Hur HSB svarar på frågor från medlemmarna

När man ställer frågor till HSB Malmö så får man inte precis fullständiga svar. Oftast leder ett svar till en eller flera nya frågor. Frågorna skickas hej vilt runt i organisationen så man vet inte vem som kommer att svara (om överhuvudtaget) på frågor.
Blir frågorna sedan för komplicerade (läs "detaljerade") så blir svaren (som ni kan se nedan);
"Se stadgar och om det inte framgår där läs LEF".

Andra vanliga svar på frågor är;
"Jag ska skicka din fråga vidare i organisationen" (utan svar)
eller;
"tack för dina synpunkter" (utan svar).

Stellan Håkansson på HSB Malmö titulerar sig;
"Jur kand, Affärsområde Medlem och information".

Men Stellan Håkansson vägrar idag helt att svara på frågor från medlemmar, och denna HSB-anställda jurist inom "affärsområdet" Medlem och information (han tycks ha hamnat i helt fel avdelning) hänvisar bara frågor till HSB Riksförbunds telefonsupport.

Antingen lägger man ner detta "affärsområde", eller så börjar man svara på frågor, och informera medlemmar.

Anledningen till att det finns så många frågor är just att det inte finns någon information, och det mesta är fria tolkningar från HSB.

När det inte står något i stadgar eller lagar (eller om HSB:s stadgar bryter mot lagar, alternativt när HSB:s agerande bryter mot stadgar o/e lagar), då måste man väl som medlem ha rätt att fråga HSB hur HSB vill göra sina tolkningar... eller?


To: Jan Lindau
Sent: Thursday, April 12, 2007 6:09 PM
Subject: Stämmofråga.

Har enskild medlem rätt att deltaga på HSB Malmös årsstämma den 26 april 2007 ?

SVAR:

From: Stellan Håkansson
Sent: Friday, April 13, 2007 2:28 PM
Subject: Stämmofråga

HSB Malmös stadgar innehåller inga bestämmelser om närvarorätt för enskilda medlemmar.

Fullmäktigesammanträdet den 26 april 2007 kan dock besluta att enskilda medlemmar skall ha närvarorätt.

Stellan Håkansson
Jur kand
Affärsområde Medlem och information

Min kommentar:
Jasså? Stellan Håkansson menar alltså att fullmäktige kan ta ett beslut, så som gjordes på årsstämman 2007, om vilka som har närvarorätt, trots att detta inte är en punkt som ingår i kallelse/dagordning vilket direkt bryter mot §16 i HSB Malmös stadgar som säger: "Kallelse till fullmäktigesammanträde skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på sammanträdet".

Om Stellan Håkansson sedan brytt sig om att läsa HSB Malmös stadgar så står det i §19;
"Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot, VD, förtroenderåd, och revisorer samt representant för HSBs riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening.".
Stellan Håkansson känner tydligen inte till att man aldrig under några omständigheter kan ta beslut på en stämma om stadgarna ska gälla eller inte.

Skickat: den 16 april 2007 09:35
Till: Stellan Håkansson
Ämne: Närvarorätt på stämma 26/4-07

Hur har det i HSBs stadgar formulerats vilka som har närvarorätt på HSB Malmös årsstämma?

Har medlem som skrivit motion rätt att bevista stämman ?

Var i dagordningen finns punkten där man beslutar om att enskilda medlemmar har närvarorätt ?

Om stämman är offentlig är det då ingen skillnad på en medlem och en icke medlem när det gäller närvarorätten ?

SVAR:

From: Stellan Håkansson
Sent: Wednesday, April 18, 2007 3:49 PM
Subject: SV: Närvarorätt på stämma 26/4-07

Hur har det i HSBs stadgar formulerats vilka som har närvarorätt på HSB Malmös årsstämma?
Detta är en stadgefråga och framgår ur HSB Malmös stadgar §14: "Föreningsstämmans befogenheter skall utövas helt av fullmäktige” och § 19: ” Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot, VD, förtroenderåd och revisorer samt representant för HSB Riksförbund närvara och i protokollet anteckna sin mening”.

Min kommentar:
§ 14 som Stellan Håkansson refererar till har inte med frågan att göra om vem som har rätt att närvara på stämman!
När Stellan Håkansson refererar till §19 så säger han rakt ut att medlemmar som inte är fullmäktigeledamöter inte har rätt att närvara på HSB Malmös stämmor!
Det lustiga är att stadgarna också säger att t.ex. valberedningen (större delen av denna) inte har rätt att närvara på stämman. Ej heller får ett antal av de personer som HSB Malmö tagit med sig närvara. T.ex. mötesordföranden.


Har medlem som skrivit motion rätt att bevista stämman ?
Ja, om medlemmen är fullmäktigeledamot. I annat fall endast om fullmäktige bestämmer annat.

Min kommentar:
Tycker inte Stellan Håkansson det är lite underligt att medlemmar som motionerar till stämman kan stängas ute från stämman och förhindras att tala för sin motion?
Var har Stellan Håkansson fått det ifrån att fullmäktige äger rätten att besluta om motionärer ska få närvara på stämman? Det är bara något han tagit ur luften.
Så är regelverket inte alls utformat och som jurist på HSB borde man verkligen känna till en så elementär sak!


Var i dagordningen finns punkten där man beslutar om att enskilda medlemmar har närvarorätt ?
Det är ingen punkt i dagordningen utan det beslutet fattas i anslutning till öppnandet.

Min kommentar:
Stellan Håkansson måste nog gå en grundkurs i vad som gäller för stämmor! Det är enligt lag helt uteslutet att ta beslut på en stämma om punkten inte finns med i dagordningen!


Om stämman är offentlig är det då ingen skillnad på en medlem och en icke medlem när det gäller närvarorätten ?
Beslutar fullmäktige att stämman är öppen kan alla oaktat medlemskap i HSB delta, dock utan rösträtt.

Min kommentar:
Stellan Håkansson har inte ett rätt! Fullmäktige har inte rätt att överidda varken lag eller stadgar!

Dessutom säger han här att en medlem som ej är fullmäktigeledamot har yttranderätt. Detta trots att HSB Malmös styrelseordförande, Alf Gustavsson, inleder stämman med att ta ett beslut om att medlemmar som inte är fullmäktigeledamöter saknar yttranderätt. Antingen har styrelsen fel eller så har Stellan Håhkansson fel. Det är lika illa vilket som.


Stellan Håkansson
Jur kand
Affärsområde Medlem och information
To: Stellan Håkansson
Sent: Thursday, April 19, 2007 6:46 PM
Subject: Re: Närvarorätt på stämma 26/4-07

I anslutning till öppnandet så fattas beslut om vem som har närvarorätt skriver du i ditt svar.
Innan detta beslut fattas så får alltså enligt P 19 endast VD av tjänstemännen närvara vad vi kan utläsa av ditt svar.
Är detta korrekt uppfattat ?

Det är dessutom så att endast 1 representant från HSB Riksförbund får närvara fram till dess att fullmäktige fattat beslut om att stämman skall vara öppen. Är detta korrekt uppfattat ?

När väl stämman förklarats öppen så har alla som vill,tjänstemän,medlemmar och andra intresserade närvarorätt. Är detta korrekt uppfattat ?

SVAR:

From: Stellan Håkansson
Cc: Bengt Skånhamre
Sent: Monday, April 23, 2007 2:35 PM
Subject: SV: Närvarorätt på stämma 26/4-07

I anslutning till öppnandet så fattas beslut om vem som har närvarorätt.
Innan detta beslut fattas så får alltså enligt P 19 endast VD av tjänstemännen närvara.

Ja, på det sättet att anställda i HSB Malmö, som inte är fullmäktigeledamöter, inte har närvarorätt, om inte stämman beslutar annat.

Min kommentar:
Men snälla! Stämman får inte ta detta beslut!!! Se §19.


Det är dessutom så att endast 1 representant från HSB Riksförbund får närvara fram till dess att fullmäktige fattat beslut om att stämman skall vara öppen.
Nej, antalet representanter för HSB Riksförbund är inte begränsat i antal.

Min kommentar:
Jodå, Stellan Håkansson, antalet representanter är i allra högsta grad begränsat i stadgarna! Som framgår av dina tidigare svar så har du ju själv lyckats hitta §19 i stadgarna (som säger; "Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot, VD, förtroenderåd, och revisorer samt representant för HSBs riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening"). "Representant" är singularis!


När väl stämman förklarats öppen så har alla som vill, tjänstemän, medlemmar och andra intresserade närvarorätt.
Ja, under förutsättning att stämman inte beslutar om begränsningar i närvarorätten.

Min kommentar:
Det börjar bli lite tjatigt, men... Stämman får inte ta detta beslut!!! Stadgarna gäller. Inget annat!


Stellan Håkansson
Jur kand
Affärsområde Medlem och information

Nedanstående frågor kunde HSB Malmö inte svara på!

Skickat: den 24 april 2007 15:49
Till: Stellan Håkansson
Ämne: Stämmofrågor !

Med utgångspunkt från de svar som du lämnat på tidigare ställda frågor så har vi efter genomgång av svaren funnit en del nya frågor som vi anser betydelsefulla att få besvarade inför stämman den 26 april.

Har medlem som skrivit motion rätt att bevista stämman?
Ja, om medlemmen är fullmäktigeledamot. I annat fall endast om fullmäktige bestämmer annat.

Fråga: Enskild medlem har som framgår av motion nr 2 rätt att lämna motioner till stämman.
Medlem som skrivit motion har alltså rätt att bevista stämman om vederbörande är fullmäktigeledamot i annat fall inte. Har alltså medlem som inlämnat en motion inte rätt att föredra eller försvara denna motion om inte fullmäktige beslutar detta ? Om fullmäktige beslutat att närvorätt skall gälla har då motionären rätt att yttra sig ?

------------------------------------------------------------------------

Var i dagordningen finns punkten där man beslutar om att enskilda medlemmar har närvarorätt?
Det är ingen punkt i dagordningen utan det beslutet fattas i anslutning till öppnandet.

Fråga: Vilka andra ärenden kan det fattas beslut om som inte står på dagordningen ?
”Kallelse till fullmäktigesammanträde skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på sammanträdet” så står det i § 16 i HSB Malmö stadgar. I den kallelse som utgått gällande 2007 års stämma så finns ingen uppgift om ärende som som du åberopar gällande offentlig eller icke offentlig stämma.
Varför följs inte stadgarna i denna fråga ?

------------------------------------------------------------------------

Beslutar fullmäktige att stämman är öppen kan alla oaktat medlemskap i HSB delta, dock utan rösträtt.

Fråga: Om stämman är offentlig är det då ingen skillnad på en medlem och en icke medlem när det gäller närvarorätten ? Alternativt yttranderätten ?
------------------------------------------------------------------------

I anslutning till öppnandet så fattas beslut om vem som har närvarorätt. Innan detta beslut fattas så får alltså enligt P 19 endast VD av tjänstemännen närvara vad vi kan utläsa av ditt svar.
Ja, på det sättet att anställda i HSB Malmö, som inte är fullmäktigeledamöter, inte har närvarorätt, om inte stämman beslutar annat.

Fråga : Vem kontrollerar detta ? Är uppgifter på vem som närvarar på stämman innan beslut om offentlig stämma fattats tillgänglig i efterhand ? Är detta en officiell handling ?
------------------------------------------------------------------------

Det är dessutom så att endast 1 representant från HSB Riksförbund får närvara fram till dess att fullmäktige fattat beslut om att stämman skall vara öppen.
Nej, antalet representanter för HSB Riksförbund är inte begränsat i antal.

Fråga : I § 20 i stadgarna står det att "representant" från HSB Riksförbund får närvara och till protokollet anteckna sin mening.
Detta innebär enligt vårt sätt att läsa stadgarna att (en) representant är det som gäller i annat fall borde det väl stå representant(er) precis som när det gäller revisorer ?

------------------------------------------------------------------------

När väl stämman förklarats öppen så har alla som vill, tjänstemän,medlemmar och andra intresserade närvarorätt.
Ja, under förutsättning att stämman inte beslutar om begränsningar i närvarorätten.

Vår fråga : Återigen ett beslut som skall fattas utan att det framgår i kallelse eller dagordning?

Kan det i något läge vara så att tjänsteman (undantagen VD) som inte är fullmäktigeledamot har rätt att yttra sig på stämman men inte en medlem ? I vilka fall kan detta inträffa ?
To: Bengt Skånhamre
Cc: Lars Danielsson; Alf Gustavsson HSB Malmö; Börje Nilsson
Sent: Friday, June 01, 2007 2:51 PM
Subject: självsökande svar !

Nedanstående svar på tidigare ställda frågor fick jag av dig den 26 april. Jag har trots intensivt läsande av stadgar och LEF inte funnit svaren och ber dig därför att nu besvara frågorna gärna med hänvisning till paragrafer och kapitel i stadgar och LEF. Hänvisa också gärna till var tidigare svar finns.

Är detta sätt att svara medlemmar som ställer frågor en bruklig handläggning på HSB Malmö d.v.s att frågeställaren själv skall ta reda på svaren?
Vilka andra medlemmar eller medlemsföreningar har fått denna typen av svar ?


1.
Fråga: Enskild medlem har som framgår av motion nr 2 rätt att lämna motioner till stämman. Medlem som skrivit motion har alltså rätt att bevista stämman om vederbörande är fullmäktigeledamot i annat fall inte.
Har alltså medlem som inlämnat en motion inte rätt att föredra eller försvara denna motion om inte fullmäktige beslutar detta ?
Om fullmäktige beslutat att närvorätt skall gälla har då motionären rätt att yttra sig ?


Svar av HSB Malmös informationschef: Se tidigare svar.

2.
Fråga: Vilka andra ärenden kan det fattas beslut om som inte står på dagordningen ?

Svar av HSB Malmös informationschef: Se stadgar och om det inte framgår där läs LEF.

3.
Fråga: Varför följs inte stadgarna i denna fråga ?
Om stämman är offentlig är det då ingen skillnad på en medlem och en icke medlem när det gäller närvarorätten ? Alternativt yttranderätten ?


Svar av HSB Malmös informationschef: Se tidigare svar.

4.
Vår fråga : Vem kontrollerar detta ?
Är uppgifter på vem som närvarar på stämman innan beslut om offentlig stämma fattats tillgänglig i efterhand ?
Är detta en officiell handling ?


Svar av HSB Malmös informationschef: Se stadgar och om det inte framgår där läs LEF.

5.
Vår fråga: I § 20 i stadgarna står det att "representant" från HSB Riksförbund får närvara och till protokollet anteckna sin mening.
Detta innebär enligt vårt sätt att läsa stadgarna att (en) representant är det som gäller i annat fall borde det väl stå representant(er) precis som när det gäller revisorer ?


Svar av HSB Malmös informationschef: Se stadgar och om det inte framgår där läs LEF.

6.
Vår fråga: Återigen ett beslut som skall fattas utan att det framgår i kallelse eller dagordning?

Svar av HSB Malmös informationschef: Se stadgar och om det inte framgår där läs LEF.

7.
Fråga: Kan det i något läge vara så att tjänsteman (undantagen VD) som inte är fullmäktigeledamot har rätt att yttra sig på stämman men inte en medlem ?
I vilka fall kan detta inträffa ?


Svar av HSB Malmös informationschef: Se stadgar och om det inte framgår där läs LEF.


Vad säger HSB Riksförbund?
Det går utmärkt att kolla med HSB vad de har att säga om ovanstående obesvarade frågor.
Du kommer i bästa fall att få citat från någon okunnig författare som gjort sina egna personliga tolkningar (huvudsakligen utifrån vad bostadsorganisationerna sagt till författaren).
HSB Riksförbunds medlemsrådgivning
varje vardag mellan kl 11.00 - 13.00
Tel.nr. 08-785 36 36
Räkna dock inte med att komma fram.
Den respons du får på detta nummer är som regel;
"För närvarande är alla våra linjer upptagna, var vänlig försök igen om en liten stund", och sedan blir du urkopplad. Om du ändå skulle lyckas komma fram så räkna inte med att kunna hänga med i de svar du får, oavsett hur insatt du än är i frågan.

Naturligtvis kan du inte ställa frågor via e-post.
Då hade ju svaren tvingats bli mer i enlighet med regelverket, i stället för allmänt tyckande.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan