Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Styrelse får ej föreslå arvode!
 2. Arvoden ej i basbelopp
 3. Inga förskottsbetalningar av arvoden +
  Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel
 4. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information
 5. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument
 6. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
 7. Innehåll i röstlängd specificeras
 8. Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt
 9. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
  Arvodering av justerare/rösträknareJag ställde 34 frågor till HSB Malmös styrelse under augusti 2007. Den 16 oktober 2007 får jag svar enligt det som jag sedan fört in i mina motioner om motsvarande frågor.
Av de 34 frågorna är 17 frågor helt obesvarade. Utav resterande 17 frågor är det endast 1½ fråga som besvarats med något som hade med frågan att göra.

1 ½ svar från HSB Malmös styrelse på 34 frågor !!!

HSB Malmös styrelse har inte ens lagt ner 5 min
på att bemöda sig med att besvara dessa 34 viktiga frågor!

De flesta av dessa frågor skulle mycket enkelt kunna ha besvarats på ett meningsfullt sätt.
Tyvärr har det visat sig att det är svårt att få raka svar av HSB Malmös styrelse. Som regel får medlemmarna inga svar alls. HSB Malmös styrelse tvingar mig därför att ställa dessa frågor som motioner, eftersom det tycks vara det enda sättet att få svar från HSB Malmös styrelse.

Om ens det hjälper...?

Styrelsens vanligaste trick för att komma runt motioner

Här följer två exempel som jag bara innerligt kan hoppas att vi slipper se styrelsen använda sig av i sina svar till motionerna 2009.
 1. Styrelsen bemöter bara minsta möjliga del (det lättaste) av ett yrkande i stället för att bemöta hela yrkandet eller motionens samtliga yrkanden.

 2. Styrelsen ger ingen deadline för när motionerna ska genomföras. Därmed kan styrelsen (om någon ens märker detta) på nästa stämma ge precis vilka förklaringar som helst till att de yrkanden - som fullmäktige trodde att de beslutat om - inte genomförts.
"Det är styrelsens avsikt..." är inte en formulering som får användas i styrelsens svar på motioner!

MOTION #29A

Fråga till styrelsen

 1. Vem tycker styrelsen det ska vara som föreslår arvode till valberedningen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #29 (f.d. #50)

Styrelse får ej föreslå arvode!

Bakgrund:

Styrelse och valberedning samarbetar för att höja varandras arvoden?
På årsstämman 2007 kunde vi alla notera att först föreslår valberedningen ett skyhögt arvode till styrelsen (som tidigare) och sedan föreslår styrelsens ordförande ett arvode till valberedningen. Dessutom en dubblering av arvodet, och utan ens motivering för detta.

En uppenbart förberedd procedur i överenskommelse mellan styrelse och valberedning.

Tjänster och gentjänster för att höja varandras arvoden
Den som valberedningen fått in i styrelsen kan orimligen sedan föreslå ett arvode till valberedningen. Det gör bara att man börjar misstänka att något gått lurt till.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse får aldrig föreslå arvode till valberedning eller ens ha en uttalad åsikt om vilken nivå valberedningens arvode ska ligga på, eller på annat sätt påverka arvodet till valberedningen!

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsen som kallar till stämma och det är styrelsens uppfattning att styrelsen inför stämman ska lägga de förslag till beslut som inte hanteras på ett specifikt sätt enligt lagar och stadgar.


Min kommentar till styrelsens svar:

Frågor till styrelsen:
Vad har det med motionen att göra att styrelsen kallar till stämma?

Vad baseras styrelsens åsikt på att styrelsen ska lägga "de förslag" som inte hanteras enligt lag och stadgar? Förstår ej!

Att styrelsen med sitt avslag så tydligt markerar att styrelsen vill kunna föreslå arvode till valberedningen visar att styrelsen vill fortsätta ha möjligheten att "muta" valberedningen.

Bland de många fel som finns i koden för föreningsstyrning så står det i §2.1;
"Styrelsen ska lämna förslag på arvode till valberedningen".
Det säger sig själv att det inte ska fungera på detta sätt!

Styrelsens motivering är inget skäl till varför styrelsen ska göra det som vem som helst borde begripa att styrelsen inte ska göra. Styrelsens svar är således ej applicerbart! Därmed kan ej heller styrelsens förslag till avslag antas baserat på denna ytterst märkliga motivering.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
29. Styrelse får ej föreslå arvode

Det är styrelsen som kallar till stämma, och det är styrelsens uppfattning att styrelsen inför stämman ska lägga de förslag till beslut som inte hanteras på ett specifikt sätt enligt lagar och stadgar, eller enligt tidigare stämmobeslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #30 (f.d. #75)

Arvoden och ersättningar ej i basbelopp

ARVODE I KRONOR I STÄLLET FÖR BASBELOPP
På stämman tas beslut om att styrelse, suppleant, etc får arvoden i x basbelopp. Vad som däremot inte framgår är bl.a. om det är prisbasbelopp eller inkomstbasbelopp. Det är rätt stor skillnad mellan dessa. Styrelse och protokollförare justerar sedan fritt basbeloppet till att det ska avse det högre basbeloppet. Inte särskilt snyggt gjort! Faktiskt rent ohederligt!

Inte ett ljud nämns heller på stämman hur mycket basbeloppet är i kronor. Det är ett vanligt förekommande trick, eftersom "ett basbelopp" inte låter så mycket. "Nästan 50.000 kronor" låter däremot betydligt mer avskräckande. Det är helt uppenbart att många inte tänker efter här. Jag tycker inte att HSB Malmö ska ägna sig åt dylika trick för att lura medlemmarna.

Jag önskar att;
 • Alla arvoden ska i fortsättningen alltid specificeras i kronor, dvs samtliga arvoden och ev. ersättningar för alla, inte bara för valberedningen.

  Det finns med 100 % säkerhet ingen som kan motivera varför arvoden ska uppges i basbelopp. HSB Malmös styrelse kommer ej heller att lyckas med detta.
  Den enda effekt det har med "basbelopp" är att det blir betydligt svårare att hålla koll på i redovisningen och det blir mycket lättare att "fuska" på olika sätt.
INKOMSTBASBELOPP - ANVÄNDS INOM HSB MALMÖ
Hur mycket är ett inkomstbasbelopp (används av HSB Malmö)?
För år 2007 motsvarar 1 inkomstbasbelopp 45 900 kr (44 500 kronor för inkomståret 2006).
Inom HSB Malmö finns inte delar av basbelopp, t.ex. 1,2 basbelopp eller 0,5 basbelopp, för att fastställa arvoden/ersättningar.

HSB Malmö vill i protokoll och på stämmor inte uppge hur mycket arvodena motsvarar i kronor (i motsats till hur det normalt går till i fungerande demokratiska föreningar).

Arvoden redovisas inte heller så att fullmäktige och medlemmar kan se hur mycket som verkligen betalats ut (precis som i min egen brf, där för mycket betalats ut under ett antal år).

Det finns andra och stora nackdelar med att använda sig av termerna inkomstbasbelopp, prisbasbelopp och basbelopp. Men dessa tycker jag är helt uppenbara så jag bryr mig inte ens om att gå in på detta här. Stämman får tänka lite själv också.

PRISBASBELOPP - ANVÄNDS I HSB STOCKHOLM M.FL.
Hur mycket är ett prisbasbelopp (används av HSB Stockholm, och de flesta andra)?
För inkomståret 2007 motsvarar 1 prisbasbelopp 40 300 kr (39 700 kronor för 2006).

Inom t.ex. HSB Stockholm finns ner till tusendelar av basbelopp för att fastställa arvoden och ersättningar (t.ex. 0,005 av ett prisbasbelopp).

HSB Stockholm uppger i protokoll och på stämmor hur mycket arvodena motsvarar i kronor.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Samtliga arvoden och ersättningar som stämman beslutar om ska alltid och överallt uttryckas i svensk valuta. Detta för att få en tydlighet i arvodena.

  Begreppet basbelopp ska aldrig mer användas.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex, som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av Riksförsäkringsverket.
Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.
Det är styrelsens uppfattning att genom att använda inkomstbasbeloppet som grund för beräkning av fasta arvoden till HSB Malmös förtroendevalda har stämman ett smidigt verktyg som följer utvecklingen av ersättningar i samhället i övrigt med behövliga årliga justeringar av ett för HSB Malmö oberoende organ.

Min kommentar till styrelsens svar:

I vanlig ordning så drar styrelsen upp ett antal punkter som inte har med motionen att göra och vars enda syfte är att ta bort fokus från vad motionen handlar om.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
Varför vill styrelsen inte vara öppen?

Tycker styrelsen det är bättre att lämna alla dörrar öppna för möjligheter att fuska och vara så otydliga som möjligt?

Är styrelsen motståndare till en medlemskontroll?


Är inkomstbasbeloppet ett "smidigt verktyg"?
Jag tror att styrelsen måste fundera på i vilka sammanhang ordet "verktyg" kan användas.

Det finns inget som helst "smidigt" med detta. Det är minst lika "smidigt" att säga och fastställa en summa i kronor som att säga en nivå i basbelopp! Sammantaget smidigare!

Skälet till styrelsens höga arvode i förhållande till prestation
Det är naturligtvis inte utan anledning styrelsen lyckats få mer i arvode jämfört med den dubbelt så stora styrelsen i HSB Stockholm.

Styrelsen talar bara i eget intresse
Klart att styrelsen då vill behålla detta system i stället för att se till föreningens och medlemmarnas bästa.

Om man skulle ta bort termen basbelopp i samband med arvoden och ersättningar så innebär det att stämman inte bara skulle börja förstå vilka summor det handlar om, utan stämman skulle också tvingas att tänka efter hur stort arvode som styrelsen egentligen ska få/förtjänar i förhållande till de krav som stämman ställer på styrelsen.

Det finns två alternativ;
1. Ta bort basbelopp i alla diskussioner om arvoden (bäst!).
2. Behålla basbelopp, men i alla skrivelser, protokoll och sammanhang som basbelopp används vid varje tillfälle komplettera med exakt hur mycket det aktuella basbeloppet motsvarar i kronor (mindre bra alternativ som bara ger onödig information!).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
30. Arvoden och ersättningar ej i basbelopp

Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex, som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av Riksförsäkringsverket. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.

Det är styrelsens uppfattning att genom att använda inkomstbasbeloppet som grund för beräkning av fasta arvoden till HSB Malmös förtroendevalda, har stämman ett smidigt verktyg som följer utvecklingen av ersättningar i samhället i övrigt med behövliga, årliga justeringar av ett för HSB Malmö oberoende organ.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #31A

Fråga till styrelsen (och revisorer)

 1. Exakt hur mycket har under det senaste året (dvs ett år tillbaka i tid från idag) betalats ut till HSB Malmös valberedning, och vid vilka datum, och för vilken period?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #31B

Fråga till styrelsen (och revisorer)

 1. Har några mötesarvoden utbetalats till någon förtroendevald under 2007-2009?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #31C

Fråga till styrelsen (och revisorer)

 1. Tycker HSB Malmös styrelse att avvikelser i årsredovisningen någonsin kan förklaras med att det "bara" är "fel i periodiseringen", och sedan får man nöja sig med detta svar?

  Exakt vad tycker styrelsen ska hända efter att revisor eller HSB-ekonom gett svaret att det är ett "fel i periodiseringen" i årsredovisningen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #31 (f.d. #112)

Inga förskottsbetalningar av arvoden +
Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel

Bakgrund:

Årsredovisningen möjliggör inte att kontrollera om rätt arvode utbetalats
I min förening så har under ett antal år för mycket i arvode betalats ut till styrelsen.
Ingen medlem har reagerat på detta, bl.a. pga att det i praktiken är fullständigt omöjligt för medlemmarna att med dagens felaktiga system utifrån årsredovisningen se om rätt summor utbetalats.

Ingen kontroll av revisorer
Externrevisorn som anlitas av HSB har heller aldrig reagerat på detta.
Trots framställda otvetydiga bevis att det utbetalats för mycket i arvode till styrelsen i min egen brf så har ingen - varken brf-styrelsen eller HSB - velat undersöka saken närmare.

HSB Malmö bistår brf-styrelsen i att dölja siffror
När jag försöker utreda frågan så samarbetar styrelsen i min förening med HSB Malmö för att exakta uppgifter inte ska lämnas ut om gjorda utbetalningar till styrelsen.

Standardsvaret från HSB när man hittar fel i årsredovisningen är att det är "fel i periodiseringen", sedan får medlemmarna inte mer information
Inte heller ett ord sägs om hur felaktigheterna korrigeras av HSB Malmö (som skriver årsredovisningen) i nästa årsredovisning, etc. (vilket naturligtvis gör att svaret om "periodiseringsfel" då inte kan tolkas på annat sätt än att det är en medveten osanning).
Därmed kan brott aldrig bevisas, och HSB går alltid fri.

Om detta är en brottslig handling av HSB Malmö kan jag inte säga, utan det får var och en fundera på. Jag kan bara redovisa fakta.

Utbetalningsdatum uppges ej
Ett av många problem här är att arvoden ibland betalas ut i förskott, och utbetalningsdatum redovisas aldrig för medlemmarna, vilket gör det ytterst komplicerat för medlemmarna att kontrollera om rätt arvoden utbetalats.

Vi kan tyvärr dessutom konstatera att revisorer inte kontrollerar detta heller.

Hur kommer styrelsen att svara på denna motion?
Det är min förhoppning att styrelsen inte svarar på denna motion med upplysningar som vi alla redan känner till, dvs att medlemmarna på stämman kan kräva en begära att revisorn undersöker siffrorna, etc, etc. Det är inte det som min motion går ut på!

Vad tror du styrelsen gjorde? Jo, de svarade 2008 precis så som jag här bad dem att inte svara!


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arvoden inom HSB Malmö ska ej betalas ut i förskott.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna.
Man kan även fråga om detta på stämman.
Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för.
I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen skriver;
"Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman".
Är det en grundkurs i bostadsrätter för fullmäktigeledamöterna? Jag t.o.m. skrev i min motion (se ovan) att jag inte ville ha detta svar, eftersom ett dylikt svar inte hade med min motion att göra!!!

Styrelsen skriver;
"Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för".
Denna motion handlar just om att fastställa en praxis för detta!

"Ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter"?
Fråga till styrelsen:
Vad innebär detta, och vad har det med motionen att göra?

Styrelsen skriver;
"I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda".
Tyvärr finns det inget i min motion som är tillgodosett, som det ser ut idag.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är?)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
31. Inga förskottsbetalningar av arvoden + Specifikation av arvoden och inga periodiseringsfel, Redovisning av arvoden, Utbetalningsdatum för arvoden, Periodiseringsfel?

Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.

Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för. I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #31-2

Redovisning av arvoden

 1. I HSB Malmös årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken period som avses.

  (Detta inte minst för att visa brf:arna hur det ska se ut.)

 2. På HSB Malmös webbplats redovisas alla utbetalningar till förtroendevalda, med datum för varje utbetalning.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #31-3

Utbetalningsdatum för arvoden

 1. HSB Malmö ska aktivt arbeta för att utbetalningsdatum för arvoden, och perioder för vilken utbetalningen gäller, alltid redovisas i brf:arnas årsredovisningar.

  (Detta är särskilt lätt för HSB för de brf:ar som har förvaltningen hos HSB.)

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #31-4

Periodiseringsfel?

 1. HSB Malmö ska med information till anställda, till brf:arna och till medlemmarna arbeta löpande och kraftfullt för att felaktigheter/avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras enbart med att det är fel i periodiseringen.

  Det måste då exakt redovisas bl.a. hur felet uppstått, vilka åtgärder som görs för att "periodiseringsfel" inte sker igen och vilka siffror som egentligen gäller.


 2. Korrigering måste också göras i efterföljande årsredovisning.
  Med särskilda kommentarer om vad som egentligen gällt tidigare år.

 3. Korrigeringar förs också in i stämmoprotokoll.

 4. Detta gäller naturligtvis inte bara brf:arnas årsredovisningar, utan även HSB Malmös årsredovisning.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #32A

Frågor till styrelsen

 1. Exakt hur ser regelverket för arkivering ut idag?

 2. Hur sker arkivering idag?

  Vad arkiveras?

  För hur lång tid?

  Vilken kontroll finns?

  Etc.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #32B

Frågor till styrelsen

 1. Arkiveras idag följande;
  - Stämmoprotokoll?
  - Dagordning?
  - Röstlängd?
  - Motioner?
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen?


 2. För hur länge?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #32C

Frågor till styrelsen

 1. Exakt hur ser regelverket för gallring ut idag?

 2. Har det gallrats något överhuvudtaget sedan starten av HSB Malmö, och i så fall vad och när?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #32 (f.d. #51)

Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information

Bakgrund:
En av de oändligt många bitar som vi inte vet något om för HSB Malmö är arkiverings- och gallringsrutiner. Styrelsen är säkert också okunnig om detta. Detta är något som delägarna inom HSB Malmö absolut måste få vara med och besluta om.

Det är värdefull historia som säkert innehåller ett antal guldkorn.

Man får väl förutsätta att det finns någon form av rutiner för detta idag.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det som HSB Malmö ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är bl.a.;
  - Stämmoprotokoll
  - Dagordning
  - Röstlängd
  - Motioner
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen.


 2. Alla styrelseprotokoll med tillhörande dokument från såväl HSB Malmös styrelse som brf:arnas styrelseprotokoll ska också arkiveras för "all framtid".

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras och ge möjlighet till framtida forskning. Sådan forskning av materialet ska genomföras med vedertagna vetenskapliga metoder.
Tillgång till omfattande historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.


Min kommentar till styrelsens svar:
Notera hur styrelsen undviker att bemöta motionens yrkanden.

"Sådan forskning av materialet ska genomföras med vedertagna vetenskapliga metoder"?
Fråga till styrelsen:
Hur definieras dessa metoder, var går gränserna och vem ska avgöra vad dessa "vetenskapliga metoder" är utifrån vad?

"Tillgång till omfattande historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen"???
"Omfattande historiskt material" är inte vad jag motionerat om.
Fråga till styrelsen:
Prövning baserat på vad, enligt vilka kriterier?

Styrelsen har inte besvarat frågorna som ställts till styrelsen i motionen.

Total avsaknad av rutiner!
Styrelsen försöker dölja detta, men alla kan nu bara kallt konstatera att det inte ens finns några rutiner för detta (precis som för så mycket annat). Därför måste dylika rutiner tas fram.

Styrelsen bemöter motionen endast delvis, dessutom bara ytligt, varför styrelsens svar ej är applicerbart! Därmed kan styrelsens förslag (vilket det nu är) ej antas.

Det är bra att styrelsen i övrigt håller med mig och alltså kan stämman besluta i enlighet med yrkanden i denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
32. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, Fullmäktige beslutar om gallring, Upplysning till alla medlemmar om arkiveringsregler och gallringsregler, Utomstående ska tillåtas forska i HSB Malmös arkiv

Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras för bland annat framtida forskning. Sådan forskning, med material som grund, ska genomföras med vedertagna, vetenskapliga metoder. Tillgång till historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #32-2

Fullmäktige beslutar om gallring

 1. Vid gallring så tas särskilt beslut om detta av fullmäktigestämman.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #32-3

Upplysning till alla medlemmar om arkiveringsregler och gallringsregler

 1. HSB Malmös styrelse ska på HSB Malmös webbplats (utöver i svaret på denna motion) upplysa om exakt vilka arkiverings- och gallringsregler som gäller (på fast plats i menyn, och inte i nyhetskolumnen som annars är den enda plats där det är i alla fall lite aktivitet).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #32-4

Utomstående ska tillåtas forska i HSB Malmös arkiv

 1. Det fastställs att utomstående som vill forska i HSB Malmös arkiv ska ha fritt fram att göra detta, med de restriktioner som HSB Malmös styrelse tar fram och offentliggör på HSB Malmös webbplats, tillsammans med information om att arkivet är öppet för dem som vill använda sig av arkivet.

 2. Det fastställs också exakt vad som gäller för enskilda medlemmars rätt att ta del av HSB Malmös arkiv.

  Enskilda medlemmar i HSB Malmö ska ha rätt att ta del av arkivet!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #33 (f.d. #52)

Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument

Bakgrund:
Beslut som kan gälla längre än till nästa årsstämma, dvs som inte helt uppenbart (uttryckligen) bara är giltigt till nästa årsstämma, ska dokumenteras i ett separat dokument som förvaras på säker plats och som alla har tillgång till.

Exempel:
Styrdokument, policies, policyförändringar, ändrade arbetsrutiner (som denna motion)...

Anledning:
Man ska inte behöva leta sig fördärvad i ostrukturerade och oindexerade protokoll efter information om vad som gäller i olika frågor, och/eller bakgrunden till tidigare beslut, mer eller mindre långt tillbaka i tiden.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Stämmobeslut som gäller längre än 1 år förs in i separat offentligt dokument
  Alla beslut som tas på stämman och som gäller eller kan gälla längre än till nästa årsstämma ska föras in i ett speciellt, separat dokument som läggs ut offentligt på HSB Malmös webbplats.

 2. Markering görs i stämmoprotokollet om att punkten kopierats till detta dokument.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattas av HSB Malmös fullmäktige.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsens svar förpliktigar inte till mycket, precis så som styrelsen vill ha det i alla frågor.

Men annars tycker jag att styrelsens motivering låter som att de föreslår bifall till den motion som de skriver att de föreslår avslag till.

Styrelsens svar har föga med motionens yrkanden att göra!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
33. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument

Styrelsen publicerar redan idag på HSB Malmös hemsida stämmoprotokoll efter justering.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #34 (f.d. #53)

Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll

Bakgrund:

Protokoll speglar inte verkliga beslut
Ett av de absolut vanligaste felen på stämmor lär vara att beslut inte förs in i protokoll så som de tagits (som vi kan konstatera bl.a. från HSB Malmös stämmor och protokoll).
Det måste till förändringar här så att protokollen verkligen speglar de beslut som tagits.

Yrkanden skrivs in exakt som motionären formulerat dem, med ev. avvikelser
De yrkanden som gjorts ska föras in exakt som de skrivits av motionären. Efter detta så skriver protokollföraren in de eventuella avvikelser som stämman tydligt beslutat om.

Minskar avsevärt risken för manipulerade beslut i protokoll
Detta är utan tvivel det absolut bästa sättet att få så korrekta protokoll som möjligt. Utöver detta så minskar det kraftigt protokollförarens möjligheter att medvetet manipulera besluten. Denna förändring medför en betydligt ökad säkerhet för medlemmarna.

En självklarhet
Det finns säkert brf:ar som gör på detta enda rätta sätt, men att det inte alltid fungerat så här tidigare i alla föreningar måste vara något av det märkligaste som någonsin förekommit i bostadsrättsföreningar!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla yrkanden som görs i motioner ska föras in i protokoll exakt så som de formulerats.

  Motsvarande görs för tilläggsyrkanden.


  Dvs precis så som gjordes på HSB Malmös årsstämma 2008.

 2. Sedan får protokollföraren efter detta specifikt föra in vilka konkreta avvikelser som gjorts i det beslut som togs på stämman om beslut inte tagits helt enligt motionen eller helt avslagits.

  Detta görs lämpligen under särskild rubrik för detta ("Beslut om avvikelser från motion")

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång.


Min kommentar till styrelsens svar:
Som alla kan se så vill styrelsen inte på det minsta sätt bemöta mina argument för denna motion (precis som för alla andra motioner).

Men det är bra att styrelsen gör det så lätt för alla att se hur viktigt det är att stämman tillstyrker denna motion enligt mina förslag.

Styrelsens avslag indikerar att styrelsen är rädd för korrekta stämmoprotokoll.

Fråga till styrelsen:
Tycker inte styrelsen att medlemmar/fullmäktige ha några rättigheter eller någon säkerhet?

Styrelsen, som inte vill ha någon medlemskontroll eller högsta möjliga säkerhet i rutiner, vet att det med denna metod blir betydligt svårare att manipulera protokoll så som t.ex. för beslutet på årsstämman 2007 om information om enskild medlems motionsrätt.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
34. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll

Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #35A

Frågor till styrelsen

 1. Hur resonerar HSB Malmös styrelse när styrelsen i klartext (se bl.a. styrelsens svar till klandret av årsstämman 2007) säger att man kan strunta i att föra en röstlängd?

 2. Vilka fördelar ser styrelsen med att inte föra en röstlängd?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #35B

Fråga till styrelsen

 1. Anser HSB Malmös styrelse att styrelsen sänder ut rätta signaler till bostadsrättsföreningarna genom att hävda något så felaktigt och farligt som att man inte behöver föra röstlängd?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #35 (f.d. #61)

Innehåll i röstlängd specificeras

Bakgrund:

Regelverk för röstlängd saknas
En av de många stora bristerna i HSB Malmös stadgar är att det helt saknas ett regelverk för röstlängder. HSB Malmös styrelse vill t.o.m. tolka lagen som att röstlängder inte ens behöver upprättas, vilket vi alla klart och tydligt kan se är HSB Malmös ståndpunkt från det svar som HSB Malmös styrelse gett på klandret av årsstämman 2007 (styrelsens åsikt stämmer dock ej).

HSB Malmös styrelse har fel i att röstlängd inte behövs för HSB Malmö, och man förväntar sig nog att en styrelse kan regelverket betydligt bättre i så grundläggande frågor.

Även om HSB Malmös styrelses skriftliga svar till domstolen att röstlängder inte behöver upprättas säkert bara var ett desperat försök för att klara sig undan sitt ansvar så är det beklämmande att en styrelse uttalar sig på detta sätt, utan substans.

HSB Malmö ska vara ett föredöme för brf:arna, inte tvärtom!
Det är beklagligt att en organisation som ska agera som ett föredöme för bostadsrätts-föreningarna gör dylika uttalanden, i stället för att ta ansvar för sina handlingar.

Mitt förslag
Mitt förslag nedan på hur röstlängden ska utformas kan tyckas omfattande, men i praktiken blir det inte så mycket som det ser ut. Jag har bara beskrivit posterna väldigt detaljerat (för att försöka undvika missförstånd). Det är naturligtvis möjligt att plocka bort någon post från detta förslag (t.ex. så försvinner posterna för ombud/biträden samt för fullmakter eftersom dessa inte förekommer inom HSB Malmö... vilket de i och för sig kanske borde i vissa lägen).

Som tidigare... fast bättre
Resultatet av nedanstående lista blir i praktiken ganska likt som röstlängden redan ser ut idag i nästan alla bostadsrättsföreningar (och tidigare år i HSB Malmö, utom år 2007).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Röstlängder ska alltid finnas för stämmor och de ska innehålla minst nedanstående information.
  Röstlängd ska;
  1. dateras för när den upprättats.
  2. undertecknas av protokollförare samt av den som satt ihop röstlängden (om annan än protokollföraren), och därefter av mötesordföranden.
  3. signeras av alla justerare med datum för när justering utförts (datum för mottagande och avlämnande för var och en av justerarna).
   Varje sida i röstlängd (såväl som i protokoll) ska signeras av såväl protokollförare som respektive justerare och mötesordförande.
  4. innehålla samtliga på stämman närvarande personer;
   namn och brf, vilken förtroendepost som innehas, samt om det är en röstberättigad fullmäktige.
  5. innehålla alla ev. ombud/biträden där dessa tydligt markerats som sådana.
  6. innehålla namn och position (yrke) för alla deltagare från HSB.
  7. innehålla namn och position på mötesordföranden och protokollförare.
  8. innehålla info om vilka som utnämnts till justerare och rösträknare.
  9. innehålla info om vilka personer som röstlängden kompletterats med under stämmans gång (tillsammans med info under vilken punkt i dagordning).
  10. numreras per deltagare (en numrering per röstberättigad och en numrering per övriga stämmodeltagare).
  11. innehålla information om ev. fullmakter (vem har fullmakt för vem).
   Om inga fullmakter förekommit ska detta särskilt nämnas.
  12. kompletteras med ev. fullmakter.
Denna motion är samma som motion #8 till den inställda extrastämman 2007-10-11.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive brf att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen tycks vara emot all form av medlemskontroll, och bryter mot i princip allt som styrelsen skrivit den senaste tiden om öppenhet, demokrati och medlemskontroll.

"Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive brf att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor".
Här har HSB Malmö möjlighet att göra något bra för medlemmarna. Alla utom HSB Malmös styrelse vet att informationen brister rätt kraftigt i många föreningar.

HSB Malmö kan med ytterst enkla medel värna om medlemmarnas intressen genom att öka informationen till medlemmarna. I stället vill styrelsen lägga över allt ansvar för information och kontroll på andra. Det ligger inte i HSB Malmös styrelses intresse att medlemmar är informerade, och HSB Malmös styrelse gör vad de kan för att motverka upplysta medlemmar.

"Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet"?
Fråga till styrelsen:
Vad har detta, och den andra meningen i styrelsens svar, med motionen att göra?
Röstlängden möjliggör också en medlemskontroll! Det är inte minst viktigt!

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) kan ej antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
35. Innehåll i röstlängd specificeras

Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.

Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive bostadsrättsförening att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #36A

Fråga till styrelsen

 1. Vad exakt innebär "fullgjort sina skyldigheter" i HSB Malmös stadgar som säger;
  "Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter till föreningen"?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #36B

Frågor till styrelsen

 1. Är det styrelsens åsikt att motionärer som inte är fullmäktige har begränsad frågerätt för sina motioner jämfört med motionärer som är fullmäktigeledamöter?

 2. I så fall vilka begränsningar och baserat på vilken lag eller vilka stadgar?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #36C

Frågor till styrelsen

Frågor till HSB Malmös styrelse, med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning
 1. Vad innebär rent konkret; "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden"
  under § 1.3.3?

 2. På vilket sätt har detta att göra med fullmäktiges frågerätt och möjlighet att påverka?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #36 (f.d. #62)

Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt

HSB Malmös stadgar är i allra högsta grad ofullständig och t.o.m. rent felaktig i vissa avseenden. Även om en stadgegrupp tillsatts för att försöka förbättra och anpassa stadgarna, så är det uppenbart att HSB Malmös stadgar även fortsättningsvis måste befinna sig i en löpande förbättringsprocess, pga att inget aktivt förändringsarbete utförts under så lång tid tidigare.

Förhoppningsvis kan fullmäktigeledamöterna börja aktivera sig här och se till att komma med bra och väl genomtänkta förslag på stadgejusteringar som säkrar HSB Malmös framtid, så att det blir en så demokratisk och bra miljö som möjligt.

 1. §1.3, §1.3.2, §1.3.3 i HSB:s kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Malmös stadgar.
  1.3 "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige."
  1.3.2 "Till justerare vid föreningsstämma ska utses fullmäktige som inte är styrelseledamöter eller anställda i föreningen."
  1.3.3 "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut."
 2. I §1.3.2 ändras "fullmäktige" till "medlem".
 3. I §1.3.3 läggs "motionärer" till.
 4. §1.3.3; "Inom ramen för lagens bestämmelse om stämmoordföranden" förtydligas (eller tas bort).
Idag står det i HSB Malmös stadgar;
Föreningsstämma
§ 15
Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar.


Vad tror du "medlemmar betyder?
Medlem i HSB Malmö eller medlem i HSB rent generellt?


Denna motion är samma som min motion #11 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Nedanstående paragraf från HSBs kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Malmös stadgar snarast.

  "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar i HSB Malmö, även de som inte valts som fullmäktige".


  Här har HSB Malmös stadgegrupp föreslagit extra begränsningar jämfört med koden för föreningsstyrning;
  "Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter till föreningen".

  Denna begränsning med "fullgjort sina skyldigheter" är inte lyckad!
  Ingen definition finns på vad som avses.
  Jag vet föreningar där denna formulering missbrukats.

  Om denna formulering ska finnas med så måste den definieras i stadgarna så att inga tveksamheter råder om vad som avses.

  Nu blev det inte enligt stadgegruppens förslag, utan texten i stadgarna §15 lyder;
  "Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar".

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Motionärens frågeställningar ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Styrelsen har alltså ingen egen åsikt i frågan?

Men nu är det så att alla mina "frågeställningar" i denna motion inte ingått i stadgegruppens arbete, vilket framgår för alla som läst stadgegruppens förutsättningar.
Med tanke på att delar av styrelsen ingått i stadgegruppen så tycker man att styrelsen borde känna till detta.

Styrelsens svar är felaktigt.
Det jag tar upp här har ej behandlats av projektgruppen.

Mina förslag är helt fristående från projektgruppens arbete.
Dessutom är stadgegruppens arbete avslutat.

Styrelsens svar är således ej applicerbart, och stämman kan därmed omöjligen anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
36. Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt

Den av styrelsen utsedda projektgruppen, som hade i uppdrag att ta fram nya stadgar, presenterade dessa på årsmötet 2008.

Föreningen antog nya stadgar under 2008, genom beslut på årsmötet och på extra föreningsstämma i augusti. Stadgarna inregistrerades vid Bolagsverket i december 2008.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #36-2.

Stadgeändring justerare

Följande läggs snarast in i HSB Malmös stadgar;
 1. "Till justerare vid föreningsstämma ska utses person som inte är styrelseledamot eller anställd i föreningen, eller med nära koppling till dessa."

  Lämpligen ersätts "person" med "stämmodeltagare". Det inte finns ingen anledning (vad skulle det i så fall vara?) att begränsa justerare till t.ex. medlemmar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #36-3.

Stadgeändring frågerätt

Följande läggs snarast in i HSB Malmös stadgar;
 1. "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige och motionärer på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut".

 2. Formuleringen "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden" (§ 1.3.3 i koden) förtydligas så att alla förstår vad som menas, alternativt tas bort.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #37 (f.d. #66)

Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare

HUR SKA MAN FÅ JUSTERARE ATT TA SITT UPPDRAG PÅ ALLVAR?

Justerare struntar i sitt uppdrag
Vi kan se från årsstämman 2007 att de två som justerat detta protokoll helt struntade i att anmärka på något fel, trots att protokollet var smockfullt med fel från start till slut. De flesta helt uppenbara fel, där man inte ens hade behövt närvara på stämman för att kunna konstatera att det måste ha varit felaktigt. Vissa av felen var kanske av mindre betydelse, men ändå viktiga. Andra fel i protokollet var mycket allvarliga.

Valberedningen gör ingen kontroll av dem som de föreslår
Det var valberedningen som gav dessa förslag på justerare, och det är helt uppenbart att valberedningen också struntat i att kontrollera de ansvarigas kompetens för uppgiften.

Allvarliga konsekvenser
Behöver jag förklara hur farligt det är för verksamheten med justerare som inte bryr sig om att fullgöra sitt uppdrag? Speciellt när stämmoordföranden, som i fallet med årsstämman 2007, intygar korrektheten i protokollet utan att ens läsa igenom det, vilket han inte kan ha gjort.
Rösträknare - förbättringar måste göras i systemet
Även rösträknarna på denna stämma genomförde ett inte så lyckat arbete. Rösträkningen blev väldigt utdragen. Det berodde i och för sig säkert på att det valdes alldeles för få rösträknare på stämman, så rösträknarna kan inte klandras för detta, men det är uppenbart att det behöver genomföras avsevärda förbättringar även inom detta område.

Frågan är om det räcker med att bara tillsätta fler rösträknare (minst 4, enligt stadgegruppens förslag), fram till dess att ett bättre system för röstning tagits fram?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Justerares och rösträknares uppgifter specificeras, med konsekvenser om uppdraget missköts

  Styrelsen för HSB Malmö ansvarar för att det snarast (inom 3 månader, om det inte är gjort före stämman) sätts ihop en så detaljerad beskrivning som möjligt över vad justerarnas och rösträknarnas uppgifter, ansvar och skyldigheter är.

  • Med tydliga och konkreta konsekvenser om dessa uppgifter missköts.
   Jag överlåter till stämman att föreslå hur detta ska formuleras.


 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på HSB Malmös webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!

  Information läggs även snarast ut i HSB Malmös medlemstidning.
Denna motion är samma som motion #9 till den inställda extrastämman 2007-10-11.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag (att-satserna 2 samt 3). I övrigt anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy.
Det är vidare styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har och ska därför inte arvoderas.


Min kommentar till styrelsens svar:

Frågor till styrelsen:
Vi vet alla att funktionerna som justerare och rösträknare är "engångsuppdrag", men vad har det med saken att göra?
Styrelsen undviker som vanligt att bemöta alla argument.

Om det "samanfaller med fullmäktigeuppdraget" att vara rösträknare & justerare så ska väl alla fullmäktigeledamöter vara justerare/rösträknare? Eller det ska bara sammanfalla för vissa?

Poängen med min motion är att införa lite kvalitet i uppdragen som justerare/rösträknare.
Dessa uppdrag har utförts under all kritik tidigare, och styrelsen har inte ett enda förslag att komma med till att förbättra detta.

Styrelsen bifaller i förtäckta ordalag yrkande #1, men tar bort allt som förpliktigar och bemöter inte biten om konsevenser ifall uppdraget missköts.

Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för de förtroendevalda inom HSB Malmö, och för justerarnas samt rösträknarnas uppgifter?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
37. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare

Det är styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har. I orden ligger också vilket uppdrag som avses och vad som ska utföras. Styrelsen anser inte att dessa ska arvoderas.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #37-2

Arvode till justerare

 1. Justerare ska arvoderas
  Detta för att försöka uppnå ett bättre resultat så att vi slipper se så felaktiga protokoll som för årsstämman 2007, där ingen justerare hade en enda anmärkning trots att protokollet var behäftat med en mycket stor mängd felaktigheter.

  • Nivån på arvodet (ej i basbelopp) överlåter jag åt fullmäktigeledamöterna att föreslå och ta beslut om på denna stämma (t.ex. 300 kr).


 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på HSB Malmös webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!

  Information läggs även snarast ut i HSB Malmös medlemstidning.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #37-3

Arvode till rösträknare

 1. Aktiva rösträknare ska arvoderas (dvs de rösträknare som utfört rösträkning).

  • Nivån på arvodet (ej i basbelopp) överlåter jag åt fullmäktigeledamöterna att föreslå och ta beslut om på denna stämma (t.ex. 200 kr).


 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på HSB Malmös webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!

  Information läggs även snarast ut i HSB Malmös medlemstidning.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)