Motioner till HSB Malmö (2012)

 1. Utökat samarbete mellan brf-valberedare
 2. Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst
 3. Information om Turning Torso
 4. Kompletta kalkyler över TT
 5. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery!
 6. Rutiner för förhandling av VD-lön - offentliggörs
  Redovisning av styrelseordförandens mandat
 7. REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER FÖR VD
 8. Arvoden och ersättningar ej i basbelopp
 9. Redovisning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
 10. Utbetalningsdatum för arvoden i årsredovisning
 11. Periodiseringsfel?
 12. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
 13. Innehåll i röstlängd specificeras
 14. Stadgeändring frågerätt
 15. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
  Arvodering av justerare/rösträknare
 16. Uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer
 17. Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc
 18. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras
 19. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.
 20. Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp
 21. Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs
 22. Valberedningen - Arbeta under hela året
 23. Nomineringsblanketter året runt
 24. Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma
 25. Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning
 26. Redovisning av uppföljning och samtal
 27. Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda
 28. Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras
  Valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs
 29. Valberedningen informerar löpande om sitt arbete
 30. Valberedningens protokoll offentliggörs
 31. Valberedningens arbets- och tidplan: kravprofiler
 32. Valberedningens arbets- och tidplan: utvärdering av styrelsen
 33. HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode och ersättningar
 34. Max fyra år som styrelseordförande
 35. Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning
 36. Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)
 37. Policy för suppleant till revisorerna
 38. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare
 39. Minst en extrastämma (till hösten)
 40. Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt
 41. Inlämning av motioner 5 veckor före stämman
 42. Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar &
  Lista över motioner och motionärer
 43. Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy
 44. HSB Malmö måste besvara alla motioner, inte bara vissa av styrelsen utvalda
 45. Lista över fullmäktigeledamöter och HSB-ledamöter
 46. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

MOTION #114

Utökat samarbete mellan brf-valberedare

HSB Malmö har en övergripande och samordnande funktion och denna måste utnyttjas till brf:arnas och medlemmarnas bästa.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska aktivt och löpande verka för ett utökat samarbete
  - mellan brf:arnas valberedare såväl som
  - mellan HSB Malmös valberedning och brf:arnas valberedningar.


  Hur HSB Malmös arbete med detta avlöper redovisas av HSB Malmö på HSB Malmös webbplats.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har uppfattningen att det är upp till brf:arna om och hur de vill informera omvärlden inklusive andra brf:ar om sina valberedningar och deras arbete.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #115

Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska - med en kalkyl för detta - redogöra för när (om någonsin) HSB Malmö beräknar att Turning Torso ska börja gå med vinst, inberäknat samtliga kostnader/förluster avseende Turning Torso.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
Mer fakta om Turning Torso, HSB Malmö

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2008) - Motion

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2012) - Motion

Information om Turning Torso (2012) - Moption

Kompletta kalkyler över TT (2012) - Motion

Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga (2009) - Motion

Den ekonomiska verkligheten i Turning Torso (2010)

Nya budet på Torson - över två miljarder (2008) - Kvp

HSB kan sälja Turning Torso - Skånskan.se (2010)

Sanningen om försäljning av Turning Torso (2008)

Hel våning outhyrd i Turning Torso (2011)

BRF bildad i Turning Torso, Malmö (2009)

HSB Turning Torso får ny färg (2009)

Turning Torso läcker - Sydsvenskan (2010)

Turning Torso tål inte regn (2010)

Elfel slog ut hela Turning Torso - Expressen (2011)

Leka med LEGO (Turning Torso). Senaste infallet från seriösa HSB Malmö (2011)

HSB Malmös Underverk... Turning Torso, Malmö? (2008)

HSB Malmös hemsida... om Turning Torso (2011)

HSB Malmös prioritering på sin hemsida, Turning Torso (2009)

Turning Torso istället för nytt torg - Sydsvenskan (2009)

Turning Torso, ett skrytbygge tills de fick se räkningen (2009)


Allt om hur HSB lurade av medlemmarna 50 miljoner kronor

Urkundsförfalskning av HSB Malmös styrelse?

Pengar ger förtur till HSB-lägenheter (2011)

Vad händer i Turning Torso?
MOTION #116

Information om Turning Torso

Produktionskostnaderna för TT uppges ligga på 1,6 miljarder kronor och för TT Gallery på 265 miljoner kronor. Värdet på TT uppgavs för en tid sedan ligga på 2 miljarder kronor (okänt hur mycket TT Gallery värderas till).

Jag yrkar att stämman beslutar att HSB Malmös styrelse ska informera medlemmarna om följande;
 1. Hur mycket är TT och TT Gallery värderat till idag?

 2. Vad ligger driftskostnaderna på?

 3. Hur förklarar HSB Malmös styrelse att styrelsen inte ens tagit upp en så viktig fråga som en ev. försäljning av Turning Torso på något styrelsemöte?

 4. Hur mycket av Turning Torso subventioneras av HSB idag (dvs hur stor hyra betalar HSB för alla sina våningar i Turning Torso)?

 5. Hur många våningar/rum utnyttjas av HSB idag i Turning Torso?

 6. Vilka kostnader/inkomster gäller för HSB Malmös lokaler på Föreningsgatan?

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
Mer fakta om Turning Torso, HSB Malmö

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2008) - Motion

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2012) - Motion

Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst (2012) - Motion

Kompletta kalkyler över TT (2012) - Motion

Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga (2009) - Motion

Den ekonomiska verkligheten i Turning Torso (2010)

Nya budet på Torson - över två miljarder (2008) - Kvp

HSB kan sälja Turning Torso - Skånskan.se (2010)

Sanningen om försäljning av Turning Torso (2008)

Hel våning outhyrd i Turning Torso (2011)

BRF bildad i Turning Torso, Malmö (2009)

HSB Turning Torso får ny färg (2009)

Turning Torso läcker - Sydsvenskan (2010)

Turning Torso tål inte regn (2010)

Elfel slog ut hela Turning Torso - Expressen (2011)

Leka med LEGO (Turning Torso). Senaste infallet från seriösa HSB Malmö (2011)

HSB Malmös Underverk... Turning Torso, Malmö? (2008)

HSB Malmös hemsida... om Turning Torso (2011)

HSB Malmös prioritering på sin hemsida, Turning Torso (2009)

Turning Torso istället för nytt torg - Sydsvenskan (2009)

Turning Torso, ett skrytbygge tills de fick se räkningen (2009)


Allt om hur HSB lurade av medlemmarna 50 miljoner kronor

Urkundsförfalskning av HSB Malmös styrelse?

Pengar ger förtur till HSB-lägenheter (2011)

Vad händer i Turning Torso?
MOTION #117

Kompletta kalkyler över TT

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. När kalkyler över kostnaden för Turning Torso presenteras så ska inte bara produktionskostnaderna uppges, utan samtliga kostnader ska räknas in, även t.ex. extrakostnader för inhysa HSB Malmö i en stor del av Turning Torso.

  Först därefter kan ägarna se hur stor förlust/vinst HSB Malmös medlemmar gör.

 2. Som beslutsunderlag för denna motion måste alla kostnader (alltså inte bara rena produktionskostnader) för Turning Torso redovisas senast på denna stämma

  Här nämnda kostnader och styrelsens/VD:s syn ska redovisas även i svaret till denna motion. I annat fall omöjliggör styrelsen för fullmäktige att få tid att tänka igenom hur man vill ha det.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
Mer fakta om Turning Torso, HSB Malmö

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2008) - Motion

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2012) - Motion

Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst (2012) - Motion

Information om Turning Torso (2012) - Motion

Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga (2009) - Motion

Den ekonomiska verkligheten i Turning Torso (2010)

Nya budet på Torson - över två miljarder (2008) - Kvp

HSB kan sälja Turning Torso - Skånskan.se (2010)

Sanningen om försäljning av Turning Torso (2008)

Hel våning outhyrd i Turning Torso (2011)

BRF bildad i Turning Torso, Malmö (2009)

HSB Turning Torso får ny färg (2009)

Turning Torso läcker - Sydsvenskan (2010)

Turning Torso tål inte regn (2010)

Elfel slog ut hela Turning Torso - Expressen (2011)

Leka med LEGO (Turning Torso). Senaste infallet från seriösa HSB Malmö (2011)

HSB Malmös Underverk... Turning Torso, Malmö? (2008)

HSB Malmös hemsida... om Turning Torso (2011)

HSB Malmös prioritering på sin hemsida, Turning Torso (2009)

Turning Torso istället för nytt torg - Sydsvenskan (2009)

Turning Torso, ett skrytbygge tills de fick se räkningen (2009)


Allt om hur HSB lurade av medlemmarna 50 miljoner kronor

Urkundsförfalskning av HSB Malmös styrelse?

Pengar ger förtur till HSB-lägenheter (2011)

Vad händer i Turning Torso?
MOTION #118

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery!

Jag yrkar att stämman beslutar att;

 1. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery är ett ägardirektiv.

 2. Ägardirektivet är att Turning Torso och TT Gallery ska säljas.

 3. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery till högstbjudande, om priset överstiger en viss summa, förslagsvis 2 miljarder kronor.
  Turning Torso och Turning Torso Gallery ska säljas om det är någon som bjuder ett pris som överstiger produktionskostnaderna (men helst över totalkostnaden).
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
27. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery
Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Precis som att fullmäktige tog beslut om att bygga Turning Torso kan fullmäktige - i egenskap av föreningens högsta beslutande organ - ta beslut om att Turning Torso ska säljas.

Notera att styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot försäljning.

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet (och egentligen inte ens det), varför styrelsens svar ej är applicerbart på övriga yrkanden! Således är styrelsens förslag till avslag praktiskt omöjligt att anta för stämman på dessa grunder!

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
Mer fakta om Turning Torso, HSB Malmö

"Ekonomin i Turning Torso är en företagshemlighet, jämförbar med receptet på Coca-Cola" (2006)

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery! (2008) - Motion

Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst (2012) - Motion

Information om Turning Torso (2012) - Motion

Kompletta kalkyler över TT (2012) - Motion

Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga (2009) - Motion

Den ekonomiska verkligheten i Turning Torso (2010)

HSB Malmö riskerar ännu stor skattesmäll pga Turning Torso - Skånskan.se (2011)

När kostnaderna för Turning Torso skenade... (2011)

Sålde tolv fastigheter för att rädda Turning Torso, skattesmäll (2010)

Nya budet på Torson - över två miljarder (2008) - Kvp

HSB kan sälja Turning Torso - Skånskan.se (2010)

Sanningen om försäljning av Turning Torso (2008)

HSB-medlemmar får betala dyrt för att se sin egendom, Turning Torso (2008)

Hel våning outhyrd i Turning Torso (2011)

BRF bildad i Turning Torso, Malmö (2009)

HSB Turning Torso får ny färg (2009)

Turning Torso läcker - Sydsvenskan (2010)

Turning Torso tål inte regn (2010)

Elfel slog ut hela Turning Torso - Expressen (2011)

Leka med LEGO (Turning Torso). Senaste infallet från seriösa HSB Malmö (2011)

Turning Torso som pepparkaka (2010)

HSB Malmös Underverk... Turning Torso, Malmö? (2008)

HSB Malmös hemsida... om Turning Torso (2011)

HSB Malmös prioritering på sin hemsida, Turning Torso (2009)

Turning Torso istället för nytt torg - Sydsvenskan (2009)

Turning Torso, ett skrytbygge tills de fick se räkningen (2009)


Allt om hur HSB lurade av medlemmarna 50 miljoner kronor

Urkundsförfalskning av HSB Malmös styrelse?

Pengar ger förtur till HSB-lägenheter (2011)

Vad händer i Turning Torso?
MOTION #119

Rutiner för förhandling av VD-lön - offentliggörs
Redovisning av styrelseordförandens mandat

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska ha rutiner för att skriva om VD-lönavtal och löneförhandlingar i styrelseprotokoll.

 2. Dessa rutiner ska redovisas för medlemmarna.

 3. Det ska redovisas för medlemmarna hur styrelseordförandens mandat är formulerat idag avseende förhandling av VD-lön.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att lön till vd ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #120

REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER FÖR VD

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Lön och förmåner för VD ska vara mer i paritet med andra distrikt inom HSB,
  vilket innebär en sänkning av VD-lönen på 1,3 mkr (2008) med som allra minst 400.000 kronor/år och kraftigt reducerade förmåner.

  Not: Medianlönen för en VD låg på 880.000 kr/år under 2009.

 2. Lön och förmåner ska understiga det som styrelsen skrivit i årsredovisningen för 2007 att VD ska få (27 inkomstbasbelopp, dvs 1,3 mkr 2008).

  VD-lön sänks. Förslagsvis till 18 inkomstbasbelopp.

  Tjänstepension & sjukförsäkring sänks till max 10 % av VD-lön.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att till- och avsättande av vd ingår i styrelsens ansvarsområde.


Notera att styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot motionens yrkanden.

Notera hur HSB Malmös styrelse noga aktade sig för att beröra en enda sakfråga i denna motion. Ingen fråga till styrelsen besvarades.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Emedan styrelsen har ett begränsat ansvarsområde, så har fullmäktige - enligt lag och stadgar - det fulla och hela samt övergripande ansvaret.

Styrelsen bemöter endast ett yrkande (och egentligen inte ens det), varför styrelsens svar ej är applicerbart resterande yrkanden! Därmed är styrelsens förslag till avslag praktiskt omöjligt att anta för stämman baserat på given motivering!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
28. Revidering av lönesättning med förmåner för vd
Det är styrelsens uppfattning att lön till vd ingår i styrelsens ansvarsområde.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Ja, man får hoppas att allt styrelsen gör ingår i styrelsens ansvarsområde. Det begränsar dock inte på något sätt fullmäktiges beslutsrätt.

HSB Malmös stadgar säger;
"Föreningsstämma
§ 15
Föreningsstämmans befogenhet ska helt utövas av fullmäktige
".
Varför vill HSB Malmös styrelse att föreningens stadgar inte ska gälla?

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att lön till vd ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #121

Arvoden och ersättningar ej i basbelopp

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Samtliga arvoden och ersättningar som stämman beslutar om ska alltid och överallt uttryckas i svensk valuta. Detta för att få en tydlighet i arvodena.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
30. Arvoden och ersättningar ej i basbelopp
Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex, som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av Riksförsäkringsverket. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.

Det är styrelsens uppfattning att genom att använda inkomstbasbeloppet som grund för beräkning av fasta arvoden till HSB Malmös förtroendevalda, har stämman ett smidigt verktyg som följer utvecklingen av ersättningar i samhället i övrigt med behövliga, årliga justeringar av ett för HSB Malmö oberoende organ.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


I vanlig ordning så drar styrelsen upp ett antal punkter som inte har med motionen att göra och vars enda syfte är att ta bort fokus från vad motionen handlar om.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
Varför vill styrelsen inte vara öppen?

Tycker styrelsen det är bättre att lämna alla dörrar öppna för möjligheter att fuska och vara så otydliga som möjligt?

är styrelsen motståndare till en medlemskontroll?


är inkomstbasbeloppet ett "smidigt verktyg"?
Jag tror att styrelsen måste fundera på i vilka sammanhang ordet "verktyg" kan användas.

Det finns inget som helst "smidigt" med detta. Det är minst lika "smidigt" att fastställa en summa i kronor som en nivå i basbelopp! Sammantaget t.o.m. smidigare!

Skälet till styrelsens höga arvode i förhållande till prestation
Det är naturligtvis inte utan anledning styrelsen lyckats få mer i arvode jämfört med den dubbelt så stora styrelsen i HSB Stockholm.

Styrelsen talar bara i eget intresse
Klart att styrelsen då vill behålla detta system i stället för att se till föreningens och medlemmarnas bästa.

Om man skulle ta bort termen basbelopp i samband med arvoden och ersättningar så innebär det att stämman inte bara skulle börja förstå vilka summor det handlar om, utan stämman skulle också tvingas att tänka efter hur stort arvode som styrelsen egentligen ska få/förtjänar i förhållande till de krav som stämman ställer på styrelsen.

Det finns två alternativ;
1. Ta bort basbelopp i alla diskussioner om arvoden (bäst!).
2. Behålla basbelopp, men i alla skrivelser, protokoll och sammanhang som basbelopp används vid varje tillfälle komplettera med exakt hur mycket det aktuella basbeloppet motsvarar i kronor (mindre bra alternativ som bara ger onödig information!).

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex, som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av Riksförsäkringsverket.
Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.
Det är styrelsens uppfattning att genom att använda inkomstbasbeloppet som grund för beräkning av fasta arvoden till HSB Malmös förtroendevalda, har stämman ett smidigt verktyg som följer utvecklingen av ersättningar i samhället i övrigt med behövliga, årliga justeringar av ett för HSB Malmö oberoende organ.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #122

Redovisning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. I HSB Malmös årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald (alla ersättningar), tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken period som avses.

  (Detta inte minst för att visa brf:arna hur det ska se ut.)

 2. På HSB Malmös webbplats redovisas alla utbetalningar till förtroendevalda, med datum för varje utbetalning.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
31. Redovisning av arvoden
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.

Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för. I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Styrelsen skriver;
"Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman".
Är det en grundkurs i bostadsrätter för fullmäktigeledamöterna? Jag t.o.m. skrev i min motion (se ovan) att jag inte ville ha detta svar, eftersom ett dylikt svar inte hade med min motion att göra!!!

Styrelsen skriver;
"Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för".
Denna motion handlar just om att fastställa en praxis för detta!

"Ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter"?
Fråga till styrelsen:
Vad innebär detta, och vad har det med motionen att göra?

Styrelsen skriver;
"I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda".
Tyvärr finns det inget i min motion som är tillgodosett, som det ser ut idag.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är?)!

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.
Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för.
I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #123

Utbetalningsdatum för arvoden i årsredovisning

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska aktivt arbeta för att utbetalningsdatum för arvoden, och perioder för vilken utbetalningen gäller, redovisas i brf:arnas årsredovisningar.

  (Detta är särskilt lätt för HSB för de brf:ar som har förvaltningen hos HSB.)
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
31. Utbetalningsdatum för arvoden
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.

Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för. I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.
Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för.
I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #124

Periodiseringsfel?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska med information till anställda, till brf:arna och till medlemmarna arbeta löpande och kraftfullt för att felaktigheter/avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras enbart med att det är fel i periodiseringen.

  Det måste då exakt redovisas bl.a. hur felet uppstått, vilka åtgärder som görs för att "periodiseringsfel" inte sker igen och vilka siffror som egentligen gäller.


 2. Korrigering måste också göras i efterföljande årsredovisning.
  Med särskilda kommentarer om vad som egentligen gällt tidigare år.

 3. Korrigeringar förs också in i stämmoprotokoll.

 4. Detta gäller naturligtvis inte bara brf:arnas årsredovisningar, utan även HSB Malmös årsredovisning.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
31. Periodiseringsfel?
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.

Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för. I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.
Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för.
I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #125

Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla yrkanden som görs i motioner ska föras in i protokoll exakt så som de formulerats, tillsammans med vem som ställt yrkandet.
  Motsvarande görs för tilläggsyrkanden.

  Dvs precis så som gjordes på HSB Malmös årsstämma 2008.

  Sedan får protokollföraren efter detta specifikt föra in vilka konkreta avvikelser som gjorts i det beslut som togs på stämman om beslut inte tagits helt enligt motionen eller helt avslagits.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
34. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Som alla kan se så vill styrelsen inte på det minsta sätt bemöta mina argument för denna motion (precis som för alla andra motioner).

Men det är bra att styrelsen gör det så lätt för alla att se hur viktigt det är att stämman tillstyrker denna motion enligt mina förslag.

Styrelsens avslag indikerar att styrelsen är rädd för korrekta stämmoprotokoll.

Fråga till styrelsen:
Tycker inte styrelsen att medlemmar/fullmäktige ha några rättigheter eller någon säkerhet?

Styrelsen, som inte vill ha någon medlemskontroll eller högsta möjliga säkerhet i rutiner, vet att det med denna metod blir betydligt svårare att manipulera protokoll så som t.ex. för beslutet på årsstämman 2007 om information om enskild medlems motionsrätt.

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #126

Innehåll i röstlängd specificeras

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Röstlängder ska alltid finnas för stämmor och de ska innehålla minst nedanstående information.
  Röstlängd ska;
  1. dateras för när den upprättats.
  2. undertecknas av protokollförare samt av den som satt ihop röstlängden (om annan än protokollföraren), och därefter av mötesordföranden.
  3. signeras av alla justerare med datum för när justering utförts (datum för mottagande och avlämnande för var och en av justerarna).
   Varje sida i röstlängd (såväl som i protokoll) ska signeras av såväl protokollförare som respektive justerare och mötesordförande.
  4. innehålla samtliga på stämman närvarande personer;
   namn och brf, vilken förtroendepost som innehas, samt om det är en röstberättigad fullmäktige.
  5. innehålla alla ev. ombud/biträden där dessa tydligt markerats som sådana.
  6. innehålla namn och position (yrke) för alla deltagare från HSB.
  7. innehålla namn och position på mötesordföranden och protokollförare.
  8. innehålla info om vilka som utnämnts till justerare och rösträknare.
  9. innehålla info om vilka personer som röstlängden kompletterats med under stämmans gång (tillsammans med info under vilken punkt i dagordning).
  10. numreras per deltagare (en numrering per röstberättigad och en numrering per övriga stämmodeltagare).
  11. innehålla information om ev. fullmakter (vem har fullmakt för vem).
   Om inga fullmakter förekommit ska detta särskilt nämnas.
  12. kompletteras med ev. fullmakter.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
35. Innehåll i röstlängd specificeras
Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.

Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive bostadsrättsförening att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


HSB Malmös styrelse tycks vara emot all form av medlemskontroll, och bryter mot i princip allt som styrelsen skrivit den senaste tiden om öppenhet, demokrati och medlemskontroll.

"Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive brf att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor".
Här har HSB Malmö möjlighet att göra något bra för medlemmarna. Alla utom HSB Malmös styrelse vet att informationen brister rätt kraftigt i många föreningar.

HSB Malmö kan med ytterst enkla medel värna om medlemmarnas intressen genom att öka informationen till medlemmarna. I stället vill styrelsen lägga över allt ansvar för information och kontroll på andra. Det ligger inte i HSB Malmös styrelses intresse att medlemmar är informerade, och HSB Malmös styrelse gör vad de kan för att motverka upplysta medlemmar.

"Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet"?
Fråga till styrelsen:
Vad har detta, och den andra meningen i styrelsens svar, med motionen att göra?
Röstlängden möjliggör också en medlemskontroll! Det är inte minst viktigt!

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) kan ej antas av stämman!

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive bostadsrättsförening att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #127

Stadgeändring frågerätt

Jag yrkar att stämman beslutar att;

Följande snarast läggs in i HSB Malmös stadgar;
 1. "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige och motionärer på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut".

 2. Formuleringen "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden" (§ 1.3.3 i koden) förtydligas så att alla förstår vad som menas, alternativt tas bort.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Föreningen antog nya stadgar under 2008, genom beslut på årsmötet och på extra föreningsstämma i augusti.
Stadgarna inregistrerades vid Bolagsverket i december 2008.
Styrelsen ser inte att dessa behöver ändras mot bakgrund av motionen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #128

Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Justerares och rösträknares uppgifter specificeras

  Styrelsen för HSB Malmö ansvarar för att det snarast (inom 3 månader, om det inte är gjort före stämman) sätts ihop en så detaljerad beskrivning som möjligt över vad justerarnas och rösträknarnas uppgifter, ansvar och skyldigheter är.

  • Med tydliga och konkreta konsekvenser om dessa uppgifter missköts.
   Jag överlåter till stämman att föreslå hur detta ska formuleras.


 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på HSB Malmös webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!

  Information läggs även snarast ut i HSB Malmös medlemstidning.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag (att-satserna 2 samt 3). I övrigt anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy.
Det är vidare styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har och ska därför inte arvoderas.


Frågor till styrelsen:
Vi vet alla att funktionerna som justerare och rösträknare är "engångsuppdrag", men vad har det med saken att göra?
Styrelsen undviker som vanligt att bemöta alla argument.

Om det "samanfaller med fullmäktigeuppdraget" att vara rösträknare & justerare så ska väl alla fullmäktigeledamöter vara justerare/rösträknare? Eller det ska bara sammanfalla för vissa?

Poängen med min motion är att införa lite kvalitet i uppdragen som justerare/rösträknare.
Dessa uppdrag har utförts under all kritik tidigare, och styrelsen har inte ett enda förslag att komma med till att förbättra detta.

Styrelsen bifaller i förtäckta ordalag yrkande #1, men tar bort allt som förpliktigar och bemöter inte biten om konsevenser ifall uppdraget missköts.

Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för de förtroendevalda inom HSB Malmö, och för justerarnas samt rösträknarnas uppgifter?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
37. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare
Det är styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har. I orden ligger också vilket uppdrag som avses och vad som ska utföras. Styrelsen anser inte att dessa ska arvoderas.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har.
I orden ligger också vilket uppdrag som avses och vad som ska utföras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #129

Uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av fullmäktige för HSB Malmö

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för HSB Malmös internrevisorer, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
46. Uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer
Det är inte till HSB Malmö som revisorer i bostadsrättsföreningar rapporterar, utan de rapporterar till bostadsrättsföreningarnas stämmor.

En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.

Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.

Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet för lekmannarevisorer finns inte.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Vad mer har styrelsen att säga som jag (och förhoppningsvis de flesta fullmäktigeledamöterna) definitivt kan minst lika mycket om som styrelsen?

Fråga till styrelsen:
Varför vill styrelsen inte svara på motionen?

Styrelsens svar här har inte det minsta med motionen att göra!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är inte till HSB Malmö som revisorer i bostadsrättsföreningar rapporterar, utan de rapporterar till bostadsrättsföreningarnas stämmor.
En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet för lekmannarevisorer finns inte.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #130

Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. I revisorernas uppgift ska ingå att kontrollera hur arbetet inom styrelsen fungerar

  Det ska tydligt framgå att i revisorernas uppgift ingår att hålla kontroll över hur samarbetet inom styrelsen fungerar, och att se till så att alla parter informeras om det finns brister i samarbetet.

  Alla måste också informeras om att man kan vända sig till revisorerna i frågor som dessa.

  Revisorerna ska inte vänta på att någon i styrelsen framför klagomål, utan revisorerna är skyldiga att löpande ställa olika frågor till styrelsens ledamöter (enskilt) för att utifrån de svar revisorerna får utröna hur statusen är i styrelsen.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman.
Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för lekmannarevisorer inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy.
I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.


Styrelsens svar här har inte mycket med motionen att göra.

Frågor till styrelsen:
Vilka är de tillämpliga styrdokument för revisorerna som styrelsen refererar till i sitt svar på motionen?

Kan styrelsen presentera dessa skriftligen?


Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för lekmannarevisorer inom HSB Malmö?

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
47. Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete etcetera
HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman. I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman.
I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #131

Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. När revisorerna missat felaktigheter i olika former i årsredovisningen så ska dessa fel per automatik föras in i stämmoprotokollet efter att detta påpekats av stämman.

  Denna information ska läggas in i protokollet av protokollföraren (och kontrolleras av justerarna) utan att detta särskilt behöver påpekas av någon.

 2. I nästkommande årsredovisning redovisas samtliga fel som anmärkts på i årsredovisningen.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
48. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras
En revision utförs genom att revisorn vidtar vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.

Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden, utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.

Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet
.


Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vad har styrelsens svar med motionen att göra?
Det är verkligen min förhoppning att alla redan vet vad styrelsen säger här.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
En revision utförs genom att revisorn vidtar vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden, utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #132

Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös valberedning ska med stöd av HSB Malmö (där HSB Malmö står för arrangemanget enl. valberedningens önskemål) ha möten mellan HSB Malmös valberedning och;
  - medlemmar
  - valberedare i brf:ar
  - styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter
  .

 2. Minst tre välplanerade sammankomster (en per kategori) hålls per år, men helst fler.

 3. Dessa sammankomster redovisas bl.a. via HSB Malmös webbplats för medlemmarna, allteftersom de hålls under året.

 4. HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningen får nödvändiga resurser för detta.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, så även för valberedningar.
Möjligen kan dessa utbildningar ske i seminarieform.


Frågor till styrelsen:
Vad betyder detta svar från styrelsen?
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?


Styrelsens svar säger ingenting överhuvudtaget och förpliktigar inte till någonting.

Vad blev resultatet?

Hur har styrelsen vidareutvecklat utbildningssidan för valberedningar?


Styrelsens svar är helt irrelevant för motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
49. Möten mellan HSB Malmös valberedning och bostadsrättsföreningarnas valberedare m.fl.
Styrelsen har arbetat fram en valberedningsinstruktion. Valberedningens arbete är omvittnat, och information lämnas kontinuerligt på hemsida.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har arbetat fram en valberedningsinstruktion.
Valberedningens arbete är omvittnat, och information lämnas kontinuerligt på hemsida.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #133

Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp

I HSB Malmös valberedningsinstruktion (från 2009) står det;
"6. Ändring av instruktion
Valberedningsinstruktionen ska fortlöpande utvärderas. Instruktionen fastställs av föreningsstämman
".

Men det står inget om vem som "fortlöpande" ska utvärdera denna.

På stämman 2008 togs följande beslut;
"Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman".

På årsstämman 2010 togs följande tre beslut;
-att bostadsrättsföreningarna ska informeras om när nomineringstiden går ut. Detta ska ske med en frist av två månader.
-att det av materialet ska framgå vem som nominerat vem, och att detta tillförs
instruktionen i punkterna 2.1, 2.2 och 2.4.
- mot bakgrund av arvodesutskottets föredragning att i instruktionen ska 2.1 och 2.2, sista stycket, utgå;
2.1 Styrelsen
Valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode och förslag på övriga arvoden/ersättningar till styrelsen och till exempelvis utskott.
2.2 Revisor
Valberedningen ska lämna förslag till arvodering.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Policy för valberedning förbättras, med stöd av alla medlemmar, av en för denna uppgift kompetent arbetsgrupp som arvoderas

  Dvs det är inte styrelsen som ska ta fram förbättringar av valberedningspolicyn!

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att fullmäktigeledamöterna informeras om valberedningens policy i god tid före varje stämma och att förslag på ändringar aktivt tas fram av HSB Malmös styrelse varje år, med stöd av alla medlemmar.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad
samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Ingen uppdatering av valberedningspolicy 2008
Det är onekligen lite lustigt att styrelsen instämmer i motionen men sedan ändå inte förde in denna punkt i dagordningen för årsstämman 2008.
Notera hur styrelsen undvek yrkandet att styrelsen skulle se till så att valberedningspolicy togs fram till stämman 2008 så att HSB Malmö inte tappade värdefull tid på detta.

Styrelsen skyddar valberedningen
Styrelsen har skyddat valberedningen så att medlemmarna och fullmäktige skulle få minsta möjliga information om alla de fel som begåtts av valberedningen.

Det är inte styrelsen (t.o.m. betydligt mindre än det är valberedningen själv) som ska sätta upp riktlinjer för hur valberedningen ska bedriva sitt arbete.

Styrelsen vågar inte ta ställning till valberedningens bristfälliga arbete
Vi har sett hur styrelsen kraftigt skadar hela föreningen och alla dess medlemmar genom att inte tydligt ta avstånd från hur illa valberedningen skött sina uppgifter så här långt.
Det är nu fullmäktiges ansvar att se till att det blir ett slut på det här, en gång för alla.

Valberedningspolicy: Alla föreslagna ska presentera sig på stämman!
Så här står det i valberedningspolicyn:
"De personer som föreslås av valberedningen bör på föreningsstämman presentera sig och sina ambitioner".
Varför följs då inte detta?

Valberedningspolicy: Arbets- och tidplan före juli månad!
Enligt valberedningspolicyn ska alla brf-styrelser och brf-valberedare få en arbets- och tidplan från valberedningen före juli månads utgång (för 2007 kom denna först den 19 oktober!)
Varför följs inte detta?

Valberedningspolicy: Aktivt valberedningsarbete hela året!
Så här står det i valberedningspolicyn:
"Valberedningen skall arbeta aktivt under hela året".
Varför följs inte detta?


Vad är det för mening med att ha en valberedningspolicy när den inte följs av valberedningen och ingen av fullmäktige bryr sig om att valberedningen inte följer den?

Det ena utesluter inte det andra !!!
Att valberedningspolicy revideras av styrelsen (vilket inte är lyckat) och
att fullmäktige fattar beslut om valberedningspolicy årligen är en sak,
mina yrkanden är en annan sak.


Det går naturligtvis alldeles utmärkt att besluta i denna motion oavsett att valberedningspolicy revideras årligen av styrelsen.

I annat fall skulle den odemokratiska och ologiska situationen uppstå att det inte går att motionera om valberedningspolicyn !!!

Vad blev resultatet av styrelsens revidering av valberedningspolicy till stämman 2009?

Vad har styrelsen då tagit hänsyn till från denna motion?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
50. Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion. Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #134

Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att policies följs och om någon inte gör detta (oavsett om det är valberedningen eller någon annan, t.o.m. styrelsen själv) är styrelsen skyldig att "slå larm".

  Dvs fullmäktige ska snarast informeras
  (bl.a. via HSB Malmös webbplats) när de av stämman fastställda arbetsinstruktionerna inte följs, så att fullmäktige har en möjlighet att ställa saker till rätta innan alltför stor skada har skett.
Ledamöter som inte följer givna arbetsinstruktioner ska inte väljas om!

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #135

Valberedningen - Arbeta under hela året

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska arbeta under hela året, precis som det står i valberedningspolicy

  Dvs inte som t.ex. för 2007 då valberedningens första livstecken kom 2007-10-19, där valberedningen då informerade om att de först då påbörjat sitt valberedningsarbete... och då dessutom i mycket starkt begränsad form, eller som under 2008 då det inte kom något livstecken alls.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


FRÅGOR TILL VALBEREDNINGEN:
Vad är valberedningens skäl till att valberedningen inte besvarat en enda fråga från mig i egenskap av valberedare?

Är det stämmans åsikt att det är ok att valberedningen struntar i att svara på valberedarnas frågor?

Styrelsen har inte tagit ställning till yrkandena och bemöter endast ett par av motionens vitt skilda yrkanden, och då bara ytligt, varför styrelsens förslag till beslut ej är applicerbart. Det är därmed ej praktiskt möjligt för stämman att anta styrelsens förslag till beslut!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
Arbeta under hela året
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion. Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #136

Nomineringsblanketter året runt

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Nomineringsmöjlighet ska finnas under hela året tillsammans med nomineringsinformation
  E-formulär samt e-post adress för nominering med all tillhörande information (enligt valberedningens formulering) ska finnas under hela året på HSB Malmös webbplats. HSB Malmös styrelse ansvarar för att detta finns och är lätt att finna på hemsidan.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #137

Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma

Från koden för föreningsstyrning kan man se att det inte ska finnas något definitivt datum då det inte längre går att nominera någon.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska vara möjligt att nominera fram till 2 månader före årsstämman.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #138

Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kontroll av om ledamöter kommer att lämna sitt uppdrag ska ske löpande vid flera tillfällen fram till nästa årsstämma av valberedningen.

  Styrelsen ansvarar för att snarast informera valberedningen om styrelsen får kännedom om att någon förtroendevald avser att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #139

Redovisning av uppföljning och samtal

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska varje år till medlemmarna redogöra för den uppföljning och de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda, och vad som kom ut av detta.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #140

Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska (i förväg) redovisa för medlemmarna vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas av valberedningen till de olika förtroendevalda.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #141

Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras
Valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Riktlinjerna för utformningen av arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras mer noggrant än idag, dvs;
  "Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm" ("mm" ersätts med något konkret).

 2. Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska finnas på HSB Malmös webbplats.

  Den ska vara sökbar, med länk från menyn, och ska ligga kvar från år till år) samt att den löpande uppdateras vid ev. ändringar.

  Information om denna plan ges även via medlemstidningen ("Hemma i HSB").

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 3. Dessa förbättringar görs av ett för detta tillsatt utskott, som presenteras och fastställs på en av styrelsen tillsatt extrastämma inom 4 månader.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #142

Valberedningen informerar löpande om sitt arbete

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska löpande (med start från sitt första möte) informera om sitt arbete.

  Detta görs lämpligen på HSB Malmös webbplats.

  Information ges även i medlemstidningen ("Hemma i HSB").

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #143

Valberedningens protokoll offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningens protokoll (alt. sammanfattning av detta) ska alltid finnas på HSB Malmös webbplats.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

  Detta förfarande läggs in i valberedningspolicy o/e HSB Malmös stadgar.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #144

Valberedningens arbets- och tidplan: kravprofiler

Jag yrkar att stämman beslutar att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska ta fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas.

 2. Valberedningen ska presentera dessa kravprofiler för medlemmarna.

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete.
Därtill finns framtagen valberedningsinstruktion.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #145

Valberedningens arbets- och tidplan: utvärdera styrelsen

Jag yrkar att stämman beslutar att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska göra en utvärdering av styrelsen.

 2. Valberedningen ska presentera denna utvärdering av styrelsen och vad resultatet blivit av denna utvärdering (för alla medlemmar).

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete.
Därtill finns framtagen valberedningsinstruktion.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #146

HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode och ersättningar

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse redogör i detalj för sitt arvode,
  - hur mycket var och en har, och
  - hur mycket de tagit ut, och
  - om samtliga övriga ersättningar;
       - reseersättning,
       - förlorad arbetsförtjänst,
       - annat ospecificerat
  - förmåner (t.ex. dator)
  per ledamot.

  Detta ska intygas av revisorerna.

 2. Detta informeras om årligen inför varje årsstämma.

  Alltså inte vad som normalt uppges i årsredovisningen, utan det faktiska arvodet och ersättningarna per ledamot.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Då det gäller frågor om arvode, arvodets storlek till de förtroendevalda fastställs detta på föreningsstämman genom framlagda förslag.
Arvode till fackliga representanter fastställs av verkställande direktör.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Samma svar som till motion #104.
Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #147

Max fyra år som styrelseordförande

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt fyra år i sträck, och efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan inträda som styrelseordförande.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman att konfirmera beslutet att tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning."


Styrelsen saknar helt motivering för sitt avslag!
Styrelsen har inga argument - varken här eller någon annanstans - utan bara refererar till den kod som förhoppningsvis nu alla förstår har många brister.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
69. Max fyra år som styrelseordförande
Mandattid för uppdrag framgår av HSB Malmös stadgar. Det är fullmäktige som genom beslut bestämmer om en kandidat ska bli omvald eller inte.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Mandattid för uppdrag framgår av HSB Malmös stadgar.
Det är fullmäktige som genom beslut bestämmer om en kandidat ska bli omvald eller inte.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #148

Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning

HSB Riksförbund har utlovat att koden för föreningsstyrning löpande skulle förbättras.
Sedan hände absolut ingenting!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska påverka HSB Riksförbund att löpande (varje år) förbättra HSB:s kod för föreningsstyrning.

 2. Vad som görs av vem och ev. resultat redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmös styrelse lämnar en rapport över föreningsstyrningsrapporten i årsredovisningen och deltar samtidigt i HSB Riksförbunds arbete då det gäller utveckling av koden.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #149

Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en väl utarbetad policy för
  ersättare till ombud till HSB Riksförbund.


 2. Framtagen policy redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman (läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats och i HSB Malmös medlemstidning).

  Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns en valberedningspolicy.


Fråga till styrelsen:
Vad menar styrelsen med;
"styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att utveckla..."?

Fyra luddiga ord på raken!!!

Styrelsen vill undersöka väldigt mycket att döma av styrelsens generella svar på motionerna.
Men det finns inget att undersöka. Det är bara att göra enligt min motion.

Det är märkligt att sådana instruktioner för de förtroendevalda aldrig funnits tidigare och att det sitter en styrelse som inte sett till att dylika policies och arbetsbeskrivningar tagits fram.

Notera att styrelsen inte ens följde mina rekommendationer att ta fram förslag på policies inför stämma för att underlätta för alla.

Fråga till styrelsen:
Vilka detaljerade arbetsbeskrivningar/policies finns för alla olika förtroendevalda och deras suppleanter?

Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för förtroendevalda?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
73. Policyer för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)
Val till uppdrag i HSB Malmö sker på föreningsstämman. Förslagen presenteras av valberedningen. Gällande regelverk finns.

Fullmäktige har att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Val till uppdrag i HSB Malmö sker på föreningsstämman. Förslagen presenteras av valberedningen. Gällande regelverk finns.
Fullmäktige har att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #150

Policy för suppleant till revisorerna

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en väl utarbetad policy för suppleant till revisorerna
  (t.ex. att suppleant ska kallas till möte, etc).

  Detta görs lämpligen av HSB Malmös styrelse. Eller så tillsätts ett utskott för detta.

 2. Framtagen policy redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman
  (läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats och i HSB Malmös medlemstidning).

  Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Val till uppdrag i HSB Malmö sker på föreningsstämman. Förslagen presenteras av valberedningen. Gällande regelverk finns.
Fullmäktige har att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #151

HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö har inte rätt att, och ska inte, utse en tjänsteman på HSB Malmö att sitta som HSB-representant i en brf där brf:en har förvaltningen hos annan än HSB.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
79. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i bostadsrättsförening med annan förvaltare
Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar bostadsrättsföreningens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som bostadsrättsföreningen köper den ekonomiska förvaltningen av.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om HSB-ledamoten är jävig vid beslut.

Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet, och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Är det någon som förstår vad styrelsen vill ha sagt med sitt svar på denna motion?

Frågan hör ihop med följande;
HSB Malmö har blivit informerad (se HSB Malmö Nytt) om att VD och styrelseledamot inte kan sitta som HSB-ledamot.
T.f. VD Michael Carlsson hoppar efter påpekande från uppmärksamma medlemmar av som HSB-ledamot i Tapperheten 4.
Men de i HSB Malmös styrelse som också är HSB-ledamöter sitter kvar som HSB-ledamöter trots att de informerats om att detta ej är korrekt!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Medlem # 89093 - Datum: 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar bostadsrättsföreningens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som bostadsrättsföreningen köper den ekonomiska förvaltningen av.
Det är bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om HSB-ledamoten är jävig vid beslut.
Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet, och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #152

Minst en extrastämma (till hösten)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska årligen ska hållas minst en extrastämma till hösten/vintern.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma när behov för en extrastämma uppstår.
Det vore onödigt att hålla extrastämma när det saknas behov för en sådan.


Det finns alltid behov av (minst) en extrastämma till hösten, och det är alltså aldrig onödigt! Dessutom ska HSB Malmö följa koden för föreningsstyrning!

Följ eller förklara!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
83. Minst en extrastämma (till hösten)
Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma endast när behov för en sådan extrastämma uppstår.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma endast när behov för en sådan extrastämma uppstår.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.


MOTION #153

Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Senast tre veckor före stämman ska HSB Malmös styrelse ha presenterat sina svar med utredningar till alla motioner (bl.a. på HSB Malmös webbplats).

 2. Styrelsens svar ska läggas ut så fort som möjligt
  HSB Malmös styrelse ska eftersträva att styrelsens svare på motionerna läggs ut så fort som möjligt. Om det är många motioner så måste styrelsens svar på motionerna läggas ut tidigare (ev. löpande) så att medlemmarna ges en ärlig chans att fundera igenom motionerna tillsammans med svaren från HSB Malmös styrelse.

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna.
Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.
I föreningslagen framgår att kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.
Under minst en vecka före den stämma som avses ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen, eller avskrifter därav, hållas tillgängliga för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det. Styrelsen kan inte se annat än att samtliga punkter är uppfyllda då material tillsänds fullmäktige i rätt tid, och finner ingen anledning till ändring av föreningens stadgar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #154

Inlämning av motioner 5 veckor före stämman

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner kan lämnas in fram till 5 veckor före årsstämman, men styrelsens svar garanteras ej för dessa
  Det ska även vara möjligt att lämna in motioner ända fram till 5 veckor före årsstämman, men då med reservation för att styrelsen kanske inte hinner behandla de motioner som inkommit mellan 2 månader och 5 veckor före stämman.

  Behandling och utredning av styrelsen av inkomna motioner garanteras bara om de kommer in senast två månader före årsstämman, men hindrar alltså inte att motioner lämnas in senare.

  Datum för inlämnande av motion uppges i kallelse.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Med tanke på att årsredovisning, kallelse och motioner ska genomarbetas, tryckas och distribueras i tid före stämman, så är det styrelsens uppfattning att tidpunkten för inlämnande av motioner är i senaste laget redan idag.


"Genomarbetas"???
Med tanke på hur styrelsen besvarar motioner - där inte en endaste motion utretts och i princip ingen motion bemötts med konkreta argument (varken förslag till beslut eller motivering) - så kan vi egentligen lika gärna hoppa över styrelsens svar och flytta fram senaste inlämningsdatum av motioner till dagen före tryckning.

återstår att se om behandlingen av motioner och styrelsens svar förbättras sedan 2008.


Styrelsen bemöter endast det första yrkandet varför styrelsens svar ej är applicerbart och således kan stämman ej anta styrelsens förslag till avslag!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
115. Inlämning av motioner 5 veckor före stämman
Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

Styrelsen finner inga skäl till att i detta avseende ändra nuvarande stadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.
Styrelsen finner inga skäl till att i detta avseende ändra nuvarande stadgar
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #155

Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar &
Lista över motioner och motionärer

Motioner är det som mest effektivt kan driva en organisation framåt i utvecklingen.

Antal motion skrivna till HSB Malmös årsstämma under tidigare år;
Årsmöte Antal motioner
990320 1
000325 0
010324 4
020406 1
030412 1
040405 6
050613 3
060425 4
070126 6
080426 210
090425 237
100424 14

Dvs de idag 333 fullmäktige har, innan jag började skriva motioner, tillsammans skrivit i snitt 3 motioner per år. Det är inte mycket på 333 fullmäktige och 43.000 medlemmar.

Jag skulle vilja säga att minst en motion i snitt per fullmäktige och år är det minsta rimliga antalet motioner till årsstämman. Dvs som minst 333 motioner. Först då skulle demokratin kunna börja fungera.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska verka för att fler motioner skrivs av fler fullmäktige/medlemmar.
  Till nästa årsstämma ska styrelsen redovisa vilka konkreta åtgärder som vidtagits för detta.

 2. Lista över motionärer med sammanfattningar av motioner
  Lista med vilka fullmäktigeledamöter och medlemmar som från och med årsstämman 2010 (helst från och med 1998) skrivit motioner, samt övergripande om vad varje motion handlat om läggs ut på HSB Malmös webbplats.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer.
Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.


Styrelsen skriver; "Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter".
Denna kommentar från styrelsen har inget med motionen att göra, men vi kan alla konstatera - såväl från alla svaren från styrelsen på motionerna som i övrigt - att om är det något styrelsen inte kommer att göra så är det just detta.

Styrelsen skriver; "Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer".
- Ja, varför ska man premiera dem som gör något bra?
Det vore väl att gå emot HSB Malmös principer?

Frågor till HSB Malmös styrelse:
Varför ska man premiera enskilda styrelseledamöter?
De ska väl inte ha något arvode då, enligt styrelsens resonemang?

Varför ska vi då ha något som Arne Axrups fond, som just är till för att premiera dem som gör något bra (även om resultatet kanske kan diskuteras)?


Hur tycker styrelsen att engagemanget ska ökas?
Styrelsen har inga egna förslag på hur man ska engagera medlemmarna mer.
Inte ett enda förslag - varken nu eller tidigare - från styrelsen hur engagemanget ska ökas!

Det sätt jag beskriver i min motion är bara ett sätt av många.
I motsats till styrelsen så kommer jag i alla fall med förslag.

Styrelsen bemöter endast ett yrkande varför styrelsens svar ej är applicerbart på övriga yrkanden, och således kan ej styrelsens förslag till avslag antas!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
116. Lista över motioner och motionärer, Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. Med ett "ärende" avses att frågeställningen som motionen behandlar ska vara något som är relevant för föreningen. Vidare ska ärendet avse något som ligger inom stämmans kompetensområde, d.v.s. något som stämman är behörig att fatta beslut om. En begäran om en upplysning är inte att anse som en motion.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet
.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma.
Med ett "ärende" avses att frågeställningen som motionen behandlar ska vara något som är relevant för föreningen. Vidare ska ärendet avse något som ligger inom stämmans kompetensområde, d.v.s. något som stämman är behörig att fatta beslut om.
En begäran om en upplysning är inte att anse som en motion.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.

MOTION #156

Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy

Jag yrkar att stämman beslutar att;
  1. Ombud/ersättare ges ett arvode för sitt uppdrag.
  2. Arvode bestäms av stämman i vanlig ordning, efter att arbetsbeskrivning/policy presenterats.
  3. Utskott tillsätts för att ta fram arbetsbeskrivning/policy för ombud/ersättare.
  4. På nästa stämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare.

  Ombud/ersättare till HSB Riksförbund ges ett arvode för sitt uppdrag.
  Detta arvode bestäms av stämman efter att en arbetsbeskrivning/policy för dessa ombud tagits fram och presenterats för stämman.

  Styrelsen måste därför inför stämman ha tagit fram ett preliminärt förslag till arbetsbeskrivning/policy (om det skulle vara så illa att detta inte redan finns) i god tid inför årsstämman, så att stämman först kan ta beslut om detta innan arvode fastställs (arvode kan därmed fastställas när denna motion behandlas).

  Om styrelsen väljer att inte presentera någon arbetsbeskrivning inför stämman måste ett utskott/projektgrupp tillsättas för att göra detta inom 4 månader.
  På en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare till HSB Riksförbund baserat på arbetsbeskrivning/policy.

 1. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Malmös webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 3. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vem som väljs till ombud för HSB Malmö framgår av såväl stämmoprotokoll som information på hemsidan. Dessa ombud erhåller endast ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.
Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION 157

HSB Malmö måste besvara alla motioner, inte bara vissa av styrelsen utvalda

Som alla kan se från motionerna till HSB Malmös årsstämma 2009 (och från mina kommentarer till många av motionerna detta år) så lämnar HSB Malmö många motioner ofta helt obesvarade (och ibland bara delbesvarade i förhållande till yrkandena).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska enligt föreningsrättslig praxis ge sitt utlåtande till de motioner som lämnas in.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen lämnar svar på varje motion och ambitionen är att lämna motiverade svar i så stor utsträckning som möjligt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #158

Lista över fullmäktigeledamöter och HSB-ledamöter
Info om HSB-ledamöter på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla fullmäktigeledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. Kontaktvägar till respektive fullmäktigeledamot uppges.

 3. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla HSB-ledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 4. Kontaktvägar till respektive HSB-ledamot uppges.

 5. Alla HSB-ledamöter ska presenteras på HSB Malmös webbplats
  HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en komplett lista på HSB Malmös webbplats över alla HSB-ledamöter (namn, kontaktväg, etc och ev foto), som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

  Var och en av HSB-ledamöterna ges möjlighet att här lägga in en kort presentation om sig själv.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008) - Endast svar på yrkande #5 här:
24. Info om HSB-ledamöter på webben
Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje bostadsrättsförening att delge sina medlemmar information om sina förtroendevalda (här ingår HSBledamoten).

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmös register över förtroendevalda vilar på de uppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar in till oss.
Då det hela tiden sker förändringar i styrelserna i vårt verksamhetsområde sker uppdatering i takt med inkommen information.
Uppgifter publiceras i enlighet med gällande stadgar och lagstiftning.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #159

Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska alltid ha aktuella kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla förtroendevalda inom HSB Malmö.

  Denna information ska uppdateras löpande efter varje eventuell förändring.

 2. Alla förtroendevalda inom HSB Malmö ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på.

 3. Ovanstående information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 1:e september 2010.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, när så är lämpligt, på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt till dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.


Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Fråga till styrelsen:
Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?

"När så är lämpligt"?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
21. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
Styrelsen publicerar på HSB Malmös hemsida namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmös register över förtroendevalda vilar på de uppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar in till oss.
Då det hela tiden sker förändringar i styrelserna i vårt verksamhetsområde sker uppdatering i takt med inkommen information.
Uppgifter publiceras i enlighet med gällande stadgar och lagstiftning.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion motsäger att motionen ska bifallas.
Inget i svaret från HSB Malmös styrelse på denna motion är ens relevant för yrkandena i motionen.


Motioner till HSB Malmö 2012, del 1
Motioner till HSB Malmö 2012, del 2
Motioner till HSB Malmö 2012, del 3
Motioner till HSB Malmö 2012, del 4

Motioner till HSB Malmö 2012, del 5

Motioner till HSB Malmö 2012, del 6

Sammanställning över alla motioner

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2012 - Uppdaterad 2013-01-11