Sammanställning
om valberedningen i HSB Malmö

Den uppenbart inkompetenta valberedningen i HSB Malmö, som under sin tid inte presterat någonting av värde, har under falska premisser lyckats lura ledamöterna till att godkänna ett arvode på drygt 92.000 kr !!! Mer än en dubblering jämfört med föregående års redan då på tok för höga arvode i förhållande till vad som presteras och resultat. Detta sensationellt höga arvode alltså för absolut ingenting mer än i princip för att samla ihop runt 30 inlämnade namn på ett papper som sedan HSB Malmö skickar ut. Jag tror HSB Malmö gör mer av valberedningens arbete än vad själva valberedningen gör.

Detta t.o.m. trots att HSB Malmö själv offentligt rekommenderar ett arvode till valberedningen på runt 10.000 kr!

I t ex HSB Stockholm ligger valberedningens arvode på den mer normala nivån av 10.000 kr.

"Klicka här för att läsa om allt i mer detalj.

Några korta utdrag från huvuddokumentet om valberedningen följer här.

Kraftig begränsning av rösträtten
I HSB Malmös stadgar i § 21 ("Valberedningen") står följande;
"Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen, inte tas upp".
HSB Malmö har alltså en paragraf i sina stadgar som strider mot hur det annars fungerar i alla andra föreningar!!!

I HSB Malmös valberedningspolicy står det;
"Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen".
"Vanliga" medlemmar får alltså inte välja medlemmar till olika förtroendeposter, och inte ens alla fullmäktigeledamöter har rösträtt i val.

Valberedningen väljer valberedningen
Valberedningen har skaffat sig i princip oinskränkt makt!
Det är faktiskt valberedningen som väljer valberedningen i HSB Malmö, hur absurt det än låter, och detta är en av de saker jag vänder mig mest mot.
Är det så det ska fungera i en kooperativ organisation?
Kan man säga att detta är i enlighet med demokratiska värderingar?
Det är också i princip bara valberedningen som kan avsätta valberedningen, med dagens regelverk.

Medlemmarna får inte välja sina förtroendevalda - ingen motsätter sig begränsning!
Sedan kan man naturligtvis tycka att det är ytterst märkligt att HSB Malmös styrelse såväl som fullmäktigeledamöterna accepterar att valberedningen begränsar rösträtten inom HSB Malmö till endast några få personer, i motsats till hur det fungerar överallt annars i Sverige och i västvärlden.

Ett regelverk för brf:ar, ett annat för HSB Malmö.
Tänk om man gjort likadant i brf:ar som i HSB Malmö! I samtliga brf:ar finns inga begränsningar för vem som får nominera medlemmar.
Vilken medlem som helst kan på stämman kasta ur sig förslag på vem man vill ska nomineras.

OBS!!! Ungefär 0,0001 % av medlemmarna väljer vem som ska sitta på alla 42 förtroendeposter inom HSB Malmö!

Hur det borde fungera!
I en demokratisk organisation tar i stället valberedningen fram tillräckligt många alternativ för att det ska finnas något att välja mellan. Alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag före årsstämman och direkt på årsstämman från enskilda medlemmar. I motsats till hur det fungerat tidigare måste också valberedningen engagera och motivera alla medlemmar att engagera sig i val till förtroendeposter.

I 8 korta och intetsägande meningar beskriver valberedningen allt sitt arbete.
Valberedningens arbetsbeskrivning är totalt utan värde för alla, och visar med all önskvärd tydlighet att valberedningen inte presterat något överhuvudtaget för sitt arvode. Det står t.ex. inte ett ord om vad valberedningen kommit fram till i sina påstådda genomgångar och utvärderingar, inget om vad planering av arbetet resulterat i, inget om vad som diskuterats på möten, inget om hur arbetet bedrivits, inte ett ord om urvalskriterier, inte ett ord om varför valberedningen förslagit de som de förslagit, inte ett ord om valberedningens mål, etc., etc.

Tre viktiga punkter
  1. Ingen insyn i valberedningens arbete!
  2. Valberedningen följer ej valberedningens policy!
  3. HSB Malmö och valberedningen har med stöd av fullmäktige inskränkt medlemmars demokratiska rättigheter - kraftig begränsning av rösträtten!
Valberedningen har fört de flesta bakom ljuset på en mängd olika sätt.
Att det kunnat fortgå så här sedan främst runt år 2000 kan tyckas obegripligt, men det baseras på att det inte finns någon som helst insyn i valberedningens arbete, samt att den valberedningspolicy som HSB Malmös valberedning tagit fram är ett stort skämt (precis som punkterna valberedningen tagit fram i HSB:s kod för föreningsstyrning)!

Man undrar hur vanligt förekommande detta är inom HSB.

Bristfälliga och felaktiga uppgifter i valberedningens material

Suspekta nomineringar till förtroendeposter, där den tydligen "oerhört populära" valberedningen fått de flesta av nomineringarna som kommit in till samtliga poster!

Svårläst/svårtolkad/felaktig uppställning av nominerade och av valberedningen föreslagna personer.
En stor samling fel och underligheter samt en stor brist på information och upplysningar finns i valberedningens lilla dokument med nomineringar.

Valberedningens agerande på HSB Malmös årsstämma var under all kritik!
Valberedningen gjorde i princip ingenting rätt på årsstämman och bar skuld till flera av de allvarliga fel som begicks, bl.a. att en person (Henric Lellky) sitter i styrelsen idag trots att han enligt såväl stämman, valberedningen och stämmoprotokollet ej ingår i styrelsen!

Onåbar valberedning - utför inte ens de uppgifter som skrifligen fastställts
Valberedningen har efter årsstämman gått under jorden - onåbar, kontaktvägar saknas!
I juli skulle enligt regelverket alla brf-styrelser och brf-valberedningar fått information från HSB Malmös valberedning, men denna valberedning tycks ha flyttat utomlands.
Det är tyst som i graven från den valberedning som ska "arbeta" under hela verksamhetsåret.


Inget underlag för val !!!
Det finns inget som helst underlag från valberedningen för stämman att göra en bedömning av de som ska väljas! Bara en massa namn, inget annat!
Om ledamöterna inte vet vad uppdraget innebär och man inte vet mer om en person än dennes namn, hur ska fullmäktige kunna avgöra om personen i fråga är rätt man/kvinna för uppdraget?

Vad baseras de val på som fullmäktige gör varje år när ingen information finns om något, varken om de nominerade eller om vad respektive uppdrag innebär?

Fullmäktigeledamöter = Sömngångare
Ledamöterna är okritiska till allt utom mot de som är kritiska mot något!
Ledamöterna vill bara ha det som förr. Inga förändringar önskas! Allt är bra som det är!

HSB Malmös styrelses arvode - valberedning och styrelse hjälper varandra att höja sina arvoden
Med stöd av valberedningen så har HSB Malmös styrelse lyckats roffa åt sig ett arvode långt högre än t.ex. styrelsen för HSB Stockholm.
Det är HSB Malmös valberedning som rekommenderade arvodet till styrelsen och Alf Gustavsson rekommenderade i sin tur arvodet till valberedningen, så de håller uppenbarligen varandra om ryggen.

Om man ska tro protokollet från HSB Malmös årsstämma 2007 (där i princip varje punkt är fel, vilket framgår av Brf Mistelns klander av årsstämman) så har HSB Malmös styrelse fått 17 inkomstbasbelopp. Dvs drygt 680.000 kr.
Se det låsta stämmoprotokollet på HSB Malmös webbplats; Justerat protokoll, HSB föreningsstämma 2007-04-26.
Nu kan man väl bara hoppas att detta är fel, så att det ska vara 7 inkomstbasbelopp, men även 7 inkomstbasbelopp är oförklarligt högt, speciellt med tanke på att det är en styrelse som, vad medlemmarna känner till, saknar kompetens för sina uppgifter!

Arvodet till HSB Malmös styrelse kan jämföras med arvodet på 4,65 prisbasbelopp (187.395 kr), under samma period, till HSB Stockholms styrelse (Sveriges största region, men där styrelsen bara har nästan 1/4 i arvode jämfört med HSB Malmös styrelse).

Styrelsearvodet bestämdes den 24 mars 2001 till;

  • 332 100 kr (9 x basbeloppet 36 900) till 8 styrelseledamöter
    att jämföra med 2007 där 7 ledamöter har 17 basbelopp (= nästan 700.000 kr).
    Dvs i snitt 41 500 kr per ledamot 2001, jämfört med 111 500 kr år 2007.
  • 36 900 totalt till 4 styrelsesuppleanter, dvs (1/4 basbelopp var = 9 225 kr/suppl.) att jämföra med 1 basbelopp på ca. 46 000 kr till en suppleant idag, år 2007.
Något år därefter (2003?) chockhöjdes styrelse- och suppleantarvodet av okänd anledning.

Avslutningsvis
Det måste omedelbart till en extrastämma för att reda ut problemen med valberedningen i HSB Malmö! Jag tycker inte att bara för att man är förtroendevald så kan man fritas från allt ansvar och bete sig precis hur man vill. Om jag hade varit vald till något så hade jag gjort allt som stod i min makt för att uppnå ett gott resultat. Jag hade inte myglat, försökt bedra eller ljugit. Men det är hur jag är uppfostrad.

HSB Malmö måste få till en valberedning som inte bara sitter där för pengarnas skull. Det bästa, enligt min åsikt, hade varit om valberedningen haft vett nog att hoppa av själv, men med det sanslösa arvode de lyckats skaffa sig så lär vi kunna glömma denna möjlighet.Jag kommer senare att berätta mer om de personer som valts in till olika förtroendeposter och hur detta egentligen har gått till. Det finns nämligen en liten röd tråd i vilka som "råkat" bli invalda.
Jag tar tacksamt emot fler tips om detta.


Extra - VD-lönen

HSB Göteborg;
Årsredovisning HSB Göteborg, 2006 - VD-lön: 1 292 000 kr per år.
VD:n har enligt årsredovisningen för 2006 1 292 tkr (någon som är bättre än jag på att tolka årsredovisningar får svara på mer vad som verkligen ingår i denna lön, eftersom HSB inte verkar vilja vara riktigt öppen med detta).

"I verkställande direktörens lön ingår förmån av fri bil med 55(55). Verkställande direktören betalar själv drivmedlet. Verkställande direktören har per 2006-12-31 utnyttjat sin rätt att gå i pension vid 60 års ålder med 80 % av avgångslönen fram till 65 års ålder. Pensionsreserveringar har skett som täcker denna utfästelse. Något avtal om avgångsvererlag föreligger ej.
Utöver ovanstående har lunchsubventioner utgått enligt gängse normer.
"

Styrelse 502.000 kr i löner och ersättningar
VD 1.292.000 kr i löner och ersättningar

HSB Stockholm;
Se Årsredovisning HSB Stockholm, 2006 - Stämmoprotokoll 07-04-23
"Verkställande direktörens årslön uppgår till 1 338 tkr. Pensionen för verkställande direktören omfattas av KTP-planen. Verkställande direktören har rätt att vid fyllda 62 år gå i pension. För att möjliggöra detta görs ett tillägg motsvarande 20% av pensionsgrundad lön i traditionell pensionsförsäkring eller fond. Vid uppsägning av verkställande direktören från föreningens sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag utgår med tolv månadslöner efter uppsägningstidens utgång."

HSB Stockholm har vad jag kan se omöjliggjort att se vad som betalats ut till vem genom att baka ihop ett antal poster i årsredovisningen, 2006:
Styrelse vd och vice vd 4.019.000 kr i löner och ersättningar (varav 1 338 tkr till VD)
Styrelse vd och vice vd 4.748.000 kr i pensionskostnader (varav x tkr till VD)

Hur dessa siffror går ihop förstår jag inte.
Styrelse=ca 185.000 kr + VD=1.338.000 kr = ca 1,5 mkr.
Vice VD i HSB Stockholm har alltså en lön på ca. 2,5 mkr?
Eller vad ingår annars i dessa 2 400 000 kronorna?
Sedan tillkommer en ännu större summa (jämfört med löner och ersättningar till styrelse och vd/vice vd) i pensionskostnader; 4.748 tkr.

Genom att regionerna har helt olika sätt att redovisa löner och ersättningar på så är det inte bara omöjligt att se hur mycket som har betalats ut, utan det blir också omöjligt att jämföra.

Sveriges högst betalda VD

Vem är då Sveriges högst betalda VD inom HSB? Jo, Lars Danielsson, HSB Malmö, leder överlägset med 1.871.000 kr i fast lön (totalt minst 3,4 mkr år 2006).
Av de förmåner som redovisats (utöver t.ex. 1,4 mkr i pensionskostnader för 2006) tillkommer sedan 89.000 kr (ingen information om vad detta avser).

Hur oväntat var detta?

Omedelbart efter sin anställning så höjde VD:n sin lön med 180.000 kr

"Lars Danielsson tillträdde som VD i HSB Malmö den 1 januari 2006, med en årslön om 1.692.000 samt förmån av fri bil. HSB Malmö har också tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet. VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner. Härutöver har HSB Malmö ingått avtal med Lars Danielsson om direktpension inklusive efterlevandepension innebärande att ålderspension utgår från 60-65 års ålder motsvarande 70 % av den vid 60 år gällande lönen inklusive förmåner. Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara (min kommentar: praktiskt om HSB Malmö går i konkurs) genom inbetalda premier till fristående pensionsinstitut. Skyldighet att göra pensionsavsättningar upphör vid anställningens upphörande. Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 24 månader och Lars Danielsson skall vara arbetspliktig i tre månader och därefter arbetsbefriad. Efter 60 års ålder är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägningen från Lars Danielssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader. VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner."

Som alla kan se så har Lars Danielsson inte bara överlägset högst lön, utan även de mest fördelaktiga förmånerna. Tack för detta, styrelsen (som är uppbackad och skyddad av valberedningen). Spendera gärna fritt våra pengar precis hur ni vill!

Se Årsredovisning HSB Malmö, 2006

Not.
Under 2003 så låg lön och ersättningar till styrelse och VD på 1.155.000 kr (sociala kostnader på 588.000 kr varav pensionskostnader på 178.000 kr).
Tre år senare har dessa 1,7 mkr höjts till 5,6 mkr enl. årsredovisningen.
Vad fick medlemmarna för dessa extra 3.900.000 kronorna?


Vad VD och ordförande i HSB Riksförbund har i lön och ersättningar samt förmåner vill inte HSB avslöja!

HSB Centrala Värmland, 2006

Styrelse: 10.000 kr
VD och ledningsgrupp 8.000 kr

Styrelse och VD 923.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 348.000 kr i pensionskostnader


Avgångsvederlag VD: 715.000 kr

"VD har särskilt anstälningsavtal som innebär undantag från lagen om anställningsskydd. Avtalet innehåller även reglering av uppsägningstid innebärande sex månader från VDs sida. Vid uppsägning från föreningens sida är uppsägningen tolv månader, och avgångsvederlag utgår med två årslöner samt med pensionsinbetalningar för dessa. Antsällningen ger VD rätt att sluta vid 63 års ålder. Föreningens åtagande till 65-årsdagen tryggas genom inbetalning till kapitalförsäkring.

Under 2006 har överenskommelse träffats med VD att anställningen upphör 2007-11-30. VD erhåller lön m m enligt ovan nämnda förutsättningar t o m 2010-03-31.
"
HSB Dalarna, 2006

Styrelse och VD 2.223.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 671.000 kr i pensionskostnader


"I verkställande direktörens (koncern VD) ingår förmånsbil. Verkställande direktören äger rätt och, om föreningen påfordrar, skyldighet att gå i pension vid 62 års ålder med 70% av avgångslönen fram till 65 års ålder med 70 % av avgångslönen fram til 65 års ålder. Vid uppsägningen från föreningens sida äger verkställande direktören rätt till en uppsägningstid om 12 samt 12 månaders avgångsvederlag. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida föreligger en uppsägningstid om 6 månader. Pensionsutfästelsen till VD är tryggad genom försäkring i KP pension & Försäkring.
I löner och ersättningar för övriga anställda ingår arvoden till HSB-ledamöter.
Utöver ovanstående har lunchsubventioner utgått enligt gängse normer.
"

HSB Göta, 2006

Styrelse och VD 2.736.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 1.487.000 kr i sociala kostnader (varav 561.000 kr i pensionskostnader)


"Med VD för moderföreningen, som ej omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS), har föreningen träffat ett trygghetsavtal. Vid uppsägning gäller ett års uppsägningstid och ett års avgångsvederlag."
HSB Mitt, 2006

Styrelse och VD 1.059.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 429.000 kr i pensionskostnader


"VD har utöver villkor enligt valigt SIF-avtal, rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månaders lön vid uppsägning från arbetsgivaren. Han ska gå i förtida pension vid 62 års ålder (sep-07), med en garanti om pension motsvarande 75 % av gällande lönenivå upp till 7,5 ink.bb och 70 % däröver, fram till 65 års ålder. Pensionsåtagandet är återförsäkrat."
HSB Mälardalen

Styrelse 87.996 kr i löner och ersättningar (ej uppgivit soc. kostnader)
VD 818.931 kr i löner och ersättningar (ej uppgivit soc. kostnader)


"Av moderföreningens persnionskostnader avser 185 771 kronor (172 213) gruppen styrelse och VD. Föreningens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 2 359 428 kronor (1 789 205) och är tryggade genom kooperationens pensionsanstalt. Av koncernens pensionskostnader avser 292 368 kronor (287 410) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 2 429 428 kronor (1 929 205) och är tryggade genom kooperationens pensionsanstalt. Verkställande direktören Thomas Wiklund erhåller bilförmån. Vid uppsägning från föreningens sida äger verkställande direktören rätt till en uppsägningstid om 1 år och vid uppsägning från egen sida sex månader. Verkställande direktören äger rätt att gå i förtida pension vid 62 års ålder med en garanti om pension motsvarande 70 procent av gällande lönenivå. HSBs andel av detta regleras löpande under anställningsperioden. Villkoren innefattar även föreningens rätt att vid samma tidpunkt skilja verkställande direktören från hans tjänst. Verkställande direktören Thomas Wiklund går i pension under sommaren 2007."
HSB Mölndal, 2006

Styrelse och VD 685.251 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 770.100 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 511.622 kr)


"Den verkställande direktören har ett anställningsavtal som innehåller en uppsägningstid om 12 månader samt möjlighet till pensionering vid 62 års ålder."
HSB NVG, 2006

Styrelse och VD 1.324.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 565.000 kr i sociala kostnader (varav 565.000 kr i pensionskostnader)


"VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företagets sida lämnas avgångsvederlag motsvarande maximalt 1 årslön."
HSB Norr, 2005
Årsredovisning för 2006 saknas.

Styrelse och VD 903.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 452.000 kr i sociala kostnader (varav 138.000 kr i pensionskostnader)


"Vid uppsägningh av verkställande direktören från föreningens sida utgår enligt avtal ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Verkställande direktören skall avgå med pension vid 60 års ålder och erhåller då 75 % av lönen som ersättning fram till han fyller 65 år."
HSB Norra Bohuslän, 2006

Styrelse och VD 858.750 kr
Styrelse och VD ? kr i pensionskostnader


"1. Av moderbolagets pensionskostnader avser 751 965 (f.å. 48 184) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 751 965 (f.å. 2 737 219). Beloppen är återförsäkrade hos KP Pension & Försäkring.
Vd erhåller vid uppsägning från företagets sida avgångsvederlag som motsvarar högst 24 månadslöner. Vd äger genom pensionsavtal rätt att avgå vid 62 års ålder.
"
HSB Norra Storstockholm, 2005
Årsredovisning saknas för 2006

Styrelse och VD 1.139.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 131.000 kr i pensionskostnader


"Verkställande direktören har tre månaders uppsägningstid vid eget initiativ. Vid uppsägning från föreningens gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner som utbetalas månadsvis efter uppsägningstidens utgång. Om föreningen befriar VD från arbetsskyldighet under uppsägningstid avräknas ev inkomst från annan arbetsgivare eller egen verksamhet. VD har rätt att fr o m fyllda 60 år gå i pension. Företaget har för sitt pensionsåtagande tecknat en försäkring i KP. I övrigt har VD rätt till förmånsbil."
HSB Skåne, 2006

Styrelse och VD 3.086.000 kr i löner
Styrelse och VD 2.640.000 kr i sociala kostnader (varav 1.644.000 kr i pensionskostnader)


"Vd har ett avtal som innebär att vid en uppsägning från företagets sida lämnas avgångsvederlag motsvarande 4 årslöner."
HSB Sydost, 2006

Styrelse och VD 1.065.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 942.000 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 579.000 kr)


"Verkställande direktören omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företaget utgår ersättning motsvarande 2 årslöner, 1 års uppsägningstid inräknad. Något extraordinärt pensionsavtal finns inte."
HSB Södermanland, 2006

Styrelse & VD 1.021.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse & VD 1.086.000 kr i sociala kostnader (varav 756.000 kr i pensionskostnader)

Uppgifter om VD:s förmåner saknas.


HSB Södertälje, 2006

Styrelse och VD 1.505.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 203.000 kr KP pension
Styrelse och VD 489.000 kr i arbetsgivaravgift


"VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från föreningens sida lämnas avgångsvederlag motsvarande två årslöner. VD har rätt til lpension från 60 års ålder fram till 65 års ålder motsvarande 80 % av utgående slutlön. Föreningensåtagande är tryggat genom successiva inbetalningar av pensionsförsäkring och erlagd löneskatt. Överenskommelse är gjord med VD att han kvarstår i sin befattning till han uppnår 62 år."
HSB Södertörn, 2006

Styrelse och VD 1.089.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 520.000 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 168.000 kr)


"Förmåner till ledande befattningshavare
För VD i HSB Södertörn ek. för. gäller att vid anställningens upphörande på initiativ av företaget utgår 24 månaders avgångsersättning. Efter fyllda 55 år utgår 36 månaders avgångsersättning. VD har möjlighet att gå i pension vid fyllda 62 år vid fyra års anställning (60 år vid mer än åtta års anställning). Pensionen utgår med 40-80% av pensionsmedförande lön. VD är 49 år. Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner tillnuvarande eller tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter sam till nuvarande och tidigare VD förekommer ej.
"
HSB Umeå

Styrelse och VD 748.403 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 162.425 kr i pensionskostnader
Styrelse och VD 333.346 kr i sociala kostnader

Uppgifter om VD:s förmåner saknas.


HSB Uppsala, 2006

Styrelse och VD 974.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 773.000 kr i sociala kostnader (varav 351.000 kr i pensionskostnader)


"Till VD i moderföreningen har utgått lön och andra ersättningar om 807.778 kr (775 976 kr) samt bilförmån till ett värde om 68 279 kr (72 210 kr)."
HSB Östergötland, 2006

Styrelse och VD 1.334.000 kr + 18.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 533.000 kr i pensionskostnader


"Till den verkställande direktören har dessutom utgått bilförmån med 46 tkr.
Avgångsvederlag
Verkställande direktören har en pensionsrätt enligt KTP-planen med en pensionsålder om 60 år. Mellan 60 och 65 år utgår pension motsvarande 75 procent av anmäld lön.
Uppsägningstiden från företagets sida är 6 månader och från verkställande direktörens sida 6 månader. Dessutom har VD en sparförsäkring med dödsfallsbelopp. Vid uppsägning från företagets sida ska, utöver lön under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag utgå med 12 månadslöner.
"
De 12 regionerna HSB Arlanda, HSB Filipstad, HSB Gävleborg, HSB Karlsborg, HSB Karlskoga, HSB Kil, HSB Kristinehamn, HSB Landskrona, HSB Nordvästra Skåne, HSB Storfors, HSB Sydnärke, HSB Östra Östergötland har inga årsredovisningar eller stämmoprotokoll.

Av någon märklig anledning så accepterar medlemmarna att HSB döljer hur mycket som betalats ut til VD samt styrelse, genom att HSB slår ihop styrelsens arvode med VD:ns arvode i redovisningen, precis som att dessa skulle tillhöra samma kategori. Som alla förhoppningsvis förstår så är det en fullt medveten strategi för att dölja siffror!

Sorterat på "löner och ersättningar"

HSB Stockholm: 8,8 mkr exkl. sociala kostnader som ej redovisas
Styrelse vd och vice vd 4.019.000 kr i löner och ersättningar (varav 1 338 tkr till VD).
Denna siffra på 4 mkr verkar inte stämma med lön till VD och det styrelsearvode som fastställts.
Styrelse vd och vice vd 4.748.000 kr i pensionskostnader (varav ? tkr till VD).
Någon form av avgångsvederlag?


HSB Skåne, 2006 5,7 mkr - VAD HAR HÄNT HÄR UNDER 2006?

Styrelse och VD 3.086.000 kr i löner
Styrelse och VD 2.640.000 kr i sociala kostnader (varav 1.644.000 kr i pensionskostn.)HSB Malmö: 5,6 mkr
Styrelse & VD 2.893.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse & VD 2.706.000 kr i sociala kostnader (varav 1.434.000 kr i pensionskostnader)


HSB Göta, 2006 4,2 mkr

Styrelse och VD 2.736.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 1.487.000 kr i sociala kostnader (varav 561.000 kr i pensionskostnader)HSB Dalarna, 2006 2,9 mkr exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 2.223.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 671.000 kr i pensionskostnaderHSB Göteborg: 5,1 mkr exkl sociala kostnader som ej redovisas
VD 1.292.000 kr i löner och ersättningar
VD 3.315.000 kr i pensionskostnader
Styrelse 502.000 kr i löner och ersättningar

HSB Södertälje, 2006 (alla sociala kostnader med?) - ej angivet pensionskostnader

Styrelse och VD 1.505.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 203.000 kr KP pension
Styrelse och VD 489.000 kr i arbetsgivaravgiftHSB Östergötland, 2006 exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 1.334.000 kr + 18.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 533.000 kr i pensionskostnaderHSB NVG, 2006

Styrelse och VD 1.324.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 565.000 kr i sociala kostnader (varav 565.000 kr i pensionskostnader)HSB Norra Storstockholm, 2005 exkl. sociala kostnader som ej redovisas
Årsredovisning saknas för 2006

Styrelse och VD 1.139.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 131.000 kr i pensionskostnaderHSB Södertörn, 2006

Styrelse och VD 1.089.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 520.000 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 168.000 kr)HSB Sydost, 2006

Styrelse och VD 1.065.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 942.000 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 579.000 kr)HSB Mitt, 2006 exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 1.059.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 429.000 kr i pensionskostnaderHSB Södermanland, 2006

Styrelse & VD 1.021.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse & VD 1.086.000 kr i sociala kostnader (varav 756.000 kr i pensionskostnader)HSB Uppsala, 2006

Styrelse och VD 974.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 773.000 kr i sociala kostnader (varav 351.000 kr i pensionskostnader)HSB Centrala Värmland, 2006 exkl. sociala kostnader som ej redovisas

Styrelse och VD 923.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 348.000 kr i pensionskostnaderHSB Mälardalen exkl. sociala kostnader och pensionskostnader som ej redovisas

VD 818.931 kr i löner och ersättningar (ej uppgivit soc. kostnader)
Styrelse 87.996 kr i löner och ersättningar (ej uppgivit soc. kostnader)HSB Norr, 2005 - Årsredovisning för 2006 saknas.

Styrelse och VD 903.000 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 452.000 kr i sociala kostnader (varav 138.000 kr i pensionskostnader)HSB Norra Bohuslän, 2006

Styrelse och VD 858.750 kr
Styrelse och VD ? kr i sociala kostnader och pensionskostnaderHSB Umeå

Styrelse och VD 748.403 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 333.346 kr i sociala kostnader
Styrelse och VD 162.425 kr i pensionskostnader

HSB Mölndal, 2006

Styrelse och VD 685.251 kr i löner och ersättningar
Styrelse och VD 770.100 kr i sociala kostnader (varav pensionskostnader 511.622 kr)

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Tipsa en vän


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan