Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor?
  Rösträtt och röstningsmetoder

 2. Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang
 3. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?
 4. Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden
 5. Öppen saklig och regelbunden information till medlemmarna
 6. Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning
 7. Kooperationskurs
 8. Mera makt till medlemmarna - utbildning (obesvarad)
 9. Saknade seminarier
 10. Mera gratiskurser
 11. Gratis medlemskommunikation
 12. Gå ur HSB Riksförbund
OBS!!!

Motioner ska diskuteras med motionär!

Notera att HSB Malmö har alla möjligheter att avsevärt förenkla för fullmäktigeledamöterna på årsstämman genom att diskutera igenom motionerna med mig, och före årsstämman genomföra de motioner som HSB Malmös styrelse kan tänka sig att ställa upp på, så att jag kan dra tillbaka dessa motioner. Jag hoppas så sker.

Väljer HSB Malmös styrelse att inte göra detta så kan var och en själv räkna ut anledningen till detta.

Det är möjligt att det sista HSB Malmös styrelse vill är att ha någon kontakt med mig pga de avslöjanden jag gör på min webbplats, men frågan är om en styrelse ska arbeta efter sitt eget personliga tyckande, eller efter vad som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar?

OBS! Till styrelsen:
Alla mina motioner ska på årsstämman presenteras i den ordning jag skrivit dem, motionerna får inte grupperas, och de ska besvaras en och en!
Ordningen kan mycket väl förändras, men ska då göras i samråd med mig.

Möte med stämmoordföranden
Om styrelsen vill göra det lättare för stämman så har jag gärna ett möte i god tid före stämman med den som styrelsen planerat in ska agera stämmoordförande, för att därmed optimera behandlingen av motionerna på stämman. Alla skulle tjäna på detta!

MOTION #100A

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur har HSB Malmös styrelse för avsikt att uppfylla följande från HSB:s kod för föreningsstyrning (såväl specifikt till årsstämman 2009 som kommande år);
  "Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma"?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #100 (f.d. #106)

Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor?
Rösträtt och röstningsmetoder.

Bakgrund:
I HSBs kod för föreningsstyrning står följande;
1.3.4
"Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige.

Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt. Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering. Frågan om röstning ska ske genom öppen eller sluten votering avgörs av stämman med enkel majoritet.
"

Lyckligtvis har HSB Malmö förstått att inte följa koden för föreningsstyrning i den sista meningen här.

Målet måste vara att man ska kunna rösta öppet/slutet om precis allt och i samtliga frågor på en och samma stämma.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i följande avseende;
  "Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige."

  "Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt"

  "Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering."

  "Om en enskild fullmäktige begär sluten votering ska detta genomföras."


  Not.
  I nu gällande stadgar står det;
  "Omröstning vid föreningsstämma ska ske öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten omröstning".
  Dvs om en fullmäktigeledamot begär sluten omröstning ska så ske!

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna.
HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Det svar från styrelsen till motion #13 som styrelsen refererar till här hade inte med den motionen att göra, och om möjligt än mindre med denna motion.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet?
Dvs vad har rent konkret uppnåtts?


Styrelsen bemöter - i sitt generella och ständigt återkommande svar till de mest vitt skilda yrkanden - inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
100. Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor? Rösträtt och röstningsmetoder, Förenkling av röstning

HSBs kod för föreningsstyrning utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Syftet är att tillförsäkra en öppen, demokratisk medlemskontroll av hur besluten fattas inom HSB.

Koden innehåller regler för föreningsstämman, och vilka interna processer föreningen måste följa. Den innehåller också regler för hur styrelse, valberedning och vd ska bedriva sitt arbete samt för hur detta ska redovisas för medlemmarna.

Koden syftar till att inom HSB skapa strukturer som säkerställer att de

kooperativa principernas krav på öppenhet och transparens följs. Fullmäktige beslutade på årsmötet 2008 att HSB Malmö ska följa HSBs kod för föreningsstyrning, och styrelsen lämnar en rapport i årsredovisningen hur koden har följts.

Då det gäller röstningsförfarande på föreningsstämmor ser styrelsen idag ingen anledning till att ändra nuvarande förfaringssätt utan följer det vedertagna handlingsmönster som finns på området.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #100-2

Förenkling av röstning

 1. HSB Malmö ska löpande arbeta för att förbättra, förtydliga och förenkla metoderna för röstning och rösträkning, utan att det tummas på demokratin.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #101A

Fråga till styrelsen

 1. När, om någonsin, kommer HSB Malmö att sluta prata om problemet med de försoffade medlemmarna och vidta konkreta åtgärder för att skapa engagerade medlemmar?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #101B

Frågor till styrelsen

 1. På vilka konkreta sätt kommer HSB Malmös styrelse se till att uppnå största möjliga antal engagerade medlemmar?

 2. På vilka konkreta sätt kommer HSB Malmös styrelse se till att uppnå högsta möjliga engagemang bland medlemmarna?

 3. Vad har HSB Malmös styrelse gjort så här långt?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #101 (f.d. #108)

Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna?
Åtgärdspaket för ökat engagemang

Bakgrund:
År efter år så klagar många på att medlemmarna är oengagerade. Eller så skyller HSB Malmö ifrån sig på de oengagerade medlemmarna. Men det vidtages aldrig några åtgärder för att engagera medlemmarna mer i sitt boende, och väcka upp dem ur deras dvala.
HSB tycks anse att detta ansvar alltid ligger på någon annan än dem själva.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse får i uppdrag att snarast ta fram ett åtgärdspaket för att engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö och HSB:s verksamhet.

  Detta ska vara klart senast tre månader efter HSB Malmös årsstämma och redovisas för samtliga medlemmar (bl.a. på HSB Malmös webbplats).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete.
Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Det svar från styrelsen till motion #13 som styrelsen refererar till här hade inte med den motionen att göra, och om möjligt än mindre med denna motion.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet?
Dvs vad har rent konkret uppnåtts?


Styrelsen bemöter - i sitt generella och ständigt återkommande svar till de mest vitt skilda yrkanden - inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
101. Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? Åtgärdspaket för ökat engagemang, Medlemmar ska engageras, HSB Malmö ska locka yngre medlemmar, HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt

HSB Malmö skapar genom såväl kursutbud som i skrift engagemang och för ut budskapet om den kooperativa idén.

Vårt arbete vilar på en övertygelse som vi har burit med oss sedan den första

HSB-föreningen bildades 1925. Vi tror på idén om att människor, goda grannar, gemensamt ska äga sitt boende tillsammans med andra.

Vi tror också på tanken att människor frivilligt arbetar tillsammans för att skapa ett bättre samhälle och ett bättre liv för den enskilde. Vi driver de frågor som är bäst för samhället, och vi tror att det på lång sikt även är bäst för HSB.

I den dagliga gärningen möter medlemmarna ofta tjänstemän som kan bistå med rådgivning i olika frågor kring medlemskapet och boendet.

Styrelsens uppfattning är att organisationen fungerar i allt väsentligt som det är tänkt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #101-2

Medlemmar ska engageras

 1. Det förs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse har ett ansvar för att löpande engagera medlemmarna på olika konkreta sätt.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #101-3

HSB Malmö ska locka yngre medlemmar

 1. HSB Malmö ska på olika sätt försöka attrahera och engagera yngre medlemmar. HSB upplevs idag som en pensionärsorganisation, och HSB brukar själv säga att HSB är större än PRO.

 2. HSB Malmö redovisar löpande (bl.a. på HSB Malmös webbplats) om vilka åtgärder som vditages inom detta område och hur väl HSB Malmö lyckas med målet att väcka de yngres intresse för HSB Malmö och för att ställa upp på olika förtroendeposter i föreningarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #101-4

HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt

När det inte finns något engagemang i organisationen varken inom styrelsen eller bland medlemmar och fullmäktige så är en naturlig konsekvens av detta att tjänstemännen tar över. Precis så som vi nu alla kan se att det har blivit inom HSB Malmö.
 1. Som det fungerar idag - och som det fungerat tidigare - så är HSB Malmö i princip fullständigt och totalt tjänstemannastyrt.

  Det är därför svårt att kalla HSB Malmö för en medlems-organisation. Medlemmarna måste försöka ta över kontrollen.


  Ett utskott tillsätts för att försöka ta fram riktlinjer för hur HSB Malmö ska bli mer av en medlemsorganisation, och mindre av ett tjänsteföretag.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #102A

Frågor till styrelsen

HSBs kod för föreningsstyrning;
3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande
 1. Exakt hur ser HSB Malmös (alltså inte HSB:s, utan specifikt HSB Malmös) etiska riktlinjer ut?

 2. Varför presenteras inte de etiska riktlinjerna för medlemmarna på HSB Malmös webbplats?

  Följ eller förklara!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #102B

Frågor till styrelsen

Kommer styrelsen att verka för demokrati, öppenhet och insyn samt information?
 1. Har styrelsen för avsikt att fullt ut visa demokrati, öppenhet och insyn?

 2. Har styrelsen för avsikt att avsevärt förbättra informationen till medlemmarna, och i så fall hur?

  HSB Malmös styrelse ska ge ett utförliga och otvetydiga svar (i svaret på denna motion) på ovanstående frågor.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #102 (f.d. #105)

Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

Bakgrund:
Etiska riktlinjer är något som är väldigt viktigt att ha. Speciellt om man ska satsa på de "mjuka" frågorna och medlemmarnas bästa. Från vad medlemmarna känner till så saknar dock HSB Malmö etiska riktlinjer, och detta är naturligtvis inte bra.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska ägna särskild omsorg åt att ta fram etiska riktlinjer för föreningens och, inte minst, styrelsens uppträdande.

  Dvs HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att dessa riktlinjer (ej utdrag, utan en komplett version) snarast läggs ut på HSB Malmös webbplats

 3. HSB Malmös styrelse informerar medlemmarna löpande om hur HSB Malmö arbetar med detta och vad man har uppnått.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, vilka ingår i styrelsens ansvarsområde.
Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar.


Min kommentar till styrelsens svar:
Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument". Motionen handlar specifikt om HSB Malmös etiska riktlinjer, vilket torde vara uppenbart.

För övrigt måste styrelsen förstå att det inte ska publiceras några utdrag. Allt ska publiceras i sin helhet. Det är nu upp till fullmäktige att ställa tydliga protokollförda krav på att styrelsen ska göra detta.

"Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar"?

Fråga till styrelsen:
Tydligen saknas de etiska riktlinjer som jag efterfrågar i denna motion. Eller hur?

Notera hur styrelsen undviker att svara på frågan i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste denna fråga ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Vad blev resultatet, dvs vilka "utdrag" ur viktiga styrdokument har styrelsen publicerat?

Jag kan inte finna ett enda!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
102. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?, Styrelsen ska visa demokrati, öppenhet och insyn, Hur kommer styrelsen att förbättra informationen?

Etik handlar om värderingsfilosofi. Fullmäktige beslutade på årsmötet 2008 att HSB Malmö ska följa HSBs kod för föreningsstyrning, och styrelsen lämnar en rapport i årsredovisningen om hur koden har följts.

HSB Malmös värdegrund är samma som i övriga HSB och vilar på orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

Då det gäller information lämnar styrelsen idag information på hemsidan både efter varje styrelsemöte och när det gäller andra frågor.

Styrelsen ser inte att nuvarande stadgar behöver ändras i detta avseende.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #102-2

Styrelsen ska visa demokrati, öppenhet och insyn

 1. HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn, samt på bästa möjliga sätt ge löpande information till alla medlemmar (med konsekvenser för styrelsen om de inte följer detta).

  Detta fastställs snarast (inom 6 månader) i HSB Malmös stadgar.

 2. HSB Malmös styrelse ska redogöra för alla medlemmar hur styrelsen tänkt sig att detta ska gå till rent konkret.

  Dvs med vilka konkreta förändringar som kommer att göras så att HSB Malmö agerar demokratiskt samt visar öppenhet och insyn i skrift såväl som i agerande.

  Denna information måste styrelsen delge medlemmarna omedelbart (i styrelsens svar på denna motion och löpande på HSB Malmös webbplats).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #102-3

Hur kommer styrelsen att förbättra informationen?

 1. HSB Malmös styrelse ska redogöra konkret för på vilka sätt HSB Malmö kommer att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna).

  Denna redogörelse ska ske omedelbart (i svaret på denna motion och löpande på HSB Malmös webbplats).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #103 (f.d. #102)

Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden

Bakgrund:
Nedanstående citat kommer från HSB Malmös dåvarande ledning på det informationsmöte som - pga av att styrelsen inte ville besvara mina motioner - ersatte den planerade extrastämman för HSB Malmö, den 11/10 2007.

Även om ingen av dessa två personer är kvar i HSB Malmö idag så är det uttalanden som hela styrelsen uppenbarligen stått bakom, så det är därför av största vikt att styrelsen redogör för hur styrelsen egentligen tänkt med dessa uttalanden.
 1. "Det mesta som vi gör är bra, inte allt.
  Vår vision är noll fel i allt vi gör.
  Visionen får inte göra att vi inte satsar framåt.
  "


  Noll fel?
  Många kanske anser att det är ett ganska stort steg till detta från "noll rätt"?
  Annars är det en bra vision (om än helt odokumenterad, tyvärr), men det borde vara en vision som är i alla fall lite mer än en vision?

 2. "Vi måste satsa framåt och inte hindras av rädsla för att det ska bli fel eller utsättas för omotiverad granskning eller kritik."

  Omotiverad granskning? Som vilken granskning då?
  T.ex. det jag avslöjar om HSB på min webbplats? Är den omotiverad?
  Kan granskning någonsin vara omotiverad? Varför?
  Vad är det för "omotiverad" kritik som stackars lilla försvarslösa HSB Malmö utsatts för?
  Jag förstår att HSB Malmö vill ha fria händer att kunna göra precis vad de vill och begå vilka fel de vill utan att någon reagerar, men kanske världen inte ser ut så idag?

 3. "Det är var och ens rättighet att ha en uppfattning och var och ens rättighet att föra fram den.
  Vi uppskattar engagemang men har inte mycket till övers för omotiverad kritik.
  "


  Omotiverad kritik? Som vad?
  Så om kritik framförs från en medlem så kan denna medlem inte samtidigt vara engagerad?
  Har HSB Malmö, enligt styrelsen, någonsin fått motiverad kritik? I så fall för vad?

 4. "Så länge vi tycker det är rätt så måste vi stå för våra beslut även mot våra kritiker."

  Så länge HSB Malmö tycker det är rätt?
  Ja, så länge HSB tycker allt är rätt så ska ingen som helst hänsyn tas till vad medlemmarna tycker! Eller hur?

 5. "HSB Malmö ska vara en öppen och transparent organisation med optimal insyn i verksamheten för medlemmarna."

  Öppen? Transparent? Optimal insyn? Och vad menas med detta rent konkret?

 6. "Men ingen har rätt att utifrån egna marginella uppfattningar uppträda så att organisationens handlingskraft bakbinds och att kraft och resurser dräneras.
  Inte arbeta med frågor som tillhör historien.
  "


  Ingen har rätt att...?
  Nej, varför ska medlemmarna ha några rättigheter? Det är väl helt onödigt?
  "Marginella uppfattningar"? Enligt vems tolkning då? "Historien"?

 7. "HSB:s resurser ska satsas på framtida projekt och inte satsas på negativa processer som inte leder till annat än dålig stämning och gnissel i organisationen."

  "Negativa processer"? Som vad? Som synpunkter från medlemmarna?

 8. "Om vi inte blir uppskattad av alla blir vi nervösa och tror att en enskild kritisk röst är ett uttryck för vad alla medlemmar tycker. Så är det naturligtvis inte."

  Enskild kritisk röst?
  Jo, det är verkligen inte många inom HSB Malmös organisation som vågar uttala sig eller som vågar framföra kritik (vilket i och för sig kanske inte är så märkligt när vi kan konstatera hur HSB Malmö lägger ner så mycket kraft på att trycka ner de få som har åsikter), men är inte "en enskild" röst att ta i lite?

 9. "Vi skall ha fokus på framtiden och inte fastna i byråkratiska processer."

  Vad HSB Malmö tydligt säger här (igen) är att medlemmarna ska aldrig ifrågasätta något som HSB Malmö gör. Inga fel eller misstag ska kunna klandras på något sätt, och alla ska bara vara zombier som planlöst irrar runt utan egen hjärna och egen vilja.
HSB Malmö måste börja stå för vad de säger!
Det är av ytterst stor betydelse för framtiden att HSB Malmös styrelse svarar på samtliga ovanstående ställda frågor och förklarar vad som menas med detta, så att medlemmarna vet vilken inställning dagens styrelse har.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska skriftligt svara på samtliga av ovanstående frågor och närmare förklara var och en av ovanstående uttalanden (alltså separat, och inte generellt för alla kommentarer från HSB Malmö).

  Denna förklaring ska ges för alla medlemmar (utöver i svaret på denna motion), tillsammans med svaren även på var och en av nedanstående frågor;

  1. Varför uttalar sig HSB Malmö så här?

   Vad är det HSB Malmö syftar på?

  2. Vad är det HSB Malmö egentligen vill uppnå med dessa uttalanden?

   Är målet att tysta all kritik och se till så att alla rättar in sig i ledet och att alla ska hjälpa HSB Malmö att trycka ner alla som har åsikter?

  3. Vilka av ovanstående uttalanden står dagens styrelse bakom idag,
   och på vilket sätt?


  4. Vilka av ovanstående uttalanden står dagens styrelse inte bakom idag,
   och på vilket sätt?


 2. Anser HSB Malmös styrelse att det är bra för organisationen att uttalanden som de ovan görs av ledningen?

  Är det ett synsätt som lämpar sig för en styrelse, enligt styrelsen?

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen konstaterar att det är ganska sällan man når 100 % tillfredsställelse med det man försöker uppnå.
Även om målen är identiska, så väljer olika människor olika tillvägagångssätt med olika grader av framgång som resultat.
Det är styrelsens avsikt att noga kontrollera och följa upp så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen.
Det är styrelsens bestämda uppfattning att
likabehandlingsprincipen ska råda oavsett om en enskild medlem anser sig ha rätt att ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar.

Min kommentar till styrelsens svar:
100 % tillfredsställelse?
Nej, vem har begärt det?
Men kanske i alla fall 50 %... eller 25%?

Styrelsen skriver;
"Även om målen är identiska, så väljer olika människor olika tillvägagångssätt med olika grader av framgång som resultat".
Frågor till styrelsen:
Vad avses? Vilka mål?
Identiska mellan vem/vad?

Vad har denna kommentar från styrelsen med något att göra?
Förklaring från styrelsen önskas!

Styrelsen skriver;
"Det är styrelsens avsikt att noga kontrollera och följa upp så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen".
Fundera gärna lite på vad styrelsen säger här!
Styrelsens rent ut sagt avskyvärda formulering är bara ännu ett sätt i mängden att försöka trycka ner de medlemmar som har åsikter eller någon form av engagemang.

Denna antidemokratiska styrelse säger här rakt ut att styrelsens prioritering är att trycka ner de få medlemmar som vågar stå upp mot förtryck och särbehandling inom HSB. Detta i stället för att styrelsen lyssnar på de få enskilda medlemmar som engagerar sig.

Styrelsen avslutar med;
"Det är styrelsens bestämda uppfattning att likabehandlingsprincipen ska råda oavsett om en enskild medlem anser sig ha rätt att ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar".
Styrelsen bygger här vidare på just de skrämmande, odemokratiska uttalanden som jag opponerar mig mot i motionen. Det är ett allvarligt angrepp mot enskilda medlemmar!

Till styrelsen vill jag särskilt säga följande;
Ja, jag anser mig definitivt ha rätt att "ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar".
Bara för att 99 % av medlemmarna inte tar några resurser alls i anspråk så vill jag inte se det som att jag ska göra som dessa och tvingas att ta noll resurser i anspråk.

I stället för att be om ursäkt eller åtminstone förklara tidigare uttalanden enligt denna motion så utökar styrelsen med ännu fler smutsiga uttalanden. De åsikter som denna styrelse för fram är inget som man förväntar sig från en seriös styrelse, och dessa uttalanden bara skadar HSB Malmö och minskar förtroendet för organisationen ännu mer.

Det är tråkigt att styrelsen tycker att engagerade medlemmar bara ska ha rätt att ta lika mycket resurser i anspråk som den majoritet av oengagerade medlemmar som vi tyvärr kan konstatera att styrelsen föredrar.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Vad blev resultatet av styrelsens noggranna kontroll "så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen"?

Styrelsens svar har inte med motionens skilda yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
103. Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden, Motionär ska inte angripas av styrelsen, Uttalanden som en styrelse inte ska göra

Styrelsen anser att all korrespondens har skötts på bästa sätt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #103-2

Motionär ska inte angripas av styrelsen

 1. Som om det inte var illa nog med ledningens tidigare uttalanden så spär HSB Malmös styrelse på vansinnigheterna t.o.m. i svaret på motion #103, 2008.

  Vad menar styrelsen med formuleringen i sitt svar till motion #103;
  "Det är styrelsens avsikt att noga kontrollera och följa upp så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen"?

  Vilken fin och modig styrelse HSB Malmö har! Här försöker jag få till en dialog med styrelsen innan styrelsen skriver sina svar till motionerna, men styrelsen blåvägrar all form av diskussion med motionärer. I stället utnyttjar styrelsen sina svar till motionerna att på ett skandalöst sätt angripa enskild medlem.

  Styrelsen ska offentligt be om ursäkt för detta uttalande.

 2. Vad menar styrelsen med sin kränkande formulering i svaret till motion #103;
  "Det är styrelsens bestämda uppfattning att likabehandlingsprincipen ska råda oavsett om en enskild medlem anser sig ha rätt att ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar"?

  Jag inte bara anser att jag har rätt att ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar, jag dessutom har detta med stöd av lagen! Precis som vilken annan medlem som helst.

  Om styrelsen hade kunnat något om föreningar och regelverk så hade även styrelsen känt till detta.


  Styrelsen ska offentligt be om ursäkt för sitt uttalande.

 3. Fråga till fullmäktige!
  Hur kan Du, i egenskap av fullmäktige, sitta på stämman och återvälja delar av en styrelse som beter sig på detta respektlösa sätt mot medlemmarna?

  Ingen ledamot i en styrelse som svarar på detta sätt ska återväljas!


  Samtliga i denna styrelse har med sina svar på motionerna förbrukat all rätt för all framtid att sitta i en styrelse, eftersom de på ett så tydligt sätt visat att de fullständigt saknar kompetens för detta!

 4. Enskilda motionärer ska inte angripas av styrelsen i styrelsens svar på motionerna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #103-3

Uttalanden som en styrelse inte ska göra

 1. HSB Malmö ska ha som mål att dylika uttalanden som i motion 103 samt i styrelsens svar till motion #103 aldrig ska göras av HSB Malmös styrelse eller ledning.

 2. En formulering om detta läggs in i policies, alternativt HSB Malmös stadgar.

  En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram en formulering till policies/stadgar som tydligt talar om att en styrelse inte får bete sig som denna styrelse.

  Resultatet redovisas på HSB Malmös webbplats och tas beslut om på en extrastämma till hösten/vintern.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #104A

Frågor till styrelsen

I HSB:s kod för föreningsstyrning står följande;
3.1.1
Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till så att föreningens externa informationsutgivning präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till
 1. Hur öppen och saklig anser HSB Malmös styrelse att HSB Malmös information till medlemmarna är idag?

  På en skala från 1-10 (där 10 är så bra det är möjligt att uppnå), hur tycker styrelsen att öppenheten i informationen från HSB Malmö är?

  På vilken nivå på samma skala tror styrelsen att medlemmarna tycker att den ligger?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #104B

Fråga till styrelsen

 1. Anser HSB Malmös styrelse att den information medlemmarna får är tillfredsställande som den sett ut fram till idag, eller vilka brister finns och var?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #104C

Fråga till styrelsen

 1. Vad gör HSB Malmös styrelse för att förbättra informationen till medlemmarna
  samt öppenheten och sakligheten i denna information?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #104D

Fråga till styrelsen

 1. Vad har HSB Malmös styrelse konkret åstadkommit så här långt i denna fråga avseende information som präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #104E

Fråga till styrelsen

 1. Tycker styrelsen att den informationen fungerar tillfredsställande inom HSB Malmö, inte minst med i åtanke att ingen tjänsteman på HSB Malmö var medveten om problemen inom styrelsen i början av 2008?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #104 (f.d. #103)

Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna

Bakgrund:

I HSB:s kod för föreningsstyrning står följande;
3.1.1
Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till så att föreningens externa informationsutgivning präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till
Ingen har brytt sig om att definiera om ifall "externa" avser externt utanför styrelsen till medlemmarna eller externt till media och alla, men med tanke på att informationen ändå är lika dålig vilket som, så spelar det kanske mindre roll.

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det svaret från styrelsen till denna motion);
 1. Hur öppen och saklig anser HSB Malmös styrelse att HSB Malmös information är idag?

  På en skala från 1-10 (där 10 är så bra det är möjligt att uppnå), hur tycker styrelsen att öppenheten i informationen från HSB Malmö är?

  På vilken nivå på samma skala tror styrelsen att medlemmarna tycker att den ligger?

  Svaren på dessa frågor är exceptionellt viktiga, för om inte styrelsen uppfattar de problem som medlemmarna upplever så har vi ett stort och svårlöst problem som aldrig kommer att kunna lösas utan kraftfulla åtgärder och ingripande, där fullmäktigeledamöterna måste ställa upp för sina medlemmar!

 2. Anser HSB Malmös styrelse att den information medlemmarna får är tillfredsställande som den sett ut fram till idag?
  Svar önskas utan att HSB Malmös styrelse skyller ifrån sig på någon annan, med tanke på att vi så ofta från HSB fått höra att det är brf-styrelsernas ansvar att informera.

 3. Vad gör HSB Malmös styrelse för att förbättra informationen samt öppenheten och sakligheten i denna?

 4. Vad har HSB Malmös styrelse åstadkommit så här långt i denna fråga?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska löpande redogöra för hur HSB Malmö framöver kommer att förbättra föreningens information till medlemmarna så att den präglas av öppenhet och saklighet, med hög relevans och regelbundenhet.
  (Detta görs på en speciell webbsida för detta, på HSB Malmös webbplats.)

 2. Denna information läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt löpande hållas uppdaterad!

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande informations- och kunskapsförmedlande verktyg för medlemmarna.


Min kommentar till styrelsens svar:
Precis som för mycket annat så skiljer sig tyvärr styrelsens uppfattning från verkligheten och då är det viktigt att fullmäktigeledamöterna bevakar medlemmarnas intresse och ser till att medlemmarnas intresse tillvaratas, när nu styrelsen inte gör detta.

"HSB Malmös hemsida ska vara ett levande informations- och kunskapsförmedlande verktyg för medlemmarna"?

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
104. Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna, Regelverk för HSB Malmö

HSB Malmö som organisation arbetar med att förbättra informationen på flera plan. Under året har en ny hemsida lanserats, samtidigt som information från styrelsen kontinuerligt lämnas på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #104-2

Regelverk för HSB Malmö

 1. Nedanstående regelverk ska gälla för HSB Malmö;
  Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att se till så att föreningens externa informationsutgivning till medlemmarna präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till.

  Styrelsen ska också lyssna av medlemmarna genom löpande aktiva åtgärder från styrelsen för att få input från medlemmarna, och styrelsen ska därefter ta hänsyn till medlemmarnas önskemål.

  Med regelbunden information från styrelsen ska styrelsen anstränga sig för att öka engagemanget bland medlemmarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #105 (f.d. #104)

Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning

Bakgrund:
I årsredovisningen kan medlemmarna finna ganska intressant information som inte presenteras någon annanstans. Problemet här är bara att det endast är en försvinnande liten del av medlemmarna som läser årsredovisningen. Viss information i årsredovisningen borde därför kopieras till andra distributionsformer för att komma fler till del.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. VD:s och styrelses texter i början av HSB Malmös årsredovisning (alltså inte själva siffrorna i årsredovisningen) läggs ut mer lättillgängligt och tydligt på HSB Malmös webbplats.

 2. Denna information ska ligga kvar på HSB Malmös webbplats mist 10 år bakåt i tiden.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att publicera tidigare årsredovisningar på hemsidan.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra.

Notera hur styrelsen undviker att svara på frågorna i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
105. Styrelsens och vd:s information i HSB Malmös årsredovisning

Styrelsen anser att publicering av årsredovisning uppfyller motionärens krav.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #106 (f.d. #158)

Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik

Bakgrund:

Utbredd feghet i HSB Malmö
Som vi tyvärr bara kallt kan konstatera så är det väldigt mycket feghet och väldigt lite kurage i organisationen. Ingen vågar öppet backa upp den eller de som har mod och kraft att sätta sig upp mot etablissemanget och ställa upp för medlemmarna, oavsett hur galet det går till och oavsett hur rätt den har som vågar kritisera något.

En för alla, noll för en
Brf Misteln är ett ypperligt exempel. Här drar denna förening ett tungt lass för samtliga andra föreningar. Jag vet att det finns många som tycker som Brf Misteln och är glada över att de satt hjulen i rullning, men finns det någon som öppet vågar ställa sig upp och stötta den förening som på ett så förtjänstfullt sätt arbetar för alla andra? Nej, inte alls!

1. Bakåtsträvarna
Vi har en kategori av ledamöter som mest bara gnäller så fort det är någon som vill driva utvecklingen framåt. Man resonerar så här;
 • Varför ska vi ändra på något? Det har fungerat så här i snart 100 år, och bara för att världen runt om oss förändras så behöver vi minsann inte ändra på något.

  Varför ska vi skriva motioner? Vi har ju valt en styrelse som ska sköta ruljangsen så varför ska vi blanda oss i deras arbete? Det får väl styrelsen sköta bäst de vill.


 • På stämmorna hörs alltid denna högljudda kategori över alla andra. Inte i sakfrågor, utan i rena personangrepp. Ex; "passar det inte så kan du gå ur HSB".
  Dvs ren sandlådenivå, men intelligensen hos dessa personer är tyvärr inte större än så. Och alltid lyckas de få med sig någon som är lika dum.
2. Betonghäckarna
Vi har alltså en kategori av ledamöter som är livrädda för att stötta någon av risk för att själv bli utsatt för trakasserier och kränkningar. Sedan har vi de ökända betonghäckarna - dvs de här ovan nämnda bakåtsträvarna -, som inte vill ändra på någonting. Allt HSB gör är bra, oavsett vad det är, och ingen ska ha rätt att uttala sig om något som görs. Styrelsen är Gud.

3. Vaddådå?
Men det finns ännu kategori. Det är de som helt enkelt är totalt likgiltiga. De har blivit invalda till fullmäktige, men bryr sig inte ens om att gå på några fullmäktigemöten.

De vet att de kommer undan med det, för ingen i deras brf bryr sig, men även om någon hade gjort det så är det ingen som kan se vad de gör... eller rättare sagt, vad de inte gör.

Och varken HSB eller övriga fullmäktige bryr sig om dem som inte dyker upp.

Vi har alltså tre kategorier av ledamöter;
 1. De fega, rädda och blyga (håller med de få engagerade i det tysta).
 2. De fientliga betonghäckarna (som bara ägnar sig åt personangrepp).
 3. De likgiltiga (som inte ens kommer till stämmorna).
Någon kategori av ledamöter som saknas?
Om vi tittar på ovanstående lista (den fega, den fientliga och den likgiltiga), är det någon som kan se en kategori som saknas? Finns det en fjärde kategori som skulle kunna vara bra att ha med bland fullmäktigeledamöterna? Jag vet inte säkert, men jag har ett litet förslag;
 1. DE ENGAGERADE !!!
Vilka kommer till årsstämman?
Jag vet inte var dessa engagerade ledamöter håller hus. Vet du?
Jag hoppas att de dyker upp på årsstämman 2009, för finns de inte där då, ja i så fall tror jag inte HSB Malmö ens finns kvar om 5-10 år.

Organisationens bästa mätare av engagemangnivån
Vi har ytterst få engagerade medlemmar, vi har bara ett fåtal engagerade styrelseledamöter och vi har nästan ingen engagerad fullmäktigeledamot. Här kommer säkert någon att säga emot mig, förmodligen i kombination med ett och annat personangrepp enligt traditionen. Men det är ju faktiskt så att när det gäller fullmäktigeledamöterna så har vi ett otvetydigt bevis på den nästan totala brist på engagemang som finns där. Detta bevis är motionerna! Det finns ingen säkrare engagemangmätare än motioner. Till och med om HSB Malmö hade varit en utopi, där allt fungerade felfritt så finns det alltid, alltid, något att motionera om!

I HSB Malmö kommer det in i snitt färre än en motion per år från fullmäktigeledamöterna
(som kommer från 265 brf:ar och hela bospargruppen på gissningsvis 6.000 personer).

Mobba motionärer!
Jag har inte kunnat undgå att märka att det bland en del till och med anses fult att skriva motioner. Speciellt om man skriver flera motioner. Vissa tycks resonera som att om man engagerar sig så ska man tryckas ner. Systemet låter dessa personer bete sig så illa.

Mötesordföranden på stämman i min brf kan helt fritt sitta och häckla mig inför hela stämman för att jag skrivit så många som 17 motioner. Ingen reagerar för denna mest uppenbara mobbning som går att prestera. Jag kommer säkert att bli rejält trakasserad för de motioner jag skrivit till HSB Malmö, men min tanke är att om jag går i bräschen och tar alla smällarna så kanske allt fler efterhand tar mod till sig och vågar skriva någon motion.

Friskis och Svettis?
Att det sedan kan sitta oengagerade fullmäktigeledamöter - som aldrig själva tillför något - på HSB Malmös årsstämma och försöka göra sig lustig över enskild motionär genom att säga att jag borde få ett frikort på Friskis och Svettis visar hur illa det är.

Nollor som dessa kommer alltid att finnas, men att varken mötesordförande, styrelse eller övriga fullmäktige tydligt visar att sådant beteende inte är acceptabelt, ja det är mycket, mycket skrämmande!

Akut!
Något måste göras! Mitt förslag kommer här nedan.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens yrkanden;
 1. HSB Malmö ska löpande (ett par ggr om året) hålla kurser i;
  - vad det innebär att vara en medlemsorganisation,
  - vad kooperationens grundtankar är,
  - vad demokrati innebär,
  - vikten av att ställa upp för varandra,
  - HSB:s kärnvärderingar
  - etik.

  Kursen ska inte vara på en flummig och abstrakt nivå, utan den ska vara konkret, med klara och tydliga exempel från verkligheten.

  Kurserna ska vara öppna för alla medlemmar och tydligt informeras om till alla
  Kursen är självklart öppen för alla medlemmar, men denna kurs ska inför alla formuleras som praktiskt taget obligatorisk för samtliga fullmäktigeledamöter!

  HSB Malmö ska göra stor reklam (löpande) för denna kurs, såväl i media som i direktutskick till medlemmarna.

 2. Det redovisas på HSB Malmös webbplats vilka som gått denna kurs.

 3. Intyg ges för denna kurs efter skriftligt kunskapstest
  Alla som deltagit på denna gratiskurs, och dessutom genomfört ett skriftligt test i sina kunskaper, får ett intyg.

  Efter detta görs ett utskick till alla medlemmar med en lista över vilka ledamöter/medlemmar i brf:en som varit på denna utbildning och fått godkänt på det skriftliga testet.

  Listan presenteras på HSb Malmös webbplats.

  Dessa kurser måste genomföras i kombination med genomförandet av många av mina andra motioner, inte minst bättre information till medlemmarna och andra engagemangskapande åtgärder.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om "#29 Mera makt till medlemmarna".
Motivering: Se Motion om "#29 Mera makt till medlemmarna".

Till motion 29 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör
HSBs kärnvärderingar,
HSBs historik
samt frågeställningar av typen:
vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?,
hur kan man påverka?,
vilket ansvar har jag som medlem?, m.m.
Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift
".


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

HSB:s historik?

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Varför ska vi titta bakåt? Är det inte bättre att se framåt?
Vad tillför HSB:s historik för någon?


Denna motion har inte det minsta med motion 29 att göra.
Bara för att det kan förekomma ord som är samma mellan olika motioner så innebär det inte per automatik att motionerna handlar om samma sak.

Vad blev resultatet av den utbildning som styrelsen här påstod att de skulle ta fram?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
106. Kurs i kooperationens grundtankar, HSBs kärnvärderingar samt etik

Att utbilda och inspirera både dem som sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen och enskilda medlemmar är en fråga som ligger HSB varmt om hjärtat.

Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.

Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #107 (f.d. #29)

Mera makt till medlemmarna

Bakgrund:
HSB Malmö har "gratiskurser" (inget är gratis!) för förtroendevalda (i huvudsak styrelserna), men för vanliga medlemmar finns inte detta.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Förstår HSB Malmös styrelse vinsterna med att medlemmarna informeras och engageras? Är medlemsutbildning bra?

 2. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att inte bara ge styrelserna mer makt (HSB Malmö skriver på sin webbplats; "Kunskap är makt!"), utan att även vanliga medlemmar erbjuds kunskap... och makt?

  Förslagsvis genom medlemsutbildningar per förening, där HSB lägger ner energi på att locka så många medlemmar som möjligt.
Medlemmarna får ett i förväg utskickat informationsmaterial med kursens innehåll.
Utbildningen ligger på 8-16 timmar, uppdelat på flera dagar, där punkt 1-7 betas av under den första dagen (gärna i två omgångar).

Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ OVANSTÅENDE FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska snarast ta fram fler gratis medlemsutbildningar.

  HSB Malmö ska göra stora ansträngningar att locka så många medlemmar
  (ej förtroendevalda) som möjligt till dessa utbildningar.

  Det ska absolut inte vara utbildningar speciellt riktade till nya medlemmar!

  I utbildningar får inte "HSB:s historia" uppta onödig tid! Det tillför inget!

  Utbildningarna ska pågå under en lång period.

 2. Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning ska främst vara;
  1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
  2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
  3. Demokrati, engagemang och information
  4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
  5. Internrevisor, valberedning
  6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
  7. Föreningens stadgar och normalstadgarna

  8. Att läsa en årsredovisning
  9. Underhållsansvaret
  10. Ekonomin i föreningen
  11. Lokala ordningsregler
  12. Vad är på gång?

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör HSBs kärnvärderingar, HSBs historik samt frågeställningar av typen: vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?, hur kan man påverka?, vilket ansvar har jag som medlem?, m.m.
Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift.


Min kommentar till styrelsens svar:
Detta är en enormt viktig engagemanghöjande åtgärd som hela organisationen skulle kunna tjäna mycket på.

Ej "självkostnadsavgift"!
Det kommer inte att bli några deltagare till en dylik kurs om den inte är kostnadsfri.

Ej HSB:s historia!
Ingen kommer att betala för en kurs enligt styrelsens beskrivning med HSB:s historia som bara täcker innehållet i några övergripande informationsblad.

OBS! Motionen handlar inte om en utbildning till " nya medlemmar"!

Notera hur styrelsen undviker fråga 1-2 som riktats till styrelsen i motionen.

Vad blev resultatet av styrelsens utlovade inroduktionsutbildning?

I stället för styrelsens förslag på en meningslös kurs som inte kommer att tillföra något för någon yrkar jag att stämman beslutar i enlighet med motionens yrkanden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
107. Mera makt till medlemmarna

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation där personer samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov.

HSB har sin styrka i att kombinera lokalt självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre led. De tre leden är bostadsrättsföreningar, HSB-föreningar och

HSB Riksförbund. I alla led utgår makten från medlemmarna. Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #108 (f.d. #109)

Saknade seminarier

Bakgrund:
Så här skriver HSB Malmö på sin webbplats:

Seminarier

Under studieåret 2007-2008 arrangerar HSB Malmö ett antal fristående seminarier som är informations- och diskussionsbaserade. Information om seminarierna förmedlas fortlöpande via nyhetsblad till samtliga förtroendevalda.

Har du egna idéer till seminarier i aktuella ämnen så hör gärna av dig till Lena Nilsson, tfn: 040-35 78 19 eller maila till: lena.nilsson@malmo.hsb.se


Jag vet inte om jag exkluderats på något sätt, men jag har som förtroendevald inte sett röken av något seminarium. Inte ens något nyhetsblad.

Fråga till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det svaret från styrelsen till denna motion);
 • Vad hände med alla dessa utlovade informations- och diskussionsbaserade seminarier under 2007-2008?
HSB Malmö är som regel duktig på att arrangera konferenser och liknande, så det känns lite synd att inte utnyttja denna kompetens inom HSB Malmö lite bättre.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Gratis informations- och diskussionsbaserade seminarier ska arrangeras av HSB Malmö.

  Minst ett seminarium per månad.


  Idéer till dessa seminarier finns inte minst i alla motioner jag skrivit!

 2. Även "vanliga" medlemmar ska vara välkomna (prioriteras).

 3. Dessa seminarier ska utannonseras i god tid bl.a. på startsidan på HSB Malmös webbplats, och skriftligen informeras om till alla förtroendevalda (med rekommendationer att sprida informationen i brf:en).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, såväl för förtroendevalda som för ”vanliga medlemmar”.
Seminarieformen är ett bra sätt att genomföra utbildningar på.


Min kommentar till styrelsens svar:
Precis som för alla andra motioner så försöker styrelsen omformulera motionernas yrkanden så att styrelsen inte ska förpliktigas till något konkret.

Att det är styrelsens "avsikt att vidareutveckla utbildningssidan" säger absolut ingenting!

Att "seminarieformen är ett bra sätt att genomföra utbildningar på" är en kommentar som är av noll relevans för denna motion!

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Vad blev resultatet, dvs vilka vidareutvecklingar av utbildningssidan i denna fråga har styrelsen genomfört sedan årsstämman 2008?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
108. Saknade seminarier

Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.

Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #109 (f.d. #110)

Mera gratiskurser !

Bakgrund:
Kompetenshöjande kurser och seminarier är onekligen ett av de bästa medlen som finns att tillgå för att öka engagemanget och därigenom uppnå viktiga förbättringar i organisationen.

SBC har fler "gratiskurser" än vad HSB har.

Exempel på avgiftsfria kurser från SBC:

1. Du och din förening
2. Bli en bättre ordförande
3. Att läsa en årsredovisning
4. "Fastigheten i fokus"
Info 1. Vattenskador och bostadsrätt
Info 2. Att bygga balkonger
Info 3. Att sälja råvinden
Info 4. Fastighetsägarens ansvar för olyckor i eller omkring fastigheten
Info 5. Stambyte - hur går det till i praktiken?
Info 6. Underhållsplan och flerårsbudget
Info 7. Effektivare styrelsearbete

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Gratiskurser arrangeras mer frekvent av HSB Malmö.

  Med prioritet på demokrati & insyn samt motioner.

 2. Dessa ska vara tillgängliga även för "vanliga" men engagerade medlemmar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.


Min kommentar till styrelsens svar:
Vad betyder detta rent konkret?
Vad är detta för ett rent ut sagt korkat svar på en motion???


Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
109. Mera gratiskurser!

Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.

Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #110A

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur många deltagare har det kommit till HSB Malmös kurs i medlemskommunikation?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #110 (f.d. #111)

Gratis medlemskommunikation

Bakgrund:
Så här skriver HSB Malmö på sin webbplats:

Nyhet! Medlemskommunikation

Syfte
Kursen hjälper styrelsen att förbättra kommunikationen med medlemmarna.

Innehåll
* Hur skapar vi bra kommunikation med våra medlemmar?
* Hur får vi engagerade medlemmar?
* Hur skapar vi nya former för boendeinflytande?

Plats HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15
Kursledare Bengt Skånhamre, HSB Malmö samt extern gästföreläsare
Kursmaterial
Pris 1050 kr inkl. moms

Startdatum
2007-11-14 Kl 18-21


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kurser i medlemskommunikation hålls regelbundet, görs mycket reklam för av HSB Malmö och ska vara gratis!

 2. De ska vara öppna för alla medlemmar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.
Utbildningar samt dess innehåll och målgrupp kan behöva förändras, och därför är det inte lämpligt att stämman fastlägger en viss utbildning eftersom det då blir ett hinder för att just denna utbildning vidareutvecklas.


Min kommentar till styrelsens svar:
Stämman måste nog tyvärr fastlägga en viss utbildning som i denna motion för att det ska hända något, och för att få fram en utbildning som är av värde för HSB Malmö.

Det finns därmed inga som helst hinder att sedan vidareutveckla denna utbildning.

Innehållet i utbildningen fastläggs inte i denna motion, och här är det upp till den styrelse som nu tar över att se till så att det blir ett meningsfullt innehåll.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är?)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
110. Gratis medlemskommunikation

Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.

Utbildningar samt deras innehåll och målgrupp kan behöva förändras. Därför är det inte lämpligt att stämman fastlägger en viss utbildning, eftersom det då blir ett hinder för att just denna utbildning vidareutvecklas.

Styrelsens uppfattning är att det är den operativa ledningen som avgör när en kurs ska debiteras till självkostnad eller genomföras utan kostnad.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #111A

Fråga till styrelsen

 1. Exakt vilka tunga skäl menar HSB Malmös styrelse att det finns för HSB Malmös 42.000 medlemmar att HSB Malmö är medlem i HSB Riksförbund?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #111B

Fråga till styrelsen

 1. Ser inte HSB Malmös styrelse några nackdelar med HSB Malmös medlemskap i HSB Riksförbund, och i så fall vilka?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #111C

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur ser HSB Malmös avtal ut med HSB Riksförbund?

  Detta dokument ska presenteras i sin helhet (enligt koden för föreningsstyrning) för alla medlemmar och läggs till styrelsens skriftliga svar på denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #111D

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur mycket kostar HSB Malmös medlemskap i HSB Riksförbund?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #111 (f.d. #117)

Gå ur HSB Riksförbund

Bakgrund:

Skäl för att vara medlem i HSB Riksförbund saknas
Det finns ingen som någonstans motiverat varför HSB Malmö ska vara medlem i HSB Riksförbund.

Uppdragsavtal för HSB Riksförbund saknas
Det finns heller ingen uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund (vilket får anses vara synnerligen märkligt), i alla fall vad som är känt bland medlemmarna.

Vad tillför medlemskapet i HSB Riksförbund?
Som det fungerar idag kan jag inte se att medlemskapet i HSB Riksförbund tillför någon som helst nytta för HSB Malmö, och jag tror inte att någon annan kan göra detta heller.

Mer skada än nytta?
Frågan är väl snarare om inte HSB Riksförbund ställer till med ner skada än nytta för HSB Malmö, utöver att det är en dyr extrakostnad som skulle kunnat användas till något betydligt meningsfullare än en administrativ enhet i Stockholm som inte ens vill informera om vad som händer i de olika regionerna (vilket torde vara det allra minsta man kan begära av ett riksförbund).

HSB Riksförbund - odemokratisk och insynsbefriad - Inget föredöme!
HSB Riksförbund är en synnerligen odemokratisk och insynsbefriad del av HSB, och jag ser bl.a. av denna anledning inte HSB Riksförbund som något föredöme för hur en förening ska fungera.

Kostsam och ineffektiv del av organisationen
HSB Riksförbund tycks enbart vara en kostsam och ineffektiv organisation.

Vad vet HSB Malmös styrelse om HSB Riksförbund?
Om HSB Malmös styrelse har någon vetskap om vad HSB Riksförbund rent konkret tillför så hoppas jag att HSB Malmös styrelse redogör för detta i detalj, i sitt svar på denna motion.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö lämnar HSB Riksförbund, alternativt att

 2. Krav ställs på HSB Riksförbund att ta fram en detaljerad uppdragsbeskrivning (som ingår i svaret på denna motion) där HSB Riks visar vad de tillför HSB Malmö.

  Efter detta kan beslut tas om HSB Malmö ska lämna HSB Riksförbund.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att HSB Malmö av olika skäl, framförallt demokratiska, ska vara medlem i HSB Riksförbund.


Min kommentar till styrelsens svar:

"Av olika skäl"?
Är detta att anse som tungt vägande skäl för att vara medlem i HSB Riksförbund?

Frågor till HSB Malmös styrelse:
Vad är det för "demokratiska skäl" som gör att vi ska vara medlem i HSB Riks?

Står HSB Riksförbund för demokrati eller kan HSB Riksförbund rentav i vissa delar ha ett dåligt inflytande på alla regionföreningar tillsammans med dess bostadsrättsföreningar?

HSB Malmös styrelse säger här i stället att det inte finns något skäl för HSB Malmö att vara med i HSB Riksförbund!

Varför har HSB Malmö då inte gått ur HSB Riksförbund för länge sedan?

Styrelsen bemöter endast det första av motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
111. Gå ur HSB Riksförbund, Vad händer inom HSB Riksförbund och vilka kontakter?, Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund

Medlems- och intresseorganisationen HSB är fortfarande densamma som vid starten. HSB-rörelsen är uppbyggd som en federation av självständiga juridiska personer i tre organisationsled - bostadsrättsförening, HSB-förening och HSB Riksförbund.

· Det första ledet består av bostadsrättshavare som är medlemmar och ägare av bostadsrättsföreningarna
· Det andra ledet är HSB-föreningen på orten. Medlemmar i HSB-föreningen är bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare samt bosparande medlemmar.
· Det tredje ledet, HSB Riksförbund, ägs av HSB-föreningarna som är de enda medlemmarna i förbundet.

Styrelsens bestämda uppfattning är att federationen har en viktig roll genom att verka tillsammans inom ramen för medlemskapet, och att det regelverk som återfinns i stadgar ska finnas kvar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #111-2

Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?

 1. HSB Malmös styrelse ska löpande redogöra för medlemmarna vad som händer inom HSB Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Malmö har med HSB Riksförbund i olika frågor.

  Redovisning sker på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #111-3

Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund

 1. HSB Malmös styrelse ska redovisa uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund i detalj, bl.a. på HSB Malmös webbplats

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)