Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Stadgeändringsförslag §3
 2. Stadgeändringsförslag §15
 3. Stadgeändringsförslag §16
 4. Stadgeändringsförslag §18
 5. Stadgeändringsförslag §20
 6. Stadgeändringsförslag §21
 7. Stadgeändringsförslag §22
 8. Stadgeändringsförslag §24
 9. Stadgeändringsförslag §35

 10. Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar
Hur väl årsstämman 2009 kommer att fungera i behandlingen av alla motioner som lämnats in är helt avhängigt styrelsens vilja och kapacitet att göra ett så bra förarbete som möjligt.

Samarbete med motionärer
Ju mer styrelsen samarbetat med alla motionärer desto bättre kommer resultatet att bli.

Utredda motioner och alla frågor besvarade
En förutsättning för en effektiv och givande stämma är också att styrelsen besvarat alla motioner till fullo, på ett så korrekt och utförligt sätt som möjligt (särskilt i det fall styrelsen yrkar på avslag för en motion), så att inte alltför mycket tid måste ägnas på själva stämman åt frågor, utredningar och segdragna diskussioner.
För varje fråga i motionerna som styrelsen ev. avhåller sig från att besvara på ett konkret sätt, desto mer utdragen och besvärlig kommer stämman då av naturliga skäl att bli.

Detta är styrelsen naturligtvis väl medveten om, så jag kan bara hoppas att styrelsen inte utnyttjar detta för att både slippa besvara besvärliga frågor och för att i mesta möjliga mån hindra motioner från att bifallas av stämman. Alla motioner är skrivna för att beslutas om senast på årsstämman, och det är inte acceptabelt att motioner blir hängande i luften pga att styrelsen inte besvarat och behandlat motionerna på ett grundligt sätt.

Medlemsinriktade svar
Styrelsen ska inte besvara motionerna efter sitt eget personliga tyckande,
utan de ska besvaras utifrån medlemmens perspektiv.

Dvs för varje yrkande ska styrelsen
(och fullmäktigeledamöterna) ställa sig frågan;
"Vad är bäst för HSB Malmös medlemmar?".

Medlemsinriktat och kundnära?
HSB Malmö ska vara medlemsinriktad och kundnära, men ingen vill definiera vad detta innebär rent konkret.

Det räcker inte med att bara lite luddigt säga att HSB Malmö måste förmedla innehållet i HSB:s devis "Det goda boendet". Det räcker inte ens med att säga att det i detta ligger att HSB Malmö lever efter "våra" (vems?) värderingar.

Maj-Britt Thulin sa en väldigt klok sak på styrelsekonferensen i Köpenhamn, som tyvärr nog försvann lite i informationsbruset. Maj-Britt sa; "Vi måste skapa engagemang och därmed skapar vi trygghet". Där har vi den springande punkten! Sedan återstår bara att höra från styrelsen hur styrelsen vill skapa detta engagemang! Om detta hör vi emellertid inget!

Årets stämma kommer att bli eldprovet för HSB Malmö.
Kommer styrelsen att stå för vad de sagt och värna om de mjuka värdena genom att svara "medlemsinriktat" på motionerna?
Kommer fullmäktige att ställa upp på HSB Malmös påstådda nya linje att värna om medlemmarna? Antalet motioner som bifalls av stämman kommer att vara en värdemätare på detta!

Retorik och metoder som ofta återkommer inom HSB Malmö varje gång fel begåtts;
 • Nu måste vi gå vidare, titta framåt och utveckla våra visioner.
 • Vi ska använda vår kraft på "konstruktiva" saker och inte gräva i det gamla.
 • Vi ska utveckla medlemskapet i organisationen.

 • Glöm vad som hände igår!
 • Ställ inga frågor på vad som hänt och utred inte det som styrelsen till varje pris tycks vilja hemlighålla, t.ex. VD-avtalet. Vi ska inte få svar på våra frågor.
 • Skynda vidare så fort som möjligt.
 • Bort med fokus från vad som hänt så fort som möjligt.
 • Vi ska "rikta blicken mot de ljusa och positiva inslagen i vår historia".
 • "Turerna, utredningarna och den bitterhet som ibland kommer fram i media, måste vi faktiskt ha kraft att lägga bakom oss Annars är det risk att vi fastnar, att vi tappar den kraft som vi behöver för att driva på utvecklingen och att utveckla oss själva", som Maj-Britt Thulin säger, i stället för att föreslå åtgärder för att åtgärda problemen.
Ja, hur många gånger har vi inte hört att vi måste se framåt. Visst ska vi det, men det motsäger inte att medlemmarna inte ska släppa allt bara för att det är den väg som passar styrelsen bäst. Ett minskat flöde av ovanstående retorik och mer konstruktiva åtgärder tror jag skulle vara bra. Medlemmarna kanske vill ha svar på sina frågor. Kan styrelsen inte inse att det är medlemmarnas rättighet att få svar på frågor?

När alla frågor är besvarade kan vi se hur vi går vidare, men inte förrän då!

Jag kan därför bara hoppas att styrelsen tar alla motioner från alla medlemmar mycket seriöst, och inte för en enda motion resonerar som att nu måste vi se framåt i stället för att besvara frågor om vad som har hänt eller rota i det gamla! Vill styrelsen ha något förtroende bland medlemmarna så krävs öppenhet från styrelsens sida!

Not. Första kommentaren till mina motioner 2007 blev; "en hastig titt på motionerna gör att jag bara döör, "meningslösa floskler". att du inte forumlerar dem till något som är bra? Ordbajesri!".
Alla som försöker vända saker till det bättre inom HSB drabbas alltid av dylika infantila kommentarer så långt bort från saklighet som man kan komma.
Jag hoppas stämman håller en lite högre kvalitet i sina åsikter.

MOTION #162A

Frågor till styrelsen

Till min motion om att förtydliga vad medlemskapet i HSB Riksförbund innebär svarar styrelsen;
"Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om ändring av § 3 i stadgarna ingår i denna projektgrupps arbete".


Stadgegruppens arbete var vid styrelsens svar på detta yrkande då klart och vi visste alla att frågan om förtydligande av medlemskapet i HSB Riksförbund inte ingick i stadgegruppens arbete.

Styrelsen ingick själv i stadgegruppen, men tydligen helt utan att veta varken vad stadgegruppen arbetade med eller vad stadgegruppen kommit fram till.
 1. Hur ser styrelsen på att medlemskapet i HSB Riksförbund förtydligas för fullmäktige och övriga medlemmar?

 2. Ser styrelsen några nackdelar med ett förtydligande?

  Ser styrelsen någon fördel med att medlemmarna förstår varför HSB Malmö ska vara medlem i HSB Riksförbund och att HSB Riksförbund ska ha en fot inne i HSB Malmö?

 3. Varför vill styrelsen inte bemöta yrkandet om kostnaderna för HSB Riksförbund?
OBS !!!
Styrelsens svar till motion #162 är identiskt för motion #163 - #170, och det är ett precis lika felaktigt svar till var och en av motionerna!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #162 (f.d. #169)

Stadgeändringsförslag §3

Bakgrund:

Föreningens verksamhet
§ 3
"Föreningen skall vara medlem i HSBs Riksförbund som också skall vara medlem i föreningen."

Det står inte ett ord om vad detta medlemskap innebär/ska innebära.
Det står inget om avgifter/kostnader.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkanden i denna motion;
 1. Det ska förtydligas vad medlemskap i HSB Riksförbund innebär.

  Styrelsen får i uppdrag att se till så att ovanstående görs, och att alla medlemmar sedan informeras om detta via bl.a. HSB Malmös webbplats.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om ändring av § 3 i stadgarna ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 162-170 (som styrelsen för alla motioner besvarat likadant):
Styrelsens svar är utan relevans för stämman i sitt beslut för denna motion.
Styrelsen tycks inte ha några åsikter i dessa frågor, trots att de är viktiga för föreningen!

Styrelsen har dessutom helt fel i att denna motions yrkande ingår i stadgegruppens arbete.

Stadgegruppen har redan från start mycket kraftigt begränsat sina arbetsuppgifter.

Stadgegruppen har bara behandlat
- mina första 14 motioner (till den inställda extrastämman 2007),
- klandret av HSB Malmös årsstämma 2007
- HSB Riksförbunds förslag på kod för föreningsstyrning.

Det har varit möjligt att ge förslag på annat, men mina inlämnade förslag har lämnats utan behandling av stadgegruppen, och jag har inte ens fått någon feedback.

Stadgegruppen har inte kommenterat inkomna förslag eller ens informerat medlemmarna om dessa förslag.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #162-2

Stadgeändringsförslag §3

 • Kostnader och vilka avgifter som gäller till HSB Riksförbund utreds och redovisas för medlemmarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #163A

Fråga till styrelsen

 1. Vad innebär rent konkret och praktiskt "fullgjort sina skyldigheter" i HSB Malmös stadgeformulering "Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter till föreningen"?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #163B

Fråga till styrelsen

 1. Får fullmäktigeledamot begära att dennes synpunkt förs in i stämmoprotokollet?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #163 (f.d. #170)

Stadgeändringsförslag §15

Bakgrund:

§ 15
"Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter till föreningen."

Vad innebär "fullgjort sina skyldigheter"?
Jag vet brf:ar som använt denna paragraf till att stoppa medlemmar från att rösta som enligt uppgifter låg någon krona back i sin inbetalning av årsavgift (trots att det var bokföringsfel). Jag säger inte att HSB Malmö kommer att göra detta, men jag vill bara illustrera vikten av att det måste vara tydligt vad som avses.

HSB Malmös stadgar;
"Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen."
Det ska även gälla för punkt i dagordningen som är direkt kopplad till inlämnad motion.

"Vidare får styrelseledamot, VD, revisorer, ledamot i utskott samt representant för HSBs Riksförbund närvara, yttra sig och till protokollet anteckna sin mening".
Vilken
- styrelseledamot?
- VD?
- revisor?

Får inte fullmäktigeledamot begära att dennes synpunkt förs in i stämmoprotokollet om nu alla de här nämnda får göra detta?

Not.
Mitt tidigare yrkande;
"Motionär har yttrande- och förslagsrätt i de punkter i dagordningen som är direkt kopplade till motionärens motion".
har nu lösts med följande text i HSB Malmös nya stadgar (§15);
"Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen".


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förtydligas vad formuleringen "fullgjort sina skyldigheter" innebär så att denna formulering inte missbrukas.

  Styrelsen får i uppdrag att se till så att detta görs snarast!

 2. Förtydligandet läggs in i HSB Malmös stadgar.


Styrelsens svar 2008: Se motion #169
Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #163-2

Stadgeändringsförslag §15

 1. Det definieras i stadgarna vilken styrelseledamot, revisor och VD som avses i stadgetexten;
  "Vidare får styrelseledamot, VD, revisorer, ledamot i utskott samt representant för HSBs Riksförbund närvara, yttra sig och till protokollet anteckna sin mening".


  Väldigt enkelt att bara lägga till "för HSB Malmö" i stadgarna, så behöver aldrig någon diskussion uppstå om detta.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #163-3

Stadgeändringsförslag §15

 1. Fullmäktigeledamot som så begär detta får sitt yttrande inlagt i protokollet.

 2. Detta läggs till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #164A

Fråga till styrelsen

 1. Varför tycker HSB Malmös styrelse att HSB Malmö ska begränsa antalet suppleanter för fullmäktigeledamoten till endast en?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #164 (f.d. #171)

Stadgeändringsförslag §16

Bakgrund:

§ 16 (ny §!)
"Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt.
a) Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer på sin ordinarie stämma en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen.
"

Ska vara minst en suppleant !!!


"högst hälften av antalet fullmäktige skall utses av bospargruppen."

Om bosparare skulle kunna ha lika mycket att säga till om som de som i verkligheten bor i en HSB-lägenhet så borde det vara uppenbart för alla att systemet falerat. De som inte bor i bostadsrätt (och därför bl.a. inte ser de problem som finns) ska självfallet inte ens i teorin ha möjlighet att bestämma över bostadsrättshavarna. Maximalt 25 % (vilket redan detta eg. är på tok för stor andel) av fullmäktigeledamöterna ska kunna bestå av bosparare.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska vara minst en suppleant per fullmäktigeledamot, så får brf:en själv bestämma hur många (även om det borde vara minst 2 suppleanter per fullmäktige).
  (Detta för att säkra att det alltid finns ersättare).

  Som HSB Malmös stadgar ser ut idag så begränsar HSB Malmö antalet suppleanter för fullmäktigeledamoten till en. Det finns ingen som helst logik i detta.

 2. Detta justeras i stadgarna.

Styrelsens svar 2008: Se motion #169
Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #164-2

Stadgeändringsförslag §16

 1. Fullmäktige ska max kunna bestå av 25 % från bospargruppen.

 2. Detta läggs till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #165 (f.d. #172)

Stadgeändringsförslag §18

Bakgrund:

§18 i HSB Malmös stadgar idag
"Kallelse till fullmäktigesammanträde och andra meddelanden sker genom brev till varje fullmäktige samt till den som enligt § 19 väckt motion (motionär)".

Samt läggs ut på HSB Malmös webbplats (enligt koden för föreningsstyrning).

Av någon obegriplig anledning står det i stadgarna att bara tidpunkt och plats för stämma behöver meddelas på HSB Malmös webbplats;
"Tidpunkt och plats för föreningsstämma ska även meddelas på föreningens hemsida".

Not.
Ska inte den som begär detta kunna få kallelse och andra meddelanden via e-post i stället?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kallelse (och alla dokument som hör till kallelsen) ska, samtidigt som kallelse skickas ut, läggas ut på HSB Malmös webbplats, liksom andra meddelanden.

 2. Detta läggs till i stadgarna.

Styrelsens svar 2008: Se motion #169

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #166A

Fråga till styrelsen

 1. Vilka beslut kan tas under punkten "Stämmans öppnande" i HSB Malmös dagordning?
  Endast beslut om stämman ska öppnas eller stängas?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #166B

Fråga till styrelsen

 1. Vad innebär exakt punkten "Godkännande av röstlängd" i dagordningen, och hur ska stämman kunna ta ett beslut om detta?
  Dvs vad ska stämman basera sitt beslut på?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #166 (f.d. #173)

Stadgeändringsförslag §20

Bakgrund:

§20 i HSB Malmös nya stadgar ("Dagordning")

1) "föreningsstämmans öppnande"

Definition behövs! Vilka beslut ska kunna tas här? Endast beslut om stämman ska öppnas eller stängas?

4) "anmälan av ordförandens val av protokollförare"

Ska kunna styras av stämman, med tanke på att det är en viktig funktion och stämman ska inte fråntas sin möjlighet att kunna påverka, dvs ska bara stå;
"val av protokollförare"

5) "godkännande av röstlängd"

Definition behövs av vad godkännande av röstlängd innebär!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förtydligas vad "stämmans öppnande" innebär, och vilka beslut som kan tas där.

  Styrelsen får i uppdrag att se till så att detta snarast görs.

 2. Förtydligandet läggs in i HSB Malmös stadgar.


Styrelsens svar 2008: Se motion #169

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #166-2

Stadgeändringsförslag §20

 1. Endast formuleringen "val av protokollförare" ska stå i dagordningen
  (alltså exkl. prefixet "anmälan av ordförandens").

 2. Detta läggs till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #166-3

Stadgeändringsförslag §20

 1. Det förtydligas vad "godkännande av röstlängd" innebär.

  Styrelsen får i uppdrag att se till så att ovanstående görs.

 2. Detta förtydligande läggs till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #166-4

Stadgeändringsförslag §15 (f.d. §19) §20

 1. I §19 i tidigare stadgar för HSB Malmö så stod formuleringen;
  "Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot, VD, förtroenderåd och revisorer samt representant för HSBs Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening".

  §15 i HSB Malmös nu gällande stadgar
  "Vidare får styrelseledamot, vd, revisorer, ledamot i utskott samt representant för HSB Riksförbund närvara, yttra sig och till protokollet anteckna sin mening".

  Även motionärer måste naturligtvis "till protokollet anteckna sin mening" för sina motioner.


 2. Detta läggs snarast in i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #167 (f.d. #174)

Stadgeändringsförslag §20 (f.d. §21)

Bakgrund:

§ 20 i nu gällande stadgar för HSB Malmö
22) "beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till
a. styrelse
b. ledamöter i utskott
c. revisorer och suppleanter
d. valberedning
e. bosparråd och bospargruppens valberedning
"

Hur ska man kunna bestämma arvode till ledamöter i utskott utan att först veta vilka utskott det finns, arbetsbeskrivning och omfattningen av varje utskotts uppgifter?
Förutom under punkt 19 i dagordningen ("fråga om tillsättande av utskott") så kan ju ett antal utskott behöva tillsättas under den sista punkten i dagordningen ("övriga anmälda ärenden", dvs motioner).

Arvode till ombud till HSB Riksförbund och deras suppleanter är inte med (förutsätter arbetsbeskrivning).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arvode för utskott bestäms på stämman efter att arbetsbeskrivning fastställts, omfattningen bestämts, antalet ledamöter fastställts och utskottet satts ihop så att fullmäktige vet vem som ingår.

 2. Detta läggs snarast in i stadgarna.

Styrelsens svar 2008: Se motion #169

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #167-2

Stadgeändringsförslag §21

 1. En punkt för "Arvode till fullmäktige till HSB Riksförbund och dess ersättare" ska finnas i dagordningen, enligt stadgarna (§20, punkt 22).

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #168 (f.d. #175)

Stadgeändringsförslag (f.d. §22, p22)

Bakgrund:

§20, p. 23 i dagens stadgar för HSB Malmö
e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma

Not. "fullmäktige" benämndes här tidigare "ombud".

Varför ska man i stadgarna specificera att dessa bara ska ha en enda uppgift under året?
Dvs endast att närvara på stämma (och utan någon som helst arbetsbeskrivning).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Formuleringen "fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbund" läggs in i stället i stadgarna.

Styrelsens svar 2008: Se motion #169

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #169 (f.d. #176)

Stadgeändringsförslag §24

Bakgrund:

§24 i dagens stadgar för HSB Malmö
"Senast tre veckor efter fullmäktigesammanträdet skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna."

Det justerade protokollet ska naturligtvis läggas ut på HSB Malmös webbplats.

"Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser till det."

Efter den senaste tidens händelser kan det finnas anledning att förbättra denna formulering.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Stämmoprotokollet med tillhörande handlingar ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter stämma.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

Styrelsens svar 2008: Se motion #169

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #169-2

Stadgeändringsförslag §24

 1. Alla styrelseledamöter ska signera alla sidor i styrelseprotokollet för att de läst och förstått allt, så att man kan se att allt och alla sidor kommit alla till del.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #170A

Frågor till styrelsen

 1. Hur definierar styrelsen vilka skyldigheter som kan leda till en uteslutning om dessa inte uppfylls?

 2. Hur definierar styrelsen formuleringen "förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen" i paragrafen om uteslutning i HSB Malmös stadgar?

  Med tanke på att en styrelse för HSB Malmö hotat en förening med uteslutning pga att de ställde frågor så finns det all anledning att definiera vad som menas med detta rent konkret, så att denna formulering inte kan missbrukas, t.ex. som en form av hot.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #170 (f.d. #177)

Stadgeändringsförslag §36 (§35)

Bakgrund:

Uteslutning
§ 35
"Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen beslutar om uteslutning."

För luddigt, och som vi har sett under 2007 kan denna formulering missbrukas.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Paragrafen i HSB Malmös stadgar; "Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen" förtydligas.


Styrelsens svar 2008: Se motion #169

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #170-2

Stadgeändringsförslag §36 (§35)

 1. I stället för att styrelsen beslutar om uteslutning av medlem så ska detta ske av fullmäktigestämman.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #171A

Frågor till styrelsen

Styrelsen tycks nu ta tillbaka sitt tidigare erkännande om att styrelsen kränkt mig och i sitt svar till motion #171 skriver styrelsen;
"Styrelsen har uppfattningen att vi inte har kränkt motionären".
 1. Om styrelsen nu plötsligt ändrat åsikt och vill göra gällande att styrelsen inte anser att styrelsen kränkt mig, då vill jag vänligast be styrelsen att berätta vad jag skrivit i min redogörelse i motion #171 som inte skulle vara korrekt?

 2. Om styrelsen inte kan klargöra vad som skulle vara fel i min beskrivning av händelseförloppet återstår bara att styrelsen rent faktiskt kränkt mig, eller hur?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #171 (f.d. #178)

Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar

HSB Malmö bjöd den 24/5 2007 in till en frågestund angående den konflikt som förekommit mellan HSB Malmö och Brf Misteln, där HSB Malmö hotat Brf Misteln med uteslutning med anledning av att styrelsen i Brf Misteln ställde frågor till HSB. Jag erbjöds att deltaga på denna frågestund av en medlem i Brf Misteln som ville veta vad som sades, men inte själv hade möjlighet att närvara (jag t.o.m. erhöll en fullmakt för att representera denna medlem).
Jag fick presentera mig på mötet, med en mer ingående presentation efter mötets avslut.

Den 28/5 skickade HSB Malmös styrelse helt oförklarligt ut en skrivelse direkt till alla i föreningen Brf Misteln, innehållande diverse beskyllningar och kränkande uttalanden om mig.

HSB Malmös styrelse vägrade att bemöta mina synpunkter och frågor om detta utskick, men med hjälp av HSB Riksförbund fick jag till stånd ett möte med HSB Malmös styrelse den 15/8 2007. HSB Malmös styrelse ville emellertid inte heller där bemöta mina synpunkter eller svara på alla mina frågor, trots att detta var anledningen till mötet.

Styrelsen erkänner att de förstår att jag kränkts genom styrelsens omotiverade påhopp
Jag frågade styrelsen om de förstod att jag blivit djupt kränkt av deras utskick & anklagelser.
Efter att ha försökt slingra sig för att slippa svara på denna till synes enkla fråga så svarade ordföranden och Maj-Britt Thulin slutligen att de förstod att de förnedrat mig inför andra.

Vad var skälen till kränkningarna och angreppet mot mina rättigheter från styrelsen?
Jag frågade vidare på mötet (den 15/8) om vad orsaken var till det kränkande utskicket.
Även detta var tydligen en mycket känslig fråga för styrelsen att besvara, för jag fick ställa den flera gånger innan jag slutligen fick ett svar på varför de förolämpat mig.
Styrelsens ursäktade sitt beteende med att de var "frustrerade", och därför gav de uttryck för sin frustration genom att skriva de fula saker de skrev om mig.

Frustration över att HSB inte lyckades fälla brf styrelsen ej skälig grund för att kränka mig!
Jag förstår att styrelsen var frustrerad över att mötet med Brf Misteln inte gick deras väg, där HSB Malmö lagt ner så mycket energi på att klanka ner på styrelsen i Brf Misteln, men ändå inte lyckades vända föreningens medlemmar mot sin styrelse. Jag har emellertid svårt att se detta som en ursäkt för att på ett så gravt allvarligt sätt kränka enskilda medlemmar!

Jag ger styrelsen möjlighet att lösa situationen på ett enkelt och snabbt sätt!
Jag frågade styrelsen ännu en gång på mötet (15/8) om de har för avsikt att uppfylla mina obetydliga krav för att ställa till rätta styrelsens obefogade påhopp mot mig, främst genom en offentlig ursäkt till föreningens medlemmar. Det enda svar jag fick - två gånger på raken - var från styrelsens ordförande; "Jag har inga kommentarer.".
Jag påpekade att detta ärende faktiskt var huvudskälet till vårt möte.
Styrelsens ordförande svarade då bara att han inte hunnit fundera på detta!
Men styrelsen har fått ett antal mail om kränkningen (alla obesvarade) och det har passerat 3 månader som de haft på sig att fundera över detta! Styrelsen visade ingen ånger!

Istället för att göra en så enkel sak som att be om ursäkt för sitt handlande så väljer alltså styrelsen att hellre gå in i en rättsprocess om detta!!!

Styrelsens ointresse att lösa situationen och ovilja till att föra en dialog
HSB Malmös styrelse lämnade mig inget annat alternativ än att göra det jag gjort allt för att undvika in i det längsta, dvs att stämma HSB Malmös styrelse för förtal och ärekränkning.
Om det leder till att det en gång för alla blir ett slut på dessa ständiga kränkningar av enskilda medlemmar från HSB Malmö vet vi inte, men det blir kanske ett steg i rätt riktning.

Trots att jag på mötet förklarade att om styrelsen inte ens vill besvara min enkla fråga med ja eller nej om de har för avsikt att be om ursäkt så måste jag dra ärendet till rättslig prövning, så reagerade styrelsen inte med mer än en axelryckning!


Sammanställning

HSB Malmös styrelse har offentligt anklagat mig;
 1. För att bara vara ute efter att förstöra för HSB Malmö.

 2. För att inneha förfalskad fullmakt, utan att ens kontrollera med mig om detta (dessutom på ett möte utan ens behov av fullmakt).

 3. Styrelsen beskyller mig även offentligt och omotiverat för att styrelsen på mötet med brf:en (där HSB hälsade mig välkommen) inte lät medlemmarna få ställa frågor.

 4. Styrelsen är också kränkande genom att de använder en terminologi ("välkända personer") som i princip utpekar mig som kriminell.
  Är det så styrelsen uppfattar personer som vågar yttra sig och tycka annorlunda än styrelsen?
  Även detta uttalande från styrelsen var enbart avsett för att utsätta mig för andras missaktning!

 5. Styrelsen kränker mig ännu en gång när styrelsen på ett så nonchalant sätt helt ignorerar mina skrivelser/frågor till styrelsen i detta ärende.

 6. Det är inte heller så att detta är första gången som HSB Malmö förtalat mig, precis som HSB Malmö gjort med andra som vågar uttrycka sin åsikt, och det känns som att någonstans måste dessa kränkningar av enskilda medlemmar ta slut.
  Det kan inte vara acceptabelt att en medlemsorganisation som HSB beter sig så här illa mot medlemmar bara för att de har åsikter om HSB.

  Någon måste sätta ribban någonstans och visa HSB att det inte är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle att bli trakasserad av en organisation bara för att man har åsikter! HSB borde i stället för kränkningar bemöta argument med sakliga argument!
och
 • HSB Malmös styrelse informerade mig varken i förväg eller i efterskott om deras skrivelse med personangrepp, dvs HSB Malmö gav mig ingen chans att försvara mig mot styrelsens djupt kränkande påhopp. Styrelsen är uppenbart rädd för en dialog.

 • Styrelsens rädsla för dialog skapar maktlöshet mot denna maktkoncentration.
  Styrelsen vet att jag inte kan värja mig mot deras förolämpningar och kränkningar så länge styrelsen nyttjar HSB Malmös enkelriktade informationskanaler.

  HSB sitter på informationskanalerna och styrelsen använder denna envägs-kommunikation för att kränka enskilda medlemmar och försöka rädda sitt eget skinn.

  HSB utnyttjar sin egen enkelriktade kommunikation (HSB Malmös webbplats och direktutskick till medlemmar, pressmeddelanden) för att förtala och förolämpa mig och andra, där styrelsen är väl medveten om att medlemmarna inte kan korrigera styrelsens osanningar, förolämpningar, personangrepp och allvarliga kränkningar.

  Styrelsens agerande tycks vara väl uttänkt med som mål att försöka skada mig så mycket som möjligt inför andra medlemmar utan att ge mig den minsta chans att försvara mig.
Inga ursäkter, inga svar, inga reaktioner överhuvudtaget från styrelsen
 • Trots att jag känt mig kraftigt förnedrad av HSB, och dessutom skriftligen påtalat detta ett flertal gånger för styrelsen (såväl som för andra på HSB), så har inte en enda ledamot i styrelsen bett det minsta om ursäkt för kränkningarna!

 • Inte en enda styrelseledamot har besvarat mina skrivelser (29/5, 30/5, 31/5, 1/6 och 5/6) om kränkningarna, eller ens bekräftat mottagandet av mina frågor rörande detta!
  Alla har bara på ett synnerligen oförskämt och kränkande sätt låtsats som om det regnat.

 • På min förfrågan den 15/8 om styrelsen är beredd att be om ursäkt för sina kränkningar svarar ordföranden bara; "Jag har inga kommentarer."

 • Trots att jag på mötet med HSB förklarade att om styrelsen inte ens vill besvara min enkla fråga med ja eller nej om de har för avsikt att be om ursäkt så måste jag dra ärendet till rättslig prövning, så reagerade styrelsen inte med mer än en axelryckning!

 • Trots att grundskälet till mitt möte med HSB Malmös styrelse den 15/8 var de kränkningar HSB Malmö gjort (inte bara av mig) i samband med mötet med Brf Misteln den 24 maj så var HSB Malmös styrelse mycket ovillig att svara på frågor om detta.

 • Ej heller HSB Riksförbund tar sitt ansvar och markerar att HSB:s uppgift inte är att kränka medlemmar på detta sätt. Jag anser att HSB Riksförbunds tystnad i denna fråga är liktydigt med att de på ett synnerligen fegt och oetiskt sätt hellre står på HSB Malmös sida (vilka fel de än begår) än på medlemmarnas sida.

  Alla håller varandra om ryggen på HSB, vilket gör att enskilda medlemmar kan känna sig mycket utsatta och maktlösa, och t.o.m. rädda för HSB.

 • Att det nu passerat så lång tid utan att HSB gjort något för att återupprätta mitt anseende bland medlemmarna gör naturligtvis att skadan HSB åsamkat mig ökat i omfattning (allteftersom rykten sprids).
Just att det är en medlemsorganisation som HSB, gör enligt min mening kränkningarna särskilt allvarliga! HSB försöker med sina kränkningar tysta för dem obekväma åsikter.
Hur ofta baktalar HSB mig i andra sammanhang som jag ej får reda på?
 • HSB Malmös styrelse erkänner (först den 15/8) att de förstår att jag kränkts.
 • Styrelsen förklarar sitt kränkande utskick med att de var frustrerade, och därför gav uttryck för sin frustration genom att skriva vad de skrev om mig.
 • Vad styrelsen personligen anser om mig hade inget som helst att göra med HSB:s möte med medlemmarna i Brf Misteln där jag bara satt snäll och tyst, men ändå kritiserar styrelsen mig inför hela föreningen!
 • Frustration över att HSB inte lyckades fälla brf-styrelsen är enligt mig ej skälig grund för att på ett så här gravt allvarligt och odemokratiskt sätt kränka enskilda medlemmar!
 • Men vad är då avsikten med styrelsens kränkande beskyllningar?
  Styrelsens syfte har helt uppenbart varit att misskreditera mig i eget personligt intresse, med som avsikt att utnyttja mötet med Brf Misteln för att visa mig att det är HSB som har makten, och försöka skrämma mig till tystnad med sina helt osakliga och ogrundade nedsättande uttalanden om mig, samt att utsätta mig för andras missaktning för att därigenom vända andra medlemmar mot mig så att det jag säger inte ska tas på allvar av andra.

 • Styrelsen har helt enkelt inte kunnat argumentera sakligt, och därför har styrelsen i stället valt att skada mitt anseende genom att offentligt gå ut och förtala mig.
  Dessutom på ett sätt så att jag inte kunnat försvara mig.

  Styrelsen har naturligtvis varit väl medveten om att ifall styrelsen kan lyckas vända andra medlemmar mot mig så kommer de sanningar jag framför att därefter betraktas som mindre trovärdiga för medlemmarna i HSB, samtidigt som kritik mot HSB från andra håll också kommer att minska (dvs en form av censur av samhällsförbättrande kritik).

  Allt tycks bara handla om att styrelsen ska rädda sitt eget skinn, inte att medlemmarnas villkor och rättigheter ska förbättras på något sätt.
 • Detta sätt av styrelsen att försöka stoppa sanningen från att komma fram känns skrämmande, och denna särbehandling av mig samt diskriminering av medlemmar som uttalar sina åsikter hör enligt mig inte hemma i ett demokratiskt samhälle!
  Ytterst är detta alltså en ren och skär demokratifråga, där frågan är om man i Sverige har åsikts- och yttrandefrihet utan att behöva bli kränkt offentligt av makthavare för sina åsikter, där medborgaren är helt maktlös i att kunna försvara sig och sin heder.
  Om HSB med sina kränkande uttalanden lyckas reducera förtroendet för dem som granskar makthavarna så upphör den granskning som gör att makthavarna i alla fall inte fullt ut kan bete sig precis hur de vill.

  I förlängningen medför HSB:s agerande att den som vågar kritisera HSB det minsta riskerar att utsättas för hot och förföljelse av andra som inte begriper bättre, vilket ytterliggare inskränker åsikts- och yttrandefriheten i vårt land.
  Jag säger inte att just detta är HSB:s avsikt, och det är möjligt att styrelsen inte inser just dessa konsekvenser av sitt agerande, men resultatet kan mycket väl bli så.
 • Jag gav styrelsen möjlighet att lösa situationen på ett enkelt och snabbt sätt, men styrelsen vägrade att lyssna, eller på något sätt be om ursäkt för sitt beteende!
Styrelsen kränker mig inte bara en gång, utan två gånger... och sedan ännu en gång!
Inte nog med att styrelsen går ut till en hel förening med förtal och kränkande uttalanden om mig, styrelsen kränker mig ännu en gång när styrelsen på ett så nonchalant sätt helt ignorerar mina skrivelser till styrelsen i detta ärende, i stället för att på ett mer moget sätt be om ursäkt (vilket styrelsen inte har gjort trots att styrelsen sagt att de handlade i ren frustration när de kränkte mig). De har alltså erkänt sina fel men vill ej be om ursäkt.

Ovanpå detta går sedan HSB Malmös styrelse ut på HSB Malmös webbplats och stoltserar med att de (tillfälligt) lyckats klara sig undan med sina kränkningar!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs in i etiska riktlinjer för HSB Malmö att det inte får gå till enligt vad jag beskrivit i denna motion, där HSB Malmös styrelse på ett så allvarligt sätt kränker enskilda medlemmar och sedan inte ens vill be om ursäkt för detta, trots att styrelsen t.o.m. öppet erkänner att de förstått att de kränkt medlemmen.

 2. HSB Malmös styrelse ska visa att de står för vad de sagt om "mjuka värden" och offentligt be om ursäkt för de kränkningar styrelsen ägnat sig åt mot mig.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att vi inte har kränkt motionären.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen har inför många vittnen, även HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, vid möte på Turning Torso erkänt att de förstått att de kränkt mig.

Styrelsen har även erkänt detta skriftligt.

Dessutom visar ovanstående redogörelse på den otvivelaktiga och uppenbara kränkning som jag utsatts för!

Fråga till styrelsen:
Tar styrelsen nu tillbaka sitt erkännande (vid flera tillfällen) om att styrelsen kränkt mig???

Styrelsens svar visar att denna motion är extremt viktig och att fullmäktige måste bifalla motionen i sitt eget, och alla de medlemmar de representerar, intresse.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
171. Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar

De förhållanden motionären tar upp avgjordes av Malmö tingsrätt, avdelning 4, mål nr T6445-07, som avvisade de av motionären framställda yrkandena.

Styrelsen kan inte se annat än att ärendet är utagerat.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Min kommentar:
Det måste vara bekvämt att kunna sitta där och fabulera ihop historier utan att behöva stå till svars för sina lögner, så som styrelsen gör.

Det är riktigt att jag i ett läge - i ett specifikt ärende - stämde HSB Malmös styrelse för ärekränkning. HSB Malmös tingsrätt, som tydligen inte kan lagen, avslog stämningen, pga av att de ansåg att det fanns ett tekniskt fel i mitt krav på upprättelse (en ursäkt i stället för pengar).

Men denna enskilda händelse har inte det minsta med yrkandet i denna motion att göra.
Jag brydde inte mig om att överklaga. Jag visste att jag skulle få rätt om jag drog detta vidare, men jag valde den gången att inte gå vidare.

Jag gav ett exempel, och bara för att styrelsen är av den personliga åsikten att just det specifika ärdendet är "utagerat" så innebär inte det att alla andra konstanta smutskastningar från styrelsen - t.ex. Claes Carolis sanslösa inledningstal på extrastämman 2008 - ska accepteras.

Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan