Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben
 2. Redovisning av förtroendevaldas respons
 3. Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar
 4. Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut
 5. "HSB Malmö Nytt" på webben
 6. Avveckla HSB Omsorg?
 7. HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar
De flesta här inlämnade motioner har lämnats till behandling på årsstämman 2008 enbart pga att HSB Malmös styrelse inte besvarat frågor. Motioner har helt enkelt varit den enda utvägen. Att det blir så många motioner ska alltså inte belastas mig som motionär, utan det är HSB Malmös styrelse som måste stå till svars för detta. Konfrontera gärna styrelsen om detta, men rikta inte kritik mot dem som engagerar sig.

Detta ansvar för de många motionerna får delas med fullmäktigeledamöterna eftersom en annan stor anledning till att det är så många motioner är att fullmäktigeledamöterna
(med extremt få undantag) inte varit tillräckligt engagerade för att under tidigare år skriva några motioner.

Jag hoppas att varje fullmäktigeledamot fortsättningsvis kommer att skriva minst en eller ett par motioner till varje årsstämma, för att på detta sätt visa medlemmarna att ledamoten fyller någon funktion i HSB Malmös fullmäktige, och i alla fall bidrar med något.
Hur HSB Malmös styrelse kommer att arbeta för att besvara årets motioner återstår att se, men det finns onekligen en viss risk att HSB Malmös styrelse kommer att försöka styra fullmäktigeledamöterna till att avslå så många motioner som möjligt, kanske i princip alla motioner. Årsstämman 2009 kommer därför att bli särskilt intressant för att se just hur många självständigt tänkande fullmäktigeledamöter det finns.

Det kommer också att bli intressant att se om de sunt tänkande ledamöterna som omväxling vågar ställa sig upp och ta motionerna i försvar, i stället för att bara de som inte vill se några förändringar överhuvudtaget gör sig hörda.
HSB Malmös favoritfraser när det gäller att besvara motioner är;
"När det gäller styrelsens arbetssätt är detta en angelägenhet som styrelsen har att behandla för att den ska känna att styrelsearbetet sker på ett smidigt och tillfredsställande sätt",
samt;
"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och är i detta uppdrag skyldig att följa lagar, stadgar och stämmobeslut, vilket styrelsen är väl medveten om. Detta ansvar för med sig rättighet för styrelsen att sköta förvaltningen på lämpligt sätt. Förenings-stämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning".

Dessa två fraser betyder absolut ingenting!!! Det är bara floskler som endast är till för att försöka förvilla och lura dem som inte kan något om regelverket i föreningar.

Det finns säkert de som är införstådda med att det bara är et påhitt att det högsta beslutande organet inte får ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning (om man nu absolut och nödvändigtvis vill göra en sådan tolkning), men tyvärr är finns det säkert en hel del som tror att HSB Malmös påståenden här skulle vara korrekta.

Om någon av ovanstående två fraser (eller liknande ej relevanta uttryck) nyttjas av HSB Malmös styrelse i sitt svar till någon motion till fullmäktigesammanträdet så hoppas jag att stämman reagerar kraftfullt på detta, och talar om för HSB Malmös styrelse att besvara motionerna i stället för att försöka förvirra och blanda in oväsentligheter eller osanningar.

En liten varning utfärdas också om något av följande ord används i svaren på motionerna, och jag ser gärna att de ej nyttjas av HSB Malmös styrelse;
- Beakta
- Äger / Ägs av medlemmarna
- Parlamentariska
- Representativ demokrati
- Demokratisk ordning
Ovanstående ord och uttryck tar enbart uppmärksamheten från själva motionen och från att styrelsens svar inte är riktigt kopplat till motionen på ett konkret sätt.

Jag tror jag kan de flesta trick som HSB använder sig av för att försöka avstyra motioner, och en hel del av dessa har jag redan nämnt på ett eller annat sätt i mina motioner här!

MOTION #172 (f.d. #3)

Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben

Bakgrund:
Under ett antal månader under 2007 så skrevs det en hel del i SDS om de många och svåra problemen inom bostadsrättsföreningarna och HSB. En del av detta material samlade HSB Malmö förtjänstfullt ihop och skickade ut till de förtroendevalda tillsammans med en önskan om förslag till förbättringar.

Detta material anser jag skulle vara ytterst värdefullt för medlemmarna om det också lades ut på HSB Malmös webbplats så att även "vanliga" medlemmar, ges en möjlighet att ta del av materialet.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Kommer HSB Malmö att lägga ut diskussionsunderlaget (som förtroendevalda fått med ett urval av det som det som skrivits i SDS om brf:ar och HSB) på sin webbplats?

 2. Om nej, varför?
Det märkliga är att om HSB Malmö tagit lärdom av vad som skrivs på min webbplats (http://hotpot.se/bo.htm) om bostadsrätter så skulle det inte behövts gå ut en förfrågan till de förtroendevalda om hur problemen ska lösas inom HSB.

Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:
"Vi har idag ingen överenskommelse med Sydsvenskan som medger att materialet får publiceras digitalt."

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Om HSB Malmö inte har en överenskommelse med SDS om detta så får väl HSB se till att skaffa det. Svårare än så är det inte. Ett typiskt undvikande och irrelevant HSB-svar som är totalt meningslöst. Det är meningslösa svar som dessa som gör att man alltid står och stampar på samma fläck hela tiden i varje diskussion med HSB, utan att komma någonvart.

Det är därför man också måste skriva så onödigt långa motioner, för att försöka styra bort alla de där undanglidande svaren som annars alltid ges från HSB Malmö på varje liten fråga.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Diskussionsunderlaget läggs ut på HSB Malmös webbplats
  HSB Malmös styrelse vidtar de åtgärder som behövs och lägger ut det aktuella diskussionsunderlaget på HSB Malmös webbplats.

  Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

  Diskussionsunderlaget ska vara utlagt på HSB Malmös webbplats senast den 24:e juni 2009 (om det inte är gjort redan innan årsstämman 2009).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om Diskussionsunderlaget kan publiceras på HSB Malmös hemsida alternativt om länkar till källorna kan publiceras.


Mina kommentarer:
Jag skrev i motionen;
"Om HSB Malmö inte har en överenskommelse med SDS om detta så får väl HSB se till att skaffa det. Svårare än så är det inte. Ett typiskt undvikande och irrelevant HSB-svar som är totalt meningslöst. Det är meningslösa svar som dessa som gör att man alltid står och stampar på samma fläck hela tiden i varje diskussion med HSB, utan att komma någonvart.
Det är därför man också måste skriva så onödigt långa motioner, för att försöka styra bort alla de där undanglidande svaren som annars alltid ges från HSB Malmö på varje liten fråga."

Nu svarar styrelsen ännu en gång på ett precis lika meningslöst sätt som när jag ställde frågan i augusti 2007.

Fråga till styrelsen:
- Vad finns det att undersöka?

- Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.

- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

- Inget beslutsunderlag ges till stämman från styrelsen.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Vad blev resultatet av styrelsens undersökning?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
172. Diskussionsunderlag för medlemmarna på webben, Löpande förfrågningar och utredningar om hur bostadsrättsföreningarna kan förbättras

Under ett antal månader 2007 redogjorde tidningen Sydsvenskan för förhållanden inom bostadsrättsföreningarna, och däribland föreningar anslutna till HSB Malmö.

Då materialet utgjorde ett bra diskussionsunderlag för styrelserna i bostadsrättsföreningarna erhöll HSB Malmö tillstånd att trycka upp det åt styrelserna för att föra en diskussion och reflektera över det som är skrivet.

Artiklarna återfinns också sökbara på Sydsvenskans hemsida. HSB Malmö har ingen överenskommelse med Sydsvenskan som medger att materialet får publiceras digitalt.

Hänsyn har tagits till materialet då organisationen arrangerat seminarier och utvecklat kurser. HSB Malmös uppgift att utbilda och vara rådgivande anses uppfyllt med den hantering denna fråga har fått.

Varje bostadsrättsförening är en egen juridisk person, och för kontroll av hur detta material har använts i den egna bostadsrättsföreningen står det medlemmarna fritt att genom motioner eller frågor till styrelsen undersöka den saken.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #172-2

Löpande förfrågningar och utredningar om hur brf:arna kan förbättras

 1. HSB Malmö ska löpande arbeta för att brf:arna ska fungera bättre.

  Dvs HSB Malmö måste konstant arbeta för det "goda boendet" inte bara i föreningar som byggs, utan även i de som redan finns.


  Den fråga HSB Malmö ställde till föreningarna 2007 om förslag på hur det ska fungera bättre för medlemmarna måste alltså ha en hög prioritet för HSB Malmö.

 2. HSB Malmö redovisar varje år (bl.a. på HSB Malmös webbplats) vad som görs i dessa frågor, och vad man lyckats uppnå för att minska problemen (inte minst problemen med bristande demokrati) i föreningarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #173A

Fråga till styrelsen

 1. Hur många av de förtroendevalda följde HSB Malmös uppmaning år 2007
  (i samband med att diskussionsunderlaget från Sydsvenskans artiklar delades ut) och gav konkreta förslag på förbättringar som kunde göras i brf:arna?


 2. Om något svar kom in från någon av HSB Malmös alla förtroendevalda (inkl. HSB Malmös styrelse), vad förslogs i så fall där (och från vem)?

 3. Om inte ett enda svar kom in från någon av HSB Malmös alla förtroendevalda, vad tror HSB Malmös styrelse att detta beror på?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #173B

Fråga till styrelsen

 1. Vad har HSB Malmös styrelse för konkreta förslag på hur brf:arna ska kunna förbättras med Sydsvenskans artiklar som underlag för denna frågeställning?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #173 (f.d. #4, hör ihop med fg motion)

Redovisning av förtroendevaldas respons

Bakgrund:
Naturligtvis vill alla vi engagerade medlemmar ta del av resultatet från HSB Malmös utskick av diskussionsunderlaget från SDS. Detta inte bara för att skapa ett ökat engagemang, utan även för att föra denna diskussion vidare löpande, och för att kunna uppnå bästa möjliga resultat.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Hur många av de förtroendevalda följde HSB Malmös uppmaning och gav konkreta förslag på förbättringar som kunde göras?

  Jag kan tänka mig att gensvaret från de förtroendevalda blivit som vanligt, dvs i princip lika med noll. Om stämman säger nej till denna motion så är det enbart för att skydda sig själva, i stället för att se till vad som är bäst för HSB Malmö och dess medlemmar!

 2. Kommer HSB Malmös styrelse att i sin helhet redovisa den respons HSB ev. fått (efter önskemål från HSB Malmö till de förtroendevalda om synpunkter) på det av HSB Malmö utskickade diskussionsunderlaget från det som skrivits i SDS?

 3. Om nej, varför?

 4. Vad blev resultatet? Dvs vilka konkreta åtgärder har vidtagits efter utskicket?
Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning:
"Vi kommer att publicera det material som vi får in."
Min kommentar till styrelsens svar:
Kryss i taket! Jag fick ett konkret svar! Det första och enda. Jag vet inte om det finns något löfte som denna styrelse hållit, så det återstår att se om löftet uppfylls, vilket det fortfarande i januari 2009 när jag lämnar in denna motion, ej har gjorts.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse uppfyller sitt löfte och nu omedelbart (naturligtvis helst innan, utan att stämman måste tvinga styrelsen till detta) ser till att all respons på diskussionsunderlaget läggs ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Responsen ska läggas ut med samtliga kommentarer som kommit in (om några), med namn och brf på de som lämnat kommentarer, synpunkter och förslag tillsammans med resultatet som detta diskussionsunderlag gett (om något).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att inkomna synpunkter hanteras inom organisationen och att det ständigt ingår i det operativa arbetet att ta emot och hantera synpunkter samt förslag till förbättringar.
Resultaten av sådant arbete publiceras löpande på olika sätt. Detta är själva tanken med ett aktivt arbete för medlemmarna.


Mina kommentarer:

Fråga till styrelsen:
- Vad då "behandlas inom organisationen"?
Vad betyder det? Inom styrelsen?


- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).

- Så styrelsen tar tillbaka sitt tidigare löfte?

- Svaret har inte med motionen att göra!

Styrelsen svarar inte på min fråga i motionen;
"Vad blev resultatet? Dvs vilka konkreta åtgärder har vidtagits efter utskicket?"!

Styrelsen ignorerar helt min fråga;
"Hur många av de förtroendevalda följde HSB Malmös uppmaning och gav konkreta förslag på förbättringar som kunde göras?"

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

OBS!
Jag har efter att jag skrev denna motion fått reda på att inte en enda synpunkt kommit in från en enda förtroendevald (i vanlig ordning, vilket visar på det totala oengagemang som finns inom HSB Malmö)!
Visste inte styrelsen detta?
Varför kontrollerade styrelsen inte ens detta innan styrelsen gav sitt svar?
Försökte styrelsen medvetet lura fullmäktige?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
173. Redovisning av förtroendevaldas respons

Det är styrelsens uppfattning att inkomna synpunkter hanteras inom organisationen och att det ständigt ingår i det operativa arbetet att ta emot och hantera synpunkter samt förslag till förbättringar.

Hänsyn har tagits till förslag och synpunkter då organisationen arrangerat seminarier och utvecklat kurser. HSB Malmös uppgift att utbilda och vara rådgivande, anses uppfyllt med den hantering denna fråga har fått.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #174 (f.d. #33)

Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar

Bakgrund:
HSB (hela organisationen, inte bara HSB Malmö och HSB Riks) tycks vara livrädd för att svara skriftligt på frågor, men jag vill föreslå att medlemsrådgivning införs med skriftliga svar.
Dvs det ska vara möjligt för medlemmarna att mejla frågor till HSB och få skriftliga svar.

Detta är något som bevisligen måste till för att svaren ska bli någorlunda vettiga, och för att medlemmarna ska ha en rimlig chans att få svar som är av något värde (även om vi kan se här i svaren från HSB Malmös styrelse på frågorna som ledde till dessa motioner att det krävs fler åtgärder för att lyckas få vettiga svar).

HSB Malmö skriver så här på sin webbplats;
"Våra medlemmar har bl.a. tillgång till kvalificerad rådgivning i boendefrågor speciellt inriktat på bostadsrättsboende".

HSB Malmö plockade i smyg bort denna tjänst som medlemsrådgivare (tidigare Anders Olsson) och hänvisar idag till den starkt begränsade medlemsrådgivningen på HSB Riksförbund (mellan kl 11.00 - 13.00 på tel.nr. 08-785 36 36).

Jag har testat denna medlemsrådgivning i Stockholm, och kan tyvärr bara konstatera att de muntliga svar som ges där av HSB ofta inte är varken relevanta eller korrekta.
Men det är också en naturlig konsekvens av att endast muntliga svar ges, eftersom ingen då behöver stå för vad som sägs.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska noga informera (i svaret på denna motion) om medlemsrådgivningen (som var okänd innan denna motion, vilket lite gör att man undrar över nyttan av en dylik medlemsrådgivning).

 2. Medlemsrådgivning ska ske skriftligt om enskild medlem så önskar.

 3. Denna medlemsrådgivning utnyttjas för att på HSB Malmös webbplats lägga ut inkomna frågor som berör även andra, tillsammans med HSB Malmös svar på dessa frågor. På detta sätt kan medlemsrådgivningen utnyttjas på ett betydligt bättre sätt.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Kostnadsfri medlemsrådgivning är till för att ge medlemmarna hjälp i deras boendesituation. Önskas en ordentlig, juridisk utredning bör medlemmen anlita en jurist.


Min kommentar till styrelsens svar:
Som vanligt svarar HSB Malmös styrelse inte på de till dem ställda frågorna i motionen.
Det är Jan Lindau som är medlemsrådgivare, men om ingen annan vet detta - eller informeras om en kontaktväg till Jan Lindau - så är det kanske inte mycket till rådgivning?

Denna medlemsrådgivning kan vara väldigt användbar, och ett exempel på detta är att jag påtalade att HSB Riksförbund gått ut med felaktig information i medlemstidning och på webbplats.
Jan korrigerade detta, och nu finns det en mer korrekt version på HSB Malmös webbplats;
"Öppenhet

Jag ville ha en kopia av stämmoprotokollet från föreningsstämman men blev nekad med hänvisning till stadgarna som föreskriver att ”protokollet ska hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna”. Vicevärden påstod att det var tillräckligt att vi medlemmar fick läsa det på plats. Är det verkligen så att jag inte har rätt till en kopia?

Enligt de lagregler som finns har medlemmar inte rätt att få en kopia av protokollet. Enligt lag och HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar ska det justerade protokollet hållas tillgängligt för de medlemmar som önskar ta del av det senast tre veckor efter föreningsstämman. Det är bara föreningens medlemmar som får ta del av protokollet, som alltså inte är en offentlig handling. Man har rätt att som medlem skriva av protokollet inklusive röstlängden om man inte nöjer sig med att enbart läsa handlingarna på den plats föreningen anvisat. Lagen och stadgarna föreskriver enbart minimikravet; det hindrar alltså inte föreningar som så önskar att ge en medlem en kopia av stämmoprotokollet antingen mot betalning eller helt utan kostnad. Vissa föreningar lägger ut protokollen på sina hemsidor. Jag anser att det är viktigt att medlemmarna får så mycket information som möjligt från föreningen. Det är dock upp till varje förening att besluta hur informationen ska spridas
".

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vad har styrelsens svar med motionen att göra?
Jag kan inte se någon koppling mellan yrkanden i motionen och styrelsens svar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
174. Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar, Koppling mellan yrkande och styrelsens svar saknas, Vad är egentligen "kostnadsfri medlemsrådgivning"?

HSB Malmö har sedan flera år tillbaka rådgivning för medlemmarna. Detta sker i huvudsak över telefon, men även genom svar på skriftligt ställda frågor. Tjänsten är också tillgänglig över hemsidan.

Kostnadsfri medlemsrådgivning är till för att ge medlemmarna hjälp i deras boendesituation. Önskas en ordentlig, juridisk utredning bör medlemmen anlita en jurist. Med kostnadsfri menas att HSB Malmö inte debiterar frågeställaren för svaret.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #174-2

Koppling mellan yrkande och styrelsens svar saknas

Jag förstår inte styrelsens svar till föregående motion om medlemsrådgivaren.
Motionen handlar om att HSB Malmö ska informera om medlemsrådgivaren och att frågor med svar ska fortsätta att läggas ut på HSB Malmös webbplats.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med motiveringen;
Kostnadsfri medlemsrådgivning är till för att ge medlemmarna hjälp i deras boendesituation. Önskas en ordentlig, juridisk utredning bör medlemmen anlita en jurist.
 1. Kan HSB Malmö vara så vänlig att förklara på vilket sätt styrelsens motivering till avslag har med motionens yrkanden att göra?

  Styrelsen säger att alla yrkanden ska avslås, vilket innebär att HSB Malmö inte ska informera om medlemsrådgivaren, och HSB Malmö ska sluta lägga ut frågor från medlemmarna med svar???

  Och detta motiverar styrelsen med att medlemsrådgivningen är till för att hjälpa medlemmarna i deras boendesituation.

  Så om HSB Malmö informerar om medlemsrådgivaren eller fortsätter att lägga ut frågor med svar så hjälper man inte medlemmarna i deras boendesituation?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #174-3

Vad är egentligen "kostnadsfri medlemsrådgivning"?

Styrelsen skriver;
Kostnadsfri medlemsrådgivning är till för att ge medlemmarna hjälp i deras boendesituation. Önskas en ordentlig, juridisk utredning bör medlemmen anlita en jurist.

Jag vet inte om det är någon som förstår vad detta innebär, men jag gör det tyvärr inte.
 1. Vad innebär "hjälp i deras boendesituation"?

 2. Var går gränsen mellan ett ärende som hör till "kostnadsfri medlemsrådgivning" och ett ärende som hör till "ordentlig, juridisk utredning"?

  Detta är ju rätt viktigt att veta för dem som ställer frågor. Medlemmar måste ju veta hur giltiga svaren är som man får.
Anledningen till ovanstående yrkanden är att när jag ställde två-tre korta frågor av mycket stor betydelse för en stor del av HSB Malmös medlemmar (om ansvarsfördelning i en brf), så avbröts dessa svar av Börje Nilsson pga något inofficiellt regelverk som ingen informerats om.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #175 (f.d. #96)

Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut

Bakgrund:
Det är förmodligen inte särskilt många som läser HSB:s årsredovisningar. De som gör detta är garanterat väldigt lätträknade. Dock är det så att den innehåller mycket viktig information.
För de få som är i alla fall lite engagerade i HSB Malmö så måste det finnas möjlighet att kunna backa tillbaka i årsredovisningarna på ett enkelt sätt.

Inte minst viktigt blir detta med tanke på att det är lite si och så med årsredovisningarna som HSB framställer. Nästan varje gång man anmärker något fel i redovisningen så förklaras detta med att det bara är något "fel i periodiseringen". Genom att man kan backa tillbaka i årsredovisningarna så går det lite lättare att kontrollera sanningshalten i dessa konstanta svar som HSB Malmö ger på frågor om årsredovisningar.

HSB Malmö bör alltså här föregå med gott exempel för brf:arna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De 10 senaste årens (som allra minst, gärna 20 år bakåt) årsredovisningar för HSB Malmö ska alltid finnas tillgängliga för alla på HSB Malmös webbplats.

  Information:
  Denna motion bifölls föregående år (det enda yrkandet av 700 stycken som styrelsen rekommenderade stämman att bifalla).
  Men eftersom yrkandet bifölls med styrelsens luddiga motivering utan förpliktelse;
  "Det är styrelsens avsikt att publicera tidigare årsredovisningar på hemsidan"
  så bifölls i praktiken inte ens detta yrkande.

  Därav måste tyvärr denna motion - helt onödigt - återkomma även i år, så att medlemmarna garanteras att det verkligen blir enligt denna motion.

  Idag ligger årsredovisningar ute sedan 1996.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Bifall. - DEN ENDA AV 178 MOTIONER SOM STYRELSEN BIFALLIT !!!
Motivering: Det är styrelsens avsikt att publicera tidigare årsredovisningar på hemsidan.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen jobbar hårt i varje motion med att vara så luddig som möjligt.

"Det är styrelsens avsikt..." ???

"... tidigare årsredovisningar" ???

Styrelsen vill inte att det ska finnas något som förpliktigar.

Man skulle kunna tro att styrelsens formulering är samma som att styrelsen föreslår att stämman ska bifalla motionen, men med styrelsens formulering behöver HSB Malmö bara lägga ut de senaste två årens årsredovisningar... och egentligen inte ens det.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
175. Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut

HSB Malmös hemsida innehåller idag årsredovisningar från och med 1996 och framåt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #176 (f.d. #2)

"HSB Malmö Nytt" på webben

Bakgrund:
HSB Malmö har en skrift som, precis som "HSB Uppdraget", innehåller mycket av intresse för de flesta medlemmarna inom HSB Malmö. Tyvärr går denna tidning enbart ut till de förtroendevalda, av okänd anledning. Även här anser jag att det definitivt skulle öka engagemanget inom HSB Malmö om medlemmarna fick information.

Frågor till HSB Malmös styrelse (där jag vill veta styrelsens åsikt):
 1. Kommer den informativa skriften "HSB Malmö Nytt" att fortsättningsvis läggas ut på HSB Malmös webbplats?
  Inom vilket tidsperspektiv?

 2. Om ej, varför?

 3. Vad är anledningen till att denna information inte funnits tillgänglig för medlemmarna långt tidigare?
Det finns inget som helst giltigt skäl för att inte lägga ut denna tidning på nätet... mer än om HSB Malmö vill hålla medlemmarna i ett mörker om vad som gäller och händer inom HSB, och därigenom hindra att medlemmar engagerar sig i sin boendemiljö.

Även medlemmarna har rätt till information, och för den fullmäktigeledamot som är av avvikande åsikt bör nog medlemmarna i dennes förening omedelbart se till så att personen ifråga ersätts med någon som istället ser till medlemmarnas bästa.

Tyvärr är systemet så vist ordnat idag att medlemmarna i dennes förening aldrig kommer att få reda på det. Endast om fullmäktigeledamoten yttrar sig högt och en medlem från dennes förening utnyttjar sin närvarorätt på HSB Malmös årsstämma.

Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"... det är medlemmarna som styr verksamhetens inriktning.
Med medlemskapet följer inflytande, och medlemmarna har reellt inflytande i verksamheten.
I HSB finns en tydlighet beträffande vad den demokratiska medlemskontrollen betyder för fastställandet av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Tydligheten finns på alla nivåer; i HSB-bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla den demokratiska medlemskontrollen och formen för inflytande.
Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras.
"

Not.
2007-12-13 utannonserar HSB Malmö att de söker personal till HSB Malmö Nytt, vilket man får tolka som att HSB har för avsikt att satsa på information till... medlemmarna? Eller?
Om tjänsten:
"- fånga upp nyheter inom kommunikationsområdet, värdera och lämna förslag till beslut
- implementera nya former för kommunikation med medlemmar, kunder och allmänhet
Tidningar
- utformning och innehåll i Hemma i HSB (Malmödelen), HSB Malmö Nytt (bilaga till Uppdraget), båda är tidningar som vänder sig till företagets medlemmar och styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar.
- sammanhållande tema för respektive års utgivningar
- vid behov prioritering av publiceringsönskemål
- att olika affärsområden tar fram material till tidningsartiklar
- utformning och innehåll av HSB Malmös publika och kundrelaterade hemsidor
- att uppdatering av hemsidorna sker regelbundet
- prioritering av publiceringsönskemål på hemsidorna
- innehåll i HSB Malmös intranät
- att uppdatering av intranätet sker regelmässigt"


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:
"Läs svar under 1."
Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Svaret under föregående fråga gav inte ens svar på den frågan, än mindre på frågan här.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. "HSB Malmö Nytt" ska läggas ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Även de senaste årens utgåvor ska läggas ut på nätet, retroaktivt.

 3. Dessa tidningar ska läggas ut på webben utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 4. Gallring av de äldsta utgåvorna görs inte förrän minst 10 år passerat.

  Information:
  Idag ligger HSB Malmö Nytt ute för år 2007 och 2008 (men det finns ingen information om ifall tidningen kommer att fortsätta läggas ut på HSB Malmös webbplats).

  Eftersom tyvärr HSB Malmös styrelse valde att 2008 besvara denna motion med "Anse besvarad" i kombination med en formulering som inte förpliktade till något överhuvudtaget så måste denna motion med ovanstående yrkanden - helt onödigt - komma tillbaka i år igen.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om HSB Malmö Nytt kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.


Mina kommentarer:

Fråga till styrelsen:
- Vad finns det att undersöka?

- Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.

- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

- Inget beslutsunderlag finns för stämman. Styrelsen har inte lagt ner en minut på att ta fram ett beslutsunderlag för fullmäktigeledamöterna!

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
176. "HSB Malmö Nytt" på webben

Alla nummer av HSB Malmö Nytt som har producerats sedan 2007 återfinns på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #177 (f.d.#142) GENOMFÖRD AV HSB MALMÖ STRAX EFTER STÄMMAN 2008!

Avveckla HSB Omsorg

Bakgrund:
Jag anser att HSB Malmö ska syssla med det som är HSB:s kärnverksamhet och inte sådant som HSB Malmö inte behärskar. HSB Omsorg känns som att det kan bli en stor förlustaffär.

HSB har gått ut med siffror om hur stort intresset skulle vara bland medlemmarna för detta. Men frågorna måste ha varit manipulerade på något sätt eftersom resultatet tycks ha varit klart missvisande. Från oberoende undersökningar har vi kunnat se att sanningen är en helt annan än vad HSB presenterat. Det finns inte alls det intresse för "HSB Omsorg" som siffrorna från HSB visat.

Det håller inte med någon halvhjärtad satsning. Det är bara att titta på HSB Malmös webbplats för att se hur mycket HSB Malmö satsar på HSB Omsorg. Förutom några korta ord i nyhetskolumnen nämns detta inte med ett ord.

Allt vi kan läsa är (2008-01-22);
"HSB Omsorg i Skåne har anmält intresse att delta i upphandlingen av hemvården i Lund."
Vad betyder detta i praktiken? Ingenting alls, vad jag förstår.

HSB Malmö måste ta ett steg i taget. Först gäller det att skapa engagerade och nöjda medlemmar.

HSB Malmö behöver nu en tid på sig att uppnå ett gott rykte med en fungerande organisation, där HSB Malmö börjar värna om sina medlemmar i stället för att behandla dem som de inte var värda något. Det finns under nuvarande omständigheter, enligt min mening, ingen kraft i HSB Malmö att ge sig in i något som det inte finns någon som helst kompetens för inom HSB (det hjälper inte att tillsätta en stackars samordnare för detta). Speciellt med tanke på allt annat som HSB Malmö nu måste börja ta tag i för att få verksamheten att snurra någorlunda. HSB Malmö måste prioritera rätt!

Om det finns andra HSB-distrikt som vill ge sig in i detta så låt dem göra det först, och ta de initiala kostnaderna och inkörningsproblemen, och sedan, om det blir ett bra utfall i andra distrikt, kan HSB Malmö haka på och glida in med stöd från andra distrikt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska (i nuvarande läge) inte lägga några resurser på HSB Omsorg.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att uppstart och nedläggning av verksamhet ingår i styrelsens ansvarsområde.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det är min uppfattning att lagen ska gälla som säger att fullmäktigestämman är föreningens högsta beslutande organ.

Hur mycket har HSB Omsorg dragit in till HSB Malmö?

Hur motiverar HSB Malmö att fortsätta driva en verksamhet som inte är vinstdrivande?


Trots styrelsens avslag så blev det ändå strax efter stämman exakt så som jag motionerat!
Det visar hur bra framförhållning HSB Malmö har, där den vänstra handen inte tycks veta vad den högra gör.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
177. Avveckla HSB Omsorg

HSB Malmös styrelse beslutade under 2008 att avveckla HSB Omsorg.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #178 (f.d. #143) KLAR PGA EJ LÄNGRE AKTUELL FRÅGA.

HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar

Bakgrund:
Jag vet att HSB Riksförbund driver frågan om postboxar (vilket de gör med rätt utgångspunkt), men frågan är vad specifikt HSB Malmö gör?
Vad vi kan se från HSB Malmös webbplats så gör HSB Malmö ingenting i denna fråga.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska arbeta i medlemmarnas intresse och ansvarar därför att HSB Malmö är aktiv på olika sätt i den omdiskuterade frågan om postboxar, parallellt med det som HSB Riksförbund och andra regionföreningar gör.

  HSB Malmö ska alltså genom olika former av påtryckningar försöka få myndigheter och andra att förstå att om postboxar ska införas så är det inte fastigheterna som ska bekosta dessa!

  HSB Malmö ska arbeta för att medlemmarna inte ska behöva ta kostnaden varken för installation av fastighetsboxar eller för igensättning av brevlåda i dörrarna till lägenheterna.

 2. HSB Malmös styrelse informerar löpande, bl.a. på HSB Malmös webbplats, exakt vad HSB Malmö gör i denna fråga tillsammans med ev. resultat.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har för avsikt att HSB Malmö aktivt ska delta i arbetet för att medvetandegöra vad som gäller avseende installation av postboxar i äldre fastighet.


Min kommentar till styrelsens svar:
Min motion handlar inte om att HSB Malmö ska informera medlemmar och föreningar om vad som gäller avseende installation av postboxar.

Motionen handlar om att påverka regering och myndigheter så att fastighetsägarna inte får stå för kostnaderna för postens (m.fl.) rationaliseringar.

Styrelsens svar är som till en helt annan motion !!!

Styrelsens svar har inte det minsta med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
178. HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar

Frågan om postboxar är avgjord på regeringsnivå.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)