Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot
 2. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare
 3. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen
 4. Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?
 5. Öppna informationsmöten
 6. Minst en extrastämma (till hösten)
 7. Information om vad som krävs för en extrastämma
 8. Bättre system för att kunna begära en extrastämma
 9. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
  Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video
 10. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper
 11. Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben
 12. Stämmoprotokoll på webben (obesvarad)
 13. Stämmoprotokoll till medlemmarna (obesvarad)
OBS!
Svaren från HSB Malmös styrelse på motionerna 2008 är närmast att beskriva som ett hån mot;
- motionärerna!
- medlemmarna!
- fullmäktige!


Inte ett enda svar från styrelsen är för organisationens eller delägarnas bästa!
Alla svar styrelsen gett är enbart för styrelsens eget personliga bästa!

Fullmäktigeledamöterna borde enligt min mening skämmas för att inte kraftigt reagera mot styrelsens bristande intresse för medlemmarnas bästa!

MOTION #78A

Fråga till styrelsen

 1. Tycker HSB Malmös styrelse att det är demokratiskt rätt att HSB ska kunna tvinga bostadsrättsföreningar att ha en HSB-representant i styrelsen, och i så fall varför?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #78 (f.d. #88)

Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot

Bakgrund:
På det möte som jag och Brf Misteln hade med HSB Malmös styrelse samt Kent-Olof Stigh (HSB Riksförbunds ordförande) den 15 augusti 2007 så togs frågan upp om HSB Malmös plötsliga utbyte av HSB-ledamoten i Brf Misteln.

HSB Malmös vd sa vid detta möte att varje brf-styrelse äger rätten att avpollettera sin HSB-ledamot! VD:n sa också i detta sammanhang att om personkemin inte stämmer med den HSB-ledamot som utsetts av HSB så kommer denna HSB-ledamot att bytas ut.

Detta är en självklarhet som det tvistades helt onödigt om under flera månader (i andra föreningar har det gått bra att styrelsen fått välja HSB-representant, dock inte i brf Misteln), men HSB Malmö gav nu till slut klart och tydligt efter i denna fråga.

Att det ska vara så här borde dessutom föras in i stadgarna för alla HSB regionföreningar i landet så att tid aldrig mer behöver ödslas på detta!

En annan diskussion är om det överhuvudtaget ska finnas ett tvång att ha en HSB-representant i styrelserna (med tanke på jävsfrågor och annat), men det är en fråga som jag hoppas att någon annan än jag kan ta tag i.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En brf-styrelse har rätt att byta ut sin HSB-ledamot om brf-styrelsen är missnöjd.

  Dvs om Brf-styrelsen inte är nöjd med HSB-representanten så har brf-styrelsen rätt att få denna HSB-representant utbytt.

  HSB Malmös styrelse har redan tidigare muntligt förklarat att brf-styrelsen har denna möjlighet att byta ut sin HSB-ledamot, men eftersom detta inte är känt i organisationen, och t.o.m. vissa av HSB Malmös chefstjänstemän tror att det fungerar annorlunda så är det viktigt att detta fastställs i ett regelverk.

  Rätten för en brf-styrelse att avpollettera en HSB-representant som utsetts av HSB Malmö förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är viktigt att HSB-ledamoten passar ihop med de övriga ledamöterna i brf:ens styrelse.
Om personkemin inte stämmer, eller om brf:en önskar byta HSBledamot av något annat skäl, så tillgodoser vi denna önskan.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen tillstyrker min motion men väljer att formulera styrelsens rekommendation som "Anse besvarad".
Var och en kan själv fundera på varför styrelsen har denna taktik.

Denna motion är särskilt intressant med tanke på att tjänstemännen på HSB Malmö inte instämmer med styrelsen om att detta ska vara möjligt. Vem bestämmer?

I stadgegruppens förslag §6 står det;
"Tillsättande av HSB ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen".
Men det är alltså inte vad denna motion går ut på, det handlar om utbyte, och det handlar om vilka rättigheter brf:en har i detta "samråd".

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
78. Bostadsrättsföreningens rätt att avpollettera HSB-ledamot, HSB-ledamot, inget tvång

Tillsättande av HSB-ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen. HSB Malmö kommer årligen att till respektive bostadsrättsförenings stämma rapportera vilken ledamot man utsett att ingå i bostadsrättsföreningens styrelse.

Varje bostadsrättsförening knuten till HSB Malmö har i sina stadgar inskrivet att en av ledamöterna ska utses av HSB.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #78-2

HSB-ledamot, inget tvång

 1. Det ska vara valfritt (enl. stämmobeslut i respektive brf) om föreningen ska ha en HSB-ledamot.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #79A

Fråga till styrelsen

I HSB Malmö Nytt har vi alla kunnat läsa följande, författat av Blanka Kruljac;
"Diskussion om jäv för den av HSB Malmö utsedde ledamoten uppstår till och från i bostadsrättsföreningen när det gäller frågor om upphandling av tjänster där HSB Malmö säljer tjänster, men det kan också vara andra skiljaktigheter mellan bostadsrättsföreningen och HSB Malmö. Om och i vilka situationer en HSB-ledamot blir jävig är beroende av vilken person som HSB Malmö har utsett till ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. För att anses som jävig skall HSB-ledamoten anses ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö.

Jäv föreligger när HSB-ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö så att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö medför att detta intresse kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen. VD eller styrelseledamot i HSB Malmö får anses vara så starkt kopplade till HSB Malmö att jäv generellt sett föreligger".
 1. Varför sitter fortfarande HSB Malmös styrelseledamöter (Maj-Britt Thulin, Olle Strand, Mimmi Zetterman) även som HSB-ledamöter i olika föreningar trots att Blanka Kruljac tydligt i HSB Malmös tidning, för länge sedan, sagt att så ej får ske pga den uppenbara jävsituationen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #79 (f.d. #89, jmfr fg motion)

HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare

Bakgrund:
Det är självfallet inte lämpligt att en tjänsteman på HSB ska sitta som ledamot i en brf som har annan förvaltare än HSB, med tanke på den jävsituation som då så tydligt uppstår i många olika frågor (alltså t.o.m. ännu mer än annars). Det måste därmed föras in i HSB Malmös stadgar att så ej ska ske.

Detta borde vara en självklarhet för alla, men ändå så har bevisligen inte HSB Malmös styrelse haft denna inställning eftersom denna styrelse velat att tjänstemannen Börje Nilsson på HSB Malmö skulle sitta i en Brf som inte har HSB som förvaltare.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö har inte rätt att, och ska inte, utse en tjänsteman på HSB Malmö att sitta som HSB-representant i en brf där brf:en har förvaltningen hos annan än HSB.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar brf:ens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som brf:en köper den ekonomiska förvaltningen av.
Det är brf:ens styrelse som beslutar om HSBledamoten är jävig vid beslut.
Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.


Min kommentar till styrelsens svar:
Är det någon som förstår vad styrelsen vill ha sagt med sitt svar på denna motion?

Frågan hör ihop med följande;
HSB Malmö har blivit informerad (se HSB Malmö Nytt) om att VD och styrelseledamot inte kan sitta som HSB-ledamot.
T.f. VD Michael Carlsson hoppar efter påpekande från uppmärksamma medlemmar av som HSB-ledamot i Tapperheten 4.
Men de i HSB Malmös styrelse som också är HSB-ledamöter sitter kvar som HSB-ledamöter trots att de informerats om att detta ej är korrekt!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
79. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i bostadsrättsförening med annan förvaltare, Styrelseledamöter och vd ej HSB-ledamot

Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar bostadsrättsföreningens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som bostadsrättsföreningen köper den ekonomiska förvaltningen av.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om HSB-ledamoten är jävig vid beslut.

Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet, och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #79-2

Styrelseledamöter och VD ej HSB-ledamot

 1. HSB Malmö ska följa lagen (enl. vad Blanka Kruljac redogjort för i HSB Malmö Nytt) och ledamöter i HSB Malmös styrelse samt VD ska ej inneha uppdrag som HSB-ledamöter.

  Det innebär att t.ex. Maj-Britt Thulin genast ska avsäga sig sitt uppdrag som HSB-ledamot i Brf Lutan samt som ersättare till HSB-ledamot i Brf Bollebygd.

  Mimmi Zetterman ska avsäga sig sitt uppdrag som HSB-ledamot i Brf Almgården.

  Olle Strand ska avsäga sig sitt uppdrag som HSB-ledamot i Brf Notarien samt i Brf Domaren.
  Olle Strand sitter dessutom som vice ordförande i Brf Domaren, i strid med vad HSB säger är tillåtet!

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #80 (f.d. #90)

Definition av HSB-representantens roll i styrelsen

Bakgrund:
Det finns idag ingen officiell arbetsbeskrivning för den HSB-representant som HSB tagit sig rätten att utse till varje Brf-styrelse.

De problem som detta skapar torde vara uppenbara för alla!

Det är kanske lätt att tro att HSB-representantens arbetsuppgifter är desamma som för övriga ledamöter i styrelsen. Men så är ej fallet! Varken i teorin eller i praktiken!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en komplett beskrivning över HSB-representantens arbetsuppgifter (i samarbete med ett urval av dagens HSB-representanter).

 2. HSB Malmös styrelse, alternativt ett för detta kompetent utskott, får i uppdrag att göra detta.

 3. Alla medlemmar/styrelser ska här ges möjlighet att framföra sina synpunkter på vad denna arbetsbeskrivning ska innehålla innan den helt fastställts.

 4. Detta ska vara färdigt senast den 24 augusti 2009, varefter resultatet redovisas och fastställs på en strax därefter kommande extrastämma.

 5. Processen med detta arbete redovisas löpande på HSB Malmös webbplats, och det färdiga resultatet läggs sedan ut bl.a. där.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla HSB-ledamöternas styrdokument samt att förstärka deras kompetens på olika sätt för att öka förtjänsten med att ha en HSB-ledamot i brf:ens styrelse.


Min kommentar till styrelsens svar:
Ännu ett luddigt svar i mängden som inte förpliktigar till något.
Det känns lite skrämmande att man ska behöva skriva en motion om detta och att detta regelverk inte finns idag.

Styrelsens svar berör motionens yrkanden endast ytligt, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är för respektive yrkande)!

Vad blev resultatet av styrelsens framtagande av styrdokument för HSB-ledamoten?

Vad blev resultatet av styrelsens förstärkning av HSB-ledamotens kompetens?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
80. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen

HSB-ledamoten är styrelseledamot i bostadsrättsföreningens styrelse på samma villkor som vilken styrelseledamot som helst. Med detta följer att denne har samma ansvar, befogenheter och möjligheter som andra ledamöter i bostadsrättsföreningen.

HSB-ledamoten har som uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen och se till så att alla i bostadsrättsföreningen behandlas lika. Han eller hon ska även värna om HSBs kooperativa principer och grundläggande värderingar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #81A

Fråga till styrelsen

 1. Hur ser HSB Malmös styrelse på att anta specifikt mig som HSB-representant?

  Detta är en fråga som styrelsen kanske inte så gärna vill svara på (vilket styrelsen måste på stämman), men frågan är av extremt stor vikt för att avgöra på vilka premisser styrelsen godkänner medlemmar som HSB-ledamöter.
  Inget bättre än ett konkret exempel kan klargöra detta, som styrelsen annars säkert skulle beskriva på ett luddigt sätt.

  Med ett konkret exempel tvingas alla att tänka till.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #81B

Fråga till styrelsen

 1. Vad talar till min nackdel för ett uppdrag som HSB-ledamot?

  Detta är en fråga som styrelsen naturligtvis inte vill svara på (vilket styrelsen måste på stämman), men frågan är av extremt stor vikt för att avgöra på vilka premisser styrelsen godkänner medlemmar som HSB-ledamöter.
  Inget bättre än ett konkret exempel kan klargöra detta, som styrelsen annars säkert skulle beskriva på ett luddigt sätt.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #81C

Fråga till styrelsen

 1. Vad talar till min fördel för ett uppdrag som HSB-ledamot?

  Detta är en fråga som styrelsen naturligtvis inte vill svara på (vilket styrelsen måste på stämman), men frågan är av extremt stor vikt för att avgöra på vilka premisser styrelsen godkänner medlemmar som HSB-ledamöter.
  Inget bättre än ett konkret exempel kan klargöra detta, som styrelsen annars säkert skulle beskriva på ett luddigt sätt.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #81 (f.d. #152)

Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?

Bakgrund:
Hur blir man HSB-ledamot, vem tillsätter dessa, hur ansöker man till detta uppdrag, och vad krävs för kompetens och erfarenhet?

Jag har själv gått den grundläggande utbildningen som leder till att man kan bli HSB-ledamot, men sedan blev det väldigt, väldigt tyst. Styrelsen ser mig tydligen som olämplig som HSB-ledamot. Undrar varför?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska svara på;
  - hur en medlem blir HSB-ledamot,
  - vem som tillsätter dessa (svar = HSB Malmös styrelse),
  - vad som krävs för kompetens och erfarenhet,
  - vilken ersättning som utgår,
  - vilka uppgifter som ingår,
  - hur man ansöker till detta uppdrag.


 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att all denna information snarast läggs ut på HSB Malmös webbplats.

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och det ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar så länge denna funktion som HSB-ledamot finns kvar!

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen utser HSB-ledamöterna.
Den löpande verksamheten, som har med HSB-ledamotsuppdragen att göra, hanteras dock inte av styrelsen utan inom organisationen.


Min kommentar till styrelsens svar:
Notera hur styrelsen som vanligt undviker varje fråga som ställts till styrelsen i motionen.

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?

Fråga till styrelsen:
Hur kan styrelsen skriva att yrkandena ska anses som besvarade när de bevisligen inte besvarats?

Styrelsens svar är fristående från motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
81. Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?, Vem kan bli HSB-ledamot?

Rekrytering av HSB-ledamöter sker bland personer som är både anställda av och medlemmar i HSB Malmö. Det är ytterst HSB Malmös styrelse som utser och entledigar HSB-ledamoten. Personen i fråga blir efter genomförd utbildning tilldelad ett eller flera uppdrag inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar. Ersättning utgår, per bevistat protokollfört styrelsesammanträde, med för närvarande ett belopp om 750 kronor.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #81-2

Vem kan bli HSB-ledamot?

 1. Vem kan bli HSB-ledamot?

 2. Vilka förutsättningar gäller för att kunna antas som HSB-ledamot av HSB Malmös styrelse?

 3. HSB Malmös styrelse ska (på HSB Malmös webbplats) snarast lägga ut dessa förutsättningar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #82 (f.d. #115)

Öppna informationsmöten

Bakgrund:
När HSB Malmös styrelse fick in motioner till extrastämman 2007 så gjorde man om extrastämman till ett informationsmöte för att därmed slippa behandla motionerna.

En annan konsekvens som detta fick var att HSB Malmös styrelse kunde stänga ute alla andra medlemmar som inte var fullmäktigeledamöter.

Detta odemokratiska beteende är knappast rimligt!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla informationsmöten som HSB Malmö kallar fullmäktige till ska också vara öppna för alla övriga medlemmar, precis som stämmor.

 2. Information om informationsmöten för fullmäktigeledamöter måste alltid läggas ut i god tid på HSB Malmös webbplats.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att den som kallar till ett informationsmöte också får avgöra vilka deltagare man avser att kalla.
När det gäller den inställda extrastämman 2007, så var en av de viktiga orsakerna att styrelsen ville tillsätta en projektgrupp, som på ett genomgripande sätt skulle arbeta med, och ta fram förslag till, nya stadgar.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det är i detta specifika fall styrelsen som kallar till informationsmöte, och naturligtvis vill styrelsen ha rätten att kunna utesluta medlemmar från information, så att styrelsen kan fortsätta med sina odemokratiska metoder i alla lägen där det är möjligt.

Denna motion går alltså ut på att säkra HSB Malmös framtid.

Styrelsen skriver;
"När det gäller den inställda extrastämman 2007, så var en av de viktiga orsakerna att styrelsen ville tillsätta en projektgrupp, som på ett genomgripande sätt skulle arbeta med, och ta fram förslag till, nya stadgar".
Här säger styrelsen att styrelsen utestängde medlemmar från informationsmötet pga att styrelsen ville tillsätta en stadgegrupp.

Fråga till styrelsen:
Varför var det viktigt att utestänga medlemmar från just detta?
Jag fick klart besked från HSB Malmö att jag inte fick deltaga på detta informationsmöte! Varför?


Styrelsens svar kunde inte på ett tydligare sätt visat vikten av att stämman bifaller denna motion i sin helhet.

Styrelsen anser att styrelsen ska bestämma, medan jag anser att det är de som bestämmer som ska bestämma denna fråga, här och nu! Dvs fullmäktige!

Styrelsen bemöter bara ett yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
82. Öppna informationsmöten

Det är styrelsens uppfattning att den som kallar till ett informationsmöte också får avgöra vilka deltagare man avser att kalla.

De möten som anses ha ett allmängiltigt intresse rapporteras på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #83A

Frågor till styrelsen

 1. I koden för föreningsstyrning finns det ett krav på att det ska hållas minst en extrastämma om året. Styrelsen har själv i HSB Malmös årsredovisning och på HSB Malmös webbplats hävdat att koden började gälla i januari 2008 i HSB Malmö.

  Men med tanke på att styrelsen trots detta motsatt sig extrastämmor undrar jag vad styrelsens syn på detta krav i koden är idag?

  Se styrelsens svar;
  "Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma när behov för en extrastämma uppstår. Det vore onödigt att hålla extrastämma när det saknas behov för en sådan".


 2. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att följa koden och hålla minst en extrastämma varje år?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #83 (f.d. #93)

Minst en extrastämma (till hösten)

Bakgrund:
Av någon anledning så står det inget i dagens stadgar om den extrastämma som normalt hålls varje höst (med undantag för år 2007, pga att jag då lämnade in motioner).
Jag vill att det förs in i stadgarna att HSB Malmös styrelse alltid till hösten ska hålla minst en extrastämma.

Detta krav finns redan idag i koden för föreningsstyrning, men hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta?

HSB Malmös styrelse ställde in den traditionella höststämman när de fick några känsliga motioner av mig. Detta visar vikten av att det skrivs in i stadgarna, så att HSB Malmös styrelse inte kan ställa in denna viktiga extrastämma bara för sin egen personliga fördel.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska årligen ska hållas minst en extrastämma till hösten/vintern.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma när behov för en extrastämma uppstår.
Det vore onödigt att hålla extrastämma när det saknas behov för en sådan.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det finns alltid behov av (minst) en extrastämma till hösten, och det är alltså aldrig onödigt!
Dessutom ska HSB Malmö följa koden för föreningsstyrning!

Följ eller förklara!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
83. Minst en extrastämma (till hösten)

Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma endast när behov för en sådan extrastämma uppstår.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #84 (f.d. #91)

Information om vad som krävs för en extrastämma

Bakgrund:
Som det är idag så vet förmodligen inte så många hur det går till att kalla till en extrastämma i HSB Malmö (lika lite som i brf:arna), eller exakt vad som krävs för detta.
All information om detta saknas överallt. Medvetet?

Minst 10 %... av vad?
Kravet är att minst 10 % av fullmäktigeledamöterna måste begära en extrastämma för att den ska komma till stånd. En information som är viktig i detta sammanhang är 10 procent av vad? Antalet fullmäktigeledamöter måste alltså alltid finnas tillgänglig (och förändras löpande allteftersom förändringar sker).

Endast fullmäktigeledamöterna kan begära extrastämma
Det är också så att det endast är fullmäktigeledamöterna som kan kräva en extrastämma. Detta förenklar inte det hela. Speciellt eftersom det inte finns så många som känner varandra i de olika föreningarna (ännu mindre än i en brf). Därmed blir det särskilt svårt att samla ihop tillräckligt många.

Hur kontakta övriga fullmäktige?
Om en medlem i en brf vill kalla till en extrastämma så vet denna medlem hur övriga medlemmar kan kontaktas för att tillfrågas om de vill skriva under på en extrastämma, men detta är en omöjlighet inom HSB Malmö eftersom det bara är HSB Malmö som vet vilka de övriga fullmäktigeledamöterna är och hur de kan kontaktas.

Jag skulle vilja säga att detta förhållande t.o.m. är rent lagstridigt!

Denna odemokratiska situation (där alltså förutsättningarna skapar det odemokratiska förhållandet) är naturligtvis också förklaringen till att fullmäktigeledamöter ytterst sällan (om någonsin) begärt en extrastämma (i någon region i Sverige).

Jag hoppas att styrelsen här inte svarar på gängse flummigt sätt om den parlamentariska ordningen, etc. Styrelsens konkreta åsikter i denna fråga önskas i stället.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska informera bl.a. på HSB Malmös webbplats om exakt vilka förutsättningar som gäller i varje stund för att en extrastämma ska kunna begäras av fullmäktigeledamöterna, och hur tillvägagångssättet är.
  Dvs antalet fullmäktigeledamöter ska redovisas för alla medlemmar.

 2. Aktuella kontaktvägar ska finnas till alla fullmäktigeledamöter.
  (E-post, telefon, adress.)

 3. Kontaktvägarna till alla fullmäktigeledamöter hålls uppdaterade på HSB Malmös webbplats.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Vilka som har möjlighet att begära extrastämma finns beskrivet i ”Lag om ekonomiska föreningar”.


Min kommentar till styrelsens svar:
Ja, det går att utläsa från LEF vem som kan begära extrastämma, men det var tyvärr inte alls vad denna motion handlade om.

Fråga till styrelsen:
Hur kan styrelsen förmå sig till att ge dylika svar på seriösa motioner?

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
84. Information om vad som krävs för en extrastämma

Vilka som har möjlighet att begära extrastämma finns beskrivet i ”lag om ekonomiska föreningar”.

I HSB Malmös stadgar § 17: Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som ska behandlas.

Stadgarna är utlagda på HSB Malmös hemsida.

Varje bostadsrättsförening utser fullmäktigeledamöter. Hur dessa kan nås framgår som regel i den information som bostadsrättsföreningen lämnar, och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #85, hör ihop med fg motion (f.d. #92)

Bättre system för att kunna begära en extrastämma
Kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla brf:ar för HSB Malmö

Bakgrund:
Med dagens system är det nästintill omöjligt att få till en extrastämma för HSB Malmö.
Det finns alltför lite engagemang bland fullmäktigeledamöterna och ingen sammanhållning som gör att tillräckligt många i princip kan slå sig ihop för att få till stånd en extrastämma.

Det ska vara enklare för fullmäktigeledamöterna att begära en extrastämma.

Aktuell/uppdaterad lista ska finnas på HSB Malmös webbplats med kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla HSB Malmös brf:ar.
Detta alltså i ett led att utöka samarbetet mellan brf:ar.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas fram bättre möjligheter för fullmäktigeledamöterna att begära en extrastämma.

 2. Detta görs genom en utredning (lämpligen tillsätts ett utskott).

 3. Resultatet redovisas för samtliga medlemmar, bl.a. på HSB Malmös webbplats.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om ”#91 Information om vad som krävs för extrastämma”.
Motivering: Se Motion om ”#91 Information om vad som krävs för extrastämma”.


I styrelsens svar till motion #91 skriver styrelsen;
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Vilka som har möjlighet att begära extrastämma finns beskrivet i ”Lag om ekonomiska föreningar”.


Min kommentar till styrelsens svar:
Ja, det går att utläsa från LEF vem som kan begära extrastämma, men det var inte alls vad denna motion handlade om.

Styrelsen kunde lika gärna svarat att tomten kommer till jul!

Fråga till styrelsen:
Hur kan styrelsen förmå sig till att ge dylika svar på seriösa motioner?

Styrelsens svar har inte med motionens skilda yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därför ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
85. Bättre system för att kunna begära en extrastämma, Kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla HSB Malmös bostadsrättsföreningar, Kontaktvägar till kontaktpersoner i bostadsrättsföreningar, Antal fullmäktige för att kalla till extrastämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. I HSB Malmös stadgar, antagna 2008, står i § 17 att det mindre antalet ska vara minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

Kontaktvägar till förtroendevalda i HSB Malmö framgår av hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #85-2

Kontaktvägar till kontaktpersoner i brf:ar

 1. Det ska alltid finns en aktuell/uppdaterad lista på HSB Malmös webbplats med kontaktvägar (e-post, telefon, adress) till alla kontaktpersoner
  - fullmäktige
  - styrelseledamöter
  - valberedare
  - övriga?
  i alla brf:ar för HSB Malmö!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #85-3

Antal fullmäktige för att kalla till extrastämma

 1. Det förs in i HSB Malmös stadgar att det räcker med 5 % av fullmäktigeledamöterna för att kalla till extrastämma.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #86 (f.d. #95)

HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

Bakgrund:
Som vi kunnat notera från årsstämman 2007 så tycks det ha varit väldigt många skillnader mellan protokoll och vad som egentligen sades och beslutades på årsstämman. Det krävs alltså en eller flera olika lösningar på protokoll som inte överensstämmer med verkligheten!

Om HSB inte instämmer i mina förslag här så måste detta stå i strid med ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning med öppenhet och insyn!

HSB Malmös årsstämma 2008 spelades in, men tyvärr enbart i syfte om stämman skulle klandras, och inspelningen var inte åtkomlig för någon annan utanför HSB Malmö.

Efter stämma ska information som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal och andra förberedda tal och presentationer, läggas ut.

Not.
F.d. VD skrev;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart efter varje årsstämma och extrastämma i textform lägga ut den information på nätet som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal.

  Alla förberedda tal som hålls av HSB Malmö (inkl styrelse) och övriga inbjudna ska läggas ut, i textform, i sin helhet, och i oredigerad form.
  Detta inkluderar vad HSB Malmö säger under punkterna;
  - Styrelsens årsredovisning
  - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning i koncernen
  - Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
  Dvs alla i förväg nedskrivna tal och yttringar från HSB Malmö och övriga.

 2. För den skriftliga informationen hörande till stämmorna gäller att den ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan.
Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten ställer styrelsen sig tveksam till.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen bifaller motsvarande motion #179 och svarar för den som i första meningen här;
"Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning och kan läggas in som rutin vid våra stämmor. Det är dock ingen garanti för att en stämma går rätt till".

Men att det skulle finnas en medlemskontroll där medlemmarna kan kontrollera att styrelsen/protokollföraren/justerarna gjort rätt motsätter sig HSB Malmös styrelse.

Frågor till styrelsen:
Vad tycker styrelsen det skulle vara för mening med att spela in stämman om det inte skulle vara ett verktyg just för att se till så att besluten blir rätt och protokollen överensstämmer med de beslut som tas på stämman?

Varför tycker styrelsen att det inte ska finnas en medlemskontroll här?


Styrelsen skriver; "Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten ställer styrelsen sig tveksam till".
Fördelarna torde vara uppenbara!

Fråga till styrelsen:
Varför ställer sig styrelsen tveksam till en publicering av en audiovisuell inspelning av stämman?

Styrelsen bemöter endast ett yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
86. HSBs tal på stämman läggs ut på webben, Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video, Stämmor läggs ut på nätet som ljud eller video med ljud

Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.

Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan. Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #86-2

Stämmor läggs ut på nätet som ljud eller video med ljud

 1. Alternativ 1
  Stämmor läggs ut i ljudform, dvs hela stämman spelas in, och sedan läggs inspelningen ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman, eller

  Alternativ 2
  Stämmor läggs ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman som
  - video med ljud, eller
  - streamad video med ljud
  (webb-TV, på samma sätt som att man kan se och höra det som sägs i t.ex. riksdagen),
  åtkomlig för alla.

 2. För multimediavarianterna gäller att informationen ska ligga kvar under minst tre års tid.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #87 (f.d. #97)

Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott

Bakgrund:

Projektgrupper arbetar i hemlighet
Varje gång det tillsätts en utredning, projektgrupp, arbetsgrupp, utskott, kommitté, råd eller dylikt så kan man bara konstatera att informationen om dessa som regel är noll.
Ingen löpande information ges, och man vet inte om utredningen/projektet är nedlagt eller vad som händer.

Inte mer än om man, som jag, arbetar hårt för att få HSB till att lägga ut information till medlemmarna så sker detta til viss del (i bästa fall).

Arvodesgruppen/arvodeskommittén 2008 gick under jorden
Ett exempel på hur det inte bör fungera är den arvodesgrupp som tillsattes på årsstämman 2008.
Arvodesgruppen;
- Tommy Johansson, HSB brf Sandstenen
- Cecilia Bothen, HSB brf Ryttmästaren
- Jörgen Magnusson, HSB brf Blekingsborg
- Kjell-Inge Ohlsson, HSB brf Domaren
- Sune Hylén, Bospargruppen
Efter stämman 2008 så hördes sedan inte ett ljud från denna arvodesgrupp, och hade jag inte frågat om information så hade inte ens gruppens sammansättning lagts ut på HSB Malmös webbplats.

I och med att inget presenterats innan sista datumet för inlämnandet av motionerna så minskar drastiskt värdet på alla arbetsgrupper och utskott som tillsätts.

Samma gäller för det på årsstämman 08 tillsatta medlemsutskottet.
Medlemsutskottet;
Börje Nilsson, HSB Malmö
Mikael Gustafson, HSB Malmö
Maj-Britt Thulin, Styrelsen
Mimmi Zetterman, Styrelsen
Ingela Persson, Brf Tapperheten 4
Henric Lellky, Brf Södermanland
Elvy Westerberg, Bospargruppen
Rolf Bergeryd , Brf Södertorp
Ingrid Petersson, Brf Roskilde
Leif Göransson, Brf Änghög
Lennarth Andersson, Brf Fosietorp
Helene Hansson, Brf Domaren

Detta t.o.m. trots att det på HSB Malmös webbplats står;
Modernt medlemskap, vad är det för dig?
Skicka in dina synpunkter och berätta hur du ser på det. Du kan också delta i en panel om du vill. Arbetet pågår redan och under slutet av januari nästa år och hela februari kommer materialet att finnas för ytterligare synpunkter. Idéer och tankar kommer sedan att sammanställas i ett dokument som kommer att presenteras på vår stämma i april nästa år.


Även under 2009 står denna text kvar... så HSB kanske nu flyttat fram det till 2010?

Resultatlösa utredningar
Ofta undrar man vad som hände med en utredning när det aldrig presenteras något resultat.

Det är naturligtvis helt orimligt att locket läggs på för var och varannan utredning som görs.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Löpande redovisning av samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper o.dyl
  HSB Malmös styrelse ska öppet och löpande redovisa bl.a. på HSB Malmös webbplats samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper och liknande som är aktiva, och som har avslutats (med historik på minst 5 år).

 2. Här redovisas bl.a.;
  - vilka som ingår i gruppen
  - hur urvalet skett av deltagarna
  - vad målet är
  - startdatum och planerat slutdatum
  - hur arbetet fortlöper
  - allt annat av intresse


 3. Att det ska fungera så här läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att arbetsgrupper, projektgrupper, utskott o.s.v. ska redovisa till det organ som utsett dem.
Därefter är det upp till detta organ att hantera och informera om resultatet.


Min kommentar till styrelsens svar:
Jag skriver inte mina motioner för att höra vad styrelsens generella uppfattning är.
Den är av noll och intet värde för mig och säkert för samtliga fullmäktigeledamöter också.

Jag har skrivit denna motion för att det ska finnas riktlinjer så att såväl de som ingår i projektgrupper/arbetsgrupper/utskott som övriga ska veta vad som gäller och för att medlemmar och fullmäktige ska garanteras information, delaktighet och medlemskontroll.

När styrelsen svarar på motioner måste styrelsen redogöra för fakta i stället. Dvs t.ex. konkreta fördelar och nackdelar.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
87. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott, Arbetsgrupper etcetera ska avsluta sitt arbete under innevarande år (senast 31/12), Förändring av arbetsmetoder för utskott/grupper, Projektkunskaper i utskott/grupper/utredningar/råd, Arbetsgrupper, utskott etcetera ska kunna kontaktas, Redovisning av kostnader för utskott/grupper, Justeringar av det som arvodeskommittén kommit fram till, Justeringar av det som medlemsgruppen kommit fram till, Förslag på justering

Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.

Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper. Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #87-2

Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år (senast 31/12)

 1. De arbetsgrupper, utskott, projektgrupper o.dyl som tillsätts på stämman ska normalt avsluta sitt arbete under innevarande år.

  Dvs resultatet ska presenteras senast under de två första veckorna i januari.

  Detta alltså framför allt för att möjliggöra för fullmäktige och övriga medlemmar att kunna påverka via motioner. Dagens system fungerar under all kritik.

  Genom att grupper/utskott aldrig redovisar sina resultat i tid saboteras motioner.
  Motioner som har skrivits kanske faller pga vad utskott/grupperna kommit fram till.
  Eller så hade motionerna behövt formuleras om, ifall medlemmarna känt till resultaten av motionerna.

  Det blir en kedja av fel, där t.ex. styrelsens svar på motioner riskerar att bli "obsolet" (för att använda styrelsens term på motioner föregående år).

  Alla måste förstå att dagens arbetsätt inte fungerar!

 2. De arbetsgrupper, utskott, projektgrupper o.dyl som tillsätts på stämman ska alltid tidsbestämmas.

  Dvs när en grupp tillsätts på stämman så ska det alltid uppges när arbetet som senast ska vara klart och presenterat för medlemmarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #87-3

Förändring av arbetsmetoder för utskott/grupper

Nödvändigt med kunskap om hur man arbetar i projekt
Jag vet inte om någon i de utskott/grupper som tillsätts har någon form av erfarenhet från denna typ av arbete. När utskott/grupper tillsätts så är det viktigt att det finns i alla fall någon med erfarenhet från projektarbete, och att döma från vad vi alla har sett så här långt så har detta tyvärr inte funnits överhuvudtaget.

Fel av medlemsutskottet
T.ex. gör man absolut inte som medlemsutskottet och lägger ut en förfrågan om synpunkter på något som ingen vet vad det är eller förstår innebörden av.
Speciellt med tanke på den i princip totala avsaknaden på engagemang i organisationen (vilket vi t.ex. kunde konstatera av att det kom in noll svar på beslutsunderlaget om problemen i brf:arna).

Det enda medlemsutskottet kunde prestera var följande flummiga mening;
"Modernt medlemskap, vad är det för dig?"

Hur kan man bli förvånad över att det inte kom in några svar på medlemsutskottets fråga?

Valberedningens felaktiga arbetssätt
HSB Malmös valberedning är ett exempel på hur det inte ska fungera. Denna valberedning går ut med att de som nominerar ska göra valberedningens arbete. Det enda som valberedningen ska behöva göra är en sammanställning utifrån de uppgifter de fått in och en kort, intetsägande intervju med ett fåtal utvalda (i princip med dem som valberedningen ändå redan innan bestämt, på lösa boliner, ska bli valberedningens förslag).

Valberedningen har lyckats tillförskansa sig ett sensationellt högt arvode, och då kan man också ställa krav på ett mycket väl genomtänkt och utarbetat resultat, där det inte är andra, ej arvoderade medlemmar, som ska göra valberedningens arbete.
 1. Här följer några grundläggande, korta och enkla tips på hur man ska arbeta, där vi kan se att det inte fungerar idag, och mitt yrkande är att nedanstående alltid ska följas (oavsett vad utskott/grupp/kommitté/råd kallas för).

  Varje utskott/grupp presenteras snarast efter tillsättande med konkreta och lättförståeliga punkter för vad utskottets/gruppens uppgifter är.
  Dvs man gör inte som medlemsutskottet och bara lägger ut en kort och obegriplig förfrågan om synpunkter från medlemmarna innan man själv lyckats konkretisera sina egna uppgifter.

  Innan utskott/grupp går ut med en förfrågan till medlemmarna om deras synpunkter så presenterar man först ett utkast av det material man tagit fram.
  Dvs man gör absolut inte som medlemsutskottet och bara kastar ut en allmän fråga, utan att ge medlemmarna något att fundera på och utgå från.

  Om medlemmarna ska göra arbetet så ska inte utskotten/grupperna arvoderas för något de inte gör.

  De synpunkter som kommer in till utskott/grupper ska redovisas löpande.
  Jag kan inte hålla en kurs i projektarbete här, så jag hoppas alla förstår varför så ovillkorligen ska göras.
Tilläggas kan att medlemsutskottet på styrelsekonferensen 30-31/1 2009 har en punkt i dagordningen där de fortsätter försöka få andra till att göra medlemsutskottets arbete.
Det är en punkt med workshop, där HSB Malmös medlemmar betalar de förtroendevalda för att göra det arbete som medlemsutskottet arvoderas för.

Det ska bli spännande att höra vad de förtroendevalda kom fram till åt medlemsutskottet.
Men det troliga är att vi, precis som tidigare, aldrig får reda på detta (om det blir något överhuvudtaget som kommer fram så kommer medlemsutskottet att ta åt sig äran för detta).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #87-4

Projektkunskaper i utskott/grupper/utredningar/råd

 1. När utskott/grupper tillsätts för olika arbeten så ska man försöka få med någon deltagare (så många som möjligt) med kunskap och erfarenhet från projektarbete.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #87-5

Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas

Som det fungerat fram till idag så har arbetsgrupper, utskott o.dyl. som regel varit helt avskärmade från yttervärlden, och därmed onåbara.

T.ex. den väldigt anonyma arvodeskommittén som inte nämns med en enda kontaktväg.

T.o.m. medlemsutskottet har lustigt nog inte en enda kontaktväg på HSB Malmös webbplats (även om det långt om länge, oktober 2008, dök upp ett litet simpelt formulär för att kontakta utskottet som helhet).

Det är min förhoppning att det finns dem som förstår att det inte ska gå till så här.
 1. Alla grupper och utskott som tillsätts på stämmor (och utanför stämmor) ska ha väl fungerande kontaktvägar som HSB Malmö upplyser om på ett tillfredsställande sätt till medlemmarna (som minst på HSB Malmös webbplats).

  E-postadress är ett krav (ett formulär är aldrig tillräckligt av naturliga skäl)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #87-6

Redovisning av kostnader för utskott/grupper

 1. Till årsstämman, redan i kallelsen, ska en fullständig redovisning lämnas av HSB Malmö av kostnader för respektive utskott/grupp som tillsatts sedan föregående årsstämma.

 2. Hur mycket har arvodesgruppen/arvodeskommittén kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara, och blir det några ytterliggare kostnader efter detta?

 3. Hur mycket har medlemsutskottet kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara, och blir det några ytterliggare kostnader efter detta?

 4. Finns det några andra grupper som tillsatts sedan årsstämman 2008 och i så fall hur mycket har dessa kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara?

  Svar på ovanstående 3 frågor ska naturligtvis redovisas i svaret på denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #87-7

Justeringar av det som arvodeskommittén kommit fram till

Ja, vad gör man om utskott/grupper inte avslutar sina uppgifter i tid?
Kanske så här, för arvodeskommittén som inte med ett ord redovisat något;
 1. Jag har några förslag på ändringar/tillägg till det som arvodeskommittén kommit fram till.
Vad dessa förslag är?
Ja, det får vi då tyvärr spara till stämman 2009, i form av tilläggsförslag på stämman.
Som alla ser inte ett lyckat sätt, men det enda sättet, som det fungerar idag.
Blir t.ex. inte lätt för styrelsen att ge sitt förslag till beslut för yrkandet i denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #87-8

Justeringar av det som medlemsgruppen kommit fram till

Ja, vad gör man om utskott/grupper inte avslutar sina uppgifter i tid?
Kanske så här, för medlemsgruppen som inte med ett ord redovisat något;
 1. Jag har några förslag på ändringar/tillägg till det som medlemsgruppen kommit fram till.
Vad dessa förslag är?
Ja, det får vi då tyvärr spara till årsstämman 2009, i form av tilläggsförslag på stämman.
Som alla ser inte ett lyckat sätt, men det enda sättet, pga hur det fungerar idag.
Blir t.ex. inte lätt för styrelsen att ge sitt förslag till beslut för yrkandet i denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #87-9

Förslag på justering

Mellan den 1/2 2009 och datumet för årsstämman 2009 så hände det något som jag önskar justerat.

Jag yrkar att;
 1. En eller flera saker som hände mellan 2009-02-01 och årsstämman ska justeras.
Vad dessa förslag är?
Ja, det får vi då tyvärr spara till stämman 2009 i form av tilläggsförslag på stämman.
Fullmäktige har i alla fall en lite bättre möjlighet (om än väldigt lite) att få fram synpunkter eftersom de har yttranderätt genom hela årsstämman.

Som motionär utan att vara fullmäktige så reduceras dessa motionärers möjligheter att göra sig hörda och påverka. Då är det enda sättet att skriva en tillräckligt luddig motion (i stil med styrelsens svar på motionerna 2008) och sedan komma med tilläggsförslag på stämman.

Det blir inte lätt för styrelsen att ge sitt förslag till beslut för yrkandet i denna motion, men vad är alternativet? Problemet minskar avsevärt om mina motioner om tiden för inlämnande av motioner bifalles av stämman samt att ovanstående motioner om redovisning av utskottens/gruppernas arbeten görs i tid.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #88 (f.d. #10)

Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben

Bakgrund:
Efter kraftiga (och tidskrävande) påstötningar från mig så lade HSB Malmö till slut ut det mesta av stämmohandlingarna för första gången i historien år 2007, så att alla medlemmar gavs möjlighet att i alla fall få en liten inblick i vad som händer inom HSB Malmö.

Jag anser att det är av yttersta vikt - inte minst för att försöka öka engagemanget bland medlemmarna - att stämmohandlingarna läggs ut på HSB Malmös webbplats.

Detta är särskilt viktigt med tanke på att alla medlemmar har närvarorätt på HSB Malmös stämmor, och då måste de (inkl. styrelserna) självfallet ha tillgång till samma material inför stämman som fullmäktigeledamöterna har.

Det är ju också en aning märkligt att de som nominerat medlemmar inte ens ska kunna kontrollera att de som de nominerat sedan finns med.

Medlemmar okunniga om att de har rätt till alla stämmohandlingar
Ytterst få medlemmar känner till att regelverket fastställer att de kan begära att få detta material sig tillskickat, och det är inget HSB Malmö kan komma runt, hur gärna de än vill, eftersom detta är lagstadgat.

Det som jag anser ska komma alla medlemmar till del i detta sammanhang är;
 • - Kallelse
 • - Följebrev
 • - Dagordning
 • - Motioner
 • - Redovisning av valberedningens arbete
 • - Nomineringar till;
  • HSB Malmös styrelse
  • Revisorer (3 personer)
  • HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer) samt ersättare
  • Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
  • Ev övriga
 • - Presentation av nominerade
 • - Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen
 • - Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman
Fråga till HSB Malmös styrelse:
 • Kan HSB Malmös styrelse skriftligen utlova att HSB Malmö i god tid inför varje stämma på sin webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut minst all ovanstående information?
Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

F.d. VD skriver också;
"Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende".
Men medlemmarna behöver inte bara inflytande i sin brf utan även i HSB.
Utan information från HSB så begränsas nämligen medlemmarnas inflytande avsevärt bara genom denna enkla metod att undanhålla medlemmarna information och kunskap.


HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".

Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning:
"HSB Malmö lägger redan idag ut material digitalt till de förtroendevalda. Vi kommer framöver att göra så även till medlemmar."
Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Ej svar på frågor! Min fråga var inte om "material". Min fråga hade inte heller ett dugg med "till de förtroendevalda" att göra. Min fråga var specifikt om ovanstående uppräknade dokument, och att de ska komma alla medlemmar till del.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse i god tid inför varje stämma på HSB Malmös webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut samtliga stämmohandlingar, bl.a.;
  • Kallelse
  • Följebrev
  • Dagordning
  • Motioner
  • Redovisning av valberedningens arbete
  • Nomineringar till;
   • HSB Malmös styrelse
   • Revisorer (3 personer)
   • HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer) och ersättare
   • Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
   • Ev övriga
  • Presentation av nominerade
  • Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen
  • Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman.


 2. Dessa handlingar ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar om att här nämnda handlingar alltid ska läggas ut senast två veckor före stämma.
  (Det måste skrivas in i stadgarna för att medlemmarna ska kunna garanteras att det verkligen kommer att bli så.)

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida på lämpligt sätt publicera kallelse till stämman innehållande alla beståndsdelar i kallelsen.


Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
88. Stämmohandlingar (kallelse etcetera) på webben

HSB Malmö publicerar såväl kallelse som beslutsunderlag inför årsmöte och extra föreningsstämmor på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #89A

Fråga till styrelsen

 1. Den 9:e juni 2007 (men fortfarande daterat den 4/6) har följande text lagts till på HSB Malmös webbplats;
  "HSB Malmös styrelse har beslutat med hänsyn till den personliga integriteten att inte publicera röstlängden från föreningsstämman den 26 april på Internet".

  Hur förklarar HSB Malmö att det skulle vara något problem med hänsyn till den personliga integriteten att lägga ut röstlängden?

  Är det för att det är pinsamt för de fullmäktige som inte tagit sitt ansvar och representerat sin brf på stämman, om föreningens medlemmar skulle få reda på detta?


 2. Hur går detta resonemang från HSB Malmö ihop med HSB nya kod för föreningsstyrning och ETHOS, med öppenhet, insyn och demokrati?

 3. Har inte HSB Malmö för avsikt att följa koden och ETHOS?

 4. Är det inte snarare ett stort demokratiproblem att medlemmarna inte enkelt och snabbt kan se om de som företräder dem fullgör sina skyldigheter för det arvode de får?

 5. Kan inte HSB Malmös styrelse se fördelarna för hela verksamheten med att denna lista offentliggörs?

  Varför?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #89 (f.d. #11)

Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben

Bakgrund:
Efter årsstämman 2007 och efterföljande klander av stämma och protokoll så kan vi bara kallt konstatera att stämmoprotokoll inte behöver ha mycket med verkligheten att göra och att de som väljs som justerare fullständigt struntar i sina uppgifter.

Det verkar som om HSB Malmö i alla år levt på att någon aldrig efterfrågat att få se stämmoprotokollen.

Det finns bara ett sätt att få ordning på detta, och det är att stämmoprotokollen läggs ut så att alla kan ta del av dessa.
Då - och endast då - kommer vi förhoppningsvis att få lite mer korrekta protokoll.

Stämmoprotokoll utan betydelse?
HSB Malmös styrelse har hävdat i sitt svar till domstolen på klandret av stämman att vad som står i stämmoprotokoll inte har någon betydelse. Det är bara att beklaga denna styrelses djupa okunskap, men det är faktiskt så att vad som står i protokollet är av mycket stor betydelse. Inte minst eftersom stämmans beslut förs in i stämmoprotokollet och de beslut som styrelsen sedan ska genomföra baseras enbart på det som står i protokollet (styrelsen struntar helt i allt annat).

Frågor till HSB Malmös styrelse.
 1. Kan HSB Malmö lova att alla stämmoprotokoll i sin helhet (inkl. röstlängd) i fortsättningen kommer att läggas ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma?
 2. Med minst 10 års historik?
 3. Utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument?
 4. Så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn?

 5. De som vill ha en kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet ska få detta!
Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

F.d. VD skriver också;
"Styrelsen utses av medlemmarna och arbetar på deras uppdrag. Det får aldrig bli så att medlemmarna upplever sig som gisslan i sin egen bostadsrättsförening".
Men är det bättre om medlemmarna känner sig som gisslan i HSB-organisationen?
Utan information och utan svar på frågor från HSB Malmö så blir detta naturligtvis konsekvensen.


HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning;
1.3.5
"Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma skall återfinnas på föreningens hemsida. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas".
Har HSB Malmös styrelse och alla ombud/ersättare för HSB Riksförbund för avsikt att snarast försöka förändra denna katastrofalt usla del av HSBs kod för föreningsstyrning?

Not. Endast 133 bostadsrättsföreningar fanns representerade på HSB Malmös första årsstämma 2007. Dvs bara ungf. hälften av alla föreningar i Malmö!!!

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla justerade stämmoprotokoll läggs i sin helhet - inkl. röstlängd - i fortsättningen ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för att detta läggs ut.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument.

 3. HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn.
 4. Röstlängd från respektive stämma läggs ut i sin helhet (och jag kan bara innerligt hoppas att HSB Malmös styrelse inte ännu en gång drar en historia om "personlig integritet"). HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige, efter att de har justerats i sedvanlig ordning.


Mina kommentarer:
 1. Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 2. Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta som inte förpliktigar något för styrelsen.

 3. I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Styrelsen vägrade svara på mina frågor i motionen, och därför måste stämman kräva att dessa besvaras snarast av styrelsen.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
89. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben, Protokoll med 10 års historik, HSB Riksförbund ska ändra kod för föreningsstyrning, HSB Riksförbund ska följa kod för föreningsstyrning

Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige, efter att de har justerats i sedvanlig ordning.

Däremot ser styrelsen inte att en retoraktiv publicering av protokoll tillför något allmänintresse.

HSB Malmö beslutade under 2008 att följa den av HSB Riksförbund antagna koden.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #89-2

Protokoll med 10 års historik

 1. Protokoll läggs ut med minst 10 års historik.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #89-3

HSB Riksförbund ska ändra kod för föreningsstyrning

 1. HSB Malmö ska - fram till att det genomförts - påverka HSB Riksförbund att texten i § 1.3.5 i HSB:s kod för föreningsstyrning omedelbart ändras till "Röstlängden för stämman ska samtidigt redovisas".

  Processen hur detta fortlöper redovisas av HSB Malmös styrelse på HSB Malmös webbplats.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #89-4

HSB Riksförbund ska följa kod för föreningsstyrning

 1. HSB Malmö ska löpande ställa krav på HSB Riksförbund att omedelbart själva följa § 1.3.5 i det avseende att stämmoprotokoll ska läggas ut på webbplatsen.

  Processen hur detta fortlöper redovisas av HSB Malmös styrelse på HSB Malmös webbplats.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

  HSB Riksförbund har utlovat lägga ut stämmohandlingarna, men vad är löften till för?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #90 (f.d. #12, Hör ihop med fg motion)

Stämmoprotokoll till medlemmarna

Bakgrund:
En medlem måste naturligtvis kunna få tillgång till stämmoprotokoll utan att behöva anpassa sig till HSB:s öppettider och utan att behöva ta sig till HSB (alltså även de som inte har tillgång till Internet... vilket i och för sig torde vara bara ett fåtal idag).

Fråga till HSB Malmös styrelse:
På vilka av följande sätt kan en medlem få ut HSB Malmös stämmoprotokoll i sin helhet (senaste såväl som tidigare års)?
 1. Skriftlig kopia av HSB Malmö?
 2. Får själv ta en skriftlig kopia?
 3. HSB Malmö lägger ut dokumenten på sin webbplats, utskrivningsbart (som jag efter mycket möda till slut lyckades få HSB Malmö till att göra för protokollet till årsstämman 2007, även om HSB Malmö bröt mot HSB:s kod för föreningsstyrning och spärrade detta dokument för utskrift)?
 4. HSB Malmö skickar dokumenten via mail?
OBS!
Jag förutsätter att alla ovanstående nämnda sätt är möjliga beroende på den enskilde medlemmens önskemål, med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med öppenhet och insyn.

 • Jag önskar också kopior av stämmoprotokollen för de två stämmor där beslutet togs att bara valberedningen har rätt att bestämma vilka som ska ingå i HSB Malmös styrelse (alternativt att de läggs ut på HSB Malmös webbplats).

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De medlemmar som vill ha en skriftlig kopia av HSB Malmös stämmoprotokoll i sin helhet ska få detta inom tre arbetsdagar från begäran!

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige, efter att de har justerats i sedvanlig ordning. Medlemmar i HSB Malmö ska mot en hanteringsavgift kunna få ett utskrivet exemplar tillsänt sig.


Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vad ligger denna "hanteringsavgift" på idag?

Notera att jag trots mitt önskemål i motionen om stämmoprotokollen inte fått tillgång till dessa protokoll.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Nivån på en ev. hanteringsavgift ska bestämmas av stämman.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
90. Stämmoprotokoll till medlemmarna

Enligt 7 kap 12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om fullmäktig bestämmelserna i 1-11 §§ om föreningsmedlem. I 7 kap 10 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar står att röstlängden ska tas in i eller fogas som bilaga till stämmoprotokollet. Det framgår vidare att senast tre veckor efter stämman ska det justerade protokollet (med röstlängd) hållas tillgängligt hos föreningen (d.v.s. HSB Malmö) för medlemmarna. Detta innebär att protokollet får läsas på plats hos föreningen. Någon rättighet till kopia för dem som har rätt att ta del av protokollet torde inte finnas ens mot avgift. Det hindrar emellertid inte föreningen från att stå till tjänst med kopia, mot en viss hanteringsavgift.

Härvid ska likhetsprincipen tillämpas.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Min kommentar:
Vad styrelsen gjort är att kopiera Sofie Kjellins (jurist, HSB Riksförbund) felaktiga text från Hemma i HSB.
Styrelsen vet inte ens att på HSB Malmös webbplats så står (efter anmärkning från mig) vad som egentligen gäller.

Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)