Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.
 2. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen
 3. Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
  Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.
 4. Förändring av valberedningspolicy -
  Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.
 5. Stadgeändring valberedning
  - Ändring av §23 (f.d. § 21) i HSB Malmös stadgar
 6. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning
 7. Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt

Hur HSB Malmös styrelse behandlade motionerna 2008

196 motioner besvarade med 10 korta svar
Styrelsens svar till de 196 motionerna är i praktiken endast ett tiotal svar, som i vissa fall varierats något i sin utformning.

Av mina 178 motioner har styrelsen bifallit endast en enda motion
Av de 178 viktiga motioner som jag skrivit till årets stämma så har HSB Malmös styrelsen rekommenderat stämman att bifalla endast en enda motion.

Ingen utredning gjord för en enda motion
Nonchalant mot medlemmarna och motionärer såväl som mot fullmäktige!
Är detta att visa respekt för de som valt dem?
Endast en styrelseledamot har svarat på alla 196 motioner, men alla i styrelsen är naturligtvis lika ansvariga för resultatet.

Styrelsens svar saknar argument
Praktiskt taget samtliga av styrelsens 178 svar på mina motioner är helt befriade från argument. Styrelsen har bara levererat sitt personliga tyckande utan att för egentligen en enda motion ha argumenterat för styrelsens åsikt.

Styrelsens har inte besvarat en enda fråga
Många av mina motioner innehåller frågor riktade till styrelsen. De flesta av dessa frågor har jag ställt tidigare under 2007, men som då lämnats utan svar av styrelsen.
Även när jag nu ställer om dessa frågor i mina motioner så har styrelsen fortfarande inte besvarat en enda av dessa frågor!


"Anse besvarad" felaktigt använd av HSB Malmös styrelse 
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
"Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
 Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag".
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som redan är genomfört!
- Inte en av mina motioner handlar om något som är av "frågande/resonerande slag"!
Ändå har styrelsen använt sig av alternativet " Anse besvarad" för nästan alla motioner!


HSB Malmös styrelse plockar bort allt som är specifikt från motionerna
Notera hur styrelsen i sina svar där motioner delvis eller helt bifalles gör följande;
 • Styrelsen undviker i mesta möjliga mån att använda ord som bifalla eller godkänna, och väljer i stället formuleringen "anse besvarad".
 • Allt i motionerna som på något sätt är specifikt (t.ex. tidsgränser) tas bort av styrelsen.
 • Styrelsen väljer att omformulera så mycket som möjligt till att styrelsen ska "undersöka" om det är möjligt, etc. (dvs det som styrelsen skulle ha gjort innan motionerna besvarades så att stämman hade ett underlag att utgå från).
 • Styrelsen vill inte att det ska finnas något någonstans som förpliktigar styrelsen att göra något.
På detta sätt kan styrelsen helt fritt själv välja om motionerna ska genomföras eller ej, oavsett om stämman bifaller motionerna.

När stämman nästa år frågar varför styrelsen inte genomfört motionerna så kan styrelsen bara luddigt säga antingen att det inte var någon tidsgräns för när det skulle genomföras eller att styrelsen i sin "undersökning" kommit fram till att det inte gick att genomföra "så lätt".

Styrelsens skäl för att inte vilja ha kontakt med motionärerna
Styrelsen klargjorde för mig i ett tidigare skede att styrelsen inte hade för avsikt att diskutera någon motion med motionärerna, och nu kan alla se varför. Styrelsen ville fritt kunna formulera svar som inte betyder något i praktiken, i stället för att se till vad som är bäst för medlemmarna och de fullmäktigeledamöter som sedan ska ta själva besluten.

MOTION #49 (f.d. #145)

Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.

Bakgrund:
Jag är valberedare och är som sådan den i princip enda kontakt HSB Malmös valberedning ev. har/vill ha med "yttervärlden". Trots detta har jag inte haft någon enda kontakt med valberedningen de senaste åren. Jag kan inte heller precis påstå att jag sett valberedningen prestera något.

Varför vill HSB Malmös valberedning inte ha kontakt med brf:arnas valberedare?
Det kan väl inte bara vara jag som tycker att det är märkligt att HSB Malmös valberedning inte har någon kontakt eller något möte med brf:arnas valberedare?

Finns det något bättre sätt än detta att hitta rätt personer till HSB Malmö?

Om jag som valberedare (och en av HSB Malmös mest engagerade medlemmar) inte kan se att valberedningen gör något så tror jag inte heller att det finns någon annan som kan se att det görs något mer av valberedningen än det lilla som alla direkt kan utläsa med säkerhet (alla luddiga formuleringar exkluderade) från utskicket inför årsstämman.

Kontakter mellan HSB Malmös valberedning och valberedare av stor vikt!
Vad som behövs är löpande kontakter med främst HSB Malmös valberedning och valberedarna ute i brf:arna.

HSB Malmös valberedning måste aktivt arbeta för att skapa kontakter och lära känna så många som möjligt, för att därmed i mesta möjliga mån förenkla sökandet efter kandidater och för att motivera alla att föreslå kandidater.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös valberedning ska med stöd av HSB Malmö (där HSB Malmö står för arrangemanget enl. valberedningens önskemål) ha möten mellan HSB Malmös valberedning och;
  - medlemmar
  - valberedare i brf:ar
  - styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter
  .

 2. Minst tre välplanerade sammankomster (en per kategori) hålls per år, men helst fler.

 3. Dessa sammankomster redovisas bl.a. via HSB Malmös webbplats för medlemmarna, allteftersom de hålls under året.

 4. HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningen får nödvändiga resurser för detta.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, så även för valberedningar.
Möjligen kan dessa utbildningar ske i seminarieform.


Min kommentar till styrelsens svar:

Frågor till styrelsen:
Vad betyder detta svar från styrelsen?
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?


Styrelsens svar säger ingenting överhuvudtaget och förpliktigar inte till någonting.

Vad blev resultatet?

Hur har styrelsen vidareutvecklat utbildningssidan för valberedningar?


Styrelsens svar är helt irrelevant för motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
49. Möten mellan HSB Malmös valberedning och bostadsrättsföreningarnas valberedare m.fl.

Styrelsen har arbetat fram en valberedningsinstruktion. Valberedningens arbete är omvittnat, och information lämnas kontinuerligt på hemsida.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #50A

Frågor till valberedningen och styrelsen samt fullmäktige

Valberedningspolicy: Alla föreslagna ska presentera sig på stämman!

Så här står det i valberedningspolicyn:
"De personer som föreslås av valberedningen bör på föreningsstämman presentera sig och sina ambitioner".
 1. Fråga till HSB Malmös styrelse:
  Tycker styrelsen att styrelsen inte har något som helst ansvar för att arbeta för att de policies som finns också följs?

  Tycker styrelsen att styrelsen inte har något som helst ansvar för att informera medlemmarna när någon bryter mot de av stämman fastställda arbetsbeskrivningarna?


  Jag har tydligen levt i villfarelsen att styrelsen arbetade för HSB Malmös medlemmar, och deras bästa.

 2. Fråga till HSB Malmös valberedning:
  Varför bryr sig HSB Malmös valberedning inte om att följa den policy som gäller för valberedningen?


  Tycker ni att ni som valberedning presterat ett bra arbete, och följt er arbetsinstruktion, och att ni förtjänar ert sensationellt höga arvode?

 3. Fråga till fullmäktigeledamöterna:
  Varför tar du som fullmäktigeledmot inget ansvar och ser till att;
  - policies/arbetsinstruktioner följs?
  - styrelsen arbetar för att policies följs och informerar när så ej sker?
  - det får konsekvenser för dem som inte bryr sig om att följa fastställda policies?


  Om ni inte vill bidra med något så upptar var och en av er en plats helt i onödan.
  En plats som ni borde ställa till förfogande för någon som bryr sig.
Vad är det för mening med att ha en valberedningspolicy när den inte följs av valberedningen och ingen av fullmäktige bryr sig om att valberedningen inte följer den, och styrelsen inte tar något ansvar?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #50B

Frågor till valberedningen

I valberedningens arbetsinstruktion står det att valberedningens arbets- och tidplan ska delas ut till alla styrelser och valberedningar samt bospargruppen;
"Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter".
 1. Vad är det som gör att valberedningen helt sonika struntat i detta år 2008?

  Tycker valberedningen att den kan ta sig rätten att göra precis som den själv vill och helt ignorera stämmans beslut?
I stadgarna för HSB Malmö (§ 23) står det:
"Valberedningen ska arbeta efter den instruktion som årligen ska fastställas av föreningsstämman".

Valberedningen begår alltså stadgebrott!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #50C

Frågor till valberedningen och styrelsen samt fullmäktige

Valberedningspolicy: Arbets- och tidplan före juli månad!

Enligt valberedningspolicyn ska alla brf-styrelser och brf-valberedare få en arbets- och tidplan från valberedningen före juli månads utgång.

För 2007 kom denna först den 19 oktober, i form av en standardiserad meningslös liten text.
För 2008 kom ingen alls, utan en intetsägande planering lades i stället ut 4 månader för sent på HSB Malmös webbplats, utan någon som helst information om detta. Direkt brott mot instruktionen för valberedarna.

Varken fullmäktige eller styrelsen bryr sig om att valberedningen inte gör vad de ska
Valberedarna har tydligen inte några som helst hämningar över att bryta mot alla regelverk, år efter år efter år, medan fullmäktige sover sig igenom HSB Malmös stämmor, utan något som helst ansvarskännande gentemot HSB Malmös 42.000 medlemmar som det egentligen är meningen att fullmäktige ska arbeta för.

Och HSB Malmös styrelse bara hela tiden viftar från sig allt ansvar.

Exakt så här såg denna "avancerade" planering ut 2008 över valberedningens "omfattande" arbete;
"Valberedningens planering

Valberedningen har börjat sitt arbete inför nästa 2009-års stämma. Den arbetsplanering som är fastlag av valberedningen ser ut på följande vis

Augusti, intervjuer med styrelsen
September, träff och samtal med styrelsen
Oktober, individuella samtal
November, utskick av brev till nominering
December, utbildning i Stockholm
Januari 2009, sista nomineringsdag är den 12 januari kl 12.

Fram tills att nomineringshandlingar skickas ut kommer valberedningen att se över hur dessa både kan förenklas och förbättras.

Ingrid Holmberg 2008-11-21"
- 4 MÅNADER FÖR SENT !!! !!! !!!


Ovanstående "planering" från valberedningen är i sin enfaldighet ett rent hån mot medlemmarna!
 1. Fråga till HSB Malmös styrelse:
  Tycker styrelsen att styrelsen inte har något som helst ansvar för att arbeta för att de arbetsinstruktioner som finns också följs (enl. ovan)?

  Tycker styrelsen att styrelsen inte har något som helst ansvar för att informera medlemmarna när någon bryter mot de av stämman fastställda arbetsbeskrivningarna (enl. ovan)?


 2. Fråga till HSB Malmös valberedning:
  Varför bryr sig HSB Malmös valberedning inte om att följa den policy som gäller för valberedningen (enl. ovan)?
I stadgarna för HSB Malmö (§ 23) står det:
"Valberedningen ska arbeta efter den instruktion som årligen ska fastställas av föreningsstämman".

Valberedningen begår alltså stadgebrott!

Vad är det för mening med att ha en valberedningspolicy när den inte följs av valberedningen och ingen av fullmäktige bryr sig om att valberedningen inte följer den, och styrelsen inte tar något ansvar?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #50D

Frågor till valberedningen och styrelsen samt fullmäktige

Valberedningspolicy: Aktivt valberedningsarbete hela året!

Så här står det i valberedningspolicyn:
"Valberedningen skall arbeta aktivt under hela året".

Varför gör valberedningen då inte detta?

T.o.m. i den obekräftade planering som valberedningen presenterar så finns det inget arbete planerat för valberedningen. Allt där står är;
"Augusti, intervjuer med styrelsen
September, träff och samtal med styrelsen
Oktober, individuella samtal"


Det är valberedningens totala arbete mellan årsstämmorna, enligt dem själva.
Två träffar med styrelsen och några obegripliga "individuella samtal" mellan okända.

Jag lägger mer tid på att tvätta min bil (och det händer inte ofta) än vad hela valberedningen lägger ner på sitt valberedningsarbete.

Efter den 12 januari 2009 så - enligt valberedningens egen skriftliga planering - upphör helt valberedningens arbete!

Med undantag av upp till två meningslösa standardskrivelser före januari månad så kommer det inte ett ljud eller någon form av livstecken från valberedningen. Så är det varje år!
 1. Fråga till HSB Malmös styrelse:
  Tycker styrelsen att styrelsen inte har något som helst ansvar för att arbeta för att de arbetsinstruktioner som finns också följs (enl. ovan)?

  Tycker styrelsen att styrelsen inte har något som helst ansvar för att informera medlemmarna när någon bryter mot de av stämman fastställda arbetsbeskrivningarna (enl. ovan)?


  HSB Malmös styrelse verkar inte ta sina uppgifter särskilt seriöst!

 2. Fråga till HSB Malmös valberedning:
  Varför bryr sig HSB Malmös valberedning inte om att följa den policy som gäller för valberedningen (enl. ovan)?


  Har HSB Malmös valberedning ingen som helst respekt för HSB Malmös medlemmar?
I stadgarna för HSB Malmö (§ 23) står det:
"Valberedningen ska arbeta efter den instruktion som årligen ska fastställas av föreningsstämman".

Valberedningen begår alltså stadgebrott!

Vad är det för mening med att ha en valberedningspolicy när den inte följs av valberedningen och ingen av fullmäktige bryr sig om att valberedningen inte följer den, och styrelsen inte tar något ansvar?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #50E

Frågor till valberedningen och fullmäktige samt styrelse

Så här påstås valberedningens planering ha sett ut 2008-2009;
"Valberedningens planering

Valberedningen har börjat sitt arbete inför nästa 2009-års stämma. Den arbetsplanering som är fastlag av valberedningen ser ut på följande vis

Augusti, intervjuer med styrelsen
September, träff och samtal med styrelsen
Oktober, individuella samtal
November, utskick av brev till nominering
December, utbildning i Stockholm
Januari 2009, sista nomineringsdag är den 12 januari kl 12.

Fram tills att nomineringshandlingar skickas ut kommer valberedningen att se över hur dessa både kan förenklas och förbättras.

Ingrid Holmberg 2008-11-21"
 1. Varför ingick i valberedningens planering inte att följa valberedarnas arbetsinstruktion och skicka ut valberedningens planering före juli månads utgång?

 2. Vad i valberedningens lilla planering utförde valberedningen i verkligheten och vad struntade valberedningen i att göra eftersom de vet att ingen - varken fullmäktige eller styrelse - bryr sig det minsta om vad valberedningen gör?

 3. Vad var valberedningens syfte med intervjuerna med styrelsen i augusti 2008, hur genomfördes intervjuerna med styrelsen och vad ledde detta till rent konrekt.

  Fråga till fullmäktige:
  Varför ställer Du inga frågor om valberedningens arbete?


 4. Vad var valberedningens syfte med "träff och samtal med styrelsen" i september, och vad ledde denna "träff" till?

 5. Vad innebär "individuella samtal" i oktober 2008?
  Med vem? Har valberedarna individuella samtal med sig själva?


  Den 12 januari upphör valberedningens arbete helt, enligt valberedningen!

Valberedningen 2008-2009 (ett avhopp under 2008):

1. Ingrid Holmberg (sammankallande), Bospargruppen tfn 040-54 91 46
2. Rolf Brandt, brf Roxen tfn 040-96 79 56
3. Preben Karlsson, brf Fosietorp tfn 040-96 89 31
4. Monica Bermsten, brf Ringsted tfn 040-26 18 98

Arvode: Nästan 100.000 kr av delägarnas pengar!!!
För vad ???

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #50F

Frågor till valberedningen, fullmäktige och HSB Malmös styrelse

 1. Vad är det för utbildning som medlemmarna, helt utan tillstånd från fullmäktige, bekostat för valberedningen i december?
  Vad ingick i denna utbildning?

  För vilka i valberedningen?

  Varför?

  Vad kostade denna utbildning medlemmarna, inkl. allt?

  Vad tillförde denna utbildning för vem?


 2. Precis som att HSB Malmö redovisat vad HSB Malmös årsstämma 2008 kostat så vill jag be HSB Malmö här redovisa vad valberedningen kostat medlemmarna, utöver det rekordhöga arvodet på två basbelopp som de får?
Det verkar förekomma någon form av odefinierad utbildning som valberedningen går på emellanåt. Ändå kan vi aldrig se att dessa utbildningar tillför något.

Dessutom har valberedningen aldrig fått stämmans godkännande för detta!

Med andra ord torde valberedningen vara återbetalningsskyldig för detta!

Tänk om vi valberedare i föreningarna skulle kunna anmäla oss till vilka utbildningar vi vill, och dessutom göra som HSB Malmö och dess valberedning, och varken redovisa kostnader, typ av utbildning, vad den lett till eller någonting. Är det så det ska fungera?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #50 (f.d. #38)

Valberedningens policy stående punkt i dagordningen

Bakgrund:

Den torftiga valberedningspolicy som finns idag ser ut som följer;

2001-09-18.

VALBEREDNINGSPOLICY

HSB Malmös valberedning arbetar efter följande policy och instruktion.

Fastställs på HSB Malmös fullmäktige
Denna policy skall vara vägledande för HSB Malmös valberedningsarbete.

Parlamentarisk organisation inom HSB Malmö

HSB Malmös parlamentariska organisation består av:
 • HSB Malmös fullmäktige utsedda av medlemmarna och som utgör HSB Malmös högsta beslutande organ
 • HSB Malmös styrelse
 • Revision
 • Valberedning
 • Utskott som tillsätts av fullmäktige
 • Andra organ inrättade HSB Malmös fullmäktige, ledamöterna i organen väljs under demokratiska former
 • Delegater som utses att företräda HSB Malmö på HSB Riksförbunds stämmor
 • HSB-ledamoten
Den parlamentariska organisationen skall tillvarata medlemmarnas intressen och verka för att HSB rörelsen utvecklas i samspel med medlemmarna, omvärldens utveckling och förändringar.

Den parlamentariska organisationen skall ha en bred förankring. Den breda förankringen uppnås genom att eftersträva:
 • En god geografisk spridning inom HSB Malmös upptagningsområde samt
 • En sammansättning som är representativ för HSB Malmös medlemskår
Struket:
En sammansättning som avspeglar bostadsrättsföreningarnas storlek
En jämn fördelning mellan kvinnor och män
En åldersstruktur som speglar medlemskåren
En sammansättning av boende och bosparande medlemmar som avspeglas i den parlamentariska organisationen
Kompetens som skall avspegla det som krävs för att leda ett företag av HSB Malmös storlek och komplexitet
HSB Malmös parlamentariska organisation omfattas av denna policy och instruktion. För val av fullmäktige gäller de regler som framgår i HSB Malmös stadgar.
De som väljs i de olika organen betecknas i detta dokument som förtroendevalda.
Denna policy och instruktion kan ändras av HSB Malmös beslutande organ.


Därutöver krävs att man delar HSB:s och kooperationens värderingar. Erfarenhet, yrkesmässig och annan kompetens samt engagemang ger den parlamentariska organisationen den vitalitet och styrka som behövs i en medlemsbaserad och värdestyrd organisation som HSB.

HSB Malmös parlamentariska organisation omfattas av denna policy och instruktion. För val av fullmäktige gäller de regler som framgår i HSB Malmös stadgar.
De som väljs i de olika organen betecknas i detta dokument som förtroendevalda.

Denna policy och instruktion kan ändras av HSB Malmös högsta beslutande organ.

Valberedningens inre arbete

Arbets- och tidplan
Valberedningens arbete leds av dess sammankallande ledamot.
Valberedningen skall före juli månads utgång fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.

Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter.

Arbetsmetoder
Valberedningen skall arbeta aktivt under hela året genom att:
 • följa HSB Malmös styrelses arbete
 • ta del av HSB Malmös styrelses långtidsplanering för att på bästa sätt kunna förbereda sitt nomineringsarbete
 • följa de olika utskottens arbete
 • upprätthålla en fortlöpande dialog med bostadsrättsföreningarnas styrelser, valberedningar och bospargruppens fullmäktigeledamöter
Struken:
i samverkan med HSB Malmös styrelse arbeta fram en kompetensprofil för styrelsen utifrån den långtidsplanering styrelsen fastställer ... och bl.a. redovisa den kompetensprofil på HSB Malmös styrelse som beskrivits ovan.


Valberedningens suppleanter skall kallas till samtliga möten valberedningen håller.
Valberedningen har rätt att knyta en sekreterare till sig från HSB Malmös kontorsorganisation.
Valberedningens möten skall dokumenteras i protokoll eller minnesanteckningar.

Nomineringsförfarandet

Nomineringsrätt
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen. Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningens valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser.

Tider mm
Valberedningen sänder senast tre månader före nomineringstiden utgång en nomineringskallelse till bostadsrättsföreningarnas styrelser, valberedningar och bospargruppens fullmäktigeledamöter.
Av nomineringskallelsen skall framgå nomineringstidens utgång, vilka poster som nomineringarna avser, valbarhet och annan relevant information.

Samtliga personer som nominerats skall redovisas för stämmodeltagarna i kallelsen till föreningsstämman.
De personer som föreslås av valberedningen bör på föreningsstämman presentera sig och sina ambitioner.

Valbarhet

Valbarheten till olika uppdrag inom den parlamentariska organisationen utgår från medlemskapet. Således är den person valbar som är medlem i HSB Malmö.


Not.
Jämför ovanstående simpla, luddiga och uppenbart ogenomtänkta policy för HSB Malmös valberedning med mina riktlinjer för valberedning (som är avsevärt mer konkreta och meningsfulla).


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningspolicy ska alltid kunna justeras via motioner

  Enligt mitt förslag så har stadgegruppen i sin tur föreslagit att justering av valberedningsinstruktion läggs in som punkt 17 i dagordningen;
  "Fastställande av valberedningsinstruktion", och så blev det.

  Det måste dock fastställas rutiner så att denna punkt kan justeras även via motioner (även från icke-fullmäktige) eftersom det i normalfallet krävs en motion så att fullmäktige får en möjlighet att fundera igenom förändringar.

  Detta är alltså inte något som man ska behöva ta ett stämmobeslut om varje gång, utan den som motionerar om ändring av valberedningspolicy ska veta att motionern kommer att behandlas. På ett seriöst sätt och på rätt plats i dagordningen.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad
samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar:

Ingen uppdatering av valberedningspolicy 2008
Det är onekligen lite lustigt att styrelsen instämmer i motionen men sedan ändå inte förde in denna punkt i dagordningen för årsstämman 2008.
Notera hur styrelsen undvek yrkandet att styrelsen skulle se till så att valberedningspolicy togs fram till stämman 2008 så att HSB Malmö inte tappade värdefull tid på detta.

Styrelsen skyddar valberedningen
Styrelsen har skyddat valberedningen så att medlemmarna och fullmäktige skulle få minsta möjliga information om alla de fel som begåtts av valberedningen.

Det är inte styrelsen (t.o.m. betydligt mindre än det är valberedningen själv) som ska sätta upp riktlinjer för hur valberedningen ska bedriva sitt arbete.

Styrelsen vågar inte ta ställning till valberedningens bristfälliga arbete
Vi har sett hur styrelsen kraftigt skadar hela föreningen och alla dess medlemmar genom att inte tydligt ta avstånd från hur illa valberedningen skött sina uppgifter så här långt.
Det är nu fullmäktiges ansvar att se till att det blir ett slut på det här, en gång för alla.

Valberedningspolicy: Alla föreslagna ska presentera sig på stämman!
Så här står det i valberedningspolicyn:
"De personer som föreslås av valberedningen bör på föreningsstämman presentera sig och sina ambitioner".
Varför följs då inte detta?

Valberedningspolicy: Arbets- och tidplan före juli månad!
Enligt valberedningspolicyn ska alla brf-styrelser och brf-valberedare få en arbets- och tidplan från valberedningen före juli månads utgång (för 2007 kom denna först den 19 oktober!)
Varför följs inte detta?

Valberedningspolicy: Aktivt valberedningsarbete hela året!
Så här står det i valberedningspolicyn:
"Valberedningen skall arbeta aktivt under hela året".
Varför följs inte detta?


Vad är det för mening med att ha en valberedningspolicy när den inte följs av valberedningen och ingen av fullmäktige bryr sig om att valberedningen inte följer den?

Det ena utesluter inte det andra !!!
Att valberedningspolicy revideras av styrelsen (vilket inte är lyckat) och
att fullmäktige fattar beslut om valberedningspolicy årligen är en sak,
mina yrkanden är en annan sak.


Det går naturligtvis alldeles utmärkt att besluta i denna motion oavsett att valberedningspolicy revideras årligen av styrelsen.

I annat fall skulle den odemokratiska och ologiska situationen uppstå att det inte går att motionera om valberedningspolicyn !!!

Vad blev resultatet av styrelsens revidering av valberedningspolicy till stämman 2009?

Vad har styrelsen då tagit hänsyn till från denna motion?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
50. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen, policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp, valberedning återbetalningsskyldig för kostnader ej godkända av fullmäktige, styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs

Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion. Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #50-2

Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp

 1. Policy för valberedning tas fram, med stöd av alla medlemmar, av en för detta kompetent arbetsgrupp som arvoderas

  Dvs det är inte styrelsen som ska ta fram förbättringar av valberedningspolicyn!

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att fullmäktigeledamöterna informeras om valberedningens policy i god tid före varje stämma och att förslag på ändringar aktivt tas fram av HSB Malmös styrelse varje år, med stöd av alla medlemmar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #50-3

Valberedning återbetalningsskyldig för kostnader ej godkända av fullmäktige

 1. Kostnader (t.ex. utbildningar) utöver arvoden för valberedningen ska alltid godkännas av deras uppdragsgivare, dvs stämman, först.

 2. HSB Malmös valberedning blir återbetalningsskyldig för den utbildning de påstår sig ha gått i december, utan att detta godkänts av stämman eller i något regelverk.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #50-4

Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs

 1. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att policies följs och om någon inte gör detta (oavsett om det är valberedningen eller någon annan, t.o.m. styrelsen själv) är styrelsen skyldig att "slå larm".

  Dvs fullmäktige ska snarast informeras
  (bl.a. via HSB Malmös webbplats) när de av stämman fastställda arbetsinstruktionerna inte följs, så att fullmäktige har en möjlighet att ställa saker till rätta innan alltför stor skada har skett.

  Ledamöter som inte följer givna arbetsinstruktioner (så som valberedningen tyvärr gör varje år) ska inte väljas om!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51A

Frågor till valberedningen (och styrelsen)

Valberedningen skriver 2007-10-19:
"HSB Malmös valberedning vill med detta brev informera om vårt arbete. Efter stämman 2007 har vi utvärderat vårt arbete och noterat de förbättringar som vi kommer att genomföra inför och under nästkommande stämma".
 1. Varför ville valberedningen inte redogöra för vilka dessa förbättringar var?

 2. Vilka var dessa förbättringar inför och under årsstämman 2008?

 3. Vilka vidare förbättringar har valberedningen sedan gjort till årsstämman 2009?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51B

Frågor till valberedningen

Valberedningen skriver 2007-10-19:
"HSB:s kod för föreningsstyrning, som antogs av HSB riksförbunds stämmor 2007, kommer vi naturligtvis att ta till oss och tillämpa till alla delar, såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns."

För alla som kan något om koden så kunde man enkelt konstatera att valberedningen då, precis som under 2008, bröt mot i princip allt i koden som det gick att bryta mot.
 1. Varför är valberedningen så luddig i allt som valberedningen skriver?

  Så här i efterskott, vad menar valberedningen att förändringarna med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning blev i praktiken för valberedningens arbete?

 2. "såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns" ???

  Var ser valberedningen att det finns någon konflikt mellan HSB Malmös stadgar och koden för föreningsstyrning?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51C

Frågor till valberedningen

År 2007 skrev valberedningen;
"Vi har också under sensommaren haft uppföljning och samtal med HSB Malmös styrelse."
Ännu ett synnerligen luddigt uttalande som inte säger någonting.
Det framgår inte riktigt om valberedningen haft någon uppföljning och samtal med HSB Malmös styrelse under 2008, men om detta skett uppkommer följande frågor;
 1. Vad blev resultatet?

 2. Förekom inga "samtal" med övriga förtroendevalda, och i så fall vilka och när?

  Om så ej skedde, varför?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51D

Frågor till valberedningen (och styrelsen)

 1. Hur motiverar valberedningen att valberedningen under 2008 - utan någon som helst förklaring till detta - på eget bevåg tidigarelagt senaste datum för nomineringar med en hel månad?

  Vad är det som gör att valberedningen blivit så ineffektiv att det ska behöva ta tre månader att sätta ihop 42 namn - där de flesta normalt ändå bara återväljs på rutin - och slutligen bestämma sig?

 2. Är det rimligt i en organisation som HSB Malmö att inte kunna nominera någon senare än drygt tre månader före stämman?

  Är inte en stor risk med detta att det får negativa konsekvenser för organisationen?

  Hur blir det nästa gång? Ska nomineringar då bara kunna göras fram till den 12 december 2009?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51 (f.d. #39)

Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.

Bakgrund:
Med anledning av HSB Malmös valberednings första livstecken 2007 (2007-10-19), då de gjorde ett mycket kortfattat utskick till styrelser och valberedningar finns det anledning att önska sig några förbättringar.

Valberedningen skriver i detta utskick:
"HSB Malmös valberedning vill med detta brev informera om vårt arbete. Efter stämman 2007 har vi utvärderat vårt arbete och noterat de förbättringar som vi kommer att genomföra inför och under nästkommande stämma".
 • Jag önskar att valberedningen på årsstämman 2009 (och varje år redogör för dessa förbättringar i detalj (samt även naturligtvis skriftligt före stämman).
Valberedningen skriver sedan:
"HSB:s kod för föreningsstyrning, som antogs av HSB riksförbunds stämmor 2007, kommer vi naturligtvis att ta till oss och tillämpa till alla delar, såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns."

För alla som kan något om koden så kunde man enkelt konstatera att valberedningen då, precis som under 2008, bröt mot i princip allt i koden som det gick att bryta mot.
 1. Alltid dessa luddiga uttalanden. Det måste vara mer konkret!
  Om valberedningen inte ens kan specificera exakt vilka förändringar som kommer att ske jämfört med tidigare så kan vi vara väldigt säkra på att det blir ytterst få förändringar, om ens någon!
  Det är i skrivandes stund januari 2009, och ännu har vi inte sett några förbättringar.

 2. "såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns" ???
  Borde valberedningen inte veta vid det här laget om "formella" hinder finns för något?
  Om jag vet så borde väl även valberedningen veta detta?
Valberedningen skriver sedan:
"Vi har också under sensommaren haft uppföljning och samtal med HSB Malmös styrelse."

Direkt frågar till valberedningen. Svar önskas i god tid före årsstämman 2009, eftersom det är ett beslutsunderlag som fullmäktigeledamöterna måste ha;
 1. Jag vill att valberedningen varje år redogör i detalj för denna uppföljning och de samtal som gjorts med förtroendevalda. Är inte det rimligt?
Valberedningen skriver sedan:
"Vårt arbete inför HSB Malmös stämma 2008 har planerats, vilket vi med detta brev vill delge er."
 1. Inte mycket till planering där inte! Bara en kopia av tidigare års simpla "planeringar".
  Jag önskar att denna planering avsevärt förbättras.
  Se följande kommentarer nedan med direkta frågor till valberedningen (där svar önskas i god tid före årsstämman 2008).
 1. Avstämning med HSB Malmös styrelse, enskilda styrelseledamöter och övriga förtroendevalda om huruvida man har för avsikt att lämna sitt uppdrag eller inte sker under hösten 2007.
  Mina funderingar:
  Men vad gäller för de förtroendevalda som efter hösten 2007 bestämmer sig för att de vill lämna sitt uppdrag?
  Tycker sedan valberedningen att medlemmarna inte har rätt att få reda på vilka som avsäger sig sina uppdrag?


 2. Brev till bostadsrättsföreningarna m.fl. om nomineringsarbetet samt nominerings-blanketter sänds ut under december. Samma information kommer att läggas ut på HSB Malmös hemsida.
  Mina funderingar:
  Alltså den information som det fastställts att valberedningen ska informera om långt tidigare?
  Vad finns det för skäl till att valberedningen inte vill att det ska vara möjligt att föreslå någon förrän tidigast i december? Står det i HSB:s kod för föreningsstyrning?
  Vilka är "m.fl"?


  Vad är valberedningens förklaring till att de brutit mot valberedningspolicy och inte informerat om sin planering enligt i policy angiven tid?

  Vilka konsekvenser tycker valberedningen att detta brott mot policy ska få för valberedningen?


 3. Nomineringar till ledamöter i HSB Malmös styrelse, revisorer och valberedning skall vara oss tillhanda senast den 11 februari 2008 kl. 12.00.
  Mina funderingar:
  Inte en enda e-post adress finns för att kontakta valberedningen, för oss andra som lever i det moderna tekniksamhället.


 4. Samtliga inkomna förslag förtecknas.
  Min kommentar: Och vatten är vått. Frågan är vad som görs med inkomna förslag?

 5. Intervjuer genomförs under februari - mars 2008.
  Mina funderingar:
  - Vad för intervjuer?
  - Med vem/vilka?
  - Enligt vilka förutsättningar?
  - Med vilka frågor?


 6. Valberedningens förslag kommer att bifogas årsstämmans handlingar samt hållas tillgängliga på HSB Malmös hemsida.
  Mina funderingar:
  Varför inte tidigare? T.ex. när valberedningens arbete är klart?
Valberedningen skriver sedan:
"Redan nu kan ni påbörja era diskussioner och funderingar över vilka personer ni vill nominera till olika uppdrag. Vi vill starkt understryka vikten av att ni nominerar kandidater till de olika uppdragen inom HSB Malmös parlamentariska organisation.
Utan ert engagemang och förslag till kandidater har vi som valberedning svårare att fullfölja vårt uppdrag på bästa sätt för alla HSB Malmös medlemmar.
"

Direkta frågor till valberedningen;
 1. Vad gör valberedningen utöver att sammanställa de namn som kommit in och fritt på okända premisser plocka ut de personer som valberedningen vill få in på olika poster?

 2. Valberedningen har i sitt utskick inte ens informerat om så grundläggande saker som nomineringsproceduren, vem som kan föreslå medlemmar till olika förtroendeposter och hur. Varför saknas denna information?
För nedanstående yrkanden behöver inget utskott tillsättas- styrelsens åsikt önskas!
Ett givet, icke konkret, svar från HSB Malmös styrelse på denna motion är att "tillsätta ett utskott" (vilket jag hoppas inte blir styrelsens svar, utan att styrelsen i stället tydligt redogör för sin inställning till var och en av nedanstående yrkanden).
Men då kan alla fråga sig varför en utredning inte gjorts tidigare? T.ex. före årsstämman 2008, så att bästa möjliga konkreta beslut kan tas på stämman?
Oavsett vilket så behövs ingen utredning för mina yrkanden nedan. Det är bara att ta beslut om att de ska införas, men sedan kan man naturligtvis gärna komplettera med mer efteråt, som t.ex. ett utskott tar fram. Det finns inget som hindrar att ta beslut om att i alla fall nedanstående punkter (alt. delar av dessa, enligt stämmans beslut) ska ingå.

Detta inte minst så att valberedningen redan nu börjar arbeta efter nedanstående regelverk och anpassa sin planering och arbetsfördelning efter detta, så att inte onödig tid går till spillo, och så att alla vet vad som förväntas av valberedningen.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska kunna nås via e-post
  Det ska finnas e-post adress för att nå valberedningen, där medlemmarna t.ex. kan ställa frågor under hela året och löpande få svar via mail från valberedningen.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkter läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".


Styrelsens svar till motion #38.
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar:
Mina kommentarer är desamma som för motion #50 (f.d.#38).

FRÅGOR TILL VALBEREDNINGEN:

Vad är valberedningens skäl till att valberedningen inte besvarat en enda fråga från mig i egenskap av valberedare?

Är det stämmans åsikt att det är ok att valberedningen struntar i att svara på valberedarnas frågor?


Styrelsen har inte tagit ställning till yrkandena och bemöter endast ett par av motionens vitt skilda yrkanden, och då bara ytligt, varför styrelsens förslag till beslut ej är applicerbart. Det är därmed ej praktiskt möjligt för stämman att anta styrelsens förslag till beslut!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
Ändring av valberedningspolicy och stadgar - arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post etcetera, arbeta under hela året, nomineringsblanketter året runt, information om valberedningsprocedur, kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma, förslag redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet är klart, redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag, redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått, redovisning av vilka som lämnar för att veta vilka som är viktiga att nominera till, löpande kontroll - styrelsen informerar valberedning, redovisning av uppföljning och samtal, redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda, löpande förbättring av planering och arbete - med redovisning

Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion. Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #51-2

Arbeta under hela året

 1. Valberedningen ska arbeta under hela året, precis som det står i valberedningspolicy

  Dvs inte som t.ex. för 2007 då valberedningens första livstecken kom 2007-10-19, där valberedningen då informerade om att de först då påbörjat sitt valberedningsarbete... och då dessutom i mycket starkt begränsad form, eller som under 2008 då det inte kom något livstecken alls.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-3

Nomineringsblanketter året runt

 1. Nomineringsmöjlighet ska finnas under hela året tillsammans med nomineringsinformation
  E-formulär samt e-post adress för nominering med all tillhörande information (enligt valberedningens formulering) ska finnas under hela året på HSB Malmös webbplats. HSB Malmös styrelse ansvarar för att detta finns och är lätt att finna på hemsidan.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-4

Information om valberedningsprocedur

 1. Valberedningen ska informera om valberedningsproceduren i de utskick som valberedningen gör, liksom på HSB Malmös webbplats (året runt) och på andra sätt, t.ex. i HSB:s medlemstidning (även om inte alla har tidningen "Hemma i HSB").

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-5

Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma

Från koden för föreningsstyrning kan man se att det inte ska finnas något definitivt datum då det inte längre går att nominera någon.
 1. Det ska vara möjligt att nominera fram till 2 månader före årsstämman.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-6

Förslag redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet är klart

 1. Valberedningens förslag ska redovisas på HSB Malmös webbplats så fort arbetet är klart, dock senast i samband med att årsstämmans handlingar distribueras (där även all information från valberedningen ska bifogas).

  Det finns alltså ingen anledning att invänta utskick av kallelse om valberedningsarbetet ändå är klart.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-7

Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag

 1. Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa vad varje förtroendevald uttryckt sig ha för mål med sitt uppdrag fram till stämman ett år senare.

  Dessa mål ska ej formuleras av valberedningen, utan av respektive nominerad.

  Motsvarande gäller för dem som föreslagits som kandidater.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-8

Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått

 1. Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa hur varje förtroendevald presenterat vad denne gjort och uppnått under sin period som förtroendevald sedan föregående årsstämma.

  Där presenterar varje förtroendevald också skriftligen hur denne upplevt sin tid som förtroendevald och annat av relevans i sammanhanget.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-9

Redovisning av vilka som lämnar för att veta vilka som är viktiga att nominera till

 1. Valberedningen ska snarast redovisa för medlemmarna om någon förtroendevald har för avsikt att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.

  Detta redovisas då löpande på bl.a. HSB Malmös webbplats (och ev. via andra vägar).

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-10

Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning

 1. Kontroll av om ledamöter kommer att lämna sitt uppdrag ska ske löpande vid flera tillfällen fram till nästa årsstämma av valberedningen.

  Styrelsen ansvarar för att snarast informera valberedningen om styrelsen får kännedom om att någon förtroendevald avser att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-11

Redovisning av uppföljning och samtal

 1. Valberedningen ska varje år till medlemmarna redogöra för den uppföljning och de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda, och vad som kom ut av detta.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-12

Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda

 1. Valberedningen ska (i förväg) redovisa för medlemmarna vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas av valberedningen till de olika förtroendevalda.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51-13

Löpande förbättring av planering och arbete - Med redovisning

 1. Valberedningen ska löpande förbättra sin planering och sitt arbete samt skriftligen - till alla medlemmar - i god tid före varje årsstämma redogöra i detalj för de förbättringar som gjorts sedan föregående årsstämma.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #52 (f.d. #40, se även motion #21)

Förändring av valberedningspolicy - protokoll, etc.
Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.

BAKGRUND:
Så här står det (i strid med HSBs kod för föreningsstyrning & stadgar) i valberedningspolicyn;
"Nomineringsrätt
Nomineringsförfarandet
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen
".

Med dagens valberedningspolicy begränsas t.o.m. fullmäktigeledamöternas rättigheter, där endast bospargruppens fullmäktigeledamöter har rätt att nominera kandidater till förtroendeposter.
Övriga fullmäktigeledamöter har uttryckligen ej rätt att nominera någon.
Detta måste ändras så att alla medlemmar har rätt att nominera kandidater!

Så här står det också i valberedningspolicyn;
"Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser.".
Till och med brf:arnas valberedningar (om än inte så mycket som "vanliga" medlemmar och övriga förtroendevalda, förutom brf-styrelserna) diskrimineras alltså ordentligt.

Detta ändras så att alla medlemmar kan skicka sina nomineringar direkt till valberedningen via e-post, formulär på HSB Malmös webbplats eller vanligt brev, eller t.o.m. via telefon, helt enligt medlemmens önskemål.

FRÅGOR TILL HSB MALMÖS STYRELSE:
 1. Hur motiverar HSB Malmös styrelse inskränkningen av medlemmars och valberedningars möjligheter att påverka? Styrelsen har ju under sina fyra år inte gjort något åt detta, så styrelsen verkar tycka att det är så här det ska fungera.

 2. Hur motiverar;
  - HSB Malmös valberedning
  - HSB Malmös styrelse
  - Fullmäktigeledamöterna (inte minst de som varit med och infört begränsningarna)
  att;
  • medlemmar inte får nominera kandidater till förtroendeposter inom HSB Malmö?
  • att föreningarnas valberedningar måste gå via föreningarnas styrelse för att nominera kandidater till de olika förtroendeposterna?
Frågor till HSB Malmös styrelse (och samma frågor även till HSB Malmös valberedning):
 1. Vad skulle skälet kunna vara att valberedarna i brf:arna inte får skicka ett mail eller ett papper till HSB Malmös valberedning?

 2. Vad har brf:arnas styrelser med valberedarnas nomineringar att göra?

 3. Varför denna filtrering av nomineringar?

 4. Har alla brf-valberedare tidigare fått feedback från alla styrelser?
Svar önskas skriftligt och i god tid före årsstämman 2009.

Vidare;
Valberedningen verkar inte trovärdig när de inte uppger vem som nominerat olika personer.

De flesta valberedarna föreslogs till årsstämman 2007 av sin egen förening till valberedningen. Föreslog de sig själva?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningspolicy ändras så att det står att alla medlemmar i HSB Malmö har rätt att föreslå kandidater till de olika förtroendeposterna via direkta förslag till HSB Malmös valberedning.

  Stadgegruppen har uppfyllt detta i sitt förslag med formuleringen i §23 (f.d. §21);
  "Föreningens medlemmar har rätt att till valberedningen lämna förslag på kandidater till de val som fullmäktige skall besluta om".

 2. Tydlig information om att alla medlemmar äger rätt att nominera läggs ut årligen i medlemstidningen såväl som konstant på HSB Malmös webbplats.
Denna motion är samma som min motion #3/5/6 till den inställda extrastämman 2007-10-11.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".

Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar:
Mina kommentarer är desamma som för motion #50 (f.d. #38).

Notera att styrelsen ej heller besvarar de frågor som är ställda till styrelsen i motionen.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Styrelsen bemöter endast ett par av de skilda yrkandena (= separata motioner), varför styrelsens förslag ej är applicerbart här och således ej kan antas av stämman!
Dessutom uppges ingen motivering (endast förslag till beslut uppges).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
52. Förändring av valberedningspolicy - protokoll etcetera, alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll etcetera, valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats, vem som nominerat vem ska redovisas, vem som nominerat vem ska redovisas även för tidigare år, valberedningspolicy - bättre specifikation för valberedningens arbete, arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras, valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs, valberedningen informerar löpande om sitt arbete, valberedningens protokoll offentliggörs

Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion. Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.

Då det gäller tidigare nomineringar och vem som lämnat in dessa ser styrelsen att frågan är avgjord, och redogörelse för varför valberedningen inte ska namnge vem som nominerar har lämnats och accepterats.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #52-2

Valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats

 1. Valberedningspolicy ska alltid finnas bl.a. lätt åtkomlig på HSB Malmös webbplats och informeras om via medlemstidningen ("Hemma i HSB").

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #52-3

Vem som nominerat vem ska redovisas

 1. "Förslagsställare" ska inte bara uppges med brf, utan även med namn på den person som föreslagit medlem till en förtroendepost.

  Det innebär att HSB Malmös styrelse ansvarar för att det i fortsättningen redovisas för medlemmarna med namn och brf vilka som föreslagit medlemmar till;
  - posterna i valberedningen
  - övriga förtroendeuppdrag.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #52-4

Vem som nominerat vem ska redovisas även för tidigare år

 1. Redovisning av förslagsställare samt dennes brf ska ske även från 2007-2008 (särskilt för nomineringarna till årsstämman 2007, eftersom säkert vissa upplever det som att uppgifterna från denna årsstämma kan ha varit en aning manipulerade).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #52-5

Valberedningspolicy - bättre specifikation för valberedningens arbete

 1. Valberedningspolicy ska förändras och förbättras där det utarbetas en bättre specifikation för valberedningens arbete.

  Ett utskott tillsätts snarast för detta.
  Utskottet ska bl.a. utgå från det material om valberedningen som jag tidigare tagit fram; (http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm).

  OBS! Notera här konflikten med att fullmäktiges utskott tillsätts i den av stadgegruppen förändrade dagordningen (beslut om antal ledamöter i utskott), när det endast är under motioner som fullmäktige (och medlemmar) kan föreslå och diskutera behov av utskott och deras uppgift.

 2. En ny valberedningspolicy presenteras och fastställs på en av HSB Malmös styrelse inom snar framtid (inom 4 månader) tillsatt extrastämma.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #52-6

Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras

 1. Riktlinjerna för utformningen av arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras mer noggrant än idag, dvs;
  "Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm" ("mm" ersätts med något konkret).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #52-7

Valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs

 1. Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska finnas på HSB Malmös webbplats.

  Den ska vara sökbar, med länk från menyn, och ska ligga kvar från år till år) samt att den löpande uppdateras vid ev. ändringar.

  Information om denna plan ges även via medlemstidningen ("Hemma i HSB").

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 2. Dessa förbättringar görs av ett för detta tillsatt utskott, som presenteras och fastställs på en av styrelsen tillsatt extrastämma inom 4 månader.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #52-8

Valberedningen informerar löpande om sitt arbete

 1. Valberedningen ska löpande (med start från sitt första möte) informera om sitt arbete.

  Detta görs lämpligen på HSB Malmös webbplats.

  Information ges även i medlemstidningen ("Hemma i HSB").

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #52-9

Valberedningens protokoll offentliggörs

 1. Valberedningens protokoll (alt. sammanfattning av detta) ska alltid finnas på HSB Malmös webbplats.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

  Detta förfarande läggs in i valberedningspolicy o/e HSB Malmös stadgar.

  Not.
  Vad jag förstår för valberedningen idag ej protokoll? Detta måste då förändras.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #53 (f.d. #21)

Stadgeändring valberedning

IDAG: Valberedningen väljer styrelse!
Som det fungerar idag är det inte medlemmarna som väljer styrelse, det är inte ens fullmäktige som väljer vilka som ska ingå i styrelsen, utan det är en liten odemokratisk valberedningsgrupp som (till synes i samarbete med den aktuella styrelsen) väljer ut vilka som ska tillåtas att "väljas" på årsstämman av fullmäktige.
Valberedningen plockar alltså ut ett antal personer som fullmäktigeledamöterna får välja, i ett spel för galleriet att det förekommit ett val i demokratisk ordning.
Fullständigt odemokratiskt!

Som det borde fungera!
I en demokratisk organisation tar valberedningen fram tillräckligt många alternativ för att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.

I de nu gällande stadgarna för HSB Malmö står det i §23 följande;
Valberedning
§ 23
Vid ordinarie föreningsstämma ska valberedning utses för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Valberedningen ska bestå av lägst fem ledamöter. En ledamot utses tillsammankallande.

Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val ska förrättas vid föreningsstämman, utom ledamöter i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta efter den instruktion som årligen ska fastställas av föreningsstämman.

Vid val som ska ske på föreningsstämma får förslag utöver de som tidigare lämnats till valberedningen behandlas först efter att fullmäktige beslutat detta.


HSB är ofta mycket glad över att nämna ordet "parlamentariska" så ofta som möjligt. Men jag undrar hur många som egentligen vet vad ordet betyder. För som inte känner till detta så innebär det att det "folket" har inflytande över de som bestämmer... precis som i HSB ... eller?

Valberedningen lyckades få de frånvarande (i tankarna) fullmäktigeledamöterna till att dubblera valberedningens redan höga arvode på den första årsstämman 2007, under förespeglingen att valberedningen kanske skulle börja prestera något för sitt arvode, men det innebar, som vi nu kunnat konstatera, tyvärr inte att valen skulle bli mer demokratiska!

Not.
F.d. VD skriver;
"Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation.".
Men om HSB i övrigt inte är demokratisk, hur ska demokrati någonsin kunna införas i brf:arna, menar HSB?

F.d. VD skriver också;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


Denna motion ersätter min motion #4 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Texten i §23 (f.d. §21) i HSB Malmös stadgar ska ersättas med texten;
  "Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen.".
 2. Valberedningen ska ta fram tillräckligt många alternativ så att det ska finnas att välja mellan och alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om ändring av §21 ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Ja, det stämmer att styrelsen tillsatt en projektgrupp med anledning av mina motioner, men det hindrar väl inte styrelsen att ha en åsikt i frågan?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
53. Stadgeändring valberedning

Föreningen antog nya stadgar under 2008, genom beslut på föreningsstämman och på extra föreningsstämma i augusti. Stadgarna inregistrerades vid Bolagsverket i december 2008.

Styrelsen ser ingen anledning till ändring av stadgarna. Det arbete som tidigare stadgegrupp utförde, före beslut, hörsamma synpunkter och förslag till det stadgeförslag som presenterades under 2008.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #54A

Frågor till valberedningen

Om inte valberedningen i sin arbetsbeskrivning gjort vad de självklart borde, så vill jag be valberedningen att senast på stämman besvara samtliga av nedanstående frågor om hur valberedningen bedrivit sitt arbete sedan årsstämman 2008.
 1. När träffades valberedningen första gången efter stämman?
  Exakt vad gick då valberedningen igenom och vad kom man fram till?
  Hur lades arbetet då upp för innevarande verksamhetsår?
 2. Exakt vad har VB diskuterat och kommit fram till på respektive möte under året?
  Vilka har varit närvarande på respektive möte?

 3. Hur har suppleant i valberedningen hanterats?
  Valberedningen ger i sin arbetsbeskrivning (Arbetssätt för valberedningen, sid 19) ingen som helst information om hur suppleanten hanterats, t.ex. om denna kallats till möten.
 4. Hur ser den plan ut som valberedningen tagit fram för hur ledamot i valberedningen ska ersättas om denne lämnar valberedningen innan arbetet slutförts.

 5. I vilka projekt och ärenden har vilka i VB varit delaktiga i, och i vilket syfte?
 6. Har VB utfört något som ligger utanför VB:s arbetsbeskrivning, och i så fall varför?

  Valberedningens arvode och ev. övriga ersättningar/kostnader:
 7. Har någon i valberedningen erhållit extra arvode för något?
 8. Har någon form av ersättning (utöver arvode) från HSB utgått till någon i valberedningen?

  Styrelsen:
 9. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat styrelsen?
 10. Exakt vilka frågor ställdes då till styrelseledamot och suppleant?
  Vilka svar gav styrelse och suppleant?
 11. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att styrelsen skulle behöva kompletteras med?
 12. Vad ledde intervjun med styrelse/suppleant fram till rent konkret för VB:s arbete och mål?
 13. Vilken bild har valberedningen fått av styrelsearbetet?
 14. Har valberedningen gjort en utvärdering av styrelsen? Varför redovisas ej denna?
  Hur ser den i så fall ut, och vad blev resultatet av denna utvärdering?

  Övriga förtroendevalda:
 15. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat övriga förtroendevalda?
 16. Exakt vilka frågor ställdes då till övriga förtroendevalda? Vilka svar gavs?
 17. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att övriga förtroendevalda skulle behöva kompletteras med?
 18. Vad ledde intervjun med övriga förtroendevalda fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?
 19. Vilken bild har valberedningen fått av arbetet som övriga förtroendevalda har presterat?

  Övrigt:
 20. Vad har valberedningens mål varit?

 21. Har valberedningen tagit fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas, och hur ser dessa i så fall ut?
  Har dessa kravprofiler redovisats för medlemmarna? Om så ej gjorts, varför?

 22. Vilka urvalskriterier har funnits när VB föreslagit de som VB föreslagit till val?
 23. På vilket sätt har valberedningen ansett att styrelsen (och övriga föreslagna) uppfyller de krav på kompetens och erfarenhet som ställs på en styrelse (och övriga föreslagna)?

 24. Har valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman lagts ut på HSB Malmös webbplats, och har detta gjorts i tid (före juli månads utgång)?
  När gjordes detta?

 25. Har valberedningen löpande informerat om sitt arbete (på t.ex. HSB Malmös webbplats, eller någon annanstans)?
  Om valberedningen inte gjort detta, varför?

 26. Har VB fört protokoll och har dessa protokoll arkiverats i HSB Malmös arkiv?
 27. Har valberedningens protokoll lagts ut på HSB Malmös webbplats eller offentliggjorts på något sätt?
  Om valberedningen inte gjort detta, varför?

 28. Har VB redovisat alla inkomna nomineringar för HSB Malmös alla medlemmar?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54 (f.d. #76)

Valberedningen ska redogöra för sitt arbete, och
Arbetsbeskrivning måste tas fram

I endast 8 korta och intetsägande meningar beskriver valberedningen inför årsstämman 2007 allt sitt arbete (pga krav om detta i valberedningspolicy):

Valberedningens arbetssätt
under verksamhetsåret 2006-2007

Strax efter årsmötet 2006 träffades valberedningen för en genomgång och utvärdering av arbetet. Vid detta möte planerade valberedningen arbetet för kommande år.
Under året har valberedningen haft 12 möten.
Vi har också varit delaktiga i alla större sammanhang som HSB Malmö har genomfört.
Under det gångna året har vi arbetat med kodstyrning.
Under hösten 2006 träffade valberedningen hela styrelsen och diskuterade vilka egenskaper som saknas i styrelsen. Alla styrelseledamöter har intervjuats för att på så sätt få en bild av dels styrelsearbetet men också ledamöternas syn på uppdraget.
Under hösten har valberedningen också anordnat och varit en aktiv del i en kurs för valberedningar ute bland våra bostadsrättsföreningar.
Malmö den 22 mars 2007
Valberedningen

Någon mycket mer intetsägande & meningslös redogörelse går nog inte att författa!
 1. "Strax efter årsmötet 2006 träffades valberedningen för en genomgång och utvärdering av arbetet."

  Vad innebär detta?
  Vem bryr sig om att valberedningen träffats för att gå igenom sitt arbete och göra en självutvärdering? Av vad; vilket arbete?
  Vilket datum?
  Det enda som är intressant är naturligtvis vad denna genomgång och utvärdering av "arbetet" ledde fram till! Som alla kan notera så har ännu inget resultat uppnåtts!

 2. "Vid detta möte planerade valberedningen arbetet för kommande år."

  Vad innebär detta?
  Vem bryr sig om den självklara sak att valberedningen planerat arbetet för kommande år? Menas "innevarande verksamhetsår"? Eller de planerar bara för nästföljande år?

  Ingick det i planeringen för 2007-2008 att valberedningen skulle rejält bryta mot valberedningspolicyn och ge ifrån sig sitt första lilla livstecken först i oktober 2007?
  Det enda som är intressant är naturligtvis vad denna planering av arbetet för innevarande år rent konkret ledde fram till!

 3. "Under året har valberedningen haft 12 möten."

  Hur många möten valberedningen haft är ganska ointressant för alla och envar.
  De kan ha haft 3 eller 300 möten. Det enda som är intressant är vad valberedningen rent konkret presterat, dvs vad de diskuterat och kommit fram till på sina möten! Vilka har varit närvarande vid respektive möte och varför uppges inte detta?

 4. "Vi har också varit delaktiga i alla större sammanhang som HSB Malmö har genomfört."

  Vad innebär detta?
  På vilket sätt har de varit delaktiga i vad & varför?
  Vad är det för "större sammanhang" som HSB Malmö "genomfört"?
  Vilka?

 5. "Under det gångna året har vi arbetat med kodstyrning."

  Vem har gett valberedningen detta uppdrag? Varför har det gjorts i hemlighet?
  Det står inte i någon arbetsbeskrivning för valberedningen, så bevisligen har varken medlemmarna eller fullmäktige gett valberedningen detta uppdrag
  .
  Notera att HSB Malmös styrelse helt saknar rätt att ge valberedningen något uppdrag!!
  HSB Malmös valberedning lyder endast under & svarar endast för medlemmarna i HSB Malmö, och endast de (via fullmäktigestämma) kan ge valberedningen något uppdrag inom HSB Malmö (av naturliga skäl)!


  Sidouppdrag får ej förekomma!
  Att denna valberedning i hemlighet pysslat med detta sidouppdrag - som definitivt aldrig skulle ha tilldelats dem - kan kanske vara en förklaring till att kodstyrningen är så extremt undermålig som den är. Valberedningen har bara arbetat i eget intresse?
  På vilket sätt har HSB Malmös valberedning arbetat med denna kodstyrning?

  Varför berättar valberedningen inte vad den presterat och åstadkommit rent konkret?

 6. "Under hösten 2006 träffade valberedningen hela styrelsen och diskuterade vilka egenskaper som saknas i styrelsen."

  Vad innebär detta?
  Vem bryr sig om att valberedningen träffat styrelsen en gång under föregående år?
  Det enda som är av intresse för någon är vilka egenskaper som styrelsen anser sig sakna, och hur valberedningen avser att lösa detta. Varför redogör valberedningen inte för dessa "saknade" egenskaper, om nu styrelsen ansåg sig sakna något?

  Det måste naturligtvis medlemmarna veta så att vi kan förslå någon med den kompetens som saknas i styrelsen.


 7. "Alla styrelseledamöter har intervjuats för att på så sätt få en bild av dels styrelsearbetet men också ledamöternas syn på uppdraget."

  Vem bryr sig om att valberedningen "intervjuat" styrelseledamöterna?
  Det enda som är intressant är vilka frågor valberedningen ställt och vilka svar som gavs av styrelsen, samt vad detta lett till för valberedningens arbete och mål.
  Vad var varje ledamots syn på sitt uppdrag, och varför vill valberedningen inte informera om detta?

  Varför intervjuades inte suppleanten?

  Vad har valberedningen undersökt för alla övriga förtroendevalda? Valberedningen säger här öppet att det endast är styrelsen som valberedningen intervjuat.


 8. "Under hösten har valberedningen också anordnat och varit en aktiv del i en kurs för valberedningar ute bland våra bostadsrättsföreningar."

  Vad innebär detta?
  Vad var det för en kurs? Vem deltog på den?
  Hur informerades valberedningarna (jag har inte sett eller hört något om denna "kurs")?
  Det står inte i någon arbetsbeskrivning för valberedningen, så bevisligen har varken medlemmarna eller fullmäktige gett valberedningen detta uppdrag.
  Fick någon extra betalt för detta, och i så fall varför och hur mycket?

 9. Inte ett ord om urvalskriterier, inte ett ord (varken här eller på någon annan plats) om skälen till varför valberedningen föreslagit de som valberedningen föreslagit till respektive post, inte ett ord om valberedningens mål, etc, etc.
Källa: Webbsida (HSB Malmö); Arbetssätt 2007 för valberedningen (sid 19)

Valberedningens arbetsbeskrivning är totalt utan värde för alla, och indikerar tydligt att valberedningen inte presterat något överhuvudtaget för sitt arvode.

Valberedningens arbetsmetoder, etc., specificeras ej i samband med nomineringar och valberedningens förslag.

Avsaknad av arbetsbeskrivning för valberedningen skapar många problem!

Ingen instruktion för valberedningen finns (aktuell valberedningspolicy fyller ingen funktion).
 1. Hur har suppleant i valberedningen hanterats?
  Valberedningen ger i sin arbetsbeskrivning ingen som helst information om hur suppleanten hanterats, t.ex. om denna kallats till möten.

 2. Ingen plan finns för hur ledamot i valberedningen ska ersättas om denne lämnar valberedningen innan arbetet slutförts.

 3. Valberedningens protokoll har inte lagts ut på webben eller offentliggjorts på något sätt, och valberedningen har inte löpande informerat om sitt arbete (på t.ex. HSB Malmös webbplats, eller någon annanstans).

 4. Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman har inte lagts ut på HSB Malmös webbplats (sökbar, med länk från menyn, och ska ligga kvar från år till år).

 5. Har valberedningen tagit fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas (de har i alla fall ej redovisats), och hur ser dessa i så fall ut?

 6. På vilket sätt har valberedningen ansett att styrelsen (och övriga föreslagna) uppfyller de krav på kompetens och erfarenhet som ställs på en styrelse (och övriga föreslagna)?

 7. Har valberedningen gjort en utvärdering av styrelsen? Varför redovisas ej denna?
  Hur ser den i så fall ut, och vad blev resultatet av denna utvärdering?
Om fullmäktigeledamöterna inte vet vad valberedningen gjort så vet fullmäktigeledamöterna heller inte om valberedningen lyckats med att hitta rätt person till rätt post.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska årligen skriftligt redogöra för sitt arbete på ett utförligt sätt i god tid inför årsstämman, senast i samband med kallelsen til stämman.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion om "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".

För motion #38 svarar styrelsen på följande meningslösa sätt;
"Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman".


Min kommentar till styrelsens svar:
Detta är ett fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
54. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete, och arbetsbeskrivning måste tas fram, Arbetsbeskrivning för valberedning, Valberedningens arbets- och tidplan: suppleant, Valberedningens arbets- och tidplan: plan för ersättare, Valberedningens arbets- och tidplan: offentliga protokoll, Valberedningens arbets- och tidplan: offentlig nomineringsprocedur, Valberedningens arbets- och tidplan: kravprofiler, Valberedningens arbets- och tidplan: hur uppfylls krav på kompetens... ?, Valberedningens arbets- och tidplan: utvärdering av styrelsen, Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. Därtill finns framtagen valberedningsinstruktion.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #54-2

Arbetsbeskrivning för valberedning

 1. Vad som ska ingå i en utförlig arbetsbeskrivning för valberedningen tas fram av ett för detta kompetent utskott, som tillsätts med omedelbar verkan.

 2. Här tidigare redovisad information i mina motioner (och tillhörande bilaga) används som underlag vid framtagande av arbetsbeskrivning/instruktion för valberedningen.

 3. Alla medlemmar ges möjlighet att framföra synpunkter på vad arbetsbeskrivningen ska innehålla (bl.a. via HSB Malmös webbplats).

 4. På en snarast av styrelsen tillsatt extrastämma (inom 4 månader) tar stämman beslut om arbetsbeskrivningens innehåll.

 5. Den färdiga arbetsbeskrivningen läggs snarast in i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-3

Valberedningens arbets- och tidplan: suppleant

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Hur ska suppleant i valberedningen hanteras?
  Valberedningen ger i sin nuvarande arbetsbeskrivning ingen som helst information om hur suppleanten hanterats, t.ex. om denna kallats till möten.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-4

Valberedningens arbets- och tidplan: plan för ersättare

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Beskrivning av plan för hur ledamot i valberedningen ska ersättas om denne lämnar valberedningen innan arbetet slutförts.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-5

Valberedningens arbets- och tidplan: offentliga protokoll

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningens protokoll ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, och datum för när detta ska ske uppges av valberedningen.

 2. Valberedningen ska löpande informera om sitt arbete (på HSB Malmös webbplats).

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-6

Valberedningens arbets- och tidplan: offentlig nomineringsprocedur

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska alltid finnas på HSB Malmös webbplats.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-7

Valberedningens arbets- och tidplan: kravprofiler

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska ta fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas.

 2. Valberedningen ska presentera dessa kravprofiler för medlemmarna.

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-8

Valberedningens arbets- och tidplan: hur uppfylls krav på kompetens... ?

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska presentera på vilket sätt de nominerade till styrelsen (och övriga föreslagna) uppfyller de krav på kompetens och erfarenhet som ställs på ledamöter i HSB Malmös styrelse (och övriga föreslagna).

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-9

Valberedningens arbets- och tidplan: utvärdering av styrelsen

Jag föreslår att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska göra en utvärdering av styrelsen.

 2. Valberedningen ska presentera denna utvärdering av styrelsen och vad resultatet blivit av denna utvärdering (för alla medlemmar).

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-10

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

Valberedningens rapport över sitt arbete är närmast att beskriva som klart undermålig.
Det är bara samma usla och intetsägande beskrivning på 8 meningar som återkommer år efter år. Krav måste ställas på valberedningen att skriva en rapport som har i alla fall någon form av värde.

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande frågor besvaras.
 1. När träffades valberedningen första gången efter stämman?

  Exakt vad gick då valberedningen igenom och vad kom man fram till?

  Hur lades arbetet då upp för innevarande verksamhetsår?


 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-11

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande frågor besvaras.
 1. Exakt vad har VB diskuterat och kommit fram till på respektive möte under året?

  Vilka har varit närvarande på respektive möte?


 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-12

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. I vilka projekt och ärenden har vilka i VB varit delaktiga i, och i vilket syfte?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-13

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Har valberedningen utfört något som ligger utanför valberedningens arbetsbeskrivning, och i så fall vad och varför, och på vems uppdrag?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-14

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Har någon i valberedningen erhållit extra arvode för något?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-15

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Har någon form av ersättning (utöver av stämman fastställt arvode) från HSB utgått till någon i valberedningen?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-16

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat styrelsen?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-17

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande frågor besvaras.
 1. Exakt vilka frågor ställdes till styrelseledamot och suppleant under intervjun?

  Vilka svar gav styrelse och suppleant?


 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-18

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att styrelsen skulle behöva kompletteras med?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-19

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vad ledde intervjun med styrelse/suppleant fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-20

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vilken bild har valberedningen fått av styrelsearbetet?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-21

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Exakt när har valberedningen träffat och intervjuat övriga förtroendevalda utöver styrelsen?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-22

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande frågor besvaras.
 1. Exakt vilka frågor ställde valberedningen under intervjun med övriga förtroendevalda utöver styrelsen?

  Vilka svar gavs?


 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-23

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vilka egenskaper/kompetenser kom valberedningen fram till att övriga förtroendevalda utöver styrelsen skulle behöva kompletteras med?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-24

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vad ledde intervjun med övriga förtroendevalda utöver styrelsen fram till rent konkret för valberedningens arbete och mål?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-25

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vilken bild har valberedningen fått av arbetet som övriga förtroendevalda utöver styrelsen har presterat?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-26

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vilka urvalskriterier har funnits när VB föreslagit de som VB föreslagit till val?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-27

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Vad har valberedningens mål varit och anser valberedningen att målen uppnåtts?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-28

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Har VB fört protokoll och har dessa protokoll arkiverats i HSB Malmös arkiv?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54-29

Valberedningens arbetsbeskrivning - hur har valberedningsarbetet bedrivits?

I valberedningens skriftliga rapport inför stämman ska följande fråga besvaras.
 1. Har VB redovisat alla inkomna nomineringar för HSB Malmös alla medlemmar?

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #55 (f.d. #77)

Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt

Svårläst/svårtolkad/felaktig uppställning av nominerade och av valberedningen förslag.
 • Valberedningen har ej uppgett vem - inte ens vilken brf - som nominerat till följande förtroendeposter; För att valberedningen ska verka det minsta trovärdig ska inte "förslagsställare" bara uppges med brf så som valberedningen gör, utan även med namn på den person som föreslagit någon till en förtroendepost, och inte bara för vissa nomineringar, som idag.
  Valberedarna Preben Karlsson/brf Fosietorp, Lennart Westerlund/brf Beritta Gurris, Rolf Brandt/Brf Roxen, Sven-Erik Rova/brf Sundsterassen föreslogs alla (liksom Ingela Persson) av sin egen förening till valberedningen. Av sig själva?
 • Endast för nomineringarna till valberedningen uppges vilka brf:ar förslagen kommit in från, men valberedningen vill inte ens där uppge namnen på förslagsställarna.
 • Valberedningen har ej uppgett att inga nomineringar kommit in till;
  • revisorsuppleanter
  • ersättare till ombud till HSB Riksförbund
  • suppleant till Arne Axrups stipendiefond (av valberedningen skapad extra post)
 • 11 personer (ombud/ersättare till HSB Riksförbund + Barbro Molin till stipendiefonden) har föreslagits av valberedningen trots att de ej nominerats av någon (kan även gälla för vissa av förslagen till styrelsen).
  Detta utan att valberedningen förklarat varför eller hur detta gått till.
 • För ombud till HSB Riksförbund så finns det endast 5 nomineringar, men valberedningen har ej förklarat hur de resterande 3 förslagen till ombud kommit till och varför just dessa föreslagits av valberedningen, trots att de ej ens nominerats.
 • För ersättare till ombud finns det inga nomineringar, men valberedningen har ej förklarat hur de 6 förslagen till ersättare från valberedningen kommit till och varför just dessa föreslagits av valberedningen, trots att de ej ens nominerats.
 • Valberedningen har för nomineringarna till styrelsen inte informerat vem som står i tur att avgå (eller om omval är på 1 eller 2 år), utan skriver bara "Omval på dem som står i tur att avgå".
 • För ombud till HSB Riksförbund samt ersättare till ombud till HSB Riksförbund har valberedningen inte uppgivit om det är omval eller nyval, och valberedningen har heller inte uppgivit mandattid för dessa två kategorier (uppges ej heller i protokoll).
 • Valberedningen har ej uppgett mandattiden för sitt förslag till ordförande i styrelsen.
 • Valberedningen har i sitt förslag uppgett fel mandattid för ledamöterna till styrelsen.
 • En av nomineringarna till Arne Axrups stipendiefond var "Omval på sittande styrelse", men valberedningen informerar inte någonstans vilka som ingår i den "sittande styrelsen".
 • Valberedningen har skrivit att "Stenbocken" är nominerad till styrelsen = ???
 • Valberedningen har missat en ledamot (Henric Lellky) i sitt förslag. Han valdes aldrig in i styrelsen (bekräftas av stämmoprotokoll), även om han ändå idag sitter i styrelsen.
 • Valberedningen har i sitt förslag angett ett för litet antal ledamöter (end. 5+1 suppl.).
 • För antalet ersättare till HSB Riksförbund så har valberedningen inte ens lyckats få rätt på detta antal. Sju stycken ska väljas, men valberedningen tog bara fram sex förslag (och endast sex valdes således på stämman, eftersom ingen reagerar på någonting).
 • Några personer har av valberedningen föreslagits till mer än en förtroendepost.
  Detta har inte särskilt markerats. Ej heller har valberedningen motiverat varför vissa föreslagits till mer än en förtroendepost!
  Valberedningen har föreslagit Ingrid Uller till ombud till HSB Riksförbund såväl som till Arne Axrups stipendiefond. Detta är kanske inget direkt fel i sig, men om en person föreslås till mer än en post så bör detta särskilt markeras (speciellt eftersom valberedningens uppställning är så rörig, svårläst och torftig som den är ändå).
 • Valberedningen har föreslagit Giovanna Brankovic såväl som suppleant till styrelsen som till ombud till HSB Riksförbund. Detta ska inte göras eftersom styrelsen ändå utser 5 ombud (inom sig själva), och på detta sätt får ett extra ombud som inte väljs på demokratisk väg (här valdes suppleanten istället som ledamot).
 • Valberedningen har föreslagit sig själva (Ingela Persson och Rolf Brandt) till Arne Axrups stipendiefond, utan att särskilt motivera varför detta gjorts. När en valberedning föreslår sig själva så måste det naturligtvis av olika skäl motiveras särskilt tydligt.
 • Valberedningen har uppgett att revisorn Peter Sjöberg väljs på omval, trots att han är ny och alltså aldrig varit med tidigare, och trots att han inte är valbar (utan tas in av HSB).
 • Valberedningen har under sitt förslag lagt in Peter Sjöberg (revisor) och Peter G. (revisorssuppleant), men dessa personer från Ernst & Young har utsetts av HSB, och valberedningen såväl som fullmäktige har ingen rätt att ta något beslut om dessa.
  En revisor utses av "HSB Riksförbund" (men i praktiken HSB Malmö) enligt stadgarna.
  Det framgår inte att dessa två personer inte är valberedningens förslag.

  Enligt HSB Malmös stadgar ska en revisor utses av HSB Riksförbund.
  1. HSB Malmös stadgar, §32: "Revisorerna ska vara lägst två tre och högst fyra, med lägst en och högst tre suppleanter. En revisor som är auktoriserad utses av HSBs Riksförbund. Övriga revisorer och suppleanter väljs ska väljas av ordinarie fullmäktigesammanträde föreningsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigesammanträde föreningsstämma hållits".

  2. Punkt 20 i stämmoprotokollet 2007: Beslut om antal revisorer.
   Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår att antalet revisorer skall vara tre ordinarie med två suppleanter.
   Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.


  3. Punkt 21 i stämmoprotokollet 2007: Val av revisorer för 1 år
   Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Lena Andersson HSB:s brf Henriksdal och Berth Rasmusson HSB:s brf Ida.
   Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.
   Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Sjöberg från Ernst & Young.


  4. Punkt 22 i stämmoprotokollet 2007: Val av revisorssuppleant för 1 år
   Valberedningens föredragande, Ingela Persson, föreslår omval av Bengt Göransson HSB:s brf. Roxen.
   Beslut: Fullmäktigesammanträdet beslutar enligt förslaget.
   Därutöver tillsätter fullmäktigesammanträdet även Peter Gunnarsson från Ernst & Young.


  Men fullmäktigesammanträdet beslutade enligt förslaget (precis som det står i protokollet) och tillsatte inte alls varken Peter Sjöberg som revisor (det kan bara HSB göra) eller Peter Gunnarsson som revisorssuppleant. Dessa två är alltså tillsatta av HSB Malmö, trots att HSB Malmö enligt sina egna stadgar (§29) bara får tillsätta en revisor.
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Den sammanställning som valberedningen tar fram över de nominerade måste vara komplett, korrekt och läsbar, utan tvetydigheter.

 2. Valberedningspolicy kompletteras med vad som tagits upp i denna motion om hur valberedningens material ska utformas och hur valberedningens arbete på stämman ska fungera.

  Ett utskott tillsätts omedelbart för att få in i valberedningspolicy vad jag tagit upp i ovanstående punktsammanställning om hur det ska fungera, så att inte alla fel bara upprepas
  Det beslutas;
  - hur det material fullmäktigeledamöter och andra medlemmar får ta del av ska utformas
  - samt hur valberedningens arbete ska fungera på stämman.

  Alla ges möjlighet att lämna förslag/synpunkter. Efter redovisning på extrastämma (inom 4 mån.) tas beslut om tilläggen till policy, med omedelbar verkan.
OBS! På en motion som denna är det naturligtvis lätt att bara rekommendera att ett utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig utan att styrelsen även redogör för sin syn på saken för denna motion och respektive yrkanden samt punkterna ovan.

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!


OBS! All information i motion #76-81 med tillhörande bilaga har valberedningen tagit del av redan i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång!
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som berör valberedningen. Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna gång, efter allt jag framfört.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.


Min kommentar till styrelsens svar.

I styrelsens svar till den motion styrelsen refererar till ovan skriver styrelsen;
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad
samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Vad blev resultatet av styrelsens revidering av valberedningspolicy?
Vad har styrelsen då tagit hänsyn till från denna motion?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
55. Uppställning av nominerade måste göras läsbar och korrekt

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. Fullmäktige har sedan att ta ställning till presenterat material genom att antingen komplettera, nominera eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)