Motioner till HSB Malmö 2009

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Tidningen "HSB uppdraget" på webben
 2. Organisationsschema för HSB
 3. Info om Arne Axrups stipendiefond
  Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?
 4. Redovisning av medlemsundersökning 1999-2007
 5. Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö
 6. Utökat samarbete mellan brf:ar
 7. 24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor
 8. Ingen spärr för utskrift av information! + Format
 9. Informationsmaterial till webben (obesvarad)
 10. Ombud/biträde i valfri HSB-brf (obesvarad)
 11. Utökning av medlemmarnas rättigheter (obesvarad)
 12. Information till medlemmarna (obesvarad)
 13. Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (obesvarad)
 14. Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser (obesvarad)
 15. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (obesvarad)
 16. Mentometerknappar vid röstning
 17. Fri placering på stämmor - demokratifråga !

Bakgrund:

HSB MALMÖS STYRELSE LOVAR SVARA PÅ FRÅGOR FRÅN ALLA MEDLEMMAR!
Jag blev av HSB Malmös styrelse utlovad svar på 34 frågor som jag ställt under augusti 2007. Detta efter ett uttalat löfte från hela HSB Malmös styrelse att alla medlemmars frågor ska besvaras, såväl som att mottagande av alla skrivelser ska bekräftas.

TVÅ MÅNADERS BETÄNKETID - ÄNDÅ INGA SVAR!
Styrelsen fick uppemot två månaders betänketid på dessa 34 inte särskilt komplicerade frågor. 16 dagar efter det datum som HSB Malmö utlovat svar senast, så får jag ett mail från styrelsens ordförande.

INGA SVAR TROTS LÖFTE OM DETTA, INTE EN URSÄKT, INTE ENS EN FÖRKLARING!
I detta mail fanns svar på ett par av de frågor jag ställt. Resten av frågorna är obesvarade!
17 av de 34 frågorna är helt obesvarade. Av resterande 17 frågor är det bara 1 ½ fråga som ens besvarats med något som hör till själva frågan.

STYRELSEN ANSER SIG HA UPPFYLLT SITT LÖFTE - HUR ÄR DETTA MÖJLIGT?
HSB Malmös styrelse skriver i sitt svar på frågorna;
"Med detta, konstaterar vi att vi uppfyllt vårt löfte att besvara de frågor som du hade aktuella vid vårt sammanträffande den 15 augusti detta år".

SOLKLART LÖFTESBROTT !
Hur kan en ordförande svara på detta mycket märkliga sätt? Löftet som HSB Malmös styrelse gav den 15 augusti var inte att HSB Malmö skulle svara på 1-5 % av de frågor som ställs.
Och löftet var definitivt inte att bara de frågor som jag hade vid detta tillfälle skulle besvaras. Det klargjordes mycket tydligt på detta möte att löftet gällde alla frågor från alla medlemmar. Det utlovades av styrelsen att samtliga frågor från samtliga medlemmar ska besvaras (även om vi sorgligt nog bara är ett par stycken av 42.000 medlemmar som bryr oss om att ställa frågor).

HSB Malmös styrelse begår ett rent löftesbrott!
Hur ska någon någonsin kunna lita på en styrelse som bryter löften så här lätt och snabbt?

HSB MALMÖS STYRELSE ANSER ATT INGA SVAR ÄR "UTTÖMMANDE" SVAR!
Sedan skriver styrelsen i sitt helt meningslösa svar på frågorna;
"Vi ber dig betrakta våra svar som uttömmande relaterat din frågeställning".
Uttömmande??? Vad är detta för ett skämt? De ytterst få frågor som besvarades var bara "Goddag yxskaft". De var inte ens svar på ställda frågor.
Se svaren för varje fråga i tillhörande motioner här för att få dig ett gott skratt.

STYRELSEN SÄGER ATT DESS AVSIKT ÄR ATT BRYTA LÖFTEN!
Styrelsen avslutar sitt svar med;
"vi har inte för avsikt, ej heller möjlighet, att ytterligare penetrera just dessa frågeställningar".

Så först svarar HSB Malmös styrelse inte på frågorna och sedan får inte frågan ställas om/vidareutvecklas för att på detta sätt försöka få i alla fall någon form av svar.
Återigen bryter HSB Malmös styrelse sitt löfte att besvara frågor!

INTE ENS SVAR PÅ VARFÖR INGA SVAR GES AV HSB MALMÖS STYRELSE!
Dessutom så har jag i mail efter mail innan styrelsens svar frågat styrelsen vad som händer, och varför de inte vill uppfylla sitt löfte om att besvara frågor. Inte ett svar fick jag (och inte en enda bekräftelse av mottagande av mail trots att jag uttryckligen efterfrågat detta, och trots löfte från HSB Malmös styrelse om att de skulle ge detta)!

Riktigt, riktigt uselt av en styrelse att bete sig så här illa mot sin arbetsgivare!

LÖFTEN FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE HELT UTAN VÄRDE!
Nu vet vi i alla fall med säkerhet att löften inte betyder något för HSB Malmös styrelse.

HSB MALMÖS STYRELSE TVINGAR FRAM ONÖDIGA MOTIONER!
Nu återstår det bara att formulera frågorna som motioner, eftersom HSB Malmös styrelse bevisligen vägrar att svara på frågor. HSB Malmös styrelse vill tydligen hellre belasta stämman med onödiga motioner som aldrig borde behöva läggas in som motioner om det funnits en fungerande och kompetent styrelse.

INFAMA SVAR - STYRELSEN DÖDAR ALLT ENGAGEMANG!
En styrelse som beter sig så här illa mot medlemmarna dödar effektivt allt engagemang som skulle kunna tänkas finnas eller uppstå. Ingen orkar (utom jag och kanske någon enstaka till) stå emot en sådan nonchalant och usel behandling. Man bara ger bara upp. Jag hoppas alla förstår att det blir allvarliga konsekvenser av detta som står medlemmarna dyrt.

Två raka frågor till HSB Malmös styrelse (ärliga svar önskas);
 • Vem/vilka inom HSB Malmös styrelse är det som står bakom de svar såväl som bristen på svar på dessa här nämnda 34 frågor?
 • Är det ett styrelsebeslut att behandla medlemmar så här illa?

MOTION #1A

Fråga till styrelsen

 1. Kommer HSB Malmös styrelse att aktivt arbeta för att det för alla medlemmar viktiga informationsmaterialet "HSB Uppdraget" läggs ut på webben, öppet för alla?

 2. Om nej, varför?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #1B

Fråga till styrelsen

 1. Kommer HSB Malmös styrelse att löpande redovisa för alla medlemmar exakt vad HSB Malmö gör för att HSB Uppdraget ska läggas ut på webben och hur det går med denna process?

 2. Om nej, varför?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #1

Tidningen "HSB uppdraget" på webben

Bakgrund:
Tidningen HSB Uppdraget som produceras av HSB Riksförbund, och utkommer 4 ggr/år (090309, 090511, 090914, 091116), innehåller - i motsats till "Hemma i HSB" - ofta mycket intressant information för alla medlemmar, oavsett om man är förtroendevald eller ej. Det som skrivs här kommer dock sällan medlemmarna till del, vilket är mycket synd. Jag tror det skulle kunna bidra till att öka engagemanget inom HSB om fler fick mer information.

Tidningen ska stimulera till utveckling av alla frågor som berör boendet, exempelvis: teknik, ombyggnad, bostadsförvaltning, miljöfrågor och boendeservice samt vara ett forum mellan HSB centralt och föreningarna i landet. Huvudmålgruppen är styrelseledamöter och anställda inom HSB-organisationen.

Tidningen är ursprungligen i digital form och kan därför med en mycket enkel metod distribueras digitalt. Tidningen blir så mycket miljövänligare att distribuera digitalt (till dem som föredrar denna metod). HSB pratar ofta och mycket om att HSB värnar om miljön. Upp till bevis!

E-post: uppdraget@hsb.se

Frågor till HSB Malmös styrelse (där jag vill veta styrelsens åsikt):
 1. Kommer HSB Malmös styrelse att aktivt arbeta för att det för alla medlemmar viktiga informationsmaterialet "HSB Uppdraget" läggs ut på webben, öppet för alla?

 2. Kommer HSB Malmös styrelse att löpande redovisa för alla medlemmar exakt vad HSB Malmö gör och hur det går med denna process?

 3. Om ej, varför?
Eftersom "vanliga" medlemmar helt saknar möjlighet att påverka HSB Riksförbund, med dagens uppenbart odemokratiska system (där de valda ombuden varken redovisar något eller presterar något), så måste fullmäktigeledamöterna såväl som HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund nu ta sitt ansvar och se till att det händer något i denna fråga.

Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:
"HSB Uppdraget producerar HSB:s riksförbund. Tidningen vänder sig till förtroendevalda och det pågår en diskussion om att lägga ut tidningen digitalt åt de dem. När det gäller vårt material som bladas in i Uppdraget, dvs HSB Malmö nytt, läggs det redan idag ut till de förtroendevalda."
Min kommentar till styrelsens märkliga svar:
Styrelsens svar hade inte mycket med min frågeställning att göra!
Jag ville veta om HSB Malmö gör något (och i så fall vad) för att pressa HSB Riksförbund att lägga ut denna tidning på webben å det snaraste!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja utöva kraftiga och löpande/konstanta påtryckningar på HSB Riksförbund (men även via andra regionföreningar) så att "HSB Uppdraget" läggs ut på nätet snarast.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att även samtliga ombud (som dessutom de flesta av styrelseledamöterna själva är) till HSB Riksförbund i samlad trupp engagerar sig seriöst i att påverka HSB Riksförbund så att tidningen läggs ut på nätet.

 3. Alla ska verka för att även de senaste årens utgåvor läggs ut på nätet, retroaktivt.

 4. Alla ska verka för att dessa tidningar läggs ut på webben utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 5. HSB Malmös styrelse redovisar löpande på HSB Malmös webbplats i detalj om hur processen går vidare i denna fråga, fram till dess att denna motion genomförts.
Avslutningsvis:
Om HSB Malmös styrelse löser detta innan årsstämman så kommer detta att effektivisera stämman genom att det blir en motion mindre att ta ställning till, och tiden kan utnyttjas på ett bättre sätt.

Ordningen på de motioner jag skrivit får inte ändras om utan min uttryckliga tillåtelse. Motionerna ska alltså presenteras för stämman i den ordning jag skrivit dem (enligt numrering) och jag vill att styrelsen besvarar varje motion separat, med konkreta och relevanta synpunkter Utan att blanda in "säljtermer").

Om det inte skulle vara helt uppenbart så vill jag förtydliga att alla frågor jag ställer i varje motion självfallet ska besvaras av styrelsen i det skriftliga svar som styrelsen ger för varje motion (även om jag inte speciellt understrukit i varenda motion att så ska ske).

Jag förutsätter att styrelsen kontaktar mig för att diskutera varje motion jag skrivit.
Jag ser fram emot en personlig kontakt med styrelsen. Om styrelsen har någon undran om de motioner jag författat så vill jag gärna att styrelsen tar kontakt med mig angående detta.

När jag har flera yrkanden som inte är direkt och otvetydigt sammankopplade, och inte hela motionen går igenom exakt som den är, så får inte mötesordföranden be stämman att ta beslut i alla punkter på en och samma gång.
Mötesordföranden får då inte ens fråga stämman om så kan göras!
Detta eftersom det då kan jämställas med att ta beslut för ja/nej till motion 1-17 i ett svep. Mina punkter under yrkande inom respektive motion ska ses som separata motioner.
Jag har gjort min uppställning för att förenkla för stämman och minimera risken för fel i protokollet, men inte för att uppställningen ska kunna utnyttjas för missbruk av styrelsen, mötesordföranden och stämman (bättre än att skriva en separat motion för varje punkt).

Om det finns några frågor om ovanstående så förutsätter jag att kontakt tas med mig innan stämman så att inte onödig stämmotid går åt till att reda ut motionernas förfarande.

Om stämman bifaller denna motion (vilket jag förutsätter) så ska formuleringen i stämmoprotokollet överensstämma med yrkanden fullt ut och eventuella avvikelser från yrkanden som stämman beslutat om ska särskilt markeras som sådana i stämmoprotokollet, samtidigt som det där står att motionen i övrigt antagits i sin helhet.

För att spara utrymme och göra mina motioner mer lättlästa så kommer jag inte att skriva ovanstående kommentarer under rubriken "Avslutningsvis" för varje motion. Jag vill dock understryka att motsvarande gäller för samtliga av mina motioner.Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om HSB Uppdraget kan läggas ut på HSB Malmös webbsida.


Mina kommentarer:
Fråga till styrelsen:
- På vilket sätt är dessa yrkanden besvarade?
- Jag t.o.m. skriver i min motion att styrelsen inte ska svara precis så som de har gjort.

Fråga till styrelsen:
- Vad finns det att undersöka?
Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.

Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

Inget beslutsunderlag finns för stämman.

Tidningen behöver inte nödvändigtvis läggas ut på HSB Malmös webbplats. Detta var inte någon del av min motion!

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Vad blev resultatet av styrelsens "undersökning"?

Exakt vad har styrelsen undersökt och gjort?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
1. Motion om tidningen Uppdraget

Tidningen Uppdraget ges ut av HSB Riksförbund. Nuvarande copyrightregler omöjliggör digital publicering. HSB Malmö prenumererar på tidningen åt de förtroendevalda.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #2 (f.d. #23)

Organisationsschema för HSB

Bakgrund:
Jag har noterat att det saknas ett organisationsschema för HSB Malmö såväl som för HSB-organisationen i sin helhet (t.o.m. HSB Riksförbund saknar ett korrekt sådant).

Trots att jag påminde HSB Riksförbund för ett år sedan om att deras organisationsschema redan då inte uppdaterats på två år så har inget hänt ens än idag.


Så här svarade riksredaktör Helen Ala-Kojola på HSB Riksförbund år 2007 på mina synpunkter;

Det stämmer att HSBs webbplats lämnar mycket att önska. Därför pågår just nu ett stort arbete att förnya HSBs hemsida, både tekniskt och innehållsmässigt, som beräknas vara klart strax efter årsskiftet. Du har också rätt i att organisationsschemat har förändrats, eftersom BoRevision är numera sålt. I övrigt stämmer dock organisationschemat.

Jag ska se till att vi får fram en uppdaterad variant på hemsidan. I tidningen har vi i varje nummer en till två sidor, som kallas "Vanligaste frågorna", där vi beskriver organisationen i frågor och svar form. I övrigt försöker vi visa upp bredden i HSBs verksamhet genom olika reportage.


Sedan hände absolut ingenting från HSB Riksförbunds sida.

Verkligen inte mycket rätt i detta svar, och som riksredaktör på HSB Riksförbund tycker man nog att hon borde känna till att organisationsschemat inte alls stämmer i övrigt!

Dagens VD på HSB Riksförbund, Eva Nordström, svarar överhuvudtaget inte på frågor från medlemmar. Hon tycks tro att hon står över allt och alla, och är enligt min definitiva mening en katastrof för hela HSB. Jag vill här bara inflika att det är viktigt att HSB börjar anstränga sig för att få in chefer som i stället tillför något till organisationen.

Alla andra företag/bolag och större organisationer har ett organisationsschema!

Jag tror att det skulle vara positivt för alla om ett sådant organisationsschema var tillgängligt även för alla medlemmar inom HSB Malmö.

Detta eftersom det då skulle bli lättare att förstå hur organisationen är uppbyggd, och detta kan vara ett litet bidrag för att skapa ett ökat engagemang bland de annars så kraftigt oengagerade medlemmarna.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Kommer HSB Malmös styrelse att besvara den fråga jag skickat runt i HSB organisationen, men som ingen på HSB kunnat eller velat besvara, dvs hur HSB Malmös samt även hela HSB:s organisation ser ut idag (komplett och alltid aktuellt organisationsschema med antal anställda och med planerade förändringar, etc)?

 2. Om HSB saknar organisationsschema, när har HSB tagit fram detta till medlemmarna?

 3. Tycker inte HSB Malmös styrelse att medlemmarna inte ens skulle behöva fråga efter detta, utan ett organisationsschema borde finnas som allra första del när HSB:s webbplats togs i bruk (löpande uppdaterad)?
När får jag svar?

Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågor:
"Vi arbetar med att ändra vår hemsida. Bland de nyheter som kan finnas är att på ett enkelt och tydligt sätt presentera vår organisation. Jag kan idag inte uttala mig om när detta arbete är helt klart. Däremot är det min förhoppning att så sker inom de närmaste månaderna."
Mina kommentarer till styrelsens märkliga svar:
Oj, så luddigt svar på så enkla frågor!
Att HSB Malmös webbplats ska förbättras har jag fått som svar på många frågor.
En förändring av webbplatsen har inte ett dugg med min frågeställning att göra.
 • De "närmaste månaderna" har nu passerat för länge sedan. Ett organisationsschema utlovades för 2 år sedan och ännu syns inte ett enda tecken på att arbetet ens påbörjats!

  Man kan bara sorgligt nog konstatera att det måste vara en enorm ineffektivitet inom HSB Malmö med tanke på att inga som helst resultat kan ses efter två år.

  Om HSB Malmös styrelse verkligen vill få något att hända någon gång med denna rent ut sagt bedrövliga webbplats så går det utmärkt att anlita mig.
Ytterliggare frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte har lagt ut ett sådant organisationsschema för länge sedan?

 2. Ser HSB Malmös styrelse någon nackdel med att medlemmarna får reda på hur organisationen är uppbyggd?
Jag önskar att HSB Malmös styrelse ger konkreta och relevanta svar på ovanstående frågor.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart lägga ut komplett och alltid aktuellt organisationsschema, åtkomligt för samtliga medlemmar.

 2. Det ska på HSB Malmös webbplats finnas ett organisationsschema för HSB Malmös organisation och ett för hela HSB.

 3. Organisationsscheman ska läggas ut senast två veckor efter årsstämman 2009 (skulle ha gjorts innan denna motion tas upp till behandling).

 4. Dessa organisationsscheman ska löpande och omedelbart uppdateras allteftersom förändringar sker; med antal anställda, med planerade förändringar, etc.

 5. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 6. Processen med att ta fram dessa organisationscheman redovisas löpande av HSB Malmös styrelse för alla medlemmar via HSB Malmös webbplats till dess att arbetet är fullt ut färdigställt.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om "#8 Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är".
Motivering: Se Motion om "#8 Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är".


Styrelsens svar till motion #8 var;
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, på ett lämpligt sätt, på HSB Malmös hemsida publicera information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.


Min kommentar till styrelsens svar:
Detta är ett inte så bra sätt att svara på en motion eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt att på en stämma sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden mellan motionerna för att se vilka svar styrelsen gett på olika motioner.
Detta är en separat motion, helt fristående från motion #8 om beskrivning över vad de anställdas funktioner är.
Styrelsen blandar äpplen med päron!

Notera att styrelsen struntade i att besvara frågorna i motionen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
2. Motion om organisationsschema för HSB

Organisationsschema återfinns såväl i årsredovisningen som på hemsidan. Information om HSB Riksförbund finns på deras hemsida.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb

MOTION #3A

Fråga till styrelsen och stipendiefonden

 1. Vem har fått stipendier, för vad, hur mycket och när, under 2001-2009?

 2. Hur många ansökningar har kommit in sedan fonden startades?

 3. Hur mycket pengar finns det i stipendiefonden idag, och var redovisas detta?

 4. Stämmer det som nu står på HSB Malmös webbplats, att det är HSB Malmös styrelse som bestämmer vem som ska få vad?
  Vad behövs då ledamöter till stipendiefonden till?

 5. Vad är ledamöternas uppdrag i stipendiefonden rent konkret?

 6. Var erläggandet av 10 kr/medlem en engångsföreteelse, och hur mycket blev det då?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #3 (f.d.#43)

Information om Arne Axrups stipendiefond

Bakgrund:
Det borde vara valberedningens uppgift att redogöra i detalj för alla medlemmar vad den för de flesta okända "Arne Axrups stipendiefond" är för något och vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs till dessa poster, med tanke på att detta val ingår i dagordningen.

Det känns lite märkligt att det varje år sker ett val till något som så få vet vad det är. Det tycks för mig vara någon form av internt val, där de ingående ledamöterna bara varje år väljs ut av en person, men jag har kanske fel?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det fastställs att det alltid ska finnas en redogörelse på HSB Malmös webbplats om vad "Arne Axrups stipendiefond" är för något.

 2. Val till denna stipendiefond flyttas ut från dagordningen.
  Detta blev också stadgegruppens förslag, och så beslutades på årsstämman 2008.

Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om informationen om Arne Axrups stipendiefond kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Vad finns det att undersöka?

Styrelsen bemöter endast ett yrkande, och då endast delvis, varför styrelsens svar ej är applicerbart överhuvudtaget, och därmed kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman! Styrelsen uppger dessutom ingen motivering!

Nu utlagt:
Fonden kom till på initiativ av bostadsrättföreningarna 1995 med syftet "att främja den kooperativa idén".

Bostadsrättsföreningarna i HSB Malmö bildade fonden som en present åt avgående verkställande direktören Arne Axrup genom att bli medlemmar och erlägga tio kronor per medlem till fonden.

Tanken är att avkastningen i fonden ska delas ut som stipendier när styrelsen så finner.
År 2000, första gången fonden delade ut stipendier, då skrev man så här: "Föredömliga insatser för miljö, fritid, information och kooperativt arbete premierades."

Krav eller önskemål för stipendium kan vara:
• studier av vikt för bostadsrättsföreningen, dess medlemmar eller fastigheten
• förmåga att tillämpa kunskaperna
• förmåga att förmedla kunskaperna till styrelsekollegor och eller andra medlemmar
• kontinuitet i studierna
intresse för utveckling
• engagemang i HSB Malmös utbildningsaktiviteter
engagemang eller bedömt framtida engagemang inom HSB-rörelsen
utveckling av bildande information
• utveckling av "utbildningsteknik", dokumentation eller redovisning


Nomineringar till fonden kan skickas in under hela året. Dessa ska ställas till: "Arne Axrups stipendiefond, styrelsen, c/o HSB Malmö, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö".

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
3. Motion om Arne Axrups stipendiefond

Arne Axrups stipendiefond är en ideell förening. Föreningen är en egen juridisk person.

Föreningens ändamål är att genom stipendier för utbildning främja den kooperativa idén och dess utveckling.

I föreningens stadgar framgår styrelsens sammansättning. Tre ledamöter utses vid föreningsstämman (i stipendiefonden) och två utses av styrelsen för HSB Malmö ek. för. Tidigare utsågs de som ska representera bostadsrättsföreningar (som är medlemmar i stipendiefonden) på HSB Malmös årsmöte. Dessa val konfirmeras därefter på Arne Axrups stipendiefonds årsmöte. Information om stipendiefonden återfinns på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #3-2

Information om stipendier som utdelas

 1. Information om vem som får stipendier, för vad/varför, när och hur mycket ska alltid informeras om på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #4 (f.d. #68)

Redovisning av medlemsundersökningar 1999-2009

Bakgrund:
Nedanstående frågor ställdes till HSB Malmös medlemmar 1999.

    1 2 3 4
1 Fastighetsskötseln i vårt område fungerar bra     X  
2 Säkerheten mot inbrott i lägenheten är god X      
3 Styrelsen i vår förening sköter ekonomin i vår förening till min belåtenhet       X
4 Säkerheten mot inbrott i förrådsutrymmen är god   X    
5 Det känns tryggt att bo i vårt område   X    
6 Jag känner förtroende för HSB Malmö       X
7 Den del av underhållet av min lägenhet som föreningen ska stå för sköts bra       X
8 Det finns tillräckligt med ytterbelysning i vårt område   X    
9 Jag trivs med mina grannar     X  
10 Vi har en skälig årsavgift i vår förening     X  
11 Det är snyggt och välordnat utomhus   X    
12 Jag upplever HSB som en demokratisk organisation       X
13 Jag upplever HSB som en partipolitisk obunden organisation     X  
14 Jag har förtroende för vår förenings styrelse       X
15 Vi har en bra vicevärd       X
16 Jag tycker att vi får bra information av vår styrelse       X
17 Jag skulle vilja engagera mig i styrelsearbetet i vår förening       X
18 Jag läser med intresse HSB Malmös tidning     X  
19 Jag känner mig trygg när jag är ute i vårt område på kvällen/natten X      
20 Styrelsen i vår förening förankrar sina beslut hos oss medlemmar       X
21 HSB syns och hörs i den bostadspolitiska debatten     X  
22 Det är sällan jag blir störd av mina grannar eller andra närboende     X  
23 Jag känner förtroende för HSB Riksförbund       X
24 Jag tycker att Vår bostad/Hemma i HSB är en bra tidning       X
25 Det är lätt att få kontakt med vicevärden       X
26 I vår förening respekterar man medlemmarnas åsikter       X
27 Jag tror att allt fler människor i framtiden kommer att vilja bo i lgh:er de själv äger   X    
28 Jag är nöjd med standarden i min lägenhet     X  
29 Underhållet av vårt hus sköts på ett bra sätt       X
30 I gemensamma utrymmen är det snyggt och välstädat X      
31 Medlemmarna lämnar tvättstugan ren och snygg efter sig X      
32 Tillsynen av tvättstuga sköts på ett bra sätt   X    
33 Jag trivs i min lägenhet        

1 = instämmer
2 = tveksam, närmare Ja än Nej
3 = tveksam, närmare Nej än Ja
4 = instämmer ej


Medlemsundersökning 1999 - inget resultat
I enkäten stod att den var anonym. Den kod som fanns på varje enkät förklarades med att det var för att kunna sortera in enkäten under rätt brf, och att koden var varje medlems nummer i den tillhörande tävlingen. Alltså informerade denna unika kod per medlem på varje frågeformuläret om vem som svarat på enkäten, eller hur?
Resultatet av undersökningen informerades aldrig om!
Medlemsundersökning 2007 - inget resultat
Under hösten 2007 genomförde HSB Malmö ännu en medlemsundersökning där medlemmarna fick svara på vad de tyckte om HSB Malmö och om sin egen brf.
Resultatet från denna undersökning redovisades inte heller.

HSB Malmö skriver för undersökningen 2007;
"Attitydundersökning
Vi på HSB Malmö genomför just nu en attitydundersökning bland våra medlemmar, förtroendevalda, hyresgäster i Sundsfastigheter och våra Bosparare. Syftet är att ta reda på hur du upplever HSB Malmö och våra tjänster. Det görs ett slumpmässigt urval av respondenter och om just du är utvald får du ett brev i din brevlåda med instruktioner på hur du går till väga för att fylla i undersökningen. Hjälp oss att fylla i undersökningen så att vi kan erbjuda dig en ännu bättre service framöver!
2007-10-24
"

Selektivt urval - samma frågor?
Medlemsundersökningen gick denna gång, under 2007, endast ut till ett urval av medlemmar. Jag vet inte om frågorna är samma som förra gången, men troligen är de så (för att kunna göra en jämförelse med tidigare undersökning).
Hur urvalet gjordes av dem som fick svara på enkäten informerades inte om, (men jag ingick i alla fall inte i detta urval).

ÅRLIG MEDLEMSUNDERSÖKNING - AV STÖRSTA VIKT !!!
En årlig medlemsundersökning bör genomföras, för att dels ställa krav på HSB Malmös styrelse att göra ett arbete som tillför något för medlemmarna, och dels för att se om HSB Malmö lyckas med att skapa ett förtroende bland medlemmarna (och då inte bara bland de förtroendevalda!). I denna process är det viktigt att medlemmarna ser konkreta förbättringar.

Oerhört viktig motion!
Det skulle vara ett nederlag för HSB Malmö om fullmäktigeledamöterna av okänd anledning inte skulle bifalla denna motion.

Frågan är om styrelsen i sitt svar på denna motion kommer att tala sig varm för att fullmäktigeledamöterna ska bifalla motionen? Kanske inte så troligt?

Det är min åsikt att även om resultatet kanske inte är så positivt för HSB Malmö så är det bättre att HSB Malmö visar öppenhet och en vilja till förbättringar än att HSB Malmö försöker dölja vad medlemmarna tycker.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska presentera senast gjorda medlemsundersökningar
  HSB Malmös styrelse ska omedelbart redovisa (bl.a. på HSB Malmös webbplats, utöver i svaret på denna motion) exakt vilka frågor som ställts, såväl som resultatet av den medlemsundersökning som gjordes bland medlemmarna under hösten 2007, tillsammans med hur många som svarade.
  Samt vem som anlitats för att göra undersökningen, och hur.

 2. HSB Malmös styrelse ska presentera medlemsundersökningar som gjorts 1999
  Resultatet från medlemsundersökningen 1999 redovisas också i sin helhet (bl.a. på HSB Malmös webbplats, utöver i svaret på denna motion) på motsvarande sätt, tillsammans med hur många som svarade.

 3. HSB Malmös styrelse ska presentera medlemsundersökningar som gjorts 00-09
  Har det skett fler undersökningar mellan 2000 och 2009 så ska dessa också redovisas på motsvarande sätt.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om gjorda kundundersökningar med jämförelser över tiden kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Det är styrelsens avsikt... undersöka om... över tiden.. kan...
Vad finns det att undersöka? Det är bara att göra!

Vad blev det konkreta resultatet av styrelsens undersökning?

Styrelsen bemöter endast några av motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
4. Medlemsundersökningar
Motionären yrkar att en redovisning sker av under åren 1999-2009 genomförda medlemsundersökningar.

HSB Malmö redovisar fortlöpande resultat av medlemsundersökningar. Framtida undersökningar kommer att presenteras på hemsidan och i medlemstidningen Hemma i HSB.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #4-2

Årliga enkätundersökningar

 1. Enkätundersökning görs årligen framöver med löpande full redovisning för alla
  HSB Malmö genomför årligen (de närmaste tre-fem åren) denna typ av undersökningar där frågor ställs på medlemmarnas syn. HSB Malmö redovisar löpande resultatet i sin helhet (bl.a. på HSB Malmös webbplats och i medlemstidning), tillsammans med hur många som svarat.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #4-3

Vad har enkätundersökningarna lett till för förbättringar?

 1. HSB Malmös styrelse redovisar här vilka konkreta åtgärder HSB Malmö
  a) har vidtagit, samt
  b) har för avsikt att vidtaga
  med anledning av resultaten från gjorda enkätundersökningar.


  Enkäter ska inte vara ett självändamål.

 2. HSB Malmö lägger även ut dessa åtgärder på HSB Malmös webbplats, där det tydligt framgår vad som gjorts av styrelsen med anledning av vilket resultat från enkätundersökningarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #5 (f.d. #157)

Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö

Bakgrund:
HSB Malmö saknar (i motsats till andra regionföreningar) en förteckning över vilka brf:ar som ingår i föreningen.

HSB Malmö har en ofullständig och i vissa delar felaktig lista på HSB:s webbplats, men förutom att den innehåller fel och inte är komplett så är det inte en lista i den bemärkelsen att man kan gå in och se direkt vilka brf:ar det finns och var de är belägna med tillhörande grundläggande information. Det tar minst en hel dag att ta sig igenom denna svårsökta lista.

Den mest kompletta förteckning över de bostadsrättsföreningar som ingår i HSB Malmö har jag på min webbplats, bl.a. på webbsidan;
http://hotpot.se/hsb-malmo-bostadsrattsforening.htm

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska ta fram en korrekt lista över samtliga brf:ar inom HSB Malmö med minst följande uppgifter på en och samma webbsida (alltså utan att man behöver klicka eller bläddra sig fram och tillbaka mellan olika webbsidor);
  - organisationsnummer
  - Adress (gatuadress, postnummer, postort)
  - antal lägenheter
  - foto på brf
  - kontaktpersoner
  - kontaktvägar


 2. Denna lista läggs snarast (inom två månader) ut på HSB Malmös webbplats.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om en lista på alla brf:ar som är medlemmar i HSB Malmö kan publiceras på ett lämpligt sätt på hemsidan.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Vad menar styrelsen att det finns att undersöka?

Vad blev resultatet av denna undersökning av styrelsen?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:

5. Komplett förteckning över HSB Malmös bostadsrättsföreningar

Motionären yrkar att en komplett lista över samtliga bostadsrättsföreningar med flera uppgifter ska finnas på hemsida.

En lista över alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Malmö finns publicerad på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #6 (f.d. #159)

Utökat samarbete mellan brf:ar

Bakgrund:
Det förekommer väldigt lite samarbete mellan brf:arna. Det känns lite tråkigt att HSB Malmö inte är intresserad av att underlätta samarbete mellan föreningar eftersom det finns en hel del pengar att tjäna på detta för brf:arna. Dessutom kan bättre resultat uppnås.

Tyvärr ligger HSB Malmös intresse främst i att tjäna pengar själv, i stället för att brf:arna ska ha den bästa ekonomin. Jag tycker inte att det ena behöver utesluta det andra.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska verka för samordning av föreningars aktiviteter och underhållsåtgärder, inte minst stamrörsbyte.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har för avsikt att HSB Malmö ska verka för ett ökat utbyte mellan brf:ar samt att HSB Malmö ska ta ett större ansvar för att identifiera och förmedla ”goda exempel” inom hela HSB-rörelsen till alla brf:ar inom HSB Malmö.


Min kommentar till styrelsens svar:

Frågor till styrelsen:
På vilket sätt ska HSB Malmö verka för ett ökat utbyte mellan brf:ar?
Så styrelsen rekommenderar stämman att bifalla min motion här?


Vad blev resultatet, dvs hur har styrelsen verkat för ett ökat utbyte mellan brf:ar sedan årsstämman 2008?

Vilka "goda exempel" inom hela HSB-rörelsen har styrelsen förmedlat till alla brf:ar inom HSB Malmö?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
6. Utökat samarbete mellan bostadsrättsföreningar

Styrelsen har för avsikt att HSB Malmö ska verka för ett ökat utbyte mellan bostadsrättsföreningar samt att HSB Malmö ska ta ett större ansvar för att identifiera och förmedla ”goda exempel” inom hela HSB-rörelsen till alla bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #6-2

Utökat samarbete mellan brf:ar - plan för samordning mellan brf:ar

 1. HSB Malmös styrelse tar snarast fram en långsiktig plan för hur en samordning mellan brf:ar ska utökas.

  Denna plan redovisas för alla (HSB Malmös webbplats).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #6-3

Utökat samarbete mellan brf:ar - löpande info om brf-samarbete

 1. HSB Malmös styrelse ska löpande informera (bl.a. på HSB Malmös webbplats) om de åtgärder HSB Malmö vidtager för att utöka samarbetet mellan brf:ar.

  Detta inte minst så att gemensamma upphandlingar kan göras och så att man i olika sammanhang kan dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper mellan olika brf:ar.

 2. Detta läggs snarast till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #7A

Frågor till styrelsen

 1. Är HSB Malmös styrelse medveten om att en styrelse har lagstadgad skyldighet att svara på frågor på stämmorna?

 2. Är det HSB Malmös åsikt att HSB Malmös styrelse inte behöver svara på frågor från fullmäktige och motionärer på HSB Malmös stämmor?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #7 (f.d. #150)

24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor

Bakgrund:
HSB Malmös styrelse hävdade 2007 att de lagt ner över 200 timmar på att besvara frågor från Brf Misteln.

Så här säger HSB Malmös styrelse på ett möte på Folkets Hus den 24 maj 2007.
"Arbetet för medarbetarna i HSB Malmö kan beräknas till mer än 200 timmar utan att något som helst resultat har åstadkommits. Detta arbete kunde lagts ner på andra konstruktiva åtgärder och arbeten och frågor som kommit från andra föreningar".

Detta alltså trots att Brf Misteln inte fått svar på sina frågor.
 • HSB Malmö har alltså lagt ner 200 timmar enbart på att hitta sätt att undvika svara på ställda frågor.

  Med detta i åtanke, kan en styrelse vara på mer fel spår än så?
Styrelsens uppgift på 200 timmar ska man nog i och för sig ta med en nypa salt. Det lär inte ha stått någon med tidtagarur och räknat ut hur lång tid det tagit att svara på frågorna.
Det handlade säkert mer om att bara försöka smutskasta föreningen och försöka vända lättlurade medlemmar mot Brf Mistelns styrelse (en tyvärr inte helt ovanlig företeelse).

Styrelsens agerande är helt oförsvarbart! Jag blir sällan arg, men bara jag tänker på styrelsens uttalande här så blir jag rejält irriterad!

Svar utan svar
Eftersom jag vet hur HSB Malmö ofta svarar på frågor så kan jag intyga att det behövs en avsevärd kvalitetsförbättring i de svar som ges. Om en medlem får ett svar som inte besvarar frågan så måste medlemmen naturligtvis fortsätta ställa frågan tills det är någon som kan besvara frågan. Det är inte bara medlemmens förbaskade rättighet att göra detta, det är medlemmens skyldighet. Icke-svar ska inte accepteras i en kooperativ medlemsorganisation.

Alla ska ställa frågor, utan att vara rädda för att råka ut för samma behandling som Brf Misteln. Ställ frågor till dess att HSB Malmö lärt sig svaren!

Om det tagit 200 timmar att besvara Brf Mistelns frågor;
 1. ... är det självklart att det är Brf Mistelns fel?
 2. ... tror styrelsen att frågorna behövts ställas om styrelsen informerat i stället?
 3. ... kan det inte bero på bristande kompetens inom HSB Malmö?
 4. ... kan det kanske bero på att den som svarar på HSB Malmö inte vet svaret?
 5. ... kan det bero på ett bristande regelverk som gör att ingen egentligen vet svaren?
 6. ... innebär det per automatik att Brf Misteln ställer dumma frågor?
 7. ... kan det inte bero på att svaren är dumma i stället?
 8. ... är det Brf Mistelns fel att inga resultat uppnåtts?
 9. ... kan det kanske bero på att svaren som givits varit meningslösa?
 10. ... är det styrelsens åsikt att det inte är konstruktivt att lära sig svara på frågor?
 11. ... har styrelsen med sina svar skapat den icke konstruktiva situationen?
 12. ... innebär det att Brf Misteln ställer onödiga frågor?
 13. ... tycker HSB Malmö att det är fel att det finns en brf som är engagerad?
Genom att svara rätt och korrekt så skulle tiden för att besvara frågor kunna reduceras avsevärt.

Infama svar
Före årsstämman 2008 fick jag som regel svar på de frågor jag ställde, även om det ibland gick åt väldigt mycket tid & kraft åt att få svar. Jag vet inte vad som sedan hände, men efter årsstämman 2008 så upphörde HSB Malmö i princip helt att svara på frågor. Beklagligt!

Jag har sett en del av de svar som Brf Misteln fått och jag kan garantera att alla som ser dessa förstår då omedelbart från dessa ofullständiga och luddiga svar att HSB Malmö själv helt skapat den situation som uppstått.

Inga svar från styrelsen
Jag har i princip gett upp att försöka få några svar från styrelsen. Styrelsen ignorerar de flesta frågorna från medlemmarna.

Styrelsen kan säkert komma på 100 förklaringar till varför de inte svarar medlemmarna. Spelar ingen roll. Inte en enda av dem är godtagbar i en medlemsorganisation!

Vad styrelsen borde ha gjort
I stället för bortförklaringar borde styrelsen komma med en riktigt rejäl ursäkt tillsammans med en mycket tydlig åtgärdsplan och ett skriftligt löfte till alla medlemmar att inte en enda medlemsfråga någonsin kommer att lämnas obesvarad!

Styrelsen dödar allt engagemang
Det är skrämmande att HSB Malmös styrelse går ut och riktar anklagelser mot en brf för att denna brf ställer frågor, i stället för att uppskatta engagemanget. Styrelsen ville till och med utesluta föreningen för att de ställde frågor, och i detta läge kan man bara konstatera att styrelsen helt förlorat förståndet.

Men det värsta i denna historia är att inte 264 föreningar och hela bospargruppen omedelbart höjde sina röster och gav Brf Misteln sitt fulla stöd. Skäms ni inte över detta idag så har ni bannemej inget i en styrelse att göra!

Styrelsen bryter mot lagen
Vad styrelsen dessutom gör är att bryta mot lagen. Det råder inget som helst tvivel om att styrelsen bryter mot likhetsprincipen, och jag kan bara hoppas att styrelsen inte ens gör ett försök att förneka detta, för det skulle bara göra situationen ännu allvarligare.

Styrelsen behandlar medlemmar olika. Medan t.ex. Brf Misteln i alla fall får svar från styrelsen (om än kanske inte alltid de rätta) så vill styrelsen inte besvara frågor från enskilda medlemmar. Styrelsen behandlar alltså medlemmar olika baserat medlemmens position i föreningen.

En vanlig simpel medlem är inget värt jämfört med en styrelseledamot. Denna ytterst allvarliga särbehandling är oacceptabel och hör inte hemma i en kooperativ organisation!!!

Svar på frågor utlovas - efter en vecka bryts löftet
HSB Malmös styrelse utlovade den 15 augusti 2007 att alla frågor från alla medlemmar ska besvaras och mottagande av alla skrivelser skulle bekräftas. Detta löfte lyckades HSB Malmö hålla i någon vecka innan de bröt löftet.

HSB Malmö fick under augusti 2007 34 frågor (som jag sedan tvingades omvandla till motioner) där svar klart och tydlig utlovades senast den siste september 2007.

Efter två månader, den 16 oktober 2007 (alltså drygt två veckor för sent), kom ett mail från styrelsen där 17 av dessa 34 frågor inte besvarats med ett enda ord. Av resterande frågor var det ungf. bara 1½ fråga som besvarats med något som hade med själva frågan att göra.

Styrelsens svar på frågor visar styrelsens kapacitet
Antingen saknar styrelsen kompetens att svara på frågor eller så bryr de sig inte om vad medlemmarna tycker eller vill. Jag vet inte vilket som är värst, men om styrelsen inte är kompetent nog att ens svara på enkla grundläggande frågor, så kan säkert var och en begripa att resultatet av denna styrelses arbete, även inom alla andra områden, blir katastrofalt dåligt.

Efter att HSB Malmös styrelse besvarat 1½ fråga av 34 frågor så skriver styrelsen att de inte har för avsikt att besvara något mer som berör de 34 ställda frågorna. Så först svarar styrelsen inte på frågorna och sedan bryter de sitt löfte ännu en gång genom att klargöra att de inte tänker svara på fler frågor.

Detta var svaret jag fick från HSB Malmös styrelse;
Jag inleder med ett beklagande att vi inte förmått uppfylla vårt löfte att besvara dina frågor under september månad.
Skälet står att finna i det faktum att vi och vår organisation har att betjäna inte endast dig, utan också ett stort antal andra medlemmar, delägare eller uttryckt med ord som du använt i något sammanhang, arbetsgivare.
I bilaga följer våra svar angivna med numrering som du själv använt i dina frågor. För de frågor där vi inte angivit ett specifikt svar gäller följande;
Vi har tagit emot din frågeställning och har för avsikt att i tillämpliga delar beakta dina tankar och synpunkter, vid tillfälle och i sammanhang där så kan anses vara relevant.
Med detta, konstaterar vi att vi uppfyllt vårt löfte att besvara de frågor som du hade aktuella vid vårt sammanträffande den 15 augusti detta år. Vi ber dig betrakta våra svar som uttömmande relaterat din frågeställning, och vi har inte för avsikt, ej heller möjlighet, att ytterligare penetrera just dessa frågeställningar.


Löjeväckande svar från styrelsen
Att som ursäkt komma med att styrelsen inte har att "betjäna" endast mig är enbart löjeväckande. Mina frågor var relevanta. Mina frågor var nästan uteslutande mycket enkla att besvara.

Om en medlemsorganisation inte har kraft eller resurser att besvara viktiga frågor från medlemmarna så kanske man ska ta och fundera på att lägga ner organisationen. Men vi vet nu styrelsens inställning att den inte anser sig behöva svara på frågor från medlemmarna.
Det är beklagligt att styrelsen är av denna åsikt. HSB Malmö behöver en styrelse som i stället ser till medlemmarnas bästa, och som värnar om demokratin.

Här kan du se ett annat exempel på hur HSB Malmö besvarar frågor;
http://hotpot.se/hsb-malmo-svar.htm

Så här är det alltför ofta i frågor till HSB Malmö. För varje fråga som ställs får medlemmarna antingen inget svar alls eller ett dunkelt svar, alternativt ett partiellt svar. Det tycks vara en uppenbart medveten strategi från HSB Malmös styrelse att trötta ut alla som har någon fråga, genom att på ett eller annat sätt undvika att ge ett konkret svar.

Undanglidande svar inte acceptabelt
Jag vill därför att krav ställs på HSB Malmö att alla frågor ska besvaras. Det kan inte accepteras att undvikande, ofullständiga, oriktiga och undanglidande svar ges varje gång.

Alla frågor (icke personliga) som ställts av medlemmar bör redovisas av HSB Malmö på HSB Malmös webbplats tillsammans med av HSB Malmö givna svar. Om en medlem specifikt begär att fråga med svar ska läggas ut på HSB Malmös webbplats bör HSB Malmö vara skyldig att göra detta.

Någon annan lösning kan jag inte se på att få HSB Malmö till att svara seriöst på frågor, så att det inte alltid bara blir "Goddag yxskaft-svar" hela tiden.

Not.
F.d. VD skriver;
"Det är oacceptabelt att styrelsen behandlar medlemmarna som om de vore hyresgäster och själva uppträder som fastighetsägare. Faktum är att medlemmarna också är ägarna och den som agerar på det sättet har missuppfattat sin roll i styrelsen och inte till fullo insett vad en bostadsrättsförening är".
Men frågan är om HSB Malmös styrelse har missuppfattat sin roll? Inte förrän HSB Malmö accepterar att medlemmarna har frågor och styrelsen fullgör sin skyldighet att svara på dessa frågor (utan en massa "ursäkter" för att försöka slippa ifrån frågorna, som att frågan innehöll ett utropstecken eller dylikt) så tror jag vi alla kan vara helt överens om att styrelsen missuppfattat sin roll.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö måste svara på frågor från medlemmarna.

  Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 2. Svar (seriöst utformade) på frågor ska ges av HSB Malmö inom 24 timmar, under normal arbetstid!

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Om någon önskar föra en dialog med HSB Malmö får denne gärna skriva till HSB Malmö.
Alla som frågar ska förr eller senare få ett svar
på ett lämpligt sätt.
Att frågeställaren alltid blir nöjd med svaret garanteras dock inte.
Det är självklart HSB Malmö som avgör på vilket sätt och av vilken person svaren ska ges.


Min kommentar till styrelsens svar:
Problemet ligger inte i att medlemmarna inte får skriva till HSB Malmö.
 1. Problemet ligger i att få svar.

 2. Problemet ligger i att få svar på fler än den första frågan om mer än en fråga ställs.

 3. Problemet ligger också i att få rätt svar.

 4. Problemet ligger också i att få ett svar som inte alltid kräver en följdfråga.
"Alla som frågar ska förr eller senare få ett svar på ett lämpligt sätt".
Att detta inte stämmer bevisas till och med i dessa motioner.
- De 33 motionerna jag inlede med 2008 är ett exempel, där styrelsen besvarar 1½ av 34 frågor.
- De övriga 145 motionerna är ett annat exempel, där styrelsen inte besvarar en enda fråga i motionerna.

Inte ens nu - 1-2 år senare - har jag fått några svar !!!

Styrelsen skriver;
"Att frågeställaren alltid blir nöjd med svaret garanteras dock inte".
Denna fråga om en sådan garanti ingår heller inte i motionen!
Det är dock ett stort och svårlöst problem, med tanke på hur det fungerat i alla år och hur luddiga och tvetydiga svar HSB normalt ger på frågor.

Styrelsen skriver;
"Det är självklart HSB Malmö som avgör på vilket sätt och av vilken person svaren ska ges".

Frågor till HSB Malmös styrelse:
Varför är det självklart att HSB Malmö avgör på vilket sätt svaren ska ges?

Tycker styrelsen att det är självklart att det är Lisa i kassan på Ica som bestämmer på vilket sätt och av vem som svaren som butiksägaren ställer till henne ska besvaras?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
7. Frågor och 24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor

Om någon önskar föra en dialog med HSB Malmö får denne gärna skriva till HSB Malmö. Alla som frågar ska förr eller senare få ett svar på ett lämpligt sätt. Att frågeställaren alltid blir nöjd med svaret garanteras dock inte. Det är självklart

HSB Malmö som avgör på vilket sätt och av vilken person svaren ska ges.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #7-2.

Bekräftelser

 1. Alla skrivelser måste bekräftas om avsändaren begär detta.

 2. Bekräftelse av mottagande av mail ska ges inom 4 timmar under normal arbetstid.
 3. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #7-3.

Medlemsfrågor redovisas

 1. Frågor (icke personliga) som ställts av medlemmar bör redovisas av HSB Malmö på HSB Malmös webbplats tillsammans med av HSB Malmö givna svar
  så att alla kan dra nytta av svaren som ges, och så att frågor/svar inte behöver upprepas hela tiden.

 2. Frågor och svar läggs ut om medlem begär detta
  Om en medlem specifikt begär att fråga med svar ska läggas ut på HSB Malmös webbplats är HSB Malmö skyldig att göra detta.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #7-4.

Rätt att få svar!

Medlemmar ska inte bara ha rätt att ställa frågor. De ska också ha rätt att få svar!

Svaren som ges från HSB Malmö är ofta väldigt undermåliga. Vad skälen till detta är kan man tvista om länge, men det viktiga är att kvaliteten på de svar som HSB Malmö ger måste höjas avsevärt.
 1. Det förs in i HSB Malmös stadgar att medlemmar har rätt att få svar på de frågor som ställs, utom när det rör sig om affärskritiska frågor och frågor om andra enskilda medlemmar.

  I de fall HSB Malmö inte ger svar svar ska koden för föreningsstyrning följas;
  Följ, eller förklara!
  Dvs HSB Malmö ska detaljerat förklara för den som ställt frågan och konkret motivera varför svar inte ges.


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #8A

Fråga till styrelsen

 1. Vad var styrelsens konkreta syfte med att spärra stämmoprotokollet 2007 för utskrift?

  Vad var det som HSB Malmö var rädd för här?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #8B

Fråga till styrelsen

 1. Tycker HSB Malmös styrelse att det är rätt att spärra dokument för medlemmarna på HSB Malmös webbplats så att de inte kan skrivas ut?

  I vilka lägen anser HSB Malmö att detta kan vara befogat?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #8C

Fråga till styrelsen

 1. Tycker HSB Malmös styrelse att det är i linje med hur en demokratisk organisation ska fungera att spärra dokument för utskrift?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #8 (f.d. #151)

Ingen spärr för utskrift av information! + Format

Bakgrund:
Vi har kunnat konstatera att HSB Malmös styrelse på olika sätt försökt att försvåra informationsinhämtning för medlemmarna. Ett av kanske mest märkliga försöken till detta var att spärra stämmoprotokollet för årsstämman 2007 från utskrift.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Information som läggs ut på HSB:s webbplats får inte spärras för utskrift.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att information som publiceras på hemsidan ska publiceras på ett lämpligt sätt samt i ett standardiserat format.


Min kommentar till styrelsens svar:
Ett synnerligen meningslöst svar på denna motion där styrelsen som vanligt vill göra allt för att undvika att det krav ställs på styrelsen.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
8. Motion kring handlingar

Det är styrelsens uppfattning att information som publiceras på hemsidan ska publiceras på ett lämpligt sätt samt i ett standardiserat format.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #8-2

Format

 1. I de fall PDF-filer används ska HSB Malmö eftersträva att dessa så ofta som möjligt ligger tillsammans med "vanlig" text (ASCII) alternativt rtf/doc-dokument i standardformat, med likadant innehåll.

 2. MS-Office dokument ska aldrig läggas ut enbart i dessa format eftersom alla inte har Word, Excel, etc.

 3. Detta läggs snarast till i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #9

Informationsmaterial till webben

Bakgrund:
Den information som kommer medlemmarna till del från HSB är försvinnande liten. Medan HSB använder en stor del av medlemmarnas pengar till att begränsa informationsflödet från HSB (HSB anser sig tydligen vara i större behov av att hemlighålla information än t.ex. SÄPO) så tycks inga pengar eller resurser avsättas för att se till så medlemmarna får information, så att de därmed engageras i verksamheten.

Om någon av HSB Malmös medlemmar får information så är det styrelserna (som sällan för denna information vidare, vilket vi alla känner till). Jag anser att denna lilla mängd information till styrelserna inte behöver sekretessbeläggas, utan den kan precis lika gärna komma alla medlemmar till del, för att därmed bidraga till ett ökat engagemang inom HSB Malmö.

Jag önskar att allt informationsmaterial som styrelser och övriga förtroendevalda får från HSB ska läggas ut i oredigerad form på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan ta del av materialet.
 • Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag?
Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DENNA FRÅGA !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Så mycket som möjligt av det informationsmaterial som styrelser och övriga förtroendevalda får från HSB ska omedelbart börja läggas ut i oredigerad form på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan ta del av materialet.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på lämpligt sätt publicera den information som förtroendevalda har behov av att få. Det är sedan upp till varje förtroendevald att delge sina uppdragsgivare denna information.


Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Frågor till styrelsen:
- Vad innebär formuleringen "information som förtroendevalda har behov av att få"?

- "Publicera"... var?
Det ska vara öppet på HSB Malmös webbplats!

Meningen med denna motion var att medlemmar inte ska behöva drabbas av styrelser som är dåliga på att informera sina medlemmar.

Därför ska informationsmaterialet läggas ut på HSB Malmös webbplats så att medlemmar ges en möjlighet att få information även om deras styrelser inte sköter medlemsinformationen på bästa sätt. Naturligtvis ersätter detta inte styrelsernas skyldighet att informera, men det blir ett utmärkt komplement.


Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
9. Informationsmaterial till webben

Det är styrelsens avsikt att på lämpligt sätt publicera den information som förtroendevalda har behov av att få. Det är sedan upp till varje förtroendevald att delge sina uppdragsgivare denna information.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #10A

Fråga till styrelsen om ombud och biträde på brf-stämmor

 1. Hur försvarar HSB att en styrelse helt fritt (utan något som helst stöd i varken lag eller stadgar för detta) får ta med sig vem som helst, t.ex. advokater, så som t.ex. styrelsen i min förening gjort, medan medlemmarna ska sakna denna rättighet?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #10B

Fråga till styrelsen om ombud och biträde på brf-stämmor

 1. Varför denna gravt allvarliga särbehandling av medlemmar, avseende ombud och biträde, där i praktiken ett regelverk gäller för styrelsen och ett annat för övriga medlemmar?

  Alltså trots att det gällande regelverket här är exakt detsamma för styrelse som för övriga medlemmar!

  HSB tycks understödja denna särbehandling inte bara i min brf, utan i samtliga brf:ar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #10C

Fråga till styrelsen om ombud och biträde på brf-stämmor

 1. Tycker HSB Malmös styrelse att det, med HSB:s märkliga definitioner och tolkningar av stadgar, är bra att medlemmarna i detta avseende är helt rättslösa genom att de inte ska få göra vad styrelserna tar sig rätten att göra?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #10D

Fråga till styrelsen om ombud och biträde på brf-stämmor

 1. Tycker HSB Malmös styrelse att denna av HSB egenmäktigt satta begränsning av medlemmarnas rättigheter är demokratisk?

  Det skulle vara jättebra om HSB Malmös styrelse i sitt svar undanhåller sig från att svara att varje brf själv bestämmer detta. Så är det inte! Det är HSB som sätter upp regelverk och det är HSB som gjort dessa tolkningar åt medlemmarna. Så har det varit i alla år.

  Detta bevisas bl.a. av att HSB Malmös egen jurist på en stämma i Brf Lutan bestämde detta helt på egen hand för föreningen! Precis som det ALLTID fungerar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #10E

Frågor till styrelsen

 1. Ser HSB Malmös styrelse något hinder för att en medlem i en HSB-brf deltar som ombud/biträde i en annan HSB-brf?
  Alltså helt bortsett från vad stadgar säger eller inte säger!


 2. I så fall exakt vad?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #10F

Fråga till styrelsen

 1. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att verka för att snarast se till så att det skrivs in i stadgarna (såväl brf-stadgarna som HSB-föreningens stadgar) att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst?
  (Oavsett region naturligtvis, men framför allt inom samma region.)

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #10G

Fråga till styrelsen

 1. Om HSB Malmö vill verka för demokrati, öppenhet och insyn samt följa värderingarna i ETHOS samt HSB:s nya kod för föreningsstyrning så måste det väl vara viktigt för HSB Malmös styrelse att se till så att HSB-medlemmar kan agera ombud och biträden i andra HSB-föreningar än sin egen?

  Håller inte HSB Malmös styrelse med om detta?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #10 (f.d. #19)

Ombud/biträde i valfri HSB-brf

Bakgrund:

Infam tolkning av HSB
HSB Malmö, precis som HSB Riksförbund och nästan alla HSB regionföreningar (jag har ställt frågan till alla HSB-föreningar i Sverige och fått svar från i princip alla föreningar), tolkar HSB:s normalstadgar som att en medlem bara får agera ombud/biträde i sin egen förening. Detta är en så otroligt infam tolkning att det är svårt att förstå att någon ens vågar dra ett löjes skimmer över sig själv och organisationen med ett så genomdumt påstående.

Vem som helst med det minsta sunt förnuft begriper naturligtvis att det inte är särskilt stor vits med att agera biträde i sin egen förening.
Det behövs självfallet ingen fullmakt för att få närvara på stämman i sin egen förening!

HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh säger till mig att HSB inte vill att en medlem ska ha möjlighet att t.ex. ta med sig en advokat på en stämma, men det är ju bara ett synnerligen dumt och odemokratiskt argument. Eller hur?

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Hur försvarar HSB att en styrelse helt fritt (utan något som helst stöd i varken lag eller stadgar för detta) får ta med sig vem som helst, t.ex. advokater, så som t.ex. styrelsen i min förening gjort, medan medlemmarna ska sakna denna rättighet?

 2. Varför denna gravt allvarliga särbehandling av medlemmar?

 3. Tycker HSB Malmös styrelse att det, med HSB:s märkliga definitioner och tolkningar av stadgar, är bra att medlemmarna i detta avseende är helt rättslösa?

 4. Tycker HSB Malmös styrelse att denna av HSB egenmäktigt satta begränsning av medlemmarnas rättigheter är demokratisk?
Se denna sida för vad som eg. gäller idag; http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm.
Som alla kan se på denna webbsida så har HSB fullt medvetet tagit fram normalstadgar som ska göra att HSB kan göra fria och olika tolkningar för varje situation som uppstår, beroende på vilket som passar HSB bäst för varje tillfälle.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Ser HSB Malmös styrelse något hinder för att en medlem i en HSB-brf deltar som ombud/biträde i en annan HSB-brf, alltså helt bortsett från vad stadgar säger eller inte säger?

 2. I så fall exakt vad?

 3. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att verka för att snarast se till så att det skrivs in i stadgarna (såväl brf-stadgarna som HSB-föreningens stadgar) att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (oavsett region naturligtvis, men i första hand inom samma region)?

 4. Om HSB Malmö vill verka för demokrati, öppenhet och insyn samt följa värderingarna i ETHOS samt HSB:s nya kod för föreningsstyrning så måste det väl vara viktigt för HSB Malmös styrelse att se till så att HSB-medlemmar kan agera ombud och biträden i andra HSB-föreningar än sin egen? Tycker inte HSB Malmös styrelse så?
Hur HSB Malmö lurar medlemmarna
När HSB Malmös chefsjurist Stellan Håkansson med uppenbart nöjd min lyckas lura medlemmarna i en Malmö-brf att stadgarna säger att man bara får vara biträde i sin egen förening (vilket bevisligen stadgarna inte alls säger!) så är det inte utan att man undrar om HSB lever i tron att medlemmarna är till för HSB i stället för tvärtom.

HSB lyckades den gången (som brukligt är) att sänka demokratin och inskränka enskilda medlemmars rättigheter. HSB fick stämman att tro att reglerna är så odemokratiska att HSB hade rätt att förvisa biträdet (mig) i denna förening. Men nu är det hög tid att visa HSB Malmö vem som bestämmer. Det är inte HSB Malmö, utan det måste i stället vara sunt tänkande medlemmar som inte accepterar att HSB kränker enskilda medlemmarnas rättigheter!

Not.
Börje Nilsson ("Medlem och information") på HSB Malmö skriver;

"Det bjuds i denna tid också stunder till eftertanke då vardagen kanske inte rusar iväg lika hektiskt. När man läser det som skrivits i Sydsvenskan artiklar behöver man kanske fundera över om det finns saker att utveckla för att HSB skall uppfattas som den trygga, demokratiska organisation vi är".

Hög tid för HSB Malmö att visa att HSB Malmö står för vad de säger!

F.d. VD skriver;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals (där t.ex. diskussion i forum inte tillåts), hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än vad HSB-organisationen är?

Fråga till HSB Malmös styrelse:
Tycker inte HSB Malmös styrelse att HSB Malmö borde föregå med gott exempel i denna fråga?

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ DESSA FRÅGOR !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (t.o.m. oavsett region).

  Denna information läggs även ut på HSB Malmös webbplats.

  Detta måste självfallet protokollföras, precis som alla andra beslut.
OBS!
HSB Malmös styrelse kommer här att försöka svara något undvikande i stil med att det är upp till varje brf att ändra sina stadgar, men det är inte vad denna motion handlar om. Det handlar om att HSB Malmös styrelse klargör sin inställning och aktivt påverkar brf:ar och styrelser att bli lite mer demokratiska.Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är medlemmarna som ska utöva sitt inflytande på brf:ars stämmor. Stämman är ingen domstol utan ett demokratiskt forum, där stämman fattar besluten genom någon form av röstning. Tanken med ett sådant demokratiskt forum är just att man som lekman inför övriga lekmän på stämman ska tala för sin sak och kunna presentera de argument och ståndpunkter man har utan att behöva anlita ett juridiskt ombud.


Min kommentar till styrelsens svar:

Frågor till HSB Malmös styrelse:
- Vad har att medlemmarna ska utöva inflytande på föreningarnas stämmor med motionen att göra?

- Vem har sagt att stämman är en domstol, och vad har detta med motionen att göra?

- Vad har att stämman fattar beslut genom någon form av röstning - som vi förhoppningsvis alla vet - med motionen att göra?

Är det styrelsens uppfattning att stämman är ett demokratiskt forum bara så länge det är styrelsen som har rätt att ha med sig juridiska ombud i mängder på stämman?
För det är nämligen exakt vad styrelsen säger här!!!

HSB Malmös styrelse ville inte svara på fråga 1-4 samt a-d i motionen (enligt yrkande).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
10. Ombud/biträde i valfri HSB-bostadsrättsförening

Det är styrelsens uppfattning att det är medlemmarna som ska utöva sitt inflytande på bostadsrättsföreningarnas stämmor. Stämman är ingen domstol utan ett demokratiskt forum, där stämman fattar besluten genom någon form av röstning. Tanken med ett sådant demokratiskt forum är just att man som lekman inför övriga lekmän på stämman ska tala för sin sak och kunna presentera de argument och ståndpunkter man har utan att behöva anlita ett juridiskt ombud.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #10-2.

Ändring av stadgar för brf:ar om ombud/biträde

 1. HSB Malmös styrelse ska aktivt verka för att brf:arna ändrar sina stadgar (även på förbundsnivå, normalstadgarna) så att det klargörs helt även i brf-stadgarna att ombud/biträde kan fungera i valfri HSB-brf.

 2. Hur arbetet fortlöper med detta redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #11A

Fråga till styrelsen

 1. Är HSB Malmös styrelse medveten om att en styrelse har exakt lika lite stöd i lagen att till en stämma ta med sig extarna juridiskt kunniga personer eller experter som en "vanlig" medlem har?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #11B

Fråga till styrelsen

 1. Kommer HSB Malmös styrelse att verka för att det i demokratisk ordning ska bli möjligt för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer (experter) till sin brf:s stämma (precis som styrelser alltid kunnat göra, och har gjort), även om detta biträde inte är medlem i HSB?

 2. Om nej, varför?

 3. Om ja, hur och när?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #11 (f.d. #20)

Utökning av medlemmarnas rättigheter

Bakgrund:
Som medlem i en brf har man nästintill inga rättigheter. Det har bostadsorganisationerna sett till även genom de lagar som de varit med om att ta fram. En av de mest grundläggande demokratiska bitarna som saknas inom HSB är medlemmens uttalade rätt att ta med sig en juridiskt kunnig person (eller expert inom något speciellt område) till stämman som stöd för sina åsikter.

Enlig lag och stadgar har styrelsen inte mer rätt att göra detta än vad den enskilda medlemmen har. Men styrelser har bara tagit sig denna rätt för att det inte finns medlemmar som kan regelverket, och som därför inte förstår att detta inte låter sig göras.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf ska kunna ta med sig en expert eller juridiskt kunnig person - som ej är medlem i HSB - på en stämma som biträde (precis som styrelser tagit sig friheten att göra under alla tidigare år).

 2. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf ska kunna anlita en juridiskt kunnig person alternativt expert - som ej är HSB-medlem - att agera ombud på stämman.

 3. Likhetsprincipen gäller - samma regel för medlem som för styrelse
  Det klargörs på stämman av HSB Malmös styrelse att om en medlem inte har rätt att ta med sig en juridiskt kunnig eller expert inom ett visst område på stämman så har styrelsen heller inte denna rätt, enligt hur regelverket ser ut idag.


  Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Malmös webbplats.
HSB Malmös styrelse kan här inte svara något undvikande i stil med att det är upp till varje brf att ändra sina stadgar eftersom det inte är vad denna motion handlar om. Det handlar om att HSB Malmös styrelse klargör sin inställning och aktivt påverkar brf:ar och styrelser att bli lite mer demokratiska.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om "#19 Ombud/biträde i valfri HSB-brf".
Motivering: Se Motion om "#19 Ombud/biträde i valfri HSB-brf".


I svaret till motion 19 finns det bara en utläggning om något som inte är relevant för motionen, precis som för denna motion;
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är medlemmarna som ska utöva sitt inflytande på brf:ars stämmor. Stämman är ingen domstol utan ett demokratiskt forum, där stämman fattar besluten genom någon form av röstning. Tanken med ett sådant demokratiskt forum är just att man som lekman inför övriga lekmän på stämman ska tala för sin sak och kunna presentera de argument och ståndpunkter man har utan att behöva anlita ett juridiskt ombud.


Min kommentar till styrelsens svar:
HSB Malmös styrelse har undvikit att kommentera denna motions yrkanden.

Notera hur styrelsen struntat i att besvara frågorna i denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
11. Utökning av medlemmarnas rättigheter

Det är styrelsens uppfattning att det är medlemmarna som ska utöva sitt inflytande på bostadsrättsföreningarnas stämmor. Stämman är ingen domstol utan ett demokratiskt forum, där stämman fattar besluten genom någon form av röstning. Tanken med ett sådant demokratiskt forum är just att man som lekman inför övriga lekmän på stämman ska tala för sin sak och kunna presentera de argument och ståndpunkter man har utan att behöva anlita ett juridiskt ombud.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #11-2

Bostadsrättsföreningarna måste ändra sina stadgar

 1. Det klargörs på stämman av HSB Malmös styrelse att alla brf:ar snarast bör ändra sina stadgar så att det fastställs även i brf-stadgarna att såväl styrelser som medlemmar får ta med sig juridiskt kunniga personer eller experter på stämman (som t.ex. kan värna om de enskilda medlemmarnas rättigheter), även om de inte är medlemmar i HSB.

  Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #11-3

Juridiskt kunnigt externt biträde tillåtet i bostadsrättsföreningarna

 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart och aktivt löpande verka för att det i demokratisk ordning förs in i alla brf-stadgar att det är fullt tillåtet för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer/experter till sin brf:s stämma, även om detta biträde inte är medlem i HSB.

  Detta görs bl.a. genom frekvent information från HSB Malmö till inte bara styrelser utan även till enskilda medlemmar om att stadgarna måste justeras på denna punkt.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!

MOTION #11-4

Fullmäktige kan ta med sig juridiskt kunnig externt biträde

 1. Fullmäktigeledamöter ska ha rätt att ta med sig "utomstående" till HSB Malmös fullmäktigesammanträde, som juridiskt kunnig, alternativt expert, i form av biträde, även om stämman skulle vara stängd för andra än fullmäktige.

  Det förs snarast in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #12 (f.d. #22)

Information till medlemmarna

Bakgrund:
HSB har en del informationsmaterial för vad som gäller inom HSB och tips till medlemmar. Detta finns till försäljning trots att det är information som i högsta grad borde finnas gratis tillgängligt för alla medlemmar.

Om HSB vill utge sig för att vara en demokratisk medlemsorganisation så ska HSB inte tjäna pengar på att medlemmarna får information om vad som gäller i en bostadsrättsförening eller vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem.
Och informationen till medlemmarna ska inte begränsas genom att medlemmarna måste betala för att få dylik information!
Som det är idag så har HSB ett antal informationsblad och dylikt som brf:arna kan beställa.

Men varför hänger HSB inte med i utvecklingen och lägger ut all denna information på sin i övrigt nästan totalt informationslösa webbsajt (med en inom parantes sagt fullständigt oanvändbar sökfunktion)?

I en kooperativ organisation som HSB så ska det inte bara vara vissa förunnat att få tillgång till information om vad som gäller inom organisationen. Detta är synnerligen odemokratiskt!

För de brf:ar eller medlemmar som fortfarande vill beställa skriftligt material i pappersform så finns det naturligtvis inget hinder för detta, bara för att det också finns på Internet.

FÖRSLAG 1:
Jag föreslår att HSB Malmö lägger ut all skriftlig information på sin webbplats som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening.
T.ex.;
 • Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser årsredovisningen (9,50:- + moms & frakt)
 • Vem ska underhålla bostadsrätten? (8,00:- + moms & frakt)
 • Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar (9,50:- + moms & frakt)
 • Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad (9,50:- + moms & frakt)
 • Här ska vi trivas (9,50:- + moms & frakt)
 • Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende
 • "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
 • Tolkning av HSB:s mönsterstadgar §14
 • Vem betalar vattenskadorna?
 • Och allt annat.
FÖRSLAG 2:
Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB:s webbplats ("Bostadsrättsjuridik", etc).

Fråga till HSB Malmö:
 • Kommer HSB Malmö att följa mina förslag enligt ovan (i enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS), eller vad har HSB Malmö att opponera mot dessa?
Not.
F.d. VD skriver;
"Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man har inflytande över sitt boende".
Men medlemmarna behöver inte bara inflytande i sin brf utan även i HSB. Utan information från HSB så begränsas emellertid medlemmarnas inflytande avsevärt bara genom detta.

HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Extrafrågor ej hörande till övriga frågor;
Sedan undrar jag över det som lagts ut på HSB Malmös webbplats;
"Bostadsrättsföreningen vill att HSB Malmös årsmöte den 26 april skall göras om då de anser att ett antal felaktigheter har begåtts, bland annat att stämman var öppen för andra än fullmäktigeledamöterna."

1. Var står detta i klandret?
Var och en som är läskunnig och som läser klandret kan direkt se att det inte finns någon möjlighet att ens kunna göra denna tolkning att Brf Misteln vill begränsa öppenheten.
Det går helt enkelt inte att göra denna tolkning hur mycket man än anstränger sig för att vilja ha det till att detta skulle vara vad som sägs i klandret.
2. Har HSB Malmö för avsikt att å det snaraste gå ut och tydligt dementera denna uppgift från er?
3. Har ni frågat Brf. Misteln om det är detta Brf Misteln avser (för de som skrivit klandret vet väl bäst vad de klandrat, eller?), och har då Brf Misteln sagt att Brf Misteln vill begränsa öppenheten?
Jag som har läst klandret (och dessutom är läskunnig) kan se att Brf Misteln tvärtom vill utöka öppenheten!
4. Exakt vad finns det att förhandla om i Malmö Tingsrätt?
b. Bör inte HSB Malmö gå ut till medlemmarna och informera dem om vad HSB Malmö kan tänkas vilja förhandla om?


Svar från HSB Malmös styrelse den 16/10 2007 på ovanstående frågeställning:
"Då det gäller den stämningsansökan som är inlämnad till Malmö Tingsrätt från bostadsrättsföreningen Misteln i Malmö vill jag inte genom svar föregripa tingsrättens agenda"
Min kommentar till styrelsens märkliga svar: Eh???

Jag yrkar att stämman beslutar följande;
 1. HSB Malmö ska lägga ut allt skriftligt informationsmaterial på HSB Malmös webbplats som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening.
  Exempel;
  • Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser årsredovisningen
  • Vem ska underhålla bostadsrätten?
  • Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar
  • Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad
  • Här ska vi trivas
  • Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende
  • "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
  • Tolkning av HSB:s mönsterstadgar §14
  • Vem betalar vattenskadorna?


 2. Ett formulär byggs upp i samband med detta och läggs ut på HSB Malmös webbplats så att medlemmarna kan ge sina synpunkter och frågor på innehållet i dessa skrifter.

 3. Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att det på HSB Malmös hemsida ska finnas lämpliga, nedladdningsbara skrifter samtidigt som sidan ska vara ett levande kommunikationsverktyg för medlemmarna.
En tanke med våra utbildningar är att man under utbildningen ska kunna diskutera ämnet med både lärare och medstuderande. Om man endast laddar ner dokument så tappas detta viktiga moment i utbildningen.


Min kommentar till styrelsens svar:
Detta svar känns lite ologiskt;
"Om man endast laddar ner dokument så tappas detta viktiga moment i utbildningen".

Fråga till styrelsen:
Varför skulle Kalle inte kunna diskutera ämnet med lärare/medstuderande bara för att han kan ladda ner ett dokument från HSB Malmös webbplats?

Styrelsen har i sitt svar i princip inte ens berört denna motion, men framförallt inte det första yrkandet.

Vad blev resultatet av styrelsens avsikt att skrifter skulle läggas ut på HSB Malmös webbplats?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
12. Information till medlemmarna

HSB Malmös hemsida har genomgått flera förbättringar sedan 2008 och är idag ett kommunikationsverktyg för medlemmarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #12-2

Öppet kursmaterial

 1. Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB Malmös webbplats;
  - Introduktionskurs - för dig som är nybliven förtroendevald
  - Aktivt styrelsearbete, grundkurs för styrelser och styrelseledamöter
  - Att skriva protokoll
  - Ekonomisk grundkurs för icke-ekonomer
  - Ekonomiska rutiner och rapporter
  - Valberedningskurs
  - Studieorganisatörskurs
  - Medlemskommunikation
  - Stadgeenlig besiktning
  - Energi- och miljökurs
  - Aktivt styrelsearbete, grundkurs för styrelser och styrelseledamöter
  - Revisionskurs
  - Styrelsejuridik
  - Bostadsrättsjuridik
  - etc.

 2. Ett formulär byggs upp i samband med detta och läggs ut på HSB Malmös webbplats så att medlemmarna kan ge sina synpunkter och frågor på innehållet i detta utbildningsmaterial.

 3. Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #13A

Fråga till styrelsen

 1. Kommer HSB Malmös styrelse att lägga ut information på HSB Malmös annars väldigt torftiga webbplats så att medlemmarna kan se bl.a.;
  a. När nästa ordinarie styrelsemöte är.
  b. När nästa extra styrelsemöte är.
  c. När tidigare styrelsemöten varit.
  d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte.
  e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande).
  f. Vilka beslut som tagits (övergripande).
  g. När nästa arbetsmöte är och vad det ska behandla?
  h. Vilka som deltagit på respektive arbetsmöte?

 2. Om det är någon av ovanstående punkter (a-h) som HSB Malmös styrelse inte vill lägga ut på HSB Malmös webbplats så vill jag be om en specifik förklaring (alltså ej i generella termer) för varje punkt om anledningen till detta!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #13 (f.d. #24)

Information om när styrelsen har sina styrelsemöten

Bakgrund:
Jag vill i egenskap av delägare i HSB Malmö se när HSB Malmös styrelse har sina styrelsemöten och vad det beslutas om.

Detta borde vara en ren självklarhet och speciellt nu med tanke på den öppenhet och insyn som gäller enligt ETHOS (Engagemang,
Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, Samverkan, där HSB påstår att den viktigaste punkten är "Trygghet"... man kan undra varför) och HSB:s nya kod för föreningsstyrning.

En av fördelarna med en redovisning av styrelsemöten är att medlemmarna kan se om de frågor de tagit upp med styrelsen tagits upp för behandling av styrelsen.
Detta är alltså ett av de absolut viktigaste stegen som kan tas mot en demokratisk miljö inom HSB !!! Vill styrelsen verka för en demokratisering av HSB Malmö?

HSB Malmös styrelse måste vara ett föredöme för brf-styrelserna
HSB Malmös styrelse måste agera som ett föredöme för brf:arna, annars kommer dessa aldrig heller att demokratiseras.

Om HSB Malmös styrelse skulle motsätta sig denna motion så måste medlemmarna börja reagera på hur det går till. Att styrelsen ska redovisa sina styrelsemöte för alla medlemmar torde vara en självklarhet för alla i en demokratisk och medlemsägd organisation.
Det är således dessutom teoretiskt omöjligt för stämman att avslå denna motion, och det skulle verkligen vara ett stort nederlag för demokratin som så skulle ske.

Not.
F.d. VD skriver;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".


Se HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras".


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart lägga ut information (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker) på HSB Malmös hemsida så att medlemmar kan se bl.a.;
  a. När nästa ordinarie styrelsemöte är.
  b. När nästa extra styrelsemöte är.
  c. När tidigare styrelsemöten varit.
  d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte.
  e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande).
  f. Vilka beslut som tagits (övergripande).
  g. När nästa arbetsmöte är och vad som ska behandlas där.
  h. Vilka som deltagit på respektive arbetsmöte.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida via nyhetsbrev informera om styrelsen, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen vill tillkännage medlemmarna.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Styrelsens svar är alltså samma som att styrelsen godkänner motionen för vissa delar, exklusive att styrelsen ska informera medlemmarna om;
- vem som deltagit på styrelsemöte (vilket är i enlighet med HSB:s kod)
- vad som behandlats på styrelsemöte (övergripande)
- vilka beslut som tagits (övergripande)
samt att informationen ska läggas ut på ett tydligt sätt?


Notera att styrelsen struntade i att besvara frågorna i motionen.

Vad blev den konkreta förbättringen mot tidigare?

Hur många nyhetsbrev har HSB Malmös styrelse lagt ut efter årsstämman 2008?

Svar = endast 3 stycken nyhetsbrev, varav 2 mycket korta och intetsägande!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
13. Information om när styrelsen har sina styrelsemöten

Styrelsens informerar på HSB Malmös hemsida om såväl avslutade som pågående och kommande aktiviteter samt om annat som styrelsen vill tillkännage medlemmarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #14A

Frågor till HSB Malmös styrelse

Vid möte den 15 augusti 2007 mellan mig samt Brf Misteln och hela HSB Malmös styrelse (inkl. arbetstagarrepresentanter samt HSB Malmös VD och HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh) så utlovade HSB Malmös styrelse klart och tydligt att HSB Malmö fortsättningsvis skulle bekräfta att de mottagit skrivelser som kommit in till HSB Malmö.

Detta löfte bröt styrelsen efter bara någon vecka!
 1. Vad är det som gör att HSB Malmös styrelse anser sig att kunna bryta sina löften på detta allvarliga sätt?

  I styrelsens svar till motion #38 skriver styrelsen själv;
  "Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande, oavsett om det är skriftligt eller muntligt".
  Anser sig styrelsen stå över detta regelverk?

 2. Tycker HSB Malmös styrelse att styrelsen inte behöver följa de löften som HSB Malmös styrelse ger?

 3. Detta flagranta löftesbrott är inte precis det första från HSB Malmös styrelse.

  Hur tror styrelsen att styrelsens löftesbrott påverkar förtroendet för styrelsen?

  Tror HSB Malmös styrelse att dessa löftesbrott är positivt för HSB-organisationen?

 4. Kan HSB Malmös styrelseledamöter i alla fall vara så rakryggade att styelsen här öppet och tydligt erkänner detta löftesbrott?

Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse inte på något sätt försöker förneka detta löftesbrott eftersom det bara gör situationen t.o.m. mycket allvarligare än vad den redan är.

Vi var väldigt många vittnen till styrelsens löfte att bekräfta skrivelser så det blir bara av denna anledning omöjligt för styrelsen att försöka förenka vad som verkligen hänt.

Vad säger ni om detta;
- Maj-Britt Thulin,
- Olle Strand,
- Anders Lundberg,
som var några av dem som gav detta löfte om bekräftelser av skrivelser?

Om HSB Malmös styrelse här inte öppet erkänner att de brutit sitt löfte om bekräftelse av skrivelser så kommer jag att presentera alla bevis för detta löftesbrott inför hela Sverige på min webbbplats samt i motion till nästa stämma.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #14 (f.d. #26)

Bekräftelse från HSB Malmö av mottagande av motioner

Bakgrund:
Det är inte helt lätt att få bekräftelser på mottagandet av skrivelser, varken från HSB Malmös styrelse eller tjänstemännen på HSB Malmö. Man vet inte om anledningen till att man inte får något svar är för att de inte tagit emot skrivelsen, för att de inte är på plats, eller om det är för att de helt enkelt struntar i att svara, enligt hur det som regel är. Särskilt viktigt är att få bekräftelse på mottagande av motioner.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Varför har HSB Malmö aldrig bekräftat att de tagit emot motioner från medlemmarna?
 2. Kan HSB Malmö utlova att alla som skickar in motioner till HSB Malmö i fortsättningen omedelbart får en skriftlig bekräftelse på exakt vad som tagits emot?
 3. Kommer HSB Malmö att se till så att det förs in i stadgarna att HSB Malmö måste bekräfta alla skrivelser?
OBS!
Jag har fler förslag på stadgeändringar och HSB Malmö borde lämpligen gå ut med en allmän förfrågan (årligen) om vilka önskemål på stadgeändringar som finns bland medlemmarna, så att dagens luddiga stadgar kan förändras till något som är till nytta för alla.
 • Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag?
Att bekräfta mottagandet av skrivelser är endast normalt hyfs
Jag tycker det hör till vanligt normalt hyfs att man i en organisation som HSB gör en så enkel sak som att bekräfta att man tagit emot skrivelser, och speciellt för något så viktigt som motioner.

Eftersom HSB dock inte gör detta (och HSB "glömt" att föra in även detta i ETHOS och sin etiska kod för föreningsstyrning) så är det viktigt att det fastställs i stadgar att skrivelser ska bekräftas, så att denna fråga aldrig mer behöver dryftas.

HSB Malmös styrelse bryter sitt löfte att bekräfta skrivelser
Vid möte den 15 augusti 2007 med HSB Malmös styrelse så utlovade styrelsen att HSB Malmö skulle börja bekräfta att de mottagit skrivelser som kommit in till HSB Malmö.

Tidigare har HSB Malmös styrelse inte bekräftat mottagandet av skrivelser ens om detta begärts (ej heller av motioner eller annat).

Detta löfte från HSB Malmös styrelse bröt styrelsen bara efter ett par veckor!
Detta löftesbrott (bara ett av många) visar hur viktigt det är att allt förs in i stadgar!

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ OVANSTÅENDE FRÅGESTÄLLNING !!!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska alltid bekräfta mottagna motioner och det ska göras omedelbart vid inlämnandet (under arbetstid).

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att motioner till HSB Malmö också formellt ska bekräftas till avsändaren när de har mottagits.
Detta kan dock av praktiska skäl inte gälla alla skrivelser, vilket motionären skriver i sin motion.


Min kommentar till styrelsens svar:
Notera hur styrelsen undviker att svara på frågor, samt efterföljande förslag, i motionen.

Jag har nu justerat denna motion till att bara gälla bekräftelse av motioner, men:
- Av vilka praktiska skäl kan inte alla skrivelser (mail) bekräftas?
- Anser styrelsen att ägarna inte har rätt att veta om deras skrivelser kommit fram?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
14. Bekräftelse från HSB Malmö på mottagande av motioner

Motioner skickade till HSB Malmö bekräftas till avsändaren.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #14-2

Omedelbar redovisning av inkomna motioner

Efter att motionstiden gått ut 2008 så kom det olika bud om hur många motioner som lämnats in. Detta skapade onekligen misstanke om att något var fel. Efter motionstidens utgång så redovisades efterhand allt fler motioner av HSB Malmö, vilket bara kunde tolkas som att motioner tillkommit efter motionstidens utgång. Ingen förklaring gavs varken till de olika buden om antalet motioner eller varför motioner tillkom efterhand i listan över motioner.

Så får det inte gå till!
 1. Senast under första arbetsdagen efter motionstidens utgång ska det på HSB Malmös webbplats redovisas antalet motioner och vilka som lämnat in motioner (antal motioner per angiven motionär).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #15 (f.d. #30)

Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!

Bakgrund:
Se HSB:s kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf
HSB skriver i § 1.3.5;
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet".
HSB har därmed stärkt sin maktposition och rejält minskat demokratin.
HSB nämner inget om att alla personval rent logiskt självklart alltid ska ske genom sluten omröstning.

För att få igenom detta i respektive region i landet måste dock stadgarna ändras. Om det finns en enda fullmäktige i landet som röstar för denna förändring så är det skandal!

Det är viktigt att medlemmarna kräver svar från sina fullmäktige i föreningen över hur de kommer att rösta avseende koderna på HSB:s fullmäktigemöte om stadgeändringar.

De som kommer att rösta för stadgeändringar enligt följande paragraf (och vissa andra);
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet"
bör enligt min mening snarast sparkas som fullmäktige av medlemmarna, eftersom de inte ser till medlemmarnas bästa!

I demokratiska organisationer så stadgas det i stället;
"Val ska förrättas genom sluten röstning, om någon begär det".

Aktivt val är viktigt!
Personval ska självfallet alltid genomföras med sluten omröstning, inte minst eftersom alla då måste göra ett aktivt val, och förhoppningsvis tänker man efter lite mer då.

Jag vill att det förs in i stadgarna att personval på HSB Malmös stämmor alltid ska genomföras med "sluten" omröstning.
Och gärna att ett system tas fram så att det protokollförs och offentliggörs vilken förening/fullmäktigeledamot som har röstat på vem.
 • Hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta förslag, och kommer HSB Malmös styrelse att verka för att detta införs och att stadgarna ändras därefter?
Not.
I HSB Malmös årsredovisning 2006 skriver f.d. styrelseordförande följande;
"Nationellt har vi under året varit engagerade i att utveckla de etiska koder som ska vara vägledande för arbetet inom HSB. Avsikten är att det ska bli svårare att göra fel och vara enkelt att göra rätt".
samt
"Från HSB Malmö har ordförande Alf Gustavsson, vd Lars Danielsson och före detta vd Greg Dingizian ingått i ledningsgruppen, samt i arbetsgruppen för utformning av HSB-koderna".

HSB Malmö har alltså varit högst delaktiga i att ta fram bl.a. denna paragraf om röstning!

I årsredovisningen står det även;
Under 2005 har HSB Riksförbund inlett ett arbete med "kod för föreningsstyrning" som har sin grund i Svensk kod för bolagsstyrning. Avsikten ... är att skapa tydlighet och enkelhet i de grundläggande rutiner som gäller demokrati, ekonomi och kontroll över hur medlemmarnas medel förvaltas inom HSB:s föreningar liksom tydlighet i HSBs roll som kooperation.

INGET SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE PÅ OVANSTÅENDE FRÅGOR!!!

Denna motion ersätter min motion #12 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Personval ska alltid genomföras med sluten omröstning.

 2. Detta förs in i stadgarna för HSB Malmö.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om huruvida personval alltid ska förrättas genom sluten omröstning ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styrelsens svar:
Detta standardsvar till motionen tillför inget för någon.

Se även motion (#16) om mentometerknappar.

OBS! Detta är ett viktigt minoritetsskydd!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
15. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning

Varje föreningsstämma är suverän att bestämma den ordning som ska gälla i de aktuella punkterna, så även vid val.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #15-2

Ändring av brf-stadgar avseende sluten omröstning vid val

 1. HSB Malmös styrelse ska aktivt (och omedelbart/löpande) verka för att brf:arna inom HSB Malmö ska göra stadgeändringar om att personval alltid ska förrättas genom sluten omröstning.

 2. Hur arbetet med detta går redovisas för alla på HSB Malmös webbplats.
Här är risken stor att styrelsen gör det lätt för sig och bara svarar att detta är upp till de enskilda föreningar. Dylika svar är ej relevanta. HSB Malmö kan påverka, och det vet alla.
Då ska också HSB Malmö påverka för att föreningarna fungerar bättre. Detta är bara ett sätt av väldigt många som HSB Malmö kan skapa bättre fungerande bostadsrättsföreningar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #16 (f.d. #107)

Mentometerknappar vid röstning

Bakgrund:
Den förmodligen mest effektiva metoden för att förenkla och förbättra röstning är att använda sig av mentometerknappar.

Vad kan vara bättre än detta?
 1. Därmed kan röstningar genomföras utan att man så direkt påverkas av hur andra röstar.

 2. Räkningen av rösterna utförs inte av någon som kan vara partisk i frågan, dvs rösträkningen blir exakt och alla kan lita på resultatet.

 3. Det blir möjligt att kontrollera att endast röstberättigade röstar (i motsats till idag).

 4. Tidsbesparing! Rösträkningarna kan genomföras omedelbart, dvs snabb och enkel röstning i varje fråga och mycket tid sparas, med alla de positiva effekter detta medför.

 5. Det blir möjligt att registrera vem som röstat för vad. Som representanter för brf:arna ska fullmäktigeledamöterna rösta så som deras brf vill att de ska rösta. Detta har aldrig tidigare varit möjligt att kontrollera, men med ett mentometersystem öppnas dessa möjligheter.
Så här skriver Mentometer.nu;
"Ett mentometersystem är ett kraftfullt hjälpmedel för att effektivisera kommunikationen mellan föredragshållare och åhörare. Genom interaktiva frågor och påstående i din presentation behåller du publikens uppmärksamhet och intresse samtidigt som du har möjlighet att samla in värdefull information. Ett mentometersystem passar lika bra för det lilla mötet som på den stora konferensen.

Engagera deltagarna och involvera dem i presentationen
Ta reda på fakta innan du börjar och bekräfta förståelse innan du avslutar
Samla information om deltagarnas åsikter, kunskap, vanor
Samla data för rapportering och analyser
Segmentera data baserad på deltagarnas ålder, kön, utbildning, arbetsuppgifter etc
".

Ett startpaket innehållande 32 st trådlösa RF knappsatser, en USB-mottagare samt mjukvara kostar 13.000 kr. HSB Malmö behöver naturligtvis fler än så, men det visar att priset faktiskt är överkomligt, för att få en enorm förbättring av stämmorna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Mentometersystem ska användas på HSB Malmös stämmor, och i fortsättningen användas på alla stämmor vid röstningar!

  Ett system där man kan se hur respektive fullmäktigeledamot röstat är viktigt.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om ett interaktivt röstningssystem av typen ”mentometer” kan användas vid HSB Malmös stämmor i framtiden.


Min kommentar till styrelsens svar:

Frågor till styrelsen:
Det är ett väl genomtestat system, sedan många år tillbaka, som fungerar alldeles utmärkt överallt annars, så varför skulle det inte fungera just inom HSB Malmö?

Vad blev resultatet av styrelsens undersökning?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
16. Mentometerknappar vid omröstning

Det är styrelsens uppfattning att ett interaktivt röstningssystem av typen ”mentometer” inte kan användas vid HSB Malmös stämmor. Lösa mentometerknappar leder till en osäkerhet om vem som röstar, och fasta platser äventyrar anonymiteten, till exempel vid en sluten omröstning.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #17 (f.d. #94)

Fri placering på stämmor - en demokratifråga !

Bakgrund:
På HSB Malmös stämmor så har tidigare de som inte är ledamöter tvingats att sitta på speciell plats (längst bak). Om de vill sitta med ledamot i någon speciell förening (t.ex. sin egen) så lät det sig inte göras.

Jag förstår delvis tanken bakom en separat placering av icke fullmäktigeledamöter, men då får man helt enkelt fundera ut en annan lösning (vilket torde vara lätt).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De som inte är fullmäktigeledamöter ska inte tvingas sitta på speciella platser på HSB Malmös fullmäktigesammanträden. Det ska vara fri placering.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en stämma primärt är till för fullmäktigeledamöterna.
Även om en stämma kan vara intressant att följa för andra än fullmäktige, så vore det principiellt olämpligt att styra upp hur stämman ska genomföras med andras intressen i första hand och låta fullmäktigeledamöternas intressen komma i andra hand.


Min kommentar till styrelsens svar:
Rejält förvirrande svar. Styrelsen yrkar på avslag samtidigt som de instämmer i motionen.
Jag säger att styrelsen/HSB inte ska lägga sig i placeringen av deltagarna, och styrelsen håller med !!!

Inte ett ord i min motion handlar - om eller leder till - att fullmäktigeledamöternas intresse kommer i andra hand. Det är bara taget ur luften av styrelsen, och har ingen relevans för motionen mer än för att förvirra för stämman.

Alternativet skulle vara att stämman måste ajourneras i ett antal motioner - och i beslut som t.ex. vid val - för att fullmäktigeledamöter ska kunna diskutera med sina styrelseledamöter hur de ska rösta i de frågor som uppstår på stämman efter stämmans diskussion.

Det är naturligtvis helt orimligt och riskerar bara att dra ut på stämman i oändlighet.

Jag yrkar därför att stämman beslutar enligt min motion, vilket överensstämmer med hur styrelsen motiverat motionen trots styrelsens rekommendation till avslag

OBS! Trots styrelsens avslag blev det fri placering till årsstämman 2008.
Hur blir det 2009?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
17. Fri placering på stämmor - en demokratifråga

Det är styrelsens uppfattning att en stämma primärt är till för fullmäktigeledamöterna.

Även om en stämma kan vara intressant att följa för andra än fullmäktige, så vore det principiellt olämpligt att styra upp hur stämman ska genomföras med andras intressen i första hand och låta fullmäktigeledamöternas intressen komma i andra hand.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)