Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete
 2. Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp
 3. Underlag för val måste finnas
 4. Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse
 5. Information om hur länge en förtroendevald suttit
 6. Val av skrivkunniga förtroendevalda
 7. IT-kompetens i HSB Malmös styrelse
 8. Uppföljning av förtroendevalda
 9. Nyval av valberedning - Se även tillhörande viktiga bilaga!
Styrelsens "behandling" av motioner 2008:
 1. Praktiskt taget inga motioner har besvarats.
 2. De svar styrelsen gett har som regel lite eller inget överhuvudtaget med motionens innehåll att göra.
 3. Svaren är mycket generella och intetsägande.
 4. Styrelsens svar visar att inte en enda motion har utretts eller behandlats.
 5. Nästan alla svar från styrelsen utmynnar från 5-10 "mallsvar".
 6. Ingen utredning har gjorts av en enda motion.
 7. Totalt ½ bifall från styrelsen till ca. 700 yrkanden!
Styrelsens kanske vanligaste trick för att avslå en motion är rikta in sig på ett av flera yrkanden i en motion eller t.o.m. bara en del av ett yrkande (som kan vara helt oväsentlig för yrkandet i övrigt), och använda detta som luddigt skäl för att avslå motionen.
Vi kan bara hoppas att vi slipper se detta i styrelsens svar till årsstämman 2009.

MOTION #56 (f.d. #41, hör ihop med fg motion)

Redovisning av vem som nominerat -
Öppet valberedningsarbete

Bakgrund:

Kontroll av valberedningens arbete
Om medlemmarna, såväl som fullmäktige, fått information om vilka personer som föreslagits till de olika förtroendeposterna så hade det gått att se om det förekommit något "mygel".

Som det fungerat så här långt mörkas all information som inte absolut måste lämnas ut. Helt i strid med koden för föreningsstyrning och löften som givits! Det håller inte. Det måste finnas någon form av kontroll av valberedningens arbete, annars kan valberedningen säga i princip vad som helst utan att det har någon förankring i verkligheten. OBS! Detta är inte någon anklagelse. Jag bara säger att det kan fungera så, och det medför stora risker för HSB Malmö, som känns helt onödiga när dessa risker kan elimineras så lätt.

Öppenhet ger ökat engagemang
Naturligtvis måste valberedningens arbete vara så öppet som möjligt. En annan fördel med detta är att det också bidrar till ett ökat engagemang (och det behövs verkligen!).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningens arbete ska vara så öppet som möjligt för medlemmarna.

 2. Ovanstående riktlinje förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar o/e valberedningspolicy/arbetsinstruktion för valberedningen.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".

Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar:
Mina kommentarer är desamma som för motion #50 (f.d. #38, enligt styrelsens svar).

Fråga till styrelsen:
Vad finns det i valberedningens arbete som behöver döljas och varför (eftersom styrelsen inte vill ha ett öppet valberedningsarbete)?

Det ena utesluter inte det andra !!!
Att valberedningspolicy revideras av styrelsen (vilket inte är lyckat) och
att fullmäktige fattar beslut om valberedningspolicy årligen är en sak,
mina yrkanden är en annan sak.


Det går naturligtvis alldeles utmärkt att besluta i denna motion oavsett att valberedningspolicy revideras årligen av styrelsen.

I annat fall skulle den odemokratiska och ologiska situationen uppstå att det inte går att motionera om valberedningspolicyn !!!
Så får det inte gå till !!!


Vad blev resultatet av styrelsens revidering av valberedningspolicy?

Vad har styrelsen då tagit hänsyn till från denna motion?


Styrelsens förslag är ej relevant för motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart och således kan styrelsens förslag till beslut ej antas! Dessutom uppges ingen motivering (endast förslag till beslut uppges).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
56. Redovisning av vem som nominerat - Öppet valberedningsarbete

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. Fullmäktige har sedan att ta ställning till presenterat material genom att antingen komplettera, nominera eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #57 (f.d. #78)

Valberedningens arbete på stämman måste struktureras upp

Valberedningen på årsstämman 2007 under all kritik!

Några exempel:
 • Valberedningen uppger ej vilka de kommer att föreslå som justerare och rösträknare (ska naturligtvis uppges före stämman, tillsammans med motivering, för att i mesta möjliga mån minska risken för justerare som inte justerar), och på stämman motiverar valberedningen ej heller valet av de som valberedningen då föreslår.
 • Valberedningen ger inget förslag på sammankallande för valberedningen före stämman, ingen sammankallande utses på stämman, och efter stämman informeras ingen om vem som utsetts till sammankallande för valberedningen.
 • Valberedningen lämnar innan stämman inget förslag på arvode till styrelsen (ordförande + övriga ledamöter) eller arvoden för revisorer och andra förtroendevalda.

  Valberedning nämner inte arvoden med ett ord före stämman, utan lägger i stället fram sina förslag som en liten överraskning för en oförberedd stämma!
 • 1-2 dagar före stämman (alltså för sent) gick valberedningen ut 2007 på HSB Malmös webbplats med att de ville minska antalet ledamöter i styrelsen med en ledamot, och att de därför inte skulle föreslå fullt antal. Valberedningen förutsatte att stämman skulle göra precis som valberedningen ville och hade därför inget alternativt förslag med fullt antal ledamöter. Stämman accepterade då som tur var ej en minskning av antalet ledamöter, och stor förvirring uppstod eftersom valberedningen ej hade förberett att det inte skulle bli exakt som valberedningen ville.
 • Valberedningen orsakar ett mindre kaos på årsstämman 2007, bl.a. genom att de inte uppgett mandattid i sina förslag, vilket gjorde att stämman t.o.m. måste ajourneras.
 • Inkvotering av ledamöter till styrelsen
  På vilka premisser har valberedningen föreslagit dem som valberedningen föreslagit?

  När någon på årsstämman 2007 ifrågasatte varför en ledamot valts ut av valberedningen på "bekostnad" av annan nominerad så svarade Ingela Persson att man helt enkelt ville få in fler kvinnor i styrelsen. Det lustiga här är att år 2001 så opponerade sig fullmäktige mot Ingela Perssons förslag till valberedningspolicyn att kvotera in kvinnor, och hon tvingades av fullmäktige att plocka bort denna bit för att valberedningspolicyn skulle godkännas av stämman. Men nu erkänner Ingela Persson helt öppet att hon kvoterat in en medlem i strid med stämmans beslut.

  Man ska alltså inte väljas in i styrelsen pga sin kompetens, sina kvalifikationer och sitt engagemang, utan bara pga att man råkar tillhöra "rätt kön"?
  Ingen vill mer än jag ha in kvinnor i styrelsen (gärna 100% kvinnor), men inte på detta sätt, och speciellt inte efter att stämman sagt nej till denna metod.
 • 17 av de 33 utav valberedningen föreslagna medlemmarna, drygt 50 %, var inte ens närvarande på stämman. I alla fall enligt röstlängden!

  I och för sig så var (enligt den framställda röstlängden) styrelseordföranden och valberedningens föredragande, Ingela Persson, inte heller närvarande!
 • När valberedningen ville dubbla sitt arvode så var det en medlem som försiktigt undrade om skälet till detta. Ingela Persson i valberedningen blev då först väldigt tyst, och sa sedan att hon inte var beredd på denna fråga. Valberedningen kommer alltså till stämman och förväntar sig att ledamöterna bara ska godkänna en ökning med 46.000 kr rakt av till valberedningen utan att valberedningen ens skulle behöva motivera varför!

 • En valberedning som lurar fullmäktige till att dubbla valberedningens arvode bara för att valberedningen skulle ha fått fler arbetsuppgifter (vilket bevisligen inte var sant, vilket bl.a. framgår av andra motioner) kan orimligen få stämmans fortsatta förtroende!
  Se även bilaga, under rubriken "Halvering av valberedningens arvode!".
Som vi alla kan konstatera så lämnar valberedningen väldigt mycket att önska vad gäller sitt agerande på stämman. Det måste till riktlinjer så att det uppnås en struktur i arbetet, för att därmed undvika ett smärre kaos igen, som på årsstämman 2007.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningens uppgifter på stämman struktureras upp och definieras.

  Ett utskott tillsätts som tar fram riktlinjer och väl fungerande rutiner för detta, bl.a. med utgångspunkt från det som jag tagit upp ovan i denna motion och i andra motioner.

  Alla medlemmar ges möjlighet att framföra synpunkter på förslag.

  På en snarast av styrelsen tillsatt extrastämma (inom 4 månader) tar stämman sedan beslut om utformningen av riktlinjerna (om styrelsen ej tagit fram riktlinjer till denna stämma, vilket styrelsen utlovat i sitt svar till denna motion år 2008).

  Dessa riktlinjer för valberedningens agerande på stämma läggs efter stämmans godkännande in i valberedningspolicy.
OBS!
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i denna motion och respektive yrkande (vilket styrelsen tyvärr inte ville göra till stämman 2008).

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet för att ge konkreta åsikter om motionens innehåll. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!
Om det är något som styrelsen tycker är fel i denna motion så är det naturligtvis viktigt att alla får reda på detta. Om styrelsen inte invänder mot något specifikt i motionen får man förutsätta att styrelsen instämmer i allt.

OBS!
All information i denna motion (och flera andra motioner med tillhörande bilaga) har valberedningen tagit del av redan i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång!
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som berör valberedningen. Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna gång, efter allt jag framfört.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.


I styrelsens svar till den motion styrelsen refererar till ovan skriver styrelsen;
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad
samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar.

Mina kommentarer är desamma som för motion #50 (f.d. #38, enligt styrelsens svar).

Vad blev resultatet av styrelsens revidering av valberedningspolicy?

Vad har styrelsen då tagit hänsyn till från denna motion, dvs avseende riktlinjer för valberedningens arbete på stämman?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
57. Valberedningens arbete på stämman måste struktureras upp, Valberedningspolicy - justerare och rösträknare, Valberedningspolicy - motivera nomineringar på stämman, Valberedningspolicy - sammankallande för valberedning, Valberedningspolicy - förslag på arvoden, Valberedningspolicy - mandattider ska uppges, Valberedningspolicy - ingen inkvotering

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. Fullmäktige har sedan att ta ställning till presenterat material genom att antingen komplettera, nominera eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #57-2

Valberedningspolicy - justerare och rösträknare

 1. Valberedningen ska före stämman - i kallelsen till stämman - uppge vilka de kommer att föreslå som justerare och rösträknare.

  Detta görs tillsammans med motivering, t.ex. för att i mesta möjliga mån minska risken för justerare som inte justerar.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #57-3

Valberedningspolicy - motivera nomineringar på stämman

 1. Valberedningen ska på stämman motivera valet av dem som valberedningen då föreslår som förtroendevalda.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #57-4

Valberedningspolicy - sammankallande för valberedning

 1. Valberedningen ska före stämman - i kallelsen till stämman - ge förslag på sammankallande för valberedningen.

  Sammankallande för valberedning ska utses på stämman.


  Efter stämman ska det informeras om vem som utsetts till sammankallande för valberedningen (på HSB Malmös webbplats, etc.).

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #57-5

Valberedningspolicy - förslag på arvoden

 1. Valberedningen ska i kallelsen till stämman lämna förslag på arvode till styrelsen (ordförande + övriga ledamöter).

 2. Valberedningen ska i kallelsen till stämman lämna förslag på arvoden för revisorer och andra förtroendevalda.

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #57-6

Valberedningspolicy - mandattider ska uppges

 1. Valberedningen ska innan stämman uppge mandattider i sina förslag till samtliga poster.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #57-7

Valberedningspolicy - ingen inkvotering

 1. Inkvotering av ledamöter ska inte ske.

  (Dvs så som uttryckligen skedde på årsstämman 2007).

  Man ska i stället väljas in på konkreta grunder som kompetens, kvalifikationer, engagemang och intresse för att uppnå förbättringar.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #58 (f.d. #79)

Underlag för val måste finnas

Inget underlag för val har tidigare funnits!!!

Det finns inget som helst underlag från valberedningen för stämman att göra en bedömning av dem som ska väljas!
Bara en massa mer eller mindre okända namn, inget annat!
 1. Valberedningen har inte motiverat sina förslag.
  Valberedningen har inte motiverat varför de föreslagit de som valberedningen föreslagit till styrelsen såväl som till andra förtroendeposter.

 2. Valberedningen lämnar ingen motivering till varför den sittande styrelsen ska sitta kvar (eller avgå/avsättas, helt eller delvis).

 3. För alla 42 förtroendeposter fanns det till årsstämman 2007 bara en enda presentation av alla nominerade i valberedningens "förslag", som råkade vara just den som enligt valberedningens sammankallande kvoterats in.

  Varför har valberedningen på ett subjektivt sätt bara presenterat en ledamot av dem som nominerats och av dem som valberedningen föreslagit till styrelsen?

  Av självklara skäl måste naturligtvis alla till styrelsen föreslagna ledamöter presenteras, liksom alla övriga kandidater. Eller är det alltid exakt samma ledamöter som sitter på föreningsstämmorna år ut och år in, och samma som nomineras?

  Varför har inte heller en enda person som valberedningen föreslagit till övriga förtroendeposter presenterats med ett ord?
  • Viktigt är t.ex.;
   - engagemang och motivation,
   - intresse,
   - värderingar,
   - vilka specifika kvaliteter den nominerade besitter,
   - förmåga att kunna formulera sig skriftligt,
   - logiskt tänkande & sunt förnuft
   - utbildning & arbetslivserfarenhet,
   - kompetens,
   - vilja,
   - styrka,
   - drivande,
   - oberoende!
  Inte minst avsaknaden av ovanstående information om de nominerade gör att val av förtroendevalda blir meningslöst!

  Varför ställer de upp som förtroendevalda? Vad är skälet?
  • Är det enbart för arvodet?
  • Är det ett maktbegär?
  • Är det en kombination av pengar och önskan om mer makt?
  • Eller är det bara för att de blev tillfrågade, och inte har något bättre för sig?
  • Eller är det kanske för att de tror på de kooperativa idéerna och vill hjälpa till att driva utvecklingen framåt för HSB Malmö?
  Ja, vem vet? I alla fall inte de fullmäktigeledamöter som väljer de förtroendevalda!

 4. Valberedningen redogör inte någonstans (inte ens på stämman) vad respektive uppdrag innebär. Bara denna punkt i sig gör valet meningslöst!

 5. Inte för en enda nominerad, eller av valberedningen föreslagen person, uppges om de innehar något annat förtroendeuppdrag (t.ex. om de sitter i styrelsen eller är valberedare i sin egen förening).

 6. Ingenstans uppges vilka uppdrag de nominerade & föreslagna haft tidigare under vilka perioder.

 7. Valberedningen har varken före, under eller efter årsstämman informerat om vad "Arne Axrups stipendiefond" är för något eller vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs till dessa poster.

  Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?

Om man inte vet vad uppdraget innebär och man inte vet mer om en person än dennes namn, hur ska fullmäktige kunna avgöra om personen i fråga är rätt man/kvinna för uppdraget?

Vad baseras de val på som fullmäktige gör varje år när ingen information finns om något?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska i god tid före stämman finnas ett väl utformat underlag för stämman att fatta beslut på för val av ledamöter till de olika förtroendeposterna.
OBS!
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett utskott tillsätts (enligt mitt förslag) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i denna motion och respektive yrkande (vilket styrelsen tyvärr inte ville göra till stämman 2008).

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!
Om styrelsen inte invänder mot något speciellt som jag informerat om i denna motion så får alla förutsätta att styrelsen håller med i allt.

OBS! All information i denna motion (och flera andra motioner med tillhörande bilaga) har valberedningen tagit del av redan i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång!
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att valberedningen sedan 2007 tagit del av allt jag skrivit som berör valberedningen.
Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete till årsstämman 2009.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.


I styrelsens svar till den motion styrelsen refererar till ovan skriver styrelsen;
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad
samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar.

Vad blev resultatet av styrelsens revidering av valberedningspolicy?

Vad har styrelsen då tagit hänsyn till från denna motion?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
58. Underlag för val måste finnas, Valberedningspolicy - beslutsunderlaget för val, Valberedningspolicy - motiveringar för de nominerade i kallelsen, Valberedningspolicy - motivering för styrelsen, Valberedningspolicy - relevant presentation med viktiga parametrar, Valberedningspolicy - skäl för att nominerad ställer upp, Valberedningspolicy - vad innebär uppdrag?, Valberedningspolicy - övriga förtroendeuppdrag, Valberedningspolicy - tidigare förtroendeuppdrag

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. Fullmäktige har sedan att ta ställning till presenterat material genom att antingen komplettera, nominera eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #58-2

Valberedningspolicy - beslutsunderlaget för val

 1. Det tas fram riktlinjer för hur beslutsunderlaget för val ska utformas, med bl.a. innehållet i mina motioner som underlag.

  Ett för detta kompetent utskott tillsätts som tar fram dessa riktlinjer.

 2. Alla medlemmar ska ges möjlighet att ge sina synpunkter på dessa riktlinjer innan riktlinjerna fastställs.

 3. Riktlinjerna fastställs på en inom snar framtid (inom 4 månader) på en av styrelsen tillsatt extrastämma.

 4. Riktlinjerna läggs snarast in i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #58-3

Valberedningspolicy - motiveringar för de nominerade i kallelsen

 1. Valberedningen ska i kallelse till stämman motivera varför de föreslagit dem som valberedningen föreslagit till styrelsen såväl som till andra förtroendeposter.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #58-4

Valberedningspolicy - motivering för styrelsen

 1. Valberedningen ska lämna motivering till varför den sittande styrelsen ska sitta kvar (eller avgå/avsättas, helt eller delvis).

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #58-5

Valberedningspolicy - relevant presentation med viktiga parametrar

 1. Valberedningen ska lämna en relevant, och så objektiv som möjligt, presentation för varje nominerad.

 2. I presentationen av varje nominerad är bl.a. följande parametrar viktiga;
  - engagemang och motivation,
  - intresse,
  - värderingar,
  - vilka specifika kvaliteter den nominerade besitter,
  - förmåga att kunna formulera sig skriftligt,
  - logiskt tänkande & sunt förnuft
  - utbildning & arbetslivserfarenhet,
  - kompetens,
  - vilja,
  - styrka,
  - drivande,
  - oberoende!


 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #58-6

Valberedningspolicy - skäl för att nominerad ställer upp

 1. Valberedningen ska för varje nominerad redogöra varför de ställer upp som förtroendevald. Detta är viktigt så att stämman kan utröna att de inte ställer upp på felaktiga premisser;
  • Är det enbart för arvodet?
  • Är det ett maktbegär?
  • Är det en kombination av pengar och önskan om mer makt?
  • Är det bara för att de blev tillfrågade, och inte har något bättre för sig?

  • Eller är det kanske för att de tror på de kooperativa idéerna och vill hjälpa till att driva utvecklingen framåt för HSB Malmö?

  Det är viktigt för den stämma som ska ta ett beslut om vilka som ska väljas att de så säkert som möjligt kan göra bedömningen att respektive nominerad ställer upp för att de tror på de kooperativa idéerna och vill hjälpa till att driva utvecklingen framåt för HSB Malmö!

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #58-7

Valberedningspolicy - vad innebär uppdrag?

 1. Valberedningen ska i kallelsen skriftligt redogöra vad respektive uppdrag som förtroendevald innebär.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #58-8

Valberedningspolicy - övriga förtroendeuppdrag

 1. Valberedningen ska för varje nominerad uppge om de innehar något annat förtroendeuppdrag (t.ex. om de sitter i styrelsen i sin brf eller är valberedare).

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #58-9

Valberedningspolicy - tidigare förtroendeuppdrag

 1. Valberedningen ska uppge vilka uppdrag de nominerade haft tidigare under vilka perioder.

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #59 (f.d. #161)

Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse

Bakgrund:
De flesta brf:arna i Malmö har sin årsredovisning på Internet. Det finns endast några få föreningar där medlemmarna inte kan få årsredovisning via webben.
När det gäller för föreningarna som de förtroendevalda inom HSB Malmö tillhör så anser jag att det måste vara ett krav att alla enkelt ska kunna ta del av årsredovisningen för deras föreningar. Annars är risken stor att medlemmarna undrar vad det är man vill dölja.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Om den som nominerats ingår i en brf-styrelse ska valberedningen informera om;
  - ifall denna brf-styrelse har en webbplats för föreningen,
  - vilken kvalitet det är på denna webbplats (uppdaterad?) och
  - hur många års årsredovisningar (och vilka år) som finns åtkomliga för alla på denna webbplats.


 2. En förutsättning för att kunna väljas in i HSB Malmös styrelse ska vara (för de nominerade som ingår i brf-styrelser) att den brf som den föreslagna medlemmen (om styrelseledamot där) kommer från har minst de tre senaste årens årsredovisningar utlagda på nätet.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut:
Se Motion om "#160 HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum".
Motivering: Se Motion om "#160 HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum".


I styrelsens svar till den motion som refereras till skriver styrelsen;
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje brf att delge sina medlemmar information och bestämma på vilket sätt man vill göra detta.
Styrelsen har dock för avsikt att verka för att HSB Malmö ska vara behjälplig i detta arbete.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Varför refererar HSB Malmös styrelse till styrelsens svar i motion #129 (f.d. #160) som inte på något sätt har med denna motion att göra?

Har styrelsen ens läst motionen?


Vad blev resultatet av styrelsens aktiva arbete här?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
59. Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. Fullmäktige har sedan att ta ställning till presenterat material genom att antingen komplettera, nominera eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #60 (f.d. #58)

Information om hur länge en förtroendevald suttit

Bakgrund:
Tyvärr har HSB Malmö haft en valberedning som inte skött sitt uppdrag riktigt som de borde. T.ex. så informerar valberedningen inte om under hur lång period en förtroendevald innehaft sitt uppdrag. Detta anser jag vara en inte helt oviktig parameter i den bedömning som fullmäktigeledamöterna ska göra när de förtroendevalda väljs (bl.a. för att uppnå rotation).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla väsentliga uppgifter om varje förtroendevald ska redovisas,
  bl.a. vilka poster inom HSB som innehafts av personen i fråga, och hur länge.


  Valberedningen (alternativt HSB Malmös styrelse) ansvarar för att detta sker inför stämma för HSB Malmö där val sker.

 2. Dessa uppgifter redovisas på HSB Malmös webbplats så att alla kan se för varje förtroendevald i HSB Malmö vilket år de är inne på (dvs hur många år var och en suttit på sin post). HSB Malmös styrelse ansvarar för att detta sker.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det inför omval av förtroendevald bör framgå vilken tidigare erfarenhet på positionen den föreslagna besitter, på samma sätt som erfarenheter utom organisationen kan vara lämplig information till stämman inför beslut.
Detta bör hanteras i valberedningspolicy.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsens svar är en märklig omskrivning av vad jag redan yrkat på i motionen.
Dessutom omvandlar styrelsen yrkandet till något som det inte ska tas beslut om så att det därmed inte ska behöva följas.

Varför vill styrelsen inte bemöta yrkande #2?

Hur har styrelsen då formulerat detta i den valberedningspolicy styrelsen utlovat att ta fram till årsstämman 2009?

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet, varför styrelsens svar ej är applicerbart och styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) kan därmed ej antas!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
60. Information om hur länge en förtroendevald suttit

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. Fullmäktige har sedan att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #61 (f.d. #148)

Inval av skrivkunniga förtroendevalda

Bakgrund:

Jag vill inte framstå som elak, och det är definitivt inte min avsikt här med min lite provokativa rubrik, men av de svar som medlemmarna fått från styrelsen så framgår det att det inte skulle skada om kunskaperna i svenska hade varit något bättre.
Det är inte bara stavfel (som kan förklaras med att svaren är skrivna i all hast), utan även helt vansinniga grammatiska och övriga fel och misstag som gör att skrivelser ofta blir svåra att läsa och förstå. Jag tror att en av de viktigaste bitarna för en styrelse är att kunna formulera sig skriftligt. Det måste ske någon form av kontroll av detta av valberedningen, som sedan redovisas separat för varje nominerad person.

Styrelsen representerar alla medlemmar och om styrelsen inte besitter goda kunskaper i att kunna formulera sig skriftligt så är det oundvikligt att denna brist kommer att drabba medlemmarna. Och förmodligen ganska hårt på olika sätt. Inte minst ekonomiskt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska kontrollera varje nominerads förmåga att kunna uttrycka sig skriftligt.

 2. Resultatet av denna kontroll av de nominerade redovisas skriftligt för samtliga medlemmar tillsammans med all annan information om respektive nominerad, i god tid före den stämma där val ska ske.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen rekommenderar motionären att inte ”kasta sten i glashus”.
Styrelsen vill också uppmana både motionären och andra att inte i onödan överdriva upptäckta felskrivningar utan istället ställa en kontrollfråga när man inte är säker på att man har förstått en text eller ett svar på rätt sätt.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Av vilken anledning vill styrelsen rekommendera mig att inte "kasta sten i glashus"? Denna motion handlar inte om mig!

Styrelsens svar är bara att ta bort fokus från problemet
Styrelsen försöker ta bort fokus från sig själva, men det är inte relevant för någonting hur skrivkunnig jag är. Oavsett hur galet det skulle bli när jag skriver så drabbar det inte 42.000 medlemmar. Jag sitter inte i styrelsen, och har således inga krav på mig, som är relevanta i detta sammanhang.

Viktigt att synnliggöra problem
Styrelsen vill "uppmana" mig att inte överdriva felskrivningar, men när en organisation inte kan formulera sig skriftligt eller stava så att det framgår vad som sägs (se t.ex. styrelsens svar i motion 1-33 år 2007) så är det inte att överdriva utan det är att synliggöra ett problem som är av mycket stor betydelse för 42.000 medlemmar.

Valberedningens ansvar
Det måste fastställas att den valberedning som nu tar över måste ha ansvar för att kontrollera skrivkunnigheten och skriftligt redovisa denna inför årsstämman.

Notera att styrelsen inte vill bemöta denna motion överhuvudtaget!

Styrelsens svar är fristående från denna motion, där styrelsen mest är ute efter att - med sin sandlådetaktik - kritisera motionären, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
61. Inval av skrivkunniga förtroendevalda

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. Fullmäktige har sedan att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #62 (f.d. #42)

IT-kompetens i HSB Malmös styrelse

Bakgrund:
Vi befinner oss en bit in på 2000-talet och det är nu ganska länge sedan datorerna gjorde sitt intåg. 1957 kom den första miniräknaren och sedan dess har det bara tickat på. Idag räknas Sverige till en av de datortätaste länderna i världen; drygt 75% internetanvändare.

Dock, när man undersöker lite om de förtroendevalda så tycks deras IT-kunskapsnivå ligga väldigt många år bakåt i tiden. HSB Malmö ligger själv inte precis i bräschen, vilket man kan se utav HSB Malmös undermåliga webbplats. Det är inte utan att man seriöst undrar om det är ett inträdeskrav för förtroendevalda att de ska ha väldigt låg IT-kompetens?

Varför det blivit så här kan man diskutera, men vi kan bara konstatera att det inte verkar ha tagits den minsta hänsyn till hur IT-bevandrad de nominerade varit.

Jag har nämnt tidigare att det är en försvinnande liten del av de förtroendevaldas föreningar som har webbplatser, och utav de få som har något att erbjuda är det kanske bara 1 eller 2 förtroendevalda som kommer från en förening med en någorlunda presentabel webbplats.

Om HSB ska ha en chans att överleva så får man nog börja använda sig av IT-tekniken lite bättre och framförallt få in fler förtroendevalda med IT-kunskap, inte minst inom styrelsen.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen måste väga in IT-kompetens i de val som görs av förtroendevalda.

  En hög/högre IT-kompetens kan bara vara till nytta för HSB Malmö.


  IT-kompetens ska därför beaktas när de nominerade selekteras fram.

  Valberedningen ska redovisa de nominerades förmåga att kunna hantera datorer, och framför allt ordbehandling och e-post!
  Det vore orimligt att inte ta hänsyn till detta.

  Exempelvis vore en styrelse med ledamöter som knappt eller inte alls kan skicka e-post eller använda sig av en ordbehandlare inte precis något som skulle föra HSB Malmö framåt.

 2. Det skrivs in i valberedningspolicyn att IT-kompetens ska tas med i värderingen, och de nominerades IT-kunskapsnivå ska redovisas för varje nominerad medlem före årsstämman (och t.ex. om den nominerade har e-post adress eller ej).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".

Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar:
Mina kommentarer är desamma som för motion #50 (f.d. #38, enligt styrelsens svar).

Det ena utesluter inte det andra !!!
Att valberedningspolicy revideras av styrelsen (vilket inte är lyckat) och
att fullmäktige fattar beslut om valberedningspolicy årligen är en sak,
mina yrkanden är en annan sak.


Det går naturligtvis alldeles utmärkt att besluta i denna motion oavsett att valberedningspolicy revideras årligen av styrelsen.

I annat fall skulle den odemokratiska och ologiska situationen uppstå att det inte går att motionera om valberedningspolicyn !!!

Vad blev resultatet av styrelsens revidering av valberedningspolicy?

Vad har styrelsen då tagit hänsyn till från denna motion?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
62. IT-kompetens i HSB Malmös styrelse

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. Fullmäktige har sedan att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #63 (f.d. #147)

Uppföljning av förtroendevalda

Varför sker det ingen seriös uppföljning av de förtroendevalda inom HSB Malmö?

Ett konkret exempel från verkligheten:
En styrelseledamot beskrev sig inför årsstämman 2007 som;
 • "med bra kommunikation med medlemmarna" och

 • "diplomatisk".
Hon skrev även att hon vill förbättra kommunikationen mellan föreningarna och HSB Malmös styrelse, samt "Man har ofta hört att det är vi och dem och så ska det inte vara".
 • Men så här i efterskott, hur väl visade det sig stämma med verkligheten?
  Har den beskrivning styrelseledamoten gett av sig själv levts upp till?
Har kommunikationen med HSB Malmös styrelse förbättrats?
Jag såg inte ett enda tecken på detta. Faktiskt snarare tvärtom.

Bra kommunikation med medlemmarna?
De som ingår i HSB Malmös styrelse upplevs som tämligen anonyma personer, och de har tyvärr minimal eller ingen kontakt med medlemmarna som det fungerar idag!
 • En fråga som uppstår med dagen system är vad varje ledamot tillfört överhuvudtaget?
Vem ska få svar?
På möte med HSB Malmös styrelse 2007 så nämnde vi att vi önskade att HSB Malmös styrelse skulle svara på frågor. Omedelbart fick vi en irriterad fråga från styrelsen om vem vi avsåg med "vi". Jag anser att det var en ytterst märklig fråga, speciellt med tanke på det självklara i att en styrelse ska svara på frågor från alla medlemmar, oavsett vem det är. Det ska inte behövas en definition av vem "vi" är!

Personligen anser jag att styrelsens beteende inte är vad man förväntar sig, och man önskar att en ledamot ska bete sig lite mer vuxet. Med så märkliga uttalanden som dessa så är det kanske inte så konstigt att många upplever Turning Torso som rena lekstugan.

Om styrelsen har samma inställning till medlemmarna i sina egna föreningar så är det inte utan att jag tycker synd om dem.

Stå för vad man säger!
Jag vill inte uppfattas som elak, men någon måste säga sanningen, och de som uttalar sig måste faktiskt lära sig att stå för vad de säger. Kan man inte stå för sina åsikter så har man inte i en styrelse att göra.

Andra ska inte göra valberedningens arbete
Det ska inte vara så att enskilda medlemmar måste utföra det arbete som helt uppenbart hör till valberedningen. HSB Malmö måste få till en ansvarskännande valberedning som utför sitt uppdrag så att organisationen kan fungera. Valberedningen måste "screena" de personer de föreslår så att de verkligen vet vad det är för personer.

Omval förutsätter att man levt upp till det man sagt att man ska göra
Den som inte utfört sitt uppdrag enligt hur ledamoten uppgivit till årsstämman ska inte väljas om. Det måste vara en självklarhet!

Jag vill för säkerhets skull i detta sammanhang understryka följande om regelverket;
 • Oavsett hur lång tid en ledamot valts på så kan stämman precis när som helst avsätta en ledamot!
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Redovisning av vilka mål som uppnåtts för förtroendevalda
  Uppföljning av förtroendevalda - och särskilt styrelseledamöter - ska utföras årligen av valberedningen för att se om respektive ledamot levt upp till de uttalade mål som respektive ledamot på föregående årsstämma sagt sig vilja uppnå.

 2. Resultatet av denna uppföljning ska redovisas för samtliga medlemmar i god tid före varje årsstämma.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att den som nominerar en person ska också kunna presentera denne.
Uppföljning måste ske av de som väljer den förtroendevalda personen, därmed är det stämmans uppgift att följa upp och utvärdera en förtroendevald person
.


Min kommentar till styrelsens svar:

Styrelsen skriver;
"...därmed är det stämmans uppgift att följa upp och utvärdera en förtroendevald person".

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Styrelsen menar alltså på fullt allvar att det är fullmäktigeledamöternas uppgift att göra det arbete som valberedningen arvoderas för?

Frågor till HSB Malmös styrelse:
Jag förstår inte, varför ska stämman följa upp förtroendevalda?
Hur ska det gå till rent praktiskt?

Ska inte detta vara valberedningens uppgift?
Vad har vi annars en högarvoderad valberedning till?


Styrelsen skriver;
"Uppföljning måste ske av de som väljer den förtroendevalda personen...".
Vem är det som väljer den förtroendevalda personen, menar styrelsen?
Den som nominerar? Valberedningen? Fullmäktigeledamöterna?


Fullmäktigeledamöterna värderar den information som kommer dem till del, men fullmäktige kan inte sitta och forska om nominerade och styrelseledamöter på stämman!

Styrelsens svar är ej applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
63. Uppföljning av förtroendevalda, Medlemmarnas syn på nominerade/förtroendevalda

Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete. I detta arbete ligger en kontinuerlig dialog mellan valberedningen och de förtroendevalda ledamöterna i styrelsen. Därtill kommer att valberedningen har fortlöpande kontakt med bostadsrättsföreningarna.

Fullmäktige har att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #63-2

Medlemmarnas syn på nominerade/förtroendevalda

 1. Valberedningen ska hämta in synpunkter från medlemmarna på de förtroendevalda och sedan redovisa även dessa synpunkter för medlemmarna före årsstämman.

  Detta måste dock göras så att det går att verifiera källorna, så att inte valberedningen styr fullmäktige, så som vi sett tidigare, baserat på ej korekta uppgifter!

 2. Detta läggs snarast till i valberedningspolicyn.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #64 (f.d. #81)

Nyval av valberedning

För mer detaljerad information, se bilaga nedan där jag tagit upp ett antal punkter om valberedningens arbete (utlagt på webbsidan http://hotpot.se/bo.htm). Det är ett stort antal märkligheter som förekommit inom valberedningen under årens lopp. Det är bl.a. denna bilaga som denna motion baseras på, varför det är viktigt att alla fullmäktigeledamöter får ta del av vad som står där, för att bättre förstå vilka förändringar som är nödvändiga att göra.

Om det är några frågor om detta så går det bra för vem som helst att kontakta mig före stämman (genom att ringa mig, maila mig eller genom att skriva i forumet på min webbplats).

Ett litet utdrag från vad jag tagit upp i bilagan (och i tidigare motioner här);
Löpande kontakt med valberedningarna
Valberedningen ska, enligt det dokument som deras arvode baseras på, hålla en löpande kontakt med brf:arnas valberedningar. Men jag - och vad jag förstår ingen annan heller - har inte hört ett ljud från valberedningen sedan årsmötet, förutom två allmänt riktade standardutskick till en större grupp mottagare, med allmän information i slutet av 2007.

Jämför med vad som sägs i Policy för valberedningen.

I denna policy står det bl.a.;

"Valberedningen skall före juli månads utgång årligen fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman.
Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.

Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter.
"

Arbets- och tidsplan?
Någon form av arbets- eller tidsplan dök inte upp förrän i oktober 2007. Då utan förklaring till varför vi inte fick detta standardutskick senast i juli, enligt valberedningens policy!

Fortfarande två månader efter deadline hade alltså ingen av 260 brf-styrelser eller valberedningar i HSB Malmö reagerat det minsta över att det var helt tyst från den valberedning som försöker ge sken av att de bedriver sitt arbete under hela året!

Valberedningen lyckades lura fullmäktige att dubbla valberedningens arvode under förespeglingen att valberedningen skulle prestera mera/något. Men efter årsstämman gick hela valberedningen under jorden, och inga kontaktvägar uppgavs till valberedningen förrän i slutet av 2007, och då endast några telefonnummer, varav en stor del dessutom var fel.

Ingen som bryr sig?


Var kom nomineringarna från?
Inga uppgifter överhuvudtaget fanns inför och på årsstämman 2007 om varifrån nomineringar kom, till;
- styrelse,
- styrelsesuppleant,
- revisorer,
- Arne Axrups stipendiefond ( se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?),
- ersättare HSB Riksförbunds förbundsstämma,
- ombud HSB Riksförbunds förbundsstämma.
Det finns mycket stor anledning att tro att inga nomineringar för dessa poster kommit in (efter vad valberedningen själv berättat för mig, men det bekräftas av valberedningens dokument!). På något magiskt sätt så kom det enbart in nomineringar till alla i den sittande valberedningen. Så deras platser var i alla fall säkrade!

En personlig presentation för 42 företroendevalda
För alla 42 förtroendeposter (7 styrelseledamöter med 1 suppleant + 3 revisorer + 2 revisorsuppleanter + 13 ombud till HSB Riksförbund + 7 ersättare till HSB Riksförbund + 5 ledamöter till valberedningen med 1 suppleant + 3 ledamöter till Arne Axrups stipendiefond) fanns det bara en personlig presentation utav alla nominerade i valberedningens "förslag".


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Utbyte görs av ledamöterna till HSB Malmös valberedning.
  En ny valberedning tillsätts med engagerade medlemmar som är beredda att strukturera upp valberedningsarbetet och uppnå bästa möjliga resultat.
Denna motion är samma som motion #1 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

OBS!
All information i denna motion (och flera andra motioner med tillhörande bilaga) har valberedningen tagit del av redan i september 2007, så de har haft mycket lång tid på sig att göra rätt denna gång!
All annan information i mina motioner har legat öppet på min webbplats så jag förutsätter att valberedningen sedan årsstämman 2007 dessutom tagit del av allt jag skrivit som berör valberedningen.
Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete denna gång, efter allt jag framfört.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Val till valberedning förrättas under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det har styrelsen alldeles rätt i, och därför måste denna motion behandlas i samband med denna punkt i dagordningen; "Val av valberedning samt beslut om sammankallande".

Fråga till styrelsen:
Vad är detta för meningslöst svar från styrelsen på en motion?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
64. Nyval av valberedning

Val till olika uppdrag i den parlamentariska organisationen beslutas av fullmäktige. I detta ligger också val av valberedning.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Bilaga med värdefullt underlag till motion #64 m.fl.

OBS! Denna bilaga fungerar som underlag till flera av mina motioner.

(Bilagan finns på webbsidan http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm).

Roten till det onda i HSB Malmö
Valberedningen !

Maktlösa medlemmar

HSB Malmö och fullmäktige har tagit sig rätten att besluta om att enskilda medlemmar ej har rätt att föreslå någon till en förtroendepost inom HSB Malmö.

Så här står det nämligen (i strid med HSBs kod) i valberedningspolicyn;
"Nomineringsrätt
Nomineringsförfarandet
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen.
".


HSB är mycket glad över att nämna ordet "parlamentariska" så ofta som möjligt. Men jag undrar hur många som egentligen vet vad ordet betyder. För dig som inte känner till detta så innebär det att det "folket" har inflytande över de som bestämmer... precis som i HSB ... eller?

Fullmäktige har begränsat sina egna rättigheter

Med dagens regelverk begränsas t.o.m. fullmäktigeledamöternas rättigheter, där endast bospargruppens fullmäktigeledamöter har rätt att nominera kandidater till förtroendeposter.
Övriga fullmäktigeledamöter har uttryckligen ej rätt att nominera någon (se ovan).

Mer makt till styrelsen

Vad jag tagit upp så här långt måste väl ändå vara så illa som det överhuvudtaget kan bli? Fel!!!

Så här står det i valberedningspolicyn;
"Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser.".
Till och med brf:arnas valberedningar (om än inte så mycket som "vanliga" medlemmar och övriga förtroendevalda, förutom brf-styrelserna) diskrimineras alltså ordentligt.

Hur motiverar HSB inskränkningen av medlemmars och valberedningars möjligheter att påverka?

Hur motiverar;
- HSB Malmös valberedning
- HSB Malmös styrelse
- Fullmäktigeledamöterna
att;
 • medlemmar inte får nominera kandidater till förtroendeposter inom HSB Malmö?
 • att föreningarnas valberedningar måste gå via föreningarnas styrelse för att nominera kandidater till de olika förtroendeposterna?
Jag skulle vara väldigt intresserad att höra dessa motiveringar eftersom det inte går att motivera.

Vad skulle skälet kunna vara att valberedarna i brf:arna inte får skicka mail eller papper till HSB Malmös valberedning? Vad har brf:arnas styrelser med valberedarnas nomineringar att göra? Varför denna filtrering av nomineringar? Feedback från styrelsen?

Är det någon som är förvånad att det med detta system strax före årsstämman 2007 endast fanns 4 nomineringar från ca. 260 föreningar till de 42 förtroendeposterna?

De som satt ihop ovanstående formuleringar kan inte ha varit riktigt nyktra, men man undrar verkligen över stämmans tillstånd som kan acceptera något så här helt vansinnigt och odemokratiskt, bara för att en liten grupp tror att de kan bete sig hur som helst utan att någon bryr sig eller reagerar!

Valberedningen har skaffat sig i princip oinskränkt makt.
Makt utan kunskap och kompetens - som här -
tror jag inte är till någon fördel för HSB Malmös utveckling.

Hur det fungerar idag - nolldemokrati !

Valberedningen väljer styrelse!!!

Som det fungerar idag är det alltså inte medlemmarna som väljer styrelse.
Det är inte ens fullmäktigeledamöterna som väljer vilka som ska ingå i styrelsen.
Det är i stället en liten och högst odemokratisk valberedningsgrupp på 5 personer som väljer ut vilka som ska tillåtas att "väljas" av fullmäktige på årsstämman.

Valberedningen plockar alltså ut 8 personer (år 2007 endast 6 av 13 påstådda förslag!) som fullmäktigeledamöterna får välja till styrelse och suppleant, i ett spel för galleriet att det förekommit ett val i demokratisk ordning. Fullständigt odemokratiskt!
Valet till förtroendeposter på stämman är inget annat än ett stort skämt.
Hur fullmäktigeledamöterna kan vara så lättlurade är inte helt lätt att förstå.
DEMOKRATI I HSB MALMÖ
0,0001 % av medlemmarna väljer vem som ska sitta
på alla 42 förtroendeposter inom HSB Malmö!

Valberedningen väljer valberedning !!!

Konsekvenserna av nuvarande demokratibegränsning i stadgar och policy blir också att endast valberedningen kan bestämma vem som ska ingå i valberedningen.
Ingen insyn i valberedningens arbete finns!

Valberedningen kan inte avsättas !!!

Endast valberedningen kan avsätta valberedningen med nuvarande regelverk (stadgar och valberedningspolicy). Se ovan för hur regelverket skapar detta läge.

Hur det borde fungera!

I en demokratisk organisation tar i stället valberedningen fram tillräckligt många alternativ för att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag före årsstämman såväl som direkt på årsstämman från enskilda medlemmar. I motsats till hur det fungerat tidigare måste också valberedningen engagera och motivera alla medlemmar att engagera sig i valen.

Ett regelverk för brf:ar, ett annat för HSB Malmö

Tänk om man gjort likadant i brf:ar som i HSB Malmö! Det hade blivit ett ramaskri!

I brf:ar finns inga begränsningar för vem som får nominera medlemmar.
Vilken medlem som helst kan på stämman kasta ur sig förslag på vem man vill ska nomineras.

Varför anser HSB Malmö - styrelse + valberedning + fullmäktigeledamöter - att de kan ta sig denna rätt att inskränka demokratiska rättigheter?

Förändring av valberedningspolicy (några exempel)

Valberedningen ska informera om hur många möten som hållits och valberedningens protokoll (som ska säkras av HSB Malmö i arkiv) ska läggas ut på webben, och valberedningen ska löpande informera om sitt arbete på HSB Malmös webbplats.

Valberedningens förslag på arvoden ska i god tid före årsstämman offentliggöras för alla medlemmar! Dagens valberedning nämner inte arvoden med ett ord före stämman!
Om någon föreslås av VB till mer än en post ska det särskilt markeras före stämman!

Valberedningen redogör på HSB Malmös webbplats i detalj för vad "Arne Axrups stipendiefond" är för något och exakt vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs till dessa poster.
Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?

Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska läggas ut på HSB Malmös webbplats (sökbar, med länk från menyn, och ligga kvar från år till år).

Denna plan ska specificeras betydligt mer noggrant hur den ska utformas än med;
"Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm". Dvs "mm" ersätts med något konkret.

För att valberedningen ska verka det minsta trovärdig ska inte "förslagsställare" bara uppges med brf så som sittande valberedning gör, utan även med namn på den person som föreslagit någon till en förtroendepost, och inte bara för nomineringar till valberedningen, som idag.

Projektgrupp tillsätts för att utarbeta bättre specifikation för valberedningens arbete (eftersom valberedningen som arvoderas för just dylika saker tydligen inte gör detta).

Se valberedningspolicy!

NOMINERINGAR TILL HSB MALMÖ 2007 - Länk, sid 20-25

Styrelseuppdrag (de i rosa var ej upptagna i röstlängden)
  Ordf Ledamot Supp  
Alf Gustavsson, brf=? X     1
Maj-Britt Thulin, brf=?   X   2
Maria Bengtsson (styrelsesuppleant 2002-?), brf=?   X   3
Anders Lundberg, brf=?   X   4
Olle Strand, brf Lugnet   X   5
Giovanna Brankovic, brf Hilda   X X 6
Daniel Ljung, brf Ellstorp (ej föreslagen av VB)   X X  
Mona Westford, brf=? (ej föreslagen av VB)   X    
Cecilia Bothén, brf Ryttmästaren (ej föreslagen av VB)   X    
Thomas Wallenberg, brf Luftvärnet (ej föreslagen)   X    
Fredrik Haglund, brf=? (ej föreslagen av VB)   X    
Kaj Kvist, brf=? (ej föreslagen av VB)     X  
Monica Bermsten, brf Ringstedt (ej föreslagen av VB)     X  
Stenbocken  
Omval på dem som står i tur att avgå med undantag av Christer Andersson.

MINA KOMMENTARER:

Vem (om någon?) har nominerat alla ovanstående personer?

Skälet till att valberedningen inte ens uppgivit vilken brf (än mindre vilken person) som nominerat personer till styrelsen är förmodligen pga att valberedningen själv står för ett antal "nomineringar". Valberedningen har försökt dölja detta, och fullmäktige låter sig luras.

Vilka står i tur att avgå? Varför informerar inte valberedningen om detta?
Omval på ett eller två år? Varför informerar inte valberedningen om detta?

Stenbocken? Vem har nominerat "Stenbocken"?

Monica Bermsten var också den som justerat det klandrade årsstämmoprotokollet för 2007 (där praktiskt taget varje punkt var fel), på förslag av valberedningen.

  Revisorer - 1 år Revisor Suppleant
1 Bert Rasmusson, brf Ida X  
2 Lena Andersson, brf Henriksdal X X
3 Bengt Göransson, brf Roxen (föreslås sedan av VB som suppleant)    
  Revisorsuppleanter - 1 år    
  INGA NOMINERINGAR    
       
  Arne Axrups stipendiefond, styrelseledamöter - 1 år, 3 st.
Se; Arne Axrups stipendiefond
   
4 Ingela Persson, valberedningen, brf Tapperheten 4    
5 Rolf Brandt, valberedningen, brf Roxen    
6 Ingrid Uller, brf Almen (föreslås sedan av valberedningen som suppleant i stipendiefonden)    
7 Olle Strand, brf Lugnet (föreslås ej av valberedningen)    
8 Maria Bengtsson, brf Gåsen? (föreslås ej av VB; till HSB:s styrelse)    
9 Omval på sittande styrelse -UTAN ATT BERÄTTA VILKA DESSA ÄR!    
  Arne Axrups stipendiefond, styrelsesuppleant - 1 år, EXTRA!    
  INGA NOMINERINGAR    
       
  Ombud till HSBs Riksförbunds förbundsstämma,
totalt 13 varav 8 väljs av stämman, men endast 5 nomineringar
   
10 Giovanna Brankovic, brf Hilda, föreslås sedan till styrelsesuppleant    
11 Ingrid Uller, brf Almen (även AA stipendiefond)    
12 Leif Göransson, brf Ängshög    
13 Jörgen Persson, brf Astern    
14 Maria Bengtsson, brf Gåsen?, föreslås sedan till styrelsen (äv. AA)    
  Ersättare, 7 st    
  INGA NOMINERINGAR    

MINA KOMMENTARER:         - NOMINERADE AV VEM ???
Totalt 14 påstådda nomineringar. Något märkligt med tanke på att strax innan stämman så fanns det enligt direkt uppgift från valberedningen till mig endast 4 stycken nomineringar.

Varför har HSB Malmö/valberedningen undvikit att uppge vem och vilken brf som nominerat ovanstående personer?

Förteckning över nomineringar
till valberedning i HSB Malmö

Nomineringar har inkommit från 16 bostadsrättsföreningar, alla inom föreskriven tid.
Nomineringar skulle enligt skrivelse från valberedningen insändas till undertecknad.
Nomineringarna är förtecknade nedan.
  Nominering - VEM ÄR SAMMANKALLANDE? Förslagsställare
1 Sittande valberedning:
Ingela Persson, Preben Karlsson, Ingrid Holmberg, Lennart Westerlund Sven-Erik Rowa, brf Sundsterassen (ej separat nominerad),
Suppleant Rolf Brandt
Brf Stenbocken,
Brf Sundsterassen,
Brf Bollebygd,
Brf Skogsmården,
Brf Steglitsen,
Brf Ärlan
1 Ingela Persson, Brf Tapperheten 4 Brf Tapperheten 4,
Brf Kastanjen,
Brf Ringstedt,
Brf Granen
2 Preben Karlsson, Brf Fosietorp Brf Fosietorp
3 Ingrid Holmberg, Bospargruppen (ingen brf?) Brf Visenten
4 Lennart Westerlund, Brf Beritta Gurris Brf Beritta Gurris
5 Rolf Brandt, Brf Roxen (väljs sedan till suppleant) Brf Roxen,
Brf Stenmården
6 Kaj Kvist, OKÄND BRF, ENDA NY NOMINERING, FÖRESLÅS EJ Brf Brage
Malmö den 21 februari 2007
Börje Nilsson eu (vad betyder "eu"?)

MINA KOMMENTARER:
Det var en väldig ansamling nomineringar av ledamöterna i den sittande valberedningen.
De måste vara populära eftersom de fått större delen av samtliga inkomna nomineringar?

Lustigt att valberedningen strax före årsstämman hävdade att det bara kommit in 4 nomineringar, när det enligt dessa skrivelser från valberedningen kommit in sammanlagt;
 • x nomineringar till styrelsen - från okända och oredovisade föreningar/personer !
 • 16 nomineringar - från okända och oredovisade personer !
  till Valberedningen
 • 3 nomineringar - från okända och oredovisade föreningar/personer !
  till Revisorer
 • 5 nomineringar - från okända och oredovisade föreningar/personer !
  till Ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma
 • 6 nomineringar - från okända och oredovisade föreningar/personer !
  till Arne Axrups stipendiefond
Dvs sammanlagt 30 nomineringar från 42.000 medlemmar till 42 poster (plus ev. ett okänt antal nomineringar till HSB Malmös styrelse).
Hur många av dessa nomineringar kom från valberedningen?
Ja, det måste ju då vara 30 - 4, dvs 26 nomineringar från valberedningen! Eller?

Dags att det avslöjas för alla medlemmar exakt vilka nomineringar som kommit in från vem (person + brf).


Valberedningens förslag till förtroendevalda
inför HSB Malmös årsmöte 2007

  Ordförande - mandattid anges ej, men ska vara 1 år
1 Alf Gustavsson brf Abotten omval
  Styrelsen, ledamöter 2 år (=fel mandattid) - ska vara 7 ledamöter men bara 5 förslag
1 Alf Gustavsson (på hur lång tid?) brf Abotten omval
2 Maj-Britt Thulin brf Ovalen nyval
3 Maria Bengtsson brf Gåsen omval
4 Anders Lundberg brf Bollebygd omval
5 Olle Strand brf Lugnet nyval på 1 år
  (Henric Lellky ej med i förslag, och valdes ej heller in - Alt. förslag med fler finns ej)
  Styrelsen, suppleant 1 år
6 Giovanna Brankovic brf Hilda nyval på 1 år
  Revisorer 1 år
7 Bert Rasmusson brf Ida omval
8 Lena Andersson brf Henriksdal omval
  Peter Sjöberg Ernst & Young omval (???)
  Revisorsuppleanter 1 år
9 Bengt Göransson brf Roxen omval
  Peter Gunnarsson Ernst & Young omval
  Arne Axrups stipendiefond, styrelseledamöter 1 år, 3 st
10 Ingela Persson, valberedningen brf Tapperheten 4 omval
11 Rolf Brandt, valberedningen brf Roxen omval
12 Barbro Molin, EJ NOMINERAD AV NÅGON! brf Domaren omval
  Arne Axrups stipendiefond, styrelsesuppleant 1 år
13 Ingrid Uller, även ombud till HSB Riks brf Almen omval
  Ombud till HSBs Riksförbunds förbundsstämma x år, ingen mandatperiod angiven
  Ombud totalt 13 varav 8 väljs av stämman, övriga 5 är hemliga
14 Giovanna Brankovic - styrelse + ombud = FEL brf Hilda ???
15 Ingrid Uller brf Almen ???
16 Leif Göransson brf Ängshög ???
17 Jörgen Persson brf Astern ???
18 Elvy Westerberg, EJ NOMINERAD! Bospargruppen ???
19 Lennart Karlin, EJ NOMINERAD! brf Dalgården ???
20 Ivar Jönsson, EJ NOMINERAD! brf Månsgården ???
21 Marianne Larsson, EJ NOMINERAD! brf Ärlan ???
OBS! Giovanna har föreslagits som styrelsesuppleant plus ombud = galen kombination!
  Ersättare 7 st. men bara 6 förslag (x år)
22 Gertie Andersson, EJ NOMINERAD! brf Kastanjen ???
23 Agneta Söderblom, EJ NOMINERAD! brf Södertorp ???
24 Tommy Johansson, EJ NOMINERAD! brf Sandstenen ???
25 Bertil Björkman, EJ NOMINERAD! brf Nybo ???
26 Lilian Qvarlander, EJ NOMINERAD! brf Tapperheten 4 ???
27 Marianne Ljungström, EJ NOMINERAD! brf Granen ???

MINA KOMMENTARER:
Varför står Peter Sjöberg (revisor) och Peter Gunnarsson (revisorsuppleant) med som valbara ledamöter här? En revisor utses av "HSB Riksförbund" (i praktiken HSB Malmö) enligt stadgarna. Det framgår inte att dessa två personer inte är valberedningens förslag.

I HSB Malmös stadgar står det att HSB tillsätter en revisor. Den revisorssuppleant som HSB tillsatt här är ej tillsatt enligt regelverket, även om valberedningen inte känner till detta.

Valberedningen har alltså plockat ut 27 personer (+ 6 personer till valberedningen, dvs totalt 33 personer) att väljas till olika förtroendeposter utav totalt 42 (nu 43) förtroendeposter.
 •   7 styrelseledamöter + 1 suppleant - totalt 8 st. (men bara 6 förslag)
 •   3 revisorer + 2 revisorsuppleanter - totalt 5 st. (varav 2 valts av HSB)
 • 13 ombud      till HSB Riksförbund (varav HSB Malmös styrelse utser 4 & valberedning 1)
 •   7 ersättare  till HSB Riksförbund (men bara 6 förslag)
 •   5 ledamöter till valberedningen + 1 suppleant - totalt 6 st.
 •   3 ledamöter till Arne Axrups stipendiefond + 1 extra som suppleant = tot. 4
Av de 8 posterna till styrelse och suppleant har valberedningen föreslagit 6 personer.
Av de 5 posterna till revisorer och suppleanter är 2 valda av HSB Malmö (ska vara 1) .
Av de 13 posterna till HSB Riksförbund har valberedningen föreslagit 8 personer (styrelsen=5).
Av de 7 posterna till reserver för HSB Riksförbund har valberedningen föreslagit 6 (missat 1).
Av de 3 posterna till Arne Axrups stipendiefond har valberedningen föreslagit 3 + 1 extra.
Se följebrev, punkt 28; " Val av tre ledamöter till den ideella föreningen Arne Axrups stipendiefond"
Se protokoll, punkt 28

HSB Malmö utser 1 revisor + 1 suppl. (?) + 5 ombud till HSB Riksförbund av de 42 posterna.
Henric Lellky saknas som styrelseledamot i såväl nomineringar som valberedningens förslag.
Valberedningen har missat 2 poster i förslaget till HSB Malmös styrelse.
Valberedningen har missat 1 post i förslaget till ersättare för ombud till HSB Riksförbund.
Valberedningen har föreslagit 1 suppleant extra till stipendiefond i strid med dagordning.

I stället för någon av de tre övriga påstådda nominerade till Arne Axrups stipendiefond (Ingrid U., Maria B., Olle S.) så föreslår valberedningen en ej nominerad person; Barbro Molin, suppl. 98-99, ledamot 99-04. Ingela Persson föreslår sig själv till Arne Axrups stipendiefond.

Inga förslag på arvoden fanns från valberedningen före stämman.

Marianne Ljungström var också den som på förslag av valberedningen justerat det klandrade årsstämmoprotokollet för 2007.


Ingen insyn finns i valberedningens arbete!

Genom att hålla medlemmarna i mörker, utan information, t.ex. genom luddiga stadgar, så försöker HSB hålla makten över medlemmarna.


Ledamöterna är okritiska till allt utom mot de som är kritiska mot något

Ledamöterna vill bara ha det som förr. Inga förändringar önskas! Allt är bra som det är!

Valberedningens policy stående punkt i dagordningen

Det står i denna policy att den endast kan ändras av fullmäktige!
Men det finns ingen punkt i årsstämmornas dagordning för detta, och därmed blir det i praktiken omöjligt att på ett demokratiskt sätt ändra denna policy!
Det blir alltså lite av ett moment 22 att försöka ändra valberedningens policy.


En stående punkt måste läggas in i dagordningen för årsstämmorna med möjlighet att ändra valberedningens policy.

Valberedningen dubblar sitt arvode!

Valberedningen lyckades få de frånvarande (i tankarna) fullmäktigeledamöterna till att dubblera valberedningens redan höga arvode på den första årsstämman 2007, under förespeglingen att valberedningen kanske skulle börja prestera något för sitt arvode, men det innebär tyvärr inte att valen skulle bli demokratiska!

En jävig styrelse i HSB Malmö föreslår dubblerat arvode

På stämman så är det HSB Malmös styrelseordförande som föreslår en dubblering av valberedningens arvode (92 000 kr). Som förhoppningsvis alla förstår så är ordföranden jävig i denna fråga, och självfallet så är HSB Malmös styrelse den absolut sista som ska lämna något som helst förslag på arvodet till valberedningen. En ordförande måste begripa bättre!
Att styrelsen föreslår ökat arvode som tack till valberedningen som föreslagit dem är fel!

Inga forum - inga demokratiska diskussioner

Vad är det för valberedning som inte ens har vett att se till så att valberedarna i HSB Malmö har ett forum. Det skulle ha tagits fram för många år sedan, men HSB Malmös valberedning har inte engagerat sig det minsta i denna fråga (och vad jag kan se inte i någon annan fråga heller), men det har naturligtvis inte legat i HSB:s eller HSB Malmös valberednings intresse.

Valberedningskurs

HSB Malmö har gjort en del förändringar och det är numera Börje Nilsson på HSB Malmö som håller HSB Malmös kurser för valberedningarna! Se HSB Malmös kursutbud.

De kurser som HSB Malmö tidigare arrangerat för valberedarna har inte tillfört något för någon så jag hoppas att Börje Nilsson ser till så att det sker stora förändringar här!

På de kurser som tidigare år hållits av HSB Malmös valberedning, så har deltagarna fått en kursutvärdering som deltagarna måste fylla i öppet och skriva sina namn och föreningar på.
Smart sätt att se till så att deltagarna inte fyller i vad de egentligen tycker.

HSB Malmös valberedning onåbar!

Det är pinsamt tydligt hur valberedningen i samarbete med HSB Malmös styrelse ansträngt sig för att det ska vara så svårt som möjligt att nå någon som ingår i valberedningen. Valberedningen finns ingenstans med någon form av kontaktväg. Ingen e-post. Inget telefonnummer. Inget brf-namn. Ingen adress. Ingenting!
Allt som finns är namnen på de som ingår i valberedningen, men de finns inte under någon egen flik i HSB Malmös meny på webbplatsen. I stället har man dolt valberedningen på en plats längst nere på sidan om HSB Malmös styrelse.
Hur ska man tolka det? Ingår valberedningen i styrelsen, eller är de "bara" samarbetspartners? Se denna webbsida.


Utbyte av hela HSB Malmös valberedning!

Inte förrän HSB Malmö fått en valberedning värd namnet kan HSB Malmö börja gå i rätt riktning.

Inga uppgifter överhuvudtaget fanns inför och på årsstämman 2007 om varifrån nomineringar kom, till;
- styrelse och styrelsesuppleant,
- revisorer och revisorsuppleant,
- Arne Axrups stipendiefond,
- ombud HSB Riksförbunds förbundsstämma och ersättare till ombuden.
Det finns anledning att tro att inga nomineringar för dessa poster (exkl. styrelse) kommit in (efter vad valberedningen berättat för mig, och sedan bekräftats av deras dokument!).
På något magiskt sätt så kom det i princip enbart in nomineringar till alla i den sittande valberedningen. Så deras platser var i alla fall säkrade! Valberedningens enda uppgift?

Valberedningen har inte ens lyckats få rätt på antalet ersättare till HSB Riksförbund.
Sju stycken ska väljas, men valberedningen tog bara fram sex förslag, och endast sex valdes på stämman. En post är alltså vakant, utan att valberedningen reagerat varken före, under eller efter årsstämman på denna av dem gjorda felaktighet.

Sammankallande skulle utses enligt policy på stämman, men inget förslag på sammankallande nämndes före stämman av valberedningen, inget togs upp på stämman, inget skrevs i protokollet och ingen information i efterhand någonstans! Skrämmande!

För alla 42 (43?) förtroendeposter (7 styrelseledamöter med 1 suppleant + 3 revisorer + 2 revisorsuppleanter + 13 ombud till HSB Riksförbund + 7 ersättare till HSB Riksförbund + 5 ledamöter till valberedningen med 1 suppleant + 3 ledamöter till Arne Axrups stipendiefond) fanns det bara en presentation av alla nominerade i valberedningens "förslag".


Sammanställning
Valberedningen missköter sitt uppdrag

 • Ingen insyn i valberedningens arbete
 • Valberedningen följer ej valberedningens policy!
 • HSB Malmö och valberedningen har med stöd av fullmäktige inskränkt medlemmars demokratiska rättigheter!

Suspekta nomineringar till förtroendeposter!

 • De få inkomna nomineringarna (drygt 30 st., varav ett okänt antal från valberedningen) från 42.000 medlemmar kan inte tydligare visa att valberedningen inte skött sitt uppdrag!

 • På vilket sätt menar valberedningen att den engagerat och motiverat medlemmar att engagera sig i val till förtroendeposter?
  Det finns inget som tyder på att valberedningen lagt ner en minut på detta!
 • På vilket sätt har valberedningen sökt kandidater till de förtroendeposter som ska tillsättas?

 • Majoriteten av nomineringarna har varit till valberedningen, vilket onekligen ger intrycket av att valberedningen mest bara engagerat sig i att säkra sina egna poster i valberedningen och försäkra sig om att ingen ny kommer in i valberedningen som kan se hur det går till där.

 • Eftersom namn ej uppges på förslagsställare så vet man t.ex. inte om valberedningen föreslagit sig själv direkt eller via kompisar i sin egen förening.

 • De totalt 30 nomineringarna till de 42/43 posterna stämmer inte överens med valberedningens egen uppgift att det strax före stämman endast kommit in 4 nomineringar.

Valberedningen gått under jorden - onåbar !

 • Valberedningen ska, enligt det dokument som deras arvode baseras på (valberedningspolicy), hålla en löpande kontakt med brf:arna och dess valberedningar. Men sedan årsmötet 2007 är det helt tyst från valberedningen.

 • I valberedningens policy står det;
  "Valberedningen skall före juli månads utgång årligen fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.
  Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter.
  "

  Fortfarande i september månad så har ingen arbets- eller tidsplan med arbetsmetoder, etc., presenterats av valberedningen!

 • Valberedningen för HSB Malmö är onåbar! Valberedningen har inte på HSB Malmös webbplats uppgivit hur man kan kontakta valberedningen (endast valberedarnas namn finns med, men på en ganska väl dold plats på webbplatsen).

 • Valberedningen har ej heller på HSB Malmös webbplats uppgivit hur medlemmar kan lämna förslag till valberedningen, vilka som har rätt att nominera och vilken tidpunkt som nomineringarna senast måste vara inlämnade.

På vilket sätt menar valberedningen att den underlättat för brf:arnas valberedningar (speciellt med tanke på att det än idag inte ens finns ett forum för valberedarna)?

Kraftig minskning av valberedningens arvode!

HSB Malmös fullmäktigeledamöter lät sig grundluras på årsstämman 2007.
Fullmäktige accepterade valberedningens krav rakt av på en höjning av arvodet från ett till två basbelopp, dvs från ca. 46.000 kr till drygt 92.000 kr.
Detta utan att valberedningspolicyn från 2001-09-18 förändrades med ett enda ord.

Vem som helst måste väl begripa att så länge stämman inte antagit ändrade arbetsuppgifter för valberedningen så kan ej heller valberedningen kräva utökat arvode för löst påstådda eventuellt i framtiden utökade arbetsuppgifter!

Så här står det i årsstämmoprotokollet under punkt 15;
"Arvode under året har varit ett inkomstbasbelopp att fördela, därutöver utgår mötesarvode. Ordförande i styrelsen Alf Gustavsson föreslår två (2) inkomstbasbelopp till valberedningen. Fullmäktigeledamoten Leif Cruse yrkar på ett inkomstbasbelopp till valberedningen.".
Som alla kan se så fanns det i alla fall en ledamot i församlingen med vettet i behåll.

Notera här att styrelsen säkert kommer att betala ut för mycket till valberedningen.
Fullmäktigeledamöterna var galna nog att acceptera 2 basbelopp till valberedningen, men i förslaget som stämman godkände från styrelsen ingick inget mötesarvode (som för övrigt tydligen otroligt nog varit ospecificerat).

Den som framställde förslaget med den sanslösa och omotiverade ökningen från ett till två basbelopp är den person som allra helst vill hålla sig väl med valberedningen, Alf Gustavsson, eftersom det är valberedningen som ensam bestämmer om han ska sitta kvar eller ej.
Varför ska valberedningen få extra stöd av styrelsen för att höja sitt arvode?

Valberedningen baserade sitt krav på dubblering av arvodet på att de nu skulle göra så väldigt mycket mer. När stämman frågade valberedningen vad detta var så svarade valberedningens ordförande Ingela Persson att nu satte stämman henne på pottkanten, för hon var inte beredd på den frågan. Efter lite betänketid så fick stämman höra några menlösa förklaringar till höjningen. Valberedningen kunde helt enkelt inte motivera eller specificera sin påstådda ökning av arbetsbördan, och inget av det stämman fick höra av valberedningen hade någon relevans i sammanhanget.

Men eftersom valberedningspolicyn bevisligen är exakt den samma som sedan 2001 så är det ställt bortom allt tvivel att det var en ren och skär lögn att valberedningens uppgifter utökades! Fullmäktige bara lallade med.

FÖRSLAG: Arvodet till valberedningen minskas till 6.000 kr med dagens arbetsuppgifter.
I HSB Stockholm har valberedningen 3.627 kr per person i valberedningen under 2007-2008, dvs totalt 10.000 kr. Att jämföra med Malmö där de fått 92.000 kr.

Länkar:

Valberedningspolicy från 2001-09-18

Följebrev 2007-03-30, Kallelse 2007-03-30, Dagordning för årsstämma 26 april 2007,
5 motioner med svar från HSB Malmö, Presentation av Giovanna Brankovic:
Arbetssätt för valberedningen, 2007 (sid 19) (dold länk)
Nomineringar till valberedningen & förslag från valberedningen, 2007 (sid 20) (dold länk)

Info från valberedningen direkt före årsstämman 2007 (för sen info, 2007-04-24, dold länk)

"Justerat" stämmoprotokoll 2007-04-26 (dold länk)
Stämmoprotokoll 2007 (dold länk)

Stämmoprotokoll 2007 - Dagordning (ej offentlig via HSB)

Röstlängd - vilka brf:ar var representerade/ej representerade på årsstämman 2007?

Stadgar HSB Malmö (senast ändrad 2001, ej offentlig via HSB)

Riktlinjer för valberedningen i en brf (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm)

Register

 1. Maktlösa medlemmar
 2. Fullmäktige har begränsat sina egna rättigheter
 3. Mer makt till styrelsen
 4. Hur motiverar HSB inskränkningen av medlemmars och valberedningars möjligheter att påverka?
 5. Hur det fungerar idag - nolldemokrati !
 6. Valberedningen väljer styrelse!!!
 7. Valberedningen väljer valberedning !!!
 8. Valberedningen kan inte avsättas !!!
 9. Hur det borde fungera!
 10. Ett regelverk för brf:ar ett annat för HSB Malmö
 11. Förändring av valberedningspolicy

 12. NOMINERINGAR TILL HSB MALMÖ 2007 - styrelse, etc.
 13. Förteckning över nomineringar till valberedning i HSB Malmö, 2007
 14. Valberedningens förslag till förtroendevalda inför HSB Malmös årsmöte 2007
 15. Ingen insyn finns i valberedningens arbete!
 16. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen
 17. Valberedningen dubblar sitt arvode!
 18. En jävig styrelse i HSB Malmö föreslår dubblerat arvode
 19. Inga forum - inga demokratiska diskussioner
 20. Valberedningskurs
 21. HSB Malmös valberedning onåbar!
 22. Utbyte av hela HSB Malmös valberedning!
  Sammanställning - valberedningen missköter sina uppgifter!
 23. Kraftig minskning av valberedningens arvode!
 24. Länkar (för de som går till webbsidan http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm)
Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)