Motioner till HSB Malmö 2009

MOTION # 0.

Inledning:
  1. Hur HSB och HSB Malmö ser på klander och demokrati

Många motioner?

Jag har förståelse för att man tycker att det är jobbigt med så många motioner som jag formulerat ihop. Speciellt när man är van vid mellan ingen och en handfull motioner varje år.

Hur många motioner ska HSB Malmö kunna hantera?
En så stor organisation som HSB Malmö måste ha kapacitet att klara av ett större antal motioner. Det är organisationen det är fel på, inte motionärerna, om kapaciteten inte finns att hantera 500 - 1.000 (eller fler) motioner i en organisation med 42.000 medlemmar!

Att sedan de flesta motionerna kommer från en person har ingen betydelse i sammanhanget. Motioner ska inte behandlas annorlunda för att det är en person som engagerar sig eller för att det är 500 personer med var sin motion som engagerar sig.

Självklart hade 500 motioner varit svårt (inte omöjligt) att behandla i en liten brf, men nu handlar det inte om detta, utan om en stor organisation med stora resurser... som inte utnyttjas... rätt!

Ställ krav på styrelsen, inte på motionärerna!
Fungerar inte hanteringen av motioner så är det styrelsen som fullmäktige och andra medlemmar måste börja ställa krav på. Det finns många sätt att lösa detta på, men en förutsättning är att det finns en "förhandlingsvillig" styrelse, och en styrelse med kunskap.

Jag har inte hört en enda röst bland fullmäktige som t.ex. krävt att styrelsen skulle arbeta under hela året för att reducera antalet motioner på alla sätt som är möjliga.

Metoder för motioner
Jag ser och hör att alla bara funderar över hur man ska kunna stoppa motioner.
Ingen verkar ens tänka i tankebanorna hur man i stället ska utveckla metoder för att kunna hantera en stor mängd motioner. Eller lösa de problem som är upphovet till motionerna.

Varför skuldbelägga motionären?
Vad som hela tiden hörs är gnäll på motionären, mig. Men man kan faktiskt inte lägga ansvaret på mig för att organisationen inte fungerar. Det är ju jag, och de andra motionärerna, som driver den framåt!

Vad leder det till att alltid rätta sig efter dem som gör fel?

Om en glödlampa går sönder så lär det inte hjälpa att byta ut sockeln!

Saboterar motioner demokratin?
Någon har yttrat att jag med så många motioner saboterar demokratin. Man blir inte så lite rädd över hur man kan resonera på det sättet. Det är på lekmannastyrelsenivå! Det måste finnas en bättre förståelse i organisationen för vad demokrati egentligen är. Att uttala sig på det sättet visar bara på en total okunnighet.

Hur bra fungerade demokratin inom HSB Malmö fram till 2008, när det i snitt skrevs runt 1 motion om året? Är det hur demokrati ska fungera? Helt utan medlemsinflytande?

Hot & Hat !
Efter den behandling som stämman utsatte mig för på HSB Malmös årsstämma 2008 så måste man också förstå att det enda sådant beteende leder till är att jag ser mina motioner som ännu viktigare för organisationens fortlevnad. Särbehandling och mobbning kan och ska inte löna sig! Fullmäktige är vuxna människor, men årsstämman 2008 var som en sandlåda.

Sopa "problemet" under mattan... fungerar inte så bra
Fullmäktige och styrelse trodde man på stämman kunde sopa "problemet" under mattan genom att som vanligt köra över motionären. Ingen förstod en så elementär sak som att motioner bara kommer tillbaka tills de behandlas seriöst.

Orkar inte...
Är ett argument för att inte motionera att de som är satta att se till medlemmarnas bästa inte orkar varken läsa motionerna eller besluta om motionerna på stämman? Det tycker inte jag.

Om du bara skrivit 5-10 motioner...
Jag får hela tiden höra; Om du bara skrivit 5-10 motioner, de viktigaste, så hade du fått mycket bättre gehör för dina motioner. Det är ingen som helst logik i detta resonemang.
Det är bara personer som är oerhört okunniga i hur det fungerar som resonerar på det viset.
Om jag bara skrivit 5-10 motioner så hade jag;
1. kanske, med mycket tur, fått igenom 1, max 2 motioner.
2. behövt ett par livstider för att få in de motioner jag har att föreslå.
Kanske då bättre att rätta upp de problem som jag föreslår lösningar på?

Det är lätt lustigt hur man kan halka in på så fel spår.

Plocka ut de viktigaste motionerna...
Jag har också fått höra att jag borde plocka ut de viktigaste motionerna. Men vem ska avgöra vilka motioner som är de "viktigaste"? Alla mina motioner är viktiga! Nästan alla yrkanden utgör grunden för en demokratiskt uppbyggd organisation med medlemsinflytande och där medlemmar inte oavbrutet ska kunna köras över på alla möjliga sätt.

Kanske jag skulle kunna plocka ut några hundra motioner som är "viktigast", men varför ska jag lägga ner dagars arbete på detta, utan att det leder till något överhuvudtaget?

"Många av dina motioner är bra, men..."
Från dem som tycker motioner är jobbigt får jag också ofta höra att de tycker många av mina motioner är bra, men att det är så många att stämman drunknar i dem.
Men det är väl inte mitt problem? Det är ju bara ett bevis på att systemet inte fungerar!
Då måste man ändra systemet, inte mig eller mina motioner!

Från noll engagerade medlemmar till en handfull engagerade medlemmar
Tänk på att vi som nu engagerar oss är väldigt lätträknade. Bara några stycken utav 42.000 medlemmar. Hur skulle organisationen då kunna hantera så "många" som t.ex. 50 engagerade medlemmar? Kanske det är hög tid för att bygga upp organisationen för att klara lite fler engagerade medlemmar?

Varför motioner?
Motioner har många fördelar. En av dem är att det är det ojämförbart bästa sättet för medlemmarna att kontrollera kvaliteten på den sittande styrelsen. Medlemskontroll!
En annan fördel är att det kan väcka intresse och dialog, samt nya idéer.

Varför så många motioner?
Man måste också förstå att det egentligen inte borde finnas ett så stort behov av så många motioner. Verksamheten inom HSB Malmö är rejält eftersatt (en naturligt konsekvens av bristande engagemang och noll medlemskontroll), och nu krävs det en organisation som kan och vill bygga upp HSB Malmö till en fungerande organisation, som vi kan vara stolta över.

Ingen självkritik?
Om fullmäktige hade skött sitt uppdrag under tidigare år så hade inte behovet funnits för så många motioner. Det är beklagligt att se statistiken för hur få motioner som tidigare skrivits, och här måste nog fullmäktige vara lite självkritiska.

Nya tider, nya ledamöter...
Tiderna förändras, och så måste nog även HSB Malmö göra. Om inte HSB Malmö hänger med i utvecklingen så kan det knappast vara motionärernas ansvar att anpassa sig för en förlegad institutionsmodell.

Om man som fullmäktige inte känner att man klarar av sitt uppdrag så kanske man ska fundera på att lämna över stafettpinnen till någon annan, som kan driva organisationen framåt.

Kravlös organisation
Vi kan konstatera att det ser ungefär likadant ut inom alla bostadsorganisationer. Lika illa. Det ställs inga krav. När det inte finns några prestationskrav så är risken oundvikligen stor för att det som presteras blir därefter. Ribban måste höjas... rejält!

Fullmäktige har ett ansvar
Som fullmäktigeledamot har man ansvar att välja en styrelse som har kunskap och erfarenhet att behandla ett större antal motioner. Fullmäktigeledamöterna måste också ställa krav på valberedningen att söka just dessa personer som klarar av att sköta styrelsearbetet på ett tillfredsställande sätt.

Fullmäktigeledamöterna har det yttersta ansvaret för att rätt personer väljs till rätt uppdrag. Från vad vi kan konstatera har fullmäktige klart och tydligt rejält brustit i detta ansvar!MOTION #204A

Fråga till styrelsen

Jag har försökt få svar på en av de frågor som uppstod med anledning av den omfattande kritik som Claes Caroli riktade mot mig (med anledning av mitt klander) i sitt inledningstal på extrastämman 2008. Jag lyckades dock aldrig uppnå ett svar på min enkla fråga och hoppas att jag med denna motion ska få ett svar nu i stället.
  1. Vad var det för "mejltrafik" med styrelsen och fullmäktige som Claes Caroli avsåg i sitt inledningstal på extrastämman 2008?
Det går utmärkt att kritisera mig, men då måste man vackert stå för vad man säger och antingen förklara sig eller be om ursäkt!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #204

Hur HSB och HSB Malmö ser på klander och demokrati

Bakgrund:

Inledningstal - HSB Malmös extrastämma 26/8 2008

HSB Malmös extrastämma den 26/8, där styrelsen i princip för första gången sedan årsstämman 2008 visade några livstecken, så höll den nyvalda styrelseordföranden Claes Caroli ett inledningsanförande.

Detta tal gick tyvärr till största delen ut på att kritisera mig.


Citat:
HSBs kod för föreningsstyrning har tillkommit för att göra organisationen så öppen som möjligt.
Koden är också ett instrument för att öka kvaliteten i den demokratiska processen.
Stadgeändringen som vi ska fatta beslut om idag, genomförs för att göra det lättare för medlemmarna att utöva sina demokratiska rättigheter i samband med styrningen av organisationen.

I text och ord är HSB nu för öppenhet, men vad görs i handling?
Även om öppenheten inom HSB Malmö förbättrats, så är det långt kvar.

Ett steg om året mot öppenhet räcker inte. Solens strålar har då slutat lysa på jorden innan full öppenhet uppnåtts inom HSB.

Vad är det för "demokratiska rättigheter i samband med styrningen av organisationen" som det nu (genom den nya koden) ska bli lättare för medlemmarna att utöva, och hur?

Innebär det att;
- styrelsen kommer framöver att besvara och behandla motionerna på ett värdigt sätt,
- motionerna kommer att avhandlas en och en på stämman,
- jag kommer som betalande medlem att tillåtas att fullt ut försvara mina motioner,
- styrelsen kommer att svara på de frågor som ställs på stämman,
- fullmäktige kommer att anta de motioner som är bra för medlemmarna?

Citat:
Det vi fattar beslut om idag är att lägga fast de formella grunderna för hur demokratin ska fungera och tillämpas inom HSB Malmö. Men det är viktigt att komma ihåg att formella regler måste alltid kombineras med ansvar och omdöme för att bli meningsfulla.

Nyckelordet är ansvar

Var och en av oss medlemmar i HSB Malmö har ansvar för att hantera de demokratiska rättigheterna på ett sätt som gör att det demokratiska arbetssättet vinner acceptans.

Ansvar och omdöme?
Vad innebär det för Claes Caroli att det är varje medlems ansvar att hantera de demokratiska rättigheterna så att "det demokratiska arbetssättet vinner acceptans"?

Vad innebär det för Claes Caroli att en medlem inte ska göra i detta sammanhang?

Att nyckelordet är ansvar låter bra, men är det något som bara ska gälla de enskilda medlemmarna, eller ska kanske även HSB Malmös styrelse ha ett ansvar?
T.ex. ett ansvar att arbeta för medlemmarnas bästa!

Även fullmäktige måste ha ett ansvar att arbeta för medlemmarnas bästa och - inte minst - skriva samt anta motioner som är bra för medlemmarna, inte sant?

Kanske styrelsen t.ex. har ett ansvar för att motioner behandlas med respekt, såväl av styrelse som stämma?

Kanske styrelsen måste visa ansvar och omdöme genom att inte attackera mig personligen i inledningstal på stämman, utan att ge mig möjlighet att varken få höra detta eller försvara mig?

Kanske styrelsen måste visa ansvar och omdöme genom att fördöma fullmäktiges (inkl. dem själva) agerande på årsstämman 2008, då fullmäktige inte ville godkänna en enda motion av runt 200 st? Varför vågar styrelsen inte ens ha en åsikt om detta?

Varför frågar ingen fullmäktigeledamot vad som menas när HSB/styrelsen säger saker som bara är så luddiga att de blir intetsägande och meningslösa?

Citat:
Det är en demokratisk skyldighet att hantera sina rättigheter med ansvar och med den klokskap som ingår i begreppet "gott omdöme".

"Gott omdöme"?
Vad innebär då "gott omdöme"?

Visar det t.ex. på ett "gott omdöme" att svärta ner en medlem som är engagerad och som bara försöker uppnå förbättringar i organisationen?

För att kunna hantera rättigheter med ansvar så är en förutsättning till att börja med att man har några rättigheter värd namnet.

Med Claes Carolis inledningstal upplever jag att han kritiserar mitt engagemang inom HSB, för att på detta sätt försöka uppvigla fullmäktige (och övriga) mot mig.
Men det kommer inte att minska min kritik.


Citat:
Det är min absoluta övertygelse att om demokratins möjligheter i stället används för att blockera organisationens arbete, så urholkar det acceptansen för ett demokratiskt arbetssätt. Det i sin tur banar väg för de krafter som vill inskränka demokratin.

Är det styrelsens åsikt att det bara är HSB Malmös styrelse som ska ha rätt att ha åsikter?

Om någon kritiserar styrelsens arbete eller de fel som förekommer i organisationen blockeras därigenom organisationens arbete? Åsikter ej tillåtna?

Är ett klander av en felaktigt genomförd stämma att "blockera organisationens arbete"?

Är motioner att blockera organisationens arbete?
Är det inte snarare så att styrelsens oseriösa behandling av motioner i stället blockerar organisationens utveckling?

När t.ex. HSB Malmös styrelse åsamkar medlemmarna en skada på en halv miljard, så ska medlemmarna inte reagera på detta?

När HSB Malmös styrelse och fullmäktige orsakar så att HSB Malmös årsstämma kostar medlemmarna en stor summa onödiga pengar så är det en enskild medlem som ska skuldbeläggas för detta?

Citat:
Själva grunden i en kooperation är medlemmarnas engagemang och förmåga att solidarisera sig med de beslut som majoriteten av medlemmarnas valda ombud fattar.

Solidaritet - mot vem och på vilken grund?
Är grunden i en kooperation att solidarisera sig med odemokratisk agerande?

Menar HSB Malmös styrelse att de vill att alla ska solidarisera sig med styrelse och fullmäktige genom att man inte ska åsikter om de fel som begås av desamma?

Min åsikt är att en styrelse alltid ska kritiseras. Det är tecken på att demokratin fungerar.
Den styrelse som inte klarar av att få kritik ska avsättas å det snaraste!

Varför ska medlemmar solidarisera sig med fullmäktigeledamöter som visar sitt oengagemang och ointresse för HSB Malmö och dess lika oengagerade medlemmar? Det måste väl vara det sista man ska göra, om man vill se till HSB:s och medlemmarnas bästa?

Dessutom måste man vara införstådd med att dessa "medlemmarnas valda ombud" inte alls är valda av medlemmarna. De är oftast självutnämnda. Claes Caroli borde veta hur det går till. Vi pratar alltså inte om något demokratiskt förfarande som beslut och synpunkter ska vilas på.

Förtroende är inte något man bara får, det är något man måste förtjäna!

Vad har HSB Malmös styrelse gjort för att förtjäna medlemmarnas förtroende?


HSB Malmö sitter på informationsapparaten och denna utnyttjar HSB för att manipulera såväl fullmäktige som övriga medlemmar och trycka ner enskilda medlemmar.


Citat:
Innan ett beslut idag ska vi diskutera och debattera.

Utöver den stackars fullmäktige som helt chanslöst talade för sin motion (motioner avslås per automatik inom HSB Malmö, oavsett vad de handlar om eller hur bra de är), som ingen solidariserade sig med, så var avsaknaden av diskussion och debatt i det närmaste total!

Citat:
Vi kan vara osams och oense och vi uttrycker olika verklighetsuppfattningar.

Om det åtminstone hade varit så väl.
Av runt 311 fullmäktigeledamöter så är det oftast ungefär 5-10 stycken som uttrycker någon uppfattning. Och då kanske inte i en riktning som tillför särskilt mycket för organisationen. Som regel raka motsatsen (HSB Malmös extrastämma den 26/8 var speciell i det avseendet att på denna stämma uttalade sig bara två fullmäktige, och dessutom vågade de gå emot styrelsen.

Hur ser styrelsens verklighetsuppfattning ut?

Citat:
När sedan alla har sagt sitt och stämman fattat sitt beslut så måste stämmans beslut gälla, oavsett om man tycker om beslutet eller inte.
I medlemmarnas ansvar ingår att inte utnyttja det demokratiska regelverket till ett i grunden odemokratiskt beteende.

Vad är syftet med ovanstående uttalande?

Kritiserar Claes Caroli mig för att jag utnyttjar min demokratiska rättighet att klandra ett stämmobeslut där jag fråntagits min rätt att motionera och försvara mina motioner ???

Varför tar HSB Malmös styrelse inte i stället avstånd från fullmäktiges agerande när de tog bort min yttranderätt och avslog alla mina motioner i ett beslut?

I min motion; "Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden" så kan vi känna igen oss mycket väl i hur HSB Malmös styrelser idag såväl som tidigare uttalat sig.
Retoriken kommer igen hela tiden. Ingen bryr sig trots att denna retorik är en förolämpning mot alla medlemmar, inte bara mot dem som retoriken riktar sig mot just för stunden.

Citat:
Enskilda eller ett fåtal medlemmar kan inte ge sig själva rätten att döma ut ett stämmobeslut som oriktigt eller odemokratiskt om det är fattat i enlighet med demokratins regler.

Här säger Claes Caroli rakt ut - på ett synnerligen skrämmande sätt - att ingen enskild medlem (specifikt jag) - eller ens några enskilda medlemmar (specifikt jag och Brf Misteln) - har rätt till en åsikt om ett stämmobeslut!

Klandret av årsstämman handlar just om att beslut inte fattats i enlighet med demokratins regler! Claes Carolis formulering i ovanstående mening är uppseendeväckande.

Det är tydligen inte Svea Rikes lag som gäller inom HSB... bara jantelagen.
Du ska inte komma här och tro att du är något! En enskild medlem ska inte ha rätt att fritt uttrycka sina åsikter eller försöka påverka på de nästan obefintliga sätt som finns för detta inom det erkänt odemokratiska HSB.

Citat:
Jag säger det här därför att en av våra medlemmar i mitten av augusti, till Malmö Tingsrätt har lämnat in ett klander mot hur vi genomförde den ordinarie föreningsstämman i april och maj.

"En av våra medlemmar" kan naturligtvis i detta läge nämnas vid namn. Mitt namn står ju redan såväl i det vinklade och felaktiga pressmeddelandet (på åtskilliga ställen) som på HSB Malmös webbplats.

Citat:
Yrkandet till tingsrätten är att stämman ska tas om i de delar som gäller hur medlemmens motioner behandlades.

Trots tidigare påpekande av mig direkt till Claes Caroli och resten av styrelsen så vill Claes Caroli inte nämna skälen till mitt klander av stämman (vilket Claes Caroli även exkluderade i HSB Malmös pressmeddelande). Detta alltså helt medvetet! Vad är detta för öppenhet?

Citat:
Vi som var med under den ordinarie föreningsstämman har uppenbarligen olika uppfattningar om stämman var demokratisk eller inte.

Så vad Claes Caroli vill ha sagt här är att olika uppfattningar inte är tillåtet?

Tråkigt att Claes Caroli inte bedömer det som skedde på HSB Malmös årsstämma 2008 som odemokratiskt, men då är det väl bra att detta avgörs rättsligt en gång för alla. Eller hur?

Citat:
Fortsättningen blir nu en förhandling i Malmö Tingsrätt, vilket jag beklagar.

Vad är det Claes Caroli egentligen beklagar?

  • Är det att en medlem utnyttjar sina demokratiska rättigheter när uppenbara felaktigheter begåtts inom organisationen?

  • Eller beklagar Claes Caroli att fullmäktigledamöterna (inkl. Claes Caroli) tog de odemokratiska beslut de gjorde på årsstämman 2008?

  • Eller är Claes Caroli ledsen över att han själv och resten av HSB Malmös styrelse efter stämman inte ville vidtaga ens de minsta och de enklaste åtgärder för att undvika klander? Styrelsen hade inget intresse av en dialog med mig om detta.
Själv beklagar jag att det inte är en enda fullmäktige som ifrågasätter vad det egentligen är som Claes Caroli menar.

På denna stämma sitter 92-94 röstberättigade fullmäktige som inte ifrågasätter något!

Citat:
Jag beklagar också den mejltrafik som styrelsen och Riksförbundets ordförande utsatts för under sommaren.

Detta är inget annat än ren och skär smutskastning från Claes Caroli!

Till Kent-Olof Stigh har jag skickat tre mail i två ärenden;
- 27/6 om HSB Malmös officiella lögner att HSB Riksförbund skulle ha rekommenderat HSB Malmö att inte lämna ut kopior av röstlängd samt
- 10/8 och 12/8 om klander av HSB Malmös årsstämma, där Kent-Olof tyvärr förklarade att HSB Riksförbund inte kommer att arbeta för att stämmor inte genomförs så odemokratiskt som på HSB Malmös årsstämma.

Varför beklagar Claes Caroli dessa tre mail, och vad har Claes Caroli med det att göra?
Om Kent-Olof Stigh upplever det jobbigt att utföra sitt uppdrag så låt honom beklaga detta själv. Jag har i alla fall inte hört några beklaganden från Kent-Olof Stigh.

Till styrelsen för HSB Malmö har jag skickat ett mail den 27/6 (om varför HSB Malmös styrelse bevisligen far med osanning avseende röstlängden, fortfarande obesvarat av styrelsen, och styrelsen lär aldrig komma att förklara varför de öppet ljugit om detta).
Sedan har jag skickat 4 mail till styrelsen i ett försök att undvika klander av årsstämman (30/7, 31/7, 6/8 och 13/8).

Varför beklagar Claes Caroli denna "enorma" "mejltrafik", om totalt ett-fem mail under sommaren?
Om jag så hade skickat 1.000 mejl under sommaren så är det inget att beklaga.
Det visar bara två saker;
1. Det finns i alla fall en engagerad medlem i HSB Malmö.
2. HSB Malmö/styrelsen har gjort fel eller varit (medvetet) otydlig.

Varför tar Claes Caroli upp detta i sitt inledningsanförande på den vid detta tillfälle stängda extrastämman?

Inledningsanföranden på stämmor används tyvärr numera inom HSB Malmö för att angripa enskilda medlemmar, eftersom HSB Malmö vet att det gör det svårt/omöjligt för alla - inte minst för dem som anklagas och informeras om detta först i efterskott - att kunna argumentera emot eller fråga om vad som menas.

Är detta vad Claes Caroli bedömer som det viktigaste att informera fullmäktige om?
Är det inte bättre att hålla sig till sanningen inför fullmäktige?

HSB Malmö har sedan årsstämman 2008 börjat stänga stämman inledningsvis och har sedan placerat styrelsens inledningstal under denna stängda del... samtidigt som styrelsen till och med i sitt inledningstal talar sig varm för HSB:s nya "öppenhet".

Hur ska det efter detta vara möjligt att tro på Claes Caroli när han säger sig vara öppen för dialog?

Dessutom;
Har inte resten av styrelsen några åsikter, och vad är i så fall dessa?
Men det är väl så att alla måste vara av samma åsikt i denna organisation?
Demokratiskt?

Varför är det sedan inte en enda fullmäktige som reagerar och frågar vad Claes Caroli menar med detta ytterst kryptiska uttalande?

Citat:
Detta är inte ett konstruktivt beteende.

Vad menar Claes Caroli med detta? Vad är det som inte är konstruktivt och varför?

Är det inte konstruktivt att jag kontaktar styrelsen för att försöka förhindra ett klander av stämman?

Är det mer konstruktivt att låta HSB Malmös styrelse ohämmat sprida osanningar om röstlängden?

Vad tycker Claes Caroli är konstruktivt, och vad har Claes själv gjort för konstruktivt sedan han tillträdde som ordförande, förutom att avsäga sig kontakten med såväl medlemmar som fullmäktige och ta bort samtliga kontaktvägar (även för fullmäktige) till hela styrelsen?

Citat:
Grundregeln måste vara att om man har mod att ställa en fråga ska man också klara av att höra svaret även om svaret inte är det man vill höra.

Ja... vad menas, vad syftar Claes Caroli på, och vad har detta med vad att göra?

Jag hör tydligen till de få inom HSB Malmö som har mod att ställa frågor och jag klarar av att höra svaren... oavsett hur korkade de är.

Vad är det för svar jag inte klarat av att höra?
Och vad har detta för betydelse för vem?

Vad är det som gör detta så viktigt att Claes Caroli måste understryka detta i sitt inledningsanförande till extrastämman?

Hur kan det sitta så många som 94 röstberättigade fullmäktigeledamöter på denna extrastämma, utan att det är någon som reagerar och ifrågasätter något?

Dessutom kan tilläggas att vad som saknas här är;
- mod av HSB Malmös styrelse att svara på frågor, och
- mod av HSB Malmös styrelse att stå för vad styrelsen säger, samt
- mod av HSB Malmös styrelse att be om ursäkt på ett seriöst sätt för de fel styrelsen begår.

Citat:
HSB Malmö, liksom den nya styrelsen, måste få en chans till arbetsro.

En fullmäktige på årsstämman 2008 hävdade som skäl för att styrelsen inte skulle behöva göra något eller ta ansvar för det de ev. gör med att de behöver "arbetsro". Det lär nu inte vara sista gången vi hör detta som ursäkt för allt möjligt. Det kommer säkert att upprepas i många frågor framöver att styrelsen behöver arbetsro från de misstag som löpande görs, och som ingen ens behöver ta ansvar för.

Det går inte att frånsäga sig sitt ansvar hela tiden med att man måste ha arbetsro.
Någon gång måste man nog prestera något konkret också!

I stället för att vara rädd för en önskan om förbättringar från medlemmarna, så borde styrelsen ägna sig åt att börja ta tag i de problem som finns inom HSB Malmö.

Medlemmarna ska oavbrutet vara som en blåslampa i häcken på styrelseledamöterna. Endast då kommer vi att uppnå resultat !

HSB Malmös styrelse ska få ett hett tips här;
Det enklaste sättet för HSB Malmös styrelse att få arbetsro är att prestera något, värna om medlemmarna, arbeta för att försöka rätta upp HSB:s skamfilade rykte, och göra saker rätt från början.
Svårare än så är det inte.

Citat:
Vi har tillsammans stora organisationsfrågor, framtidsfrågor, att hantera.
Det handlar om den mängd bostäder som vi planerar i nya bostadsområden.

I detta sammanhang så skulle det väl inte vara fel att i alla fall nämna några exempel på den stora "mängd" bostäder som avses?

Vad är det för "stora organisationsfrågor" Claes Caroli syftar på?
Bör inte medlemmarna få i alla fall lite information om dessa hemliga "organisationsfrågor"?

Citat:
Organisationens kraft ska läggas på utveckling och att skapa attraktiva lösningar för nya medlemmar.
Och också bra lösningar som gör det möjligt att unga vuxna ska kunna komma in på bostadsmarknaden.
Jag upprepar det gärna.

Det vore kanske bra om det fanns lite kraft över som kunde läggas på att införa i alla fall någon form av demokrati i HSB Malmö, eller?

HSB:s nu extremt skamfilade rykte efter alla skumma affärer och oegentligheter är inget som berörs med ett enda ord.

Citat:
Kraften som finns i HSB Malmö ska i första hand utnyttjas för att utveckla ekonomiska boendealternativ för alla medlemsgrupper.

Det skulle vara bra om lite kraft gick till att tillvarata de existerande medlemmarnas intressen och förbättra situationen för dem.

Hör t.ex. Turning Torso och Draken till de "ekonomiska boendealternativ" som HSB Malmö vill utveckla "för alla medlemsgrupper"?

Citat:
Vi ska fortsätta med FlexBo-konceptet för de äldre medlemmarna, och vi ska utveckla bra boendemiljöer för barnfamiljer och för de unga som flyttar ut från mamma och pappa, hem till den egna första egna bostaden.
Vi har alla varit med och upplevt den friheten. HSB Malmö ska representera friheten att ha ett eget namn på ytterdörren.

Men om jag vill ha någon annans namn än mitt eget på ytterdörren ska jag inte ha friheten att få detta då? Skämt åsido, vad är detta för frihet som Claes Caroli åsyftar? En märklig formulering från Claes Caroli som jag inte förstår innebörden av, men i övrigt så är frihet nog inte något som är särskilt mycket gällande inom HSB.

Citat:
Friheten bor i Malmö, i HSB Malmö. Där ska vi lägga vår kraft och organisationens energi.

I samma inledningsanförande som Claes Caroli talar om denna frihet så förespråkar han en begränsning av medlemmars rätt till åsikter och att framföra dessa. Hur illa rimmar inte detta?

Citat:
I den nya styrelsen som valdes av föreningsstämman har vi startat arbetet för att förverkliga HSB Malmös visioner.

HSB Malmös visioner? Med "HSB Malmö" kan Claes Caroli inte syfta på medlemmarna, för de har inte tillfrågats om något.

Citat:
Tyvärr gjorde sjukdom att Maria Bengtsson kort efter stämman tvingades avsäga sig sitt uppdrag.


Citat:
Björn Andersson, styrelsesuppleant, har trätt in i Maria Bengtssons ställe vid våra möten.
Jag beklagar att vi i styrelsearbetet gått miste om Maria Bengtssons erfarenhet.


Citat:
Samtidigt som vi välkomnar Björn Andersson som ledamot.

Björn är och förblir suppleant till dess att stämman beslutat om något annat. Björn fortsätter alltså som suppleant men med rösträtt som en ledamot (om styrelsen så beslutar).
Så här ser sedan originalet till Claes Carolis fortsatta tal ut, enligt den information HSB Malmö lagt ut (vilket alltså är en annan version än den som framfördes på stämman);

Citat:
Vid vår förra stämma beslöts att förre ordföranden och förre vd:n inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Styrelsen har i anledning härav kontaktat en advokatbyrå i Lund – Lindmark Welinder. En byrå med hög kompetens och som inte tidigare har haft några uppdrag åt de aktuella intressenterna. HSB Malmö har beställt en rättsutredning för att fastställa konsekvenserna av stämmobeslutet.

Styrelsen arbetar för närvarande, tillsammans med informationsansvarig, med att uppdatera vår hemsida och få möjlighet att kommunicera snabbare med våra medlemmar. Jag, som ordförande, kommer att lägga ut en länk till min e-post tillsammans med mitt telefonnummer och hoppas på en utökad kommunikation.

Först klagar Claes Caroli över att jag under sommaren skickat honom 1-5 mail, och sedan säger han att han kommer att lägga ut sina kontaktvägar igen, och hoppas på en utökad kommunikation.

Men vad som egentligen sades på stämman var följande;

Citat:
Efter förra stämman har vi också vidtagit åtgärder för att se vad stämmobeslutet avser att icke bevilja ansvarsfrihet för förre ordförande och VD:n medför.
Vi har lämnat uppdraget till en oberoende advokatfirma som har sitt säte i Lund, som kommer att utreda konsekvenserna för HSB Malmö och även se vad styrelsens beslut bör bli i ett sådant läge.

"Sitt säte i Lund"? Varför denna rädsla - och brist på öppenhet - att inte nämna denna påstått "oberoende" advokatfirma vid namn (vad är denna advokatfirmas spetskompetens, och vad har de för erfarenheter av liknande ärenden?)?

Vilken information får denna advokatfirma? Om de får lika lite information som medlemmarna/fullmäktige så har advokatfirman inget att bygga ett beslut på, och resultatet är givet från början.

Citat:
Vi har också sett till att komma igång med uppdatering av information.
Vår hemsida kommer att bli uppdaterad för ... mummel mummel.
Jag är medveten om att vi kom igång lite sent.

Ja, ungefär 3-5 år för sent.

Citat:
Vi har haft semester och så vidare, men det är min absoluta målsättning att vi ska kunna hitta all information på vår hemsida framöver.
"All information"? Även recept på pannkakor?

Vad är det för information som kommer att tillföras och varför vill styrelsen inte berätta detta?

Citat:
Där kommer också att finnas direkta länkar och telefonnummer om ni vill ha kontakt med mig.

Vad gäller för övriga delar av styrelsen?

Citat:
Vi har i styrelsen som grund att vårt arbete ska präglas av etik, moral och öppenhet.

Kan Claes Caroli ge ens ett enda exempel på en konkret åtgärd mot öppenhet som kommer att vidtagas eller har genomförts inom HSB Malmö av styrelsen?

Citat:
Det kan låta som självklarheter, men det förtjänar för den skull att sägas.
Jag tror att även det självklara tål att upprepas för att det inte ska ramla bort från dagordningen och för att vi inte av lättja eller av andra mindre professionella anledningar ska falla för frestelsen att "glömma" de grundläggande värderingarna.
Etik, moral, öppenhet är en del av demokratins grund och demokratins kraft, omdöme och ansvar.

Men att klandra en felaktigt genomförd stämma är inte vad Claes Caroli räknar in i demokrati?

Och att rikta personangrepp mot enskilda medlemmar, utan att ens ge dem möjlighet att försvara sig, är tydligen inte något som strider mot etik, moral och öppenhet?

Med anledning av att Claes Caroli på HSB Malmös extrastämma ägnade i princip hela sitt inledningstal åt att kritisera mig pga att jag klandrat HSB Malmös årsstämma så frågade jag HSB Malmös styrelse vad som menades, enligt nedan;

Skickat: 2008-08-28
Till: Claes Caroli
Kopia: Maj-Britt Thulin; Anders Lundberg; Olle Strand; Mimmi Zetterman; Birgitta Nilsson; Björn Andersson
Ämne: En fråga

Jag finner Claes Carolis inledningstal synnerligen kränkande mot mig, och eftersom ingen i styrelsen tagit avstånd från detta inledningsanförande på stämman så går det bara att tolka som att hela styrelsen ställer upp på detta.

Jag vill dock särskilt fråga vad som menas med;
"Jag beklagar också den mejltrafik som styrelsen och Riksförbundets ordförande utsatts för under sommaren".

Vad åsyftas här?
Vad är det egentligen du beklagar, Claes?
Vad är det som gör att styrelsen tycker att en kommentar som denna är så viktig att den hör hemma i ett inledningsanförande på en stämma?


Jag erhöll följande tämligen intetsägande svar från Claes Caroli i kursiv text, som jag direkt bemötte med nedanstående kommentarer i fetstil;

Subject: SV: En fråga
Date: Thu, 4 Sep 2008 00:08:17 +0200
From: Claes Caroli

> Det aktuella talet riktades till de fullmäktigeledamöter som bevistade vår extra föreningsstämma.

Det är inte vem talet riktades till som är av betydelse här, det är vem talet riktades mot.

Inom parantes så är ditt tal till fullmäktigeledamöterna även till HSB Malmös medlemmar och alla andra, i och med att talet är offentligt.


> Någon enskild medlem har inte utpekats eller namngivits.

Det behövs inte. Alla förstod att det var mig du avsåg.
Som man säger på engelska; "accused by implication".


> Då medlemmar har efterfrågat talet lades det också ut på HSB Malmös hemsida.

Bra att detta skedde, men inledningstal ska naturligtvis läggas ut, precis som tidigare, av HSB utan att medlemmar efterfrågar detta.

> Jag anser inte att jag skall förklara eller analysera innehållet i ett av mig hållet tal. Talet finns och jag står för innehållet.

Claes, till mig och alla andra talar du hela tiden om den här dialogen med medlemmarna, men när det väl kommer till kritan så anser du inte att du ska behöva förklara vad du menar när du uttrycker dig luddigt och oklart? Jag finner ditt tal djupt kränkande mot mig personligen, och förutsätter naturligtvis då att du därför vill reda ut detta med mig.

Hur tror du att denna attack mot mig påverkar möjligheterna att finna en bra lösning i den kommande förhandlingen i tingsrätten?

> Skulle jag börja förklara, tillägga eller analysera något jag har sagt i ett tal måste ju alla medlemmar få ta del av tilläggen och då finner jag att informationsflödet skulle bli ohanterligt.

Nej, alla medlemmar behöver inte nödvändigtvis ta del av den dialog som är mellan oss (inte för att det gör mig något, och jag ser inget fel eller problem i att så sker, snarare tvärtom) för att försöka komma till en lösning i detta specifika problem.

> Detta hindrar naturligtvis inte att jag på vår hemsida kan, när så är aktuellt, såväl utveckla mina tankar som att ge en bild av hur arbetet i styrelsen fortlöper och vilka ställningstaganden vi har beslutat oss för.

Naturligtvis får styrelsen inte avbryta informationen till medlemmarna hur arbetet i styrelsen fortlöper och vilka ställningstaganden styrelsen tagit. Men nu pratar vi specifikt om ditt inledningsanförande och dina angrepp mot mig.

> Genom vår uppgradering av vår hemsida ger vi våra medlemmar möjlighet att kommunicera mera med styrelsen. Styrelsen får också möjlighet att informera på ett mer lättillgängligt sätt. - Jag vill dock påpeka, att våra vanliga informationskanaler givetvis kvarstår.

Uppgraderingen av HSB Malmös webbplats är mycket bra, och ett stort steg i rätt riktning, som jag är mycket glad över. Men i frågan om möjligheten att kommunicera med styrelsen så är detta ingen förändring mot tidigare. Det är inte ens en förbättring, snarare en försämring, enligt vad jag framfört till Bengt.

> Jag läser och lyssnar alltid på dina inlägg, och kommer självklart beakta de synpunkter jag bedömer medför värde för mig och HSB Malmö.

Jag uppskattar att du läser och lyssnar på mina inlägg. Jag hoppas bara att de synpunkter du beaktar är desamma som jag anser medför värde för HSB Malmös medlemmar, för det är HSB Malmös medlemmar jag arbetar för (inte mig personligen).

Men sedan handlar det inte bara om att läsa/lyssna på medlemmarna. Det handlar också om att föra en löpande dialog och om att lösa konfliktsituationer.


Min förhoppning kvarstår alltså om att via dialog komma till ett avslut i frågan om ditt inledningsanförande och de allvarliga kränkningar som jag anser att du där utsatte mig för.

> Med vänlig hälsning
> Claes Caroli


Jag fick som synes inte det minsta svar på mina korta och enkla frågor.

Subject: SV: SV: En fråga
Date: Mon, 8 Sep 2008 22 13 +0200
From: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

> Då det gäller mitt tal på den extra föreningsstämman har jag lämnat ett svar. Jag kan inte se att en vidare korrespondens i syfte att analysera sönder, snart varje mening och ord, känns meningsfull.

Ja, ett "svar" har jag fått från dig, men jag har inte fått svar på min enda ursprungliga fråga, dvs på frågan vad du menar med;
"Jag beklagar också den mejltrafik som styrelsen och Riksförbundets ordförande utsatts för under sommaren".

Detta är en viktig fråga för mig, även om du personligen inte uppfattar den som meningsfull, men det är faktiskt en fråga som även är viktig för HSB Malmös 42.000 medlemmar.

Du pratar i olika sammanhang om hur viktigt det är med debatt, men när jag bara försöker få svar på denna enda lilla fråga här så vill du till varje pris undvika att svara. Själv tycker jag inte frågan är särskilt komplicerad, och varje utomstående skulle säkert klassificera den som fullt berättigad.


Jag kan lova att mitt "syfte" inte är att analysera sönder varje mening och ord, utan syftet är endast att få svar på den korta fråga jag ställt... som sedan ledde till den givna följdfrågan om hur du tror de ständigt undvikande svaren kommer att påverka en eventuell framtida förhandling i klanderfrågan. När man svarar undvikande på en fråga så får man nog räkna med att man kan få en analys i retur av det undvikande svaret.

Personligen tror jag att en vilja till dialog med engagerade medlemmar är något som för organisationen framåt. Utan denna vilja så har jag svårt att se hur HSB Malmö ska kunna fungera effektivt.


Du använder dig av en retorik som tidigare varit kännetecknande för en stor del av HSB, där varianter av meningen "Jag har svårt att se hur en vidare diskussion/korrespondens kan tillföra något och därför avslutar jag diskussionen här" använts frekvent. Jag, som har varit aktiv i denna bostadsrättsvärld avsevärt mer och längre än du, har till min glädje sett att denna attityd till viss del förändrats den senaste tiden, och det är naturligtvis väldigt positivt, men denna förändring måste nog snart börja ske även inom HSB Malmös styrelse. Det känns lite märkligt att tjänstemännen ska visa vägen för styrelsen, när det borde vara tvärtom.

Jag har förståelse för om du upplever det som besvärligt att jag har den insikt jag har i HSB, och att jag skriver om detta på Sveriges största bostadsrättssajt, men om du ger mig positiva saker att skriva om så har du, såväl som hela HSB Malmö, väl allt att vinna på detta?

Först säger du till mig lite nonchalant att om jag vill klandra stämman så får jag väl göra det, och det är inget som du bryr dig om. När jag sedan klandrar stämman eldar du upp dig själv så till den milda grad att du med olika anklagelser grovt kränker mig i nästan hela ditt inledningstal på stämman. Denna metod där jag inte ska få en chans att bemöta dina anklagelser mot mig väljer du alltså hellre än att föra en dialog med mig för att komma till en lösning.


Alf G. gick som katten runt het gröt i varje fråga som han upplevde som känslig, men det känns som att t.o.m. Alf gav mer konkreta svar.

> Som ordförande i HSB Malmö har jag att verka för alla våra drygt 42 000 medlemmar. Den förmån medlemmarna har gett mig med att bidra till de traditioner och värderingar vår organisation står för, men också förverkliga de framtidsplaner tidigare styrelser och ledning dragit upp, är oerhört stimulerande och kräver mycket kraft och energi.

Ja, men att du har att verka för alla HSB Malmös medlemmar står inte i motsättning till att föra en dialog med enskilda medlemmar, speciellt med tanke på att det (tyvärr) bara är ett fåtal som engagerar sig och du därför har ett starkt begränsat antal medlemmar att ha en dialog med, men inte minst med tanke på att du angripit mig inför alla fullmäktige. Lite av kraften och energin måste nog läggas även på medlemmarna. Anser du inte att du har ett ansvar för att medlemmarna i HSB Malmö upplever sitt boende gott, enligt HSB:s försäljningsargument "det goda boendet", där medlemmarna behandlas med respekt?

Jag säger inget annat än att det är en tuff uppgift att dra HSB Malmö framåt, inte minst med tanke på HSB Malmös historik och alla de skandaler som förekommit inom HSB Malmö, men menar du verkligen att medlemmarna inte finns med någonstans i HSB Malmös framtidsplaner? Jag tror personligen att medlemmarna behövs i organisationen, och att de dessutom är en mycket viktig del av HSB.

> HSB Malmö driver i enlighet med traditionen många byggprojekt just nu, vi har strategiska beslut att fatta för att forma framtiden i enlighet med våra medlemmars önskningar.

Men i dessa strategiska beslut måste väl medlemmarna också finnas med i ett litet hörn?
Jag vill fortfarande hävda att det ena inte utesluter det andra, tvärtom.

> Vi har nu genomfört en förändring av HSB Malmös hemsida där information från styrelsen och verksamheten kommer att läggas ut kontinuerligt. Vi kommer att redovisa vad vi gjort på våra arbetsmöten och sammanfatta vad som förevarit på styrelsemöten.

Som jag nämnde i mitt föregående mail så är detta mycket positivt, men jag tror inte man kan göra dessa förändringar, känna sig nöjd med detta, luta sig tillbaka och tro att nu är allt bra.

Jag kan bara hoppas att du står vid ditt ord här så att jag får information om vad resultatet blev från styrelsens arbetsmöte, avseende frågorna runt mitt klander av årsstämman pga brott mot likabehandlingsprincipen.

> Jag läser alltid dina mejl, precis som jag läser mejl från andra medlemmar som hör av sig. Däremot ser jag det svårt att ständigt kommentera och närmast debattera saker som för en utomstående kan förefalla obegripligt.

Men vem av oss två är utomstående? För de flesta är det nog självklart att när någon riktar anklagelser mot någon annan så måste man nog stå för vad man säger... alternativt be om ursäkt. De anklagelser du riktade mot mig på extrastämman föreföll visserligen obegripliga för mig (och förmodligen även för väldigt många andra), men just därför måste det vara viktigt att föra en dialog för att lösa ev. missförstånd.

Alf G. gjorde exakt vad du nu har gjort. Alf G. ägnade nästan hela sitt inledningstal åt att rikta kritik mot enskilda och helt försvarslösa medlemmar, precis som du nu gjorde mot mig. I andra forum tog han tillfället i akt att sedan hoppa på även mig, men han ville aldrig förklara sig. Han stod helt enkelt inte för vad han hade sagt. Det börjar kännas lite som ett virus som går i HSB Malmö.

> De synpunkter och förslag jag finner vara till gagn för HSB Malmö, kommer jag givetvis alltid att beakta och i den mån det är nödvändigt besvara.

Men problemet här är att om du inte finner det till gagn för HSB Malmö att vara ärlig och uppriktig samt föra en dialog med engagerade medlemmar, som du dessutom dristar dig till att rikta allvarliga anklagelser mot, så kommer HSB Malmö att trampa på i exakt samma fotspår som tidigare.

Jag har sagt det förr, och det tål att upprepas, förtroendet för HSB Malmö sjunker. Utifrån vad du säger så tycks det som att du enbart ser det som din uppgift att ansvara för att bygga nytt, men i de fastigheter HSB Malmö låter bygga upp så måste det väl bo någon? Det skandalomsusade HSB Malmö befinner sig i ett läge där HSB Malmös ledning inte bara måste bygga fastigheter utan HSB Malmö måste också lägga lite kraft på att bygga upp förtroendet för HSB Malmö såväl som för HSB i stort.


> Däremot kommer jag fortsättningen inte att ge mig in på analyser och mejlväxlingar av det slag att det framstår som en ständigt pågående debatt, utan enbart bekräfta att jag fått mejl.

Claes, återigen, du behöver inte analysera något. Detta klarar jag alldeles utmärkt själv, och det kommer jag att fortsätta med.

Det är sedan tråkigt att du finner mejlväxlingen med mig som en ständigt pågående debatt, men vi har inte haft en debatt. Jag har ställt en fråga, och du har på alla tänkbara sätt försökt undvika att bemöta denna fråga. Det är inte vad jag vill definiera som en debatt. Om du svarat på min fråga i det första mejlet så kunde saken ha varit utagerad väldigt snabbt. Sedan är det inte jag som gör att du upplever min enda fråga som en pågående debatt, det är dina undvikande svar som skapar detta.

Du säger att du endast kommer att bekräfta att du tagit emot mejl när du får frågor som du upplever som känsliga för dig?
Så det kontaktformulär till dig som nu precis lagts ut på HSB Malmös webbplats är alltså bara en bluff?
Eller du menar att det bara är specifikt mina frågor du kommer att (fortsätta) undvika?


Jag ska berätta en sak här. Vid ett tillfälle skrev jag ett kort inlägg om GEAB. Det tog bara ett par dagar så kontaktade GEAB:s ledning mig, och vi hade en lång debatt om detta inlägg där jag informerade om ett problem i deras organisation. Längre än den kommunikation du och jag haft. Och då ska man jämföra detta enda lilla inlägg om GEAB med de tusentals sidor jag skrivit om HSB Malmö. Varför tycker du inte att du, som ordförande i HSB Malmös styrelse, ska ha en dialog med mig, med detta i åtanke? Varför ska min kontakt med GEAB, som jag inte har någon "relation" till, vara mer omfattande än en dialog med dig i den medlemsorganisation jag tillhör och när jag har Sveriges största sajt om bostadsrätter?

Återigen vill jag understryka att min dörr står öppen till en diskussion i denna aktuella och specifika fråga. Jag hoppas att du respekterar min önskan att reda ut de anklagelser du riktat mot mig, så att vi kan lägga detta bakom oss, och se framåt.


> Med vänlig hälsning
> Claes Caroli

Jag finner Claes Carolis svar frapperande, och ger intryck av en nedvärderande och nonchalant syn på medlemmarna. Ett privat företag som betett sig så här mot sina kunder hade snabbt gått i konkurs. Men i en medlemsorganisation som HSB Malmö tycks det vara helt naturligt att behandla medlemmarna på ett respektlöst sätt.

Något svar på vad för "mejltrafik" som avsågs lyckades jag aldrig få!


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska be om ursäkt för den omfattande kritik som riktades mot mig under inledningstalet på extrastämman 2008, trots att jag inte gjort annat än vad som torde vara varje medlems skyldighet.


  2. Inledningstal ska aldrig utnyttjas av styrelsen för att angripa enskilda medlemmar.

  3. Om någon form av kritik riktas mot enskilda medlemmar i något av HSB Malmös forum ska alltid den som kritiseras beredas möjlighet att försvara sig.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
204. Hur HSB och HSB Malmö ser på klander och demokrati

Motionären åberopar att ordförandens tal vid extra föreningsstämma 2008 ska omfattas av en ursäkt, då det var ämnat att kritisera motionären.

Talet som står att läsa på hemsidan visar med all tydlighet att så är inte fallet. Motionärens yrkanden är inte något som föreningsstämman ska besluta särskilt kring.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 18, #156-161
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)