Motioner till HSB Malmö

Motion #00.

Inledning

 1. Halvering av valberedningens arvode
 2. Fastställande av framtida arvode till valberedning

 3. Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

 4. Fred på jorden

 5. 1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs

 6. Motion direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där

 7. Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot
 8. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare
 9. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen

 10. Information om vad som krävs för en extrastämma
 11. Bättre system för att kunna begära en extrastämma

 12. Minst en extrastämma (till hösten)
 13. Fri placering på stämmor - demokratifråga !

 14. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
  Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video


 15. Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut

 16. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper

 17. Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll
 18. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

 19. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
 20. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

 21. Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden

 22. Öppen och saklig regelbunden information till medlemmarna
 23. Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning

 24. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

 25. Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor?
  Rösträtt och röstningsmetoder
 26. Mentometerknappar vid röstning

 27. Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang

 28. Saknade seminarier
 29. Mera gratiskurser
 30. Gratis medlemskommunikation

 31. Inga förskottsbetalningar av arvoden +
  Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel

 32. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

 33. Max tre år som styrelseordförande

 34. Öppna informationsmöten

 35. Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs

 36. Lämna HSB Riksförbund
OBS!
För flera motioner är det naturligtvis lätt för styrelsen att bara rekommendera att ett utskott tillsätts (så som jag själv föreslagit i ett flertal yrkanden) för att genomföra det som yrkats. Men jag hoppas innerligt att styrelsen inte bara vill göra det enkelt för sig, utan att styrelsen även redogör för sin syn på innehållet i hela motionen (och självfallet svarar på alla frågor), och inte minst för respektive yrkande.

Det kan väl inte vara så att jag är mer insatt och vet mer än hela styrelsen tillsammans? Naturligtvis vill stämman ha det bästa beslutsunderlaget de kan få för sitt beslut, men då måste också styrelsen använda sin kunskap och erfarenhet för att ge konkreta åsikter om motionens innehåll såväl som till varje yrkande. Detta förenklar stämmans beslut avsevärt.

För alla motioner gäller att detta är särskilt viktigt i den händelse styrelsen vill att stämman ska avslå någon motion eller något specifikt yrkande, helt eller delvis!
Avslag måste naturligtvis alltid motiveras på ett sakligt och faktamässigt sätt, med vad som rent konkret gör att styelsen inte vill att motionen ska bifallas.

Om det är något som styrelsen tycker är fel i en motion så är det självklart viktigt att alla får reda på detta. Om styrelsen inte invänder mot något specifikt som jag informerat om i motionen får alla förutsätta att styrelsen instämmer i allt.MOTION #82. (se även nästa motion)

Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!

Bakgrund:
HSB Malmös fullmäktigeledamöter lät sig grundluras på årsstämman 2007.
De accepterade valberedningens krav på en höjning av arvodet från ett till två basbelopp.
Detta utan att valberedningspolicyn från 2001-09-18 förändrades med ett enda ord.

Arvode omöjligt att fastställa utan arbetsbeskrivning för valberedningen!
I stället för att basera sitt krav på ett färdigt förslag till arbetsinstruktion för valberedningen så baserade valberedningen dubbleringen av sitt arvode på ett muntligt påstående om att de nu skulle göra så väldigt mycket mer, utan att egentligen kunna specificera denna påstådda ökning av arbetsbördan. Men eftersom valberedningspolicyn är exakt densamma som tidigare år så var det bevisligen en lögn att valberedningens uppgifter utökades! Fullmäktige bara lallade med.

HSB:s kod för föreningsstyrning inget skäl för utökat arvode!
I utskick från valberedningen har vi sett att det står där att de har för avsikt att följa HSB:s kod för föreningsstyrning, trots att det inte ingår i deras arbetsspecifikation.
 • Vad valberedningen däremot undviker att berätta är att även om de skulle följa HSB:s kod för föreningsstyrning så innebär det ingen skillnad mot tidigare!
Mycket allvarligt om valberedningen inte följt koden under tidigare år!
Det som står i valberedningspolicyn är endast de absolut mest grundläggande uppgifterna för en valberedning (se motion #80), och det är inte särskilt svårt att följa dessa högst elementära punkter. Det är rena semestern. Om valberedningen inte följt vad som står i HSB:s kod för föreningsstyrning under tidigare år så är det mycket, mycket allvarligt. Men det kan i och för sig förklara den besvärliga situation vi har idag.

Med en valberedning som inte anstränger sig så får man naturligtvis bara in de personer som ställer upp, och inte de som är (bäst) lämpade för uppgifterna!


Höjningen av arvodet på ett basbelopp som bestämdes på årsmötet 2007 för HSB Malmös valberedning måste ovillkorligen dras tillbaka retroaktivt i sin helhet av stämman, eftersom höjningen baserades på falska förespeglingar från valberedningen om utökade arbetsuppgifter.
Om inte detta görs så sänder HSB Malmö ut signaler att det är rätt att försöka lura till sig arvode på falska premisser.

En anständig valberedning hade själv erbjudit sig att dra tillbaka den begärda höjningen, med anledning av vad som nu avslöjats, men det lär vi nog tyvärr aldrig få se.

HSB Malmös styrelse kommer säkert att svara här att stämman godkänt arvodet, och då kan man inte göra något åt detta. Men då vill jag bara replikera att styrelsen omöjligen kan ha läst varken denna eller mina tidigare motioner; Stämman godkände arvodet på oriktiga uppgifter (enl. vad jag bevisat i mina motioner), och det är det som är kärnproblemet!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arvodet till valberedningen halveras retroaktivt från årsstämman 2007.

  Efter att en komplett och färdig arbetsinstruktion för valberedningen tagits fram och antagits av stämman (enligt mina tidigare motioner samt nästa motion) så sätts ett nytt arvode baserat på arbetsbeskrivningen för valberedningen.

 2. Om valberedningen inte vill betala tillbaka höjningen av arvodet (i det fall HSB Malmös styrelse gjort misstaget att redan betala ut detta arvode) så får denna fråga avgöras rättsligt. Detta för att tydligt visa för alla att det inte är acceptabelt att lura till sig höjningar av arvode, speciellt inte av en valberedning som speciellt utnyttjar sin position för detta.
 3. Arvodet till valberedningen ska bestämmas utifrån vad som presteras enligt framtagen och gällande arbetsinstruktion för valberedningen.
  Inte på vad valberedningen hastigt och lustigt nämner på en stämma, och dessutom utan att detta ens dokumenteras någonstans!

  Denna punkt läggs snarast (inom 6 månader) in i valberedningspolicy och/eller HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-26


Om arvoden och löner inom HSB (inkl. HSB Riksförbund);

Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011
MOTION #83. (se bl.a. fg motion)

Fastställande av framtida arvode till valberedning

BAKGRUND:
Valberedningen i HSB Malmö lyckades på årsstämman 2007 få ledamöterna att dubbla valberedningens arvode från 1 inkomstbasbelopp (vem har sagt att det ska vara inkomstbasbelopp och inte prisbasbelopp?) till 2 inkomstbasbelopp, dvs ett arvode på runt 92.000 kr (exakt nivå framgår ej av varken förslag eller protokoll)!!! Detta för inte mycket mer än att samla ihop några få namn på ett papper som sedan HSB Malmö skickar ut. Dessutom så gav valberedningen som skäl för sitt utökade arvode att de skulle få utökade uppgifter. Detta var dock ej sant! Valberedningens arbetsuppgifter kan omöjligen ha utökats förrän detta spikats i valberedningspolicyn. Först efter detta finns underlag för att göra en bedömning av på vilken nivå arvodet till valberedningen ska ligga.

I t ex HSB Stockholm ligger valberedningens arvode under motsvarande period på 10.000 kr.
 • Vad tror du valberedningen i Malmö gör så mycket mer för sina nästan 100.000 kr jämfört med vad valberedningen i HSB Stockholm gör för sina 10.000 kr, dvs 1/10 av arvodet jämfört med HSB Malmös valberedning!!! ???
Jag önskar att;
 • Nytt arvode till valberedningen fastställs, mer i paritet med t.ex. arvodet till valberedningen för HSB Stockholm;
  • Mitt förslag;

   Alt 1: 600 kr/månad (7.200 kr för aktuellt verksamhetsår), med nuvarande arbetsuppgifter enligt valberedningspolicy. Detta arvode kan tyckas lågt jämfört med tidigare, men i förhållande till i policy bestämda arbetsuppgifter så är det ett högt arvode (jmfr t.ex. med arvodet för valberedning i HSB Stockholm)!

   Jag kan garantera att 7.200 kr är en rimlig nivå, och helt enligt det förslag som HSB Malmö faktiskt själv lagt ut på sin webbplats (vilket dessutom gör att styrelsen inte kan invända mot detta förslag).

   Alt 2: Efter att ev. utökade arbetsuppgifter fastställts av stämman i valberedningspolicy så utökas arvodet från 7.200 kr per verksamhetsår, till en nivå som är beroende på vilka uppgifter som valberedningen då får.
   Förslagsvis runt 40.000 kr/år, men det är helt avhängigt vilka uppgifter som tydligt specificerats i valberedningspolicy.
Hur denna motion måste behandlas
Eftersom det blir lite svårt att förändra valberedningens arvode i en motion på årsstämman så förutsätter detta att fullmäktigeledamöterna varit vakna och läst denna motion noga, samt tar upp dessa synpunkter under punkten för detta i stämmans dagordning (själv saknar jag yttranderätt så jag kan inte göra detta).

Alternativt att denna motion läggs in i dagordningen av styrelsen (vilket styrelsen borde vara skyldig att göra i allas intresse) under punkten, där den hör hemma, för fastställande av arvode till valberedningen.


Motsvarande gäller för valberedningspolicy. Om en ny dylik tagits fram inan denna stämma (där alla fått ge sina synpunkter, och där dessa bifogas förslaget) måste denna policy först godkännas av stämman, innan punkten för arvode till valberedningen behandlas.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • Nytt arvode fastställs till valberedningen baserat på valberedningens dokumenterade arbetsuppgifter;

  Alt 1. 7.200 kr/år med nuvarande uppgifter.

  Alt 2. Runt 40.000 kr med utökade arbetsuppgifter, enligt valberedningspolicy.

  Om ingen färdig och av stämman antagen valberedningspolicy finns (utöver den simpla och intetsägande policy som togs fram 2001) inför denna stämma så sätts arvodet alltså enligt alternativ 1 ovan, och därefter höjs arvodet på en snart därefter tillsatt extrastämma, där en valberedningspolicy tagits fram och antagits av stämman.
Denna motion är samma som motion #2 till den inställda extrastämman 2007-10-11.

Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #84.

Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Bakgrund:
HSB Malmös styrelse har ca. 734.000 kr i arvode (den exakta summan är hemlig, oavsett vad styrelsen vill hävda, vilket i kombination med vaga uppgifter i årsredovisningen bl.a. bidrar till att ingen kan kontrollera om styrelsen tagit ut mer arvode än vad som bestämts)!

Styrelsens arvode enligt uppgifter i Sydsvenskan (i motsats till andra regioner så vill styrelsen inte avslöja i redovisningen hur mycket de tagit ut);
 • Styrelseordförandens arvode = 183.600 kr (4 basbelopp).
 • Övriga sex ledamöters arvode = 91.800 kr (2 basbelopp) per ledamot,
  dvs totalt 550.800 kr.
 • Summa: 734.400 kr. (16 basbelopp). Exklusive suppleant (1 basbelopp)!
Från HSB Malmös årsredovisning 2006 kan vi se att styrelse och VD då kostat medlemmarna 5,6 miljoner kronor i löner och ersättningar (inkl. sociala kostnader).

HSB Malmös styrelse har 4 ggr så mycket i arvode som HSB Stockholms styrelse !!!

Arvodet till HSB Malmös styrelse kan jämföras med arvodet på 187.395 kr (enligt HSB Stockholms stämmoprotokoll 07-04-23) under samma period, till HSB Stockholms styrelse (Sveriges största region, men där styrelsen tydligen bara har nästan 1/4 i arvode jämfört med HSB Malmös styrelse).

Varför är det ingen som reagerar?

Så här kan det gå när styrelse och valberedning arbetar tillsammans för att höja varandras arvoden in absurdum!

Det innebär t.ex. att nyinvalda ledamöter får nästan 100.000 kr, trots att varken erfarenhet av eller kunskap om styrelsearbete i en regionförening finns. Det är naturligtvis inte rimligt att man t.ex. som ny kommer in i HSB Malmös styrelse med fullt arvode, om såväl utbildning, kunskap och erfarenhet inom en styrelse i en förening av HSB Malmös storlek saknas.

Om det suttit styrelseproffs i HSB Malmös styrelse så kanske kostnaden varit försvarbar, men det är ingen hemlighet att dagens styrelse bara består av glada amatörer.

Med tanke på hur många motioner om förbättringar som bara jag har skrivit så är det inte helt lätt att säga att styrelsearbetet skötts riktigt som det borde. HSB Malmö har så många som 7 ledamöter för att något ska bli gjort, och inte bara för att fylla ut platser.

Om följande fråga ställts till alla medlemmar i HSB Malmö; "Vad har HSB Malmös styrelse gjort och uppnått under året?", hur många skulle då kunna ge ens ett enda exempel på detta?
Jag hoppas detta visar för alla hur viktigt det är med tydliga mål! De finns ej idag!

Som framgår av protokoll så motiveras inte arvoden, utan valberedningen bara förslår en summa som sedan oftast bara accepteras utan att ifrågasättas på något sätt av någon.

Till råga på allt så får styrelsen sitt höga arvode utan att det finns en valberedning som presenterar varken vad styrelsen ska göra eller vad styrelsen gör/har åstadkommit! Medlemmarna hålls i ett totalt mörker avseende styrelsens arbete.

Till dig som fullmäktige!
Precis som med föregående motioner om valberedningen så är det viktigt att fullmäktigeledamöterna noga före stämman studerat denna motion, och sedan tar upp detta under punkten för arvoden i dagordningen. Detta pga att man som "vanlig" medlem endast har reducerad möjlighet att påverka, och genom de motioner som skrivs kan man som regel inte ändra beslut som tagits tidigare i dagordningen (i alla fall inte så lätt).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En normalisering görs av styrelsens arvode, till mer i paritet med såväl ledamöternas kvalifikationer som HSB Stockholms styrelsearvode.

  Nivån på styrelsearvodet bör därmed alltså, under nuvarande omständigheter, sänkas till maximalt 1/4 av dagens arvode, dvs till max 183.600 kr!

  Detta under förutsättning att inga styrelseproffs väljs in i styrelsen (vilket borde göras!), eftersom kostnadsbilden i sådant fall förändras.
 2. HSB Malmös styrelse redogör i detalj för sitt arvode, hur mycket var och en har och hur mycket de tagit ut, och om samtliga övriga ersättningar (reseersättning, och allt vad det nu kan vara) per ledamot. Detta ska intygas av revisorerna.

  Detta informeras om årligen inför varje årsstämma.

  Alltså inte vad som normalt uppges i årsredovisningen, utan det faktiska arvodet och ersättningarna per ledamot.
Denna motion är samma som motion #14 till den inställda extrastämman 2007-10-11 (och var förmodligen anledningen till att stämman då ställdes in).

Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #85.

Fred på jorden

Bakgrund:

Vad gör styrelsen?
Som vi kunnat konstatera så är det i princip ingen medlem som tidigare vetat varken vad styrelsen gör, har gjort eller kommer att göra. Styrelsen är bara ett suddigt begrepp, där vad det nu är de håller på med aldrig kommer någon till del utanför Turning Torso (kanske inte ens innanför Turning Torso heller?).

Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

Målbeskrivning nödvändig!
Det måste till en tydlig specifikation där man befinner sig på en mer jordnära nivå än att prata om den parlamentariska organisationen, att man ska arbeta för demokratin, och att man ska ta tillvara de kooperativa idéerna som ingen vet riktigt vad de är, och där de få med någon åsikt om detta har olika tankar om vad det innebär. Det handlar alltså inte om att ta fram mål i stil med "vi vill ha fred på jorden", utan det ska vara konkret och koncist så att alla medlemmar verkligen förstår vad som menas.

Mjuka frågor? Medlemsfrågor?
Att HSB Malmös styrelse ska satsa på "mjuka frågor" är bra, det är verkligen något som behövs. Men det är alldeles för luddigt. Det måste konkretiseras!

Medlemmarna måste före/efter årsstämman få information i stil med följande exempel;
 1. Vi ska förbättra, effektivisera och demokratisera stämmor, bl.a. genom att snarast (förhoppningsvis redan till nästa extrastämma) införa mentometerknappsystemet.

 2. Vi ska arbeta hårt med att förbättra informationen till medlemmarna, via HSB Malmös webbplats, men även på andra sätt, t.ex. ...

 3. Vi ska göra kraftfulla insatser för att stämmor ute i HSB Malmös bostadsrättsföreningar genomförs så demokratiskt och rättvist som möjligt, bl.a. genom att...

 4. Vi ska lägga stora resurser på att skapa ett betydligt större engagemang bland medlemmarna, där medlemmarna...
  Detta kommer vi att göra bl.a. genom utökad medlemsinformation där....

 5. Vi ska lägga kraft och resurser på att påverka HSB Riksförbund till att bli mer öppen och demokratisk, där insyn i riksförbundets arbete måste införas snarast. Detta kommer vi att göra bl.a. genom att...

 6. Vi ska löpande förbättra och kraftigt utöka våra stadgar under de närmaste åren så att det blir ett omfattande och tydligt regelverk för HSB Malmö, där olika tydliga och klara policies införs som ska vara ett stöd i allas arbete. ...

 7. Etc.
Ökat engagemang och intresse
Några av de många vinsterna med detta är att helt plötsligt kan medlemmarna inte bara se vilka konkreta förbättringar som kommer att göras, alla kommer dessutom att kunna se vad styrelsen håller på med och - inte minst - det blir möjligt för såväl medlemmar som fullmäktige att kunna göra en utvärdering av styrelsens arbete för att se om det är en konstellation som man vill behålla, eller om man vill göra förändringar i styrelsens sammansättning för att därigenom se till att inte tiden står stilla inom HSB Malmö, utan att det verkligen händer något.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Styrelsen ska snarast efter varje årsstämma (inom 3 veckor) ta fram en tydlig målbeskrivning, där det framgår hur styrelsen kommer att arbeta, inte bara med inom vilka övergripande områden som styrelsen vill koncentrera sig på, utan främst med rena konkreta exempel som alla begriper, samt med tidpunkter.

  Ribban ska sättas högt, med allt som styrelsen som allra minst vill genomföra mem även information om sådant som man hoppas hinna med under verksamhetsåret, så att styrelsen inte medvetet bara tar fram en målbeskrivning som alla vet är enkel att genomföra och uppnå utan att behöva anstränga sig nämnvärt.

  Detta ska göras av styrelsen redan från och med direkt efter årsstämman 2008.

  Denna information läggs bl.a. ut på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt uppdateras årligen efter årsstämmans val!

 2. I god tid före varje årsstämma så ska styrelsen redogöra för vilka mål som uppnåtts och exakt hur, på ett mycket konkret och tydligt sätt så att det framgår exakt vad styrelsen lyckats med och allt som styrelsen inte lyckats med, tillsammans med förklaring till varför styrelsen inte lyckades med dessa delmål.

 3. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26

MOTION #86.

1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs

Bakgrund:

Att sitta i en styrelse är inte alltid så lätt, och ofta är det inte heller ett tacksamt arbete man utför i en styrelse. Men det är ytterst viktigt att det finns en öppen och väl fungerande styrelse om föreningen ska kunna utvecklas och förbättras.

Med anledning av det missnöje som medlemmarna visat mot den ena styrelsen efter den andra i HSB Malmö, så är det väl ganska uppenbart att det finns en stark önskan om en bättre kvalitet på styrelsearbetet. Det torde vara helt uppenbart att det nu måste till mer eller mindre drastiska åtgärder innan det är för sent.

HSB Malmös styrelses ledamöter får ett hutlöst högt arvode som helt uppenbart inte står i paritet med det uppdrag de har, men inte heller jämfört med någon annan HSB-förening i Sverige (inte ens den betydligt större föreningen, HSB Stockholm). Då har självfallet medlemmarna också rätt att ställa motkrav på att styrelsen ska prestera något av värde.
HSB Malmös styrelse måste visa på handlingskraft och inte gång på gång skada HSB Malmös anseende, såväl som medlemmarna inom HSB Malmö.

Som jag ser det finns det bara ett sätt;
1/3 av styrelsen för HSB Malmö ska bestå av avlönade styrelseproffs.

Vad säger stadgar för HSB Malmö om vilka som kan ingå i styrelsen?
I HSB Malmös stadgar finns det inget regelverk för vem som kan väljas för att ingå i styrelsen.

Vem kan väljas till en styrelse i en ekonomisk förening?
I föreningslagen (6 kap. - Föreningens ledning - 1§) står det bara att styrelsen väljs av föreningsstämman (om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt).

Går det inte att finna styrelseproffs inom HSB Malmö så får man söka på annat håll.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Minst 2 ledamöter och max 1/3 av ledamöterna i styrelsen för HSB Malmö ska bestå av styrelseproffs.

  Styrelsen, alternativt ett av stämman för detta tillsatt utskott, tar fram förslag på dessa till en nära förekommande extrastämma, då dessa tillsätts av stämman.

 2. Det skrivs snarast (inom 6 månader) in i stadgar för HSB Malmö att avlönade styrelseproffs, utan att de behöver vara medlemmar i HSB Malmö, kan väljas in till styrelsen av stämman, samt att dessa kan utgöra max 1/3 av ledamöterna (men minst 2 ledamöter som styrelseproffs).
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26

MOTION #87.

Motion kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där

Bakgrund:
Som man kan konstatera av mina motioner, t.ex. motionerna om arvode och ersättningar, så finns det en stor, stor, stor brist i systemet.

Styrelsen kan stoppa motioner från att beslutas av stämman
Motioner som är kopplade till punkter som ingår i den av styrelsen fastställda dagordningen behandlas med dagens rutiner först efter att beslut tagits i frågan.

Därmed faller den motion per automatik som motionären lagt ner arbete på att sätta ihop, och tar samtidigt bort intresset för att skriva motioner.

Som alla naturligtvis begriper så är detta helt orimligt och har absolut ingenting med demokratiska värderingar att göra eftersom man tar bort möjligheten att motionera om vissa saker, bara för att de behandlats tidigare i dagordningen.

Man tycker att en kompetent styrelse självmant borde se till så att motioner inte faller bara för att styrelsen inte lagt in medlemmens förslag på den plats i dagordningen där den måste behandlas för att beslut ska kunna tas, men det lär nog aldrig ha inträffat att en styrelse placerat in en dylik motion rätt. Inte heller HSB Malmös styrelse ser till att motioner kopplade till annan punkt tidigare i dagordningen behandlas på ett korrekt sätt, vilket bl.a. var exakt vad som hände på föregående årsstämma, 2007, för HSB Malmö.

Regelverk bevisligen helt nödvändigt
Det är alltså helt uppenbart att stadgarna måste kompletteras med riktlinjer för detta så att styrelsen tvingas att följa grundläggande demokratiska värderingar.

Hur kommer styrelsen att agera?
Jag vet att det inte är i styrelsens intresse att mitt tidigare förslag om styrelsens arvode behandlas i samband med punkten för detta i dagordningen, men jag hoppas att styrelsen ändå inte lägger ner tid och kraft på att försöka tala emot denna motion på något enda sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande formulering förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar;
  "Om yrkandet i en motion är direkt kopplat till en tidigare punkt i dagordningen så ska yrkandet med denna motion behandlas i samband med den aktuella punkten i dagordningen, innan beslut tagits för den aktuella punkten.
  Ett yrkande får alltså aldrig falla pga att den inte behandlats på rätt plats i dagordningen.


  Det är styrelsens ansvar att se till så att detta tydligt framgår av kallelse/dagordning till stämman, och om styrelsen är osäker för något yrkande måste styrelsen kontakta motionären för att reda ut frågan om placering."

 2. Denna hantering ska ske även på stämman 2008 där denna motion behandlas.
  Om styrelsen inte följt dessa självklara instruktioner så måste stämman under punkten för fastställande av dagordning (där jag som icke fullmäktigeledamot tyvärr inte har yttranderätt som det fungerar idag) se till att så sker.

  Dvs bl.a. så ska motionen;
  1. "Arvoden och ersättningar ej i basbelopp" behandlas innan punkterna för arvoden.
  2. "Omval av valberedning" behandlas före beslut av val av valberedning.
  3. "Halvering av valberedningens arvode" behandlas före beslut av valberedningens arvode.
  4. "Fastställande av arvode till valberedning" behandlas före beslut av valberedningens arvode.
  5. Etc.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26

MOTION #88.

Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot

Bakgrund:
På det möte som jag och Brf Misteln hade med HSB Malmös styrelse samt Kent-Olof Stigh (HSB Riksförbunds ordförande) den 15 augusti 2007 så togs frågan upp om HSB Malmös plötsliga utbyte av HSB-ledamoten i Brf Misteln.

HSB Malmös vd sa vid detta möte att varje brf-styrelse äger rätten att avpollettera sin HSB-ledamot! Lars Danielsson sa också i detta sammanhang att om personkemin inte stämmer med den HSB-ledamot som utsetts av HSB så kommer denna HSB-ledamot att bytas ut.

Detta är en självklarhet som det tvistades helt onödigt om under flera månader (i andra föreningar har det gått bra att styrelsen fått välja HSB-representant, dock inte i brf Misteln), men HSB Malmö gav nu klart och tydligt efter i denna fråga.

Att det ska vara så här borde dessutom föras in i stadgarna för alla HSB regionföreningar i landet så att tid aldrig mer behöver ödslas på detta!

En annan diskussion är om det överhuvudtaget ska finnas ett tvång att ha en HSB-representant i styrelserna (med tanke på jävsfrågor och annat), men det är en fråga som jag hoppas att någon annan än jag kan ta tag i.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Rätten för en brf-styrelse att avpollettera en HSB-representant som utsetts av HSB Malmö förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
  Dvs om Brf-styrelsen inte är nöjd med HSB-representanten så har brf-styrelsen rätt att få denna HSB-representant utbytt.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #89. (Jmfr fg motion)

HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare

Bakgrund:
Det är självfallet inte lämpligt att en tjänsteman på HSB ska sitta som ledamot i en brf som har annan förvaltare än HSB, med tanke på den jävsituation som då så tydligt uppstår i många olika frågor (alltså t.o.m. ännu mer än annars). Det måste därmed föras in i HSB Malmös stadgar.

Detta borde vara en självklarhet för alla, men ändå så har bevisligen inte HSB Malmös styrelse haft denna inställning eftersom denna styrelse velat att Börje Nilsson på HSB Malmö skulle sitta i en Brf som inte har HSB som förvaltare.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö har inte rätt att, och ska inte, utse en tjänsteman på HSB Malmö att sitta som HSB-representant i en brf där brf:en har förvaltningen hos annan än HSB.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26
MOTION #90.

Definition av HSB-representantens roll i styrelsen

Bakgrund:
Det finns idag ingen officiell arbetsbeskrivning för den HSB-representant som HSB tagit sig rätten att utse till varje Brf-styrelse.

De problem som detta skapar torde vara uppenbara för alla!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse, alternativt ett för detta kompetent utskott, får i uppdrag att snarast ta fram en komplett beskrivning över HSB-representantens arbetsuppgifter (i samarbete med ett urval av dagens HSB-representanter).

 2. Alla medlemmar/styrelser ska här ges möjlighet att framföra sina synpunkter på vad denna arbetsbeskrivning ska innehålla innan den helt fastställts.

 3. Detta ska vara färdigt senast den 24 augusti 2008, varefter resultatet redovisas och fastställs på en strax därefter kommande extrastämma.

 4. Processen med detta arbete redovisas löpande på HSB Malmös webbplats, och det färdiga resultatet läggs sedan ut bl.a. där.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-26

MOTION #91.

Information om vad som krävs för extrastämma

Bakgrund:
Som det är idag så vet förmodligen inte så många hur det går till att kalla till en extrastämma i HSB Malmö (lika lite som i brf:arna), eller exakt vad som krävs för detta. All information om detta saknas överallt. Medvetet?

Minst 10 %... av vad?
Kravet är att minst 10 % av fullmäktigeledamöterna måste begära en extrastämma för att den ska komma till stånd. En information som är viktig i detta sammanhang är 10 procent av vad? Antalet fullmäktigeledamöter måste alltså alltid finnas tillgänglig (och förändras löpande allteftersom förändringar sker).

Endast fullmäktigeledamöterna kan begära extrastämma
Det är också så att det endast är fullmäktigeledamöterna som kan kräva en extrastämma. Detta förenklar inte det hela. Speciellt eftersom det inte finns så många som känner varandra i de olika föreningarna (ännu mindre än i en brf). Därmed blir det särskilt svårt att samla ihop tillräckligt många.

Detta odemokratiska tillvägagångssätt (där alltså förutsättningarna skapar den odemokratiska situationen) är naturligtvis också förklaringen till att fullmäktigeledamöterna förmodligen ytterst sällan begärt en extrastämma (i någon region i Sverige).

Jag hoppas att styrelsen här inte svarar på gängse flummigt sätt om den parlamentariska ordningen, etc. Styrelsens konkreta åsikter i denna fråga önskas i stället.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska informera bl.a. på HSB Malmös webbplats om exakt vilka förutsättningar som gäller i varje stund för att en extrastämma ska kunna begäras av fullmäktigeledamöterna, och hur tillvägagångssättet är. Dvs antalet fullmäktigeledamöter ska redovisas för alla medlemmar.

 2. Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Detta regelverk läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-26
MOTION #92. (hör ihop med fg motion)

Bättre system för att kunna begära en extrastämma
Kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla brf:ar för HSB Malmö

Bakgrund:
Med dagens system är det nästintill omöjligt att få till en extrastämma för HSB Malmö.
Det finns alltför lite engagemang bland fullmäktigeledamöterna och ingen sammanhållning som gör att tillräckligt många i princip kan slå sig ihop för att få till stånd en extrastämma.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Genom en utredning (lämpligen tillsätts ett utskott) för detta tas bättre möjligheter fram för fullmäktigeledamöterna att begära en extrastämma.
  Resultatet redovisas för samtliga medlemmar, bl.a. på HSB Malmös webbplats.

 2. Ett förslag som det i detta sammanhang redan kan tas beslut om är;
  Det ska alltid finns en aktuell/uppdaterad lista på HSB Malmös webbplats med kontaktvägar (e-post, telefon, adress) till alla kontaktpersoner i alla brf:ar för HSB Malmö!
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #93.

Minst en extrastämma (till hösten)

Bakgrund:
Av någon anledning så står det inget i dagens stadgar om den extrastämma som normalt hålls varje höst (med undantag för år 2007, pga att jag då lämnade in motioner).
Jag vill att det förs in i stadgarna att HSB Malmös styrelse alltid till hösten ska hålla minst en extrastämma.

Detta krav finns redan idag i koden för föreningsstyrning, men hur ställer sig HSB Malmös styrelse till detta?

HSB Malmös styrelse ställde in den traditionella höststämman när de fick några känsliga motioner av mig. Detta visar vikten av att det skrivs in i stadgarna, så att HSB Malmös styrelse inte kan ställa in denna viktiga extrastämma.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska årligen ska hållas minst en extrastämma till hösten/vintern.

 2. Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-26
MOTION #94.

Fri placering på stämmor - en demokratifråga !

Bakgrund:
På HSB Malmös stämmor så tvingas de som inte är ledamöter att sitta på speciell plats (längst bak). Om de vill sitta med ledamot i någon speciell förening (t.ex. sin egen) så låter det sig inte göras.

Jag förstår delvis tanken bakom en separat placering av icke fullmäktigeledamöter, men då får man helt enkelt fundera ut en annan lösning (vilket torde vara lätt).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De som inte är fullmäktigeledamöter ska inte tvingas sitta på speciella platser på HSB Malmös fullmäktigesammanträden. Det ska vara fri placering.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #95.

HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

Bakgrund:
Som vi kunnat notera från årsstämman 2007 så tycks det ha varit väldigt många skillnader mellan protokoll och vad som egentligen sades och beslutades på årsstämman. Det krävs alltså en eller flera olika lösningar på protokoll som inte överensstämmer med verkligheten!

Om HSB inte instämmer i mina förslag här så måste detta stå i strid med ETHOS och HSB:s nya kod för föreningsstyrning med öppenhet och insyn!

Not.
F.d. VD Lars Danielsson skrev;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för inte minst hur vi vill att medlemmarna ska få relevant information".

Se även HSB:s kod för föreningsstyrning, den 2:a principen;
"Demokratisk medlemskontroll".
"Grundregeln är att stor öppenhet gäller för verksamhet inom HSB. Om styrelsen undanhåller medlemmar från information ska det särskilt motiveras och dokumenteras."

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart efter varje årsstämma och extrastämma lägga ut den information på nätet som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal.
  Alla förberedda tal som hålls av HSB Malmö (inkl styrelse) och övriga inbjudna ska läggas ut, i textform, i sin helhet, och i oredigerad form.
  Detta inkluderar vad HSB Malmö säger under punkterna;
  - Styrelsens årsredovisning
  - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning i koncernen
  - Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
  Dvs alla i förväg nedskrivna tal och yttringar från HSB Malmö och övriga.
 2. Alternativ 1
  Stämmor läggs ut i ljudform, dvs hela stämman spelas in, och sedan läggs inspelningen ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman, eller

  Alternativ 2
  Stämmor läggs ut på HSB Malmös webbplats som streamad video (webb-TV, på samma sätt som att man kan se och höra det som sägs i t.ex. riksdagen) med ljud, direkt efter stämman, åtkomlig för alla.
 3. För den skriftliga informationen hörande till stämmorna gäller att den ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

  För multimediavarianterna gäller att informationen ska ligga kvar under minst tre års tid.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #96.

Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut

Bakgrund:
Det är förmodligen inte särskilt många som läser HSB:s årsredovisningar. De som gör detta är garanterat väldigt lätträknade. Dock är det så att den innehåller mycket viktig information. För de få som är i alla fall lite engagerade i HSB Malmö så måste det finnas möjlighet att kunna backa tillbaka i årsredovisningarna på ett enkelt sätt.

Inte minst viktigt blir detta med tanke på att det är lite si och så med årsredovisningarna som HSB framställer. Nästan varje gång man anmärker något fel i redovisningen så förklaras detta med att det bara är något "fel i periodiseringen". Genom att man kan backa tillbaka i årsredovisningarna så går det lite lättare att kontrollera sanningshalten i dessa konstanta svar som HSB Malmö ger på frågor om årsredovisningar.

HSB Malmö bör alltså här föregå med gott exempel för brf:arna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De 10 senaste årens (som allra minst, gärna 20 år bakåt) årsredovisningar för HSB Malmö ska alltid finnas tillgängligt för alla på HSB Malmös webbplats.
Medlem # 89093 - 2008-01-26

MOTION #97.

Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott

Bakgrund:
Varje gång det tillsätts en utredning, projektgrupp, råd eller dylikt så kan man bara konstatera att informationen om dessa som regel är noll. Ingen löpande information ges, och man vet inte om utredningen/projektet är nedlagt eller vad som händer. Inte mer än om man, som jag, arbetar hårt för att få HSB till att lägga ut information till medlemmarna så sker detta (i bästa fall).

Ofta undrar man vad som hände med en utredning när det aldrig presenteras något resultat.

Det är naturligtvis helt orimligt att locket läggs på för var och varannan utredning som görs.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska öppet och löpande redovisa bl.a. på HSB Malmös webbplats samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper och liknande som är aktiva, och som har avslutats (med historik på minst 5 år).

 2. Här redovisas vilka som ingår i gruppen, hur urvalet skett av deltagarna, hur arbetet fortlöper, vad målet är, vad resultatet blev, startdatum, planerat slutdatum, och allt av intresse.

 3. Att det ska fungera så här läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-26
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan