Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs
 2. Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll
 3. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö
 4. Särskild medlemsrepresentant
 5. Tillsättande av demokrati- och insynsråd (obesvarad)
 6. Vad gör HSB Malmö för demokratin?
 7. Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information
 8. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
 9. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?
Vem är fullmäktige till för ???

Pga av HSB Malmös styrelses ovilja så här långt att svara på frågor så tvingas medlemmarna att använda den sista möjligheten som finns för att etablera någon form av kontakt med HSB Malmös styrelse, dvs genom motioner.

De flesta av de motioner som jag lämnat in här skulle kunnat lösas enkelt och snabbt om styrelsen varit villig att föra en dialog med medlemmarna och om styrelsen lyssnat på de ytterst få medlemmar som engagerar sig. Alternativt, eller i kombination med, att styrelsen själv tagit tag i alla de olika bitar som behöver förbättras och lösas. Så är tyvärr inte fallet, och därför blir det i stället onödig tid som fullmäktigeledamöterna måste ägna åt detta.

Om sedan fullmäktigeledamöterna själva varit engagerade i det uppdrag de fått i förtroende av medlemmarna i sin förening så hade det skrivits avsevärt fler motioner under tidigare år, det hade inte funnits så mycket att motionera om idag och allt skulle ha fungerat mycket bättre idag. Det är ytterst beklagligt att det utbredda ointresset gör att endast några få medlemmar av 42.000 medlemmar måste skriva motioner för alla andra. Det är min förhoppning att fullmäktigeledamöterna skärper till sig och i framtiden börjar engagera sig, alternativt att de lämnar över sitt uppdrag till någon som är beredd att prestera något.

MOTION #91A

Fråga till styrelsen

 1. Vad är HSB Malmös styrelses skäl till att en röstlängd med alla närvarande för årsstämman 2007 inte finns tillgänglig för medlemmarna?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #91B

Fråga till styrelsen

 1. Tycker HSB Malmös styrelse att det visar på öppenhet så som HSB Malmö påstår sig stå för att medlemmar inte kan få en kopia av röstlängden?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #91 (f.d. #116)

Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs

Bakgrund:
HSB Malmö har av ännu idag okänd anledning inte velat presentera en komplett röstlängd för årsstämman 2007. Dvs en röstlängd med alla närvarande. Skälet till detta kan man undra över, men detta faktum gör att styrelsen misstänkliggörs för oegentligheter, och det är inte bra. HSB Malmös styrelse måste försöka följa i alla fall lite av HSB:s kod för föreningsstyrning och ETHOS, och därmed visa lite öppenhet genom att presentera en fullständig röstlängd.

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i det skriftliga svaret från styrelsen till denna motion);
 • Vad är HSB Malmös styrelses skäl till att en röstlängd med alla närvarande för årsstämman 2007 inte finns tillgänglig för medlemmarna?

  Tycker HSB Malmös styrelse att det visar på öppenhet så som HSB Malmö påstår sig stå för och som krav ställs på bl.a. i koden för föreningsstyrning?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Senast tre veckor efter denna stämma ska alla som vill få en kopia av röstlängd med alla närvarande för stämmor från och med årsstämman 2007, men även tidigare (alternativt eller i kombination med att de läggs ut på HSB Malmös webbplats).

 2. Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det inte tillför något mervärde för medlemmarna att röstlängden publiceras på hemsidan.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Röstlängden är att säkerställa stämmans beslutsförhet?
Så enligt styrelsen är röstlängden inte t.ex. till för att kunna kontrollera att det gått rätt till?


Styrelsen skriver;
"Det är vidare styrelsens uppfattning att det inte tillför något mervärde för medlemmarna att röstlängden publiceras på hemsidan".
Fråga till HSB Malmös styrelse:
Finns det inget mervärde i en medlemskontroll?

Styrelsen bemöter endast en del av motionens yrkanden och ger inte en motivering värd namnet, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag, baserat på styrelsens svar!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
91. Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs

Enligt 7 kap 12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om fullmäktig bestämmelserna i 1-11 §§ om föreningsmedlem. I 7 kap 10 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar står att röstlängden ska tas in i, eller fogas som bilaga till, stämmoprotokollet. Det framgår vidare att senast tre veckor efter stämman ska det justerade protokollet (med röstlängd) hållas tillgängligt hos föreningen (d.v.s. HSB Malmö) för medlemmarna.

Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet. Det är vidare styrelsens uppfattning att det inte tillför något mervärde för medlemmarna att röstlängden publiceras på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #92A

Fråga till styrelsen

 1. Om jag vill ha utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i det som rör mig, hur ställer sig styrelsen till detta?

  Finns det några hinder för detta, i så fall rent konkret vilka?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #92B

Fråga till styrelsen

 1. Det är ju en rekommendation som HSB till och med ger styrelserna i brf:ar att ge ut det som skrivits i styrelseprotokoll om den som begär ut uppgifter.

  Då borde väl även HSB Malmös styrelse kunna följa HSB:s egna riktlinjer, eller hur?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #92C

Fråga till styrelsen

 1. Att kunna få utdrag från styrelseprotokoll i frågor som rör en själv är speciellt viktigt med tanke på ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning, med öppenhet och insyn.
  Jag hoppas att HSB Malmö har för avsikt att följa dessa, eller?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #92D

Fråga till styrelsen

 1. I vilka konkreta fall kan HSB Malmös styrelse tänka sig att det inte går att lämna ut utdrag till en enskild medlem i frågor som berör den enskilde medlemmen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #92 (f.d. #98)

Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll

Ett av de bästa stegen mot öppenhet inom HSB Malmö skulle vara att medlemmar får ta del av styrelseprotokollen (exkl. det som rör för stunden känsliga affärsfrågor).

T.o.m. SÄPO öppnar upp sig där den nye SÄPO-chefen Anders Danielsson vill ha ett insynsråd (där parlamentariker ingår, t.ex. journalister) som ska kunna se allt vad som händer inom SÄPO, och som kan begära ut fullständiga uppgifter i varje enskilt ärende som de vill undersöka närmare.

HSB försöker i stället hemlighålla precis allting. Det finns inget som HSB Malmö lämnat ut med mindre än att man kunnat vifta med stadgar och lagar. Exempelvis årsstämmoprotokollet där jag m.fl. fick lägga ner en massa tid och energi på att försöka få ut detta protokoll, medan HSB Malmö i sin tur valde att lägga en mängd tid och energi på att göra allt för att försöka stoppa oss från att ta del av dessa handlingar, precis som om de var säkerhetsklassade.

Varför ska HSB vara hemligare än SÄPO?

Se HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen; "Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Medlem som vill ha utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i ärenden som berör denne ska få detta utan fördröjning.

 2. Om HSB Malmös styrelse av någon anledning ändå nekar detta så ska den som begär utdraget omedelbart få en skriftlig och konkret förklaring till detta, med direkt referens till skriftliga och offentliga lagar eller skriftliga dokumenterade riktlinjer inom HSB, om sådana finns.

 3. Detta läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar tillsammans med för vilka eventuella undantagsfall som finns då en medlem inte kan få ett utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsen som äger och förvaltar styrelseprotokollen och därmed beslutar om att göra utdrag ur dessa.
En medlem är dock alltid välkommen att från styrelsen begära att få ut ett protokollsutdrag om beslut som gäller medlemmen själv.


Min kommentar till styrelsens svar:
Det är inte styrelsen som beslutar vilka utdrag ur protokollen som medlemmar kan få. Styrelsen uttalar sig som att de står över föreningens högsta beslutande organ.

Det är bra att styrelsen säger att en medlem är "välkommen att från styrelsen begära att få ut protokollsutdrag om beslut som gäller medlemmen själv".
Styrelsens formulering är tyvärr inte riktigt samma som att styrelsen är skyldig att lämna ut protokollutdrag, och därför är det stämmans skyldighet att se till så att styrelsen i sin tur har denna skyldighet.

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Naturligtvis så testar jag detta och begär ett utdrag i behandlingen av ett ärende rörande mig. Styrelsens svar på begäran om att få protokollutdrag blev;
"Du kommer inte att få något protokollsutdrag".
Hur förklarar styrelsen sitt motsägelsefulla agerande här?


Oärligheten inom HSB Malmö måste bekämpas och detta exempel visar hur viktigt det är att det inte kan fortsätta med alla lögner inom HSB.

HSB formulerar sig alltid så att varje uttalande ska kunna tolkas på olika sätt för att därmed aldrig binda upp sig. Alla kan t.ex. se från styrelsens svar på motionerna hur varje svar från styrelsen är luddigt, tvetydigt och intetsägande.

Det är inte bara styrelsen som beter sig så här. Det är symptomatiskt för HSB. Samma gäller alltså för tjänstemännen. Det är inte alltid lätt att få ett rakt svar på en rak fråga.

Allvarlig särbehandling av HSB Malmös styrelse
Medan andra får utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll så får specifikt jag inte detta.

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Hur motiverar HSB Malmös styrelse denna särbehandling?

Notera dessutom hur styrelsen undviker att svara på de frågor som ställts direkt till styrelsen i denna motion. Dessa frågor måste därmed ställas på stämman och ta upp helt onödig tid för deltagarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
92. Utdrag ur HSB Malmös styrelseprotokoll, När kan en medlem inte få utdrag gällande sig själv från styrelseprotokoll?

Det är styrelsen som äger och förvaltar styrelseprotokollen och därmed beslutar om att göra utdrag ur dessa.

En medlem är dock alltid välkommen att från styrelsen begära att få ut ett protokollsutdrag om beslut som gäller medlemmen själv.

Styrelsen anser inte att detta är en fråga som behöver framgå av föreningens stadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #92-2

När kan en medlem inte få utdrag om sig från styrelseprotokoll?

 1. Styrelsen ska klargöra i vilka fall en medlem inte ska kunna få ett utdrag från styrelseprotokoll i ärende som rör medlemmen.

  Detta får inte ske godtyckligt!

 2. Dessa omständigheter läggs snarast till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #93A

Fråga till styrelsen

 1. Ser HSB Malmös styrelse några nackdelar med att HSB Malmös styrelseprotokoll är öppna (exkl. känslig affärsinformation och sådant som rör enskilda medlemmar), och i så fall vilka?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #93B

Fråga till styrelsen

 1. Ser HSB Malmös styrelse några fördelar med att HSB Malmös styrelseprotokoll är öppna (exkl. känslig affärsinformation och sådant som rör enskilda medlemmar), och i så fall vilka?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #93 (f.d. 99, se även fg motion)

Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

Bakgrund:

HSB:s mål är att vilseleda medlemmarna
HSB Malmö har under ett antal år bistått styrelsen i min förening med det ena skälet efter det andra till varför styrelseprotokoll inte kan lämnas ut. HSB Malmö verkar inte ha förstått att jag kan lagen i detalj om vad som gäller för detta. Eller så bryr sig HSB Malmö helt enkelt inte om detta. Målet har inte varit att lura mig (vilket aldrig skulle gå), utan HSB Malmös mål har bara varit att försöka vilseleda medlemmarna i min brf om vad som egentligen gäller.

Allt detta finns i detalj dokumenterat på min webbplats med min styrelses svar och HSB Malmös svar (med utdrag från protokoll och allt), där alla kan se att direkta osanningar har presenterats från HSB Malmö, som sedan år efter år mjuknat lite varje gång. Men tyvärr har styrelsen i min förening fortfarande (med stöd av HSB Malmö) lyckats få medlemmarna att tro att det inte är bra om protokollen blir offentliga så att medlemmarna kan se hur arbetet går till i styrelsen.

Se webbsidan http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm, punkt 17-30, för vad som egentligen gäller avseende offentliga styrelseprotokoll ! Jag hoppas att så många som möjligt av fullmäktigeledamöterna läser den information jag lagt ut på nämnda webbsida, eftersom jag valt att inte kopiera in denna omfattande text om protokoll i motionen här.

Sanningen är att det finns inga som helst hinder mot att offentliggöra styrelseprotokoll !
Sanningen är också att det inte finns några nackdelar, enbart fördelar!

Idag (efter tre års hård bearbetning av HSB Malmö i denna fråga av mig) förnekar inte ens HSB Malmö att det är ok att medlemmarna får ta del av styrelseprotokollen.

I HSB Malmö Nytt 2007 #2 kan man läsa följande.
I HSB Brf Fosietorp, Malmö, så har styrelsen en blankett där man spaltar upp styrelseprotokollet så att det snabbt går att i bearbetad form informera om vad som behandlats på styrelsemöten och vilka beslut som tagits.

Brf Fosietorp är bara ett exempel på brf:ar med öppna styrelseprotokoll.
Vad är det som säger att HSB Malmös styrelse inte kan göra något liknande?

Det skulle skapa en avsevärt ökad säkerhet för HSB Malmös medlemmar. Inte förrän den dag (det är förhoppningsvis inte frågan om "om", bara om "när") det finns en öppen och ärlig styrelse inom HSB Malmö som lägger ut sina styrelseprotokoll så kan medlemmarna tro på att det finns någon öppenhet inom HSB Malmö. Det pratas mycket om öppenhet inom HSB Malmö men vi har aldrig fått se några konkreta exempel på visad öppenhet. Tvärtom!

Vad tycker HSB Malmös styrelse om öppna styrelseprotokoll?
Risken är naturligtvis stor att HSB Malmös styrelse kommer att göra allt som står i dess makt för att påverka fullmäktigeledamöterna att inte ta detta beslut, men det är stämman som bestämmer, och då är det bara att hoppas att dessa fullmäktigeledamöter ser till medlemmarnas och föreningens bästa och bestämmer att protokollen ska vara offentliga, enligt mitt yrkande nedan.
 • Om det skulle vara så att HSB Malmös styrelse väljer att bara försöka hitta nackdelar, i stället för att se fördelarna, så hoppas jag dels att HSB Malmös styrelse noga redogör för detta och sina bakomliggande skäl, och dels att argumenten inte blir så rent ut sagt korkade som HSB Malmö tidigare gett i svaren på mina motioner om öppna styrelseprotokoll.
Den 19 januari 2008 kunde vi läsa bl.a följande utdrag i SDS under rubriken
"Utlandsenheten har räddat 43,5 miljoner åt staten";
Skatteverkets utlandsenhet är övertygade: "Gemensamt för affärerna var att HSB var den ena affärsparten, att Johnny Örbäck, vd i HSB, och Hans Lindquist, ek.chef i HSB, agerade för HSB:s räkning, att mäklaren var Mats Carlsson från Berndtsson & Berggren AB i Helsingborg samt att det var samma personer som representerade de olika bolagen i Luxemburg som agerade mottagare till pengarna", skriver enheten i sin utredning och fortsätter
"den knapphändiga och delvis felaktiga informationen i styrelseprotokollen i HSB tyder på att styrelsen inte varit medveten om undandragandet".


Medlemskontroll!
Med en viss insyn i protokollen så kommer protokollen inte lika enkelt att kunna förvanskas eller göras "knapphändig"!


Fråga till HSB Malmös styrelse:
Exakt vad har styrelsen gjort efter detta för att förbättra kvaliteten på styrelsens protokoll?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelseprotokoll offentliggörs (så som gjorts i Brf Fosietorp och åtskilliga andra föreningar), exkl. känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar med omedelbar verkan, för alla HSB Malmös medlemmar.

 2. Styrelseprotokollen läggs ut på HSB Malmös webbplats (efter att känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar blankats ut).

 3. Det skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att styrelseprotokollen ska vara öppna (med undantag för information om enskilda medlemmar och känslig information för avtal/upphandlingar o. dyl.).

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.
Det är dock styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida via nyhetsbrev informera om styrelsens, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del.


Min kommentar till styrelsens svar:
Dessa allmänna nyhetsbrev är långt ifrån samma sak som offentliga styrelseprotokoll.

Styrelsen pratar mycket om öppenhet, men när det kommer till att verkligen visa på öppenhet så backar styrelsen vid nästan varje tillfälle!

I flera år har jag på min önskan om offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö fått höra märkliga svar i stil med; "Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt".

Jag trodde helt ärligt att HSB Malmö hade slutat upp med dessa helt irrelevanta svar.
Om det finns någon som fortfarande idag inte vet vad som gäller så står allt av vikt i min motion om öppna styrelseprotokoll till min egen brf.

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Vad blev resultatet, dvs hur många nyhetsbrev har styrelsen producerat, efter årsstämman 2008, med styrelsens aktiviteter?
Svar: 3 st. sedan årsstämman 2008, varav 2 nyhetsbrev endast var några korta meningar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
93. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.

Det är viktigt att styrelseprotokoll förvaras betryggande så att de inte sprids.

Det är också styrelsen som beslutar om hur ett protokoll får lämnas ut. Styrelsen har beslutat att iaktta stor försiktighet när det gäller att sprida protokoll, då de innehåller sådan information som ej bör lämnas ut.

Styrelsen informerar om, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del genom nyhetsbrev på hemsida.

Styrelsens uppfattning är att protokollen från styrelsemöten inte ska offentliggöras.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #94A

Frågor till styrelsen

 1. Hur många av fullmäktigeledamöterna är inte styrelseledamöter?

 2. Vilka är dessa och från vilka föreningar?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #94B

Fråga till styrelsen

 1. Vad är bospargruppens historia? Hur har den tillkommit, när, etc?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #94 (f.d. #149)

Särskild medlemsrepresentant i fullmäktige

Bakgrund:
Få vet vem som kan väljas som fullmäktige
Som det är idag så består nästan alla, eller alla, fullmäktigeledamöter (exkl. Bospargruppen) av ledamöter från brf-styrelser. Vad detta beror på kan diskuteras, men det råder ingen tvekan om att ytterst få medlemmar känner till att andra än styrelseledamöter kan väljas till detta uppdrag som fullmäktige.

Vem representerar medlemmarna?
Om inte förr så kunde alla konstatera från HSB Malmös årsstämma 2008 att fullmäktigeledamöterna inte representerar medlemmarna. Ingen talade för medlemmarnas bästa (när hände detta senast?). Och alla motioner till fördel för medlemmarna avslogs.

Om inte fullmäktige talar för medlemmarna, vem ska då göra detta?

Medlemsrepresentanter på fullmäktigemöten
Fram till dess att denna bit demokratiserats lite mer så anser jag att det finns ett stort behov av ett antal s.k. "medlemsrepresentanter", dvs fullmäktigeledamöter som själva inte sitter i en styrelse, och som särskilt för talan för "icke-styrelser".

Det måste finnas någon som bevakar medlemmarnas intressen!
Jag misstänker att detta kommer att bemötas av kraftiga protester från såväl HSB Malmös styrelse som fullmäktigeledamöter, men jag hoppas verkligen jag har fel här, och att fullmäktigeledamöterna inte bara försöker leta nackdelar, utan att de förstår nyttan med detta.

Detta kan också vara en av många vägar för att öka intresset bland medlemmarna för HSB-organisationen!

Svar vi hoppas slippa!
Givna kommentar till denna motion kommer säkert att bli "Men fullmäktigeledamöterna för ju allas talan, även de som inte är förtroendevalda, så någon medlemsrepresentant behövs inte" och "Medlemmarna väljer ju själva vem som ska vara fullmäktigeledamöter".
Men verkligheten ser annorlunda ut, och HSB Malmö bör nog anpassa sig mer till verkligheten än till teorin.

Media har visat vilka enorma problem som finns i brf:ar
Efter vad som skrivits i media så torde det inte vara en enda som inte förstår att "vanliga" medlemmar ofta har mycket svårt att göra sig hörda, och ohyggligt många känner sig överkörda av sin styrelse. Det måste rättas upp!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska utses 5-10 st. särskilt utvalda medlemsrepresentanter (ej styrelseledamöter) från olika brf:ar, som specifikt har som uppgift att representera andra medlemmar än styrelseledamöter.

  De ska se saker ur ett medlemsperspektiv i stället för från ett styrelseperspektiv.

  Det kan jämföras med arbetstagarrepresentanter i en styrelse.

  Eller som Bospargruppen.


 2. En "medlemsrepresentant" har samma rättigheter och skyldigheter som en fullmäktigeledamot. Det är ingen skillnad i dessa avseenden, utan en medlemsrepresentant har full fullmäktigestatus.

 3. Val av "medlemsrepresentanter" sker genom anmälningar separat till valberedningen (genom intresseanmälan av personen själv i fråga eller av någon annan). Det är alltså inte fullmäktige som ska välja dessa, utan det är valberedningen som ska utse dessa enbart utifrån engagemang och intresse (och kunskap).

  I ett senare skede kan dessa medlemsrepresentanter utses på samma sätt som det fungerar inom Bospargruppen idag. Dvs via en medlemsgrupp.

 4. HSB Malmö ska tydligt gå ut och informera alla medlemmar om dessa förtroendeposter.

 5. Ovanstående om att medlemsrepresentanter ska finnas läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att kostnaden för att förrätta en valprocess bland drygt 42 000 inte är rimlig eller står i proportion till inflytandet de valda personerna kan få.
Det är vidare styrelsens uppfattning att motionären vida övervärderar förtjänsten med sådana medlemsrepresentanter.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vem har sagt att det ska förrättas en valprocess bland 42.000 medlemmar?
Det går t.ex. alldeles utmärkt att dessa plockas ut via en intresseanmälan.
Eller via en medlemsgrupp, precis som Bospargruppen fungerar idag.

Frågor till styrelsen:
Det är styrelsens uppfattning att jag "vida övervärderar förtjänsten med sådana medlemsrepresentanter"?

Är det att överdriva förtjänsten att medlemmarna får talespersoner för deras frågor?

Det ligger inte i styrelsens intresse att demokrati ska finnas inom HSB?
Det är min förhoppning att fullmäktigeledamöterna resonerar mer förnuftigt.

Styrelsens svar är ologiskt och ej relevant för motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens motivering!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
94. Särskild medlemsrepresentant i fullmäktige, Vad innebär det att vara fullmäktigeledamot?, Vem kan väljas till fullmäktigeledamot?, Avveckla bospargruppen

I HSB Malmös stadgar framgår hur fullmäktige väljs. Det är respektive bostadsrättsförening som utser dessa personer. Styrelsen ser inte att en särskild ”medlemsrepresentant” behöver utses, då de som är fullmäktigeledamöter just representerar medlemmarna.

Bospargruppen har en viktig funktion att ta tillvara de idéer och andra frågor som finns bland dem som sparar till en bostadsrätt. Denna funktion fick också en starkare status jämfört med tidigare i och med antagandet av nya stadgar under 2008.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #94-2

Vad innebär det att vara fullmäktigeledamot?

 1. HSB Malmö ska löpande informera alla medlemmar om vad posten som fullmäktigeledamot innebär.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #94-3

Vem kan väljas till fullmäktigeledamot?

 1. HSB Malmö ska löpande informera alla medlemmar att det står fritt för varje brf att välja vem de vill som fullmäktige, samt specifikt att dessa ej nödvändigtvis behöver ingå i styrelsen, eller ens vara medlemmar i föreningen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #94-4

Avveckla bospargruppen

Om det skulle vara så att fullmäktigeledamöterna inte anser att det ska finnas medlemsrepresentanter så finns det heller inte något fog för att ha en bospargrupp.

Faktum är att bospargruppens existens kraftigt kan ifrågasättas!
 • Varför ska bosparare som inte ens bor inom HSB kunna styra över dem som bor i HSB?

 • Varför ska bosparare som bor i HSB dels kunna vara fullmäktige i egenskap av boende i HSB och dels som bosparare?
Detta medan inte ens cirka 40.000 medlemmar inom HSB Malmö, som verkligen skulle behöva det, inte har någon talar för deras sak!
 1. Bospargruppen ska avvecklas (om inte medlemsrepresentanter införs) i den betydelsen att de inte har någon särskild rätt att utse fullmäktige, och det som står i stadgarna om bospargruppen tas bort.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #95A

Fråga till styrelsen

 1. På vilka olika sätt har styrelsen planerat att demokrati ska införas och utvecklas inom HSB-organisationen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #95 (f.d. #15, hör ihop med motion #13 och #14)

Tillsättande av demokrati- och insynsråd

Bakgrund:
Då jag inte hört några konkreta förslag från HSB Malmös styrelse på hur HSB Malmö ska arbeta för att demokrati ska införas inom HSB-organisationen så vill jag här komma med några förslag.

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB Malmö ska tillsätta en projektgrupp som arbetar med demokratifrågor.

Jag ställer upp här, och jag kan t.o.m. åta mig att leda denna projektgrupp.

Ledamöter till detta demokratiråd ska företrädesvis bestå av engagerade medlemmar, med tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Det ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där en majoritet, ej innehar en styrelseepost i någon förening, som väljs med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens och engagemang.

Vad ska demokrati- och insynsrådet syssla med och hur ska det fungera?
 • Sammanfattningsvis med alla frågor som berör demokrati
  - inom HSB Malmö och
  - inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.


 • Demokratirådet ska arbeta under hela året och
  ta in tips och förslag från medlemmarna.

 • Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling av styrelse och HSB Malmö.

 • HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir känd inom hela HSB utan dessutom att medlemmarna löpande påminns om detta råds existens.

 • Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (t.ex. på HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum.

 • De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå.

 • Demokratirådet ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.

FÖRSLAG 2:
HSB Malmö går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.
Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb, direktutskick, eller både och).

Fråga till HSB Malmös styrelse;
 • Hur ställer sig HSB Malmö till ovanstående två förslag och, efter att styrelsen noga funderat på detta, vilka tillägg har styrelsen att föreslå för detta demokrati- och insynsråd (dvs vilket regelverk vill styrelsen rent konkret ha här)?
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse inte besvarar denna fråga med något allmänt och intetsägande som att styrelsen ska se över detta och fundera på eller "beakta" saken. Jag önskar ett konkret svar, med styrelsens konkreta synpunkter. Dvs styrelsen tar fram att beslutsunderlag som är tillräckligt för att fullmäktigeledamöterna ska kunna fatta ett beslut på årsstämman 2008, utan att någon vidare utredning ska behöva tillsättas först.

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ OVANSTÅENDE FRÅGOR !!!

Not.
F.d. VD skriver;

"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening".
Men om demokrati inte ens råder inom HSB-organisationen, hur ska HSB då kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB-organisationen är?

F.d. VD skriver också;

"Demokrati och att makten utgår från medlemmarna - det vill säga ägarna - i bostadsrättsföreningarna skall vara en självklarhet i vår organisation".
Det låter bra, men det är hög tid för HSB att visa i handling att man står för vad man säger, inte minst genom att HSB besvarar frågor samt lyssnar på och tar åt sig av den kritik som riktas mot HSB!

Citat:
"Att tillåta åsiktsskillnader räcker inte.
Vi måste kräva dem."
(Robert F. Kennedy)

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. En projektgrupp (ett utskott) tillsätts som arbetar med demokratifrågor.

 2. Stämman (INTE HSB Malmös styrelse) tillsätter denna projektgrupp (utskott).

  (Detta innebär att HSB Malmös styrelse måste gå ut med en allmän förfrågan till alla medlemmar om detta i god tid före årsstämman 2009.)

 3. Demokratirådet ska syssla med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.

 4. Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna.

 5. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling och redovisning (till alla medlemmar) av HSB Malmös styrelse/HSB Malmö.

 6. Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 7. Demokratirådets existens ska inte bara göras känd inom hela HSB-organisationen utan medlemmarna ska löpande påminnas om detta råds existens.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 8. Jag själv ingår i denna projektgrupp.

 9. Projektgruppen ska bestå av engagerade medlemmar, med kompetens och tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Den ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där en majoritet ej innehar någon styrelsepost i någon förening. De som utses ska väljas med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens, intresse & engagemang.

 10. De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå.

 11. Demokratirådet ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.
 • Alternativt förslag om tillsättning av medlemmar i detta demokratiråd (om HSB Malmös styrelse valt att inte förbereda detta före årsstämman 2009):
  1. HSB Malmö går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en välformulerad och särskilt motiverande förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.

  2. Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen - men även styrelseprotokollen - i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb, direktutskick eller båda).

  3. På en snart därefter av styrelsen påkallad extrastämma tillsätter stämman de som ska ingå i demokratirådet.

  4. Ett tilläggsförslag är att valberedningen ges i uppdrag att samordna arbetet med att få deltagare till demokratirådet.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt se över behovet av nya projektgrupper. Styrelsen har för avsikt att inom detta arbete även utreda behovet av en demokratigrupp.


Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Notera att styrelsen ej besvarade den viktiga frågan i motionen!
"Hur ställer sig HSB Malmö till ovanstående två förslag och vilka tillägg har styrelsen att föreslå för detta demokrati- och insynsråd (dvs vilket regelverk)?".

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Vad blev resultatet av styrelsens utredning om en demokratigrupp?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
95. Tillsättande av demokrati- och insynsråd

Medlemmarna utövar påverkan genom valda representanter, och i de fall behov föreligger tillsätts arbetsgrupper för att bereda eller på annat sätt undersöka en fråga eller ett förslag.

Föreningsstämman tillämpar redan idag denna princip och utser antingen i fullmäktige eller i medlemskåren funktionärer till sådana uppdrag när det är aktuellt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Motion 96A

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Hur arbetar HSB Malmö idag - och hur har HSB Malmö arbetat - rent konkret med frågan;
hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?

Eftersom HSB Malmö under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med just detta så måste detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96B

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Hur arbetar HSB Malmö idag - och hur har HSB Malmö arbetat - rent konkret med frågan;
hur HSB vill att medlemmarna ska få relevant information?

Eftersom HSB Malmö under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med just detta så måste detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96C

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Hur arbetar HSB Malmö idag - och hur har HSB Malmö arbetat - rent konkret med frågan;
hur HSB vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?

Eftersom HSB Malmö under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med just detta så måste detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96D

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Hur arbetar HSB Malmö idag - och hur har HSB Malmö arbetat - rent konkret med frågan;
hur HSB vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?

Eftersom HSB Malmö under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med just detta så måste detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96E

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Hur kommer HSB Malmö att arbeta i framtiden rent konkret med frågan;
hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96F

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Hur kommer HSB Malmö att arbeta i framtiden rent konkret med frågan;
att medlemmarna ska få relevant information?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96G

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Hur kommer HSB Malmö att arbeta i framtiden rent konkret med frågan;
att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96H

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Hur kommer HSB Malmö att arbeta i framtiden rent konkret med frågan;
hur HSB vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96I

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Exakt vad har HSB Malmö (alltså inte HSB Riksförbund!) presterat så här långt avseende;
hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96J

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Exakt vad har HSB Malmö (alltså inte HSB Riksförbund!) presterat så här långt avseende;
att medlemmarna ska få relevant information?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96K

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Exakt vad har HSB Malmö (alltså inte HSB Riksförbund!) presterat så här långt avseende;
att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96L

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Exakt vad har HSB Malmö (alltså inte HSB Riksförbund!) presterat så här långt avseende;
att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96M

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Vad har resultatet av HSB Malmös arbete blivit och vilka mål/delmål har uppnåtts av HSB Malmö, avseende frågan;
hur HSB vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96N

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Vad har resultatet av HSB Malmös arbete blivit och vilka mål/delmål har uppnåtts av HSB Malmö, avseende;
att medlemmarna ska få relevant information?

Svar önskas som inte inbegriper HSB Riksförbunds kod för föreningsstyrning (som lämnar mycket övrigt att önska) eller resultatet från stadgegruppen som tillsattes med anledning av mina motioner. Det är alla övriga ev. åtgärder av specifikt HSB Malmö som är av intresse.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96O

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Vad har resultatet av HSB Malmös arbete blivit och vilka mål/delmål har uppnåtts av HSB Malmö, avseende;
att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?

Svar önskas som inte inbegriper HSB Riksförbunds kod (som lämnar mycket övrigt att önska) för föreningsstyrning eller resultatet från stadgegruppen som tillsattes med anledning av mina motioner. Det är alla övriga ev. åtgärder av specifikt HSB Malmö som är av intresse.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 96P

Fråga till HSB Malmös styrelse.

Vad har resultatet av HSB Malmös arbete blivit och vilka mål/delmål har uppnåtts av HSB Malmö, avseende;
att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?

Svar önskas som inte inbegriper HSB Riksförbunds kod (som lämnar mycket övrigt att önska) för föreningsstyrning eller resultatet från stadgegruppen som tillsattes med anledning av mina motioner. Det är alla övriga ev. åtgärder av specifikt HSB Malmö som är av intresse.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #96 (f.d. #13)

Vad gör HSB Malmö för demokratin?

HSB - En toppstyrd skyddad verkstad?
Det pratas mycket om bristen på demokrati inom bostadsrättsföreningar. Tyvärr sägs det inte så mycket om den omfattande brist på demokrati som råder inom HSB-organisationen. Men jag tror att ingen ärligt kan säga att detta inte är något problem. Självfallet är det ett problem. Ett ytterst stort sådant. Man skulle kunna uttrycka det som att HSB haltar sig fram på kryckor till dess att en mer demokratisk miljö införs inom HSB. Rent konkret så blir konsekvensen av den odemokratiska miljön inom HSB att det kostar medlemmarna stora summor pengar. Många ser HSB som en toppstyrd skyddad verkstad. Och det är inget positivt för varken HSB eller medlemmarna.

Vi har läst både här och där att HSB Malmö arbetar för att HSB ska bli mer demokratiserat, men vi har inte sett eller hört ett ljud om vad som rent konkret görs eller uppnåtts.
Att detta inte redovisats kan bara tolkas som att det är mycket snack, men lite verkstad.


Not.
F.d. VD skriver;

"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur vi vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera".
Men kanske HSB Malmö först borde resonera fram riktlinjer för hur styrelsen inom HSB Malmö ska fungera? Alltid bäst att sopa rent framför egen dörr först!

Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:
"HSB Malmö bedriver såväl utbildnings- som upplysningsverksamhet i akt och mening att stärka medlemskap och styrelsearbete ute i bostadsrättsföreningarna. Däremot har HSB Malmö ingen möjlighet att "tvinga" någon till att agera eller hantera frågor på visst sätt. Bostadsrättsföreningen är suverän i det avseendet."
Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Ytterst konstigt och undvikande svar. Svaret har inget med frågeställningarna att göra!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i det skriftliga svaret på denna motion, och sedan löpande på HSB Malmös webbplats) informera alla medlemmar i detalj hur HSB Malmö arbetar med och kommer att arbeta med;
  1. hur HSB Malmö vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
  2. hur HSB Malmö vill att medlemmarna ska få relevant information?
  3. hur HSB Malmö vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
  4. hur HSB Malmö vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?


 2. HSB Malmös styrelse ska löpande (med start omedelbart) informera alla medlemmar om exakt vad HSB Malmö har presterat så här långt inom dessa områden, tillsammans med mål och delmål och uppnådda resultat.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning.
Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati.


Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
HSB Malmö har under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med det som tas upp i denna motion. Då måste alltså detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del. Men vad ???

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter, och vad har rent konkret gjorts?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
96. Vad gör HSB Malmö för demokratin?

Varje bostadsrättsförening är en egen juridisk person. Uppdrag i bostadsrättsföreningen väljs av medlemmarna. HSB Malmö tillsätter en ledamot.

Då det gäller demokratifrågor har HSB-rörelsen ett omfattande utbildningsprogram som syftar till att såväl stärka som utveckla demokratin i bostadsrättsföreningarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Motion 97A

Med anledning av att HSB Malmös styrelse väljer att ignorera alla frågor som ingår i motionerna så nödgas jag ställa frågorna som separata motioner i hopp om att styrelsen då tar sitt ansvar och besvarar frågorna på ett seriöst sätt.

Fråga till styrelsen

Med öppenhet inom organisationen så försvinner mer eller mindre alla problem! Som det är idag, där i princip allting är hemligt för medlemmarna och där informationen till medlemmarna är minimal så vet naturligtvis såväl tjänstemän på HSB som förtroendevalda att de inte behöver prestera något, för det är ändå ingen som kan upptäcka om de är t.ex. oengagerade.

Trots rekommendationer från den paradoxalt nog mest insynsskyddade delen av HSB, dvs HSB Riksförbund, om att föreningarna ska vara öppna och redovisa allt som går att redovisa, så har HSB Malmös styrelse valt att inte följa dessa rekommendationer.
De lär heller inte göra detta förrän det lagts in krav i stadgar om detta (om ens då).

Med den ej existerande öppenheten som finns inom HSB Malmö så vet såväl styrelse som övriga förtroendevalda och tjänstemän att de kan missköta sitt uppdrag, för det kommer ändå aldrig att se dagens ljus.

Det är detta som är kärnproblemet inom HSB Malmö, och det måste till drastiska förändringar!

Är HSB Malmös styrelse införstådd med ovanstående och att detta är medlemmarnas uppfattning om HSB Malmö (vilket bekräftats av media)?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 97B

Fråga till styrelsen

Om HSB Malmös styrelse anser att det finns öppenhet inom HSB Malmö, på vilka sätt skulle då detta rent konkret finnas?
(Jag kan skriva A4-sida efter A4-sida med exempel på en skrämmande brist på öppenhet.)

Svar önskas alltså inte med vad som ev. är planerat, utan min fråga avser dagens situation inom HSB Malmö. Ett ärligt och uppriktigt svar önskas.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 97C

Fråga till styrelsen

Om HSB Malmös styrelse anser att det finns insyn för medlemmarna i HSB Malmös verksamhet och i styrelsens arbete, på vilka sätt menar då HSB Malmös styrelse att detta skulle finnas (även här skulle jag kunna skriva spaltmeter med exempel på den totala avsaknaden av insyn för medlemmarna i verksamheten)?

Svar önskas alltså inte med vad som ev. skulle kunna vara planerat (vilket vi inte vet något om), utan mina frågor ovan avser dagens situation inom HSB Malmö (framtidsfrågorna kommer i stället i motionerna nedan).
Svar önskas också utan termer i stil med "demokrati" och "parlamentarisk uppbyggnad" samt utan att HSB skyller ifrån sig och lägger allt ansvar på brf-styrelserna. Det är i stället konkreta/verkliga/sanna exempel på insyn för medlemmarna som efterfrågas.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 97D

Fråga till styrelsen

Har HSB Malmös styrelse för avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn (i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod)?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 97E

Fråga till styrelsen

Hur/när kommer HSB Malmös styrelse att informera medlemmarna om sin avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 97F

Fråga till styrelsen

På vilka sätt - rent konkret - kommer HSB Malmös styrelse att visa (i skrift och i agerande) sin avsikt att införa demokrati, öppenhet och insyn?

När kommer styrelsen att göra detta?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Motion 97G

Fråga till styrelsen

På vilka sätt kommer HSB Malmös styrelse att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna), och när?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #97 (f.d. #14, hör ihop med motion #13)

Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information

Bakgrund:
Med öppenhet inom organisationen så försvinner mer eller mindre alla problem! Som det är idag, där i princip allting är hemligt för medlemmarna och där informationen till medlemmarna är minimal så vet naturligtvis såväl tjänstemän på HSB som förtroendevalda att de inte behöver prestera något, för det är ändå ingen som kan upptäcka om de är t.ex. oengagerade.

Insynsskyddat riksförbund rekommenderar insyn
Trots rekommendationer från den paradoxalt nog mest insynsskyddade delen av HSB, dvs HSB Riksförbund, om att föreningarna ska vara öppna och redovisa allt som går att redovisa, så har HSB Malmös styrelse valt att inte följa dessa rekommendationer.
De lär heller inte göra detta förrän det lagts in krav i stadgar om detta (om ens då).

Utan insyn kan uppdrag misskötas
Med den ej existerande öppenheten som finns inom HSB Malmö så vet såväl styrelse som övriga förtroendevalda och tjänstemän att de kan missköta sitt uppdrag, för det kommer ändå aldrig att se dagens ljus.

Det är detta som är kärnproblemet inom HSB Malmö, och det måste till drastiska förändringar!

DAGENS SITUATION (enbart!):
 1. Är HSB Malmös styrelse införstådd med ovanstående och att detta är medlemmarnas uppfattning om HSB Malmö (vilket bekräftats av media)?

 2. Om HSB Malmös styrelse anser att det finns öppenhet inom HSB Malmö, på vilka sätt skulle då detta rent konkret finnas (jag kan skriva A4-sida efter A4-sida med exempel på en skrämmande brist på öppenhet)?

  Svar önskas alltså inte med vad som ev. är planerat, utan min fråga avser dagens situation inom HSB Malmö. Ett ärligt och uppriktigt svar önskas.

 3. Om HSB Malmös styrelse anser att det finns insyn för medlemmarna i HSB Malmös verksamhet och i styrelsens arbete, på vilka sätt menar då HSB Malmös styrelse att detta skulle finnas (även här skulle jag kunna skriva spaltmeter med exempel på den totala avsaknaden av insyn för medlemmarna i verksamheten)?

  Svar önskas alltså inte med vad som ev. skulle kunna vara planerat (vilket vi inte vet något om), utan mina frågor ovan avser dagens situation inom HSB Malmö (framtidsfrågorna kommer i stället i punkt 4-7 här nedan).
  Svar önskas också utan termer i stil med "demokrati" och "parlamentarisk uppbyggnad" samt utan att HSB skyller ifrån sig och lägger allt ansvar på brf-styrelserna. Det är i stället konkreta/verkliga/sanna exempel på insyn för medlemmarna som efterfrågas.
I MORGON:
 1. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn (i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod)?
 2. Hur/när kommer HSB Malmös styrelse att informera medlemmarna om denna avsikt?
 3. På vilka sätt - rent konkret - kommer HSB Malmös styrelse mer konkret att visa (i skrift och i agerande) sin avsikt att införa demokrati, öppenhet och insyn, och när?
 4. På vilka sätt kommer HSB Malmös styrelse att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna), och när?
Svaren på ovanstående frågor är helt avgörande för HSB Malmös framtid. Styrelsen har nämligen aldrig erkänt den brist på demokrati, insyn, öppenhet och information som alla vi andra är mer än väl medvetna om. Utan en styrelse som ens är medveten om problemen kommer naturligtvis HSB Malmö heller aldrig att börja ta steg i rätt riktning.

Om det så bara är små baby-steg, så är det i alla fall bättre än inget.


Not.
F.d. VD skriver;

"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening".
Men om demokrati inte ens råder inom HSB-organisationen, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB själv är?

Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:

"Sedan årsskiftet ger HSB-rörelse ut en egen tidning. I denna återfinns artiklar som talar till våra värderingar. Det gäller även de sidor som vi producerar med HSB Malmö innehåll tillsammans med en utbyggnad av vår hemsida är det ett exempel på hur vår kommunikations plattform förbättras mot medlemmarna".

Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Luddigt svar på en av 4-5 delfrågor. Och svaret på mina frågor var?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod, men även på andra (ej här dokumenterade) sätt.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?"
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?"

I styrelsens svar till motion #13 står bara;
"Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter".


Mina kommentarer:

Vad har motion 13 med yrkandet i denna motion att göra?
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Styrelsen vägrade svara på mina sju frågor i motionen, och därför måste stämman kräva att dessa besvaras snarast av styrelsen.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
97. Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information

Föreningen har under 2008 beslutat att följa HSBs kod för föreningsstyrning samt infört ett nytt regelverk genom nya stadgar.

Styrelsen är av den uppfattningen att detta arbete inte ytterligare behöver beslutas så som motionären gör gällande.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #98A

Fråga till styrelsen

 1. Exakt vad har HSB Malmös styrelse gjort för att följa koden och upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #98B

Fråga till styrelsen

 1. Vad kommer HSB Malmös styrelse att göra rent konkret för att på ett avsevärt bättre sätt upplysa alla medlemmar om den demokratiska medlemskontrollen?

  Detta måste styrelsen rimligtvis ha tagit fram en plan för sedan lång tid tillbaka.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #98 (f.d. #100)

Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen

I HSBs kod för föreningsstyrning står följande;
5:E PRINCIPEN
"... alla medlemmar ska veta att de har en rättighet att utöva inflytande. HSB har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen.
HSBs målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns dvs stämmor, motioner, val av valberedning och val av styrelse.

HSB jobbar kontinuerligt med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna.
".


Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas från styrelsen i svaret på denna motion);
 1. Exakt vad har HSB Malmös styrelse gjort för att följa koden och upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen (utöver att några medlemmar lyckats tvinga HSB Malmös styrelse att informera i media om enskild medlems motionsrätt, även om motionen tyvärr inte följdes fullt ut av styrelsen)?

 2. Vad kommer HSB Malmös styrelse att göra rent konkret för att på ett avsevärt bättre sätt upplysa alla medlemmar om den demokratiska medlemskontrollen?

  Detta måste styrelsen rimligtvis ha tagit fram en plan för sedan lång tid tillbaka.
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande från HSB:s kod för föreningsstyrning ska gälla för HSB Malmö;
  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Malmö har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Malmös målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande på och motioner till HSB Malmös årsstämmor."


  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna."

 2. Ovanstående skrivs in i HSB Malmös stadgar.

 3. HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende (se punkt 1 ovan).

 4. Denna information läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt hållas regelbundet uppdaterad!

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsens svar på motionen ger inte intryck av att styrelsen har den minsta avsikt att arbeta för en demokratisk medlemskontroll.

Styrelsens svar var inget svar på motion #13 och så ej heller här.

Eftersom styrelsens svar inte har med motionens yrkanden att göra så är styrelsens svar ej heller applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
98. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen, Den demokratiska medlemskontrollen

HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan.

Föreningen beslutade under 2008 att följa HSBs kod för föreningsstyrning och antog nya stadgar.

Styrelsen ser inte i likhet med motionären att den demokratiska medlemskontrollen ytterligare behöver förstärkas i stadgar eller på annat sätt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #98-2

Den demokratiska medlemskontrollen

 1. HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan börja att aktivt och intensivt upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen.

  Detaljerad information om detta ska bl.a. läggas ut på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #99A

Frågor till styrelsen - om inflytande och insyn

I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande;
5
"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund
".
 1. Hur arbetar HSB Malmös styrelse med denna fråga om inflytande och insyn i;
  a. bostadsrättsföreningen?
  b. HSB Malmö?
  c. HSB Riksförbund?


 2. Vilka nya former för inflytande har HSB Malmös styrelse tagit fram sedan början av 2008, när styrelsen hävdade att koden började gälla för HSB Malmö?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #99B

Fråga till styrelsen - om inflytande och insyn

 1. Vad är resultatet så här långt, dvs vad har rent styrelsen konkret uppnått för förbättringar avseende insyn och inflytande i;
  a. bostadsrättsföreningen?
  b. HSB Malmö?
  c. HSB Riksförbund?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #99C

Fråga till styrelsen - om inflytande och insyn

 1. Tycker HSB Malmös styrelse att de 42.000 medlemmarna i HSB Malmö har inflytande och insyn i HSB Riksförbund, och i så fall på vilket sätt, rent konkret?

  Om ombuden till HSB Riksförbund nämns i styrelens svar på denna fråga så måste styrelsen berätta på vilket sätt ombuden gör att någon utöver dessa ombud till viss del har inflytande och insyn i HSB Riksförbund.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #99D

Frågor till styrelsen

 1. När kommer HSB Malmös styrelse följa HSBs kod för föreningsstyrning som gäller idag avseende;
  5.2.1
  "Information på hemsida
  Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning
  ".


 2. Vad har HSB Malmös styrelse för skäl att strunta i koden så som styrelsen gjort här?

  Det finns väl inget som hindrat att detta genomförts för länge sedan?


  Följ eller förklara, säger koden!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #99 (f.d. #101)

Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

Bakgrund:

I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande;
5
"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
"

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska med omedelbar verkan (lämpligen före årsstämman 2009) börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt paragraferna §5 och 5.2.1.
  5
  "Information om föreningsstyrning
  HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund."

  5.2.1
  "Information på hemsida
  Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning."


 2. HSB Malmös styrelse ska löpande redovisa denna process på HSB Malmös webbplats där HSB Malmös styrelse ska hämta in synpunkter från medlemmarna och lyssna på/lära sig av de synpunkter som framförs.

 3. § 5 och 5.2.1 samt ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Styrelsens svar på motionen ger inte intryck av att styrelsen har den minsta avsikt att arbeta för en demokratisk medlemskontroll.

- Det är inget svar på motionen,
- Styrelsen svarar inte på ställda frågor,
- Det tydliggörs att styrelsen inte tänker arbeta för en demokratisk medlemskontroll,
- Etc.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen besvarar inte ens frågan i rubriken till denna motion !!!

Styrelsens svar var inget svar på motion #13 och så ej heller här.

Eftersom styrelsens svar inte har med motionens yrkanden att göra så är styrelsens svar ej heller applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
99. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan.

HSB Malmö arrangerar också kurser och seminarier riktade till medlemmar utan förtroendeuppdrag.

Föreningen beslutade under 2008 att följa HSBs kod för föreningsstyrning och antog nya stadgar.

Styrelsen ser inte i likhet med motionären att frågan ytterligare behöver förstärkas i stadgar eller på annat sätt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)