Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-04-04, 18:29
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

I HSB Malmös stämmoprotokoll för årsstämman 2007 så vill man inte uppge hur mycket stämman beslutade att styrelsen skulle få i arvode, men jag kan här informera om att det var hela 17 basbelopp (formuleringen i stämmoprotokollet "Nuvarande arvode uppgår till 17 inkomstbasbelopp" är en efterkonstruktion, det sades inget på stämman om att det var inkomstbasbelopp, och enligt vad jag hört gjordes detta ej heller på årsstämman 2006).

I stämmoprotokollet för årsstämman 2007 står det;
Citat:
15. Bestämmande av arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning
Förslag till ersättningar till styrelsen och revisorer, valberedning, kommittéer och arbetsgrupper inom HSB Malmö som föreningsstämman eller HSB Malmös styrelse tillsätter, lämnas av föreningens valberedningens föredragande Ingela Persson.
A. Styrelsen
Bestämmande av arvode till styrelsen
Nuvarande arvode uppgår till 17 inkomstbasbelopp:
Valberedningen föreslår oförändrat arvode.
Fördelningen har varit: ordförande 4 st, ledamot: 2 st. suppleant: 1 st
Inget beslut togs alltså om varken antal basbelopp eller om det var prisbasbelopp eller inkomstbasbelopp som avsågs!
På stämman uttrycktes det bara som "oförändrat arvode".
Inget beslut togs heller om arvode till styrelsesuppleant, vilket också framgår klart och tydligt från stämmoprotokollet.
Det angavs heller inte om det var "oförändrat arvode" per styrelse eller per ledamot, men protokollet specificerar det som per ledamot (vilket också säger sig själv att det måste vara).
Det innebär då att 1 basbelopp (1 inkomstbasbelopp = 45.900 kr) betalats ut för mycket till dagens styrelse eftersom det var 1 ledamot mindre förra året, men en mer suppleant (1 ledamot x 2 basbelopp - 1 suppleant x 1 basbelopp).

Till Sydsvenskan har HSB Malmös styrelse uppgett att arvodet var fördelat enligt följande;
  • Styrelseordförandens arvode = 183.600 kr (4 basbelopp).
  • Övriga sex ledamöters arvode = 91.800 kr (2 basbelopp) per ledamot, dvs totalt 550.800 kr.
  • Summa: 734.400 kr. (16 basbelopp). Exklusive suppleant (1 basbelopp)!
Men, håll i dig nu, här kommer ett utdrag från årsredovisningen för HSB Malmö (sid. 42, bokslutskommentarer) på vad som i stället betalats ut.
Siffror inom parantes avser 2006, då styrelsen bestod av 1 ledamot mindre (1. Alf G., 2. Maria B., 3. Anders L., 4. Henric L., 5 Mona W., 6. Olle B. 7. Christer A.)!
I årsredovisningen för 2005 hittar jag ingen information om arvode till styrelse eller lön/förmåner till VD (måste därför utredas vid en revision).

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH VD
1. Alf Gustavsson........ Ordförande....................... 182.000 kr - avgick i början av 2008 (177.000 kr)
2. Maj-Britt Thulin........ Vice ordförande.................. 80.000 kr (0 kr)
3. Maria Bengtsson..... Ledamot............................ 91.000 kr (88.000 kr)
4. Henric Lellky........... Ledamot............................ 91.000 kr (88.000 kr)
5. Anders Lundberg..... Ledamot............................ 91.000 kr (88.000 kr)
6. Olle Strand............. Ledamot............................ 80.000 kr (C.A. = 74.000 kr)
7. Giovanna Brankovic. Ledamot............................ 69.000 kr (0 kr)
X. Olle Broberg........... Ledamot............................ 22.000 kr (88.000 kr)
X. Mona Westford....... Ledamot............................ 22.000 kr (78.000 kr)
8. Daniel Ljung........... Suppleant.......................... 35.000 kr - avgick i början av 2008 (Suppleant Olle Strand: 44.000 kr)
.................................................. ....................................... (Suppleant Maj-Britt Thulin: 33.000 kr)
Summa: styrelse med suppleant......................... 763.000 kr

Peter Frank............ Arbetstagarledamot............... 91.000 kr (88.000 kr)
Tommy Schumann.. Arbetstagarledamot............... 91.000 kr (88.000 kr)
Monica Nilsson....... Arbetstagarledamot, suppl..... 46.000 kr (44.000 kr)
Tommy Lind........... Arbetstagarledamot, suppl...... 46.000 kr (44.000 kr)
Summa: arbetstagarledamöter med suppleanter... 274.000 kr (264.000 kr)

Summa styrelse.......................................... ... 1.037.000 kr - att jämföras med 187.395 kr för HSB Stockholms dubbelt så stora styrelse (fg år) !
HSB Malmö räknar alltså in såväl styrelsesuppleant som arbetstagarrepresentant och suppleant till arbetstagarrepresentant som styrelse (trots att det ej är så)!

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
Arbetstagarrepresentanterna har alltså fått drygt en kvarts miljon kronor i arvode utöver sin egen lön, utan att stämman godkänt detta.

Notera att arbetstagarrepresentanterna inte gör något styrelsearbete. Det är inte deras uppgift och de kan heller inget om detta.
De sitter bara i styrelsen för att ta tillvara de anställdas intressen, och sina egna.

Arvoden är det alltid stämman som ska ta beslut om och styrelsen äger ingen rätt att ta egna beslut om detta.

Här har styrelsen höjt sitt arvode med 274.000 kr helt på egen hand.
Vill styrelsen arvodera arbetstagarrepresentanterna så kanske de kan få göra detta, men i så fall får styrelsen dela med sig av sitt eget arvode och inte lägga till extra, av stämman ej godkända, arvoden.

HÄLFTEN SÅ MÅNGA FÅR 5 GGR MER I ARVODE!
HSB Malmös "styrelse" får alltså runt 5 gånger så mycket i arvode som HSB Stockholms styrelse (som dessutom har så många som 11 ledamöter och 6 suppleanter - totalt 17 stycken uttryckligen invalda ledamöter och suppleanter -, att jämföra med det mindre HSB Malmö som har 7 ledamöter och 1 suppleant, - totalt 8 stycken invalda ledamöter och suppleant).

Det betalas dessutom ut nästan 300.000 kronor extra i ej stämmobeslutade arvoden till 4 representanter för tjänstemännen för 13 styrelsemöten under året.
Drygt 21.000 kr per styrelsemöte bara för arbetstagarrepresentanterna.

ARBETSTAGARREPRESENTANTER SKA EJ FÅ NÅGOT ARVODE
Normalt får arbetstagarrepresentanter inget arvode eller ersättning alls, alternativt en mindre ersättning (några hundralappar) per deltagande i styrelsemöte (som t.ex. inom Ericsson).
Men här har HSB Malmös medlemmar bara i år blivit blåsta på nästan 300.000 kr till dessa 4 arbetstagarledamöter!

Vad jag kan se från HSB Stockholms årsredovisning, stämmoprotokoll och övriga dokument betalas det inte ut en krona i arvode till arbetstagarrepresentanterna i HSB Stockholms styrelse.
Jag har inte heller hittat någon annan region i Sverige där arbetstagarrepresentanterna arvoderas.

ARBETSTAGARREPRESENTANTERNA SER SIG SOM STYRELSE FÖR HSB MALMÖS MEDLEMMAR!
Notera att i årsredovisningen 2005 och 2006 så har även arbetstagarledamöterna skrivit under årsredovisningen, så de såg sig då själva som en del av styrelsen!

I årsredovisningen för 2007 har de dock inte skrivit under årsredovisningen (eftersom de tjurigt hoppat av)!

HSB Malmös styrelse lägger över sitt arbete på tjänstemän
Notera också att HSB Malmös styrelse saknar sekreterare inom styrelsen.
Detta uppdrag innehas i stället av VD-sekreterare/koordinator Lena Hammarström.
Medlemmarna betalar styrelsen för ett arbete som styrelsen sedan lägger över på andra.
Vad får koordinatorn extra för detta?

SUPPLEANT
Suppleantens arvode på 1 inkomstbasbelopp (45.900 kr för år 2007) är orimligt högt, speciellt med tanke på att suppleanten inte har några specificerade uppgifter som suppleant.
I lite bättre fungerande organisationer får suppleanten en mindre mötesersättning (några hundralappar), i kombination med en specificerad och av stämman beslutad ersättning om suppleanten träder in som ersättare för ledamot.
Enligt HSB Stockholms förslag ska suppleant inte få en krona i arvode eller ersättning, men det känns nästan lika fel åt andra hållet.

Se motion om Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse.

VALBEREDNINGENS ARVODE REDOVISAS EJ I ÅRSREDOVISNINGEN
Jag hittar ingen information om arvode till valberedningen någonstans i årsredovisningen.
Tydligen är detta information som styrelsen vill dölja för medlemmarna av okänd anledning.

UTELÄMNADE UPPGIFTER GÖR KONTROLL AV ARVODEN OMÖJLIG!
Genom att HSB Malmös styrelse inte uppger för vilken period utbetalning skett så är det fullständigt uteslutet för stämman att kunna avgöra om rätt utbetalning skett.
Alla invändningar på stämman mot nivån på de arvoden som betalats ut kommer bara att bemötas med "fel i periodiseringen" eller dylikt, och sedan kan ingen argumentera vidare. Det är oacceptabelt.

INGEN REVISOR KONTROLLERAR STYRELSE ELLER VD
Vi har ju redan fått bekräftat att varken de interna revisorerna eller Ernst & Young kontrollerar arvodena (inte minst genom att felaktiga arvoden godkänts av Ernst & Young i min egen brf, vilket kan bevisas, även om det kommer att förnekas på stämman eftersom styrelsen vet att detta inte kan bekräftas till 100 % utan att en utredning görs).

Dessutom har Ernst & Young till SDS klart och tydligt sagt att de inte kontrollerar varken styrelse eller VD (vad ska vi då med en revisionsfirma till?).

INGEN ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN + SÄRSKILD GRANSKNING !!!

OBS! HSB Malmös fullmäktigeledamöter kan omöjligen ge HSB Malmös styrelse ansvarsfrihet förrän en grundlig revision gjorts av samtliga arvoden/ersättningar och lön/förmåner till VD (minst 5 år tillbaka i tiden, inkl. arvoden till revisorer och valberedning, och inkl. hur VD:ns lönehöjningar gått till, tillsammans med full redovisning av det hemliga avtalet mellan VD och styrelseordförande) och detta redovisats skriftligen för medlemmarna (i god tid innan stämma).

ÅTERBETALNING AV MINST 583.900 KR + RÄNTA TILL MEDLEMMARNA (enbart för 2006-2007)!!!

Stämman måste kräva att styrelsen blir återbetalningsskyldig med som allra minst 538.000 kr (274.000 kr + 264.000 kr, som styrelsen betalat ut extra i arvoden till arbetstagarrepresentanterna) enbart för de två senaste åren.

Även återbetalning av 1 inkomstbasbelopp (enligt ovan) på 45.900 kr för 2007 ska göras av dagens styrelse.

Dvs totalt minst 583.900 kr + ränta ska och ev. straffavgift betalas tillbaka till medlemmarna av styrelsen.

ÅTERBETALNING TILL MEDLEMMARNA AV ARVODEN FÖR TIDIGARE ÅR

Även för tidigare år ska återbetalning av arvoden ske, om situationen då varit likadan (vilket i så fall hemlighållits för alla i årsredovisningen).

Stämman måste besluta om att en grundlig revision görs av alla arvoden och löner till förtroendevalda och VD. Utifrån resultatet av denna revision (som ska offentliggöras för alla medlemmar innan stämma för beslut om detta hålls) bestäms om och vad som ska återbetalas, samt ev. övriga konsekvenser.

Styrelsen kommer att hävda att de fick ansvarsfrihet för förra året och därför inte ska behöva betala tillbaka för redovisningsåret 2006, men upptäcks oegentligheter så hjälper det inte att man fått ansvarsfrihet.

POLISANMÄLAN AV STYRELSE OCH FULLMÄKTIGE
Skulle fullmäktigeledamöterna inte begripa att pengar ska återbetalas till medlemmarna så rekommenderar jag bestämt varje medlem att polisanmäla inte bara styrelsen utan även fullmäktigeledamöterna. Det handlar ju om ren stöld av pengar från medlemmarna, och det är straffbart!


KRAV PÅ FULLSTÄNDIG REDOVISNING AV ARVODEN/ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH LÖN/FÖRMÅNER TILL VD.
  • Stämman måste ställa krav på att det i fortsättningen redovisas ner till minsta krona vad som betalas ut i arvoden och alla former av ersättningar till styrelsen och övriga förtroendevalda, samt
  • lön och alla former av övriga förmåner till VD (i kr).
Alla uppgifter ska redovisas med såväl datum för utbetalningar som för vilken period som avses för varje utbetalning (enda sättet att kontrollera att rätt utbetalningar gjorts).


PS.
I inledningen till bokslutskommentarerna på sidan 42 står det; "Siffror inom parantes avser föregående år". Men det finns inga siffror någonstans inom parantes!

PS 2.
Har någon styrelseledamot erhållit arvoden för sidouppdrag eller ersättningar för något annat? Det framgår ej av årsredovisningen!
Fullmäktigeledamöterna måste alltså kräva svar på detta på stämman, och att svaret ska föras in i stämmoprotokollet (förs svaret ej in i stämmoprotokollet så blir svaret meningslöst).

PS 3.
Årsredovisningar för HSB Malmö, de senaste 6 åren.
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2004
Årsredovisning 2003
Årsredovisning 2002


Om arvoden och löner inom HSB (inkl. HSB Riksförbund);
Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011

__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 22:27. Anledning: Tillägg om återbetalning av arvode
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-04-08, 14:09
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Arvoden inom HSB Stockholm

HSB Malmös fantasiarvoden kan jämföras med HSB Stockholms förslag för kommande år;

ARVODEN ATT BEHANDLAS PÅ HSB STOCKHOLMS FÖRENINGSSTÄMMA 2008-04-21
.................................................. ............Nuvarande......... Ekonomiutskottets förslag
.................................................. .........arvoden 2007-2008........... 2008-2009

Styrelsen, ordinarie ledamöter belopp att...... 187.395............... 202.950 kr
fördela (4,95 prisbasbelopp)
Vilket kan jämföras med HSB Malmös nästan hälften så stora styrelse (på 7 ledamöter) som för 2007 fick 16 av det dyrare inkomstbasbeloppet, alltså 734.400 kr. Plus minst 274.000 kr som styrelsen lagt till på egen hand för 2007. Dvs totalt drygt 1 miljon kronor.
Dvs HSB Malmös styrelse fick drygt 5 ggr så mycket i arvode, jämfört med HSB Stockholm (dessutom i en region med betydligt lägre lönenivå än i Stockholm).
Hur kan en styrelse, där det inte finns en enda ledamot med någon särskild kompetens för uppdraget, få så mycket i arvode?
Speciellt med tanke på hur tydligt HSB Malmös styrelse visat att de inte är kompetenta för sitt uppdrag!

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV STYRELSENS ARVODE 202.950 KR FÖR 2008-2009
Ordförande (3,00 prisbasbelopp):............ 123.000 kr (att jämföra med HSB Malmös ordförande som för förra året fick 183.600 kr, i princip enbart för att ställa till med stor skada för HSB Malmö)
Vice ordförande (0,45 prisbasbelopp):....... 18.450 kr
Övriga ledamöter (0,15 prisbasbelopp):. .... 61.500 kr
6.150/10 ledamöter
De 6.150 kronorna per ledamot i HSB Stockholms styrelse kan jämföras med den drygt 15 ggr högre summan som varje ledamot i HSB Malmös styrelse får (91.800 kr för 2007).

Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om... 2.418................... 2.460 kr
(0,06 prisbasbelopp) per bevistat extra
sammanträde och halvdag utöver ordinarie
styrelsesammanträden, ordförande- och VD-
konferenser samt möte med revisorer och
valberedning

Till övriga styrelseledamöter utgår ett arvode..... 3.627.................. 3.690 kr
med (0,09 prisbasbelopp) per bevistat
sammanträde

Till ordinarie ledamöter utgår ett arvode............ 1.209.................. 1.230 kr
med (0,03 prisbasbelopp) vid deltagande
i extra styrelsemöte per telefon

Styrelseutbildning/dag (0,03 prisbasbelopp)...... 1.209................. 1.230 kr

Förtroendevalda ledamöter i av styrelsen............. 605.................... 615 kr
eller utskotten utsedda arbetsgrupper
per sammanträde, vartill de kallats
(0,015 prisbasbelopp)

Min kommentar: Lite lustigt att suppleanter i HSB Stockholms styrelse inte får en krona i arvode, eller ens mötesersättning eller annan form av ersättning. Det måste vara mycket ovanligt.Föreningsvalda revisorer,............................... 31.031............... 31.570 kr
exklusive auktoriserad revisor,
att fördela (0,77 prisbasbelopp)
Denna nivå på 31.031 kr kan jämföras med arvodet till de lika många revisorerna inom HSB Malmö som årsstämman 2007 beslutade att de skulle få tre ggr så mycket i arvode jämfört med HSB Stockholms två revisorer; 91.800 kr (2 basbelopp, vilket blev "inkomstbasbelopp" i protokollet, även om detta inte framkom på stämman).
Enligt årsredovisningen så har till dessa två förtroendevalda revisorer i HSB Malmö betalats ut 119.000 kr (inkl. sociala avgifter), vilket är ungf 1/4 av arvodet till Ernst & Youngs revisionsarvode.

Revisionsarvodet till Ernst & Young kan sedan jämföras mellan HSB Malmö och HSB Stockholm.
HSB Malmö, 2007: Revisionsarvode till Ernst & Young 505.000 kr (2006: 532.000 kr).
HSB Sthlm, 2007 : Revisionsarvode till Ernst & Young 545.000 kr (2006: 476.000 kr).
Man kan fråga sig varför revisionen i HSB Malmö alltid ligger på samma nivå som det betydligt större HSB Stockholm (där det dessutom är en högre lönenivå, förutom inom HSB).
För 2006 var Ernst & Young t.o.m. 57.000 kr dyrare i HSB Malmö jämfört med HSB Stockholm.Valberedningen att fördela............................... 3.627/person.... 31.570 kr (för hela valberedningen, 5 personer)
(0,77 prisbasbelopp)
Vilket kan jämföras med HSB Malmös odugliga valberedning, med lika många personer, som årsstämman 2007 beslutade att de skulle få 91.800 kr, utan något som helst krav på sig att prestera något (därav resultatet).Distriktsstyrelse och pensionärsrådet............. 40.300............... 41.000 kr
att fördela (1,0 prisbasbelopp)
Utskotten att fördela (0,77 prisbasbelopp)....... 30.225............... 31.570 krALLMÄNT

Sker sammanträde på dagtid/arbetstid utgår
ersättning motsvarande styrkt förlorad
arbetsinkomst för ledamöter i utskott och
distriktsstyrelse samt till förtroendevalda
ledamöter i av styrelsen eller utskotten
utsedda arbetsgrupper.

Till auktoriserad revisor och BoRevision AB
utgår arvode enligt räkning för utfört arbete.

Arvodesförslaget baseras sig på prisbas-
beloppet för 2008 som är 41.000.

Höjning med 1,737% jämfört med 2007.Till verkställande direktören utgår ej styrelsearvode
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-04-17 klockan 19:02.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-04-08, 16:09
MrDean MrDean är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Jönköping. Barnarp
Inlägg: 33
Standard

Detta är för mycket att sätta sig in i, men tydligen inte för dig, Admin, så stå på dig. Så mycket begriper jag att det är fel.

Sådana som du behövs. Du är en nagel i ögat på dessa personer som försöker med deverse medel att undkomma. Håller inte med dig om allt, men till mycket stora delar. Nästan allt.

Senast redigerad av Admin: 2008-04-10 klockan 11:29. Anledning: Justerat felaktig färgtagg
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-04-17, 15:08
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Arg Hur HSB Stockholm försöker dölja löner, arvoden och ersättningar

Tack MrDean.
Det känns emellanåt som att det inte finns ett slut på allt mygel, men jag tillför så mycket information som jag kan, och sedan är det upp till andra att reagera mot hur det går till.

Notera att HSB Stockholm medvetet försöker dölja hur mycket som betalats ut till VD, vVD och styrelse.
De bakar ihop dessa löner, arvoden och alla ersättningar till en klumpsumma som gör informationen i årsredovisningen till helt utan värde.

Se nedan;
Fördelning löner och ersättningar för HSB Stockholm (siffror inom parantes är motsvarande för koncernen)
...........................................2007... .................. 2006...................... 2005
Styrelse, vd och vice vd 3.123 mkr (4.263)... 3.005 mkr (4.019)... 4.520 mkr (6.935)
varav VD-lön: 2007=1.437 mkr, 2006=1.338 mkr

Vad vice VD får i lön vill HSB Stockholm inte berätta!
Vad vice VD får i övriga ersättningar vill HSB Stockholm inte berätta!

Vad VD får i övriga ersättningar vill HSB Stockholm inte berätta!

Det blir därmed helt omöjligt att se i praktiken hur mycket arvode som betalats ut till HSB Stockholms styrelse.

Men om man för 2007 gissar att;
- VD:ns lön och ersättningar ligger på totalt 1,5 mkr
- vice VD:ns lön och ersättningar ligger på totalt 1 mkr
så innebär detta att drygt 1,6 mkr i arvoden och diverse ospecificerade ersättningar har betalats ut till den 17 man starka styrelsen inkl. suppleanter.

HSB Stockholm har ett sätt att presentera arvodet för fullmäktige så att det ska bli så svårt som möjligt att uttolka hur stort arvodet egentligen är.

I kombination med att arvodena och lönerna sedan effektivt döljs i årsredovisningen kan man på detta sätt lätt lura de oengagerade fullmäktigeledamöterna.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 2 2008-04-23 14:40Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:00.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare