Motioner till HSB Malmö, 2009

MOTION # 0.

Inledning:

 1. Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma
 2. Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning
 3. HSB Riksförbunds kod får inte följas!
 4. "Permanent" stadgegrupp tillsätts
 5. Permanent formulär för stadgeförslag
 6. Stadgar/policy uppdateras med HSB:s kod för föreningsstyrning för valberedning
I mina motioner har jag ett antal mycket viktiga frågor till HSB Malmös styrelse.

Jag hoppas att HSB Malmös styrelse denna gång verkligen anstränger sig för att besvara samtliga av dessa frågor på ett så bra sätt som möjligt, i styrelsens svar på respektive motion.

Det är mycket viktiga frågor, och de är inte minst viktiga för att fullmäktigeledamöterna ska kunna ta rätt beslut.

OBS!

Fullmäktigeledamöterna ska rösta efter vad som är bäst för HSB Malmös medlemmar!

Vad fullmäktigeledamotens inställning är till motionären får aldrig inverka på hur Du som fullmäktige röstar i olika frågor!

Röstar du i motioner efter din personliga åsikt om motionären i stället för medlemmarnas bästa så missköter du på ett allvarligt sätt ditt uppdrag som fullmäktige!

Du ska som fullmäktige naturligtvis inte heller blint rösta efter hur styrelsen vill att du ska rösta, utan du måste ha en egen åsikt!

MOTION #156A

Frågor till styrelsen

Till mitt yrkande om att HSB Malmös styrelse inte ska ändra inbördes ordning på de punkter som fullmäktigeledamöter lämnat in vid begäran om en extrastämma svarar styrelsen;
"Det är styrelsens uppfattning att de som begär en extrastämma också ska meddela de beslutspunkter som de vill att stämman ska besluta om.
Det är dock styrelsen som hanterar och genomför själva kallelsen med beslutsförslagen till stämman
".
 1. Då uppstår osökt frågan vad styrelsens svar har med yrkandet att göra?

  Vad har det självklara påståendet att de som begär en extrastämma ska meddela beslutspunkterna att göra med att punkterna inte ska struktureras om av styrelsen?

  Vad har det likaledes självklara påståendet att styrelsen "hanterar och genomför själva kallelsen", att göra med att punkterna inte ska struktureras om av styrelsen?

 2. Vill styrelsen ha möjligheten att fritt kunna strukturera om fullmäktiges beslutspunkter vid en av fullmäktige begärd extrastämma?
Styrelsen lämnar samma svar till mitt yrkande om att HSB Malmös styrelse inte ska förändra de punkter som fullmäktigeledamöter lämnat in vid begäran om en extrastämma.
 1. Även här uppstår frågan vad styrelsens svar har med yrkandet att göra?

  Vad har det självklara påståendet att de som begär en extrastämma ska meddela beslutspunkterna att göra med att styrelsen inte ska göra förändringar i de av fullmäktige inlämnade beslutspunkterna?

  Vad har det likaledes självklara påståendet att styrelsen "hanterar och genomför själva kallelsen", att göra med att styrelsen inte ska göra förändringar i de av fullmäktige inlämnade beslutspunkterna?

 2. Vill styrelsen ha möjligheten att fritt kunna ändra i fullmäktiges beslutspunkter vid en av fullmäktige begärd extrastämma?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #156 (f.d. #167)

Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma

Bakgrund:
På förekommen anledning vill jag understryka att det är viktigt att om fullmäktigeledamöterna kallar till en stämma så ska de fullmäktigeledamöter som begärt extrastämman stå för ordningen av de punkter som tas upp och inte styrelsen (utöver de stadgade punkterna).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse äger inte rätt att ändra inbördes ordning på de punkter som fullmäktigeledamöter lämnat in vid begäran om en extrastämma.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att de som begär en extrastämma också ska meddela de beslutspunkter som de vill att stämman ska besluta om.
Det är dock styrelsen som hanterar och genomför själva kallelsen med beslutsförslagen till stämman.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Styrelsen vill förbehålla sig rätten att strukturera ordningen på besluten precis som de vill?

När det är medlemmarna/fullmäktige som kallar till stämma så är det styrelsens enda funktion att sköta det administrativa runt kallelsen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
156. Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma, Stadgeändringsförslag

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna.

Det är styrelsen som hanterar och genomför själva kallelsen med beslutsförslagen till stämman.

Styrelsens uppfattning är att nuvarande stadgar inte behöver ändras.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #156-2

Stadgeändringsförslag (§15)

 1. HSB Malmös styrelse äger ej rätt att förändra de punkter som fullmäktigeledamöter lämnat in vid begäran om en extrastämma.

 2. Om styrelsen vill lägga till fler punkter i dagordningen än vad fullmäktigeledamöterna begärt så ska dessa placeras sist i dagordningen
  (som stämman sedan naturligtvis kan ändra ordningen på).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #157A

Frågor till styrelsen

På mitt yrkande om att fullmäktigeledamöter ska kunna lägga in punkter i dagordningen på annan plats än under punkten "Övriga anmälda ärenden", svarar styrelsen; "Fullmäktigeledamöters rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid stämman.
Där kan fullmäktigeledamöterna också föreslå, samt besluta om, hur stämman ska genomföra stämman
".
 1. Då uppstår frågan om styrelsen till att börja med är medveten om att det i daggordningen, enligt gällande stadgar, inte ingår en punkt för detta?

  Punkten "Fastställande av dagordning" saknas i dagordningen!

  Så var i dagordningen och hur menar styrelsen att fullmäktigeledamöterna kan lägga in nya beslutspunkter på stämman?

  Tycker styrelsen att det överensstämmer med regelverket att det på stämman läggs in nya beslutspunkter i dagordningen?

 2. Mitt yrkande handlade alltså om att fullmäktige ska kunan begära att få in punkter i dagordningen innan kallelse/dagordning skickas ut.

  Alltså som jag skrivit i yrkandet; utifrån samma rättigheter och möjligheter som styrelsen.

  Hur ser styrelsen på att denna möjlighet ges fullmäktige?

  Ser styrelsen några problem med detta och i så fall vilka?

  Ser styrelsen något mervärde i att denna möjlighet ges fullmäktige, och i så fall vad?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #157 (f.d. #168)

Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning

Bakgrund:
HSB Malmös styrelse har möjlighet att lägga in fler punkter i dagordningen än vad det stadgas (dessutom på valfri plats i dagordningen eftersom inget regelverk finns för detta). Men om styrelsen har denna rätt, varför skulle inte fullmäktigeledamöterna kunna begära detta?
Det känns inte rätt att fullmäktigeledamöternas enda möjlighet att kunna påverka dagordningen är via den absolut sista punkten i dagordningen ("övriga anmälda ärenden").

Jag anser att fullmäktigeledamöter ska ha rätt att kunna få in separata speciella punkter i dagordningen som inte är av karaktären motioner på såväl ordinarie stämma som extrastämma.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens följande yrkanden;
 1. Fullmäktigeledamöter ges möjligheter att, innan kallelse/dagordning skickas ut och under vissa givna förutsättningar, lägga in punkter i dagordningen, med samma rättigheter och möjligheter som styrelsen (men styrelsen bestämmer plats i dagordningen).

  Detta alltså för viktiga ärenden som dykt upp under resans gång, efter att motionstiden gått ut, samt för att slippa en onödig extrastämma som annars kanske varit befogad.

  En formulering tas fram för detta.
  I det förslag som tas fram så stadgas även de konsekvenser som blir följden om styrelsen inte uppfyller stadgarna i detta avseende.


  En av stämman tillsatt stadgegrupp (arvoderad) eller ett utskott får i uppdrag att ta fram en sådan formulering som sedan presenteras för stämman, som måste godkänna formuleringen.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Fullmäktigeledamöters rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid stämman.
Där kan fullmäktigeledamöterna också föreslå, samt besluta om, hur stämman ska genomföra stämman.


Min kommentar till styrelsens svar:

Fråga till styrelsen:
Ja, men det förhindrar väl inte att det finns riktlinjer och ett regelverk att förlita sig på?

Styrelsens svar är inte relevant för denna motion!
Motionen handlar om det som föregår stämman, inte om själva stämman, vilket man kanske tycker att alla - även styrelsen - borde förstå!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
157. Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning

Fullmäktigeledamöters rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. Där kan fullmäktigeledamöterna också föreslå, samt besluta om, hur föreningsstämman ska genomföras.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #158A

Frågor till styrelsen

HSB Malmös styrelse har inte bemödat sig med att motivera varför styrelsen yrkar avslag till min motion om att HSB Malmö ska plocka russinen ur kakan och lägga in det som är bäst för HSB Malmö i HSB Malmös stadgar från HSB:s kod för föreningsstyrning, i stället för att följa en kod som HSB Riksförbund tar fram och som i vissa fall är fel och farlig, samt där HSB Malmö har väldigt lite kontroll över vad som händer.
 1. Vad är det som gör att HSB Malmös styrelse tycker att det är bättre att följa HSB:s kod för föreningsstyrning jämfört med att HSB Malmö i stället själv lägger in i HSB Malmös stadgar det som är relevant för HSB Malmö från koden?

  Dvs vilka fördelar ser HSB Malmös styrelse med att följa koden rakt av jämfört med att russinen läggs in i HSB Malmös stadgar?

 2. Varför tycker HSB Malmös styrelse att det är bättre;
  1. att följa en kod som man kan bryta mot utan att det får några konsekvenser, i motsats till om paragraferna funnits i HSB Malmös stadgar?
  2. att följa en kod som riskerar att skapa oändligt med mer eller mindre stora tolkningsproblem;
   - Vad menar HSB Riksförbund?
   - Vad ska gälla; HSB Riksförbunds kod eller våra stadgar?
   - Vilket har högst prioritet?
   - Etc., etc.
  3. att HSB Malmö får en reducerad kontroll/insyn och möjlighet att påverka?
  4. att låsa upp sig till vad HSB Riksförbund kommer fram till?
  5. att HSB Malmö har ett "in blanco"-avtal med HSB Riksförbund?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #158 (f.d. #63)

HSB Riksförbunds kod får inte följas!

Bakgrund:
Ibland finns det saker i koden där det helt enkelt inte går att förstå bakomliggande tankar. Stadgegruppen har lagt in många bra förslag till stadgarna, men det finns en paragraf som ger lite kalla kårar längs med ryggraden när man läser denna.

Det står (§ 3, "Föreningens verksamhet", i stadgarna);
 • "Föreningen skall tillämpa den kod för föreningsstyrning som HSB Riksförbunds stämma beslutat om".
Kopierad rakt av från HSB Riksförbunds önskan att det ska läggas in i regionföreningens stadgar, så att HSB Riksförbund därigenom lyckas utöka sin makt. Men är det inte uppenbart för var och en att en formulering som denna inte ska läggas in i HSB Malmös stadgar?

Vad får detta för konsekvenser i praktiken?
 • HSB Malmö förslavas under HSB Riksförbund, den enligt mig mest odemokratiska, insynsskyddade, opåverkbara, onåbara, tröga och tråkiga delen av HSB !!!
Frivilligt förslava sig under HSB Riksförbund?
HSB Riksförbund har överlevt sig själv, och borde inte få finnas kvar, i alla fall inte i nuvarande utformning. HSB Malmö borde inte vara medlem i HSB Riksförbund. Men hur man än gör och tänker så tycker jag inte man frivilligt ska förslava sig under en avdelning på detta sätt.

Det är inte rimligt att HSB Malmö låser upp sig till alla framtida förändringar. Dvs hur galet det än är så ska HSB Malmö följa det som bestämts där upp i det isolerade Riksförbundshuset.
Ska vi verkligen göra oss livegna?

In blanco avtal med ...
HSB Malmö ska inte teckna något in blanco avtal med HSB Riksförbund (och inte med någon annan heller för den delen). Alla har säkert inte förstått riktigt vad HSB Riksförbund egentligen är, vad de står för, och vad som egentligen händer där uppe i Stockholm på denna avdelning, men oavsett om man är insatt i hur det fungerar eller ej så måste man förstå att man inte bör måla in sig i ett hörn på det här viset.

Reducerad kontroll/insyn och möjlighet att påverka
Alla måste också förstå att med en dylik formulering i stadgarna så leder detta oundvikligen till minskad kontroll och insyn samt minskad möjlighet att påverka. Det torde vara helt uppenbart för alla och envar, utan att jag måste förklara detta i detalj.

Demokrati i stället för parlamentarisk uppbyggnad
Som en parantes i detta sammanhang så vill jag be alla notera att HSB ofta i olika sammanhang ger svar innehållande "parlamentarisk organisation", men betydligt mer sällan nämns ordet "demokrati". En parlamentarisk organisation är på intet sätt samma som en demokratisk organisation. Beroende på olika faktorer så kan de faktiskt till och med vara varandras motsatser. Så kräv demokrati (det vill vi ha!), aldrig en parlamentarisk uppbyggnad (det vill vi inte ha!).

Faran med HSB Riskförbund
Det är viktigt att känna till hur sluten denna del av organisation är. HSB Riksförbund är t.ex. livrädd för att deras stämmoprotokoll ska kunna läsas av någon och vågar absolut inte lägga ut stämmoprotokollen på sin webbplats (givna löften om detta har förfallit).

Ska det stadgas att HSB Malmö ska följa oacceptabel kod?
I HSB:s Riksförbunds förslag till kod för föreningsstyrning finns det punkter som är mer eller mindre helt oacceptabla. Och ännu värre punkter kan rätt vad det är föras in.

Beslut i blindo
Hur många av HSB Malmös 42.000 medlemmar har läst HSB:s kod för föreningsstyrning?
Hur många av de ca. 300 fullmäktigeledamöterna har satt sig in i detalj hur koden ser ut idag? Är det mer än en handfull?
Hur skulle man med bakgrund av bara detta kunna ta ett beslut om att följa en kod som nästan ingen brytt sig om att sätta sig in i???

Skapar tolkningsproblem
Koden för föreningsstyrning är luddigt formulerad och skapar bara en massa nya problem med tolkningar, och innehåller dessutom helt oacceptabla formuleringar (bl.a. enl. vad jag tidigare nämnt).

Risken är alltså överhängande att det blir orimliga tolkningsproblem som kommer att ta upp oändligt många timmar till ingen nytta.
- Vad ska gälla egentligen?
- Vad menar HSB Riksförbund?
- Vad ska gälla; HSB Riksförbunds kod eller våra stadgar?
- Vilket har högst prioritet?

- Etc., etc.

Inga konsekvenser om kod ej följs
För övrigt så kan man konstatera att det inte finns något regelverk med konsekvenser om kod ej följs. Det gör därmed koden för föreningsstyrning verkningslös. Att HSB Riksförbund kanske säger är man tänker ta fram detta i framtiden är bra. Men då kan vi ta ställning när det är klart, och inte nu! Man ska inte köpa grisen i säcken!

Russin
HSB Malmö kan plocka russinen ur kakan, men man måste förstå att en dylik paragraf som den som nu lagts till HSB Malmös stadgar onekligen kommer att ställa till med mycket stora tolkningsproblem i framtiden. Det är oundvikligt.

Allt som ska gälla för HSB Malmö ska finnas i HSB Malmös stadgar alternativt i HSB Malmös policies, och ingen annanstans. Det måste vara en självklarhet! Inte minst för att man ska inte ha en massa olika regelverk överallt som gör det omöjligt att överblicka vad som egentligen gäller! HSB Malmö kan plocka det bästa från koden och anpassa texter för HSB Malmö, så som stadgegruppen redan gjort. Det räcker mer än väl!

Hur HSB Riksförbund fungerar
HSB Riksförbund tycker att allt som händer utanför Stockholm är "internt" (enl. de skriftliga svar som givits) och ska därför inte heller informeras om på deras webbplats.

HSB Riksförbund visar hur de tänker genom sin webbplats som mycket väl årligen skulle kunna vinna priset som Sveriges sämsta webbplats (i klass med HSB Malmös webbplats). Nästan ingen information finns och ingen som ens bryr sig om att uppdatera alla felaktigheter.
T.o.m. när man påpekar fel så struntar de i att korrigera felen, utan låter felaktigheterna ligga kvar år efter år.

HSB Riksförbund har en juridisk rådgivning där jag personligen kontrollerat och verifierat att svaren som ges är oriktiga.

Hur argumentera mot mina åsikter???
Om HSB Malmös styrelse (eller någon annan) här svarar något flummigt om att vi har ombud till HSB Riksförbund som sköter detta så kommer jag att bli ganska uppgiven över att förståelsen för hur det fungerar i praktiken är så låg.

Argument som att 42.000 medlemmar ska förlita sig på en handfull ombud som aldrig ens redovisat vad de presterat håller inte.

På HSB Riksförbunds stämma tycks alla ombud vara lika oengagerade som dem från HSB Malmö (att döma av de resultat vi kunnat se, men kanske mer utifrån avsaknaden av resultat), och då kan man självfallet inte sätta sin tillit till dem.

Fullmäktigeledamöternas ansvar
Jag hoppas innerligt att fullmäktigeledamöterna bemödar sig med att noga läsa igenom denna motion och sätta sig in i problemet.

En fullmäktigeledamot måste vara en självständigt tänkande person och varje ledamot har här att mycket, mycket noga inför denna stämma fundera igenom vad jag skriver i denna motion. Vill du vara delaktig i detta beslut där en huvudsakligen bakåtsträvande del av organisationen ska ta kontroll över dig och de medlemmar du representerar?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Formuleringen "Föreningen skall tillämpa den kod för föreningsstyrning som HSB Riksförbunds stämma beslutat om" ska inte finnas i HSB Malmös stadgar.
  Varken helt eller delvis.

 2. En för detta kompetent (och arvoderad) arbetsgrupp tar ut de delar av koden som tillför något för HSB Malmö och dess medlemmar och justerar alla andra delar så att det gagnar HSB Malmös medlemmar i stället för tvärtom som i vissa fall idag.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman att konfirmera beslutet att tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.


Min kommentar till styrelsens svar:
Notera hur styrelsen undviker att kommentera något enda av alla mina argument för varför HSB Malmö inte ska anta koden för föreningsstyrning!

Styrelsen kan inte ens motivera varför de vill få in HSB:s ogenomtänkta kod för föreningsstyrning.
Styrelsen klarar heller inte av att argumentera mot det jag framför som skäl för att HSB Malmö inte ska anta denna för HSB dåliga kod.

Argument mot HSB:s kod för föreningsstyrning:
- Frivilligt förslava sig under HSB Riksförbund?
- In blanco avtal
- Reducerad kontroll/insyn och möjlighet att påverka
- Skapar tolkningsproblem
- Ska det stadgas att HSB Malmö ska följa oacceptabel kod?
- Beslut i blindo
- Inga konsekvenser om kod ej följs

- Russin

- Hur argumentera emot???

Fullmäktigeledamöternas ansvar

Förtydligande:
Eftersom det kan uppstå i det närmaste oöverstigliga problem när det gäller tolkningar så måste så mycket som möjligt av koden struktureras upp och läggas in i HSB Malmös stadgar, anpassat för HSB Malmö.

OBS! "Följ eller förklara" innebär i praktiken ingenting!
Vi har redan idag kunnat se detta.
Koden har brutits mot ett stort antal gånger, men ingen förklaring har givits!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
158. HSB Riksförbunds kod får inte följas!

Årsmötet i HSB Malmö beslutade 2008 att följa koden och antog också nya stadgar för föreningen.

Styrelsens uppfattning är att reglerna inte behöver ändras.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #159A

Frågor till styrelsen

På mitt yrkande om att tilsätta ett utskott för löpande förbättringar av stadgarna svarar HSB Malmös styrelse;
"Det är styrelsens uppfattning att en projektgrupp ska ha ett tydligt och avgränsat uppdrag som är tidsbestämt. Stadgegruppen är en sådan projektgrupp, utsedd av styrelsen för ett specifikt och tidsbestämt uppdrag, för att möta ett tillfälligt behov".

Man häpnar över hur märkliga svar styrelsen kan ge!
I stället för att bemöta själva funktionen så ger sig HSB Malmös styrelse in på fullständigt irrelevanta semantiska frågor.
 1. Förstår styrelsen att ett utskott (eller vad man än vill kalla det) som tillsätts årligen för att förbättra stadgarna tillsätts just för ett specifikt och tidsbestämt uppdrag (om det nu skulle ha betydelse för något)?

 2. Hur motiverar styrelsen sin rekommendation till avslag för en stadgegrupp som löpande förbättar stadgarna?

  Vilka nackdelar ser styrelsen med att stadgarna löpande förbättras?

  Kan styrelsen se några fördelar med att stadgarna förbättras?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #159 (f.d. #64)

"Permanent" stadgegrupp tillsätts

Bakgrund:

Fullständig och löpande revidering av HSB Malmös stadgar
Det behövs en total revidering av HSB Malmös stadgar, där alla medlemmar löpande ska ges möjlighet att föreslå justeringar och tillägg av stadgar, och där samtliga inkomna förslag redovisas för samtliga medlemmar på HSB Malmös webbplats.

Jag hoppas alla är helt införstådda med att en engångsinsats av en stadgegrupp omöjligen är tillräckligt, även om det naturligtvis är ett mycket viktigt steg i rätt riktning.

VARNING FÖR HSB:s KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING!
Det är särskilt viktigt att medlemmarna görs delaktiga i alla de förändringar av stadgarna som ska göras med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning (och alla andra stadgeändringar). Dvs alla medlemmar ska ges möjlighet att ge sina synpunkter - och kraftigt motiveras att göra detta - och alla ska kunna läsa alla andras förslag, som sedan beaktas inför den slutgiltiga versionen av ändringarna.

Stadgar i strid med demokratiskt tänkande
Sedan finns det också en del punkter i HSB:s kod för föreningsstyrning som t.o.m. står i direkt strid med allt vad demokrati innebär!!! Absolut inget som en kooperativ organisation ska smutsa ner sitt rykte med!

Dessa stadgeändringsförslag i koden måste kraftigt omarbetas innan de läggs in i stadgar.

ALLTID ÖPPEN INFORMATION OM FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
Sedan säger det sig själv att innan stadgeändringar kan beslutas om så måste HSB Malmö naturligtvis alltid gå ut exakt med vilka stadgeändringar som ska göras (och inte bara hänvisa till HSB:s kod för föreningsstyrning). Detta måste göras i god tid, minst en månad innan stämma där beslut ska tas.

Hur beslutades sammansättningen av stadgegruppen?
Det är lite lustigt att den stadgegrupp som HSB Malmös styrelse tillsatte, med anledning av mina motioner till den inställda höststämman 2007, utgick från bl.a. mitt material, men att HSB Malmös styrelse trots detta inte ville att jag skulle ingå i stadgegruppen.

Eftersom jag har en hel del kunskaper inom området så erbjöd jag mig då att ställa upp i den stadgegrupp som jag föreslog i min motion till styrelsen. Men HSB Malmös styrelse tyckte tydligen att det var viktigare att prioritera sin egen personliga inställning till mig, än medlemmarnas bästa.

Tillägg:
Detta är absolut ingen kritik mot stadgegruppen. De följede säkert bara styrelsens direktiv. Jag vill nämna att stadgegruppen ändå kallade mig till möte efter att stadgeförslag tagits fram för att förklara hur de tänkt med anledning av mina inlämnade förslag till stadgeändringar.

Förenkling av förändring av stadgar
Som det fungerar idag är det dessutom alldeles för svårt att göra ändringarna i stadgarna.
Det är bra att beslut måste tas på två stämmor för att stadgarna ska bli giltiga (det är inte bara bra, det är helt nödvändigt), men rutinerna kan säkert förbättras med allt som hör till denna process, inte minst informationsmässigt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. På varje årsstämma tillsätts ett utskott för löpande förbättringar av stadgarna
  På varje årsstämma (med start på årsstämman 2009) tillsätts ett arvoderat, och för uppdraget kompetent, utskott av medlemmar i HSB Malmö som löpande under året arbetar med förbättringar av stadgarna (såväl HSB Malmös stadgar som bostadsrättsföreningarnas) där arbetet också löpande redovisas för medlemmarna.

  HSB Malmös stadgar revideras årligen utifrån de förslag som dyker upp.

 2. Även icke-styrelseledamöter ska ingå i utskottet för att få fler infallsvinklar
  Detta utskott ska även innehålla medlemmar som inte ingår i styrelser. Detta så att stadgar inte enbart utgår från styrelsers sätt att se på saker (dvs så att beslut tas i mer demokratisk ordning).

 3. HSB Malmö ska löpande anstränga sig för att motivera medlemmarna till att komma med förslag på förbättringar av HSB Malmös stadgar.

 4. Före varje stämma ska alla stadgeändringsförslag detaljerat redovisas för alla
  Innan beslut tas på stämma om stadgeändringar ska mycket tydlig information om stadgegruppens resultat och alla inkomna förslag ha gått ut till alla medlemmar (via bl.a. HSB Malmös webbplats och direktutskick till förtroendevalda) senast en månad före stämman.
Denna motion är samma som min motion #13 till den inställda extrastämman 2007-10-11.


Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en projektgrupp ska ha ett tydligt och avgränsat uppdrag som är tidsbestämt. Stadgegruppen är en sådan projektgrupp, utsedd av styrelsen för ett specifikt och tidsbestämt uppdrag, för att möta ett tillfälligt behov.


Min kommentar till styrelsens svar:
Styrelsen omöjliggör med sina svar en diskussion om vad motionen handlar om.
Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vad har definitionen av ordet "projektgrupp" med saken att göra?

Styrelsens svar har inte det minsta med motionens yrkanden att göra.
Har styrelsen inga motargument till mina yrkanden så är det samma sak som att några motargument inte finns, och således ska motionen bifallas i sin helhet.

Styrelsens svar, där styrelsen gör en tolkning av ett ord i motionen i stället för att bemöta motionens yrkanden, gör att styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan styrelsens beslut till avslag (av vad med vilken motivering?) ej antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
159. "Permanent" stadgegrupp tillsätts, Utredning av hur stadgar ska kunna ändras snabbare och lättare

Det är styrelsens uppfattning att en projektgrupp ska ha ett tydligt och avgränsat uppdrag som är tidsbestämt. Stadgegruppen var en sådan projektgrupp, utsedd av styrelsen för ett specifikt och tidsbestämt uppdrag, för att möta ett tillfälligt behov. Årsmötet i HSB Malmö beslutade 2008 att anta nya stadgar för föreningen och gruppens arbete avslutades.

Styrelsen finner ej skäl till att tillsätta en särskild ”permanent” stadgegrupp.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #159-2

Utredning av hur stadgar ska kunna ändras snabbare och lättare

 1. Utskott tillsätts för att utreda hur stadgar ska kunna ändras snabbare och lättare
  Det tillsätts ett utskott/en projektgrupp för att utreda hur HSB Malmös stadgar ska kunna ändras snabbare (inom 3 månader) och lättare (utan att minska dagens säkerhet med att beslut om stadgeändringar måste tas på två stämmor).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #160A

Frågor till styrelsen

 1. Vilka nackdelar ser styrelsen med att det finns en möjlighet för HSB Malmös medlemmar att löpande på ett enkelt och strukturerat sätt har möjlighet att föreslå stadgeändringar via ett formulär för detta på HSB Malmös webbplats, eller e-post?

 2. Vilka nackdelar ser styrelsen med att medlemmarna på enklast möjliga sätt kan komma med förslag på förbättringar av stadgarna?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #160 (f.d. #65)

Permanent formulär för stadgeförslag

Bakgrund:
När jag skrev denna motion så finns det ett simpelt formulär på HSB Malmös webbplats för stadgeförslag. Det finns inte längre. Jag anser att detta inte får vara något som bara är temporärt. Det ska finnas tydliga möjligheter att i varje minut när man så känner för det, 365 dagar om året, lämna in förslag på ändringar av HSB Malmös stadgar.

Ett litet problem är att de formulär som HSB Malmö skapar är så dåliga att de är på gränsen till oanvändbara (det måste vara lite högre kvalitet på det som HSB Malmö företer sig).
Några exempel:
 1. Det är en liten ruta på ca 2 cm hög och 6 cm bred att fylla i sin text. Alla normala formulär är i dylika sammanhang minst drygt ½ A4-sida stort för textfältet.
 2. Inte en enda formatering av texten kan göras.
 3. Ingen bilaga kan skickas med.
 4. Om du inte har e-post adress - eller om du inte vill lämna ut denna officiellt (HSB Malmö vill aldrig uppge hur de behandlar och använder sig av personuppgifter, som e-post adressen här) så kan du inte använda dig av formuläret.
 5. Det finns inte heller något telefonnummer eller epost-adress till någon kontaktperson som kan svara på frågor om stadgar.
 6. Inte ett ord nämns om och i så fall hur medlemmen får en bekräftelse på de förslag som lämnas in. Vid kontakt via epost kan man få bekräftelse (och bevis för mottagning), det får man dock inte via HSB:s formulär.
 7. Dessutom ligger formuläret på en alltför undanskymd plats (ska länkas till i menyn!).
 8. Ingen information ges om vilka fält som är obligatoriska.
Det kanske viktigaste här är att det inte uppges en e-post adress för de som är lite mer IT-vana och vill använda sig av en betydligt bättre teknik än HSB Malmös formulär som lämnar väldigt mycket i övrigt att önska.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Formulär för stadgeförslag ska finnas på HSB Malmös webbplats
  Det ska alltid finnas ett för alla väl användbart formulär på HSB Malmös webbplats där alla när som helst kan lämna in förslag på stadgeändringar till HSB Malmös stadgar. Formuläret ska vara mycket lätt att hitta till med en direkt länk från huvudsidan.

 2. E-postadress för stadgeförslag ska finnas på HSB Malmös webbplats
  Det ska alltid finnas en speciell epost-adress på HSB Malmös webbplats (som är lätt att hitta till) för dem som vill lämna in stadgeförslag via e-post och/eller fråga om HSB Malmös stadgar. HSB Malmö (t.ex. via utskottet för stadgeändringar) ska snarast besvara dessa skrivelser.
 3. Alla stadgeförslag redovisas löpande
  Alla förslag som kommer in ska redovisas löpande i sin helhet på samma webbsida som formuläret för förslag på stadgeändringar, på ett lättöverskådligt sätt.

Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att inkomna synpunkter hanteras inom organisationen och att det ständigt ingår i det operativa arbetet att ta emot och hantera synpunkter samt förslag till förbättringar.
Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheten att komma med synpunkter via hemsidan
.


Min kommentar till styrelsens svar:
Jag blir en aning upprörd när styrelsen på ett så här flagrant sätt ljuger för alla HSB Malmös 42.000 medlemmar.
Trots att jag med mina motioner bevisat bortom allt tvivel att styrelsen fullständigt struntar i synpunkter och förslag från medlemmarna så vågar styrelsen uttala sig på detta sätt. Styrelsen bryr sig inte ens om att omedelbart tillsammans med styrelsens osanna påstående följer otvetydiga bevis för styrelsens osanning, där styrelsen först inte behandlar eller besvarar frågorna som ställts under 2007, och sedan ignorerar frågorna ännu en gång när de ställs i motionerna. Det visar på maktfullkomlighet och nonchalans inför medlemmarna.

"Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheten att komma med synpunkter via hemsidan"?
Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vad finns det att undersöka? Det är bara att genomföra motionen!

Vad blev det konkreta resultatet av styrelsens undersökning?

Styrelsens svar har ej med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009
160. Permanent formulär för stadgeförslag, Bekräftelse av stadgeförslag

Föreningen antog under 2008 nya stadgar. Den eller de medlemmar som önskar förändring av dessa får skicka in förslag till organisationen.

Det är styrelsens uppfattning att inkomna synpunkter hanteras inom organisationen och att det ständigt ingår i det operativa arbetet att ta emot och hantera synpunkter samt förslag till förbättringar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #160-2

Bekräftelse av stadgeförslag

 1. Mottagande av stadgeförslag ska alltid bekräftas
  Alla som lämnar in stadgeförslag via e-post eller formulär ska snarast få en bekräftelse på att det mottagits av HSB Malmö.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161A

Frågor till styrelsen

 1. Vad blev det konkreta resultatet av styrelsens, under årsstämman 2008, utlovade revidering av valberedningspolicy?

 2. Vad har styrelsen i denna revidering då tagit hänsyn till från efterföljande motion här?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161 (f.d. #80)

Stadgar/valberedningspolicy uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning ang. valberedningen

Bakgrund:
Nedanstående punkter i HSBs kod för föreningsstyrning är en fullständig sammanställning över de riktlinjer som nämns för valberedningens arbete (dvs det som valberedningen begärde dubblerat arvode för efter ett vagt muntligt löfte om att följa det som ingen visste vad det var).

HSBs kod för föreningsstyrning

2 Tillsättning av styrelse och revisor

"Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisor bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut."

Även om ovanstående formulering innehåller ord som inte betyder mycket så kan förhoppningsvis var och en se att HSB Malmö och dess valberedning ej följer detta.
 • Ovanstående paragraf ska inte bara gälla styrelse och revisorer, utan alla förtroendevalda!
Not.: Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

2.1

"Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden."

Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, vilket de inte gör, så kan väl ingen hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???

2.1.1

"Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Det ska finnas en instruktion för valberedningens arbete.
"

Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, så kan knappast någon hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???

Dessutom är detta ingen förändring mot tidigare.


 • Vad innebär "en valberedning som representerar föreningens medlemmar" i praktiken och rent konkret?

 • Vad innebär "förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen" rent konkret?

  Vilket förfarande har HSB Malmös valberedning för detta ?
  Varför har valberedningen inte informerat om detta förfarande?
Det är meningslöst att skriva in i stadgarna att det ska finnas en instruktion för valberedningen, utan riktlinjer för vad denna instruktion ska innehålla (som vi kan se idag, där det finns en instruktion som varken tillför något eller som följs).

2.1.2

"Valberedningen ska ha minst tre ledamöter. En ledamot utses till sammankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen."

Ja, en fullständig självklarhet.

Inget som motiverar en höjning av arvodet!

Dessutom är detta ingen förändring mot tidigare.

2.1.3

"Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman."

Ja, en fullständig självklarhet, och även om valberedningen hade följt denna paragraf, vilket de inte gör, så kan väl ingen hävda att en valberedning ska ha ett utökat arvode för att utföra sina allra mest grundläggande uppgifter!!!???

Dessutom en synnerligen korkad paragraf!!! Namn och kontaktvägar till alla i valberedningen ska naturligtvis informeras om senast tre dagar efter årsstämman!
Förvisso har HSB Malmö inte utfört denna självklarhet till dags dato, men ändå!

2.2.1

"Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter"

Det enda som är nytt här är att valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
Dvs medlemmarna ska inte få veta hur arvodet delats upp inbördes mellan ledamöterna utöver ordförande. Varför?


 • Valberedningen ska inte bara lämna förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande, utan även alla andra förtroendevalda!

 • Valberedningen ska även lämna förslag på alla andra arvoden.

 • Alla förslag på arvoden ska åtföljas av en motivering!

 • Alla arvoden ska anges i svenska kronor såväl på stämma som i protokoll.
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

2.2.2

"Som underlag för sina förslag ska valberedningen
 • bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett (mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen),
 • fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt
 • genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas."
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
 • Kravprofilerna ska presenteras för alla medlemmar!

 • Valberedningen ska även genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till alla övriga förtroendeposter!

 • Ordet "beaktas" måste definieras mycket tydligt!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!

2.2.4

"Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.

I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:
 • ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
 • uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
 • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
 • övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
  En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan."
Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Foton av de nominerade läggs ut på föreningens webbplats.

 • Endast den information som är relevant för det aktuella förtroendeuppdraget ska presenteras för stämman. Ej relevanta uppgifter får ej tas med, eftersom det som är viktigt för uppdraget då riskerar att minska i värde, och gör att valberedningen kan styra stämman i viss riktning bara genom sitt sätt att formulera sig.

 • Den nominerade ska själv skriva sin presentation (enl. av valberedningen givna riktlinjer, utifrån vad valberedningspolicy säger).
  Vem som formulerat presentationen ska tydligt framgå.


 • Valberedningens slutgiltiga presentation av en nominerad måste först godkännas av den nominerade innan andra får ta del av den.

 • Se motion #79, punkt 3, för vad som i stället ska ingå i presentationen.

2.2.5

"Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Särskild motivering ska också ges om förnyelse av styrelsen (hela eller delar) föreslås! Motsvarande gäller också för övriga förtroendeposter.

2.3.2.

"Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Förslag på arvode ska medföljas av motivering!

2.3.3

"I anslutning till att kallelsen till föreningsstämman utfärdas ska information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende lämnas på föreningens hemsida. Informationen ska innefatta omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.

En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!

2.3.4

"Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!

3.2

"Styrelsen bör ha en storlek och sammansättning som ger utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som erfordras och som uppfyller de krav på oberoende som ställs för att styrelsen effektivt och självständigt ska kunna förvalta föreningens angelägenheter.
Styrelsen bör förnyas i erforderlig takt med beaktande av utvecklingen av föreningens verksamhet och behov av kontinuitet i styrelsearbetet.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!
Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode, även om valberedningen tidigare inte utfört dessa självklara uppgifter!
 • Vad som står här är en helt meningslös formulering som inte fyller någon funktion, om den inte specificeras med t.ex. vilka kompetenser och erfarenheter som avses!

3.2.1

"Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt."

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!

Ett av många problem här är hur olika bitar ska vägas. Ska t.ex. en persons bakgrund väga tyngre än en annan persons kompetens? Vilka urvalskriterier gäller?

Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

1.3.1

"Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman.
"

Endast självklarheter i dessa alldeles för vagt formulerade förslag till stadgeändringar!

Inget här motiverar en höjning av valberedningens arvode!

Ingen av ovanstående formuleringar från HSB:s undermåliga kod för föreningsstyrning kan eller ska alltså användas som de ser ut i koden, utan de måste bearbetas så att de fyller någon funktion mer än att bara fylla upp ett textutrymme.

Med tanke på hur obegripligt dåligt valberedningens arbete formulerats av valberedarna så är det inte utan att man misstänker att de luddiga och intetsägande formuleringarna tagits fram just för att det inte ska finnas något krav på valberedningen att prestera något.

De stadgar för valberedningen som omnämns i denna motion från HSB:s kod för föreningsstyrning;
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.3.2
2.3.3
2.3.4
3.2
3.2.1
1.3.1
förs in i valberedningspolicy och/eller HSB Malmös stadgar, efter att de bearbetats tillsammans med kompletteringar, speciellt enligt de kommentarer jag lagt in för varje paragraf i denna motion.

YRKANDEN I DENNA MOTION FLYTTADE TILL EFTERFÖLJANDE MOTIONER.

OBS!
På en motion som denna är det naturligtvis lätt för styrelsen att rekommendera att ett utskott tillsätts (enl. mitt förslag) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i denna motion för varje paragraf ovan.

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet att ge konkreta åsikter till varje yrkande. För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!
Om HSB Malmös styrelse i sitt svar inte invänder mot något speciellt som jag tagit upp i denna motion så får man förutsätta att styrelsen instämmer i allt.


Tillägg:
För konferensen i Köpenhamn den 25-26/1 2008 så står det i planeringen;
"Presentera förslag till instruktion i valberedningsarbetet", från HSB Malmös valberedning.
Jag gissar att detta förslag baseras på mina synpunkter, men jag är inte säker på att jag har förtroende för att låta valberedningen ta fram en dylik instruktion. Speciellt inte med tanke på det resultat vi kunnat se att de uppnått tidigare, såväl på egen hand som efter de kraftigt bristfälliga valberedningspunkterna i HSB:s kod för föreningsstyrning, där HSB Malmös valberedning säger sig ha varit delaktiga.

Dessutom så finner jag det ytterst tråkigt att valberedningen inte först offentliggör sitt förslag (på t.ex. HSB Malmös webbplats). Ett vanligt trick om man är rädd för kritik och vill få så lite reaktioner som möjligt på det man tagit fram.Styrelsens svar 2008:

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.


Min kommentar till styrelsens svar.

I styrelsens svar till den motion styrelsen refererar till ovan skriver styrelsen;
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad
samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Vad blev resultatet av styrelsens revidering av valberedningspolicy?

Vad har styrelsen då tagit hänsyn till från denna motion?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
161. Stadgar/valberedningspolicy uppdateras med delar av HSBs kod för föreningsstyrning ang. valberedningen, HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Styrelsen har arbetat fram en valberedningsinstruktion som kommer att presenteras för beslut på föreningsstämman.

Valberedningen i HSB Malmös parlamentariska organisation ska förbereda val genom att inför beslutande församling föreslå namn till de förtroendeposter som finns.

Styrelsen kan inte se att det, utöver den instruktion som nu är framtagen, behöver fastställas ett särskilt dokument, ”stadgar”, intagen i HSB Malmös stadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet. * * * Motion nr 162 till och med 170 handlar om ändring av HSB Malmös stadgar.
Stadgarna antogs 2008 genom beslut på ordinarie och extra föreningsstämma.
162. Stadgeändringsförslag § 3
163. Stadgeändringsförslag § 15
164. Stadgeändringsförslag § 16
165. Stadgeändringsförslag § 18
166. Stadgeändringsförslag § 20
167. Stadgeändringsförslag § 21
168. Stadgeändringsförslag § 22
169. Stadgeändringsförslag § 24
170. Stadgeändringsförslag § 35


HSB Malmös stadgar antogs på två föreningsstämmor under 2008. Arbetet föregicks av en särskild stadgegrupp, vilken utsåg på föreningsstämman 2007.

Styrelsens uppfattning är att inte något av motionärens krav/yrkanden ska innebära ändring av nu gällande stadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Medlem # 89093 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #161-2

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Föreningsstämmans beslut om tillsättning av förtroendevalda ska beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut."

 2. Detta läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-3

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden."

 2. Detta läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-4

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande.
  Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

  Det ska finnas en instruktion för valberedningens arbete.
  "

 2. Det klargörs vad som rent konkret och i praktiken menas med "en valberedning som representerar föreningens medlemmar".

 3. Det klargörs vad som rent konkret menas med "förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen".

  Frågor till HSB Malmös valberedning:
  - Vilket förfarande har HSB Malmös valberedning för detta ?
  - Varför har valberedningen inte informerat om detta förfarande?

 4. Ovanstående läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-5

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen ska ha minst fem ledamöter.
  En ledamot utses till sammankallande.
  Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen.
  "


 2. Detta läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-6

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Föreningen ska senast tre veckor efter ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman."

 2. Detta läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-7

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordförande samt övriga förtroendevalda.
  Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt övriga arvoden, exkl. valberedningens arvode.
  Varje förslag på arvode ska åtföljas av en motivering.
  Alla arvoden ska anges i svensk valuta.
  "


 2. Detta läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-8

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Som underlag för sina förslag ska valberedningen
  • bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett (mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen),
  • fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras och dessa kravprofiler presenteras för alla medlemmar, samt
  • genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas."
  • genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till alla övriga förtroendeposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas."


 2. Ordet "beaktas" måste definieras mycket tydligt!

 3. Ovanstående läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-9

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående från HSB:s kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Malmös stadgar / valberedningspolicy.
 1. "Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.

  I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:
  • ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
  • uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
  • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
  • övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
   En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan."


 2. Foton av de nominerade läggs ut på föreningens webbplats.

 3. Endast den information som är relevant för det aktuella förtroendeuppdraget ska presenteras för stämman. Ej relevanta uppgifter får ej tas med, eftersom det som är viktigt för uppdraget då riskerar att minska i värde, och gör att valberedningen kan styra stämman i viss riktning bara genom sitt sätt att formulera sig.

 4. Den nominerade ska själv skriva sin presentation (enl. av valberedningen givna riktlinjer, utifrån vad valberedningspolicy säger).
  Vem som formulerat presentationen ska tydligt framgå.


 5. Valberedningens slutgiltiga presentation av en nominerad måste först godkännas av den nominerade innan andra får ta del av den.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-10

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits."

 2. Särskild motivering ska också ges om förnyelse av styrelsen (hela eller delar) föreslås! Motsvarande gäller också för övriga förtroendeposter.

 3. Ovanstående läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-11

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor.
  Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och åtföljs av en motivering.
  "


 2. Detta läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-12

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "I anslutning till att kallelsen till föreningsstämman utfärdas ska information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende lämnas på föreningens hemsida. Informationen ska innefatta omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.

  En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.
  "


 2. Detta läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-13

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits."

 2. Detta läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-14

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Styrelsen bör ha en storlek och sammansättning som ger utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som erfordras och som uppfyller de krav på oberoende som ställs för att styrelsen effektivt och självständigt ska kunna förvalta föreningens angelägenheter.
  Styrelsen bör förnyas i erforderlig takt med beaktande av utvecklingen av föreningens verksamhet och behov av kontinuitet i styrelsearbetet.
  "


 2. Vilka kompetenser och erfarenheter som avses specificeras.

 3. Ovanstående läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-15

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt."

 2. Det tas fram ett regelverk för hur olika bitar ska vägas.
  Ska t.ex. en persons bakgrund väga tyngre än en annan persons kompetens?
  Vilka urvalskriterier gäller?

 3. Ovanstående läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-16

HSBs kod för föreningsstyrning avseende valberedning

Nedanstående är hämtat från HSB:s kod för föreningsstyrning.
 1. "Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
  Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman.
  "


 2. Detta läggs snarast till i HSB Malmös stadgar/valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #161-17

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ovanstående stadgar för valberedningen läggs in i HSB Malmös stadgar efter att de bearbetats, tillsammans med alla nödvändiga kompletteringar och förtydliganden, speciellt enligt de kommentarer jag gett för varje paragraf ovan.

  Ett alternativ är att ett utskott tillsätts för att göra motsvarande och lägga in ovanstående paragrafer (efter bearbetning) i valberedningspolicyn i stället för i stadgarna (även om jag bestämt anser att de ska finnas i stadgarna, och inte i valberedningspolicy, pga att de är så grundläggande, och aldrig kommer att behöva förändras).

  Resultatet kompletteras sedan med ett mer konkret och meningsfullt regelverk i stadgarna (enl. bl.a. mina övriga motioner som hör till valberedningen).

 2. Alla medlemmar ges möjlighet att påverka utformningen av ovanstående paragrafer för valberedningen.

 3. Resultatet fastställs på en inom snar framtid (inom 4 månader) av styrelsen tillsatt extrastämma.

 4. Det fastställda resultatet läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar (och ev. även i valberedningspolicy).
Återstår att se vilken kvalitet det blir på valberedningens arbete till årsstämman 2009.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Index, motioner 2009, #1-208
Motioner del 2, #1-17
Motioner del 3, #18-26
Motioner del 4, #27-28
Motioner del 5, #29-37
Motioner del 6, #38-48
Motioner del 7, #49-55
Motioner del 8, #56-64
Motioner del 9, #65-67
Motioner del 10, #68-77
Motioner del 11, #78-90
Motioner del 12, #91-99
Motioner del 13, #100-111
Motioner del 14, #112-127
Motioner del 15, #128-140
Motioner del 16, #141-142
Motioner del 17, #143-155
Motioner del 19, #162-171
Motioner del 20, #172-178
Motioner del 21, #179-188
Motioner del 22, #189
Motioner del 23, #190
Motioner del 24, #191-193
Motioner del 19, #194-200
Motioner del 19, #201-203
Motioner del 27, #204
Motioner del 28, #205
Motioner del 29, #206-208


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)