VD-lön HSB

HSB Göteborg;
Årsredovisning HSB Göteborg, 2006 - VD-lön: 1 292 000 kr per år.
VD:n har enligt årsredovisningen för 2006 1 292 tkr (någon som är bättre än jag på att tolka årsredovisningar får svara på mer vad som verkligen ingår i denna lön, eftersom HSB inte verkar vilja vara riktigt öppen med detta).

"I verkställande direktörens lön ingår förmån av fri bil med 55(55). Verkställande direktören betalar själv drivmedlet. Verkställande direktören har per 2006-12-31 utnyttjat sin rätt att gå i pension vid 60 års ålder med 80 % av avgångslönen fram till 65 års ålder. Pensionsreserveringar har skett som täcker denna utfästelse. Något avtal om avgångsvererlag föreligger ej.
Utöver ovanstående har lunchsubventioner utgått enligt gängse normer.
"
Styrelse 502.000 kr i löner och ersättningar
VD 1.292.000 kr i löner och ersättningar

HSB Stockholm;
Se Årsredovisning HSB Stockholm, 2006 - Stämmoprotokoll 07-04-23
"Verkställande direktörens årslön uppgår till 1 338 tkr. Pensionen för verkställande direktören omfattas av KTP-planen. Verkställande direktören har rätt att vid fyllda 62 år gå i pension. För att möjliggöra detta görs ett tillägg motsvarande 20% av pensionsgrundad lön i traditionell pensionsförsäkring eller fond. Vid uppsägning av verkställande direktören från föreningens sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag utgår med tolv månadslöner efter uppsägningstidens utgång."

HSB Stockholm har vad jag kan se omöjliggjort att se vad som betalats ut till vem genom att baka ihop ett antal poster i årsredovisningen, 2006:
Styrelse vd och vice vd 4.019.000 kr i löner och ersättningar (varav 1 338 tkr till VD)
Styrelse vd och vice vd 4.748.000 kr i pensionskostnader (varav x tkr till VD)

Hur dessa siffror går ihop förstår jag inte.
Styrelse=ca 185.000 kr + VD=1.338.000 kr = ca 1,5 mkr.
Vice VD i HSB Stockholm har alltså en lön på ca. 2,5 mkr?
Eller vad ingår annars i dessa 2 400 000 kronorna?
Sedan tillkommer en ännu större summa (jämfört med löner och ersättningar till styrelse och vd/vice vd) i pensionskostnader; 4.748 tkr.

Genom att regionerna har helt olika sätt att redovisa löner och ersättningar på så är det inte bara omöjligt att se hur mycket som har betalats ut, utan det blir också omöjligt att jämföra.

Sveriges högst betalda VD

Vem är då Sveriges högst betalda VD inom HSB? Jo, Lars Danielsson, HSB Malmö, leder överlägset med 1.871.000 kr i fast lön (totalt minst 3,4 mkr år 2006).
Av de förmåner som redovisats (utöver t.ex. 1,4 mkr i pensionskostnader för 2006) tillkommer sedan 89.000 kr (ingen information om vad detta avser).

Hur oväntat var detta?

Omedelbart efter sin anställning så höjde VD:n sin lön med 180.000 kr

"Lars Danielsson tillträdde som VD i HSB Malmö den 1 januari 2006, med en årslön om 1.692.000 samt förmån av fri bil. HSB Malmö har också tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet. VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner. Härutöver har HSB Malmö ingått avtal med Lars Danielsson om direktpension inklusive efterlevandepension innebärande att ålderspension utgår från 60-65 års ålder motsvarande 70 % av den vid 60 år gällande lönen inklusive förmåner. Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara (min kommentar: praktiskt om HSB Malmö går i konkurs) genom inbetalda premier till fristående pensionsinstitut. Skyldighet att göra pensionsavsättningar upphör vid anställningens upphörande. Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 24 månader och Lars Danielsson skall vara arbetspliktig i tre månader och därefter arbetsbefriad. Efter 60 års ålder är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägningen från Lars Danielssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader. VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner."

Som alla kan se så har Lars Danielsson inte bara överlägset högst lön, utan även de mest fördelaktiga förmånerna. Tack för detta, styrelsen (som är uppbackad och skyddad av valberedningen). Spendera gärna fritt våra pengar precis hur ni vill!

Se Årsredovisning HSB Malmö, 2006

Not.
Under 2003 så låg lön och ersättningar till styrelse och VD på 1.155.000 kr (sociala kostnader på 588.000 kr varav pensionskostnader på 178.000 kr).
Tre år senare har dessa 1,7 mkr höjts till 5,6 mkr enl. årsredovisningen.
Vad fick medlemmarna för dessa extra 3.900.000 kronorna?Vad VD och ordförande i HSB Riksförbund har i lön och ersättningar samt förmåner vill inte HSB avslöja!

HSB Centrala Värmland, 2006

Styrelse: 10.000 kr
VD och ledningsgrupp 8.000 kr

Styrelse och VD 923.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 348.000 kr i pensionskostnader


Avgångsvederlag VD: 715.000 kr

"VD har särskilt anstälningsavtal som innebär undantag från lagen om anställningsskydd. Avtalet innehåller även reglering av uppsägningstid innebärande sex månader från VDs sida. Vid uppsägning från föreningens sida är uppsägningen tolv månader, och avgångsvederlag utgår med två årslöner samt med pensionsinbetalningar för dessa. Antsällningen ger VD rätt att sluta vid 63 års ålder. Föreningens åtagande till 65-årsdagen tryggas genom inbetalning till kapitalförsäkring.

Under 2006 har överenskommelse träffats med VD att anställningen upphör 2007-11-30. VD erhåller lön m m enligt ovan nämnda förutsättningar t o m 2010-03-31.
"
HSB Dalarna, 2006

Styrelse och VD 2.223.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 671.000 kr i pensionskostnader


"I verkställande direktörens (koncern VD) ingår förmånsbil. Verkställande direktören äger rätt och, om föreningen påfordrar, skyldighet att gå i pension vid 62 års ålder med 70% av avgångslönen fram till 65 års ålder med 70 % av avgångslönen fram til 65 års ålder. Vid uppsägningen från föreningens sida äger verkställande direktören rätt till en uppsägningstid om 12 samt 12 månaders avgångsvederlag. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida föreligger en uppsägningstid om 6 månader. Pensionsutfästelsen till VD är tryggad genom försäkring i KP pension & Försäkring.
I löner och ersättningar för övriga anställda ingår arvoden till HSB-ledamöter.
Utöver ovanstående har lunchsubventioner utgått enligt gängse normer.
"
HSB Göta, 2006

Styrelse och VD 2.736.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 1.487.000 kr i sociala kostnader (varav 561.000 kr i pensionskostnader)


"Med VD för moderföreningen, som ej omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS), har föreningen träffat ett trygghetsavtal. Vid uppsägning gäller ett års uppsägningstid och ett års avgångsvederlag."
HSB Mitt, 2006

Styrelse och VD 1.059.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 429.000 kr i pensionskostnader


"VD har utöver villkor enligt valigt SIF-avtal, rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månaders lön vid uppsägning från arbetsgivaren. Han ska gå i förtida pension vid 62 års ålder (sep-07), med en garanti om pension motsvarande 75 % av gällande lönenivå upp till 7,5 ink.bb och 70 % däröver, fram till 65 års ålder. Pensionsåtagandet är återförsäkrat."
HSB Mälardalen

Styrelse 87.996 kr i löner och ersättningar (ej uppgivit soc. kostnader)
VD 818.931 kr i löner och ersättningar (ej uppgivit soc. kostnader)


"Av moderföreningens persnionskostnader avser 185 771 kronor (172 213) gruppen styrelse och VD. Föreningens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 2 359 428 kronor (1 789 205) och är tryggade genom kooperationens pensionsanstalt. Av koncernens pensionskostnader avser 292 368 kronor (287 410) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 2 429 428 kronor (1 929 205) och är tryggade genom kooperationens pensionsanstalt. Verkställande direktören Thomas Wiklund erhåller bilförmån. Vid uppsägning från föreningens sida äger verkställande direktören rätt till en uppsägningstid om 1 år och vid uppsägning från egen sida sex månader. Verkställande direktören äger rätt att gå i förtida pension vid 62 års ålder med en garanti om pension motsvarande 70 procent av gällande lönenivå. HSBs andel av detta regleras löpande under anställningsperioden. Villkoren innefattar även föreningens rätt att vid samma tidpunkt skilja verkställande direktören från hans tjänst. Verkställande direktören Thomas Wiklund går i pension under sommaren 2007."
HSB Mölndal, 2006

Styrelse och VD 685.251 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 770.100 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 511.622 kr)


"Den verkställande direktören har ett anställningsavtal som innehåller en uppsägningstid om 12 månader samt möjlighet till pensionering vid 62 års ålder."
HSB NVG, 2006

Styrelse och VD 1.324.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 565.000 kr i sociala kostnader (varav 565.000 kr i pensionskostnader)


"VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företagets sida lämnas avgångsvederlag motsvarande maximalt 1 årslön."
HSB Norr, 2005
Årsredovisning för 2006 saknas.

Styrelse och VD 903.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 452.000 kr i sociala kostnader (varav 138.000 kr i pensionskostnader)


"Vid uppsägningh av verkställande direktören från föreningens sida utgår enligt avtal ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Verkställande direktören skall avgå med pension vid 60 års ålder och erhåller då 75 % av lönen som ersättning fram till han fyller 65 år."
HSB Norra Bohuslän, 2006

Styrelse och VD 858.750 kr
Styrelse och VD ? kr i pensionskostnader


"1. Av moderbolagets pensionskostnader avser 751 965 (f.å. 48 184) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 751 965 (f.å. 2 737 219). Beloppen är återförsäkrade hos KP Pension & Försäkring.
Vd erhåller vid uppsägning från företagets sida avgångsvederlag som motsvarar högst 24 månadslöner. Vd äger genom pensionsavtal rätt att avgå vid 62 års ålder.
"
HSB Norra Storstockholm, 2005
Årsredovisning saknas för 2006

Styrelse och VD 1.139.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 131.000 kr i pensionskostnader


"Verkställande direktören har tre månaders uppsägningstid vid eget initiativ. Vid uppsägning från föreningens gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner som utbetalas månadsvis efter uppsägningstidens utgång. Om föreningen befriar VD från arbetsskyldighet under uppsägningstid avräknas ev inkomst från annan arbetsgivare eller egen verksamhet. VD har rätt att fr o m fyllda 60 år gå i pension. Företaget har för sitt pensionsåtagande tecknat en försäkring i KP. I övrigt har VD rätt till förmånsbil."
HSB Skåne, 2006

Styrelse och VD 3.086.000 kr i löner
Styrelse och VD 2.640.000 kr i sociala kostnader (varav 1.644.000 kr i pensionskostnader)


"Vd har ett avtal som innebär att vid en uppsägning från företagets sida lämnas avgångsvederlag motsvarande 4 årslöner."
HSB Sydost, 2006

Styrelse och VD 1.065.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 942.000 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 579.000 kr)


"Verkställande direktören omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företaget utgår ersättning motsvarande 2 årslöner, 1 års uppsägningstid inräknad. Något extraordinärt pensionsavtal finns inte."
HSB Södermanland, 2006

Styrelse & VD 1.021.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse & VD 1.086.000 kr i sociala kostnader (varav 756.000 kr i pensionskostnader)

Uppgifter om VD:s förmåner saknas.


HSB Södertälje, 2006

Styrelse och VD 1.505.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 203.000 kr KP pension
Styrelse och VD 489.000 kr i arbetsgivaravgift


"VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från föreningens sida lämnas avgångsvederlag motsvarande två årslöner. VD har rätt til lpension från 60 års ålder fram till 65 års ålder motsvarande 80 % av utgående slutlön. Föreningensåtagande är tryggat genom successiva inbetalningar av pensionsförsäkring och erlagd löneskatt. Överenskommelse är gjord med VD att han kvarstår i sin befattning till han uppnår 62 år."
HSB Södertörn, 2006

Styrelse och VD 1.089.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 520.000 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 168.000 kr)


"Förmåner till ledande befattningshavare
För VD i HSB Södertörn ek. för. gäller att vid anställningens upphörande på initiativ av företaget utgår 24 månaders avgångsersättning. Efter fyllda 55 år utgår 36 månaders avgångsersättning. VD har möjlighet att gå i pension vid fyllda 62 år vid fyra års anställning (60 år vid mer än åtta års anställning). Pensionen utgår med 40-80% av pensionsmedförande lön. VD är 49 år. Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner tillnuvarande eller tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter sam till nuvarande och tidigare VD förekommer ej.
"
HSB Umeå

Styrelse och VD 748.403 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 162.425 kr i pensionskostnader
Styrelse och VD 333.346 kr i sociala kostnader

Uppgifter om VD:s förmåner saknas.


HSB Uppsala, 2006

Styrelse och VD 974.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 773.000 kr i sociala kostnader (varav 351.000 kr i pensionskostnader)


"Till VD i moderföreningen har utgått lön och andra ersättningar om 807.778 kr (775 976 kr) samt bilförmån till ett värde om 68 279 kr (72 210 kr)."
HSB Östergötland, 2006

Styrelse och VD 1.334.000 kr + 18.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 533.000 kr i pensionskostnader


"Till den verkställande direktören har dessutom utgått bilförmån med 46 tkr.
Avgångsvederlag
Verkställande direktören har en pensionsrätt enligt KTP-planen med en pensionsålder om 60 år. Mellan 60 och 65 år utgår pension motsvarande 75 procent av anmäld lön.
Uppsägningstiden från företagets sida är 6 månader och från verkställande direktörens sida 6 månader. Dessutom har VD en sparförsäkring med dödsfallsbelopp. Vid uppsägning från företagets sida ska, utöver lön under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag utgå med 12 månadslöner.
"
De 12 regionerna HSB Arlanda, HSB Filipstad, HSB Gävleborg, HSB Karlsborg, HSB Karlskoga, HSB Kil, HSB Kristinehamn, HSB Landskrona, HSB Nordvästra Skåne, HSB Storfors, HSB Sydnärke, HSB Östra Östergötland har inga årsredovisningar eller stämmoprotokoll.

Av någon märklig anledning så accepterar medlemmarna att HSB döljer hur mycket som betalats ut til VD samt styrelse, genom att HSB slår ihop styrelsens arvode med VD:ns arvode i redovisningen, precis som att dessa skulle tillhöra samma kategori. Som alla förhoppningsvis förstår så är det en fullt medveten strategi för att dölja siffror!

Sorterat på "löner och ersättningar"

HSB Stockholm: 8,8 mkr exkl. sociala kostnader som ej redovisas
Styrelse vd och vice vd 4.019.000 kr i löner och ersättningar (varav 1 338 tkr till VD).
Denna siffra på 4 mkr verkar inte stämma med lön till VD och det styrelsearvode som fastställts.
Styrelse vd och vice vd 4.748.000 kr i pensionskostnader (varav ? tkr till VD).
Någon form av avgångsvederlag?


HSB Skåne, 2006 5,7 mkr - VAD HAR HÄNT HÄR UNDER 2006?

Styrelse och VD 3.086.000 kr i löner
Styrelse och VD 2.640.000 kr i sociala kostnader (varav 1.644.000 kr i pensionskostn.)HSB Malmö: 5,6 mkr
Styrelse & VD 2.893.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse & VD 2.706.000 kr i sociala kostnader (varav 1.434.000 kr i pensionskostnader)


HSB Göta, 2006 4,2 mkr

Styrelse och VD 2.736.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 1.487.000 kr i sociala kostnader (varav 561.000 kr i pensionskostnader)HSB Dalarna, 2006 2,9 mkr exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 2.223.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 671.000 kr i pensionskostnaderHSB Göteborg: 5,1 mkr exkl sociala kostnader som ej redovisas
VD 1.292.000 kr i löner och ersättningar
VD 3.315.000 kr i pensionskostnader
Styrelse 502.000 kr i löner och ersättningar

HSB Södertälje, 2006 (alla sociala kostnader med?) - ej angivet pensionskostnader

Styrelse och VD 1.505.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 203.000 kr KP pension
Styrelse och VD 489.000 kr i arbetsgivaravgiftHSB Östergötland, 2006 exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 1.334.000 kr + 18.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 533.000 kr i pensionskostnaderHSB NVG, 2006

Styrelse och VD 1.324.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 565.000 kr i sociala kostnader (varav 565.000 kr i pensionskostnader)HSB Norra Storstockholm, 2005 exkl. sociala kostnader som ej redovisas
Årsredovisning saknas för 2006

Styrelse och VD 1.139.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 131.000 kr i pensionskostnaderHSB Södertörn, 2006

Styrelse och VD 1.089.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 520.000 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 168.000 kr)HSB Sydost, 2006

Styrelse och VD 1.065.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 942.000 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 579.000 kr)HSB Mitt, 2006 exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 1.059.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 429.000 kr i pensionskostnaderHSB Södermanland, 2006

Styrelse & VD 1.021.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse & VD 1.086.000 kr i sociala kostnader (varav 756.000 kr i pensionskostnader)HSB Uppsala, 2006

Styrelse och VD 974.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 773.000 kr i sociala kostnader (varav 351.000 kr i pensionskostnader)HSB Centrala Värmland, 2006 exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 923.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 348.000 kr i pensionskostnaderHSB Mälardalen exkl. sociala kostnader och pensionskostnader som ej redovisas

VD 818.931 kr i löner och ersättningar (ej uppgivit soc. kostnader)
Styrelse 87.996 kr i löner och ersättningar (ej uppgivit soc. kostnader)HSB Norr, 2005 - Årsredovisning för 2006 saknas.

Styrelse och VD 903.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 452.000 kr i sociala kostnader (varav 138.000 kr i pensionskostnader)HSB Norra Bohuslän, 2006

Styrelse och VD 858.750 kr
Styrelse och VD ? kr i sociala kostnader och pensionskostnaderHSB Umeå

Styrelse och VD 748.403 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 333.346 kr i sociala kostnader
Styrelse och VD 162.425 kr i pensionskostnader

HSB Mölndal, 2006

Styrelse och VD 685.251 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 770.100 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 511.622 kr)Se även Valberedningen och arvoden.

Om arvoden och löner inom HSB (inkl. HSB Riksförbund);

Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö- årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011

Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne