund gör något meningsfullt och att HSB Riksförbund går i rätt riktning (vilket man inte precis kan säga gäller idag, där HSB Riksförbund mest tycks vara handlingsförlamat, vilket är en bieffekt av att HSB Riksförbund är så extremt insynsskyddat).

De ombud/ersättare som inte tillfört något ska självfallet inte väljas om!
Men detta förutsätter naturligtvis att medlemmarna/fullmäktige vet vad de gör!

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Ser HSB Malmös styrelse något problem med mina förslag nedan (utöver att det kanske kommer att visa såväl en dåliga uppslutning som bristande engagemang)?

 2. Ser HSB Malmös styrelse det som en nackdel om medlemmarna/fullmäktigeleda-möterna får reda på vad ombud och ersättare gör?
Not.
Endast 2 av 34 medlemmar som sitter på förtroendeposter i HSB Malmö bor i en förening med webbplats. Dessa förtroendevalda ska vara föreningarnas föredömen, men ändå är de så här skrämmande dåliga på att informera!
HSB Malmös valberedning tycks inte riktigt ha lyckats med att få in rätt personer!


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Redovisning av ombud/ersättares fastställda uppgifter & kontaktvägar
  HSB Malmös styrelse ansvarar för att alla informeras (bl.a. via HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB") om vad ombud/ersättare till HSB Riksförbund har för uppgifter, tillsammans med kontaktvägar (se även P6 nedan).
 2. Redovisning av vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört
  Allt som ombud/ersättare till HSB Riksförbund planerar att göra och har utfört ska omedelbart och löpande redovisas för såväl fullmäktige som övriga medlemmar på HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB".

  Detta eftersom ingen annars vet om någon presterat något överhuvudtaget och de därmed väljs om utan att någonsin tillföra något.
  (Om de inte gör något kan man kanske lika gärna skippa dessa ombud och i förlängningen lägga ner HSB Riks.)

 3. Dagordning med tillhörande dokument redovisas
  HSB Malmös styrelse ansvarar för att medlemmarna i god tid före stämma redovisas (främst på HSB Malmös webbplats) dagordningen för HSB Riksförbunds stämma, med tillhörande handlingar.
  (Även för tidigare stämmor.)

 4. Motioner redovisas
  HSB Malmös styrelse ansvarar för att samtliga motioner till HSB Riksförbund (även andra regioners) läggs ut på HSB Malmös webbplats, och sammanfattas i tidningen "Hemma i HSB".
  Tidigare års motioner (ca. 10 år bakåt i tiden) såväl som kommande motioner.
 5. Stämmoprotokoll med tillhörande dokument redovisas
  Stämmoprotokoll från HSB Riksförbunds stämmor, tillsammans med;
  - sammandrag om vad som sades där och beslutades, samt
  - vilka från HSB Malmö som deltog, och vad de tillförde stämman, samt
  - tillhörande handlingar (t.ex. röstlängd)
  läggs ut på HSB Malmös webbplats.
  Ett sammandrag ges även i tidningen "Hemma i HSB".
 6. Arvode till ombud/ersättare baserat på arbetsbeskrivning/policy
  Ombud/ersättare till HSB Riksförbund ges ett arvode för sitt uppdrag.
  Detta arvode bestäms av stämman efter att en arbetsbeskrivning/policy för dessa ombud tagits fram och presenterats för stämman.

  Styrelsen måste därför inför stämman ha tagit fram ett preliminärt förslag till arbetsbeskrivning/policy (om det skulle vara så illa att detta inte redan finns) i god tid inför årsstämman, så att stämman först kan ta beslut om detta innan arvode fastställs (arvode kan därmed fastställas när denna motion behandlas).

  Om styrelsen väljer att inte presentera någon arbetsbeskrivning inför stämman måste ett utskott/projektgrupp tillsättas för att göra detta inom 4 månader.
  På en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare till HSB Riksförbund baserat på arbetsbeskrivning/policy.
 7. Kostnader redovisas
  HSB Malmös styrelse redogör för medlemmarna vad ombuden kostat medlemmarna i år och bakåt i tiden (resor och allt övrigt).
  Detta görs i styrelsens svar till denna motion, som underlag för fullmäktiges beslut.

  Stämmer det att dessa ombud saknar ersättning (för då är det lite lättare att förstå varför resultatet blivit därefter, dvs i princip noll)?
 8. Den information som enligt ovanstående punkter presenteras på HSB Malmös webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!
 9. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkter läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 10. Det som beslutas i ovanstående punkter börjar gälla med omedelbar verkan.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #38.

Valberedningens policy stående punkt i dagordningen

Bakgrund:

Valberedningspolicy omöjlig att ändra
Det står i regelverket att HSB Malmös valberedningspolicy endast kan ändras av fullmäktige, men det finns ingen punkt i årsstämmornas dagordning för detta, och därmed blir det i praktiken omöjligt att på ett demokratiskt sätt ändra denna policy! Det blir alltså lite av ett moment 22 att försöka ändra valberedningens policy.

Den torftiga valberedningspolicy som finns idag ser ut som följer;

2001-09-18.

VALBEREDNINGSPOLICY

HSB Malmös valberedning arbetar efter följande policy och instruktion.

Fastställs på HSB Malmös fullmäktige
Denna policy skall vara vägledande för HSB Malmös valberedningsarbete.

Parlamentarisk organisation inom HSB Malmö

HSB Malmös parlamentariska organisation består av:
 • HSB Malmös fullmäktige utsedda av medlemmarna och som utgör HSB Malmös högsta beslutande organ
 • HSB Malmös styrelse
 • Revision
 • Valberedning
 • Utskott som tillsätts av fullmäktige
 • Andra organ inrättade HSB Malmös fullmäktige, ledamöterna i organen väljs under demokratiska former
 • Delegater som utses att företräda HSB Malmö på HSB Riksförbunds stämmor
 • HSB-ledamoten
Den parlamentariska organisationen skall tillvarata medlemmarnas intressen och verka för att HSB rörelsen utvecklas i samspel med medlemmarna, omvärldens utveckling och förändringar.

Den parlamentariska organisationen skall ha en bred förankring. Den breda förankringen uppnås genom att eftersträva:
 • En god geografisk spridning inom HSB Malmös upptagningsområde samt
 • En sammansättning som är representativ för HSB Malmös medlemskår
Struket:
En sammansättning som avspeglar bostadsrättsföreningarnas storlek
En jämn fördelning mellan kvinnor och män
En åldersstruktur som speglar medlemskåren
En sammansättning av boende och bosparande medlemmar som avspeglas i den parlamentariska organisationen
Kompetens som skall avspegla det som krävs för att leda ett företag av HSB Malmös storlek och komplexitet
HSB Malmös parlamentariska organisation omfattas av denna policy och instruktion. För val av fullmäktige gäller de regler som framgår i HSB Malmös stadgar.
De som väljs i de olika organen betecknas i detta dokument som förtroendevalda.
Denna policy och instruktion kan ändras av HSB Malmös beslutande organ.


Därutöver krävs att man delar HSB:s och kooperationens värderingar. Erfarenhet, yrkesmässig och annan kompetens samt engagemang ger den parlamentariska organisationen den vitalitet och styrka som behövs i en medlemsbaserad och värdestyrd organisation som HSB.

HSB Malmös parlamentariska organisation omfattas av denna policy och instruktion. För val av fullmäktige gäller de regler som framgår i HSB Malmös stadgar.
De som väljs i de olika organen betecknas i detta dokument som förtroendevalda.

Denna policy och instruktion kan ändras av HSB Malmös högsta beslutande organ.

Valberedningens inre arbete

Arbets- och tidplan
Valberedningens arbete leds av dess sammankallande ledamot.
Valberedningen skall före juli månads utgång fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.

Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter.

Arbetsmetoder
Valberedningen skall arbeta aktivt under hela året genom att:
 • följa HSB Malmös styrelses arbete
 • ta del av HSB Malmös styrelses långtidsplanering för att på bästa sätt kunna förbereda sitt nomineringsarbete
 • följa de olika utskottens arbete
 • upprätthålla en fortlöpande dialog med bostadsrättsföreningarnas styrelser, valberedningar och bospargruppens fullmäktigeledamöter
Struken:
i samverkan med HSB Malmös styrelse arbeta fram en kompetensprofil för styrelsen utifrån den långtidsplanering styrelsen fastställer ... och bl.a. redovisa den kompetensprofil på HSB Malmös styrelse som beskrivits ovan.


Valberedningens suppleanter skall kallas till samtliga möten valberedningen håller.
Valberedningen har rätt att knyta en sekreterare till sig från HSB Malmös kontorsorganisation.
Valberedningens möten skall dokumenteras i protokoll eller minnesanteckningar.

Nomineringsförfarandet

Nomineringsrätt
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen. Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningens valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser.

Tider mm
Valberedningen sänder senast tre månader före nomineringstiden utgång en nomineringskallelse till bostadsrättsföreningarnas styrelser, valberedningar och bospargruppens fullmäktigeledamöter.
Av nomineringskallelsen skall framgå nomineringstidens utgång, vilka poster som nomineringarna avser, valbarhet och annan relevant information.

Samtliga personer som nominerats skall redovisas för stämmodeltagarna i kallelsen till föreningsstämman.
De personer som föreslås av valberedningen bör på föreningsstämman presentera sig och sina ambitioner.

Valbarhet

Valbarheten till olika uppdrag inom den parlamentariska organisationen utgår från medlemskapet. Således är den person valbar som är medlem i HSB Malmö.


Not.
Jämför ovanstående simpla, luddiga och uppenbart ogenomtänkta policy för HSB Malmös valberedning med mina riktlinjer för valberedning (som är avsevärt mer konkreta och meningsfulla).


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En stående punkt läggs in i dagordningen för årsstämmorna med möjlighet att på stämman ändra valberedningens policy (utan att behöva skriva motioner om detta, även om alla övergripande förslag naturligtvis ska vara med i kallelsen).
  HSB Malmös stadgar justeras därefter (inom 6 månader).

  Enligt stadgegruppens nuvarande förslag så läggs den in som punkt 17 i dagordningen; "Fastställande av valberedningsinstruktion".
  Det måste dock fastställas rutiner så att denna punkt kan justeras även via motioner (även från icke-ledamöter) eftersom det i normalfallet krävs en motion så att ledamöterna får en möjlighet att fundera igenom förändringar.
 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att fullmäktigeledamöterna informeras om valberedningens policy i god tid före varje stämma och att förslag på ändringar aktivt tas fram av HSB Malmös styrelse varje år, med stöd av alla medlemmar.

  Detta skrivs in i HSB Malmös stadgar (inom 6 månader).
 3. Jag förutsätter att HSB Malmös styrelse ser till att ovanstående två punkter genomförs redan till årsstämman 2008 så att inte onödig tid går till spillo.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #39.

Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.

Bakgrund:
Med anledning av HSB Malmös valberednings första livstecken 2007-10-19, då de gjorde ett mycket kortfattat utskick till styrelser och valberedningar finns det anledning att önska sig några förbättringar.

Valberedningen skriver i detta utskick:
"HSB Malmös valberedning vill med detta brev informera om vårt arbete. Efter stämman 2007 har vi utvärderat vårt arbete och noterat de förbättringar som vi kommer att genomföra inför och under nästkommande stämma".
 • Jag önskar att valberedningen på årsstämman 2008 (och varje år redogör för dessa förbättringar i detalj (samt även naturligtvis skriftligt före stämman).
Valberedningen skriver sedan:
"HSB:s kod för föreningsstyrning, som antogs av HSB riksförbunds stämmor 2007, kommer vi naturligtvis att ta till oss och tillämpa till alla delar, såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns."

Direkta frågor till valberedningen (svar önskas i god tid före årsstämman 2008);
 1. Alltid dessa luddiga uttalanden. Det måste vara mer konkret!
  Om valberedningen inte ens kan specificera exakt vilka förändringar som kommer att ske jämfört med tidigare så kan vi vara väldigt säkra på att det blir ytterst få förändringar, om ens någon! Det är i skrivandes stund januari 2008, och ännu har vi inte sett ett spår av en enda förbättring.

  Så här i efterskott, vad menar valberedningen att förändringarna med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning blev i praktiken för valberedningens arbete?

 2. "såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns" ???
  Borde valberedningen inte veta vid det här laget om "formella" hinder finns för något?
  Om jag vet så borde väl även valberedningen veta detta?
Valberedningen skriver sedan:
"Vi har också under sensommaren haft uppföljning och samtal med HSB Malmös styrelse."

Direkta frågor till valberedningen (svar önskas i god tid före årsstämman 2008, eftersom det är ett beslutsunderlag som fullmäktigeledamöterna måste ha);
 1. Vad blev resultatet?
  Inga samtal med övriga förtroendevalda?
  Ännu ett synnerligen luddigt uttalande som inte säger någonting.

 2. Jag vill att valberedningen varje år redogör i detalj för denna uppföljning och de samtal som gjorts med förtroendevalda. Är inte det rimligt?
Valberedningen skriver sedan:
"Vårt arbete inför HSB Malmös stämma 2008 har planerats, vilket vi med detta brev vill delge er."
 1. Inte mycket till planering där inte! Bara en kopia av tidigare års simpla "planeringar".
  Jag önskar att denna planering avsevärt förbättras.
  Se följande kommentarer nedan med direkta frågor till valberedningen (där svar önskas i god tid före årsstämman 2008).
 1. Avstämning med HSB Malmös styrelse, enskilda styrelseledamöter och övriga förtroendevalda om huruvida man har för avsikt att lämna sitt uppdrag eller inte sker under hösten 2007.
  Mina funderingar:
  Men vad gäller för de förtroendevalda som efter hösten 2007 bestämmer sig för att de vill lämna sitt uppdrag?
  Tycker sedan valberedningen att medlemmarna inte har rätt att få reda på vilka som avsäger sig sina uppdrag?


 2. Brev till bostadsrättsföreningarna m.fl. om nomineringsarbetet samt nominerings-blanketter sänds ut under december. Samma information kommer att läggas ut på HSB Malmös hemsida.
  Mina funderingar:
  Alltså den information som det fastställts att valberedningen ska informera om långt tidigare?
  Vad finns det för skäl till att valberedningen inte vill att det ska vara möjligt att föreslå någon förrän tidigast i december? Står det i HSB:s kod för föreningsstyrning?
  Vilka är "m.fl"?

  Vad är valberedningens förklaring till att valberedningen brutit mot valberedningspolicy och inte informerat om sin planering enligt i policy angiven tid?

  Vilka konsekvenser tycker valberedningen att detta brott mot policy ska få för valberedningen?


 3. Nomineringar till ledamöter i HSB Malmös styrelse, revisorer och valberedning skall vara oss tillhanda senast den 11 februari 2008 kl. 12.00.
  Mina funderingar:
  Inte en enda e-post adress finns för att kontakta valberedningen, för oss andra som lever i det moderna tekniksamhället.


 4. Samtliga inkomna förslag förtecknas.
  Min kommentar: Och vatten är vått. Frågan är vad som görs med inkomna förslag?

 5. Intervjuer genomförs under februari - mars 2008.
  Mina funderingar:
  - Vad för intervjuer?
  - Med vem/vilka?
  - Enligt vilka förutsättningar?
  - Med vilka frågor?


 6. Valberedningens förslag kommer att bifogas årsstämmans handlingar samt hållas tillgängliga på HSB Malmös hemsida.
  Mina funderingar:
  Varför inte tidigare? T.ex. när valberedningens arbete är klart?
Valberedningen skriver sedan:
"Redan nu kan ni påbörja era diskussioner och funderingar över vilka personer ni vill nominera till olika uppdrag. Vi vill starkt understryka vikten av att ni nominerar kandidater till de olika uppdragen inom HSB Malmös parlamentariska organisation.
Utan ert engagemang och förslag till kandidater har vi som valberedning svårare att fullfölja vårt uppdrag på bästa sätt för alla HSB Malmös medlemmar.
"

Direkta frågor till valberedningen;
 1. Vad gör valberedningen utöver att sammanställa de namn som kommit in och fritt på okända premisser plocka ut de personer som valberedningen vill få in på olika poster?

 2. Valberedningen har i sitt utskick inte ens informerat om så grundläggande saker som nomineringsproceduren, vem som kan föreslå medlemmar till olika förtroendeposter och hur. Varför saknas denna information?
För nedanstående yrkanden behöver inget utskott tillsättas!
Ett givet, icke konkret, svar från HSB Malmös styrelse på denna motion är att "tillsätta ett utskott" (vilket jag hoppas inte blir styrelsens svar, utan att styrelsen i stället tydligt redogör för sin inställning till var och en av nedanstående yrkanden).
Men då kan alla fråga sig varför en utredning inte gjorts tidigare? T.ex. före årsstämman 2008, så att bästa möjliga konkreta beslut kan tas på stämman?
Oavsett vilket så behövs ingen utredning för mina yrkanden nedan. Det är bara att ta beslut om att de ska införas, men sedan kan man naturligtvis gärna komplettera med mer efteråt, som t.ex. ett utskott tar fram. Det finns inget som hindrar att ta beslut om att i alla fall nedanstående punkter (alt. delar av dessa, enligt stämmans beslut) ska ingå.

Detta inte minst så att valberedningen redan nu börjar arbeta efter nedanstående regelverk och anpassa sin planering och arbetsfördelning efter detta, så att inte onödig tid går till spillo, och så att alla vet vad som förväntas av valberedningen.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arbeta under hela året
  Det fastställs att valberedningen ska arbeta under hela året.

 2. Nomineringsblanketter året runt
  HSB Malmös styrelse ansvarar för att e-formulär samt e-post adress för nominering med all tillhörande information (enligt valberedningens formulering) ska finnas under hela året på HSB Malmös webbplats.

 3. E-post till valberedningen
  Det ska finnas e-post adress för att nå valberedningen, där medlemmarna t.ex. kan ställa frågor under hela året och löpande få svar via mail från valberedningen.

 4. Information om valberedningsprocedur
  Valberedningen ska informera om valberedningsproceduren i de utskick som valberedningen gör, liksom på HSB Malmös webbplats (året runt) och på andra sätt (t.ex. i "Hemma i HSB", för de som har denna medlemstidning).

 5. Förslag redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet är klart
  Valberedningens förslag ska redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet är klart, dock senast i samband med att årsstämmans handlingar distribueras (där även all information från valberedningen ska bifogas).

 6. Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag
  Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa vad varje förtroendevald uttryckt sig ha för mål med sitt uppdrag.

  Motsvarande gäller för de som föreslagits som kandidater.

 7. Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått
  Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa hur varje förtroendevald presenterat vad denne gjort och uppnått under sin period som förtroendevald sedan föregående årsstämma.
  Där presenterar varje förtroendevald också skriftligen hur denne upplevt sin tid som förtroendevald och annat av relevans i sammanhanget.

 8. Redovisning av vilka som lämnar för att veta vilka som är viktiga att nominera till
  Valberedningen ska snarast redovisa för medlemmarna om någon förtroendevald har för avsikt att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.
 9. Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning
  Denna kontroll ska göras löpande, men styrelsen ansvarar också för att informera valberedningen så fort någon i styrelsen får kännedom om att någon förtroendevald kommer att lämna eller har lämnat sitt uppdrag.

 10. Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma
  Det ska vara möjligt att nominera fram till 2 månader före årsstämman.

 11. Redovisning av uppföljning och samtal
  Valberedningen ska varje år till medlemmarna redogöra för den uppföljning och de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda.

 12. Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda
  Valberedningen ska (i förväg) redovisa för medlemmarna vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas till de olika förtroendevalda.

 13. Löpande förbättring av planering och arbete - Med redovisning
  Valberedningen ska löpande förbättra sin planering och sitt arbete samt skriftligen - till alla medlemmar - i god tid före varje årsstämma redogöra i detalj för de förbättringar som gjorts.
 14. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkter läggs;
  a) inom 3 månader in i policy/arbetsinstruktion för valberedningen o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 15. Det som beslutas i ovanstående punkter börjar gälla med omedelbar verkan.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23

MOTION #40. (se även motion #21)

Förändring av valberedningspolicy - protokoll, etc.
Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.

BAKGRUND:
Så här står det (i strid med HSBs kod för föreningsstyrning) i valberedningspolicyn;
"Nomineringsrätt
Nomineringsförfarandet
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen
".

Med dagens regelverk begränsas t.o.m. fullmäktigeledamöternas rättigheter, där endast bospargruppens fullmäktigeledamöter har rätt att nominera kandidater till förtroendeposter.
Övriga fullmäktigeledamöter har uttryckligen ej rätt att nominera någon.
Detta måste ändras så att alla medlemmar har rätt att nominera kandidater!

Så här står det också i valberedningspolicyn;
"Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser.".
Till och med brf:arnas valberedningar (om än inte så mycket som "vanliga" medlemmar och övriga förtroendevalda, förutom brf-styrelserna) diskrimineras alltså ordentligt.

Detta ändras så att alla medlemmar kan skicka sina nomineringar direkt till valberedningen via e-post, formulär på HSB Malmös webbplats eller vanligt brev, eller t.o.m. via telefon, helt enligt medlemmens önskemål.

FRÅGOR TILL HSB MALMÖ:
 1. Hur motiverar HSB Malmös styrelse inskränkningen av medlemmars och valberedningars möjligheter att påverka? Styrelsen har ju under sina tre år inte gjort något åt detta, så styrelsen verkar tycka att det är så här det ska fungera.

 2. Hur motiverar;
  - HSB Malmös valberedning
  - HSB Malmös styrelse
  - Fullmäktigeledamöterna (inte minst de som varit med och infört begränsningarna)
  att;
  • medlemmar inte får nominera kandidater till förtroendeposter inom HSB Malmö?
  • att föreningarnas valberedningar måste gå via föreningarnas styrelse för att nominera kandidater till de olika förtroendeposterna?
Frågor till HSB Malmös styrelse (och samma frågor även till HSB Malmös valberedning):
 1. Vad skulle skälet kunna vara att valberedarna i brf:arna inte får skicka ett mail eller ett papper till HSB Malmös valberedning?

 2. Vad har brf:arnas styrelser med valberedarnas nomineringar att göra?

 3. Varför denna filtrering av nomineringar?

 4. Har alla brf-valberedare tidigare fått feedback från alla styrelser?
Svar önskas skriftligt och i god tid före årsstämman 2008.

Vidare;
Valberedningen verkar inte trovärdig när de inte uppger vem som nominerat olika personer.

Valberedarna Sven-Erik Rova/brf Sundsterassen, Lennart Westerlund/brf Beritta Gurris, Rolf Brandt/Brf Roxen, Preben Karlsson/brf Fosietorp föreslogs alla (liksom Ingela Persson) till årsstämman 2007 av sin egen förening till valberedningen. Föreslog de sig själva?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla medlemmar i HSB Malmö ska uttryckligen ha rätt att föreslå kandidater till de olika förtroendeposterna via direkta förslag till HSB Malmös valberedning.

  Tillägg:
  Stadgegruppen har uppfyllt detta i sitt förslag med formuleringen i §23 (f.d. §21);
  "Föreningens medlemmar har rätt att till valberedningen lämna förslag på kandidater till de val som fullmäktige skall besluta om".


 2. Detta fastställs snarast (inom 6 månader) i HSB Malmös stadgar.

 3. Tydlig information om att alla medlemmar äger rätt att lämna förslag läggs ut årligen i medlemstidningen såväl som konstant på HSB Malmös webbplats.
 4. "Förslagsställare" ska inte bara uppges med brf, utan även med namn på den person som föreslagit medlem till en förtroendepost.

  Det innebär att HSB Malmös styrelse ansvarar för att det i fortsättningen redovisas för medlemmarna med namn och brf vilka som föreslagit medlemmar till;
  - posterna i valberedningen
  - övriga förtroendeuppdrag.

 5. Gärna även från tidigare år (särskilt 2007, eftersom säkert vissa upplever det som att uppgifterna från denna årsstämma kan ha varit en aning manipulerade).
 6. Ett utskott tillsätts snarast för att förändra och förbättra valberedningspolicy där det utarbetas en bättre specifikation för valberedningens arbete. Utskottet ska bl.a. utgå från det material om valberedningen som jag tidigare tagit fram; (http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm).

  OBS! Notera här konflikten med att fullmäktiges utskott tillsätts i den av stadgegruppen förändrade dagordningen (P. 20, beslut om antal ledamöter i utskott), när det endast är under motioner som fullmäktige (och medlemmar) kan föreslå och diskutera behov av utskott och deras uppgift.

 7. En ny valberedningspolicy presenteras och fastställs på en av HSB Malmös styrelse inom snar framtid (inom 4 månader) tillsatt extrastämma.

 8. Denna policy ska alltid finnas bl.a. lätt åtkomlig på HSB Malmös webbplats och informeras om via tidningen "Hemma i HSB".
 9. HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman läggs ut på HSB Malmös webbplats (sökbar, med länk från menyn, och ska ligga kvar från år till år) samt att den löpande uppdateras vid ev. ändringar.
  Information om denna plan ges även via tidningen "Hemma i HSB".

 10. Riktlinjerna för utformningen av arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras mer noggrant än vad som är gjort idag, dvs;
  "Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm" ("mm" ersätts med något konkret).

 11. Dessa förbättringar görs av ett för detta tillsatt utskott, som presenteras och fastställs på en av styrelsen tillsatt extrastämma inom 4 månader.
 12. Valberedningen ska löpande (med start från sitt första möte) på HSB Malmös webbplats informera om sitt arbete.
  Information ges även i tidningen "Hemma i HSB".
 13. HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningens protokoll (alt. samman-fattning av detta) utan onödig fördröjning läggs ut på HSB Malmös webbplats.
  Detta förfarande läggs in i regelverk o/e HSB Malmös stadgar.

  Not.
  Vad jag förstår för valberedningen idag ej protokoll, vilket alltså måste förändras.

Denna motion är samma som min motion #3/5/6 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #41. (hör ihop med fg motion)

Redovisning av vem som nominerat -
Öppet valberedningsarbete

Bakgrund:

Kontroll av valberedningens arbete
Om medlemmarna, såväl som fullmäktige, fått information om vilka personer som föreslagits till de olika förtroendeposterna så hade det gått att se om det förekommit något "mygel". Som det fungerat så här långt så mörkas all information som inte absolut måste lämnas ut. Det håller inte. Det måste finnas någon form av kontroll av valberedningens arbete, annars kan valberedningen säga i princip vad som helst utan att det har någon förankring i verkligheten. OBS! Detta är inte någon anklagelse. Jag bara säger att det kan fungera så, och det medför stora risker för HSB Malmö, som känns helt onödiga när dessa risker kan elimineras så lätt.

Öppenhet ger ökat engagemang
Naturligtvis måste valberedningens arbete vara så öppet som möjligt. En annan fördel med detta är att det också bidrar till ett ökat engagemang (och det behövs!).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningens arbete ska vara så öppet som möjligt för medlemmarna.

 2. Ovanstående riktlinje förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar o/e valberedningspolicy/arbetsinstruktion för valberedningen.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #42.

IT-kompetens i HSB Malmös styrelse

Bakgrund:
Vi befinner oss en bit in på 2000-talet och det är nu ganska länge sedan datorerna gjorde sitt intåg. 1957 kom den första miniräknaren och sedan dess har det bara tickat på. Idag räknas Sverige till en av de datortätaste länderna i världen med drygt 75% internetanvändare.

Dock, när man undersöker lite om de förtroendevalda så tycks deras IT-kunskapsnivå ligga väldigt många år bakåt i tiden. HSB Malmö ligger själv inte precis i bräschen, vilket man kan se utav HSB Malmös risiga webbplats. Det är inte utan att man seriöst undrar om det är ett inträdeskrav för förtroendevalda att de ska ha väldigt låg IT-kompetens?

Varför det blivit så här kan man diskutera, men vi kan bara konstatera att det inte verkar ha tagits den minsta hänsyn till hur IT-bevandrad de nominerade varit.

Jag har nämnt tidigare att det är en försvinnande liten del av de förtroendevaldas föreningar som har webbplatser, och utav de få som har något att erbjuda är det kanske bara 1 eller 2 förtroendevalda som kommer från en förening med en någorlunda presentabel webbplats.

Om HSB ska ha en chans att överleva så får man nog börja använda sig av IT-tekniken lite bättre och framförallt få in fler förtroendevalda med IT-kunskap, inte minst inom styrelsen.

Denna motion behöver inte motiveras
Det skulle säkert gå att skriva en hel bok bara om detta, så jag stoppar här och hoppas att jag inte så noga behöver motivera denna motion, utan att alla begriper ändå att vad jag yrkar här självfallet måste bifallas av en stämman.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen måste särskilt söka förtroendevalda med högre/hög IT-kompetens. IT-kompetens ska ha ett högt värde när de nominerade selekteras fram. Valberedningen ska särskilt understryka detta i sina kontakter med övriga inom HSB, och dessutom löpande nämna detta i sina skrivelser.

 2. Det skrivs in i valberedningspolicyn att IT-kompetens ska värderas högt och de nominerades IT-kunskapsnivå ska särskilt redovisas för varje nominerad medlem före årsstämman (och t.ex. om den nominerade har e-post adress eller ej).
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23

MOTION #43.

Information om Arne Axrups stipendiefond

Bakgrund:
Det borde vara valberedningens uppgift att redogöra i detalj för alla medlemmar vad den för de flesta okända "Arne Axrups stipendiefond" är för något och vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs till dessa poster, med tanke på att detta val ingår i dagordningen.

Det känns lite märkligt att det varje år sker ett val till något som så få vet vad det är. Det tycks för mig vara någon form av internt val, där de ingående ledamöterna bara varje år väljs ut av en person, men jag har kanske fel.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det redogörs på HSB Malmös webbplats för vad "Arne Axrups stipendiefond" är för något.

 2. Val till denna stipendiefond flyttas ut från dagordningen.
  Detta är också enligt stadgegruppens förslag.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?


MOTION #44.

Lista över motioner och motionärer &
Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar

Bakgrund:

Fullmäktigeledamöterna skriver inga motioner - Inte ens en motion per år!
Under åren 1991-1996 skrevs det sammanlagt två motioner till HSB Malmö.
År 2001 skrevs det två motioner (varav en var från en styrelseledamot).

Jag har inte kontrollerat alla resterande år men uppskattningsvis har det mellan 1991 och 2006 skrivits max 10 motioner. Inte ens en motion per år !!!
10 motioner (från ännu färre medlemmar) på 15 år från 42.000 medlemmar!
Det är ett hån mot demokratin, och det är självklart en helt ohållbar situation.


Motiverade medlemmar ger ett ökat engagemang
Att motivera medlemmar att skriva motioner kan resultera i ett kraftigt ökat engagemang.
Och det vill väl alla ha?

Fråga till HSB Malmös styrelse:
 1. Vilka konkreta åtgärder avser HSB Malmös styrelse vidta för att uppnå att i alla fall minst 60 medlemmar (varav minst 50 fullmäktigeledamöter) skriver x stycken motioner per år?
Öppen förteckning över motionärer
För att fullmäktigeledamöterna ska engagera sig mer och för att medlemmarna ska se att de som de valt som fullmäktigeledamöter sköter sina uppgifter så behövs en offentlig lista (på en framträdande plats på HSB Malmös webbplats) över vem som lämnat in motioner.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ansvarar för att det läggs ut en lista på HSB Malmös webbplats med vilka fullmäktigeledamöter och medlemmar som från och med årsstämman 2008 (helst från och med 1998) skrivit motioner, samt övergripande om vad varje motion handlat om.

 2. Med minst 10 års historik.
 3. HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan löpande och på ett motiverande sätt börja påverka såväl fullmäktigeledamöterna som alla medlemmar att intressera sig för att skriva motioner.

 4. Arbetet med att få fullmäktigeledamöter och övriga medlemmar att skriva fler motioner redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.
 5. Den som skrivit den "bästa" motionen (enligt stämmans val) varje år tilldelas ett pris på 1.000 kr. Den som skrivit den nästbästa motionen får 500 kr. Den som landar på tredje plats får 250 kr. (Dessa summor får gärna ligga på en ännu högre nivå, t.ex. 5.000 kr.) Vinnarnas motioner presenteras på HSB Malmös webbplats.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #45.

Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum

Bakgrund:

Inget skäl finns för att hålla inne motionerna in i sista minuten
Det finns inget logiskt skäl till varför HSB Malmö ska vänta med att redovisa inkomna motioner för medlemmarna till strax före årsstämman.

Den sena redovisningen av motioner skapar onödiga problem
Det kan få svåra konsekvenser för HSB Malmö genom att fullmäktigeledamöterna inte hinner läsa igenom motionerna och förbereda sig, med som konsekvens att fel beslut tas av stämman. Speciellt om det är många motioner (som på denna stämma).

Busenkel lösning på ett stort demokratiproblem!
Detta är så snabbt och enkelt att lösa att det är svårt att förstå att ingen reagerat under tidigare år på detta... och gjort något åt det.

Motioner till stämman 2008 läggs ut i februari 2008
Jag kan bara hoppas att HSB Malmös styrelse ser till medlemmarnas samt föreningens bästa, och lägger ut alla motionerna för 2008 på HSB Malmös webbplats så snart som möjligt (senast i mitten på februari). I annat fall beter sig HSB Malmös styrelse mycket oansvarigt!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Till HSB Malmö inkomna motioner ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast en vecka efter det sista datumet för inlämnandet av motioner.

 2. Senast tre veckor efter deadline för inlämnande av motioner så skickas alla inkomna motioner ut till alla fullmäktigeledamöter (via mail, för de som har detta).
 3. Senast tre veckor före stämman ska HSB Malmös styrelse komplettera motioner (bl.a. på HSB Malmös webbplats) med HSB Malmös svar på motionerna.

 4. HSB Malmös styrelse ska eftersträva att svaren på motionerna läggs ut så fort som möjligt. Om det är många motioner så måste HSB:s svar på motionerna läggas ut tidigare (ev. delvis löpande) så att medlemmarna ges en ärlig chans att fundera igenom motionerna med svaren från HSB Malmös styrelse.
 5. Om motionerna inte distribueras tillsammans med årsredovisningen så ska det i HSB Malmös årsredovisning finnas en tydlig referens till motionerna. Styrelsens svar på motionerna ska dock alltid finnas med i den årsredovisning som delas ut, i ett och samma dokument.
 6. Motionerna ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 7. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #46.

Senare inlämning av motioner

Bakgrund:

För tidig deadline (31 januari) för motioner
Deadline för inlämnande av motioner är för tidigt. Speciellt med tanke på att det normalt sett (med undantag för detta år) ofta inte lämnas in några motioner alls, upp till max en handfull motioner. Det borde vara möjligt att kunna lämna in motioner så sent som 1 månad före årsstämman, eller kanske t.o.m. ännu senare för viss typ av motioner.
Med en styrelse på sju ledamöter borde det inte vara något problem att hinna behandla inkomna motioner på en månad.

Många motioner talar för sig själv
Många motioner kräver ingen eller nästan ingen behandling alls, utan det är lätt att fatta ett beslut för motionen ifråga, om man bara fått tid att läsa igenom motionen.
Då känns det meningslöst att med så lång tid före stämman som motioner måste lämnas in.

Lösning för motioner som lämnats in senare än två månader före stämman
Det är inte svårare än att stämman, för de motioner som lämnats in kort tid före stämman och som styrelsen därför inte hunnit behandla, tar beslutet att styrelsens skriftliga svar krävs för att kunna ta ett beslut, och motionen får därför läggas på is, alternativt tas upp för behandling av styrelsen med redovisning av resultatet på t.ex. HSB Malmös webbplats.

Kraftigt utökad effektivisering
Genom denna enkla lilla metod så skulle man kunna uppnå en helt annan effektivitet i organisationen (som så ofta kritiseras för att vara väldigt trög), som skulle gagna alla.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner till HSB Malmös årsstämma kan lämnas in fram till 2 månader före datumet för årsstämman, för behandling och utredning av styrelsen.
 2. Det ska även vara möjligt att lämna in motioner ända fram till 5 veckor före årsstämman, men då med reservation för att styrelsen kanske inte hinner behandla motionen.

  Behandling och utredning av styrelsen av inkomna motioner garanteras bara om de kommer in senast två månader före årsstämman, men hindrar alltså inte att motioner lämnas in senare (datum för inlämnande av motion uppges i kallelse).
 3. Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #47.

Information om vad som gäller för motioner &
Påverka HSB Riksförbund

Bakgrund:

Motioner = engagemang = ökad effektivitet
Väldigt få medlemmar känner idag till att de har motionsrätt till HSB Malmös stämmor. Det har aldrig någonsin talats högt om detta. Men för att engagemanget ska öka och verksamheten ska effektiviseras måste HSB Malmö löpande informera om att alla medlemmar har motionsrätt. Det måste även informeras om hur det går till, när sista datum för inlämnande av motioner är, tips om hur man skriver motioner, medlemmarna måste särskilt motiveras att skriva motioner, etc, etc.

Dålig information från HSB Malmös styrelse - ej motiverande meddelande
De få som hittade det lilla meddelande HSB Malmös styrelse tvingades lägga ut i SDS/SKD blev verkligen inte motiverade att skriva motioner. Förutom att meddelandet lades ut en dag då så få som möjligt var hemma, och att motionen var svår att hitta till och med om man medvetet sökte efter informationen, så lär den inte ha fått särskilt stor effekt pga sin dåliga utformning. Med avsikt? Styrelsen svarar att det var planerat att lägga ut det den 6/1.

HSB Riksförbund tiger
Inte ens HSB Riksförbund vill idag gå ut med information om enskild medlems motionsrätt, vilket säger en hel del om denna till synes högst odemokratiska del av organisationen.
HSB Riksförbund vill inte ens bemöta en direkt fråga om detta!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska informera - konstant på HSB Malmös webbplats och årligen i senaste upplagan före deadline för motioner, i medlemstidningen - om vad som gäller avseende motioner. HSB Malmö understryker där bl.a. att alla medlemmar i HSB Malmö kan motionera och att det går utmärkt att lämna in motionerna via mail, samt all annan information av vikt inom detta område.

 2. Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
 3. HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund får i uppdrag att göra kraftfulla ansträngningar för att påverka HSB Riksförbund att informera bl.a. på sin webbplats (men även i tidningar, etc) om enskild medlems motionsrätt.
  Arbetet med detta redovisas löpande på HSB Malmös webbplats fram till att HSB Riksförbund följt uppmaningen.
Medlem # 89093 - 2008-01-23

MOTION #48.

Motioner ska noga utredas av styrelsen

Ingen motivering behövs för nedanstående yrkande. Förmodligen kommer någon att invända mot att mitt förslag inte behöver föras in i stadgarna för att det är så självklart. På det svarar jag bara att stadgarna är fulla av självklarheter, men denna självklarhet är extremt viktig!

Denna enda punkt kan dessutom vara helt avgörande för de flesta om de ska bry sig om att skriva en motion eller ej! Vet de säkert att styrelsen är skyldig att behandla motionen seriöst så kan de också anse det lönt att lämna in en motion.

Tillägg.
HSB Malmö informerar inte om hur det ska fungera med motioner, men HSB Riksförbund har idag (23/1 2008) gått ut med följande information;
"Lämna ditt förslag till HSB-föreningen eller bostadsrättsföreningen inom utsatt tid. Föreningens styrelse kommer att behandla det, och lämna sitt förslag till beslut på stämman (styrelsen yttrar sig över motionen).

Styrelsens förslag skickas sedan ut i samband med att kallelse till den ordinarie föreningsstämman går ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt. Styrelsens yttrande över motionen innebär att man antingen föreslår att stämman skall besluta i enlighet med förslaget (styrelsen tillstyrker motionen), eller föreslår att stämman skall avslå förslaget (styrelsen avstyrker motionen). Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.

Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag.
"


Det är bara att hoppas att HSB Malmös styrelse förstår bättre än HSB Riksförbund, för skulle HSB Malmö följa HSB Riksförbunds rekommendationer så skulle det vara hemskt!
 • HSB Riks nämner inget om att styrelsens åsikt ska motiveras, eller hur detta ska göras.

 • "Motionen ska anses besvarad" är ingen motivering och får aldrig förekomma!
  Tar motionen upp ett förslag på en åtgärd som är genomförd så ska detta självfallet skrivas i klartext av styrelsen, med tillägget; "Motionärens förslag är redan genomfört, och vi rekommenderar därför stämman att lämna motionen utan åtgärd", e.dyl.
  Notera att det kan finnas olika åsikter om ifall något är genomfört eller ej.

  Om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, enligt styrelsens åsikt, så ska styrelsen kontakta motionären (som styrelsen ändå alltid ska göra) och be om en precisering av förslag.

 • Sedan vet HSB Riks inte ens vem motionen ska lämnas in till.
  Vad har "bostadsrättsföreningen" med en enskild medlems motioner till HSB-regionens styrelse att göra? Svar: Inte det minsta!

 • HSB Riks skriver "kallelse till den ordinarie föreningsstämman går ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt". Jag vet att HSB Riks inte riktigt har hängt med i utvecklingen de senaste 20 åren, men de får nog göra ett litet studiebesök i Malmö för att lära sig hur det ska se ut. Kallelse går inte bara ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt. Det går ut till alla, via HSB-regionens webbplats. Och då läggs styrelsens syn på saken ut parallellt med detta.
Är kunskapen i HSB-organisationen verkligen så här skrämmande låg?
HSB Riks måste nog gå en grundkurs i hur en styrelse ska hantera motioner. Vi ser här att inte ens HSB Riksförbund vet hur processen för motioner ska se ut. Kan något bli mer uppenbart än att detta är extremt viktigt att ta fram tydliga rutiner för? Hur kan det finnas några stadgar i en förening som inte innehåller en tydlig paragraf om detta? Därav denna motion, som löser detta problem för i alla fall HSB Malmö.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande gäller;
  På föreningsstämman ges möjlighet för alla medlemmar i HSB Malmö att komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller ändra på sådant som man anser felaktigt. Motioner kan handla om vad som helst inom HSB:s ansvarsområde, men motionen ska innehålla ett eller flera konkreta förslag.

  Motioner lämnas in till HSB Malmö i skriftlig form via formulär på HSB Malmös webbplats, e-post eller brev, inom utsatt tid.

  HSB Malmös styrelse ska behandla varje motion för sig. I styrelsens yttrande till varje yrkande ger styrelsen en rekommendation till stämman tillsammans med en konkret motivering.

  Styrelsens yttrande över motionen innebär att styrelsen efter sin motivering;
  • föreslår att stämman ska besluta enligt förslaget (dvs styrelsen tillstyrker/bifaller motionen), eller
  • föreslår att stämman ska avslå förslaget (styrelsen avstyrker motionen), eller
  • föreslår att stämman ska delvis eller under vissa förutsättningar besluta i enlighet med förslaget

  På stämman har motionären rätt att närmare förklara och argumentera för sin motion, och motionen kan efter detta anpassas bl.a. efter de förslag som förs fram.

  Sedan tar var och en av de röstberättigade ett beslut efter sin egen åsikt baserat på de argument de tagit del av.

  Motioner ska noga behandlas och utredas av styrelsen för HSB Malmö där varje motion ska ge de fördelar och nackdelar som är enligt styrelsens åsikt. Frågor till styrelsen i motionen besvaras av styrelsen. Styrelsens skriftliga svar ska vara konkret och inte innehålla tvetydiga eller för motionen ej relevanta synpunkter. Om styrelsen föreslår stämman att avslå en motion helt eller delvis så är det särskilt viktigt att styrelsen i sin motivering för detta har en saklig argumentation för sin syn på saken.

  Det sista stycket är alltså det som är det mest primära för stadgarna.

 2. Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-23

MOTION #49.

Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
Arbetsordning/ansvarsfördelning för styrelse och VD offentliggörs

Bakgrund:
I HSB Malmös årsredovisning för 2006 står det att det upprättats en:
"Tydlig och dokumenterad ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse och VD".

Information för att därigenom förbättra verksamheten
Det skulle väl vara ypperligt om denna ansvars- och arbetsfördelning kom alla medlemmar till del. Då skulle vi plötsligt kunna se hur det är tänkt att det ska fungera inom HSB Malmö.
Vi kan dessutom då komma med förslag på förbättringar, och på detta sätt strukturera upp verksamheten och förbättra rutinerna (och minska risken för mygel inom HSB Malmö).

Tydliga tecken på att riktlinjerna inte fungerar idag
Vi ser ju nu bl.a. från rubriken i SDS; "Bolagets ledning blir gisslan i styrelsefejden", och från de hemliga avtalen, att det helt klart finns förbättringar som kan och behöver göras.

Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen
Om det finns någon policy för ansvars- och arbetsfördelning för arbetet inom styrelsen framgår inte någonstans. Om den finns så måste den fram i ljuset. Om det skulle vara så illa ställt att det inte finns så måste en dylik policy omedelbart tas fram.

Styrelsens hemliga uppdrag
Det sägs också finnas styrelseledamöter som har vissa uppdrag som få eller ingen känner till. T.ex. lär det finnas två ledamöter i styrelsen som arbetar med kontakter med medlemmarna (trots att de ytterst sällan förekommer). Visst skulle det väl vara bra om vi fick reda på lite om vad som händer där bakom de lyckta dörrarna?

Hemlig informationspolicy
I samma årsredovisning står det att en informationspolicy tagits fram.
Denna skulle det verkligen vara intressant att ta del av. Inte minst med tanke på att informationen från HSB Malmö är närmast obefintlig. Med detta i åtanke så undrar man verkligen hur denna informationspolicy kan tänkas se ut.

Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse visar lite öppenhet och på HSB Malmös webbplats lägger ut såväl ansvars- och arbetsfördelning som informationspolicy i god tid före årsstämman 2008.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arbetsordning för styrelse och VD informeras om till alla på olika sätt (bl.a. i svaret på denna motion).

  Den "ansvars- och arbetsfördelning" som upprättats inom HSB Malmö läggs ut på HSB Malmös webbplats och hålls uppdaterad!
 2. Om policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen finns så ska alla medlemmar ges tillgång till denna, bl.a. på HSB Malmös webbplats (och i styrelsens svar på denna motion).

  Om policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen inte finns så måste en sådan omedelbart utarbetas, och presenteras för medlemmarna inom 1 månad.
 3. HSB Malmös informationspolicy offentliggörs bl.a. på HSB Malmös webbplats (liksom i styrelsens svar på denna motion).
 4. Ovanstående information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
Medlem # 89093 - 2008-01-23
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan