Motioner till HSB Malmö 2009
Klander av HSB Malmös årsstämma 2008

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Klander av HSB Malmös årsstämma
Klandret av HSB Malmös årsstämma 2008, pga av främst brott mot likabehandlingsprincipen, har hanterats på ett, enligt min mening, synnerligen dåligt sätt av HSB Malmös styrelse.

Här nedan redovisas händelseförloppet, där HSB Malmös styrelse först gavs alla möjligheter att söka en alternativ lösning för att därmed avstyra klandret.

HSB Malmös styrelse visade tyvärr inget som helst intresse av att i en öppen och ärlig dialog resonera fram en bättre lösning än ett klander.

Inte heller efter att klandret lämnats in var HSB Malmös styrelse det minsta intresserad av att lösa problemen på smidigast möjliga sätt.

Detta finner jag mycket tråkigt med anledning av att när hanteringen sker på ett så oprofessionellt sätt så är det bara i slutänden medlemmarna som drabbas.

HSB Malmös styrelse såg hellre att den bästa och enda lösningen skulle vara att anlita en advokat som ska försöka försvara stämmans odemokratiska beteende, i strid med alla värderingar som tidigare uttryckts av HSB, inkl. kod för föreningsstyrning, ETHOS, etc.


MOTION #205A

Frågor till styrelsen

 1. Anser styrelsen att styrelsen agerat på rätt sätt avseende klandret av HSB Malmös årsstämma 2008?

 2. Vad var styrelsens skäl till att styrelsen inte ville försöka komma fram till en lösning innan (eller ens efter) klander lämnades in?

  Claes Caroli, du säger att öppenhet och samverkan är dina ledord, men varför ville du inte visa öppenhet och samverkan när det gällde klandret och inlett en diskussion med mig för att försöka komma till en lösning utan att klander behövde lämnas in?

 3. Jag fick löfte om att styrelsen skulle återkomma till mig i anledning av klandret efter styrelsens arbetsmöte i slutet av augusti. Vad kom styrelsen fram till på detta oredovisade arbetsmöte och vad var anledningen till att styrelsen inte höll sitt löfte här?

 4. Varför ville styrelsen inte ens bemöta mina förslag den 6/8 och 12/8 2008, och sedan en tredje gång, på hur vi enkelt skulle kunna slippa ett klander?

 5. Varför har styrelsen inte i något läge tagit avstånd från den behandling jag utsattes för på årsstämman 2008?

  Notera att mina frågor är helt fristående från den rättsliga processen, och det enbart är styrelsens personliga åsikter jag efterfrågar! Åsikter som inte bara jag anser mig ha rätt att ta del av, utan kanske framförallt åsikter av värde för alla HSB Malmös medlemmarna.

Det är min förhoppning att styrelsen inte svarar på ett undvikande sätt bara av rädsla för att stöta sig med fullmäktige, utan att konkreta svar ges av styrelsen!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #205B

Frågor till styrelsen

 1. Med hänsyn till de synpunkter jag lämnat in i samband med mitt klander av årsstämman 2008, tycker HSB Malmös styrelse att årsstämman 2008 genomfördes på ett klanderritt sätt?

 2. Vad, rent konkret, tycker HSB Malmös styrelse att fullmäktige (inkl. HSB Malmös styrelse gjorde fel på årsstämman 2008?

 3. Vilken medlemsnytta ser styrelsen i att fullmäktige stoppade mina motioner?

 4. Tycker HSB Malmös styrelse att hanteringen av mina motioner var etiskt korrekt och i överensstämmelse med HSB:s kärnvärderingar?

 5. Är det i linje med HSB Malmös etiska värderingar att behandla motioner och motionär på det sätt som skedde på HSB Malmös årsstämma 2008?

 6. Instämmer styrelsen med mig i att jag på årsstämman 2008 utsattes för en särbehandling?

 7. Tycker HSB Malmös styrelse att det är i överensstämmelse med likhetsprincipen att selektera bort specifikt mina motioner, så som skedde på årsstämman 2008?

 8. Claes Caroli, jag såg att du röstade mot alla mina motioner som jag hann presentera innan min motionsrätt försvann.
  Står du för detta agerande från dig idag, och tycker du att det var rätt gjort?


 9. Varför har styrelsen för HSB Malmö än idag inte tagit avstånd från stämmans odemokratiska beslut att frånta mig rätten att försvara mina motioner?

Jag kan bara hoppas att styrelsen inte fegt svarar att detta är under juridisk prövning, eftersom styrelsen måste kunna ha en åsikt oavsett detta (annars vore det väldigt märkligt)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #205C

Frågor till styrelsen

 1. Vad är det som gör att styrelsen utan styrelsebeslut för detta anser att styrelsen kan anlita en advokat för delägarnas pengar för att bemöta ett klander av stämma?

 2. Jag anser inte det är anständigt av en styrelse att anlita en advokat mot en medlem som klandrar en stämma enbart för alla medlemmars bästa och helt utan egen vinning. Därför vill jag veta hur styrelsen motiverar sitt beslut i denna fråga?

 3. Hur resonerade styrelsen på det styrelsemöte som styrelsen hade efter enskilda ledamöters beslut om att anlita advokaten (utdrag från styrelseprotokoll erfordras).

 4. Vem i styrelsen tog beslutet att anlita Blanka Kruljac utan att detta hade föregåtts av ett styrelsebeslut?

Det är min förhoppning att styrelsen inte svarar på ett undvikande sätt, utan att konkreta svar ges av styrelsen!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #205D

Fråga till styrelsen

 1. Helt fristående från klandret, tycker HSB Malmös styrelse att det är enligt regelverken att ett beslut som tagits av stämman i ett skede sedan ändras i ett annat skede av samma stämma?

  T.ex. om man beslutar vilka som ska ingå i styrelsen i punkten för detta, och sedan i en annan punkt i dagordningen ändrar detta beslut.

Det är min förhoppning att styrelsen inte svarar på ett undvikande sätt bara av rädsla för att stöta sig med fullmäktige, utan att konkreta svar ges av styrelsen!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #205E

Fråga till styrelsen

 1. Claes, du skriver;
  "Just nu arbetar vi mot ett HSB Malmö som ska bli öppet och mera medlems- och kundnära".

  På vilka sätt har styrelsen arbetat mot ett öppet och mer "medlems- och kundnära" (jag trodde "medlem" och "kund" var samma sak inom HSB, vad är skillnaden?) HSB Malmö?


  Och vad har uppnåtts rent konkret under 2008-2009?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #205

Klander av HSB Malmös årsstämma 2008

Bakgrund:

Med anledning av hur HSB Malmös årsstämma 2008 genomfördes så ansåg jag att den synnerligen odemokratiska hanteringen på stämman måste rättas upp, och att någon måste ta ansvar för att verka för att detta, eller något liknande, inte inträffar igen, när nu styrelsen bevisligen inte vill ta sitt ansvar och ta tag i detta problem.

Jag försökte inledningsvis föra en dialog med HSB Malmös styrelse om klandret.
HSB Malmös styrelse visade dock inte det minsta intresse av att föra en dialog, och som sista utväg nödgades jag att i stället klandra stämman till Malmö tingsrätt.
Detta för HSB Malmös alla 42.000 medlemmars bästa (liksom för hela HSB-organisationen).

En sammanställning av klandret följer här.

Till: Malmö Tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö 2008-08-15

Svarande:
HSB Malmö ekonomisk förening, 746000-4836
c/o HSB Turning Torso, 211 15 Malmö

Klander av HSB Malmös årsstämma 2008

Jag vill härmed klandra HSB Malmös årsstämma 2008 (som hölls den 26/4, 5/5 och 18/5).

Detta av följande anledningar;
 1. Jag fråntogs min yttranderätt och tilläts inte försvara mina motioner (förutom några av de första motionerna).

 2. Jag diskriminerades och särbehandlades av fullmäktige, inte minst genom att alla övriga motionärer fick yttranderätt samt möjlighet att försvara sina motioner.
  Det var bara jag, i egenskap av motionär, som i ett särskilt beslut av fullmäktige särbehandlades på detta sätt, i strid med likabehandlingsprincipen.
Styrelsen svarar ej på frågor
Dessutom vägrade HSB Malmös styrelse att svara på såväl de frågor jag ställt i motionerna som de frågor som specifikt jag ställde på stämman (alla andra frågor från alla andra medlemmar besvarades av styrelsen). Alltså särbehandling!

Upplysningsplikt
Både BrL och ABL föreskriver en frågerätt för medlemmar respektive aktieägare, både på ordinarie- och extrastämma, som motsvaras av styrelsens upplysningsplikt. Den eller de begärda uppgifterna ska finnas tillgängliga vid stämman eller i vart fall finnas på föreningsexpeditionen inom två veckor om de kan lämnas utan väsentlig skada.

Ändå ville HSB Malmös styrelse inte svara på mina enkla frågor, varken i styrelsens svar till motionerna eller på stämman.

Särbehandling motiverad med att jag kritiserat fullmäktige
Som skäl för den synnerligen förnedrande särbehandling jag utsattes för angav HSB Malmös fullmäktige (med stöd av styrelsen) främst att jag i mina motioner kritiserat fullmäktige för deras bristande engagemang. Ingen hade något negativt att säga om mina yrkanden, tvärtom.

HSB Riksförbunds ordförande försökte avstyra särbehandlingen
HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, som var mötesordförande på stämman, försökte på alla sätt han kunde avstyra HSB Malmös fullmäktige från att begå de fel som begicks, men han fick till slut uppgivet låta stämman ta sina felaktiga beslut.

Endast en fullmäktige försvarade motionsrätten (inte ens styrelsen gjorde detta)
Till HSB Malmös stämmor har samtliga HSB Malmös 42.000 medlemmar en stadgad och tydligt uttalad motionsrätt.

Alla på stämman visste att de beslut stämman tog i mitt fall var fel, men ändå var det bara en medlem (idag ledamot i HSB Malmös styrelse) som vågade ställa sig upp och förklara att stämman inte kunde bete sig som den trots detta gjorde.

Minoritetsskydd - Likhetsprincipen och generalklausulen
Minoriteten i ekonomiska föreningar ska skyddas av att föreningsorganen måste handla efter likhetsprincipen så att otillbörliga fördelar eller nackdelar inte uppstår vid dess beslutsfattande (så som bl.a. inträffade när mina motioner skulle behandlas på HSB Malmös årsstämma 2008). Likhetsprincipen ska genomsyra de beslut föreningen fattar.

När HSB Malmö förhindrar uttryckligen enbart mig från att presentera mina motioner så har med andra ord inte likhetsprincipen på något sätt genomsyrat HSB Malmös beslut.

De rättigheter som medlemmen har i föreningen är att delta vid föreningsstämman och att försöka påverka beslut, vilket är en självklar utgångspunkt enligt den associationsrättsliga likhetsprincipen. Men HSB Malmös stämma stoppade mig från denna lagstadgade rättighet att försöka påverka (och informera) genom mina motioner.

Medlemsnytta eller styrelse- och fullmäktigenytta?
HSB Malmö talar mycket varmt om "medlemsnytta". Är det "medlemsnytta" att införa inskränkningar i motionsrätten?
Att stoppa motionärer så som HSB Malmö gör (inte bara vid det tillfälle klandret avser) - där ingen vågar ta offentligt avstånd från detta agerande - ser jag inte som någon medlemsnytta. Möjligen bara "styrelse- och fullmäktigenytta".

Etik och medlemsnytta - HSB:s slogan; ETHOS?
Det verkar som att HSB inte tycker att likhetsprincipen ska gälla och att motionärer inte ska ha rätt att försvara sina motioner.

I och med att HSB Malmös styrelse bestrider mitt klander så har HSB Malmö i klartext sagt att HSB inte anser likhetsprincipen ska gälla eller att motioner behöver behandlas, men jag kan inte se hur en domstol skulle kunna komma till denna slutsats eftersom det då står i strid med lagen.

Är det i linje med HSB Malmös etiska värderingar att behandla motioner och motionär på det sätt som skedde på HSB Malmös årsstämma 2008?

HSB Malmö bryter t.o.m. mot det av HSB framtagna regelverket
I behandlingen av mig på årsstämman 2008 så bryter t.o.m. HSB Malmö direkt mot det regelverk som HSB Malmö själv skrivit, såväl på HSB Malmös webbplats som i HSB Malmös senaste årsredovisning, att det gäller för HSB Malmö. Detta utan att ens förklara varför!

Med HSB Malmös agerande inte bara under stämman 2008 utan även efteråt, i styrelsens hantering före klandret och efter att klandret lämnats in, så finns det inget jag kan se som följer HSB:s kärnvärderningar. Allt HSB Malmö gör går emot allt som sagts i text och ord!

Koden för föreningsstyrning har inget praktiskt värde för HSB Malmö!

Lojalitetsplikt mot medlemmarna, inte mot bara fullmäktige
Styrelsen för HSB Malmö har en lojalitetsplikt gentemot medlemmarna eftersom den inte får tillvarata egna eller annans intressen framför föreningens, men i fallet med mina motioner till årsstämman så gick HSB Malmö förbi denna lojalitetsplikt.

Ingen i dåvarande styrelse hade insikt nog att rösta för att låta mig presentera, försvara och utveckla mina motioner.

Styrelsen för HSB Malmö visar ingen som helst lojalitetskänsla mot medlemmarna.
Ändå kan samma styrelse stå på en stämma och kräva att medlemmarna ska visa lojalitet mot styrelse/fullmäktige.

En stämma ska ta tillvara medlemmarnas intresse, och inte sitt eget Fullmäktigeledamöterna på HSB Malmös årsstämma 2008 brydde sig inte det minsta om innehållet i mina motioner (och ej heller styrelsen, vilket bl.a. framgår av styrelsens svar på mina motioner) utan upplevde det bara som besvärande att jag i motionerna även visade på bristen på engagemang bland fullmäktigeledamöterna. För att straffa mig för detta så ville stämman och styrelsen inte tillåta mig att försvara mina motioner. Denna inskränkning av min motionsrätt pga "hämnd" framgår från vad jag tidigare skrivit och den inspelning som finns av stämman. Det var det enda skälet, och därom råder inget som helst tvivel.

HSB Malmös årsstämma 2008 åsidosatte majoritetens intresse, dvs de övriga 42.000 medlemmarna i HSB Malmö, när stämman tog bort behandlingen av mina motioner.
Att stämman inte ville behandla mina motioner kan inte annat än ha skadat föreningen, men inte bara på ett sätt, utan minst två. Dels genom att många motioner var av så stor vikt för HSB Malmös 42.000 medlemmar, men även genom att detta sätt att avstyra motioner sprids inom organisationen, till mycket stor skada för oerhört många medlemmar såväl som för hela organisationen.

Stämma och styrelse begick framförallt tre allvarliga fel på årsstämman 2008;
 1. en enskild medlem särbehandlades i strid med likhetsprincipen

 2. en enskild medlems motioner behandlades inte

 3. styrelsen ville inte svara på frågor (trots att de redan innan ställts i motionerna).
Vad det handlar om!
Detta är i grunden ett mycket enkelt mål, enligt min mening (inte bara tack vare den mycket detaljerade dokumentation som finns av hela händelseförloppet, i form av inspelning och stämmoprotokoll, som gör att inga fakta kan förnekas/döljas);
 1. Ska likhetsprincipen gälla eller inte?

 2. Ska motionärer ha rätt att presentera och försvara sina motioner och är styrelsen skyldig att svara på de frågor som ställs till/på stämman?
Det är allt vad det handlar om, och svårare än så är det inte.

OBS!
På dag 1 (26/4) av HSB Malmös årsstämma 2008 så var det 183 närvarande och röstberättigade fullmäktigeledamöter där stämman då beslutade att motionär skulle få yttranderätt till sina motioner.
På dag 2 (5/5) av HSB Malmös årsstämma 2008 så var det 116 närvarande och röstberättigade fullmäktigeledamöter där stämman då beslutade att motioner ska behandlas en och en.
På stämmans sista dag (18/5) av HSB Malmös årsstämma 2008 så var det 71 närvarande och röstberättigade fullmäktigeledamöter där stämman då beslutade att dra tillbaka tidigare två majoritetsbeslut på stämman (detta dessutom trots att det nu bara är 38 % av antalet ledamöter jämfört med dag 1) och varken ge mig yttranderätt eller behandla motionerna en och en.

Genom att stämman i den sista delen i ett beslut ändrade tidigare två av stämman fattade beslut så lurades alltså alla de fullmäktigeledamöter som trodde att ett beslut var ett beslut.
Som HSB Malmös styrelseordförande Claes Caroli själv har sagt;
Citat:
När sedan alla har sagt sitt och stämman fattat sitt beslut så måste stämmans beslut gälla, oavsett om man tycker om beslutet eller inte.
I medlemmarnas ansvar ingår att inte utnyttja det demokratiska regelverket till ett i grunden odemokratiskt beteende.


Mitt yrkande och skälen för detta
Jag yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där mina motioner behandlas, så att jag får möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara mina motioner. Skälet för detta redovisas ovan; främst att jag som motionär fråntogs min självklara yttranderätt för motionerna samt för den extrema särbehandling som jag utsattes för, vilket därmed bröt mot likställighetsprincipen. Dvs dessa beslut har ej tillkommit i behörig ordning.
Beslut som bereder otillbörlig fördel för en medlem eller nackdel till en annan får ej fattas av stämman, eftersom det bryter mot den föreningsrättsliga generalklausulen.

Den diskriminering jag utsattes för startade redan i styrelsens svar på mina motioner där styrelsen rekommenderat stämman att bifalla endast ett enda av ca. 700 väl genomtänkta yrkanden. Motionerna hade inte behandlats seriöst och de svar styrelsen gav skriftligt var helt ovidkommande. De flesta svaren hade inte ens med respektive motion att göra.

De flesta yrkanden från styrelsen var bara avslag eller att "anse motionen besvarad" (vilket inte hade någon relevans eftersom styrelsen inte givit något svar). Dessutom hade HSB redan tidigare själv gått ut med att det inte gick att svara "anse motionen besvarad" till mina motioner.

Motionerna har inte på något sätt behandlats seriöst, korrekt eller med den minsta respekt.
 • Motionerna har "behandlats" av endast en enda person, i stället för en arbetsgrupp.
 • Inte en enda fråga har besvarats av styrelsen, varken i svaren till motionerna eller på stämman.
 • Styrelsen har för 136 av 178 motioner svarat "Anse besvarad", helt i strid med HSB Riksförbunds rekommendationer på när denna formulering kan användas.
 • 41 motioner har styrelsen rekommenderat avslag på utan att kunna motivera varför.
 • I princip inte ett enda svar som styrelsen gett har med yrkandena att göra.
 • Styrelsen har vägrat att diskutera motionerna med motionärerna för att därigenom skapa ett bättre underlag för stämman och undvika missförstånd.
 • Många av styrelsens svar är kopierade rakt av mellan motioner som inte har det minsta med varandra att göra.
 • Många av styrelsens svar är bara referenser till andra meningslösa och/eller till ämnet ej hörande svar (vilket gör det om möjligt ännu svårare att veta vad styrelsen egentligen svarat).
 • Inte en enda motion har utretts. Det är bara en massa personligt tyckande från en person i dåvarande styrelse.
 • Etc.
I HSB:s kod för föreningsstyrning som HSB Malmö, i såväl årsredovisning som på HSB Malmös webbplats, förbundit sig att följa redan från den 1 januari 2008 så står följande;
"3.3.2 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden detta föranleder. Styrelseledamot
ska begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut
".
Bevisligen bröt HSB Malmös styrelse mot denna kod för föreningsstyrning i behandlingen av mina motioner, och utan att förklara varför.

HSB Malmös styrelse ointresserad av att avstyra klander
Efter HSB Malmös årsstämma försökte jag förgäves få HSB Malmös styrelse att på ett snabbt och enkelt sätt undvika ett klander, men tyvärr ville HSB Malmös styrelse inte vidtaga någon åtgärd överhuvudtaget för detta, inte ens föra en dialog.

HSB Malmös styrelse vågar inte ens ta ställning
HSB Malmös styrelse vill inte ens öppet ta ställning till frågan om de felaktigheter fullmäktige (inkl. styrelsen) begick eller om den särbehandling jag utsattes för.

Styrelsen visar heller inget intresse av att försöka motverka att det inträffar igen.

Det är beklagligt med en styrelse som inte arbetar ens efter HSB:s kärnvärderingar.
Det är dessutom riktigt illa när styrelsen å ena sidan talar sig varm i media och alla forum för medlemsnytta och HSB:s kärnvärderingar, men sedan i praktiken gör raka motsatsen.

När en styrelse beter sig så förlorar styrelsen allt förtroende!

Det är inte hållbart att en styrelse ska kunna sitta av sin mandatperiod utan att ens behöva redovisa sina åsikter i olika frågor, och det är medlemmarnas förbannade skyldighet att utkräva styrelsens syn i de frågor som är av vikt.

Klander enda utvägen
Styrelsens inaktivitet gjorde att det tyvärr inte fanns någon annan möjlighet än att klandra HSB Malmös årsstämma, för att undvika att medlemmar i framtiden behandlas på detta sätt (såväl inom HSB Malmö som överhuvudtaget inom någon annan bostadsrättsorganisation eller bostadsrättsförening).

Viktigaste klander någonsin av stämma?
Jag ser detta klander som det absolut viktigaste klander av en stämma som gjorts i svensk historia, inte minst eftersom det som skedde på HSB Malmös årsstämma inte precis är en engångsföreteelse. Det måste således komma ett rättsligt beslut på att medlemmar har i alla fall någon demokratisk rättighet. Speciellt eftersom stämman i praktiken är den enda lagstadgade möjlighet en medlem har att påverka och göra sin röst hörd.

Jag ser mig tvingad att dra denna fråga så långt det är nödvändigt eftersom jag anser att det är helt orimligt att styrelser och föreningar alltid ska klara sig från att bryta mot lagen bara för att det inte finns någon som vågar riskera något. Det får kosta vad det kostar, även om jag anser att det är allvarligt att en organisation som hela tiden pratar om medlemsnytta tvingar mig att gå den rättsliga vägen i stället för att följa sina egna rekommendationer och arbeta för medlemsnyttan.

Ingen personlig vinning
Jag har ingen som helst personlig vinning av att klandra årsstämman 2008. Jag skulle kunna göra som alla andra och bara lägga ner alla försök att förbättra den organisation jag är medlem i. Eller så kan jag välja att göra vad i stället HSB Malmös styrelse borde ha gjort, och arbeta för HSB Malmös 42.000 medlemmar, och i förlängningen för alla bostadsrättsmedlemmar i landet.

Motioner tas, som framgår av HSB Malmös årsstämma 2008, inte seriöst av HSB Malmö, och säkert inte av många andra föreningar heller. Det är ohållbart att det fortsätter på detta vis utan att någon reagerar. Därför vill jag visa att motioner inte kan hoppas över och förstöras på det sätt som HSB Malmö gjort, där en särskilt utvald och enskild motionär särbehandlas och mer eller mindre förtrycks på det allvarliga sätt som skett.

Motioner genomförs i efterskott
Efter årsstämman 2008 så har förvisso HSB Malmös styrelse börjat genomföra vissa av mina motioner trots att de avslogs av stämman, men det är nog mer pga mitt klander än något annat.

HSB Malmös inspelning understryker särbehandling - väl dokumenterad stämma
Alla fakta jag tagit upp kan inte förnekas av någon eftersom HSB Malmö har en inspelning på stämman som visar att allt jag sagt är korrekt (vilket framgår av stämmoprotokollet).
Utöver allt som jag redan fört fram så kan inspelningen från HSB Malmös årsstämma ytterliggare visa hur jag särbehandlats. Det är en omfattande särbehandling, men jag ser ingen anledning att gå in på alla dessa bitar i detalj, när det ändå framgår så klart av vad jag redan redovisat (allt kan bekräftas av stämmoprotokoll och inspelning av stämma).

HSB Malmö kan möjligen, genom sitt juridiska ombud invända mot mina personliga synpunkter, men det är min förhoppning att HSB Malmö denna gång avhåller sig från detta (eftersom det i så fall enbart är för att försöka ta bort fokus från det av relevans för målet).Här följer ett utdrag från stämmoprotokollet med de punkter i dagordningen som jag klandrat; §58 i kombination med §37 och §47 (plus lite extra).

Protokoll fört vid HSB Malmö ek för ordinarie fullmäktigesammanträde

Den 26 april 2008 klockan 10-00-18.00, Europaporten, Malmö

§37 Beslut avseende hantering av motioner

Ordföranden redogör för att enskilda medlemmar har rätt att motionera och att det är rimligt att stämman beslutar att enskild motionär som inte är fullmäktig får möjlighet att yttra sig.

Tommy Johansson, HSB brf Sandstenen, avstyrker förslaget med hänvisning till föreningens stadgar.
Kaj Kvist, HSB brf Blekingsborg, yrkar liksom Tommy Johansson avslag på förslaget.


Fredrik Löfvall, HSB brf Misteln, yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden vädjar till stämman att ge enskilda motionärer som inte är fullmäktigeledamöter yttranderätt vid behandling av motion.

Knut Boij, HSB brf Pålsgården, yrkar avslag på ordförandens förslag med hänvisning till föreningens stadgar.
Leif Cruse, Bospargruppen, yrkar att nu gällande stadgar ska följas.


Ordföranden redogör för att kontroll av HSB Malmös stadgar ger vid handen att det inte finns något uttryckligt förbud för stämman att ge motionär möjlighet att yttra sig. Han hänvisar till Anders Mallméns kommentar till Lagen om ekonomiska föreningar, 3:e uppl. sid 244 som anger att: Genom beslut kan föreningsstämman ge vem som helst närvaro- och yttranderätt; stadgarna kan dock innehålla begränsningar.

Ordföranden ställer förslaget att motionär, som inte är fullmäktige, ska få yttranderätt vid behandling av motionen mot förslaget att motionären inte ska få yttranderätt.

Stämman beslutar att motionär som inte är fullmäktige ska få yttranderätt vid behandling av motionen.


5 maj 2008

§43 Bandupptagning av stämman
Ordföranden upplyser stämmodeltagarna om att stämman spelas in på kassettband. Han påtalar att han i samband med öppnandet av stämman lördagen den 26 april kl. 10.00 förbisåg att redogöra för att ljudupptagning avseende stämmoförhandlingarna sker samt att det inspelade materialet utgör ett rent internt arbetsmaterial för protokollförare och ordförande avsett att användas i samband med upprättandet av protokoll från stämman. Banden kommer att förstöras efter att klanderfrist löpt ut.
§ 47. Beslut i anledning av inkomna motioner, dagordningen punkt 33

Ordföranden redogör för att det inkommit förslag att behandla motioner i klump samt diverse tillägg- och ändringsyrkanden.
Ordföranden redogör för att det normalt sett går till så att man behandlar motion för motion och beslutar i anledning av det förslag som kommit in och i anledning av styrelsens yttrande över motionen. Det är ordförandens åsikt att det av demokratiska skäl bör förfaras på så sätt.

Ordföranden redogör för att det inkommit förslag från Kjell Lövgren HSB brf Järven 137, att stämman ska anse motionerna med nr 1-178 och 197-210 föredragna.
Styrelsen har besvarat dessa och stämman anser att de är besvarade och beslutar enligt styrelsens förslag. Alla motioner behandlas i ett klubbslag.
Motionerna 189-190 behandlas samtidigt. Även dessa ska anses föredragna och att stämman beslutar enligt styrelsens svar.


Leif Cruse, Bospargruppen, föreslår när det gäller motioner 1-178 och 197-210:
 • att fullmäktige beslutar om vilka av de enskilda motionerna man anser ska tas upp för diskussion och särskild behandling samt
 • att motionerna i övrigt utan debatt skall behandlas i enlighet med styrelsens förslag.
 • när det gäller övriga motioner yrkas att de behandlas var och en för sig.
Ordföranden redogör för att han anser att motioner ska behandlas seriöst och styckvis och att styrelsens föredragande finns vid den ena talarstolen och motionär vid den andra talarstolen.

Jan Thörnblom, HSB brf Almen, yrkar bifall till ordförandens förslag att ta varje motion för sig.

Lennart Karlin, HSB brf Dalgården, föreslår att stämman bordlägger alla motioner från T.W. och tillsätter en programkommitté med uppdrag att sammanlägga frågor för att beslut sedan ska kunna tas på nästa stämma.

Kaj Kvist, HSB brf Blekingsborg och Nils Gustaf Bornlid, HSB brf Magne, yrkar bifall till ordförandens förslag.
Fredrik Löfvall, HSB brf Misteln, yrkar bifall till ordförandens förslag.


Ordföranden ställer först förslag att behandla motionerna idag mot Lennart Karlins bordläggningsyrkande.

Stämman beslutar, efter votering med siffrorna 58 röster för att behandla motionerna idag mot 48 röster för Lennart Karlins förslag att bordlägga, att motionerna ska behandlas idag.

Ordföranden ställer därefter förslag att behandla motionerna var och en för sig mot Kjell Lövgrens förslag att behandla motioner i klump.

Stämman beslutar att behandla var och en av motionerna för sig.

Ordföranden ställer därefter bifall till Leif Cruses förslag mot avslag av Leif Cruses förslag.

Stämman beslutar, efter votering med rösterna 66 för att avslå Leif Cruses förslag mot 23 för att bifalla Leif Cruses förslag, att avslå Leif Cruses förslag.

Ordföranden konstaterar att stämman har beslutat att behandla motionerna var för sig.

MIN KOMMENTAR: Därefter går jag igenom motion 1-42, innan beslut tas att stämman ska ajourneras till den 18 maj, kl. 09.00.18 maj 2008

§ 57. Fortsatt behandling av beslut om att tillsätta ett medlemsutskott med uppdrag att utreda medlemskapets inriktning och omfattning samt medlemsavgifternas storlek för presentation och beslut på extra stämma, dagordning punkt 32.
Ordföranden redogör för att stämman beslutat att tillsätta medlemsutskott. Den 5 maj 2008 beslutade stämman att arvode ska utgå. Stämman beslutade dock inte vilka ledamöter i utskottet som ska få arvode. I medlemsutskottet ska finnas åtta ledamöter från stämmans fullmäktigeledamöter, två ledamöter från HSB Malmös styrelse och två tjänstemän.
Preben Karlsson upplyser stämman om att aktuellt HSB-ledamotsarvode är 705 kronor per tillfälle.
Leif Cruse föreslår att särskilt arvode inte ska utgå till de två styrelseledamöterna.
Stämman beslutar att arvode ska utgå till de åtta ledamöter från stämmans fullmäktige som kommer att utses av HSB Malmös styrelse enligt delegationsbeslut § 36 ovan.

MIN KOMMENTAR: Vad som inte framgår av protokollet är att styrelsens ordförande varnar för att stämman kan komma att klandras pga detta beslut, eftersom det är ett beslut som inte ingått i dagordningen och ett beslut som övriga fullmäktigeledamöter (majoriteten) inte ens informerats om att det skulle tas.


§58. Fortsatt behandling
beslut i anledning av inkomna motioner 1-20, dagordningen punkt 33

Hantering av motioner

Sven-Erik Eliasson, HSB brf Erikslust, yrkar följande;
 • Att motionerna 43- till och med 178 samt 197 - till och med 210 ska anses föredragna genom att desamma varit utsända till fullmäktiges ledamöter i samband med kallelsen till stämman.
 • Att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag vid varje motion att denna ska anses besvarad, bifallen respektive avslagen.
 • Att beslutet tas kollektivt i ett gemensamt beslut för samtliga nyss nämnda motioner samt att beslut tas utan debatt.
Lennart Karlin och Kaj Kvist, Ingela Persson yrkar bifall till Sven-Erik Eliassons förslag.

Ordföranden erinrar om sin tidigare framförda inställning att motioner bör behandlas var för sig.

Leif Cruse yrkar att yttranderätten för motionär som inte är fullmäktige begränsas till motionen.
Ordföranden framför att motionären rimligtvis bör få yttra sig även vid den diskussion som föregår beslut angående hur dennes motioner kommer att behandlas.
Stämman beslutar att motionär som inte är fullmäktig ska få yttra sig vid fråga om behandling av motion.

Ordföranden ställer bifall till Sven-Erik Eliassons yrkande mot avslag till Sven-Erik Eliassons yrkande.

Stämman beslutar att bifalla Sven-Erik Eliassons förslag;
* Att motionerna 43- till och med 178 samt 197 - till och med 210 ska anses föredragna genom att desamma varit utsända till fullmäktiges ledamöter i samband med kallelsen till stämman.
* Att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag vid varje motion att denna ska anses besvarad, bifallen respektive avslagen.
* Att beslutet tas kollektivt i ett gemensamt beslut för samtliga nyssnämnda motioner samt att beslutet tas utan debatt.

T.W. yrkar bifall till sina motioner.

Ordföranden ställer bifall till styrelsens förslag på beslut mot bifall till T.Ws yrkanden.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till beslut.

MIN KOMMENTAR: Motion # 42 -178 och 197-210 (dubbletter) från mig beslutas därefter i ett enda beslut enligt styrelsens obegripliga förslag (i huvudsak att "anse motionen besvarad", utan att någon vet vad det innebär). Därefter behandlas resterande motioner från andra motionärer en och en (motion # 179 till och med 196), där samtliga motionärer - i motsats till mig - har full möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara sina motioner samt ifrågasätta styrelsens svar på respektive motion.

Följande fullmäktigeledamöter;
(1) Sven-Erik Eliasson, HSB Brf Erikslust,
(2) Kjell Lövgren, HSB Brf Järven 137 (inte ens närvarande på årsstämman, enligt röstlängden, den dag han uppges ha framfört sitt förslag),
(3) Leif Cruse, Bospargruppen,
(4) Tommy Johansson, HSB Brf Sandstenen (närvarande under 2 dagar av stämman),
(5) Kaj Kvist, HSB Brf Blekingsborg (endast närvarande under två dagar av stämman),
(6) Knut Boij, HSB Brf Pålsgården,
(7) Ingela Persson, HSB Brf Tapperheten 4, f.d. valberedningen, och
(8) Lennart Karlin, HSB Brf Dalgården
(9) Claes Caroli, HSB Brf Näset, Höllviken/HSB Malmös styrelse (+ resten av styrelsen)
borde kanske fundera igenom sitt synsätt. Jag skulle vilja påstå att de har en del att lära om såväl demokrati som hur stämmor och styrelser ska fungera.
HSB-organisationen skadas av antidemokratiska krafter och alla måste arbeta för att dessa krafter inte tar över helt!

Tingsrätten förhalar klander av stämma!

Ska vara omöjligt att klandra en stämma?

En del av problemet är att domstolarna saknar både erfarenhet och kompetens av bostadsrätts- och stämmofrågor, den andra delen av problemet är att regelverket är så "fiffigt" ordnat att det ska vara maximalt komplicerat för medlemmar att kunna få rätt när regelverket bryts mot.

Jag skrev i mitt klander till Tingsrätten (2008-06-15) bl.a.;
"Jag yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där mina motioner behandlas, så att jag får möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara mina motioner".

Jag skrev även i detta klander (2008-06-15) bl.a.;
"Skälet för detta redovisas ovan; främst att jag som motionär fråntogs min självklara yttranderätt för motionerna samt för den extrema särbehandling som jag utsattes för, vilket därmed bröt mot likställighetsprincipen. Dvs dessa beslut har ej tillkommit i behörig ordning.
Beslut som bereder otillbörlig fördel för en medlem eller nackdel till en annan får ej fattas av stämman, eftersom det bryter mot den föreningsrättsliga generalklausulen".

2008-08-26 skriver Tingsrätten;
"Komplettera ansökan genom att klart ange vilket eller vilka av stämmans beslut som överklagas".

2008-09-08 skriver jag, som svar på denna anmaning från Tingsrätten, ett 9 A4-sidor långt svar till Tingsrätten.
Dessa 9 sidor inleds med att jag klart anger vilka av stämmans beslut som överklagas;
"Det beslut som jag överklagar är §58 i stämmoprotokollet. §58 hör ihop med §37 och §47 där stämman tog beslut om att motionär som inte är fullmäktige ska få yttranderätt vid behandling av motionen och att motioner ska behandlas en och en. I §58 drogs tidigare beslut på samma stämma tillbaka specifikt för mig (olikabehandling), men då av endast drygt en tredjedel av antalet fullmäktige närvarande.

Jag klandrar också stämman på grund av den särbehandling jag utsattes för i övrigt, i samband med att jag presenterade de första av mina motioner, enligt bifogad bilaga, #1. Detta återfinns i §47 i stämmoprotokollet. Plus den diskriminering jag utsattes för vid andra tillfällen under stämman, t.ex. i val av ombud/ersättare till HSB Riksförbund (§29) där jag inte tilläts försvara mig mot kränkningarna, och där ett mindre antal fullmäktige uppviglade stämman mot mig med sina hatyttringar. Resultatet av särbehandlingen blev att mina motioner ej behandlades".
-------------------------------------------

Ytterliggare nästan 2 månader senare, 2008-10-30, får jag ännu ett brev från tingsrätten (daterat 2008-10-24 men ankommer 6 dagar senare) med krav på svar i nya frågor inom 8 dagar, där de snart fem månader efter mitt inlämnade klander för 2:a gången vill ha ett förtydligande av mitt klander.

Förra gången skrev jag i exakt de termer som jag vet att tingsrätten vill ha, ändå får jag nu ännu en gång samma uppmaning om samma sak.

Där står det bl.a.;
"Ni har angett att ni yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där Era motioner behandlas.
Ni måste förtydliga ert yrkande på så sätt att det framgår om Ni vill att beslutet ska upphävas eller ändras och,
om Ni yrkar att beslutet ska ändras, ange vilken ändring Ni yrkar.

Rätten kan enligt 7 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft".

Det är lustigt. Tingsrätten skriver;
"Ni har angett att ni yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där Era motioner behandlas."
och sedan;
"Ni måste förtydliga ert yrkande på så sätt att det framgår om Ni vill att beslutet ska upphävas eller ändras".
Precis som tingsrätten själv skriver så har jag krävt att beslutet ska ändras där jag fråntogs min rättighet att försvara mina motioner. Det är vad jag skrivit i klartext!
Trots att tingsrätten erkänner att de fattat detta (vilket inte är särskilt komplicerat, eftersom jag alltså klart och tydligt uttryckt detta i den komplettering jag tidigare lämnat in), så kräver tingsrätten ändå att jag ska svara ännu en gång på om beslutet ska upphävas eller ändras.

Beslutet ska upphävas och ändras!
Tingsrättens fråga;
"Ni måste förtydliga ert yrkande på så sätt att det framgår om Ni vill att beslutet ska upphävas eller ändras" besvarade jag redan i det ursprungliga klandret 2008-06-15, där jag skrev;
"Jag yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där mina motioner behandlas, så att jag får möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara mina motioner".

Detta förtydligade jag sedan i min 9 sidor långa skrivelse 2008-09-08, där jag skrev att beslutet att frånta mig yttranderätten och min rätt att försvara mina motioner i §58 (som hör ihop med §37 och §47) ska ändras så att jag, precis som samtliga andra motionärer på stämman och i enlighet med likhetsprincipen, får rätt att försvara mina motioner.

I praktiken innebär detta i övrigt att beslutet i §58 även ska upphävas eftersom det redan innan i §37 och §47 beslutats att jag skulle få yttranderätt och att mina motioner skulle behandlas en och en!

Beslutet i §58 ska alltså ogiltigförklaras med stöd av likhetsprincipen & generalklausulen, och;
- ändras, så att jag får försvara mina motioner och så att alla motionerna inte behandlas i en klump, precis som stämman tidigare beslutat (och där styrelsen dessutom besvarar de frågor de kan, i enlighet med vad lagen föreskriver att styrelsen ska göra på medlemsfrågor).

Vad beslutet i stället skulle ha varit
Beslutet att specifikt för mig, som den enda av flera motionärer, frånta mig yttranderätt och att ta beslut om avslag/bifall för alla mina vitt skilda motioner i ett enda snabbt beslut utan att jag fick yttra mig, är vad jag skulle vilja beskriva som en klart diskriminerande särbehandling som står i strid med regelverket och som därmed måste ogiltigförklaras så att jag får försvara mina motioner och så att beslut tas för varje motion för sig.

Beslutet skulle alltså i stället ha varit att;
1. Jag fick försvara mina motioner, precis som alla andra motionärer fick (och precis som på alla andra HSB-stämmor för alla andra motionärer och i enlighet med tidigare beslut).
2. Mina motioner skulle behandlas och beslutas om var för sig, precis som alla andra motionärers motioner (och precis som på alla andra HSB-stämmor för alla andra motionärer, och enl. tidigare beslut).

Sedan skriver tingsrätten;
Citat:
om Ni yrkar att beslutet ska ändras, ange vilken ändring Ni yrkar

Jag har spikklart yrkat att beslutet att frånta mig min rätt att försvara mina motioner ska ändras och behandlingen av mina motioner ska göras om, där jag får rätt att försvara mina motioner. Tingsrätten skriver detta i sitt brev till mig. Ändå vill tingsrätten att jag ska upprepa detta ännu en gång.

Vilken ändring av beslutet som yrkas = mina motioner ska behandlas
Sedan vad gäller tingsrättens fråga;
"... om Ni yrkar att beslutet ska ändras, ange vilken ändring Ni yrkar".
så har jag redan svarat på detta i såväl mitt klander 2008-06-15 som i min komplettering 2008-09-08, där jag i båda dessa skrivelser skrivit att jag vill att den delen av stämman där mina motioner behandlas (för de motioner jag alltså inte fick försvara och där stämman bara klumpade ihop alla mina motioner och i praktiken avslog alla motionerna i ett beslut) ska göras om så att varje motion behandlas var för sig så som det ska göras på stämmor samt enligt det beslut stämman först tog, och där jag får försvara mina motioner.

Den ändring som ska göras är alltså att;
1. Jag får försvara mina motioner.
2. Mina motioner ska behandlas en och en (enligt stämmans beslut den 5/5 2008, §47).

Jag tycker detta är glasklart, och jag vet inte hur jag ska kunna bli tydligare än så här!

När tingsrätten beter sig så här så ger det onekligen intrycket av att tingsrätten redan från början är på HSB:s sida. Detta framhävs ännu mer av resten av skrivelsen från tingsrätten (men jag ska inte gå in på det just här och nu).

Stämning utfärdas först 2008-12-11
På detta sätt, genom att fortsätta att ställa samma fråga såväl skriftligt som i brev, och få samma svar från mig varje gång, så lyckades tingsrätten förhala klandret ända till 2008-12-11 då tingsrätten slutligen utfärdade stämningen till HSB Malmö.

HSB Malmö har i vanlig ordning anlitat Blanka Kruljac för att svara på klandret av HSB Malmös årsstämma 2008 (tydligen finns ingen juridisk kompetens inom HSB).

Det ska bli intressant att se hur Blanka Kruljac kommer att försöka rättfärdiga ett solklart brott mot likhetsprincipen och ett synnerligen odemokratiskt beteende på årsstämman.

Personligen tycker jag HSB borde skämmas som går i försvarsställning i stället för att erkänna sina fel.

Som vanligt har Blanka Kruljac begärt uppskov, och beviljats detta av tingsrätten, till fredagen den 30 januari 2009, som sedan flyttades fram ytterliggare två veckor.

Och snart är det dags för en ny årsstämma.

Undrar om man som medlem i HSB Malmö kan få uppskov med motioner?


Stämman fattar ett beslut som inte är i enlighet med demokratins regler!
Fullmäktigeledamöternas beslut att avslå alla mina motioner i ett svep berodde på att jag riktat kritik mot fullmäktige för deras bristande engagemang. Detta framgår med all önskvärd tydlighet från vad som sades på stämman, men även t.o.m. från stämmoprotokoll.
Särbehandlingen av mig grundades således, vilket bekräftas av dokumenteringen av stämman, enbart i att jag framställt fakta som fullmäktige såg som besvärande för sig själva (dvs stämmans motiv var bara en ren och skär hämnd mot mig personligen, fast det i praktiken var de 42 000 medlemmarna som drabbades av att stämman helt körde över mina motioner, men medlemmarna tog fullmäktige ingen som helst hänsyn till). Inget annat skäl angavs vid något tillfälle!


Att en motionär ska ha yttranderätt och förslagsrätt när det gäller sina egna motioner måste vara en självklarhet för varje sunt tänkande människa i en demokrati, och naturligtvis inte något som man ens kan stadga bort. Att ta beslut om ifall en motionär ska kunna förklara och försvara sina motioner faller på sin egen orimlighet eftersom detta är en grundläggande demokratisk rättighet. Blotta tanken att en stämma skulle kunna diskriminera medlemmar och besluta bort denna självklara rättighet är skrämmande!
Om man har motionsrätt så måste av detta alltså följa att man per automatik har yttrande- och förslagsrätt till sina egna motioner (precis som det alltid annars fungerar, utanför HSB).
Om HSB är av en annan åsikt så måste denna synnerligen odemokratiska inställning vara unik i Sverige (och kanske t.o.m. för varje rättsstat i Europa/världen?).

I HSB Malmös stadgar, som stämman beslutade om på årsstämman 2008 står det;
"Yttrande-, förslags- och rösträtt utövas av valda fullmäktigeledamöter. Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen".

Så här uttalar sig HSB Riksförbunds ordförande (lite försiktigt) på min fråga om detta;
"Den fråga du ställer i ditt mail är mycket enkel att svara på. Min principiella inställning till frågan huruvida en motionär som inte är fullmäktigeledamot ska ha yttranderätt på föreningsstämma, när en av denne avgiven motion behandlas, är att vederbörande bör av stämman beviljas yttranderätt. Har man som enskild medlem tagit initiativet att lämna ett välgrundat förslag i en fråga som känns angelägen så är det rimligt att man också får 'tala för sin sak'".
Men som jag här förklarat så faller det på sin egen orimlighet att det ens ska vara möjligt för en stämma att ta beslut om en motionär ska få försvara sina motioner eller ej.
Att inte få yttranderätt för sina motioner är som att ge någon en bil men endast under förutsättningen att mottagaren inte får använda sig av bilen.

Det måste vara varje enskild medlems rättighet att kunna döma ut ett stämmobeslut som oriktigt eller odemokratiskt när beslutet inte fattats i enlighet med demokratins regler.
Tyvärr visar HSB Malmös styrelse väldigt lite respekt för vad medlemmarna tycker.

Själva grunden i en kooperation är medlemmarnas engagemang och en styrelse samt fullmäktige får inte arbeta för att hämma medlemmarnas engagemang, utan de måste lyssna och lära från de medlemmar som engagerar sig.

I en styrelses och fullmäktiges ansvar ingår att inte utnyttja sin maktposition och det bristfälliga regelverket till ett i grunden odemokratiskt beteende.

Det är min absoluta övertygelse att om bristerna i struktur, lagar och övrigt regelverk utnyttjas av en styrelse eller av fullmäktige så blockeras organisationens arbete mot en demokratisk miljö. Det banar då också väg för de sedan länge rådande krafter som vill inskränka demokratin.

Fullmäktige och styrelsen har en demokratisk skyldighet att hantera sina rättigheter med ansvar och med den klokskap som ingår i begreppet "gott omdöme".

Vidare så har styrelsen och fullmäktige ett ansvar för att hantera sitt uppdrag på ett sätt som gör att det demokratiska arbetssättet vinner acceptans.

Styrelsen för HSB Malmö innehar ett förtroendeuppdrag som särskilt innebär att de ska utnyttja sina maktpositioner för att ingen medlem ska behöva känna sig kränkt eller nedtryckt.


Styrelsen särbehandlar mig genom att vägra svara på några frågor
Att styrelsen inte besvarat en enda av mina frågor med ett enda ord framgår av motionerna och styrelsens mycket kortfattade och intetsägande svar/avslag till dessa.

Det handlar alltså inte om att ej fullständiga svar givits av styrelsen, utan det handlar om att styrelsen inte givit några svar överhuvudtaget!

Att styrelsen sedan inte heller ville besvara några frågor (varken de i motionerna givna frågorna eller nya, på stämman ställda, frågor) från mig på själva stämman framgår av HSB:s inspelning av stämman, så detta kan omöjligen förnekas av någon.

Enligt lag ska styrelsen svara på de frågor som ställs på stämman, men jag fick först inga svar på de frågor jag ställde på stämman hörande till mina motioner (efter att stämmoordförande rekommenderat styrelsen att inte svara på några frågor från mig) och sedan fick jag inte ens ställa några frågor (direkt kopplade till mina motioner) överhuvudtaget.

Att just mina frågor inte besvarades av HSB Malmös styrelse ser jag som en allvarlig särbehandling av mig som inte är förenlig med hur en organisation, som påstår sig vara demokratisk, ska eller har rätt att bete sig.

Om HSB Malmös styrelse skriftligen besvarat de frågor jag ställt i motionerna så hade mycket tid kunnat sparas på stämman. Genom att HSB Malmös styrelse undvek att bemöta mina motioner i sak så gjorde HSB Malmös styrelse det svårt för fullmäktige att förstå motionerna och ta beslut. Styrelsen skapade medvetet en ohållbar situation på stämman för att i mesta möjliga mån sabotera för mina motioner, som nästan alla enbart gick ut på att förbättra demokrati, medlemskontroll, medlemsinflytande, öppenhet, insyn, engagemang, ärlighet och etik inom HSB Malmö.

Jmfr Föreningslagen 7 kap. 11 §;
"Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman".
samt;
"Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen".
Lagen gör naturligtvis inget undantag här varken för frågor via motioner eller för medlem som skrivit motioner. En stämma kan ej heller ta beslut i att upphäva lagar.

Vissa medlemmar prioriteras av HSB Malmö och behöver ej skriva motioner
Som ännu ett av väldigt många exempel på diskrimineringen av mig kan nämnas att medlemmen Åke Persson, i motsats till mig, inte bara fick svar på alla sina före stämman ställda frågor utan dessutom skriftligt.

Svaren t.o.m. distribuerades skriftligt till alla. Detta trots att Åke Persson gått utanför systemets ramar och inte ens skrivit en motion med sina frågor. Sedan gick HSB Malmö ytterliggare utanför systemets ramar genom att Åke Persson t.o.m. fick en OH-presentation och bemöta samtliga svar han fått (alltså utan att detta var ett ärende i dagordningen).

Mig behandlar HSB Malmö däremot helt tvärtom (trots att jag - i motsats till Åke Persson - hållit mig inom det regelverk som gäller för föreningar), och denna särbehandling tycker jag inte hör hemma i en kooperation! Alla medlemmar måste vara lika värda och behandlas på samma sätt.


Respektlös särbehandling av motionär
Så här skriver HSB Malmös styrelse i sitt nyhetsbrev 2008-03-08;
"Att medlemmarna lämnar förslag och motioner till stämman är ett av demokratins fundament. Därmed är det också självklart att varje enskild motion ska behandlas med respekt".
Ändå bestrider HSB Malmös styrelse klander av den odemokratiska stämman där motionerna behandlades respektlöst av såväl styrelse som stämma! Ord och handling motsäger varandra!

Kan styrelsen vara mer motsägelsefull än så här?

Mina motioner var, lika lite som någon annans motioner, inte kompletta i skrift. De behövde kompletteras i vissa delar av mig på stämman. Många av fullmäktigeledamöterna hävdade att de inte läst motionerna (varken mina eller övriga motionärers motioner).

Fullmäktige tar beslut utan att sätta sig in i frågorna
Hur ska fullmäktigeledamöterna kunna ta beslut i något som de inte läst och ens vet vad det handlar om? Ändå var det just detta som fullmäktige gjorde, vilket dessutom visar att fullmäktige inte tar sitt uppdrag på allvar.Olika regelverk för olika medlemmar inom HSB Malmö
På HSB Malmös årsstämma 2007 togs ett beslut om medlemsavgifter. När stämman kom till en senare punkt i dagordningen där frågan om medlemsavgifter dök upp igen så klargjorde stämmoordföranden inför hela stämman att detta beslut redan hade tagits och därför kunde ett nytt beslut i samma fråga inte tas en gång till på samma stämma.

Detta visste alltså fullmäktige under årsstämman 2008. Men denna gång, på årsstämman 2008, bryr sig inte de resterande fullmäktige om detta, utan de ändrar helt kallt två tidigare majoritetsbeslut till det rakt motsatta, jämfört med tidigare.

Förutom att jag anser att stämman saknade rätt att ta detta beslut att helt ändra två tidigare beslut så är det också ännu ett av flera exempel på den särbehandling jag utsattes för, där ett regelverk gäller för alla andra och ett annat, separat, regelverk gäller för specifikt mig.


HSB Malmö leder vägen till en odemokratisk organisation
Det värsta i det som skedde på HSB Malmös årsstämma 2008 är att nu tror alla styrelser i HSB Malmö att det är fritt fram att göra så som skedde på denna årsstämma. Detta får oanade och med all säkerhet mycket svåra konsekvenser för alla medlemmar, när samtliga styrelser lever i tron att de så här lätt kan plocka bort den enda lagstadgade rättighet en enskild och försvarslös medlem har att uttrycka sina åsikter, försöka göra sin röst hörd och att kunna påverka sitt kooperativa boende. Årsstämmorna blir därmed meningslösa i framtiden och det sista forumet för de enskilda medlemmarna har effektivt eliminerats.

En annan konsekvens av den särbehandling jag utsattes för på årsstämman 2008 blir oundvikligen att medlemmar i framtiden ser liten mening med att skriva motioner eftersom man nu vet att motioner inte behandlas seriöst och att motionerna körs över först av styrelsen och sedan av fullmäktige (som ytterst sällan avviker från styrelsens mening).

HSB Malmös lekmannastyrelse borde i stället föregå med gott exempel så att brf:arna kan lära sig hur det ska till på stämman.

Smutskastningskampanj mot mig från Claes Caroli och HSB Malmös styrelse
HSB Malmö går ut i ett pressmeddelande med en snedvriden bild av vad klandret av stämman avser (där HSB Malmö t.ex. inte nämner särbehandlingen).

T.W. har till Malmö Tingsrätt inlämnat klander av HSB Malmös årsstämma 2008 och kräver att den skall göras om i den del där hans motioner behandlas. T.W. pekar på att han fråntogs sin yttranderätt och inte tilläts försvara alla sina motioner.

– Det är naturligtvis oerhört tråkigt att T.W. har valt denna väg, säger Claes Caroli, HSB Malmös ordförande, i en kommentar.

HSB Malmö kommer nu att informera sina bostadsrättsföreningar om den uppkomna situationen och inväntar den förhandling som torde bli resultatet av T.Ws ansökan vid Malmö tingsrätt.

För mer information, kontakta:
Bengt Skånhamre, informationschef, HSB Malmö,
mobil 0708-70 55 35

Bengt Skånhamre 2008-08-22


Ja, HSB Malmös styrelse tycker tydligen det är tråkigt att det finns medlemmar som arbetar för demokrati, men vad har HSB Malmös styrelse gjort för att undvika ett klander? Nada!

Jag har tidigare erbjudit HSB Malmö ett förslag för att undvika ett klander, men det vill HSB Malmö inte nämna något om. HSB Malmö har endast på ett mycket nonchalant sätt bemött detta erbjudande. Är inte detta mycket tråkigare än att någon vill att rättvisa ska skipas och att HSB ska vara en demokratisk organisation där regelverk följs?

Tråkigast av allt måste väl vara fullmäktigeledamöternas agerande, som tvingat fram detta klander. Men om detta vill styrelsen inte ens nu uttala sig. Är styrelseledamöterna så rädda för att inte bli omvalda att de inte vågar stöta sig med fullmäktige det minsta?


Styrelsen skriver att de ska informera brf:arna om klandret, trots att så ej sedan sker.

När jag sedan frågar HSB Malmös styrelse om de kommer att ge den rätta bilden av klandret så svarar HSB Malmös styrelse via ordförande Claes Caroli att de inte tänker göra detta.

En kort tid därefter hålls en extrastämma och på denna stämma utnyttjar Claes Caroli hela sitt inledningstal, från vilket jag utestängs så att jag inte ska kunna försvara mig mot de falska anklagelserna, åt att på ett sensationellt sätt smutskasta mig och tala om för alla vilken hemsk och odemokratisk person jag är som utnyttjar min rättighet att klandra en stämma där fullmäktige och styrelse agerat synnerligen odemokratiskt när de fråntog mig den tidigare beslutade yttranderätten och sedan beslutade att mina av styrelsen ytterst oseriöst besvarade motioner inte skulle behandlas på stämman.

Detta alltså för motioner som jag lagt ner ett års hårt arbete på och som tillkom pga fullmäktiges ovilja att skriva motioner.

Felfria fullmäktige?
Inte med ett ord har HSB Malmös styrelse kritiserat särbehandlingen på stämman eller fullmäktiges i övrigt odemokratiska beslut. Det är bara jag som gjort fel... och då enbart för att jag vill hävda min och alla medlemmars grundläggande rättigheter i denna fråga.

Alla ska rätta in sig i ledet
Claes Caroli går ut och säger att alla ska rätta in sig i ledet, speciellt mot mig, i denna klanderfråga. Claes Caroli, som i handling visar att han är emot såväl engagerade medlemmar som medlemskontroll, säger också öppet att ingen medlem har rätt att göra vad jag gjort och klandra en stämma.


Vem arbetar HSB Malmö för?
Jag har inget att personligen vinna på mitt klander (tvärtom så tar det bara en massa tid och kostar mig pengar), utan det är enbart för HSB Malmös 42 000 medlemmar.

HSB Malmö arbetar inte för medlemmarna, enbart för sig själva och för fullmäktige
Jag vet inte vem HSB Malmös styrelse arbetar för, men med tanke på att klandret enbart är för alla medlemmarnas bästa (precis som de motioner som avslogs) så kan man bara konstatera att det inte är HSB Malmös medlemmar som styrelsen och fullmäktige värnar om.

När Claes Caroli och HSB Malmös styrelse väljer att bestrida klandret via sitt juridiska ombud så visar detta, med all önskvärd tydlighet, styrelsens odemokratiska inställning.

Det tycks mest vara styrelsen själv som styrelsen försvarar, förutom den synnerligen odemokratiska processen under HSB Malmös årsstämma 2008. HSB Malmö tar sedan inte det minsta ansvar för sina handlingar!

Alltså, medan jag representerar 42.000 medlemmar så visar styrelsen att de mest bara representerar sig själva och fullmäktige!

Om HSB Malmös styrelse inte anser att HSB Malmös årsstämma i de delar jag tagit upp var odemokratisk så måste HSB Malmös styrelse ha en mycket märklig och skev verklighetsuppfattning.

Försök att avstyra klander

I ett försök att undvika ett klander av HSB Malmös årsstämma 2008 lämnade jag in följande skrivelse till HSB Malmös styrelse.

Datum: 2008-07-31
Till: Maj-Britt Thulin; Anders Lundberg; Olle Strand; Claes Caroli; Mimmi Zetterman; Birgitta Nilsson; Björn Andersson
Ämne: Klander av HSB Malmös årsstämma 2008

Till styrelsen för HSB Malmö

Med anledning av HSB Malmös senaste årsstämma så överväger jag om jag ska klandra stämman.
Detta eftersom det självfallet inte är rimligt att en medlem inte får försvara sina motioner (vilket jag bara kan hoppas att styrelsen instämmer i, även om styrelsen inte vill säga detta offentligt).
Det är dessutom oacceptabelt att en medlem utsätts för en sådan extrem särbehandling som jag utsattes för (vilket jag också bara kan hoppas att styrelsen håller med om fullt ut, även om styrelsen ej heller i detta fall velat ta ställning till detta offentligt).

Öppenhet och samverkan
Claes Caroli, du säger att öppenhet och samverkan är dina ledord. Jag vill gärna se att detta är mer än bara ord utan betydelse. Om det är något konkret (utan att referera till generella punkter i koden för föreningsstyrning, eftersom denna kod inte förpliktigar till något) som styrelsen har att utlova när det gäller behandling av motioner och motionärers möjligheter att försvara sina motioner så är jag tacksam om styrelsen ger dessa löften nu så att jag kan beakta detta i mitt beslut om jag ska klandra stämman eller ej.

Vill HSB Malmös styrelse arbeta för demokrati?
Jag vill gärna att det ska avgöras rättsligt en gång för alla att en motionär ska ha rätt att försvara sina motioner, för att därigenom för framtiden stoppa att vad som hände på HSB Malmös årsstämma 2008 inträffar igen någonstans i Sverige, varken i en bostadsrättsförening eller i en regionförening. Men om HSB Malmös styrelse kan ge mig något konkret och meningsfullt löfte som garanterar att det som hände mig aldrig kommer att inträffa igen i alla fall inom HSB Malmö, så kan jag tänka mig att avhålla mig från att klandra HSB Malmös årsstämma 2008.

Ett litet klander av stor betydelse
Jag har bara en punkt att klandra, så detta klander skiljer sig därigenom mot Brf Mistelns klander av årsstämman 2007. Ett klander kommer ändå att ta mycket tid i anspråk för alla parter, och riskerar dessutom att bli dyrt. Med tanke på inte minst likabehandlingsprincipen så ser jag det som helt uteslutet att ett klander av stämman inte kommer att bifallas av de rättsliga instanserna. Jag vill också klargöra att i det fall jag väljer att klandra stämman så kommer jag under inga omständigheter att acceptera någon förlikning (detta eftersom ett klander i så fall skulle vara meningslöst redan från början).

Uppmuntra till debatt?
Frågan är i grunden om styrelsen för HSB Malmö är på medlemmarnas och demokratins sida? Det borde därför t.o.m. ligga i HSB Malmös styrelses intresse att stämman klandras. Som du sagt, Claes Caroli; "Vi tyckte att vi ville hantera det här enligt reglerna. Vi vill snarare uppmuntra till debatt. Det får kosta. Det är grundidén inom HSB och jag är stolt över att få vara med och utveckla detta".

Om HSB Malmö skulle motsätta sig mitt klander i denna fråga så skulle HSB Malmö därigenom motsäga sig själv. Inte sant?

Det svar jag fick (så okonkret som ett svar kan vara) såg ut så här (notera hur alla känsliga frågor undviks, enligt HSB-standard);

Citat:
Jag har tagit emot ditt mail. Vi kommer självklart att diskutera dina synpunkter inom styrelsen och återkomma till dig.

Som jag tidigare sagt, och som du påpekar, så är den min absoluta målsättning att inom ramen för våra stadgar och de lagrum och andra regler som styr vår verksamhet verka för öppenhet och samverkan inom HSB Malmö.

MVH
Claes Caroli

Mitt svar

6/8 2008:
Jag vill ju högst ogärna klandra stämman om det finns någon annan utväg. Men samtidigt så ska man veta att ett klander av stämman kan resultera i revolutionerande förbättringar inom hela bostadsrättsvärlden, så det finns en stor vinst med ett dylikt klander. Det finns förmodligen inget som någon kan göra för att uppnå samma goda resultat för Sveriges bostadsrättshavare som ett klander av stämman, ej heller HSB Malmös styrelse oavsett hur god viljan är. 

Förslag på lösning utan klander
Samtidigt är ett klander tidskrävande, och om HSB Malmö har några konkret uttalade målsättningar tillsammans med strategier som skulle förbättra situationen avseende stämmorna för medlemmarna så kanske det skulle kunna räcka med detta i alla fall fram till nästa (års)stämma. Sedan får man i så fall se om årsstämman 2009 fungerar bättre än vad den gjorde i år.
 
Men som sagt, då vill jag väldigt gärna ha ett besked från HSB Malmös styrelse hur styrelsens åtgärdspaket ser ut för mer demokratiska och effektiva stämmor (inom såväl HSB Malmö som för brf:arna, inom de möjligheter som HSB Malmös styrelse har för att kunna påverka här).
 
Stämmorna är i praktiken den enda möjlighet som "vanliga" medlemmar har att påverka, och det får aldrig mer fungera på ett så demokratilöst sätt som det har gjort såväl inom HSB Malmö som i min egen lokala brf, och i många andra brf:ar.

12/8 2008:
Jag vill inte stressa styrelsen, men eftersom det nu bara är 3 dagar kvar tills jag måste lämna in ett klander av HSB Malmös årsstämma 2008, så måste jag senast under morgondagen ta ett beslut om hur jag ska göra i denna situation.

Åter igen ett förslag på lösning från mig, utan klander
När jag efterfrågar ett tydligt agerande från HSB så avser jag främst att HSB går ut skriftligt och tydligt med att det självklart inte får gå till på ett sådant sätt som det gjorde på HSB Malmös årsstämma 2008, där jag av fullmäktige fråntogs rätten att försvara mina motioner (helt tvärtemot HSB Riksförbunds uttalade vilja) och där jag på ett sällan skådat sätt i Sveriges historia diskriminerades och särbehandlades.

Ett dylikt konkret, tydligt och bestämt agerande från HSB skulle göra att jag väljer att ligga lågt när det gäller att klandra stämman eftersom effekten av HSB:s skriftliga uttalande då förhoppningsvis skulle kunna få en nästan lika bra effekt som ett klander (även om det då bara skulle leda till förbättringar inom HSB och inte inom de andra bostadsorganisationerna, i motsats till resultatet av ett klander, som naturligtvis skulle få ett mer genomgripande resultat för fler medlemmar i alla bostadsorganisationer såväl som i privata brf:ar).

Svar från HSB Malmös styrelse, 13/8 2008;

Citat:
Som jag angav till dig i mitt svar 2008-08-04 så kommer styrelsen att ta upp ditt ärende vid vårt nästa arbetsmöte 29 - 30 Augusti.

Jag vill dock ge dig mina synpunkter redan nu.

Just nu arbetar vi mot ett HSB Malmö som ska bli öppet och mera medlems- och kundnära.

Det är ett arbete som precis har börjat och i vissa avseenden fortsätter vi på en redan inslagen väg. Jag är övertygad om att HSB-rörelsen har som grundfundament att tillse medlemmarnas möjligheter till påverkan och insyn.

När det gäller dina funderingar och ditt mejl om styrelsens möjligheter att framledes verka för motionärers rätt och hantering av motioner uppfattar jag det som att HSB Malmös styrelse eller tjänstemän inte förfogar över själva "rättsapparaten".

Högsta beslutade organ inom HSB är vår föreningsstämma. Vår senaste stämma fattade beslut om hur motionerna skulle behandlas. Anser eller tycker du att denna behandling, av i huvudsak dina motioner, är felaktig är det du och ingen annan som kan agera i frågan.

Jag kan dock försäkra dig att min personliga uppfattning är att vi skall följa de demokratiska spelreglerna som gäller och snarare uppmuntra till debatt än undvika debatt. Med det följer medlemmarnas möjligheter till att inlämna motioner och försvara dessa.

Finner du att ett klander löser saken är det ett beslut du har att fatta. HSB Malmös styrelse kan inte utlova något i frågor där den yttersta beslutanderätten tillfaller vår föreningsstämma.

HSB Malmös styrelse kommer inte att klandra vare sig stämman eller beslut utan vi följer i demokratisk ordning det våra fullmäktigeledamöter, tillika representanter för våra drygt 40 000 medlemmar har bestämt.

Med vänlig hälsning
HSB Malmö

Claes Caroli
Ordförande

Med anledning av HSB Malmös styrelseordförandes svar skrev jag följande till styrelsen;

Först bara en korrigering av en felaktighet. Du skrev inte till mig att styrelsen skulle ta upp mitt ärende på nästa arbetsmöte den 29-30 augusti. Denna lilla, men inte helt oväsentliga, information om att det var först 12-15 dagar efter deadline för klander som HSB Malmös styrelse skulle behandla denna fråga utelämnade du. Men tack för att jag i alla fall nu informeras om detta, och att du även ger mig förhandsinformation om styrelsens (eller ev. bara din?) åsikt i denna fråga. Det uppskattar jag.

"...snarare uppmuntra till debatt än undvika debatt"?
Som jag redan påpekat så är min enda önskan att styrelsen vill avstyra ett klander på ett mycket snabbt, enkelt och smidigt sätt genom att ta ställning i denna synnerligen viktiga demokratifråga om motioner och särbehandling, där HSB Malmös fullmäktige bl.a. på ett flagrant sätt brutit mot likabehandlingsprincipen. Tycker inte HSB Malmös styrelse att medlemmarna förtjänar att få veta styrelsens åsikt här?

Styrelsen vågade inte ge sin åsikt ens före årsstämman
Före årsstämman 2008 så bad jag HSB Malmös styrelse om att officiellt gå ut med sin åsikt (oavsett vilken den var) i denna fråga om motioner och motionärers rättigheter. Detta fick jag ett blankt nej på. Styrelsen ville inte ta ställning i dylika demokratifrågor och ville inte ens motivera varför. Är det hur HSB definierar öppenhet och hur man verkar för att uppmuntra till debatt?

Styrelsen molltyst under hela årsstämman
Under HSB Malmös årsstämma var det sedan min förhoppning att HSB Malmös styrelse åtminstone ville ta ställning i denna demokratifråga vid detta tillfälle. Men det var tyst som i graven från såväl den gamla som den nya styrelsen under stämmans alla tre dagar. Den enda person som vågade yttra sig var Mimmi Zetterman (ingick då ännu ej i styrelsen) som reste sig upp och förklarade att hon tyckte att fullmäktigeledamöterna betedde sig mycket illa. Det ska hon ha beröm för. Men resten av såväl både den gamla styrelsen som den nya styrelsen var genomgående helt okritiska till stämmans odemokratiska behandling såväl som alla andra galenskaper som förekom under stämman.

Endast externa personer vågade ta ställning
I övrigt var det bara HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, som tydligt tog avstånd från stämmans sällsynt klandervärda beteende. Han förklarade att stämman inte kunde bete sig som de gjorde. Tyvärr lät Kent-Olof Stigh ändå till slut uppgivet stämman ta sina odemokratiska och uppenbart diskriminerande beslut. Här kanske man kan diskutera om Kent-Olof Stigh inte borde ha gjort som han sa före stämman att han skulle göra om motionärerna inte fick yttranderätt, dvs att han helt enkelt skulle lämna sitt uppdrag som mötesordförande för stämman. Men det är historia nu, och han ska ändå ha rejält med beröm för att han i alla fall vågade tala om för fullmäktigeledamöterna hur felaktigt de uppförde sig.

Vad är styrelsens åsikt?
Jag ber nu ännu en gång styrelsen att offentliggöra sin åsikt (oavsett vilken den är) i frågan om hur motionerna behandlades och om den exceptionellt kraftiga särbehandling som jag utsattes för, i strid med allt som har med demokrati att göra, och som jag skulle vilja säga saknar motstycke i modern tid.

Jag tolkar ditt svar som att styrelsen inte har någon avsikt att varken nu eller någon gång vid ett senare tillfälle någonsin ha en offentlig åsikt i den kanske över allt annat viktigaste demokratifråga som HSB Malmö har att ta ställning till. Det gör mig mycket ledsen att styrelsen gör så här eftersom jag hade hoppats att de indikationer som styrelsen gett den senaste tiden om att arbeta för demokrati och öppenhet, verkligen var äkta och seriöst menade.

Om jag klandrar stämman så kommer HSB Malmös styrelse ändå att tvingas att ta ställning i fullmäktigeledamöternas agerande. Är det då inte avsevärt bättre för HSB Malmö, HSB Malmös styrelse och HSB Malmös medlemmar om HSB Malmös styrelse klargör sin åsikt redan nu, i stället för att göra detta i en rättslig process?

Dessutom, om HSB Malmös styrelse i en rättslig process skulle försvara stämmans agerande och den diskriminering och särbehandling som förekom där så skulle det vara sensationellt i bostadsrättsvärldens historia. Inte minst eftersom det nu dessutom skulle motsäga allt som HSB Malmö gått ut med den senaste tiden om sitt arbete mot en öppen, demokratisk och medlemsnära organisation.

"...HSB Malmö som ska bli öppet och mera medlems- och kundnära"?
Du säger att styrelsen arbetar för att HSB Malmö ska bli öppet och mer medlemsnära (= kundnära), och jag kan inte göra annat än att applådera dessa intentioner, om det nu är så att du verkligen menar detta, och om detta är något som stöds av resten av HSB Malmö.

Det är något som verkligen behövs, inte minst för att medlemmarna ska få tillbaka förtroendet för ett HSB Malmö som nu under alltför många år löpande kantats av allvarliga skandaler. Frågan är dock vad som rent konkret görs och vad som kommer att göras?

Jag har efterfrågat konkreta åtgärder sedan HSB Malmö började gå ut i media såväl som i interna tidningar med denna inställning mot ett öppet HSB. Ännu idag så har jag inte lyckats få ett enda konkret svar från någon inom HSB om vilka åtgärder som är planerade för att HSB Malmö ska bli öppet.

HSB Malmös styrelses nyhetsbrev borta?
Nyhetsbrevet som startades upp av HSB Malmös dåvarande styrelse strax efter VD- och styrelseordförandeskandalen vid årsskiftet var ett litet men dock positivt steg mot öppenhet. Men detta nyhetsbrev rann tyvärr ganska snabbt ut i sanden, trots att HSB Malmös styrelse tydligt förklarat att nyhetsbrevet skulle utkomma minst en gång i månaden.
När HSB Malmös styrelse bryter löften på detta sätt så är risken naturligtvis stor att medlemmarna bara tappar ännu mer förtroende för HSB Malmö. Eller hur?

Vill HSB Malmö undvika att stämmor klandras?
När jag nu, för tredje gången, ber HSB Malmö att ta ställning i den kanske viktigaste demokratifrågan av alla så är detta för att jag månar om HSB Malmö. Jag vill inte att den organisation jag tillhör ska dras in i fler skandaler, och försöker därför på alla sätt som står i min makt att undvika detta.

Till min besvikelse så vill inte HSB Malmö nappa på detta erbjudande att på ett mycket enkelt och smärtfritt sätt slippa en rättslig process med ett klander av HSB Malmös årsstämma 2008. Jag måste säga att detta förvånar mig om det nu verkligen skulle vara sant att HSB Malmös avsikt är att arbeta mot en öppen, ärlig och uppriktig medlemsorganisation, där medlemmarnas bästa står i fokus.

Jag hoppas också att du förstår att ett klander av stämman inte är något jag ger mig in i för egen personlig vinning. Det är främst för HSB Malmös 42.000 medlemmars bästa, men även för samtliga bostadsrättsägare i Sverige, där dagens odemokratiska system gör att väldigt många bostadsrättshavare drabbas såväl ekonomiskt som på andra sätt. Jag är också medveten om att jag drar på mig 300 fullmäktigeledamöters ilska för att jag önskar att lagar och regler ska följas, men ibland måste man stå för sina åsikter och acceptera att det får personliga negativa konsekvenser.

Har "HSB-rörelsen som grundfundament att tillse medlemmarnas möjligheter till påverkan och insyn"?
Du skriver att detta arbete mot ett öppet HSB Malmö där utvecklingen sker i nära samarbete med medlemmarna precis börjat och att HSB Malmös styrelse i vissa avseenden fortsätter på en redan inslagen väg. Kanske det, men jag kan tyvärr inte riktigt instämma i vad du säger om att HSB-rörelsen har som grundfundament att tillse medlemmarnas möjligheter till påverkan och insyn (detta har t.o.m. HSB Malmös styrelse hållit med mig om, om än kanske i lite förtäckta ordalag).

Jag vill understryka att jag noterat vissa mindre förbättringar som skett under de senaste 1-2 åren, vilket naturligtvis är positivt. Samtidigt så måste jag säga att det tycks gå en aning trögt, och att detta arbete mot ett öppet och medlemsnära HSB Malmö delvis tycks ske motvilligt samt i klar konflikt med fullmäktigeledamöternas vilja (enligt vad som inte minst visat sig i samband med HSB Malmös årsstämma 2008). Denna process skulle tämligen enkelt kunna gå mycket, mycket fortare, om bara viljan hade funnits.

Claes, du skriver;
"När det gäller dina funderingar och ditt mejl om styrelsens möjligheter att framledes verka för motionärers rätt och hantering av motioner uppfattar jag det som att HSB Malmös styrelse eller tjänstemän inte förfogar över själva 'rättsapparaten' ".

Rättsapparaten?
Här ställer jag mig frågandes till vad du egentligen menar?
"Rättsapparaten" har inte det minsta att göra med om att HSB Malmö ska ta ställning i denna demokratifråga om hur motioner ska behandlas och att negativ särbehandling inte ska/får förekomma inom HSB-rörelsen.

HSB Malmös styrelse maktlös... eller bara viljelös ???
Ingen har begärt att varken HSB Malmös styrelse eller tjänstemännen ska "förfoga" över "rättsapparaten". Det är mycket viktigt att HSB Malmö i diskussioner och i arbetet mot ett öppet och demokratiskt HSB håller sig till sakfrågor, men här känns det onekligen som att du/HSB Malmös styrelse mest bara försöker undvika själva kärnfrågorna och att HSB Malmös styrelse ursäktar stämmans för alla helt uppenbara demokratibrott med att det inte finns något som HSB Malmös styrelse kan göra. Naturligtvis har HSB Malmös styrelse möjlighet att påverka! Det måste du väl ändå hålla med om?

Det är min tro att om en process mot ett öppet och demokratiskt HSB någonsin ska lyckas så måste HSB Malmös styrelse arbeta för medlemmarna, och inte enbart för den lilla gruppen av fullmäktigeledamöter, som bevisligen tyvärr inte tillfredsställande arbetar för medlemmarna och deras bästa.

HSB Malmös styrelse måste också ha mod och styrka att ta ställning i olika frågor, oavsett om detta - bland vissa demokratiskt okunniga fullmäktigeledamöter - kan upplevas som lite besvärande. Håller du inte med?

Får styrelsen bara tycka som stämman?
Du skriver att högsta beslutande organ inom HSB är föreningsstämman, vilket jag hoppas alla känner till. Men att så är fallet är inget som motsäger varken att HSB Malmö kan ta ställning i olika frågor eller att HSB Malmö arbetar för en öppen, ärlig, uppriktig och demokratisk organisation. Eller? Om HSB Malmös styrelse inte håller med mig om detta så tror jag det blir väldigt svårt att uppnå några positiva effekter i framtiden.

Sedan skriver du;
"Anser eller tycker du att denna behandling, av i huvudsak dina motioner, är felaktig är det du och ingen annan som kan agera i frågan".

Bara jag kan agera?
Detta vill jag inte alls hålla med om. Jag ser att HSB Malmös styrelse har en stor roll och uppgift här. Om bara viljan finns så kan HSB Malmös styrelse åstadkomma mycket mer än vad jag kan. Inte minst eftersom det är HSB Malmös styrelse, och inte jag, som sitter på resurserna.

HSB Malmös styrelse sitter i en maktposition som styrelsen har alla möjligheter att utnyttja, om styrelsen bara vill. HSB Malmös styrelses uppgift måste vara att sätta upp riktlinjerna på ett tydligt och konkret sätt, och inte bara gå som katten runt het gröt i varje fråga.

Den enda möjlighet jag har som demokratiskt tänkande enskild medlem är att utnyttja rättsmaskineriet för att komma tillrätta med de klara olagligheter som förekommer i organisationen. Jag tycker inte att det ska behöva gå så långt, speciellt eftersom det nu är så väldigt enkelt för HSB Malmös styrelse att undvika detta.

Claes, du skriver;
"HSB Malmös styrelse kan inte utlova något i frågor där den yttersta beslutanderätten tillfaller vår föreningsstämma".

Min fråga var ingen stämmofråga!
Jag vill därav klargöra att det inte är detta som frågan handlar om. Det enda jag önskat är ett tydligt uttalande från HSB Malmös styrelse att stämmor ska gå demokratiskt tillväga och att likabehandlingsprincipen är en lag som inte HSB Malmö står utanför.

Jag förstår inte varför HSB Malmös styrelse är så rädd för att vara tydlig i sitt agerande och i hur HSB Malmös styrelse ser på demokrati, öppenhet och ärlighet? Är det bara av rädsla för att fullmäktige inte ska välja om styrelseledamöterna? Jag tror att HSB Malmös styrelse har allt att vinna på att vara uppriktiga och ärliga samt att HSB Malmös styrelse vågar stå för sina åsikter.

Jag anser att HSB Malmös styrelse ska arbeta för medlemmarna och inte bara för den lilla gruppen av oengagerade fullmäktigeledamöter!

Claes, du skriver;
"Jag kan dock försäkra dig att min personliga uppfattning är att vi skall följa de demokratiska spelreglerna som gäller och snarare uppmuntra till debatt än undvika debatt. Med det följer medlemmarnas möjligheter till att inlämna motioner och försvara dessa".

Det är positivt att du anser att HSB Malmö inte ska undvika debatt, men i de demokratiska spelreglerna ingår inte t.ex. diskriminering och särbehandling. I alla fall inte vad jag känner till. Av ditt uttalande här följer osökt en mycket viktig fråga.

Hur menar du att HSB Malmös styrelse arbetar för - och kommer att arbeta för - motionärers möjlighet att försvara motioner? Finns det något bättre sätt att göra detta än att klart och tydligt till alla medlemmar presentera styrelsens syn på stämmans agerande här?

Claes, du upprepar till mig vad du sagt tidigare bl.a. i HSB:s tidningar om att du (och förhoppningsvis resten av styrelsen, även om det inte är något vi känner till) vill uppmuntra till debatt. Jag har kanske missat detta, men på vilka olika sätt har du o/e styrelsen uppmuntrat till debatt sedan den 18:e maj?

Vem tror du HSB Malmö kan lära sig mest av;
a) Ja-sägare, som bara håller med om allt HSB Malmö säger utan några speciella egna åsikter, och oengagerade medlemmar, eller
b) Kritiska personer med många åsikter, och som engagerar sig på fler sätt än att bara ställa upp som oengagerad förtroendevald?

En styrelse, en åsikt?
Jag hoppas sedan att det kommer att framgå i ett senare skede även vad samtliga övriga styrelseledamöters åsikt är (en uppgift som tillhör valberedningen att klargöra för såväl fullmäktige som alla andra medlemmar, men som HSB Malmös valberedning såväl som fullmäktige tyvärr under alla år brustit i).

Claes, du skriver;
"Finner du att ett klander löser saken är det ett beslut du har att fatta".

Ja, självfallet är detta ett beslut som är upp till mig att ta, men vad jag med detta och tidigare mejl försöker uppnå är ju just att det inte ska behöva gå så långt.

Jag skulle bara kunna klandra stämman och strunta i att ge HSB Malmös styrelse den möjlighet som jag ger här att undvika en för alla tids- och resurskrävande rättslig process med den negativa publicitet som detta oundvikligen kommer att ge HSB. Tyvärr verkar det som att jag inte får något gehör från HSB Malmös styrelse för detta, vad jag kan uttolka, och det finner jag beklagligt.

Ligger det inte i HSB Malmös intresse att det fastställs en gång för alla att medlemmar ska ha i alla fall grundläggande möjligheter att påverka den medlemsorganisation som de tillhör?

Ytterst nonchalant inställning till klander
Vad som jag sedan finner väldigt frapperande är styrelsens inställning till klander. Så fort det nämns något om klander - och ibland t.o.m. innan detta ens nämns - så uttalar sig HSB Malmö väldigt nonchalant om detta. HSB säger varje gång att om det är någon som vill klandra stämman så får de väl göra detta, "Vad bryr vi oss?". Här tycker man kanske att det vore bättre om HSB i stället arbetar aktivt såväl föregripande som löpande för att slippa att organisationen lägger ner onödig tid på klander av stämmor. Det känns uppenbart att HSB anser att HSB alltid kommer att vinna alla klander, oavsett vilka fel som begåtts.

Inför Brf Mistelns klander av HSB Malmös årsstämma 2007 så bemödade sig HSB Malmös styrelse inte ens med att bemöta medlemmarnas synpunkter och frågor om alla de felaktigheter som bevisligen begicks på denna stämma och i protokoll, vilket till slut tvingade Brf Misteln att klandra stämman för att få någon respons överhuvudtaget från HSB Malmö. Det gör det om möjligt ännu viktigare att inte tveka att klandra de felaktigheter som begås, för att visa att HSB faktiskt inte står över lagen, så som HSB tycks tro.

Claes, du avslutar med;
"HSB Malmös styrelse kommer inte att klandra vare sig stämman eller beslut utan vi följer i demokratisk ordning det våra fullmäktigeledamöter, tillika representanter för våra drygt 40 000 medlemmar har bestämt".

Demokratisk ordning?
Jag förstår att HSB Malmös styrelse inte kommer att klandra varken stämman eller fullmäktiges beslut. Men tycker du verkligen att detta är rätt? På vems sida står HSB Malmös styrelse? Ser HSB Malmös styrelse inte sig som ansvarig för verksamheten inom HSB Malmö och att den går rätt till såväl demokratiskt som på andra sätt? Är det inte snarare så att det är HSB Malmös styrelses skyldighet att tillvarata medlemmarnas intressen och se till så att verksamheten på alla sätt arbetar i rätt riktning för medlemmarnas bästa?

Medlemmarnas bästa...
En fråga som osökt uppstår här är; Vad tycker du att det innebär att arbeta för medlemmarnas bästa?
Styrelsens åsikt om vad det innebär att arbeta för medlemmarnas bästa är något som inte en enda medlem känner till, eftersom HSB Malmös styrelse aldrig vill redogöra för detta, tyvärr (varken valberedning eller fullmäktige bryr sig heller om att kräva att styrelsen redogör för detta).

Att HSB Malmös styrelse "i demokratisk ordning" följer det som fullmäktigeledamöterna bestämt kan definitivt diskuteras, men det du säger här är helt fristående från vad jag framfört till styrelsen. Vi måste nog försöka skilja lite på äpplen och päron, annars kommer inte mycket konkret att kunna uppnås.

Hög tid att börja bygga Rom
Tiderna förändras. Efter många år så föll Berlinmuren. Det tog lång tid, men när processen väl satte igång så skedde det snabbt. HSB måste nog hänga med i utvecklingen, annars är risken överhängande att HSB avvecklar sig själv. Jag ser på alla de mail jag får att det är allt fler som uppmärksammar hur det egentligen fungerar inom HSB, och som kraftigt upprörs av detta. Som Michael Carlsson sa "Rom byggdes inte på en dag", men jag önskar inte precis det omöjliga. Det är inte särskilt mycket som krävs för att vända atlantångaren HSB på rätt kurs, men någon måste göra det. Jag tror att de som sitter i HSB-styrelserna idag och under de närmast kommande åren är de som kommer att avgöra HSB:s öde. Frågan är om dagens styrelseledamöter inom HSB vill bli kända för att vara de som avvecklade HSB eller för att vara de som till slut tog mod till sig och visade beslutsamhet i att vända HSB mot öppenhet och demokrati och en fortsatt framtid där medlemmen står i centrum, i stället för att medlemmarna upplevs som något "nödvändigt ont", vilket tyvärr ofta tycks vara fallet.

Jag vill avsluta med att än en gång vädja till HSB Malmös styrelse att publicera styrelsens åsikter (alltså vilka de än är) om HSB Malmös årsstämma och fullmäktiges beslut samt hantering av motioner och fullmäktiges särbehandling av medlemmar. Är inte detta ett mycket enkelt och harmlöst sätt för HSB Malmös styrelse att slippa lägga en massa tid på ett klander och en extrastämma?

HSB Malmös styrelse har inte velat/vågat bemöta denna skrivelse.
Så här lite bryr sig HSB Malmö om i fall HSB Malmös årsstämma klandras.

Styrelsen visade inget som helst intresse av att avstyra klandret, och styrelsen ville inte ens bemöta en enda av mina synpunkter. I stället så valde Claes Caroli att på HSB Malmös extrastämma (26/8) kraftfullt angripa mig och ta fullmäktiges odemokratiska agerande i försvar. Precis som jag misstänkte så brydde sig styrelsen inte heller efter styrelsens arbetsmöte den 29-30 augusti att återkomma i frågan enligt löfte. Det visar på ett synnerligen respektlöst beteende inte bara mot mig utan mot HSB Malmös alla 42.000 medlemmar!Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska efter bästa förmåga seriöst se till att de frågor som ställs i motionerna besvaras.

 2. I händelse av att en stämma klandras ska HSB Malmös styrelse inte nonchalant bara svara som i klandret av årsstämman 2008, att den som klandrar får göra det om kan vill (se ovan), utan HSB Malmö ska, i respekt för HSB Malmös alla medlemmar, i dialog med den som har för avsikt att klandra, försöka avstyra klandret genom att söka en för alla bättre lösning.

 3. Styrelsen ska i sitt svar till denna motion bifoga utdrag från styrelsens protokolli all behandling av styrelsen med anledning av klandret.

  Jag har begärt detta tidigare, men i motsats till andra medlemmar, inte fått detta (ännu i alla fall).

 4. Styrelsen ska i sitt svar till denna motion bifoga alla svar som den av HSB Malmö anlitade juristen, Blanka Kruljac, har avgivit med anledning av klandret.

Not.
Jag kommer själv i efterskott till denna motion att lämna in Blanka Kruljacs svar på klandret av årsstämman 2008, tillsammans med mina kommentarer. Om du inte fått detta material i samband med denna motion så vet du att HSB Malmös styrelse vill dölja denna information för dig. För dem med tillgång till internet så kommer jag att lägga ut Blanka Kruljacs svar och min respons på detta, i mitt forum. Sedan kommer jag dessutom att bifoga hela materialet till nästa årsstämma i stället (så det lönar sig alltså inte särskilt mycket att försöka dölja något för fullmäktige och övriga medlemmar).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
205. Klander av HSB Malmös årsstämma 2008

Motion 205 behandlar det klander av HSB Malmös ordinarie föreningsstämma 2008 som har gjorts av Tryggve Wallin vid Malmö tingsrätt Mål nr T 6829-08, avd 1 enhet 11.

Då ärendet är föremål för rättslig prövning, och denna fråga inte är avgjord vid tidpunkten för föreningsstämmans genomförande, vill styrelsen som sin ståndpunkt meddela att motionen ska avslås.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)