Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Förklaring av styrelseförsäkring (obesvarad)
 2. Korrekta register över medlemmar, förtroendevalda, etc
 3. Information om förtroendevalda på webben
 4. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
 5. Redovisning av val och mål
 6. Presentation av alla brf-valberedare
 7. Info om HSB-ledamöter på webben
 8. Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är
 9. Redovisning av uppdrag
HSB MALMÖS STYRELSE SÄTTER MED SITT AGERANDE KROKBEN FÖR DEMOKRATIN INOM HSB !

Genom att HSB Malmös styrelse 2007 (med fortsättning 2008) tvingade varje liten fråga till beslut för fullmäktigesammanträdet, samtidigt som styrelsen själv inte lägger kraft och resurser på att uppnå förbättringar, arbetar styrelsen för att så få motioner som möjligt ska gå igenom.
HSB Malmös styrelse satte 2008 sin tillit till att de skulle kunna få få alla fullmäktigeledamöter till att ta beslut som stoppar förbättringar inom HSB Malmö med stöd av en liten skara styrelsetrogna fullmäktigeledamöter som alltid röstar för styrelsen oavsett vad det handlar om.

Sammanfattningsvis så är motionerna till antal och omfattning så stort pga att;
 1. HSB Malmös styrelse inte svarar på medlemmarnas frågor.

 2. HSB Malmös styrelse inte diskuterar motionerna med motionärerna.

 3. HSB Malmös styrelse trixar med formuleringarna i motionerna för att inte utföra motioner enligt motionärens tanke och stämmans beslut (som exempelvis i fallet med stämmans beslut att alla medlemmar skulle informeras senast i december 2007 om deras motionsrätt till HSB Malmös stämmor).

 4. HSB Malmös styrelse genomfört så lite av alla grundläggande bitar.

 5. fullmäktigeledamöterna sällan engagerar sig själva och inte skriver några motioner för att driva utvecklingen framåt.
  Någon måste ta ett ansvar i organisationen.
Man kan bara hoppas att fullmäktigeledamöterna visar sin tacksamhet för att andra gör deras uppgifter. Stämmans relativt mycket enkla uppgift blir nu bara att se till så att mer eller mindre alla motioner som skrivs går igenom. Det är det absolut minsta fullmäktige kan göra efter alla dessa år av oengagemang. Annars skulle jag vilja säga att det är rent ut sagt skamligt av HSB Malmös fullmäktigeledamöter.

MOTION #18A

Frågor till HSB Malmös styrelse om försäkring för brf-styrelser

 1. Vad täcker normalt den försäkring som omfattar ledamöter i en bostadsrättsförenings styrelse (dvs EXAKT hur ser försäkringsformuleringen ut här)?

 2. Vilket försäkringsbolag har HSB för denna försäkring (If?)?

 3. Vad kostar dessa försäkringar medlemmarna?

 4. Gäller denna försäkring endast styrelsen (och ej revisorer)?

 5. Hur ofta utnyttjas denna försäkring pga fel/misstag e.dyl. som styrelsen gjort?

 6. Kommer HSB Malmö att offentliggöra all information om denna försäkring på sin webbplats?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #18 (f.d. #31)

Förklaring av styrelseförsäkring

Bakgrund:
En av de många saker som är höljt i ett stort dunkel inom HSB är vad som egentligen gäller för den försäkring som styrelser har i de fall styrelserna begår misstag eller brott som drabbar medlemmarna. Frågan är om det ens finns någon styrelse som har koll på detta.

Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska (i svaret på denna motion) detaljerat förklara vad som ingår i den styrelseförsäkring som omfattar ledamöter i HSB Malmös styrelse.

  Denna information ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att låta organisationen inom HSB Malmö, på ett lämpligt sätt, informera de som omfattas av denna försäkring. Det är sedan upp till varje person att delge sina uppdragsgivare denna information.


Min kommentar till styrelsens svar:
Att låta "organisationen inom HSB Malmö..."?
"På ett lämpligt sätt"?
"Informera de som omfattas av denna försäkring"? Vem är detta? Är det inte i praktiken samtliga 42.000 medlemmar?
"Det är sedan upp till varje person"?
"Att delge sina uppdragsgivare". Eller, för att i stället säga så att missförstånd inte kan uppstå; delge medlemmarna, eller hur?

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vad är det som gör att HSB Malmös styrelse inte tycker att HSB ska informera brf-styrelsernas uppdragsgivare om vad som berör alla på ett eller annat sätt i denna fråga?

Följ eller förklara!


Vad blev resultatet av denna av styrelsen utlovade information om styrelseförsäkringen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
18. Förklaring av styrelseförsäkring

HSB Malmö har tecknat en gängse vd- och styrelseansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Försäkringen gäller för styrelserepresentanter utsedda av HSB Malmö.

Försäkringen gäller subsidiärt till respektive förenings egen försäkring. Organisationen informerar de förtroendevalda som omfattas av denna försäkring.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #18-2

HSB Malmös styrelse redogör för brf:arnas styrelseförsäkring

 1. HSB Malmös styrelse ska detaljerat redovisa vad som ingår i den styrelseförsäkring som omfattar ledamöter i en brf-styrelse.

  All information om styrelseförsäkringen ska omedelbart läggas ut i sin helhet med svar på samtliga frågor (#18A, a - f) på HSB Malmös webbplats.

  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #19A

Frågor till styrelsen

 1. Kommer HSB Malmös styrelse att se till så att HSB Malmö får korrekta register;
  - HSB-ledamöter,
  - fullmäktigeledamöter,
  - förtroendevalda,
  - medlemsregister
  i framtiden?

  Detta bl.a. så att utskick görs utan att många missas i dessa utskick.

 2. Vad har gjorts så här långt av HSB Malmö rent konkret för att de uppenbart felaktiga registren på HSB Malmö bättre ska överensstämma med verkligheten?

  Vad kommer att göras framöver?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #19B

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur många medlemmar finns det inom HSB Malmö;
  - inklusive bosparare som inte bor i en HSB-brf?
  - exklusive bosparare som inte bor i en HSB-brf?

  Enligt vissa uppgifter är det totalt 42.000 (eller strax under) medlemmar totalt,
  enligt andra uppgifter är det drygt 43.000 medlemmar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #19C

Frågor till styrelsen

Den 14/1 2009 läggs följande information ut om styrelsens styrelsemöte den 8/12 2008;
"Uteslutning tidigare medlemmar
Styrelsen har beslutat att medlemmar utan bostadsrätt, som inte har betalat sin medlemsavgift för 2008, ska uteslutas. Medlemmarna informeras inom kort".
 1. Hur många medlemmar rörde detta sig om?

 2. Hur många av dessa uteslöts sedan av HSB Malmö?

 3. När uteslöts en medlem senast, före denna utrensning, och av vilken anledning?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #19 (f.d. #32)

Korrekta register över medlemmar, förtroendevalda, etc

Bakgrund:
Med anledning av de fel som gjorts i utskick från HSB Malmö och vad som kommit fram på andra håll om att HSB Malmös register tycks ha en hel del brister i sin överensstämmelse med verkligheten så finns det all anledning att önska bättre utformade register.

Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007:
"HSB Malmös register över förtroendevalda vilar på de uppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar in till oss. Då det hela tiden sker förändringar i styrelserna i vårt verksamhetsområde uppstår det från gång till annan felaktighet vid utskick".
 • I varje brf styrelse sitter det en HSB-representant. Kanske man skulle kunna tänka sig att denna person tillförs funktionen att informera HSB om vilka som är förtroendevalda i föreningen, om nu denna uppgift inte redan idag åvilar HSB-representanterna (vilket det inte gör enligt uppdragsavtalet)?

 • Om HSB Malmö offentliggör listor (med endast namn och brf) på HSB Malmös webbplats över HSB-ledamöter, fullmäktigeledamöter och förtroendevalda så blir det en form av "självsanering" och medlemmarna kan själva kontrollera att registren är korrekta och rapportera in felaktigheter till HSB Malmö. (Jag hoppas att HSB Malmö inte här svarar att det blir något problem med PUL, för det är i så fall bara för att HSB Malmö inte har en aning om vad de pratar om. PUL begränsar inte denna möjlighet alls!)

  Det får också den stora fördelen med sig att medlemmarna helt plötsligt får reda på vem som gör vad inom HSB.

 • Dessutom registreras alla förtroendevalda i Bolagsverket, så om HSB Malmö inte själv klarar av att hålla ett korrekt register så kanske HSB Malmö ska hämta in informationen från Bolagsverket i stället?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska aktivt arbeta för att uppnå ett korrekt medlemsregister (som HSB Malmö måste ha enligt lag).

 2. Åtgärderna och resultatet av registerarbetet redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att se till att organisationen inom HSB Malmö, på ett effektivt och kontinuerligt sätt, arbetar med uppdateringar av medlemsregistret.
Det är också viktigt att detta arbete görs i varje brf.


Min kommentar till styrelsens svar:
Notera att styrelsen försöker svara så luddigt som möjligt på motionen.

Notera också att styrelsen undviker att svara bl.a. på frågan om antalet medlemmar i HSB Malmö. HSB Malmö har nämligen under hela 2007 gått ut till media och i pressmeddelanden med att det är 43.000 medlemmar i HSB Malmö. I årsredovisningen står det emellertid nu att det bara är 42.000 medlemmar. 1.000 medlemmar fel.
Bara detta säger en hel del om hur fel HSB Malmös register säkert är.

Vad menar HSB Malmös styrelse med;
"Det är också viktigt att detta arbete görs i varje brf"?
Det är väl inget HSB Malmö ska lägga sig i?

Frågan är vilka åtgärder HSB Malmö kommer att göra här?

Vad blev resultatet, dvs exakt vilka förbättringar avseende medlemsregistret har HSB Malmö uppnått?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
19. Korrekt register över medlemmar, förtroendevalda etcetera

HSB Malmös register över förtroendevalda vilar på de uppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar in till oss. Då det hela tiden sker förändringar i styrelserna i vårt verksamhetsområde sker uppdatering i takt med inkommen information. Uppgifter publiceras i enlighet med gällande stadgar och lagstiftning.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #19-2

Korrekta register över förtroendevalda

 1. HSB Malmös styrelse ska aktivt (och löpande) arbeta för att uppnå korrekta register över förtroendevalda.

 2. Åtgärderna och resultatet av registerarbetet redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #19-3

Lista över fullmäktigeledamöter

 1. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla fullmäktigeledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. Kontaktvägar till respektive fullmäktigeledamot uppges.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #19-4

Lista över HSB-ledamöter

 1. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla HSB-ledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. Kontaktvägar till respektive HSB-ledamot uppges.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #19-5

Lista över förtroendevalda inom HSB Malmö

 1. HSB Malmös styrelse ska lägga ut en lista över alla förtroendevalda (valberedare, revisorer, ombud/biträden till HSB Riksförbund, etc) inom HSB Malmö på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. Kontaktvägar till respektive förtroendevald uppges.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #20 (f.d. #5)

Information om förtroendevalda på webben

Bakgrund:
På HSB Malmös webbplats finns det inte mycket information. En av de många viktiga bitar som saknas är många av de förtroendevalda, och de som HSB Malmö valt till olika poster efter årsstämman. Idag finns det mest bara en mycket kort information om vilka som ingår i styrelsen. Alla större organisationer har självklart en lista över sina anställda och dylika personer, och jag anser att HSB Malmö bör göra som alla andra här, för deras arbetsgivare (medlemmarna).

F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007:
"Vi utgår ifrån att respektive bostadsrättsförening informerar sina medlemmar om vem som representerar dem i olika fora. Då det gäller anställd personal på HSB Malmö ligger redan idag relevant information ute."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Det verkar som om HSB Malmös styrelse utgår från mycket utom hur det ser ut i verkligheten.

Frågor till HSB Malmös styrelse (konkreta svar önskas skriftligt i svaret till denna motion);
 1. Hur (på vilka sätt) och när har respektive ledamot i HSB Malmös styrelse informerat om samtliga förtroendevalda (styrelse, revisorer, valberedning, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud, suppleanter, fullmäktigeledamöter, etc.) till medlemmarna i era egna föreningar?

 2. Varför anser sig HSB Malmös styrelse inte ha något ansvar i denna fråga?

 3. Andra HSB-föreningar lägger ut denna information. Vad är det som gör att just HSB Malmös styrelse inte vill informera om vilka som är förtroendevalda?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid hålla aktuell listor över;
  - projektgrupper/grupper/utskott,
  - förtroendevalda
  (samtliga),
  - av HSB utvalda extrapersoner
  (t.ex. ombud till HSB Riksförbund)
  på HSB Malmös webbplats.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
Not!
Ju fler motioner som styrelsen genomför självmant redan före årsstämman, desto fler motioner kan dras tillbaka av motionären inför årsstämman, och desto smidigare och snabbare kommer därmed årsstämman att flyta på!
Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på de som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.


Mina kommentarer:

Fråga till styrelsen:
- Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
20. Information om förtroendevalda på webben

Styrelsen publicerar på HSB Malmös hemsida namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #21A

Fråga till styrelsen

 1. Kommer HSB Malmös styrelse se till att det alltid finns kontaktvägar till alla förtroendevalda inom HSB Malmö (på HSB Malmös webbplats)?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #21B

Frågor till styrelsen

 1. Anser inte HSB Malmös styrelse att det är rimligt att alla förtroendevalda ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på?

 2. Kommer HSB Malmös styrelse se till att det blir så, och hur avser HSB Malmös styrelse se till så att detta finns?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #21C

Fråga till styrelsen

 1. Som det är idag så är många förtroendevalda mer eller mindre oåtkomliga för medlemmarna (t.ex. ombud och ersättare till HSB Riksförbund och revisorer samt valberedningen som inte har någon e-post), och hur rimligt tycker HSB att detta är i en demokratisk medlemsorganisation?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #21 (f.d. #6)

Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Bakgrund:
På HSB Malmös webbplats finns det endast kontaktvägar till några få av de förtroendevalda inom HSB Malmö. Det är ytterst märkligt att medlemmarna accepterar att de som är förtroendevalda inte kan kontaktas. Är det konstigt att systemet fungerar så dåligt som det gör idag när man inte ens kan nå de förtroendevalda på ett enkelt sätt?

Exempel:
Inte en enda i valberedningen har en e-post adress som man kan kontakta dem via. Valberedningen har nu flyttats till en flik på HSB Malmös webbplats. (Se http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=38445&a=122210). Där finns numera telefonnummer, men ingen e-post adress. Ger lite intryck av att HSB Malmös styrelse inte vill att någon ska kunna kontakta den svåråtkomliga valberedningen.

Samma gäller för revisorer, ombud till HSB Riksförbund, ersättare till ombud för HSB Riksförbund, etc., där vissa inte nämns ens med namn någonstans.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska alltid ha aktuella kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla förtroendevalda inom HSB Malmö.

  Denna information ska uppdateras löpande efter varje eventuell förändring.
  (Det ger bl.a. den betydande fördelen att medlemmar inklusive förtroendevalda helt plötsligt kan se om någon hoppat av sitt uppdrag).

 2. Alla förtroendevalda inom HSB Malmö ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på.
  (Det är något som HSB Malmö får lösa hur de vill.)

 3. Ovanstående information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 1:e september 2009.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, när så är lämpligt, på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt till dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.


Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Mina kommentarer:

Fråga till styrelsen:
Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?

"När så är lämpligt"?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
21. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Styrelsen publicerar på HSB Malmös hemsida namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #22A (Se även motion #206G, #206H)

Frågor till styrelsen

För första gången år 2008 har HSB Malmö belutat att arbetstagarrepresentanterna ska få vara ombud till HSB Riksförbund (HSB Malmö har hittills totalvägrat att avslöja vem som står bakom detta märkliga påhitt).

HSB Malmö var redan innan nästan totalt tjänstemannastyrd, nu ska dessutom de fackliga representanterna uppta platser för medlemmarna i beslutsledet för HSB Riksförbund!
 1. Vem är det som tagit beslutet att arbetstagarrepresentanterna, som inte arbetar för medlemmarna, ska ha rätt att utse ett ombud till HSB Riksförbund?

 2. Varför har detta gjorts, hur motiveras detta, vad är syftet?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #22B

Frågor till ombuden till HSB Riksförbund

Leif Göransson, Ingrid Uller, Ivar Jönsson,
Maj-Britt Thulin,
Anders Lundberg, Olle Strand,
Claes Caroli, Mimmi Zetterman, m.fl.
 1. Vilka motioner har ni skrivit till HSB Riksförbund 2007-2009?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #22 (f.d. #7 hör ihop med motion #5 och #6)

Redovisning av val och mål

Bakgrund:
Jag skulle gissa att nästan ingen medlem i HSB Malmö vet vilka de förtroendevalda är. Förmodligen skulle i princip ingen av fullmäktigeledamöterna kunna svara på vilka de förtroendevalda var ens direkt efter att dessa valts på årsstämman.

Än mindre är det någon medlem som vet
- vad respektive förtroendevald står för,
- vad deras övertygelse är, och
- vad de vill uppnå i sitt uppdrag som förtroendevald inom HSB Malmö.
Detta mycket beroende på att valberedningen bevisligen inte skött sitt uppdrag.

Exempel. Den 27 juli 2007 (OBS! efter HSB Riksförbunds årsstämma, 29 maj 2007) har följande ombud till HSB Riksförbund utsetts av HSB Malmös styrelse;
- Maj-Britt Thulin
- Henric Lellky
- Maria Bengtsson
- Alf Gustavsson
och valberedningen i HSB Malmö har som ombud till HSB Riksförbund utsett:
- Preben Karlsson
Ovanstående information har bara kanske en handfull medlemmar känt till.

Frågor specifikt till ovanstående 5 nämnda ombud 2007;
 1. Vilka motioner har var och en av er skrivit till HSB Riksförbund?
 2. Vad har var och en av er presterat i övrigt, avseende kontakterna med HSB Riksförbund?
 3. Vilka motioner har övriga ombud;
  - Leif Göransson
  - Ingrid Uller
  - Ivar Jönsson
  - Jörgen Persson
  - Lennart Karlin
  - Marianne Larsson
  - Elvy Westerberg
  - Giovanna Brankovic
  skrivit?
 4. Vad har ni i övrigt presterat?
Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Fråga till HSB Malmös styrelse:
 • Kan HSB Malmös styrelse lova att HSB Malmö alltid senast 3 veckor efter stämman öppet och tydligt redovisar på sin webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö (vilket aldrig före 2007 redovisats för medlemmarna... inte ens för fullmäktige)?
Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007:
"HSB Malmö redovisar redan idag på webb-sida för styrelserna de val som är genomförda och på sida för meddelar information om vem som är valda till styrelse i HSB Malmö"

Min kommentar till styrelsens aningen svårförståeliga svar pga den dåliga svenskan:
Vad var svaret på frågeställningen här? Jag efterfrågade inte bara om redovisning av de som valts till styrelsen, och det torde framgå mycket tydligt av min fråga här!
Styrelsens kryptiska svar var för övrigt inte sant!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid, senast tre veckor efter stämman, öppet och tydligt redovisa på HSB Malmös webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö.

 2. Denna information ska läggas ut tillsammans med en kortare presentation av det viktigaste om varje förtroendevald (alltså inte personlig information, utan information som är relevant för dennes uppdrag) och vad varje förtroendevald har som mål med sitt uppdrag.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige. Dock ej innan protokollet är justerat.


Mina kommentarer:

Frågor till styrelsen:
- Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?

- Varför vill styrelsen inte publicera vilka styrelsen och valberedningen utsett fristående från stämman (ex. ombud till HSB Riksförbund)?

- Varför svarar styrelsen ej på de frågor jag ställt tidigare och som återfinns i motionen?

Exakt vad blev resultatet av de åtgärder styrelsen hävdade att de skulle göra?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
22. Redovisning av val och mål

HSB Malmö redovisar redan idag på hemsidan för styrelserna de val som är genomförda och på sidan för meddelande information om vilka som är valda till styrelse i HSB Malmö.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #22-2 (Se även motion #206G, #206H)

Arbetstagarrepresentanter ska inte vara ombud till HSB Riksförbund

Av någon okänd anledning - som HSB Malmö inte vill svara på - så har någon (okänt vem som styrt fram detta) för första gången år 2008 bestämt att arbetstagarrepresentanterna i HSB Malmös styrelse ska ha rätt att utse ombud till HSB Riksförbund.

Arbetstagarrepresentanterna arbetar inte på något sätt för medlemmarna i HSB Malmö och har inte det minsta att göra med HSB Riksförbund!
 1. Arbetstagarrepresentanterna ska inte ha något ombud till HSB Riksförbund!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #23 (f.d. #144)

Presentation av alla brf-valberedare

Bakgrund:

HSB Malmö värnar enbart om brf-styrelserna/fullmäktige
Som det fungerar idag så har HSB Malmö endast arrangemang för brf-styrelser.
HSB Malmö gör inget för att samordna valberedarna i de olika brf:arna, trots vikten av dessa personer.

Arrangemang för valberedarna för att öka intresse och kunskaper
Ett led i att försöka uppnå en bättre sammanhållning mellan olika föreningar (vilket inte förekommer idag) så att man kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, och skapa ett ökat engagemang, är att valberedarna i brf:arna sammanstrålar i arrangemang som anordnas av HSB Malmö.

Att det då finns en förteckning på HSB Malmös webbplats med vilka valberedare som finns i varje brf, och kontaktvägar till dessa, underlättar naturligtvis detta samarbete avsevärt.

En annan vinst med detta är att även medlemmar ute i föreningarna kan se vem som är valberedare i deras förening och hur man kommer i kontakt med dessa, ifall det finns fler styrelser som i min brf där styrelsen inte vill uppge varken på föreningens webbplats eller på anslagen i trappuppgångarna hur man kommer i kontakt med valberedningen i brf:en.

Det är min tro att om det jag skrivit i denna motion genomförs så kommer det att få en markant positiv effekt, inte minst på engagemanget bland valberedarna. Valberedningarna behöver definitivt motiveras och få all hjälp i sitt inte alltid särskilt roliga uppdrag.

Hur kommer styrelsen att besvara denna motion?
Jag hoppas att styrelsen i sitt svar inte enbart försöker framhäva eventuella problem med detta, som styrelsen ser det, utan att styrelsen även kan se fördelarna. PUL sätter inga käppar i hjulet för en "valberedarlista". Det finns heller inget krav på att alla måste ge sitt godkännande för att finnas i en dylik lista, men det är naturligtvis en fördel om HSB Malmö går ut med information till alla valberedare om att man planerar att upprätta en dylik lista.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En lista över alla valberedare i HSB Malmös brf:ar läggs snarast ut på HSB Malmös webbplats, där de som så önskar kan ge en närmare presentation av sig själv.

 2. Kontaktvägar ska ingå för varje valberedare

 3. Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år och listan ska uppdateras löpande allteftersom förändringar sker.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att det är upp till brf:arna om och hur de vill informera omvärlden inklusive andra brf:ar om sina valberedningar och deras arbete.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det är min uppfattning att HSB Malmös styrelse ska verka för en organisation som fungerar så bra som möjligt.

Fråga till styrelsen:
Varför ger HSB Malmös styrelse ett så här obegripligt svar?
Vad då "informera omvärlden"?

Styrelsen vet dessutom mycket väl att det inte finns några som helst resurser bland valberedarna för att arrangera något.
I föreningarna är det styrelsen som sitter på pengarna, och de lär sällan frivilligt dela med sig av resurserna till någon valberedare.


Vad är det som gör att HSB Malmös styrelse inte tycker att samma förutsättningar ska gälla för brf-styrelserna då?
Varför värnar HSB Malmö om styrelser men inte valberedare?

Jo, naturligtvis eftersom att det som HSB Malmö är intresserade av är brf:arnas pengar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
23. Presentation av alla bostadsrättsföreningars valberedare

Styrelsen har uppfattningen att det är upp till bostadsrättsföreningarna om och hur de vill informera omvärlden, inklusive andra bostadsrättsföreningar, om sina valberedningar och deras arbete.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #23-2.

Utökat samarbete mellan brf-valberedare

 1. HSB Malmös styrelse ska aktivt och löpande verka för ett utökat samarbete
  - mellan brf:arnas valberedare såväl som
  - mellan HSB Malmös valberedning och brf:arnas valberedningar.


 2. Hur HSB Malmös arbete med detta avlöper redovisas av HSB Malmö på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #24 (f.d. #146)

Info om HSB-ledamöter på webben

Bakgrund:
Att det inte lagts ut en lista över alla HSB-representanter för länge sedan kan man fråga sig. Naturligtvis finns det inget skäl för att undanhålla föreningar information om vilka HSB-representanter som finns, och hur man kan nå dem.

Detta är speciellt viktigt med tanke på att det står fritt för alla styrelser att välja bort HSB-representanter där personkemin inte stämmer eller där styrelsen anser att HSB-ledamoten inte arbetar i föreningens intresse. Med en lista över HSB-representanter kan styrelserna se vilka alternativ som finns och framföra sina önskemål, i de fall sådana finns.

Medlemskontroll
Med en lista över HSB-representanter ges också medlemmarna en möjlighet att kontrollera att inte fel personer tjänstgör som HSB-representanter. Dvs så som det tyvärr ofta förekommer idag.

Det finns inga hinder i PUL för en sådan lista (HSB Malmö har nämligen ett personuppgiftsombud; Mikael Gustafson), och det är heller inte nödvändigt för HSB Malmö att kontakta varje HSB-representant för att fråga om det är ok att de finns med i denna lista.
Det finns naturligtvis heller ingen som helst anledning för någon HSB-representant att motsätta sig detta (om någon skulle göra detta så indikerar det bara att personen i fråga inte är rätt val för sitt uppdrag).

Fråga till HSB Malmös styrelse (svar från styrelsen önskas i svaret till denna motion);
Hur många HSB-ledamöter finns det knutna till HSB Malmö?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla HSB-ledamöter ska presenteras på HSB Malmös webbplats
  HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en komplett lista på HSB Malmös webbplats över alla HSB-ledamöter (namn, kontaktväg, etc och ev foto), som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

  Var och en av HSB-ledamöterna ges möjlighet att här lägga in en kort presentation om sig själv.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje brf att delge sina medlemmar information om sina förtroendevalda (här ingår HSBledamoten).


Min kommentar till styrelsens svar:
Nu vet vi att detta inte sker överallt och det finns ingen anledning att de medlemmar som har en styrelse som är dålig på att informera ska behöva bli lidande för detta när det går att lösa så lätt.

Dessutom är denna information inte bara för "medlemmarna", utan även för styrelser/fullmäktigeledamöter samt en viktig del av medlemskontrollen.

Det handlar om att HSB Malmö ska vara öppen och visa insyn.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
24. Info om HSB-ledamöter på webben

Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje bostadsrättsförening att delge sina medlemmar information om sina förtroendevalda (här ingår HSBledamoten).

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #25 (f.d. #8)

Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är

Bakgrund:
Hur många vet vem som jobbar på HSB och med vad? Jag skulle gissa att det är en försvinnande liten del. I bästa fall kanske någon procent av medlemmarna vet lite om vad en eller ett par HSB-anställda egentligen gör. Frågan är om ens de på HSB vet vad de jobbar med?
Det är helt uppenbart att det behövs en klar och tydlig presentation på HSB Malmös webbplats med vem som arbetar med vad inom HSB Malmö.
Så är det i andra HSB-regioner, och då behöver väl inte just HSB Malmö vara sämre?

Jag önskar alltså att HSB Malmö förklarar på sin webbplats vad de olika anställda på HSB Malmö har för funktioner, inte bara för att medlemmarna vet vem de ska vända sig till i olika frågor, utan även för att skapa lite mer samhörighet mellan medlemmar och HSB.

Endast 6 HSB-anställda (VD och ledningsgrupp) omnämns (och då endast med foto, namn, titel, telefon och e-post);
1. Michael Carlsson, Verkställande direktör
2. Lena Hammarström, Koordinator
3. Christian Lindgren, Administrativ chef
4. Börje Nilsson, Chef Medlem och information - lämnar HSB Malmö 31/8 2009
5. Magnus Knutsson, Chef Prod. & Fastighetsteknik
6. Unni Sollbe, Chef Adm. Förvaltning - slutade 08-09, men ligger fortfarande kvar!
Såvitt jag känner till så har HSB Malmö fler anställda än dessa sex.

Exempel:
http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=29972&a=104840
- Vad är t.ex. rubriken "Chef Medlem och information" för Börje Nilsson?
- Vad innebär det i praktiken?
- Vad är det för skillnad på "Informationschef" (Bengt Skånhamre) och "Chef Medlem och information" (Börje Nilsson)?

För vissa personer på HSB Malmö så lämnar HSB Malmö motstridiga uppgifter.
T.ex. att Börje Nilssons arbetsuppgifter på vissa håll förklaras som "Chef Medlem och information" (vilket alltså inte säger någonting) och till andra är Börje Nilsson "Chef för Förvaltning och medlemsservice" (säger heller inte mycket).

För Börje Nilsson ger HSB i övrigt följande information;
Chef för Förvaltning och medlemsservice
Namn: Börje Nilsson
Arbetsuppgifter: Leda och utveckla medlemsverksamheten. Specialitét: styrelsearbete, stadgar, kooperation/bostadskooperation, kooperativ utveckling, internationellt biståndsarbete
Telefon: 35 78 57
Fax: 12 22 37
E-post: borje.nilsson@malmo.hsb.se
Ändrad:2005-09-13

Ja, hur många visste detta? Förmodligen ingen av 42.000 medlemmar.


Fråga till HSB Malmös styrelse:
 • Vad har HSB Malmös styrelse för skäl till att hemlighålla vad de sysslar med som arbetar inom HSB Malmö?
Kan det finnas en enda fullmäktigeledamot som tycker något annat än att denna informationsbrist från HSB Malmös styrelse är helt absurd?

Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007:
"Chef Medlem och information är titel på den som ansvarar för affärsområdet med samma namn. Informationschef svarar för tryckt material ur koncernperspektiv".
Min kommentar till styrelsens märkliga svar: Och svaret på min önskan och fråga var?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Utförliga presentationer av alla HSB-anställda ska omedelbart (bör självmant göras redan före årsstämman 2009) läggas ut på HSB Malmös webbplats, med en utförlig arbetsbeskrivning där man kan se vem som arbetar med vad (inte bara intetsägande titlar), dvs deras funktioner/arbetsområden.

  Denna information ska löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 2. HSB Malmö ska alltid ha aktuella kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla anställda inom HSB Malmö.

 3. Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 26:e augusti 2009.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, på ett lämpligt sätt, på HSB Malmös hemsida publicera information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.


Mina kommentarer:
 1. Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?
Vad blev resultatet av styrelsens publicering av information om och kontaktmöjligheter till organisationens funktioner/anställda?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
25. Beskrivning av vad HSB-anställdas funktioner är

HSB Malmös hemsida innehåller idag information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #25-2

Presentation av nyanställda

Det tycks som att det anställts ett stort antal nya personer på HSB Malmö den senaste tiden. Jag kan inte se att en enda av dessa presenterats för varken medlemmar, fullmäktige eller någon annan.

Samtidigt som 18 tjänstemän fått lämna HSB under 2008 så verkar det ha anställts minst 10 nya tjänstemän.

1. Edin Altumbabic
2. Carl Allzén
3. Niklas Dahl
4. Linda Egin
5. Henrik Krantz
6. Boel Lagerwall
7. Ingrid Lindblad
8. Michaela Sjöberg
9. Lina Thorén
10. Fredrik Viktor

Vad har dessa anställts för och var i organisationen befinner sig dessa?
 1. Alla nyanställda på HSB Malmö ska alltid introduceras för medlemmarna på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #26A

Fråga till styrelsen

 1. Hur ser det regelverk ut för HSB Malmö som reglerar tjänstemännens bisysslor?

  Det kompletta dokumentet för detta önskas i styrelsens skriftliga svar här.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #26B

Fråga till styrelsen

 1. Har VD:n en arbetsinstruktion?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #26C

Fråga till styrelsen

 1. Hur ser regelverket för vad som är tillåtet avseende bissysslor för tjänstemän?

  Vem har tagit fram detta när?


  Kopia av detta regelverk för anställda bifogas svaret till denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #26 (f.d. #141)

Redovisning av uppdrag

Bakgrund:
Alla chefer, men framförallt de högsta cheferna inkl. VD/t.f. VD, måste redovisa alla sina uppdrag för alla medlemmar.

Att t.ex. VD Michael Carlsson sitter som;
 • styrelseledamot i sin egen brf (Skogsmården i Limhamn),

 • HSB-ledamot i Brf Tapperheten 4, valberedningens sammankallandes brf,
  där Ingela Persson ingår i styrelsen (och där ryktet dessutom säger att, styrelseledamoten och HSB Malmös sammankallande i valberedningen, Ingela Perssons man suttit i brf:ens valberedning fram till oktober 2007, trots denna uppenbara jävsituation!)

är knappast rimligt!

Detta ovanpå att Michael Carlsson dessutom ingår i samma rotaryklubb som f.d. VD och f.d. styrelseordförande.

Medlemmar tappar förtroendet för HSB Malmö när det fungerar så här illa.
HSB-anställda måste alltid redovisa alla sina uppdrag, om förtroendet för HSB Malmö ska kunna återupprättas.

Michael Carlsson har efter att denna motion skrivits lämnat sitt uppdrag som HSB-ledamot.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla anställda (speciellt chefer) på HSB Malmö ska redovisa alla uppdrag och bisysslor de har för alla medlemmar (på HSB Malmös webbplats).

 2. Informationen till medlemmarna ska uppdateras så fort förändringar sker.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag
Motivering: Vd:s arbetsinstruktion regleras och beslutas av styrelsen.
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda.
Uppdrag som HSBledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Det tycks som att VD:n inte har en arbetsinstruktion. Stämmer det?

Styrelsen skriver;
"I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda".
Fråga till styrelsen:
Så någonstans - dock inte i någon arbetsbeskrivning för VD - ska det, enligt styrelsen, finnas ett regelverk för de anställda - dock inte specifikt för VD:n?

Styrelsen skriver;
"Uppdrag som HSBledamot betecknas normalt inte som en bisyssla".
Frågor till styrelsen:
Enligt vem då?
Och varför inte?


Styrelsen skriver;
"Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot".
Michael Carlsson avsade sig detta uppdrag först efter förfrågan från en medlem.

De som har läst HSB Malmö nytt kan alla se att Blanka Kruljac säger att en VD inte ska ha ett dylikt uppdrag som HSB-ledamot eftersom det räknas som jäv.

Fråga till styrelsen:
Tycker HSB Malmös styrelse att Blanka Kruljac bara har rätt när HSB Malmös styrelse använder medlemmarnas pengar för att betala henne att säga som styrelsen vill (som i fallet med klandret av årsstämman 2007 samt 2008)?

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
26. Redovisning av uppdrag

I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda. Vidare finns en vd-instruktion. Uppdrag som HSB-ledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #26-2

VD ej HSB-ledamot eller del av brf-styrelse

 1. Det ska inte vara tillåtet för en VD/tf. VD att agera som HSB-ledamot eller ingå i en brf-styrelse.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #26-3 (Se #26C)

Regelverk för bisysslor offentliggörs

 1. Det regelverk som reglerar bisysslor för HSB Malmös anställda läggs ut på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)