Motioner till HSB Malmö 2009

MOTION # 0.

Inledning:
 1. HSB Malmös årsstämma 2008 - Hur en stämma inte ska gå till + Debatt i SKD
 2. HSB Malmös två mest engagerande frågor på årsstämman 2008
 3. Vem odugligförklarar vem? - Likhetsprincipen

I HSB Malmös nystartade tidning Inblick så säger styrelseordförande Claes Caroli;

– Jag har träffat Michael Carlsson och styrelseledamöterna, och jag lärde mig mycket bara genom att läsa alla motionerna till stämman.

Om man nu ska söka lite ljus i mörkret av motionsbehandlingen 2008 så är det i alla fall positivt att Claes Caroli tagit lärdom av mina motioner.

OBS!
HSB Malmös styrelse är förvisso vald av fullmäktige, men HSB Malmös styrelse är inte vald som styrelse för att tjäna fullmäktigeledamöterna. Styrelsens ledamöter ska arbeta för medlemmarna, inga andra, speciellt inte sig själva.


Detta innebär bl.a. att styrelsen inte får vara rädd för att ta beslut bara för att vissa fullmäktige kanske inte gillar dessa beslut!
Besluten som styrelsen tar ska gagna medlemmarna, inte specifikt fullmäktige!

En styrelse som inte förstår detta är olämplig som styrelse!

En styrelse som inte är tydlig i sin inställning till motioner och till hur stämmor ska bedrivas har heller inget berättigande som styrelse. Feghet, som drabbar medlemmarna, är inget som får känneteckna en styrelse! Vad som i stället ska känneteckna en väl fungerande styrelse är ödmjukhet mot medlemmarna!MOTION #201

HSB Malmös årsstämma 2008 - Hur en stämma inte ska gå till + Debatt i SkD

Under HSB Malmös årsstämma 2008 skrev jag en insändare i SkD, enligt nedan.

HSB Malmös årsstämma 2008, som varade under 3 dagar, kan närmast beskrivas som en parodi på stämma.

Respektlös behandling av motioner!
Motionerna, som huvudsakligen tillkommit pga att HSB Malmös styrelse inte svarar på frågor, hade inte behandlats med respekt och på ett seriöst sätt. Detta trots styrelsens ständigt återkommande skriftliga löften om detta, såväl i skrivelser direkt till mig som på HSB Malmös webbplats.

Fullmäktige reagerar inte - inga krav ställs!
Nästan alla motioner hade bara besvarats med ”Anse besvarad”, helt i strid med HSB Riksförbunds definition av när denna formulering kan användas. Nästan inga av styrelsens svar hade ens med yrkandena att göra. Ändå var det bara en enda fullmäktige som kritiserade styrelsens undermåliga behandling av motionerna. Ingen ifrågasatte varför styrelsen inte tillsatt en arbetsgrupp för att behandla och utreda motionerna.

Skamligt beteende av styrelsen på stämman!
Styrelsens representant, avgående ledamot Henric Lellky, läser bara styrelsens intetsägande svar innantill (för motionären gäller emellertid ett annat regelverk). Det är allt han gör!

Resten av styrelsen vågar inte säga något. På årsstämman upprepar HSB Malmös styrelse bara samma sak hela tiden, som en upphakad vinylskiva, och vägrar besvara en enda fråga, varken de frågor som ställts i motionerna eller kompletterande frågor som ställs på stämman (i strid mot föreningslagen 7 kap 11 §).

Därigenom tas varje möjlighet till att argumentera, och få fram sanningen, effektivt bort. Styrelsen har inga argument och väljer i stället total tystnad. Är detta demokrati enligt HSB?

Utbrett hat mot motionär
Som motionär och engagerad medlem får jag höra mängder med hatyttringar från fullmäktige! T.ex. barnsliga uttalanden som att motionsrätten borde ersättas med årskort på Friskis och Svettis, och att jag är respektlös mot organisationen för att jag under ett år lagt ner en stor del av min fritid på att sammanställa många för HSB Malmös medlemmar mycket viktiga motioner.

Men att styrelsen inte svarar på frågor är tydligen inte respektlöst mot medlemmarna!

Motioner för att förbättra engagemang och demokrati
Nästan alla motioner går enbart ut på att öka engagemanget och förbättra demokratin.

HSB Malmös styrelse har med sitt agerande klart och tydligt i sina svar visat att de tagit ställning mot att HSB demokratiseras och att medlemmarna engageras och involveras i verksamheten.

Förutom att denna maktfullkomliga styrelse nu visat att de inte vill att medlemmarna ska vara delaktiga i den kooperativa verksamheten så står det också klart att styrelsen inte vill att medlemmarna ska ha några rättigheter. Detta stöds av fullmäktige.

Varje röst för styrelsens omotiverade "förslag" är därför en röst mot bl.a. demokrati och öppenhet, och mot HSB Malmös 42.000 medlemmar.

Fullmäktige röstar mot demokrati och öppenhet
Fullmäktige röstade mot samtliga 42 första motioner och det stod snabbt klart att fullmäktige hade för avsikt att rösta ner varenda motion, oavsett vad motionen handlade om och oavsett hur bra den var.

Fullmäktige irriterade över att jag anser att de ska rösta för medlemmarnas bästa
När jag påpekar för fullmäktige att de inte ska rösta "mot motionären", utan att de ska rösta enligt vad som är bäst för de 42.000 medlemmar som fullmäktige är satta att representera, så bemöttes detta med stor irritation.

Vad som gör situationen särskilt allvarlig är att fullmäktige nu kanske tror att de kan behandla medlemmarna lika illa som HSB Malmös styrelse gör. Det riskerar att dra tillbaka utvecklingen till medeltiden.

Jag ska lära mig att det inte lönar sig att skriva motioner!
Andra delen av stämman avslutades med att en fullmäktigeledamot hånfullt frågar mig; "Har du lärt dig något?". Han menade att i princip ingen hade röstat enligt motionerna och även alla övriga motioner kommer att röstas ner oavsett vad de handlade om. Jag kunde lika gärna dra tillbaka alla motioner och glömma att någonsin skriva en motion i framtiden.

Fullmäktige engagerar sig kraftigt i att se till så att jag inte blir vald
Den fråga som väckte störst engagemang på årsstämman var att se till så att jag inte blev 6:e ersättare till ombud för HSB Riksförbund, där 7 ordinarie valts för att en av dessa ska åka till HSB Riksförbunds årsstämma. Trots att jag var sist i ordningen och följaktligen ändå aldrig någonsin skulle ha en möjlighet att träda in som ordinarie så var det viktigare för stämman att denna 6:e reservplats skulle vara vakant än att jag skulle väljas in. Det är ett exempel på vilka extrema uttryck som inställningen hos fullmäktige tar sig.

Styrelsen är så feg att de inte vågar uttrycka sin inställning!!!
Det är här viktigt att känna till att styrelsen före årsstämman på ett styrelsemöte enats om att inte avslöja styrelsens inställning i frågan om motionärer ska ha yttranderätt. Bara detta säger en hel del om hur styrelsen resonerar.

Skrämmande särbehandling inom HSB Malmö
När man analyserar detta så kan man bara komma fram till att engagemang inte uppskattas och att det är en särbehandling inom HSB Malmö som inte hör hemma i en kooperativ organisation.

Vad tror sig fullmäktige/styrelse vinna på att ta bort engagemanget?
Visst, HSB Malmös styrelse lyckades i samarbete med fullmäktige få många medlemmar att tappa intresset för att skriva motioner, men frågan är vad medlemmarna vunnit på detta?

Påverka!!! - Gör din röst hörd!!! - Kom till stämman!!!
Jag vill uppmana alla förnuftiga fullmäktigeledamöter att komma till HSB Malmös årsstämma 2009 med start den 25 april. Kanske det kan påverka resultatet så att HSB Malmös 42.000 medlemmar inte behöver drabbas så hårt? Jag hoppas också att så många som möjligt av HSB Malmös medlemmar dyker upp på stämman (öppen för alla, även icke-medlemmar) så att fler kan få uppleva hur det går till på HSB Malmös stämmor.

Ovanstående text är till större delen vad jag skickat in till Skånska Dagbladet i form av en insändare. Redan nästa dag var det svar från fullmäktige i HSB Malmö.

Svar i SkD på ovanstående insändare

HSB Malmö behöver arbetsro

Stämma. I en insändare 2008-05-14 påstår motionären att HSB Malmös årsstämma 2008 ”närmast kan liknas vid en parodi” – ett påstående som han grundar på att av hans 192 motioner har hittills 42 avslagits eller ansetts besvarade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Fullmäktige har hittills, med förkrossande majoritet, följt styrelsens rekommendationer.

HSB Malmös årsstämma har pågått under en heldag och en kväll. Två dagar var beräknade. Ytterliggare – minst – en heldag kommer att behövas för den händelse att motionärens återstående 150 motioner skall behandlas på sätt som skedde vid föregående stämmotillfälle. Förhoppningsvis tillser en majoritet av fullmäktige att så inte blir fallet!

Fullmäktige, som består av valda ombud från HSB Malmös bostadsrättsföreningar samt från bospargruppen, är valda i demokratisk ordning. Dessa har rätt att inlämna motioner och har också gjort detta. Medlem i HSB Malmö har också rätt att till årsstämman inlämna motion oaktat att vederbörande inte är fullmäktig. Detta har motionären utnyttjat – missbrukat – i en omfattning som under HSB Malmös drygt 80-åriga verksamhet saknar motstycke. Sättet att skriva är dessutom i vissa fall kränkande och nedvärderande i förhållande till både personal och styrelse. Detta har observerats och är en bidragande orsak till att motionärens försök att påverka organisationen får en för honom själv motsatt effekt.

Det som hittills avverkats visar på HSB-organisationens styrka. Majoriteten av fullmäktige upplever inte varken sig sättet att skriva eller omfattningen av de inlämnade förslagen som seriösa. Därav det kompakta avståndstagandet inte bara från hans motioner utan även i förhållande till hans person. Han berör själv detta i sin insändare. ”Som motionär och engagerad medlem får jag höra många hatyttringar från fullmäktige!”. Mot slutet av senaste stämmodagen fick motionären frågan ”Har du lärt Dig något av detta?” – en i sammanhanget högst påkallad fråga. Av hans insändare, liksom av det han skriver på sin hemsida på webben, framgår att så inte är fallet.

HSB-stämman fortsätter på söndag. Viktiga frågor finns på dagordningen.

Vi är övertygade att motionärens uppmaning i slutet av insändaren vinner gehör, nämligen att ”alla förnuftiga fullmäktigeledamöter kommer till stämman den 18 maj klockan 9.00”.

Majoriteten av dessa fullmäktigeledamöter kommer att se till att den fortsatta stämman får ett värdigt förlopp. Missbruk av medlemsdemokratin tolereras inte!

Företaget behöver arbetsro för att betjäna merparten av de 42.000 medlemmarna

Sven-Erik Eliasson, Åke Persson,
fullmäktigeledamöter vid HSB Malmös årsstämma


Källa: Skånska Dagbladet 2008-05-15

Mina allmänna kommentarer till ovanstående insändare från fullmäktige.

Åke Perssons och Sven-Erik Eliassons svar säger väl en del om fullmäktigeledamöterna, där de inte ens känner till att HSB är en medlemsägd förening. Men det är som jag skrivit tidigare, där HSB Malmö själv redovisar i årsredovisningen 2008 att de flesta bostadsrättsföreningars styrelseledamöter inte ens vet var HSB-ledamoten kommer från.

"Arbetsro"?
Det här med "arbetsro" är även vad styrelsen alltid kör med när man inte vill reda ut eller ta tag i något av de många problem som finns.

Jag vet inte vad andra tycker, men själv tycker jag inte det är rimligt att HSB Malmös styrelse ska ha arbetsro från att göra vad som måste göras inom HSB Malmö.

"Se framåt"?
Det annars vanligaste sättet för HSB Malmö att komma undan sitt ansvar och för att slippa lösa de fel och brister som finns i organisationen är att säga att nu ska vi "se framåt". Vi ska glömma allt som hänt och fästa blicken vid framtiden.

Detta i stället för att erkänna fel och brister samt komma med konkreta förslag på lösningar!

Hål lagas ej
Det är som att ett antal tävlingslöpare som springer i en rund bana. På denna bana finns det en massa hål som löparna ramlar ner i. I stället för att laga hålen så ramlar löparna ner i hålen vid varje ny runda och varje ny dag.

Aldrig lösningar på problem
Jag vet inte hur många som noterat detta, men HSB Malmö presenterar sällan några lösningar på problem, brister och fel i organisationen (gäller kanske generellt inom HSB även om jag tror det är särskilt allvarligt för just HSB Malmö). Emellanåt säger HSB Malmö att man gjort något, men utan att definiera vad och/eller utan att någon kan kontrollera att det är sant.

"Se över rutinerna"?
T.ex. så sa HSB Malmös styrelse efter Örbäck-affärerna att man sett över rutinerna så att liknande saker inte skulle kunna hända igen. Hur lång tid tog det innan liknande saker hände igen? Vi pratar inte om en tid i enhet av år, snarare i timmar eller kanske till och med i minuter.

Aldrig information om vilka konkreta åtgärder som vidtas
Vad det var för åtgärder som HSB Malmö hävdat att de vidtagit avslöjades inte, men det är nog ganska troligt att det inte var några åtgärder värd namnet.

NOLL MEDLEMSKONTROLL
Hade HSB Malmö sedan haft revisorer som reviderade HSB Malmö, och som informerade medlemmarna, så hade nog medlemmarna blivit chockade över vad som kom fram.

Mitt svar på Åke Perssons och Sven-Erik Eliassons fortsatta angrepp i SkD mot mig

Med anledning av Sven-Erik Eliassons och Åke Perssons svar (080515) på min insändare i SKD så svarar jag följande.

Sanningen svider?
Som HSB Malmös fullmäktige Sven-Erik Eliasson (Brf Erikslust) och Åke Persson (f.d. revisor) skriver, så har fullmäktige ”med förkrossande majoritet” avslagit alla motioner till årsstämman 2008. Mina såväl som andras.

Men tvärtemot till vad Sven-Erik Eliasson och Åke Persson anser så ser jag inte att det är något som precis är till fullmäktigeledamöternas fördel. Nästan alla mina motioner handlar om öppenhet, demokrati, medlemsinflytande, likabehandling och rättvisa, men det är tydligen inte något varken styrelse eller fullmäktigeledamöter vill ska införas i HSB.

Jag fråntogs min yttranderätt och kunde därmed inte försvara motionerna. Mina motioner buntades ihop och avslogs i ett svep av fullmäktige efter yrkande av Sven-Erik Eliasson.
Enbart mina motioner! Inte övriga motionärers!

Är särbehandling ett "värdigt förlopp"?
Alltså en allvarlig särbehandling utöver total brist från fullmäktige på respekt för demokrati. Att Sven-Erik Eliasson och Åke Persson ser detta som ett ”värdigt förlopp” är bara ledsamt att höra.

Det ligger mycket hårt arbete bakom mina synnerligen seriösa motioner, som alla är till medlemmarnas bästa. Som en fullmäktige uttryckte det; ”Här kommer du och väcker oss!”.

Är väl genomtänkta motioner ett missbruk av demokratin?
Sven-Erik Eliasson & Åke Persson skriver ”Missbruk av medlemsdemokratin tolereras inte” om mina motioner.

Men styrelsens och stämmans missbruk av demokratin då?
Nästan ingen av medlemmarnas representanter (fullmäktige) har någonsin skrivit en motion! Vidare så har styrelsen inte behandlat årets motioner seriöst, och har i strid med lagen inte svarat på en enda fråga! Är inte det ett ”missbruk av demokratin” om något?

Sven-Erik Eliasson & Åke Persson säger att de anser att jag kränkt fullmäktige för att jag i motionerna upplyst om fullmäktigeledamöternas passivitet och att det ”bidragit” (läs: varit största orsaken) till att alla motioner avslagits.

Är HSB-organisationens styrka att avslå motioner för medlemmarnas bästa?
Skribenterna skriver även ”Det som hittills avverkats på årsstämman visar på HSB-organisationens styrka” och mina ”försök att påverka organisationen får en för honom själv motsatt effekt”.

Jag arbetar för alla medlemmar, och det är tråkigt att fullmäktige inte sätter medlemmarnas bästa framför deras aversion gentemot mig. HSB:s ”styrka” att trycka ner engagerade medlemmar ser i alla fall inte jag som positivt, och det är bara att beklaga att dessa fullmäktige ser det som en styrka att på detta sätt motverka demokratin.

Har vad som är bäst för medlemmarna ingen relevans för fullmäktige?
Fullmäktigeledamöterna hade inga åsikter i sakfrågor. För dem handlade det bara om mig som person, och att de känner sig besvärade av att jag avslöjar sanningen. Vad som är bäst för medlemmarna har däremot ingen som helst relevans för fullmäktige.

Arbetsro från vad? Från sina uppgifter?
Sven-Erik Eliasson & Åke Persson skriver att styrelsen behöver arbetsro. Från vad?

Tydligen behöver de inaktiva fullmäktigeledamöterna också ”arbetsro” med tanke på att de inte orkade ta ställning till de viktiga (t.o.m. enligt fullmäktige själva) motionerna.

Vad har fullmäktige lärt sig?
Sven-Erik Eliasson & Åke Persson anser att Åke Perssons "Har du lärt dig något?" var en "högst påkallad" fråga till mig. Men vad vill de att jag ska ha lärt mig? Ja, jag har lärt mig att situationen inom HSB Malmö t.o.m. är värre än vad någon kunnat ana.

Men vad har Sven-Erik Eliasson och Åke Persson lärt sig? Det kan man verkligen undra, men som framgår av deras gemensamma insändare så verkar de inte ha tagit någon lärdom av något, i alla fall inte i positiv riktning.

Här kommer fortsättningen på debatten i SKD, där nu ännu en fullmäktigeledamot, Elvy Westerberg (Bospargruppen), tillför sina åsikter.

Motionären missbrukar sin motionsrätt

Svar på motionärens insändare i Skånska Dagbladet den 21 maj 2008.

Medlemmen i HSB har lagt ner ett oerhört arbete på att skriva nästan 200 motioner till årets stämma. Motionerna har behandlats på ett seriöst sätt av styrelsen och det stämmer inte som motionären skriver att frågorna inte besvarats. Motionären vill/kan dock inte förstå svaren. Ytterligare 19 motioner har inlämnats av andra motionärer.

Vi ägnade en hel söndag åt att behandla över 40 av motionärens motioner och var tvungna att behandla återstoden på ett mer schematiskt sätt för att få tid till övriga motionärers motioner och övriga ärenden. På dagordningen återstod på tredje dagens årsstämma också föreningens stadgar och kodstyrning för föreningarna. Sammanlagt har årets årsstämma pågått över 20 timmar en lördag och två söndagar under skicklig ledning av HSB:s förbundsordförande Kent-Olof Stigh med en förbundsjurist som sekreterare.
Också detta har borgat för en seriös årsstämma.

Motionären förstår uppenbarligen inte att han genom sin ordrikedom och sin oförmåga att begränsa sig till väsentligheter missbrukar sin motionsrätt och försvagar demokratin genom att viktiga frågor riskerar att inte hinna behandlas.

Elvy Westerberg,
Fullmäktigeledamot vid HSB:s årsstämma från Bosparfullmäktige


Källa: Skånska Dagbladet 2008-05-22

Vem är fullmäktige till för?


Svar på fullmäktigeledamot Elvy Westerbergs insändare i SkD 22/5 2008.

Egennytta eller medlemsnytta?
Det är märkligt hur många av fullmäktigeledamöterna som koncentrerar sig på allt runtomkring, utom det som är av betydelse, dvs motionernas innehåll och vad som är bäst för HSB Malmös 42.000 medlemmar.

Hade det varit bättre om 42.000 medlemmar skrivit var sin motion än om en engagerad medlem skriver 178 väl genomtänkta och för medlemmarna – såväl som HSB Malmös framtid - ytterst viktiga motioner?

Att skriva motioner är att missbruka motionsrätten?
Varför är det ”missbruk” att engagera sig? Är det att missbruka sin motionsrätt att skriva motioner?

Motionsrätt = motionsskyldighet!
Är det inte ett missbruk av motionsrätten att göra som alla år tidigare och inte skriva några motioner? Hur många motioner har du skrivit själv, Elvy, genom årens lopp? Jag har inte sett någon motion från dig.

Ingen av mina motioner har kritiserats i sak! - Handlar bara om personfrågor!
Vad jag hört så har ingen - inte ens fullmäktigeledamöterna - haft något annat att säga om mina yrkanden än att de varit bra. Inte en enda motion har i sak kritiserats av en enda person. Därmed naturligtvis inte sagt att alla motioner är högprioriterade, fullt ut kompletta, eller det bästa alternativet, men det visar på att fullmäktiges kritik bara handlar om personfrågor och inte om sakfrågor eller medlemmarnas bästa.

HSB Malmös styrelse och t.f. VD har under den senaste tiden löpande understrukit vikten av att skriva motioner. Men när det väl kommer till kritan så är det uppenbart att motioner inte uppskattas, i alla fall inte av styrelse och fullmäktige.

På vilket sätt har styrelsen behandlat motionerna seriöst?
"Motionerna har behandlats på ett seriöst sätt av styrelsen och det stämmer inte som motionären skriver att frågorna inte besvarats", skriver Elvy Westerberg.
På vilket sätt har motionerna behandlats seriöst av styrelsen?
- Endast en person har tagit fram styrelsens svar.
- Styrelsen har inte gjort någon utredning i en enda fråga!
- Styrelsen har inte haft kontakt med motionären med anledning av motionerna!
- Styrelsen har inte diskuterat med motionären för att därmed reducera motionerna!
- Styrelsen har inte besvarat motionerna!
- Styrelsen har inte besvarat en enda till styrelsen ställd fråga!!!
- Styrelsens svar har vid nästan alla tillfällen inte ens haft med yrkandena att göra!
- Ingen motion har bifallits av styrelsen (en ”att-sats” har delvis bifallits)!

Vari ligger det seriösa här? Elvy, var du ens med på stämman?

T.o.m. styrelsen erkänner idag (dock ännu inte öppet till alla medlemmar) att motionerna till årsstämman 2008 behandlades extremt dåligt.
Vad är det då som skulle vara bra i den t.o.m. av styrelsen erkänt usla behandlingen av motionerna från styrelsens sida?

Kort och gott så har styrelsen inte gett fullmäktige det minsta underlag att ta beslut efter i en enda av de 178 motionerna (ej heller i de övriga).

Notera sedan att orsaken till motionernas uppkomst är att styrelsen under sin mandatperiod vägrat att besvara frågor och styrelsen har brustit i sitt ansvar genom att styrelsen inte genomfört självklara saker som det inte skulle behöva skrivas motioner om utifall att det funnits en fungerande styrelse!

Vilken fråga har besvarats?
Elvy Westerberg skriver;
"... det stämmer inte som motionären skriver att frågorna inte besvarats"
Har jag fel i att inte mina frågor i motionerna inte besvarats?
Då skulle det vara intressant att höra om det finns en enda person som kan nämna en enda av de frågor som jag ställt i motionerna eller på stämman som besvarats av styrelsen!

Elvy Westerberg skriver;
"Motionären vill/kan dock inte förstå svaren".
Men det finns ju inga svar att förstå! Att påstå att jag inte vill/kan förstå svaren blir bara pinsamt när det är så helt uppenbart att styrelsen inte besvarat en enda fråga.

Är ingen behandling samma som en ”schematisk” behandling?
Fullmäktige var "tvungna att behandla återstoden på ett mer schematiskt sätt för att få tid till övriga motionärers motioner och övriga ärenden", skriver Elvy Westerberg.

Jag vet inte om det är att definiera avslag av alla motioner i ett svep och utan diskussion som särskilt schematiskt. Sedan var inte alls skälet för denna odemokratiska behandling att få tid till övriga motionärers motioner och övriga ärenden. Det var ingen som yttrade denna åsikt på stämman.

Övriga motionärers motioner behandlades förvisso en och en, men avslogs likväl.
Så, enligt Elvy, behövde stämman mer tid för att "på ett mer schematiskt sätt" kunna avslå även övriga motioner?

Om det handlar om att ”få tid” till annat än mina motioner så kan väl fullmäktige skippa även andra punkter i dagordningen. Varför plocka bort just det som är av betydelse för medlemmarna? Ska inte medlemmarnas bästa få ta den tid det behöver ta?

Jag tycker det är sorgligt att fullmäktigeledamöter uttalar sig på detta vis, där man inte är mer demokratiskt tänkande än att man tycker det är befogat att avslå motioner bara för att få tid till annat.

"Bunta ihop och slå ihjäl dem"
Man kan fråga sig om Elvy & co tycker det varit ok att bunta ihop alla motioner om det t.ex. varit 1.000 medlemmar som skrivit var sin motion?

Den enda förklaringen till fullmäktigeledamöternas skrämmande särbehandling av mig ligger i att det upplevs besvärande att jag avslöjat sanningen om hur det går till på HSB Malmös årsstämmor.

Motioner försvagar demokratin?
Motionären förstår uppenbarligen inte att han genom sin ordrikedom och sin oförmåga att begränsa sig till väsentligheter missbrukar sin motionsrätt och försvagar demokratin genom att viktiga frågor riskerar att inte hinna behandlas”, skriver Elvy Westerberg.

Här ser vi igen hur fullmäktigeledamöter resonerar, där medlemmarnas bästa inte kommer i första hand. Är det ett missbruk av motionsrätt att engagera sig? Jag anser att demokrati, öppenhet och medlemsinflytande, ärlighet, rättvisa och likabehandling är väsentligt, och kan bara beklaga att fullmäktigeledamöterna inte är av samma åsikt.

På vilket sätt förstärker fullmäktige demokratin?
De som försvagar demokratin är tyvärr fullmäktige – benämnda "betonghäckar" av media och andra - när fullmäktige, på alla sätt som står dem till buds, försöka plocka bort möjligheter för medlemmar att påverka.

Vet fullmäktige vad demokrati är?
Det är faktiskt skrämmande att upptäcka att fullmäktigeledamöterna är så okunniga att de inte ens tycks veta vad demokrati är för något. Kanske alla fullmäktigeledamöter borde gå en obligatorisk grundkurs i demokrati?

Fullmäktige skadar den kooperativa organisationen
Fullmäktigeledamöterna skadar på detta sätt HSB Malmö och hela den kooperativa organisationen på ett synnerligen allvarligt sätt.

Medlemmarna drabbas ekonomiskt!!!
Det är i slutänden alla HSB Malmös medlemmar som drabbas ekonomiskt av fullmäktigeledamöternas bristande kunskaper, bristande engagemang och bristande intresse för de medlemmar de utsett sig själva till att representera.

Avslutningsvis...
Om styrelsen gjort sitt jobb hade den här situationen inte uppstått. Undermåligt förarbete ger nästan alltid dåligt resultat. Fråga t.ex. en målare, när han skall måla en vägg eller en fönsterkarm, vad som händer när man inte sköter underarbetet.

Förutom att styrelsen har ett tungt ansvar för den uppkomna situationen så har fullmäktige ett minst lika tungt ansvar att tala om för den styrelse man själv valt att styrelsen gjort ett dåligt arbete. Det blir HSB Malmös medlemmar som får betala priset för styrelsens och fullmäktiges agerande, i form av oreda, onödig arbetsbelastning och därmed högre avgifter.

Har du lärt dig något? - Bakgrunden till min insändare

Den andra dagen av HSB Malmös årsstämma 2008 hölls den 5/5. 116 st fullmäktige dök upp jämfört med drygt 180 (av totalt cirka 300) första dagen.

Med en knapp majoritet, och efter en hel del diskussioner, beslöt stämman att motioner skulle behandlas en och en, och inte klumpas ihop så att alla motioner behandlades med ett enda avslag.

Stämman dag 2 varade mellan 18.30 och 22.30.
42 av 178 motioner avhandlades i rask följd under dessa 4 timmar.
Samtliga av dessa 42 första motioner beslutades enligt styrelsens förslag.
Samtliga av styrelsens förslag var inget förslag (eftersom styrelsen i princip bara skrivit att motionen ska anses besvarad, utan någon tillhörande relevant motivering).

Varken HSB Malmös styrelse (såväl kommande som dagens ledamöter), HSB Malmös valberedning (såväl kommande som dagens ledamöter) eller HSB Malmös tjänstemän ville eller kunde svara på en enda fråga.

Efter att stämman behandlat, eller rättare sagt "misshandlat", motionerna så avslutades stämman med en fullmäktiges (Åke Persson) fråga till mig;
"Har du lärt dig något?"
Jag förstår att Åke med sin hånfulla fråga (där hans efterföljande insändare fortsatte i samma anda) syftade på att jag efter detta skulle ha lärt mig att jag inte ska tro att jag kan lämna in några motioner till stämman, för fullmäktige (där nästan ingen själv skrivit en motion någon gång) kommer ändå att se till så att alla motioner avslås oavsett vad de handlar om.

Den tredje delen av HSB Malmös årsstämma 2008 hölls den 18 maj.

Engagerad = rättshaverist ... eller Whistle Blower?

En fullmäktigeledamot, på årsstämman 2008, bad om ordet och det enda han ville ha sagt på denna stämma var att upprört anklaga mig för att vara rättshaverist.

Denna fråga om rättshaverist har diskuterats av och till i mitt forum. Det visar sig att de som anklagar andra för att vara rättshaverister ofta inte ens vet vad ordet betyder. De har bara lärt sig ett ord som de allmänt tycker låter bra och sedan kastar de ur sig detta i sammanhang där tidigare rutiner bryts, vilket dessa personer inte är kapabla att klara av.

Frågan är om man är rättshaverist för att man skriver motioner?

Det är inte utan att jag undrar hur denna fullmäktigeledamot, som aldrig själv skrivit någon motion, vill definiera sig själv?

Är man inte avsevärt mer rättshaverist när man missbrukar systemet, t.ex.
- genom att inte engagera sig,
- genom att aldrig skriva några motioner,
- genom att inte ha något att tillföra på stämmorna,
- genom att inte se till medlemmarnas bästa?


Och är man i då inte rättshaverist så kan jag lova att jag har en stor samling andra ord som utmärkt skulle kunna beskriva fullmäktigeledamöterna, med tanke på ovanstående och hur illa det ser ut idag.

Som en klok (och engagerad, vill jag tillägga) fullmäktigeledamot sa till mig, ungf;
" Här kommer du och ställer till det, vi är vana att sova oss igenom stämmorna".

Taggar ut!
Ja, det tyckte jag var väl uttryckt! Tänk om fler fullmäktigeledamöter resonerat så här, i stället för att bara vända taggarna utåt och gå till planlöst angrepp mot den eller de som vågar kritisera, säga sanningen och framföra krav på dem som ska representera medlemmarna.

Katalysator
Jag hoppas att jag fungerar som någon form av katalysator, så att fullmäktigeledamöterna någon gång i framtiden börjar ställa krav på den styrelse som ska arbeta för medlemmarna, så att det börjar hända något.

Tyvärr är risken att så länge fullmäktigeledamöterna inte sätter upp riktlinjer och ställer krav på en fungerande organisation så kommer styrelsen att utnyttja detta genom att mest bara sitta av tiden, precis enligt hur det fungerat tidigare år.

HSB Malmös ledamöter i trotsåldern?

Ja, med denna rubrik lär jag inte bli precis populär bland fullmäktige, men det kan man bara kallt konstatera att jag ändå inte var innan, så det kanske spelar mindre roll.

Efter HSB Malmös årsstämma 2008 så kunde man konstatera att det är ganska frapperande hur illa fullmäktigeledamöterna faktiskt betedde sig på stämman.

Till att börja med så är det bara några få fullmäktigeledamöter som har något att säga.
Sedan är det naturligtvis inte så lyckat när fullmäktige vill rösta ner motioner, men utan uttalade argument för detta. Även om man vill visa sitt missnöje med att jag fört fram vissa saker i ljuset som varit dolda i många år tidigare så måste det vara HSB Malmös medlemmar man ska utgå från när man röstar om motioner. Inte motionären!

På stämman sitter det ca. 90 av 116 fullmäktigeledamöter som tjurigt röstar mot motion efter motion, uppenbart mest bara i en allmän protest mot att det skrivits motioner, och att jag som motionär uttryckt min mening i olika frågor.
 • Vad som står i motionerna verkar inte ha någon relevans för ledamöterna!

 • Vad som är bäst för de medlemmar som dessa ledamöter representerar tycks inte heller den minsta betydelse.
Många av ledamöterna sade t.o.m. helt öppet att de inte ens läst motionerna de röstade ner.

Att det bara finns några procent fullmäktigeledamöter som arbetar för HSB Malmös medlemmar (motsvarande gäller då även i brf:arna) är allvarligt, och alla måste förstå att det också får negativa konsekvenser för HSB Malmö. Inte minst ekonomiskt.

Sitter man som fullmäktigeledamot så ska man inte göra detta i egenintresse utan man måste aktivt arbeta för medlemmarna.

Varje fullmäktigeledamot (utom bospararnas representanter) sitter sedan i styrelsen i en lokal bostadsrättsförening. Beter sig dessa fullmäktige likadant där?

Motioner ger effekt, men kanske bara på längre sikt

Mina motioner kommer att ha effekt på lite längre sikt, trots att det 2008 blev avslag på alla motioner. Och motionsboken kommer att finnas spridd överallt inom HSB Malmö, så det kommer förhoppningsvis att gradvis tillföra förbättringar även i lokala brf:ar.

Dessutom skulle jag vilja hävda att HSB Riksförbund nu av mig fått ett betydligt bättre material att utgå från i många frågor än vad de fått av hela HSB-organisationen tillsammans. Man kan bara hoppas att de drar nytta av detta (och det tror jag).

Egentligen är det kanske så att hur fullmäktige än röstar i anledning av mina motioner så blir det en vinst. Rent generellt kommer tyvärr HSB Malmö (och till viss del hela HSB) att ta skada av hur HSB Malmös fullmäktigeledamöter beter sig, men ju fler medlemmar som vaknar till och gör sin röst hörd på olika sätt (särskilt genom motioner) desto fortare kommer förändringar till det bättre att kunna ske.

Inte minst så kan alla nu se att HSB Malmös styrelse med sina svar på motionerna 2008 visat medlemmarna att man kanske inte strävar mot öppenhet och demokrati, så som man påstår, och det är inte så illa bara att detta belyses. Kanske det t.o.m. kan leda till att HSB Malmö får en styrelse som arbetar för medlemmarna och som inte bara sitter för egen personlig vinning.

HSB Riksförbund köpte 2008 in en reklamsnutt som visades i TV3, Kanal 5, MTV, TV400 och TV4s lokalsändningar. Denna reklam är säkert främst framtagen pga det dåliga anseende HSB fått efter vad som inträffat i HSB Malmö och HSB Skåne, men jag tror att det enda som kan uppväga allt som hänt inom HSB är att HSB gör drastiska och konkreta förändringar mot demokrati, öppenhet och insyn. Många låter sig naturligtvis påverkas av reklam, men i det långa loppet så är det ändå hur verkligheten ser ut som gäller.

Det är otvetydigt så att brf:arnas medlemmar kom i andra hand när fullmäktige röstade på motionerna, och man kan ju bara hoppas att medlemmarna i dessa föreningar börjar reagera, allteftersom jag lägger ut information om hur HSB Malmös årsstämmor går till.

Tyvärr är det så att det hade inte spelat någon roll om jag bara skrivit så få som fem motioner. Det hade blivit avslag på alla motioner ändå. Fullmäktigeledamöterna röstar mot mig för vad jag skrivit i mitt forum för bostadsrätter plus för att jag i motionerna kritiserat fullmäktige för deras obefintliga engagemang, där fullmäktige inte ens skriver motioner, och inte gör vad som är bäst för medlemmarna.

Ett stort plus dock till dem som kom fram till mig på stämman och uttryckte sitt missnöje med såväl fullmäktige som HSB Malmös styrelse. Medlemmarna i deras föreningar ska vara väldigt glada över att de har någon som står på medlemmarnas sida, och det är skönt att se att det faktiskt finns ledamöter därute som engagerar sig och förstår vad det handlar om.

Jag kunde på årsstämman se att fullmäktige i min egen brf röstade emot allt som skulle innebära att jag fick möjlighet att försvara mina motioner, och mot att jag skulle få yttranderätt, och mot att motionerna skulle behandlas i demokratisk ordning. Jag hade inte precis förväntat något annat, men nu vet jag att det sitter många som dem därute i brf:arna.
Är HSB Malmö en demokratisk organisation ?

En medlem i HSB Malmö skrev i mitt forum följande;

Vad är demokrati?

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I en demokrati får alla vara med och bestämma.
Med tanke på bland annat den insändare som herrarna Sven-Erik Eliasson och Åke Persson i egenskap av förtroendevalda fullmäktigeledamöter i HSB Malmö skrivit i SKD och med tanke på deras agerande på stämman så kan man väl konstatera att dessa båda herrar inte har en aning om innebörden av detta ord.


Så här skriver man bland annat:
"HSB Malmös årsstämma har pågått under en heldag och en kväll. Två dagar var beräknade. Ytterliggare – minst – en heldag kommer att behövas för den ändelse att motionärens återstående 150 motioner skall behandlas på sätt som skedde vid föregående stämmotillfälle. Förhoppningsvis tillser en majoritet av fullmäktige att så inte blir fallet!".


Man menar alltså på fullt allvar att motionerna inte skall behandlas lika oavsett vem som inlämnat desamma. Demokrati var ordet !

Vidare skriver man:
"Det som hittills avverkats visar på HSB-organisationens styrka. Majoriteten av fullmäktige upplever inte varken sig sättet att skriva eller omfattningen av de inlämnade förslagen som seriösa. Därav det kompakta avståndstagandet inte bara från hans motioner utan även i förhållande till hans person".


Förhoppningsvis har herrarna fel även i detta konstaterande att fullmäktigeledamöterna röstat ner motioner beroende på vem som lämnat in motioner och inte på dess innehåll. Återigen demokrati var ordet !

Vidare skriver man:
"Har du lärt Dig något av detta?" – en i sammanhanget högst påkallad fråga.


Denna fråga ställdes av Åke Persson på stämman i samband med att motionär inte fått bifall på sina inlämnade motioner. En sak kan man konstatera att herrarna Eliasson och Persson i varje fall inte lärt sig något om demokrati ! En arrogant och rent förnedrande fråga till annan medlem.

Vidare skriver man:
HSB-stämman fortsätter på söndag. Viktiga frågor finns på dagordningen. Vi är övertygade om att ”alla förnuftiga fullmäktigeledamöter kommer till stämman den 18 maj klockan 9.00”. Majoriteten av dessa fullmäktigeledamöter kommer att se till att den fortsatta stämman får ett värdigt förlopp. Missbruk av medlemsdemokratin tolereras inte!


Motioner är tydligen inte viktiga frågor och det visade sig ju faktiskt att alla dessa förnuftiga fullmäktigeledamöter bara blev 70 till antalet. Så var det med det förnuftet. Ett värdigt förlopp är ju tyvärr det sista man kan säga om resultatet av stämman den 18 maj.

Man får väl avslutningsvis bara instämma i herrarnas åsikt om att missbruk av medlemsdemokrati tolereras inte. Detta gäller även om medlemsdemokratimissbruket i detta fallet herrarna Eliasson och Persson får stå för.

Med sådan demokratisyn får verkligen inte HSB Malmö den arbetsro som dessa båda fullmäktigeledamöter eftersträvar.

Egennytta och medlemsnytta är två helt skilda saker mina herrar.

Det är bra att HSB Malmös medlemmar börjar få upp ögonen för hur illa det kan fungera inom HSB Malmö, och ovanstående inlägg visar att det finns en opinion där ute, även om denna opinion tidigare varit ganska lågmäld.

Ovanstående beskrivning av hur det gick till under och efter HSB Malmös årsstämma 2008 visar förhoppningsvis på allvaret i det som inträffat och att något måste göras!

Jag yrkar att;
 1. HSB Malmös styrelse får i uppdrag att med löpande information, utbildningar och alla sätt som står till buds ändra attityden bland fullmäktige till motioner.

  HSB Malmös styrelse måste arbeta för en acceptans bland fullmäktige till motioner, oavsett antalet.

 2. HSB Malmös styrelse redovisar löpande de åtgärder som vidtagits.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
201. HSB Malmös årsstämma 2008 - Hur en stämma inte ska gå till + Debatt i SkD

Motionären yrkar att HSB Malmös styrelse med löpande information och utbildning ska ändra attityden till motioner bland fullmäktige.

Själva formen kring en föreningsstämma och möjligheterna till att yttra sig över till exempel en motion finns i föreningens stadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #202

HSB Malmös två mest engagerande frågor på årsstämman

De två frågor som engagerade fullmäktigeledamöterna mest på årsstämman 2008 i HSB Malmö, förutom ansvarsfrihetfrågan (där 6 personer - Tommy Johansson, Leif Cruse, Ingrid Pettersson, Britt-Marie Johansson, Nils (?) och Fredrik Löfvall - var de enda som hade synpunkter), var;
 • frågan om att försöka stoppa mig från att få yttranderätt
  vilket totalt engagerade 5 personer; Tommy Johansson, Kaj Kvist, Knut Boij, Leif Cruse och Fredrik Löfvall (där Fredrik Löfvall var den enda som var för yttranderätt), samt

 • frågan om att stoppa mig från att väljas som 6:e och sista ersättare till ombud till HSB Riksförbunds stämma.
Inte ens 10 % av fullmäktigeledamöterna har något att säga
På stämman 2008 var det bara ett tiotal personer av drygt 180 fullmäktige som hade något att säga, vilket bara detta visar hur allvarlig situationen är inom HSB Malmö med ett bristande engagemang där medlemmarnas intressen inte beaktas som de borde.

Den absolut - utan jämförelse - mest viktiga frågan för fullmäktigeledamöterna
Den enskilda fråga som väckte absolut mest engagemang och känslor var att med alla medel stoppa mig från att väljas in som sista ersättare av sex till ombuden för HSB Riksförbunds stämma.

Ett totalt meningslöst engagemang eftersom jag som sista ersättare ändå aldrig skulle ha kunnat träda in. Till råga på allt så var det ett val som genomfördes utan någon stämma att väljas till.

En av de främsta förespråkarna för att stoppa mig från att komma in på en post där det redan från början ändå var uteslutet att jag skulle träda in som ordinarie till någon stämma, var en av de två justerarna till årsstämman 2007. Dvs den stämma som klandrades bl.a. pga av ett protokoll som bevisligen var helt uppåt väggarna, och där justerarna definitivt inte tagit något som helst ansvar i sin justering av det felaktiga protokollet.

Stämmoprotokollet 2007 innehöll ett mycket stort antal fel och brister enligt HSB Malmös egen anlitade jurist. Jag har kritiserat att justerare sköter det förtroendeuppdrag de fått av stämman så här dåligt, och mitt "straff" skulle då tydligen vara att jag inte skulle väljas i ett val som bara var formellt, utan någon praktisk betydelse.

Om denna justerare lagt ner lika mycket energi på sin uppgift som justerare som hon på stämman gjorde för att förhindra mig som nominerad medlem att väljas in som sjätte reserv till ombud till HSB Riks så hade HSB Malmö säkert fått ett avsevärt bättre stämmoprotokoll.

Hämndlysten fullmäktigeledamot skadar organisationen
Vad som är närmast att beteckna som förbluffande var att fullmäktigeledamöterna lät denna löjliga process fortgå. Valet hade ju som sagt ändå ingen praktisk betydelse. I stället offrades mycket tid på stämman på detta, med överläggningar av valberedningen innan de vågade presentera mitt namn som en av dem som nominerats.

Stämman befann sig på sandlådenivå och fullmäktigeledamöterna valde att inte ta avstånd från detta märkliga beteende.

Om jag hade misskött ett uppdrag på det sätt som justerarna av HSB Malmös protokoll 2007 (vilket jag aldrig skulle göra) så hade jag nog valt att hålla en ganska låg profil efter detta. Medlemmarna har varken fått en förklaring eller ursäkt till den undermåliga justeringen.

Ju sämre du sköter ditt uppdrag i HSB Malmö desto troligare att du blir omvald!
Vad gör valberedningen då? Jo, valberedningen föreslår den person, som på ett så allvarligt sätt missbrukat stämmans förtroende, till valberedare i HSB Malmö! Nomineringen kom med all säkerhet från samma person som nominerade henne som justerare. Man kan fråga sig varför valberedningen tog detta beslut, men uppenbarligen väljs man inte på sina "meriter" inom HSB Malmö.

Hur ska man tolka detta? Är det verkligen så att ju sämre du sköter ditt uppdrag i HSB Malmö desto troligare att du blir vald igen? Vilken annan förklaring kan finnas?

Och vad gör stämman? Inte en enda fullmäktigeledamot reagerar. Inte en enda fullmäktige vågar ställa sig upp och säga att när man visat på en så låg respekt för medlemmarna och fullmäktige så ska man inte få förtroendet att väljas om igen.

Stämman följer dock valberedningens märkliga förslag utan att varken ifrågasätta eller opponera sig och väljer in denna person i valberedningen! Dvs den del av organisationen som kanske är i störst behov av förnyelse och effektivisering, där det inte finns råd för fortsatt slarv.

Att döma av ovanstående tycks det onekligen vara så att ju sämre man sköter sig desto större chans har man att bli invald som förtroendevald i HSB Malmö, eller?Jag yrkar att;
 1. När valberedningen föreslår nominerade till olika poster så ska det också framgå från valberedningens redovisning hur samtliga tidigare uppdrag inom HSB skötts av de nominerade.

  En medlem som skött ett uppdrag på ett klandervärt sätt ska inte återväljas.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
202. HSB Malmös två mest engagerande frågor på årsstämman

Motionären tar upp frågeställningar som sorterar under valberedningens eget kompetensområde rörande val till olika poster i HSB Malmö.

Med den valberedningsinstruktion som är framtagen, och på det sätt arbetet bedrivs idag, kan inte styrelsen se att frågan ytterligare behöver beslutas av föreningsstämman.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #203

Vem odugligförklarar vem? - Likhetsprincipen

Årsstämman 2008 för HSB Malmö var en händelserik stämma men samtidigt ganska lam i många avseenden.

En av de mest intressanta händelserna på årsstämman 2008 var att främst 4 ledamöter
- Kaj Kvist, ordf. i Brf Blekingsborg (2007 nominerad till HSB Malmös styrelse & valberedning)
- Knut Boij, ordförande i Brf Erikstorp, (HSB-ledamot i Brf Lagmannen),
- Tommy Johansson, vice ordförande i Brf Sandstenen i Lomma
- Leif Cruse, Bospargruppen
lobbade hårt för att specifikt jag som enskild motionär inte skulle få yttranderätt till de motioner jag skrivit.

Inför hela stämman, där jag pga regelverket inte hade möjlighet att bemöta angreppen mot mig, så försökte dessa ledamöter hänvisa till stadgarna för att jag inte skulle få yttranderätt. Kaj Kvist och Knut Boij hade ingenting att säga om något annat på stämman, mer än att jag inte skulle få rätt att yttra mig om mina motioner. Det var det enda som var relevant.

Straffet för att jag "odugligförklarat" fullmäktigeledamöterna
Det hävdades att jag odugligförklarat fullmäktigeledamöterna och av denna anledning skulle jag som straff inte få en chans att i demokratisk ordning försvara mina motioner, menade dessa fullmäktigeledamöter! Jag skulle helt enkelt straffas för mitt engagemang.

Kent-Olof Stigh klargjorde att fullmäktigeledamöternas argument inte höll, och förklarade att om fullmäktigeledamöterna skulle stoppa mina möjligheter att försvara och förklara mina motioner så skulle det bara leda till att samtliga motioner kom tillbaka igen till nästa stämma när det då dessutom stadgats att motionärer ska ha yttranderätt.

Är det inte bättre att argumentera i sakfrågor än i personfrågor?
I stället för att sänka demokratin och försöka stoppa mig på alla sätt som är möjliga för att få igenom mina motioner så måste det väl ha varit bättre att argumentera i sak?

Fullmäktige måste sätta medlemmarna i första hand och när man innehar förtroendeposter inom såväl sin egen brf som inom HSB tycker jag det är beklagligt att man inte verkar förstå vad uppdraget innebär.

Endast en fullmäktige uttalade sig för yttranderätt - utbredd rädsla
Det fanns endast en ledamot på stämman som yttrade sig för yttranderätt. Jag har några fullmäktigeledamöter på min sida och jag är övertygad om att det finns fler som inte är negativt inställda till mig, men de vågar inte yttra sig. De är rädda för att ilskan mot mig genast skulle vändas mot dem om de skulle säga något till min fördel.
Det är som en mobbningssituation i lågstadiet.

Bara en handfull yttrar sig om yttranderätten!
Att medlemsmotioner som bara är till för allas bästa behandlas som på årsstämman 2008 kan tyvärr inte göra annat än att åsamka medlemmarna skada! Det är också oroväckande att det bara är så få som yttrade sig i denna fråga om yttranderätt.

Yttranderätt till dem som utnyttjar den!
Om de som har yttranderätt ändå aldrig yttrar sig så kanske dessa ledamöter kan ge någon annan denna yttranderätt, som förvaltar den bättre?

Om det bara är en handfull ledamöter som normalt yttrar sig så är det naturligtvis risk att de beslut som tas mest präglas av dessa få ledamöter, vilket i sin tur kan skada organisationen.

Jag fortsätter arbeta för medlemmarna
Jag arbetar för medlemmarna, och dessutom för alla medlemmar inom HSB Malmö. Det är verkligen ett otacksamt arbete, men ibland måste man stå upp för såväl sig själv som andra.
Vem sa vad?

Händelseförlopp de sista 15 minuterna på HSB Malmös årsstämmas första dag, år 2008.

Förslag ställs av mötesordförande om att ge motionär som inte är fullmäktigeledamot yttranderätt.

Först ut på plan att snabbt kommentera detta är Tommy Johansson:
Ja, jag avstyrker det här förslaget. Tryggve skriver många motioner, bl.a. om stadgar.
Jag tror också Tryggve tycker att vi ska följa de stadgar vi har idag.
Jag har suttit i stadgegruppen. Där har jag föreslagit att inför framtiden ska motionären ha rätt att svara på sina motioner på stämman. Med nuvarande stadgar så är det inte så, och jag menar att vi ska följa det.
Det handlar om att behandla alla lika, och det handlar om att följa stadgar.
Jag yrkar avslag på ordförandes förslag.


Min kommentar:
Ja, om det hade stått i stadgarna OCH om det hade varit förenligt med lagen så hade jag tyckt att man ska följa stadgarna OCH om det då inte hade funnits något sätt att kringgå detta i demokratins namn. Men nu var det inte så!

Det handlar om att behandla alla lika?
På vilket sätt menar Tommy Johansson att alla inte behandlas lika genom att motionärer får försvara sina motioner?
Tommy, om du vill lära dig lite om den likhetsprincip som du pratar om så kan jag ge dig en liten kurs i detta.

Kaj Kvist:
Jag önskar precis detsamma som Tommy och jag vill styrka det ytterliggare med vad jag sa inledningsvis när vi startade den här stämman. Det är så att jag har alltså läst de här motionerna och tittar man på dem så är det VISSA som är mycket bra motioner, men risken är att även de bra försvinner när man tänker på den här motionärens kritik mot oss fullmäktigeledamöter. Han mer eller mindre menar att vi duger inte i olika ordalag.
Även styrelsen kritiserar han väldigt skarpt.
Jag ifrågasätter överhuvudtaget att vi ska sitta och behandla motioner som överhuvudtaget duger inte till att behandla motioner.
Jag håller med Tommy.


Min kommentar:
Varför är risken att de "vissa" bra motionerna försvinner för att jag kritiserat fullmäktigeledamöter och styrelse?

Ska styrelse och fullmäktigeledamöter på något sätt vara befriade från att kunna kritiseras för de fel som de begår?

Kaj Kvist säger här att så länge man inte kritiserar fullmäktigeledamöter och/eller styrelse så kan man få yttranderätt.
Nästsista meningen som Kaj Kvist säger är hur den formulerades.

Fredrik Löfvall:
Styrelsen har ju gått ut och sagt att det ska vara öppenhet och uppmanat medlemmarna att lämna motioner.
Det har inte bara Tryggve gjort. Det är ju även andra enskilda motionärer som engagerat sig.
Jag tycker det är beklämmande att de inte ska få besvara sina motioner.
Jag yrkar bifall till ordförandes förslag.


Mötesordförande:
Jag vill än en gång i demokratins och öppenhetens namn vädja till er att ge motionärerna en möjlighet att yttra sig.
Vi har en gentleman som sitter vid Kaj Kvist.


Knut Boij:
Jag yrkar också avslag på förslaget.
Jag har också suttit och arbetat med de nya stadgeförslagen och jag förstår inte vad vi ska med stadgar om vi ska göra avkall på dem. Jag tycker vi ska följa de nuvarande stadgarna, och sedan vet jag om att stadgeförslaget ger motionärerna nästa gång rätt, men likhetsprincipen gäller. Jag vet om att Tryggve måste ha förberett sig väldigt mycket, men det tror jag inte de andra motionärerna har gjort.


Min kommentar:
Vad menar Knut Boij om att likhetsprincipen gör att motionärer inte ska få yttranderätt?
Vad har det för betydelse i sammanhanget hur mycket respektive motionär förberett sig?
Knut Boij refererar precis som Tommy Johansson till likhetsprincipen, men utan att kunna klargöra vad han menar. Om man inte vet vad man pratar om så kan det ibland vara bättre att hålla tyst, tror jag.

Jag ska alltså straffas för att andra motionärer kanske inte förberett sig!

Leif Cruse:
Ja, jag är också ledamot i stadgegruppen, och jag håller faktisk också på att vi måste följa de stadgarna som gäller nu.
Det är bara så. Möjligtvis kan man utveckla någon sorts praxis. Man kan kanske göra som så att man bjuder in den här motionären så att innan stämman börjar så kan han kanske få en stund där han kan lägga fram och motivera, utöver allt som är skrivet, så har vi fått en praxis i alla fall denna gången.
Men när det gäller stämman och den formella hanteringen på stämman så måste vi följa gällande stadgar.
Annars kan vi ju få några som klagar. Och jag menar att konstruera någon sorts modell där det finns 176 motionärer, ja då är vi ju i ett helt annat läge. Men nu har vi en motionär av 43.000 som har skrivit 200 motioner.
Jag har ett förslag hur vi ska behandla de här motionerna, men det tar vi när vi kommer dit.


Min kommentar:
Tja, behövs det någon kommentar till detta?
Jag kunde ha lämnat mina 178 motioner till 178 olika personer att lämna in, och då hade det plötsligt varit ok att ge dessa 178 personer yttranderätt, men en engagerad medlem ska inte tillåtas få yttranderätt?

Leif Cruse oroar sig över att någon kan klaga för att stämman genomförs på ett demokratiskt sätt, men ett klander av stämman är inget problem?

Fredrik Löfvall:
Sammanfattningsvis förklarar Fredrik igen det orimliga i att stoppa motionärer från att försvara sina motioner.

Knut Boij:
Medlemmar har INTE tagits ifrån möjligheten att svara på motioner.
De har aldrig haft den möjligheten, eftersom stadgarna SÄGER att de inte ska få svara.
Så du VRIDER på frågeställningen, och det är fel.
Vi pratar om att följa stadgarna, inget annat.


Min kommentar:
Men vem är det egentligen som vrider sig här?
Och vad tror Knut Boij, som suttit och arbetat med dessa stadgar, att stadgarna säger?
" Vi pratar om att följa stadgarna, inget annat".
Jo, det pratas tyvärr om annat än om stadgar som inte finns, bl.a. om att
- de som vågar kritisera hur det fungerar inte ska få rätt att yttra sig, och
- om märkliga och allmänna referenser till likhetsprincipen.


Likhetsprincipen ska gälla olikt
Denna historia blir särskilt lustig av att denna definition av likhetsprincipen endast ska gälla mig. På stämman fanns det andra som enligt deras definition inte hade rätt att uttala sig, men då var det inte något som helst problem att få tala.

Borde inte stadgegruppens medlemmar Tommy Johansson, Knut Boij och Leif Cruse samt Kaj Kvist veta vad som gäller i denna fråga? Sedan kan man undra hur alla dessa motståndare till yttranderätt hamnade i stadgegruppen tillsammans?

Leif Cruse:
Ett förtydligande måste ju vara att de motionärerna som lämnat in motioner och som samtidigt är fullmäktigeledamöter, de omfattas ju inte av det här. Det är frågan om medlemmar som lämnat in motioner, och det är faktiskt bara en medlem vi pratar om.

Min kommentar:
Så var det inte alls. Det fanns ytterliggare ett antal motionärer som inte var fullmäktige.
Men hur menar Leif Cruse här?

Tommy Johansson:
Jag föreslår att en fråga som ska ställas till fullmäktige är;
Ska vi följa de nuvarande stadgarna och därmed inte tillåta motionärer som inte är fullmäktigeledamöter att delta i debatten?


Kent-Olof Stigh, Charlotte Karlsson och Stellan Håkansson (HSB Malmö) kontrollerar då HSB Malmös stadgar och konstaterar att det inte stämmer som Kaj Kvist och stadgegruppens medlemmar - Tommy Johansson, Knut Boij och Leif Cruse - hävdat om att det står i stadgarna att motionärer ej har yttranderätt.

Beslut tas därefter (enhälligt, vad jag kunde höra) av stämman om att ge motionärer yttranderätt.

Vad som bl.a. framkom i denna kamp mot att motionär skulle få yttranderätt för sina motioner var att kunskapen om likhetsprincipen är erbarmligt dålig.

Man tycks tro att man kan använda sig av likhetsprincipen i de mest märkliga situationer.

Detta är särskilt allvarligt med tanke på att dessa fullmäktige också sitter i styrelser i sina egna föreningar. Man kan då undra hur medlemmarna i dessa föreningar drabbas av denna okunskap om en så viktig regel som likhetsprincipen?

För den som vill lära sig mer om likhetsprincipen så har jag ett ganska omfattande material om detta på min webbplats om bostadsrätter.


Jag yrkar att;
 1. HSB Malmö tar fram ett seminarie- och kursprogram för att på ett mycket tydligt sätt medvetandegöra ett av de viktigaste regelverken för bostadsrättsföreningar, nämligen likhetsprincipen.

  Information om likhetsprincipen läggs ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Samtliga medlemmar inom HSB Malmö ska ges möjlighet att delta i seminarier och kurser om likhetsprincipen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
203. Vem odugligförklarar vem? – Likhetsprincipen

Motionären tar upp frågor som hänförs till årsmötet 2008 och vill att HSB Malmö tar fram ett seminarie- och kursprogram kring ”likhetsprincipen”.

Styrelsen ser att denna princip redan idag behandlas inom ramen för de juridikkurser som verksamheten arrangerar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)