Motion #1 till HSB Malmös extrastämma 2007
Omval av valberedning

Jag önskar omval av ledamöter till HSB Malmös valberedning görs på extrastämman.

Anledningen till detta är vad jag tagit upp om valberedningen på webbsidan http://hotpot.se/bo.htm. Där finns ett dokument på 23-26 A4-sidor om ett stort antal märkligheter som förekommit inom valberedningen under årens lopp (och det är detta dokument som denna motion baseras på, varför det är viktigt att alla fullmäktigeledamöter får ta del av vad som står där).

Jag önskar att HSB Malmös styrelse ser till så att detta dokument skickas ut i samband med kallelsen till stämman så att alla informeras om hur det tycks ha gått till (om det är några frågor om detta så går det bra att kontakta motionären före stämman).

Ett litet utdrag från vad jag där tagit upp;
Valberedningen ska, enligt det dokument som deras arvode baseras på, hålla en löpande kontakt med brf:arnas valberedningar (= t.ex. jag). Men jag - och vad jag förstår ingen annan heller - har inte hört ett ljud från valberedningen sedan årsmötet.

Se Policy för valberedningen.

I denna policy står det dessutom;
"Valberedningen skall före juli månads utgång årligen fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.

Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter.
"

Jag ingår i valberedningen men har inte sett röken av någon arbets- eller tidsplan! Säkert ingen annan heller!

Det är nu september månad (mer än en månad efter deadline) och ingen av 260 brf-styrelser eller valberedningar i HSB Malmö tycks ha reagerat det minsta över att det är helt tyst från den valberedning som påstår sig bedriva sitt arbete under hela året!

Valberedningen lyckades lura fullmäktige att dubbla valberedningens arvode under förespeglingen att valberedningen skulle prestera mera/något. Men efter årsstämman tycks hela valberedningen ha gått under jorden, och inga kontaktvägar finns till valberedningen.


___________________________

Motion #2 till HSB Malmös extrastämma 2007
Fastställande av arvode till valberedning

Jag önskar att;
 1. Arvodet som bestämdes på årsmötet 2007 för HSB Malmös valberedning dras tillbaka retroaktivt i sin helhet beroende på att arvodet baserades på oriktiga uppgifter från valberedningen.

  b. Inget arvode överhuvudtaget ska betalas ut till valberedningen för tiden från årsstämman till denna dag för stämman (valberedningen har bevisligen inte skött sina uppgifter).

 2. Alla arvoden ska i fortsättningen alltid specificeras i kronor (dvs samtliga arvoden och ev. ersättningar för alla, inte bara för valberedningen).
  Det finns med 100 % säkerhet ingen som kan motivera varför arvoden ska uppges i basbelopp. Den enda effekt det har är att det blir betydligt svårare att hålla koll på.

 3. Nytt arvode till valberedningen fastställs;
  • Mitt förslag;

   Alt 1: 600 kr/månad (7.200 kr för aktuellt verksamhetsår), med nuvarande arbetsuppgifter enligt valberedningspolicy. Detta arvode kan tyckas lågt jämfört med tidigare, men i förhållande till i policy bestämda arbetsuppgifter så är det ett högt arvode (jmfr t.ex. med arvodet för valberedning i HSB Stockholm)!

   Alt 2: Efter att ev. utökade arbetsuppgifter fastställts i valberedningspolicy så utökas arvodet från 600 kr/månad (dvs 7.200 kr per verksamhetsår) beroende på vilka uppgifter som valberedningen då får (förslagsvis runt 40.000 kr/år, men det är som sagt avhängigt arbetsuppgifterna).
BAKGRUND:
Valberedningen i HSB Malmö lyckades på årsstämman 2007 få ledamöterna att dubbla valberedningens arvode från 1 inkomstbasbelopp (vem har sagt att det ska vara inkomstbasbelopp och inte prisbasbelopp?) till 2 inkomstbasbelopp, dvs ett arvode på runt 92.000 kr (exakt nivå framgår ej av varken förslag eller protokoll)!!! Detta för absolut ingenting, mer än att samla ihop några få namn på ett papper som sedan HSB Malmö skickar ut. Dessutom så gav valberedningen som skäl för sitt utökade arvode att de skulle få utökade uppgifter. Detta var dock ej sant! Valberedningens arbetsuppgifter kan omöjligen ha utökats förrän detta spikats i valberedningspolicyn. Först efter detta finns underlag för att göra en bedömning av på vilken nivå arvodet till valberedningen ska ligga.

I t ex HSB Stockholm ligger valberedningens arvode på 10.000 kr
INKOMSTBASBELOPP - HSB MALMÖ
Hur mycket är ett inkomstbasbelopp (används av HSB Malmö)?
För år 2007 motsvarar 1 inkomstbasbelopp 45 900 kr (44 500 kronor för inkomståret 2006).
Inom HSB Malmö finns inte delar av basbelopp, t.ex. 1,2 basbelopp (utöver ½:a), för att fastställa arvoden/ersättningar.
HSB Malmö vill i protokoll och på stämmor inte uppge hur mycket arvodena motsvarar i kronor (i motsats till hur det normalt går till).
Arvoden redovisas inte heller så att fullmäktige och medlemmar kan se hur mycket som verkligen betalats ut (precis som i min egen brf, där för mycket betalats ut under ett antal år).

PRISBASBELOPP - HSB STOCKHOLM M.FL.
Hur mycket är ett prisbasbelopp (används av HSB Stockholm, och de flesta andra)?
För inkomståret 2007 motsvarar 1 prisbasbelopp 40 300 kr (39 700 kronor för 2006).
Inom t.ex. HSB Stockholm finns ner till tusendelar av basbelopp för att fastställa arvoden och ersättningar (te.x. 0,005 av ett prisbasbelopp).
HSB Stockholm uppger i protokoll och på stämmor hur mycket arvodena motsvarar i kronor.


Om arvoden och löner inom HSB (inkl. HSB Riksförbund);

Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö- årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011

Motion #3 till HSB Malmös extrastämma 2007
Ändring av valberedningspolicy

1. Jag önskar att valberedningspolicy ändras.

a. Alla medlemmar i HSB Malmö ska ha rätt att nominera kandidater till de olika förtroendeposterna via direkta förslag till HSB Malmös valberedning!
b. En projektgrupp tas fram för att förändra/förbättra valberedningspolicy och ny policy fastställs på en inom snar framtid tillsatt extrastämma (lämpligen utgår denna projektgrupp då från det material om valberedningen som jag tagit fram).
BAKGRUND:
Så här står det (i strid med HSBs kod för föreningsstyrning) i valberedningspolicyn;
" Nomineringsrätt
Nomineringsförfarandet
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen.
".

Med dagens regelverk begränsas t.o.m. fullmäktigeledamöternas rättigheter, där endast bospargruppens fullmäktigeledamöter har rätt att nominera kandidater till förtroendeposter.
Övriga fullmäktigeledamöter har uttryckligen ej rätt att nominera någon.
Detta ändras så att alla medlemmar har rätt att nominera kandidater!

Så här står det också i valberedningspolicyn;
" Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningarnas valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser.".
Till och med brf:arnas valberedningar (om än inte så mycket som "vanliga" medlemmar och övriga förtroendevalda, förutom brf-styrelserna) diskrimineras alltså ordentligt.
Detta ändras så att alla medlemmar kan skicka sina nomineringar direkt till valberedningen via e-post eller vanligt brev.

FRÅGOR TILL HSB MALMÖ:
Hur motiverar HSB inskränkningen av medlemmars och valberedningars möjligheter att påverka?
Hur motiverar;
- HSB Malmös valberedning
- HSB Malmös styrelse
- Fullmäktigeledamöterna
att;
 • medlemmar inte får nominera kandidater till förtroendeposter inom HSB Malmö?
 • att föreningarnas valberedningar måste gå via föreningarnas styrelse för att nominera kandidater till de olika förtroendeposterna?
Vad skulle skälet kunna vara att valberedarna i brf:arna inte får skicka ett mail eller ett papper till HSB Malmös valberedning?
Vad har brf:arnas styrelser med valberedarnas nomineringar att göra?
Varför denna filtrering av nomineringar?
Har alla valberedningar tidigare fått feedback från styrelserna?

___________________________

Motion #4 till HSB Malmös extrastämma 2007
Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar

I HSB Malmös stadgar i § 21 ("Valberedningen") står följande;
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp".
Jag föreslår att denna stagdeparagraf ändras till;
Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen.
___________________________

Motion #5 till HSB Malmös extrastämma 2007
Redovisning av vilka som nominerat medlemmar

Jag önskar att HSB Malmö/valberedningen för alla öppet redovisar alla de namn (+ brf) på de personer som nominerat medlemmar till posterna i valberedningen (tidigare år, och fortsättningsvis).
___________________________

Motion #6 till HSB Malmös extrastämma 2007
Redovisning av vilka som nominerat medlemmar

Jag önskar att HSB Malmö/valberedningen för alla öppet redovisar alla namn (+ brf) på de personer som enligt valberedningen har nominerat medlemmar till andra förtroendeposter (alltså utöver nomineringarna till valberedningen).
Tidigare år och fortsättningsvis.
___________________________

Motion #7 till HSB Malmös extrastämma 2007
Yttranderätt för motionärer

Jag önskar att det bestäms att motionärer har yttranderätt på stämmor så att de kan försvara sina motioner, och detta förs in i HSB Malmös stadgar.
BAKGRUND:

Medlem ska ha rätt att försvara motion

Som medlem i HSB Malmö har jag den självklara rättigheten att lämna in en motion till HSB Malmös årsstämma.

HSB Malmö vill däremot stoppa mig och andra medlemmar (såväl via HSB Malmös stadgar som i protokollfört inledningstal av HSB Malmö) från att argumentera för, försvara, och förtydliga motioner på stämman.

Som man kan se från motioner som HSB Malmö besvarat så svarar HSB Malmö inte alltid i enlighet med regelverket, dvs med vad som egentligen gäller i lagar och stadgar. Även andra direkta eller indirekta fel, liksom vinklingar, förekommer i svaren från HSB Malmö.

I de svar HSB Malmö lämnar på mina motioner i min lokala bostadsrättsförening så är svaren från HSB Malmö ej heller där alltid enligt lagar och regler, men där har jag i alla fall en möjlighet att bemöta oriktigheterna i HSB Malmös svar.
 • - HSB Malmö (samma problem i alla HSB regioner) kan alltså i sina svar på motioner mer eller mindre lura fullmäktigeledamöterna på ett fullständigt odemokratiskt sätt, utan att jag som motionär (och insatt i den motion jag skriver) ska ges en möjlighet att t.ex. förklara felaktigheterna i de svar HSB ger till mina motioner.
 • Jag ska inte kunna bemöta varken det skriftliga svar HSB gett på mina motioner eller de muntliga svar HSB ger på stämman?
 • Jag ska ej heller kunna delta i den diskussion som uppstår på årsstämman med anledning av min motion?
 • Jag ska ej kunna bemöta och korrigera de eventuellt felaktiga påståenden och argument som framförs av andra medlemmar av motsatt åsikt?
 • Hur demokratiskt tycker HSB Malmö detta är att inte kunna styra och påverka sin egen motion, medan alla andra (dvs HSB Malmö och alla andra fullmäktigeledamöter av motsatt åsikt) kan göra detta för min motion?

 • - Jag ska alltså som motionär, men ej fullmäktigeledamot, ej kunna utveckla min motion på stämman precis så som man i demokratisk ordning gör överallt annars?
 • Hur demokratiskt är detta?
Varför finns inget om detta med i den av HSB framtagna koden för föreningsstyrning?

VD Lars Danielsson skriver om medlemmarna;
"Vi tar kritiken på allvar och arbetar med att skapa klarare riktlinjer för hur deras möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas".
Tycker HSB att HSB Malmös unika begränsning i medlemmarnas motionsrätt är att stärka medlemmarnas möjligheter att påverka och framföra synpunkter?


VD Lars Danielsson skriver också;
"Det demokratiska arbetssättet skall vara styrande i en bostadsrättsförening.".
Men om demokrati inte råder inom HSB-organisationen där HSB bara vill ha en envägskommunikation och inte vill låta medlemmarna komma till tals, hur ska HSB kunna begära att brf:arna ska vara mer demokratiska än HSB-organisationen?


___________________________

Motion #8 till HSB Malmös extrastämma 2007
Innehåll i röstlängd

Jag föreslår att röstlängder alltid ska;
 1. dateras för när den upprättats
 2. undertecknas av protokollförare samt av den som satt ihop röstlängden (om annan än protokollföraren)
 3. signeras av alla justerare med datum för när justering utförts (datum för mottagande och avlämnande för var och en av justerarna)
  Varje sida i protokoll och röstlängd ska signeras av såväl protokollförare som respektive justerare
 4. innehålla samtliga på stämman närvarande personer;
  namn och brf, vilken förtroendepost som innehas, samt om det är en röstberättigad fullmäktige
 5. innehålla alla ev. ombud/biträden där dessa tydligt markerats som sådana
 6. innehålla namn och position (yrke) för alla deltagare från HSB
 7. innehålla namn och position (yrke) på mötesordföranden och protokollförare
 8. innehålla info om vilka som utnämts till justerare och rösträknare
 9. innehålla info om vilka personer som röstlängden kompletterats med under stämmans gång
 10. numreras per deltagare (en numrering per röstberättigad och en numrering per övriga stämmodeltagare)
 11. innehålla information om fullmakter (vem har fullmakt för vem)
 12. kompletteras med ev. fullmakter
Exakt vilken information röstlängder ska innehålla läggs in i stadgarna.
___________________________

Motion #9 till HSB Malmös extrastämma 2007
Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare

Förslag;
1.
Jag önskar att det sätts ihop en så detaljerad beskrivning som möjligt över vad justerarnas och rösträknarnas uppgifter, ansvar och skyldigheter är.

2.
Med konsekvenser om dessa uppgifter missköts.

3.
Ovanstående läggs ut på HSB Malmös webbplats (i menyn, som ligger kvar permanent).

4.
Det förs också in i HSB Malmös stadgar.

5.
Justerare och aktiva rösträknare arvoderas, för att försöka uppnå ett bättre resultat, så att vi slipper se så felaktiga protokoll som för årsstämman 2007, där ingen justerare hade en enda anmärkning trots att protokollet var behäftat med en mycket stor mängd felaktigheter.
___________________________

Motion #10 till HSB Malmös extrastämma 2007
Suppleant i styrelsen ska finnas och kallas till möten!

I HSB:s kod för föreningsstyrning står det följande;

3.2.2

"Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter ska inte utses."

Kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf
I § 3.2.2 står det; "Suppleanter ska inte utses"
Är "Mer makt till färre" numera HSB:s motto?
Det skulle därmed bli mindre insyn plus svårare för nya ledamöter (och svårare att få in nya ledamöter som passar, eftersom suppleantvägen är som en form av "provanställning").

HSB Riksförbund har inte ens bemödat sig med att förklara sin vansinniga inställning till att det inte ska finnas suppleanter. Men det kan man förstå. Kanske inte så lätt att erkänna och förklara att man vill koncentrera makten och minska insynen (mer än på ett irrelevant sätt i stil med att "ju färre desto lättare att fatta beslut").
Jag föreslår att detta förslag från HSB Riksförbund ignoreras och att det i stället förs in i stadgarna att suppleanter ska finnas till styrelsen.
FRÅGOR TILL HSB MALMÖS STYRELSE:
Hur motiverar HSB denna inställning att det inte ska finnas suppleanter till styrelsen?

Vad är HSB Malmös styrelses inställning till att suppleant inte ska finnas till styrelsen?

Kallar HSB Malmös styrelse alltid suppleanten till samtliga styrelsemöten, och på vilket sätt hanteras suppleanten i HSB Malmös styrelse?

___________________________

Motion #11 till HSB Malmös extrastämma 2007
Utökning av stadgar

A.
Nedanstående paragrafer från HSBs kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Malmös stadgar.

1.3

"Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige."

1.3.2

"Till justerare vid föreningsstämma ska utses fullmäktige som inte är styrelseledamöter eller anställda i föreningen."

1.3.3

"Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut."

B.
För § 1.3.3 måste tillägg göras av texten "motionärer"; dvs "...fullmäktige och motionärer...".
Fråga: Vad innebär; "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden", rent konkret, och på vilket sätt har detta att göra med fullmäktiges frågerätt och möjlighet att påverka?

___________________________

Motion #12 till HSB Malmös extrastämma 2007
Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!

Kod för föreningsstyrning; http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf
HSB skriver i § 1.3.5;
"Frågan om röstning ska vara öppen eller sluten avgörs av stämman genom enkel majoritet".
HSB har därmed stärkt sin maktposition och rejält minskat demokratin.
HSB nämner inget om att alla personval rent logiskt självklart alltid ska ske genom sluten omröstning.

I demokratiska organisationer så stadgas det i stället;
"Val ska dock förrättas genom sluten röstning, om någon begär det".

Jag vill att HSB för in i stadgarna att personval på HSB Malmös stämmor alltid ska genomföras med "sluten" omröstning.
Och helst så att det protokollförs och offentliggörs vilken förening som har röstat på vem.

___________________________

Motion #13 till HSB Malmös extrastämma 2007
Projektgrupp för förslag till nya stadgar

Jag vill att de stadgeändringar som ev. föreslås med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning (utöver de stadgeändringar jag tagit upp i mina motioner här; motion # 10-12) ej får tas beslut om innan en projektgrupp utsedd av fullmäktige gått igenom och skriftligen utvärderat förslagen.
Resultatet redovisas för samtliga medlemmar på HSB Malmös webbplats, med möjlighet för alla medlemmar att ge sina synpunkter.
Det finns en del punkter där som bl.a. står i direkt strid med allt vad demokrati innebär!!! Absolut inget som en kooperativ organisation ska smutsa ner sitt rykte med!

Dessa stadgeändringsförslag måste kraftigt omarbetas innan de kan läggas in i några stadgar.

Sedan säger det sig själv att innan stadgeändringar kan beslutas om så måste HSB naturligtvis gå ut exakt med vilka stadgeändringar som ska göras (och inte bara hänvisa till HSB:s kod för föreningsstyrning). Detta måste göras i god tid, minst en månad innan stämma där beslut ska tas.

___________________________

Motion #14 till HSB Malmös extrastämma 2007
Revidering av arvode till styrelsen

HSB Malmös styrelse har drygt 680.000 kr i arvode (den exakta summan är hemlig, oavsett vad styrelsen vill hävda, vilket i kombination med vaga uppgifter i årsredovisningen bl.a. bidrar till att ingen kan kontrollera om styrelsen tagit ut mer arvode än vad som bestämts)!

Från HSB Malmös årsredovisning 2006 kan vi se att styrelse och VD då kostat medlemmarna 5,6 miljoner kronor i löner och ersättningar (inkl. sociala kostnader).

Arvodet till HSB Malmös styrelse kan jämföras med arvodet på 187.395 kr (enligt HSB Stockholms stämmoprotokoll 07-04-23) under samma period, till HSB Stockholms styrelse (Sveriges största region, men där styrelsen tydligen bara har nästan 1/4 i arvode jämfört med HSB Malmös styrelse).

Så här kan det gå när styrelse och valberedning arbetar tillsammans för att höja varandras arvoden in absurdum!

Det innebär t.ex. att nyinvalda ledamöter får nästan 100.000 kr, trots att varken erfarenhet av eller kunskap om styrelsearbete i en regionförening finns. Det är naturligtvis inte rimligt att man t.ex. som ny kommer in i HSB Malmös styrelse med fullt arvode, om såväl utbildning, kunskap och erfarenhet inom en styrelse i en förening av HSB Malmös storlek saknas.

Som framgår av protokoll så motiveras inte arvoden, utan valberedningen bara förslår en summa som sedan oftast bara accepteras utan att ifrågasättas på något sätt av någon.

Till råga på allt så får styrelsen sitt höga arvode utan att det finns en valberedning som presenterar varken vad styrelsen ska göra eller vad styrelsen gör/har åstadkommit! Medlemmarna hålls i ett totalt mörker avseende styrelsens arbete.

Jag föreslår en normalisering av styrelsens arvode, mer i paritet med såväl respektive ledamots kvalifikationer som HSB Stockholms styrelsearvode.

___________________________
Tipsa en vän


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan