Motioner till HSB Malmö

Motion # 00.

Inledning

 1. Svar på frågor om VD:ns löneavtal!

 2. Redovisning av uppdrag

 3. Avveckla HSB Omsorg?
 4. HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar

 5. Presentation av alla brf-valberedare
 6. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.

 7. Info om HSB-ledamöter på webben

 8. Uppföljning av förtroendevalda
 9. Val av skrivkunniga förtroendevalda

 10. Särskild medlemsrepresentant

 11. 24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor

 12. Ingen spärr för utskrift av information! + Format

 13. Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?

 14. Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats
 15. Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats

 16. Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor

 17. Rutiner för att avsätta ledamot

 18. Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö
Hur HSB Malmös styrelse kommer att arbeta för att besvara årets motioner återstår att se, men det finns onekligen en viss risk att HSB Malmös styrelse kommer att försöka styra fullmäktigeledamöterna till att avslå så många motioner som möjligt, kanske i princip alla motioner. Årsstämman 2008 kommer därför att bli särskilt intressant för att se just hur många självständigt tänkande fullmäktigeledamöter det finns.

Det kommer också att bli intressant att se om de sunt tänkande ledamöterna som omväxling vågar ställa sig upp och ta motionerna i försvar, i stället för att bara de som inte vill se några förändringar överhuvudtaget gör sig hörda.


MOTION #140.

Svar på frågor om VD:ns löneavtal!!

Bakgrund:

HSB Malmös styrelse har inte velat redovisa det avtal som Alf Gustavsson tog fram med Lars Danielsson. Varför styrelsen vill dölja detta för medlemmarna kan man undra över, men detta hemlighetsmakeri känns helt oacceptabelt i en medlemsorganisation, utöver att det bryter mot koden för föreningsstyrning (och etiska riktlinjer om det hade funnits sådana)!

Via omvägar har dock följande information kommit mig till del om detta VD-avtal:
 1. 160.000 kr i lön/månad (1.920.000 kr/år) exkl. sociala avgifter.

 2. 102.000 kr/månad i avsättning till kapitalförsäkring (1.224.000 kr/år).

 3.   56.000 kr i pensionsfond per månad (672.000 kr/år)
  Plus ev. övriga pensionsförmåner (tjänstepension, direktpension, efterlevandepension).
  Se årsredovisning: "Pensionsutfästelserna är säkerställda och oantastbara".

 4. x kr för förmån av fri bil (som tidigare).

 5. x kr för städning i hemmet (nytt krav från VD).
Totalt 340.000 kr/månad (om man bara räknar fri bil och städning som 22.000 kr/mån) + sociala avgifter = totalt 420.000 kr (plus ev. tillkommande oredovisade pensionsförmåner).
Alltså en höjning av VD:ns årslön till drygt 5 miljoner kronor (egentligen en hel del mer, beroende på hur man räknar).

Dvs ungefär hälften av medlemsavgiften från alla medlemmar i HSB Malmö går åt bara till VD:ns lön!

OBS!
Notera hur man i årsredovisningen för HSB Malmö försöker dölja VD:ns riktiga lön!


Sedan tillkommer;
 • privat sjukvårdsförsäkring till oredovisat värde, och en
 • fallskärm ("VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner", utan att det redovisas vad som ingår i "månadslöner").
OBS! HSB Malmös VD = drygt 5 mkr --- HSB Stockholms VD = under 1,6 mkr
De drygt 5 miljoner kronorna till HSB Malmös VD kan jämföras med lönen på 1,3 miljoner kronor till HSB Stockholms VD, som utöver detta endast har en "försumbar" del i förmåner (totalt under 1,6 mkr i lön och övriga förmånsersättningar).

Vad är det som gör att HSB Malmös VD ska ha 3,5 miljoner kronor mer än VD:n för Sveriges största region?


Den som går ut och säger att det är ett förhastat beslut att kicka en VD som beter sig på detta fula sätt har verkligen ett snedvridet sätt att se på vad som är rätt och fel!

Styrelsens tak
Det tak styrelsen satt för höjningen av VD:ns lön var till 3,9 miljoner kronor !!!
Men vad ingick i det tak som styrelsen satt? Bara rena lönekostnader eller inkluderat allt?

Hållhake?
Allt detta gör onekligen att man undrar vilken hållhake VD:n haft på styrelsen.

Fullmäktige skulle luras!
Från den information jag har så var det också avsikten att medvetet försöka lura fullmäktigeledamöterna om VD:ns löneökning, vilket inte precis gör situationen bättre.

Löneökning till över 5 miljoner kronor inget konstigt?
Till media har Alf Gustavsson förklarat sitt avtal med att det inte var något konstigt med avtalet eftersom VD:ns lön revideras årligen och detta var bara vad han gjorde.

De som röstade för att Lars Danielsson skulle få stanna kvar var;
 1. Suppleant Daniel Ljung.

 2. En av de sex kvarvarande styrelseledamöterna (ännu oredovisat vem detta är).

 3. Arbetstagarrepresentanterna (med stöd av sina suppleanter).
Måtte dessa personer aldrig någonsin få komma tillbaka!
Det skulle kunna bli förödande för HSB Malmös framtid!

En fördel med vad som inträffat är att alla nu vet att arbetstagarrepresentanterna i styrelsen inte bryr sig om någonting, och att de närmast är att beskriva som en fara för medlemmarna och medlemmarnas bästa. Deras roll måste styras upp, och de måste få klart för sig att de inte ska ha någon makt att förstöra för medlemmarna på olika sätt, t.ex. genom att låta en VD sko sig på medlemmarnas bekostnad på detta synnerligen allvarliga sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska skriftligen (senast i svaret på denna motion) besvara följande frågor;

  1. Exakt hur ser det avtal ut som Alf Gustavsson tecknat med Lars Danielsson?

   Detta avtal ska presenteras för alla medlemmar i sin helhet!

  2. Varför har styrelsen försökt dölja detta avtal in i det längsta?
   Varför har inte detta avtal presenterats för alla medlemmar (bl.a. lagts ut på HSB Malmös webbplats), trots att det var detta som var avgörande för att styrelsens ordförande gick/fick gå?

  3. Det är t.o.m. oklart om det tecknats något avtal med f.d. VD:n.
   Har ett kontrakt tecknats mellan VD och styrelseordförande?

   Om så har skett, hur kan styrelsen ge en person i styrelsen detta mandat? Och varför?

   Exakt hur är den fullmakt formulerad som gav ordföranden full frihet att göra vad han ville utan någon som helst insyn från övriga delar av styrelsen?

  4. Styrelsen påstår att de framfört klagomål både enskilt och i grupp hela tiden på Alf Gustavssons ledarskap. Vad exakt har detta rört för frågor?

   Styrelsen ska redogöra för alla klagomål styrelsen framfört till ordföranden.
   Detta för att veta hur styrelsen tänkt och agerat, vilket är inte minst viktigt inför val av styrelse på årsstämman.

  5. Vad är skälet till att styrelsen inte varit öppen och redogjort för dessa konfliktfrågor till medlemmarna (eller någon annan), varken före eller efter att styrelsens ordförande lämnade?
   Håller alla varandra om ryggen in i det längsta?

  6. Hur länge har detta förhållande pågått att VD:n förhandlat sin lön med sin rotary-broder, styrelseordföranden?

  7. Är detta skälet till att VD:n redan innan lyckats få en så ofattbart och oförtjänt hög lön och höga förmåner ?

  8. Vilka rutiner finns det i styrelsen (om några) när det kan gå till på det här sättet?

  9. Vad är skälet till att styrelsen inte informerat någon, inte ens revisorerna, om vad som pågått, när styrelsen haft sina åsikter om styrelseordförandens dåliga ledarskap så här länge?

  10. Vad är skälet till att styrelsen inte informerade revisorerna ens efter att avtalet mellan VD och styrelseordförande kom till styrelsens kännedom?

  11. Revisorerna fick i stället sin information via media. Tycker styrelsen att det är så det ska gå till?

  12. Hur kan styrelsen låta VD och ordförande förhandla med varandra trots att styrelsen visste om att de var president och vice president i samma Rotary-klubb?

   Varken styrelse eller suppleant har tydligen tyckt att det var något konstigt med detta förfarande, lika lite som att endast en enskild ledamot får full frihet att teckna avtal precis hur han vill utan den övriga styrelsens vetskap.

  13. Har Lars Danielsson något fallskärmsavtal som inte redovisats i HSB Malmös årsredovisning (eller är det "bara" de sex månadslönerna)?

  14. Vilket tak satte styrelsen på VD:ns lön (skriftligt i fullmakt till ordföranden), och exakt vad inkluderades i denna summa?

  15. Vilken advokat är det som fått uppdraget att förhandla med Lars Danielsson?

   Exakt vad ska förhandlas om?
   Hur ser uppdragsbeskrivningen ut?

  16. Hur mycket har VD och styrelseordförande (samt dagens t.f. VD Michael Carlsson) betalat för att ha sin Rotary-klubb i medlemmarnas lokaler?

  17. Hur mycket har VD för Sundsfastigheter i lön och övriga ersättningar/förmåner (specificerat per post)?

  18. Hur mycket har Michael Carlson i egenskap av både t.f. VD för HSB Malmö och VD för Sundsfastigheter i lön?
   Hur mycket i övriga ersättningar/förmåner (specificerat per post)?
   Varför har detta inte redovisats?

  19. Tycker styrelsen att det är rätt mot medlemmarna att de skulle luras att det fanns en ordförande i styrelsen, och att ingen skulle veta att denna ordförande tagits ifrån sin yttrande- och attesträtt, etc.?

  20. Tycker inte styrelsen det hade varit bättre om styrelsen själv gått ut med information till medlemmarna i de olika frågorna i stället för att media i precis varje fråga gått ut med information innan styrelsen (i bästa fall) informerat medlemmarna?

  21. Vad finns det mer för hemligheter som medlemmarna inte fått reda på?

   Eftersom ordföranden här getts förmånen att in blanco agera utan resten av styrelsens inblandning (vilket aldrig är hur en styrelse ska få fungera) så undrar man hur många ledamöter som fått samma möjlighet i hur många andra ärenden, och vilka?

  22. Finns HSB Malmös valberedning kvar, och om så är fallet, varför är det helt tyst från dem?

  23. Varför informerades varken styrelser eller övriga medlemmar om att planeringen för Köpenhamnsresan justerades så att HSB Malmös styrelse skulle börja svara på de frågor som fullmäktige (men inte medlemmarna) hade?

   Tycker styrelsen att det ska fungera på detta sätt?

  24. Hur kommer alla frågor och svar redovisas för alla de som inte kunde, fick eller hade möjlighet att närvara på frågestunden i Köpenhamn (ska det som vanligt vara media som informerar om vad som händer i HSB Malmö)?

   Fortfarande idag den 29 januari när jag skriver detta så inte en enda rättelse har gjorts på HSB Malmös webbplats om vilka förtroendevalda som ingår i styrelsen eller vad de har för positioner, att suppleant inte finns kvar (det informerades inte ens om att suppleant trätt in som ledamot, vilket inte sker med automatik som vissa tror), att arbetstagarrepresentanterna är borta, etc.
   Om medlemmarna får någon information så är det endast den knapphändiga information som kommer från media.


 2. Medlemmarna ska informeras om vilken ledamot i styrelsen som röstade för att VD:n skulle få stanna kvar.

  Medlemmarna måste veta vem detta var så att denna person aldrig väljs in igen till något förtroendeuppdrag inom HSB Malmö. Det finns, som jag ser det, max tre möjliga i styrelsen som skulle kunna göra detta så det borde kunna gå att få fram.

 3. En oberoende granskare tillsätts för att reda ut alla frågor runt VD:ns lön, vilket måste vara en förutsättning för att kunna ge styrelsen ansvarsfrihet.

  Eftersom medlemmarna får så lite (ingen) information i detta ärende och jag misstänker att medlemmarna i bästa fall bara får luddiga svar på ovanstående frågor så återstår bara att tillsätta en oberoende granskare, om inte HSB Malmös rykte ska gå fullständigt i botten. Det får inte finnas några obesvarade frågor.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #141.

Redovisning av uppdrag

Bakgrund:
Alla chefer, men framförallt de högsta cheferna inkl. VD/t.f. VD, måste redovisa alla sina uppdrag för alla medlemmar.

Att t.f. VD Michael Carlsson sitter som inte bara
 • styrelseledamot i sin egen brf (Skogsmården i Limhamn), utan även är

 • HSB-ledamot i Brf Tapperheten 4, valberedningens sammankallandes brf,
  där Ingela Persson ingår i styrelsen (och där ryktet dessutom säger att, styrelseledamoten och HSB Malmös sammankallande i valberedningen, Ingela Perssons man suttit i brf:ens valberedning fram till oktober 2007, trots denna uppenbara jävsituation!)
är inte rimligt!

Detta ovanpå att Michael Carlsson dessutom ingår i samma rotaryklubb som den kickade Lars Danielsson och Alf Gustavsson.

Notera här att Ingela Persson och styrelsen i Brf Tapperheten 4 inte vill informera om att Michael Carlsson ingår i deras styrelse (de har hoppat över denna information på sin webbplats i ett till synes uppenbart medvetet försök att dölja detta för alla)!

Alla medlemmar bara tappar helt förtroendet för HSB Malmö när det fungerar så här illa.
HSB-anställda måste alltid redovisa alla sina uppdrag, om förtroendet för HSB Malmö någonsin ska kunna återupprättas.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla anställda (speciellt chefer) på HSB Malmö ska redovisa alla uppdrag de har för alla medlemmar, bl.a. på HSB Malmös webbplats. Informationen till medlemmarna ska uppdateras så fort förändringar sker.

 2. Det ska inte vara tillåtet för en VD/tf. VD att agera som HSB-ledamot eller ingå i en brf-styrelse.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #142.

Avveckla HSB Omsorg?

Bakgrund:
Jag anser att HSB Malmö ska syssla med det som är HSB:s kärnverksamhet och inte sådant som HSB Malmö inte behärskar. HSB Omsorg känns som att det kan bli en stor förlustaffär.

HSB har gått ut med siffror om hur stort intresset skulle vara bland medlemmarna för detta. Men frågorna måste ha varit manipulerade på något sätt eftersom resultatet tycks ha varit klart missvisande. Från oberoende undersökningar har vi kunnat se att sanningen är en helt annan än vad HSB presenterat. Det finns inte alls det intresse för "HSB Omsorg" som siffrorna från HSB visat.

Det håller inte med någon halvhjärtad satsning. Det är bara att titta på HSB Malmös webbplats för att se hur mycket HSB Malmö satsar på HSB Omsorg. Förutom några korta ord i nyhetskolumnen nämns detta inte med ett ord.

Allt vi kan läsa är (2008-01-22);
"HSB Omsorg i Skåne har anmält intresse att delta i upphandlingen av hemvården i Lund."
Vad betyder detta i praktiken? Ingenting alls, vad jag förstår.

HSB Malmö måste ta ett steg i taget. Först gäller det att skapa engagerade och nöjda medlemmar.

HSB Malmö behöver nu en tid på sig att uppnå ett gott rykte med en fungerande organisation, där HSB Malmö börjar värna om sina medlemmar i stället för att behandla dem som de inte var värda något. Det finns under nuvarande omständigheter, enligt min mening, ingen kraft i HSB Malmö att ge sig in i något som det inte finns någon som helst kompetens för inom HSB (det hjälper inte att tillsätta en stackars samordnare för detta). Speciellt med tanke på allt annat som HSB Malmö nu måste börja ta tag i för att få verksamheten att snurra någorlunda. HSB Malmö måste priooritera rätt!

Om det finns andra HSB-distrikt som vill ge sig in i detta så låt de göra det först, och ta de initiala kostnaderna och inkörningsproblemen, och sedan, om det blir ett bra utfall i andra distrikt, kan HSB Malmö haka på och glida in med stöd från andra distrikt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska (i nuvarande läge) inte lägga några resurser på HSB Omsorg.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #143.

HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar

Bakgrund:
Jag vet att HSB Riksförbund driver frågan om postboxar (vilket de gör med rätt utgångspunkt), men frågan är vad specifikt HSB Malmö gör?
Vad vi kan se från HSB Malmös webbplats så gör HSB Malmö ingenting i denna fråga.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska arbeta i medlemmarnas intresse och ansvarar därför att HSB Malmö är aktiv på olika sätt i den omdiskuterade frågan om postboxar, parallellt med det som HSB Riksförbund och andra regionföreningar gör.

  HSB Malmö ska alltså genom olika former av påtryckningar försöka få myndigheter och andra att förstå att om postboxar ska införas så är det inte fastigheterna som ska bekosta dessa!

  HSB Malmö ska arbeta för att medlemmarna inte ska behöva ta kostnaden varken för installation av fastighetsboxar eller för igensättning av brevlåda i dörrarna till lägenheterna.

 2. HSB Malmös styrelse informerar löpande, bl.a. på HSB Malmös webbplats, exakt vad HSB Malmö gör i denna fråga tillsammans med ev. resultat.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29 - Se Postboxar.

MOTION #144.

Presentation av alla brf-valberedare

Bakgrund:

Som det fungerar idag så har HSB Malmö endast arrangemang för brf-styrelser.
HSB Malmö gör inget för att samordna valberedarna i de olika brf:arna.

Ett led i att försöka uppnå en bättre sammanhållning mellan olika föreningar (vilket inte förekommer idag) så att man kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, och skapa ett ökat engagemang, är att valberedarna i brf:arna sammanstrålar i arrangemang som anordnas av HSB Malmö.

Att det då finns en förteckning på HSB Malmös webbplats med vilka valberedare som finns i varje brf, och kontaktvägar till dessa, underlättar naturligtvis detta samarbete avsevärt.

En annan vinst med detta är att även medlemmar ute i föreningarna kan se vem som är valberedare i deras förening och hur man kommer i kontakt med dessa, ifall det finns fler styrelser som i min brf där styrelsen inte vill uppge varken på föreningens webbplats eller på anslagen i trappuppgångarna hur man kommer i kontakt med valberedningen i brf:en.

Det kan också underlätta så att det finns en ständigt aktuell och korrekt lista med valberedare.

Det är min tro att om det jag skrivit i denna motion genomförs så kommer det att få en markant positiv effekt, inte minst på engagemanget bland valberedarna. Valberedningarna behöver definitivt motiveras och få hjälp i sitt inte alltid särskilt roliga uppdrag.

Hur kommer styrelsen att besvara denna motion?
Jag hoppas att styrelsen i sitt svar inte enbart försöker framhäva eventuella problem med detta, som styrelsen ser det, utan att styrelsen även kan se fördelarna. PUL sätter inga käppar i hjulet för en "valberedarlista". Det finns heller inget krav på att alla måste ge sitt godkännande för att finnas i en dylik lista, men det är naturligtvis en fördel om HSB Malmö går ut med information till alla valberedare om att man planerar att upprätta en dylik lista.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En lista över alla valberedare i HSB Malmös brf:ar läggs snarast ut på HSB Malmös webbplats, där de som så önskar kan ge en närmare presentation av sig själv.

 2. Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år och listan ska uppdateras löpande allteftersom förändringar sker.
 3. HSB Malmös styrelse ska aktivt och löpande verka för ett utökat samarbete mellan brf:arnas valberedare såväl som mellan HSB Malmös valberedning och brf:arnas valberedningar. Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #145.

Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.

Bakgrund:
Jag är valberedare och är som sådan den i princip enda kontakt HSB Malmös valberedning har/vill ha med "yttervärlden". Trots detta har jag inte haft någon enda kontakt med valberedningen. Jag kan inte heller precis påstå att jag sett valberedningen prestera något.

Det kan inte bara vara jag som tycker att det är lite märkligt att HSB Malmös valberedning inte har någon kontakt eller något möte med brf:arnas valberedare?

Om jag som valberedare (och en av HSB Malmös mest engagerade medlemmar) inte kan se att valberedningen gör något så tror jag inte heller att det finns någon annan som kan se att det görs en enda sak mer av valberedningen än det lilla som alla direkt kan utläsa med säkerhet (alla luddiga formuleringar exkluderade) från utskicket inför årsstämman.

Vad som behövs är löpande kontakter med främst HSB Malmös valberedning och valberedarna ute i brf:arna. HSB Malmös valberedning måste aktivt arbeta för att skapa kontakter och lära känna så många som möjligt för att därmed i mesta möjliga mån förenkla sökandet efter kandidater och för att motivera alla att föreslå kandidater.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös valberedning ska med stöd av HSB Malmö (där HSB Malmö står för arrangemanget enl. valberedningens önskemål) ha möten mellan HSB Malmös valberedning och;
  - medlemmar
  - valberedare i brf:ar
  - styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter

 2. Dessa sammankomster (totalt minst 3 st. per år) redovisas bl.a. via HSB Malmös webbplats för medlemmarna, allteftersom de hålls under året.

 3. HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningen får nödvändiga resurser för detta.

 4. Ovanstående skrivs snarast (inom 6 månader) in i stadgar och/eller valberedningspolicy.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #146.

Info om HSB-ledamöter på webben

Bakgrund:
Att det inte lagts ut en lista över alla HSB-representanter för länge sedan är för mig obegripligt. Naturligtvis finns det inget skäl för att undanhålla föreningar information om vilka HSB-representanter som finns, och hur man kan nå dem.

Detta är speciellt viktigt med tanke på att det står fritt för alla styrelser att välja bort HSB-representanter där personkemin inte stämmer eller där styrelsen anser att HSB-ledamoten inte arbetar i föreningens intresse. Med en lista över HSB-representanter kan styrelserna se vilka alternativ som finns och framföra sina önskemål, i de fall sådana finns.

Med en lista över HSB-representanter ges också medlemmarna en möjlighet att kontrollera att inte fel personer tjänstgör som HSB-representanter.

Det finns inga hinder i PUL för en sådan lista (HSB Malmö har nämligen ett personuppgiftsombud; Mikael Gustafson), och det är heller inte nödvändigt för HSB Malmö att kontakta varje HSB-representant för att fråga om det är ok att de finns med i denna lista. Det finns naturligtvis heller ingen som helst anledning för någon HSB-representant att motsätta sig detta (om någon skulle göra detta så indikerar det bara att personen i fråga inte är rätt val för sitt uppdrag).

Fråga till HSB Malmös styrelse (svar från styrelsen önskas i svaret till denna motion);
 • Hur många HSB-ledamöter finns det knutna till HSB Malmö?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en komplett lista på HSB Malmös webbplats över alla HSB-ledamöter (namn, foto, kontaktväg, etc), som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker. Var och en av HSB-ledamöterna ges möjlighet att här lägga in en kort presentation om sig själv.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara lätt att hitta i menyn, samt löpande uppdateras allteftersom förändringar sker!
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #147.

Uppföljning av förtroendevalda

Varför sker det ingen seriös uppföljning av de förtroendevalda inom HSB Malmö?

Ett konkret exempel från verkligheten:
Styrelseledamot Giovanna Brankovic beskrev sig inför årsstämman 2007 som;
 • "med bra kommunikation med medlemmarna" och

 • "diplomatisk".
Giovanna skriver även att hon vill förbättra kommunikationen mellan föreningarna och HSB Malmös styrelse, samt "Man har ofta hört att det är vi och dem och så ska det inte vara".
 • Men så här i efterskott, hur väl har det visa sig stämma med verkligheten?
  Har den beskrivning Giovanna gett av sig själv levts upp till?
Har kommunikationen med HSB Malmös styrelse förbättrats?
Jag har inte sett ett enda tecken på detta. Faktiskt snarare tvärtom.

Bra kommunikation med medlemmarna?
Vi kan idag bara konstatera att Giovanna inte ens svarar på frågor från medlemmarna.
Detta till och med trots att Giovanna är en av de hemliga "medlemskontakterna" i styrelsen (det finns lustigt nog ingen information till medlemmarna om vem som ingår i den grupp som ansvarar för medlemsfrågor, men det ska utöver Giovanna vara Maj-Britt Thulin, Maria Bengtsson samt Monica Nilsson... vad gör de för något?).

De som ingår i HSB Malmös styrelse upplevs som tämligen anonyma personer, och de har tyvärr minimal eller ingen kontakt med medlemmarna som det fungerar idag!
 • En fråga som uppstår med dagen system är vad varje ledamot tillfört överhuvudtaget?
Diplomatisk?
Jag vill inte precis påstå att jag upplever Giovanna fullt så diplomatisk som hon vill påskina. Ett exempel på detta följer här.

Utropstecken = inget svar!!!
Vid ett möte med HSB Malmös styrelse under 2007 så svarar Giovanna (Brf Hilda) på min fråga om varför styrelsen underlåtit att fullgöra sina skyldigheter som medlemsvalda styrelseledamöter att svara på skrivelser från medlemmar. Giovanna uppgav då att anledningen till att hon inte svarat på mina synpunkter och frågor var att ett av mina mail innehöll utropstecken, och hon svarar inte på skrivelser som innehåller utropstecken.

Är det någon som kommer ihåg Seinfeld-avsnittet där Elaine hade en perfekt pojkvän, med ett undantag som gjorde att hon var tvungen att göra slut med honom? Pojkvännen hade missat att skriva ett utropstecken på en post-it lapp till Elaine. Är kanske HSB en "sit-com"?


Jag ska villigt erkänna att detta sätt att resonera upprörde mig en hel del.
Jag är av den åsikten att man måste stå för vad man säger. Alla kan säga något man inte menar, men då ber man om ursäkt. Vi som var på detta möte har ännu inte fått någon ursäkt.

Vem ska få svar?
På samma möte med HSB Malmös styrelse så nämnde vi att vi önskade att HSB Malmös styrelse skulle svara på frågor. Omedelbart fick vi en irriterad fråga från Giovanna om vem vi avsåg med "vi". Jag anser att det var en ytterst märklig fråga, speciellt med tanke på det självklara i att en styrelse ska svara på frågor från alla medlemmar, oavsett vem det är. Det ska inte behövas en definition av vem "vi" är!

Personligen anser jag att Giovannas beteende inte är vad man förväntar sig, och man önskar att en ledamot ska bete sig lite mer vuxet. Med så märkliga uttalanden som dessa så är det kanske inte så konstigt att många upplever Turning Torso som rena lekstugan.

Om Giovanna har samma inställning till medlemmarna i hennes egen förening (Brf Hilda) så är det inte utan att jag tycker synd om dem.

En fråga
Fråga (utan ett enda utropstecken) specifikt till Giovanna Brankovic (skriftligt svar önskas i svaret till denna motion);

 • På vilka sätt anser du att du levt upp till det som du gick ut med före årsstämman 2007 att det var vad du prioriterade?
Stå för vad man säger!
Jag vill inte uppfattas som elak, men någon måste säga sanningen, och de som uttalar sig måste faktiskt lära sig att stå för vad de säger. Kan man inte stå för sina åsikter så har man inte i en styrelse att göra.

Andra ska inte göra valberedningens arbete
Det ska inte vara så att enskilda medlemmar måste utföra det arbete som helt uppenbart hör till valberedningen. HSB Malmö måste få till en ansvarskännande valberedning som utför sitt uppdrag så att organisationen kan fungera. Valberedningen måste "screena" de personer de föreslår så att de verkligen vet vad det är för personer.

Omval förutsätter att man levt upp till det man sagt att man ska göra
Den som inte utfört sitt uppdrag enligt hur ledamoten uppgivit till årsstämman ska inte väljas om. Det måste vara en självklarhet!

Jag vill för säkerhets skull i detta sammanhang understryka följande om regelverket;
 • Oavsett hur lång tid en ledamot valts på så kan stämman precis när som helst avsätta en ledamot!
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Uppföljning av förtroendevalda - och särskilt styrelseledamöter - ska utföras årligen av valberedningen för att se om respektive ledamot levt upp till de uttalade mål som respektive ledamot på föregående årsstämma sagt sig vilja uppnå.

 2. Resultatet av denna uppföljning ska redovisas för samtliga medlemmar i god tid före varje årsstämma.
 3. Valberedningen ska dessutom hämta in synpunkter från medlemmarna på de förtroendevalda och sedan redovisa även dessa synpunkter för medlemmarna före årsstämman.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #148.

Inval av skrivkunniga förtroendevalda

Bakgrund:

Jag vill inte framstå som elak, och det är definitivt inte min avsikt här med min lite provokativa rubrik, men av de svar som medlemmarna fått från styrelsen (se t.ex. de första av mina motioner) så framgår det att det inte skulle skada om kunskaperna i svenska hade varit något bättre.
Det är inte bara stavfel (som kan förklaras med att svaren är skrivna i all hast), utan även helt vansinniga grammatiska och övriga fel och misstag som gör att skrivelser ofta blir svåra att läsa och förstå. Jag tror att en av de viktigaste bitarna för en styrelse är att kunna formulera sig skriftligt. Det måste ske någon form av kontroll av detta av valberedningen, som sedan redovisas separat för varje nominerad person.

Styrelsen representerar alla medlemmar och om styrelsen inte besitter goda kunskaper i att kunna formulera sig skriftligt så är det oundvikligt att denna brist kommer att drabba medlemmarna. Och förmodligen ganska hårt på olika sätt. Inte minst ekonomiskt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen får i uppdrag att noga undersöka för varje nominerad om dennes förmåga i att formulera sig skriftligt.

 2. Resultatet av denna kontroll av de nominerade redovisas skriftligt för samtliga medlemmar tillsammans med all annan information om respektive nominerad, i god tid före den stämma där val ska ske.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #149.

Särskild medlemsrepresentant i fullmäktige

Bakgrund:
Som det är idag så består nästan alla, eller alla, fullmäktigeledamöter (exkl. Bospargruppen) av ledamöter från brf-styrelser. Vad detta beror på kan diskuteras, men det råder ingen tvekan om att ytterst få medlemmar känner till att andra än styrelseledamöter kan väljas till detta uppdrag. Fram till dess att denna bit demokratiserats lite mer så anser jag att det finns ett stort behov av ett antal s.k. "medlemsrepresentanter", dvs fullmäktigeledamöter som själva inte sitter i en styrelse, och som särskilt för talan för "icke-styrelser".

Jag misstänker att detta kommer att bemötas av kraftiga protester från såväl HSB Malmös styrelse som fullmäktigeledamöter, men jag hoppas verkligen jag har fel här, och att fullmäktigeledamöterna inte bara försöker leta nackdelar, utan att de förstår nyttan med detta.

Givna kommentar till denna motion kommer säkert att bli "Men fullmäktigeledamöterna för ju allas talan, även de som inte är förtroendevalda, så någon medlemsrepresentant behövs inte" och "Medlemmarna väljer ju själva vem som ska vara fullmäktigeledamöter".
Men verkligheten ser lite annorlunda ut, och HSB Malmö bör nog anpassa sig mer till verkligheten än till teorin.

Efter vad som skrivits i media så torde det inte vara en enda som inte förstår att "vanliga" medlemmar ofta har mycket svårt att göra sig hörda, och ohyggligt många känner sig överkörda av sin styrelse. Det måste rättas upp!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska utses 3-5 särskilt utvalda medlemsrepresentanter (ej styrelseledamöter) från olika brf:ar, som specifikt har som uppgift att representera andra medlemmar än styrelseledamöter. De ska se saker ur ett medlemsperspektiv i stället för från ett styrelseperspektiv.

  Det kan jämföras lite med arbetstagarrepresentanter i en styrelse.

 2. En "medlemsrepresentant" har samma rättigheter och skyldigheter som en fullmäktigeledamot. Det är ingen skillnad.

 3. Val av "medlemsrepresentanter" sker genom anmälningar separat till valberedningen (genom intresseanmälan av personen själv i fråga eller av någon annan).

 4. HSB Malmö ska tydligt gå ut och informera alla medlemmar om dessa förtroendeposter.

 5. Ovanstående punkter läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
 6. HSB Malmö ska löpande informera alla medlemmar om vad posten som fullmäktigeledamot innebär och att det står fritt för varje brf att välja vem de vill, samt specifikt att dessa ej nödvändigtvis behöver ingå i styrelsen.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #150.

24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor

Bakgrund:
HSB Malmös styrelse hävdade förra året att de lagt ner över 200 timmar på att besvara frågor från Brf Misteln.

Så här säger HSB Malmös styrelse på ett möte på Folkets Hus den 24 maj 2007.
"Arbetet för medarbetarna i HSB Malmö kan beräknas till mer än 200 timmar utan att något som helst resultat har åstadkommits. Detta arbete kunde lagts ner på andra konstruktiva åtgärder och arbeten och frågor som kommit från andra föreningar."

Detta alltså trots att Brf Misteln inte fått svar på sina frågor.
 • HSB Malmö har alltså lagt ner 200 timmar enbart på att hitta sätt att undvika svara på ställda frågor. Med detta i åtanke, kan en styrelse vara på mer fel spår än så?
Styrelsens uppgift på 200 timmar ska man nog i och för sig ta med en nypa salt. Det lär inte ha stått någon med tidtagarur och räknat ut hur lång tid det tagit att svara på frågorna.
Det handlade säkert mer om att bara försöka smutskasta föreningen och försöka vända lättlurade medlemmar mot Brf Mistelns styrelse (en inte helt ovanlig företeelse).

Styrelsens agerande är helt oförsvarbart! Jag blir sällan arg, men bara jag tänker på styrelsens uttalande här så blir jag rejält irriterad!

Svar utan svar
Eftersom jag vet hur HSB Malmö ofta svarar på frågor så kan jag intyga att det behövs en avsevärd kvalitetsförbättring i de svar som ges. Om en medlem får ett svar som inte besvarar frågan så måste medlemmen naturligtvis fortsätta ställa frågan tills det är någon som kan besvara frågan. Det är inte bara medlemmens förbaskade rättighet att göra detta, det är medlemmens skyldighet. Icke-svar ska inte accepteras i en kooperativ medlemsorganisation.

Alla ska ställa frågor, utan att vara rädda för att råka ut för samma behandling som Brf Misteln. Ställ frågor till dess att HSB Malmö lärt sig svaren!

Om det tagit 200 timmar att besvara Brf Mistelns frågor;
 1. ... är det självklart att det är Brf Mistelns fel?
 2. ... tror styrelsen att frågorna behövts ställas om styrelsen informerat i stället?
 3. ... kan det inte bero på bristande kompetens inom HSB Malmö?
 4. ... kan det kanske bero på att den som svarar inte vet svaret?
 5. ... kan det bero på ett bristande regelverk som gör att ingen egentligen vet svaren?
 6. ... innebär det per automatik att Brf Misteln ställer dumma frågor?
 7. ... kan det inte bero på att svaren är dumma i stället?
 8. ... är det Brf Mistelns fel att inga resultat uppnåtts?
 9. ... kan det kanske bero på att svaren som givits varit meningslösa?
 10. ... är det styrelsens åsikt att det inte är konstruktivt att lära sig svara på frågor?
 11. ... har styrelsen med sina svar skapat den icke konstruktiva situationen?
 12. ... innebär det att Brf Misteln ställer onödiga frågor?
 13. ... tycker HSB Malmö att det är fel att det finns en brf som är engagerad?
Genom att svara rätt och korrekt så skulle tiden för att besvara frågor kunna reduceras avsevärt.

Infama svar
Jag har personligen inte några direkta klagomål att framföra, eftersom jag som regel får svar på de frågor jag ställer, även om det ibland kan gå åt väldigt mycket tid & kraft åt att få svar. Om jag bara haft tur eller om det beror på att jag faktiskt inte ställer särskilt många frågor vet jag inte. Men jag vet också att det behöver göras förbättringar här. Jag har sett en del av de svar som Brf Misteln fått och jag kan garantera att alla som ser dessa förstår då omedelbart från dessa ofullständiga och luddiga svar att HSB Malmö själv helt skapat den situation som uppstått.

Inga svar från styrelsen.
De frågor jag ställer är som regel till tjänstemännen på HSB Malmö, och det är kanske därför jag fått svar. Jag har i princip gett upp att försöka få några svar från styrelsen. De fullständigt ignorerar varje fråga från medlemmarna.

Styrelsen kan säkert komma på 100 förklaringar till varför de inte svarar medlemmarna. Spelar ingen roll. Inte en enda av dem är godtagbar!

Vad styrelsen borde ha gjort
I stället för bortförklaringar borde styrelsen komma med en riktigt rejäl ursäkt tillsammans med en mycket tydlig åtgärdsplan och ett skriftligt löfte till alla medlemmar att inte en enda medlemsfråga någonsin kommer att lämnas obesvarad!

Styrelsen dödar allt engagemang
Det är skrämmande att HSB Malmös styrelse går ut och riktar anklagelser mot en brf för att denna brf ställer frågor, i stället för att uppskatta engagemanget. Styrelsen ville till och med utesluta föreningen för att de ställde frågor, och i detta läge kan man bara konstatera att styrelsen helt förlorat förståndet. Men det värsta i denna historia är att inte 264 föreningar och hela bospargruppen omedelbart höjde sina röster och gav Brf Misteln sitt fulla stöd. Skäms ni inte över detta idag så har ni bannemej inget i en styrelse att göra!

Styrelsen bryter mot lagen
Vad styrelsen dessutom gör är att bryta mot lagen. Det råder inget som helst tvivel om att styrelsen bryter mot likhetsprincipen, och jag kan bara hoppas att styrelsen inte ens gör ett försök att förneka detta, för det skulle bara göra situationen ännu allvarligare. Styrelsen behandlar medlemmar olika. Medan t.ex. Brf Misteln i alla fall får svar från styrelsen (om än kanske inte alltid de rätta) så vill styrelsen inte besvara frågor från enskilda medlemmar. Styrelsen behandlar alltså medlemmar olika baserat medlemmens position i föreningen. En vanlig simpel medlem är inget värt jämfört med en styrelseledamot. Denna ytterst allvarliga särbehandling är oacceptabel och hör inte hemma i en kooperativ organisation!!!

Svar på frågor utlovas - efter en vecka bryts löftet
HSB Malmös styrelse utlovade den 15 augusti 2007 att alla frågor från alla medlemmar ska besvaras och mottagande av alla skrivelser skulle bekräftas. Detta löfte lyckades HSB Malmö hålla i någon vecka innan de bröt löftet.

HSB Malmö fick under augusti 34 frågor (se motion #1-33) där svar klart och tydlig utlovades senast den siste september 2007.

Efter två månader, den 16 oktober 2007 (alltså drygt två veckor för sent), kom ett mail från styrelsen där 17 av dessa 34 frågor inte besvarats med ett enda ord. Av resterande frågor var det ungf. bara 1½ fråga som besvarats med något som hade med själva frågan att göra.

Antingen saknar styrelsen kompetens att svara på frågor eller så bryr de sig inte om vad medlemmarna tycker eller vill. Jag vet inte vilket som är värst, men om styrelsen inte är kompetent nog att ens svara på enkla grundläggande frågor, så kan säkert var och en begripa att resultatet av denna styrelses arbete, även inom alla andra områden, blir katastrofalt dåligt.

Efter att HSB Malmös styrelse besvarat 1½ fråga av 34 frågor så skriver styrelsen att de inte har för avsikt att besvara något mer som berör de 34 ställda frågorna. Så först svarar styrelsen inte på frågorna och sedan bryter de sitt löfte ännu en gång genom att klargöra att de inte tänker svara på fler frågor.

Detta var svaret jag fick från HSB Malmös styrelse;
Jag inleder med ett beklagande att vi inte förmått uppfylla vårt löfte att besvara dina frågor under september månad.
Skälet står att finna i det faktum att vi och vår organisation har att betjäna inte endast dig, utan också ett stort antal andra medlemmar, delägare eller uttryckt med ord som du använt i något sammanhang, arbetsgivare.
I bilaga följer våra svar angivna med numrering som du själv använt i dina frågor. För de frågor där vi inte angivit ett specifikt svar gäller följande;
Vi har tagit emot din frågeställning och har för avsikt att i tillämpliga delar beakta dina tankar och synpunkter, vid tillfälle och i sammanhang där så kan anses vara relevant.
Med detta, konstaterar vi att vi uppfyllt vårt löfte att besvara de frågor som du hade aktuella vid vårt sammanträffande den 15 augusti detta år. Vi ber dig betrakta våra svar som uttömmande relaterat din frågeställning, och vi har inte för avsikt, ej heller möjlighet, att ytterligare penetrera just dessa frågeställningar.
Med vänlig hälsning
Alf Gustavsson
Ordförande


Löjeväckande svar
Att som ursäkt komma med att styrelsen inte har att "betjäna" endast mig är enbart löjeväckande. Mina frågor var relevanta. Mina frågor var nästan uteslutande mycket enkla att besvara. Om en organisation inte har kraft eller resurser att besvara viktiga frågor från medlemmarna så kanske man ska ta och fundera på att lägga ner organisationen. Men vi vet nu styrelsens inställning att den inte anser sig behöva svara på frågor från medlemmarna. Det är beklagligt att styrelsen är av denna åsikt. HSB Malmö behöver en styrelse som i stället ser till medlemmarnas bästa, och som värnar om demokratin.

Här kan du se ett annat exempel på hur HSB Malmö besvarar frågor;
http://hotpot.se/hsb-malmo-svar.htm

Så här är det alltför ofta i frågor till HSB Malmö. För varje fråga som ställs får medlemmarna antingen inget svar alls eller ett dunkelt svar, alternativt ett partiellt svar. Det tycks vara en uppenbart medveten strategi från HSB Malmös styrelse att trötta ut alla som har någon fråga, genom att på ett eller annat sätt undvika att ge ett konkret svar.

Jag vill därför att krav ställs på HSB Malmö att alla frågor ska besvaras. Det kan inte accepteras att undvikande, ofullständiga, oriktiga och undanglidande svar ges varje gång.

Alla frågor (icke personliga) som ställts av medlemmar bör redovisas av HSB Malmö på HSB Malmös webbplats tillsammans med av HSB Malmö givna svar. Om en medlem specifikt begär att fråga med svar ska läggas ut på HSB Malmös webbplats bör HSB Malmö vara skyldig att göra detta.

Någon annan lösning kan jag inte se på att få HSB Malmö till att svara seriöst på frågor, så att det inte alltid bara blir "Goddag yxskaft-svar" hela tiden.

Not.
F.d. VD skriver;
"Det är oacceptabelt att styrelsen behandlar medlemmarna som om de vore hyresgäster och själva uppträder som fastighetsägare. Faktum är att medlemmarna också är ägarna och den som agerar på det sättet har missuppfattat sin roll i styrelsen och inte till fullo insett vad en bostadsrättsförening är.".
Men frågan är om HSB Malmös styrelse har missuppfattat sin roll? Inte förrän HSB Malmö accepterar att medlemmarna har frågor och styrelsen fullgör sin skyldighet att svara på dessa frågor (utan en massa "ursäkter" för att försöka slippa ifrån frågorna, som att frågan innehöll ett utropstecken eller dylikt) så tror jag vi alla kan vara helt överens om att styrelsen missuppfattat sin roll.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö måste svara på frågor från medlemmarna (utöver att alla skrivelser ska bekräftas).
 2. Svar (seriöst utformade) på frågor ska ges av HSB Malmö inom 24 timmar! Bekräftelse av mottagande av mail ska ges inom 4 timmar under normal arbetstid.
 3. Frågor (icke personliga) som av ställts av medlemmar bör redovisas av HSB Malmö på HSB Malmös webbplats tillsammans med av HSB Malmö givna svar.

 4. Om en medlem specifikt begär att fråga med svar ska läggas ut på HSB Malmös webbplats är HSB Malmö skyldig att göra detta.
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #151.

Ingen spärr för utskrift av information! + Format

Bakgrund:
Vi har kunnat konstatera att HSB Malmös styrelse på olika sätt försökt att försvåra informationsinhämtning för medlemmarna. Ett av kanske mest märkliga försöken till detta var att spärra stämmoprotokollet för årsstämman 2007 från utskrift.

Frågor till HSB Malmös styrelse;
 1. Vad var styrelsens konkreta syfte med att spärra just stämmoprotokollet för utskrift?
  Vad var det som HSB Malmö var rädd för här?

 2. Tycker HSB Malmös styrelse att det är rätt att spärra dokument för medlemmarna på HSB Malmös webbplats så att de inte kan skrivas ut?

 3. Tycker HSB Malmös styrelse att det är i linje med hur en demokratisk organisation ska fungera?
Det skulle vara trevligt om styrelsen besvarar ovanstående frågor på ett ärligt och uppriktigt sätt, i svaret på denna motion.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ingen information som läggs ut på HSB:s webbplats ska spärras för utskrift.

 2. I de fall PDF-filer används ska HSB eftersträva att dessa så ofta som möjligt ligger tillsammans med "vanlig" text (ASCII) alternativt rtf/doc-dokument i standardformat, med likadant innehåll.

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i stadgarna för HSB Malmö.
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #152.

Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?

Bakgrund:
Hur blir man HSB-ledamot, vem tillsätter dessa, hur ansöker man till detta uppdrag, och vad krävs för kompetens och erfarenhet?

Jag har personligen anmält mig till utbildningen som leder till att man kan bli HSB-ledamot, men det är väldigt tyst om denna kurs sedan min anmälan.

Frågor till HSB Malmös styrelse (svar önskas i styrelsens svar till denna motion);
 1. Hur ser HSB Malmös styrelse på att anta specifikt mig som HSB-representant?

 2. Vad talar till min nackdel för detta uppdrag?

 3. Vad talar till min fördel för detta uppdrag?
Svaren från styrelsen är viktiga för att alla ska veta hur styrelsen ser på vem som lämpar sig enligt styrelsen som HSB-ledamot (då är det bra med ett konkret exempel, och jag ställer villigt upp som detta konkreta exempel).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska informera (även i svaret till denna motion) om hur en medlem blir HSB-ledamot, vem som tillsätter dessa, vad som krävs för kompetens och erfarenhet, vilken ersättning som utgår, vilka uppgifter som ingår samt hur man ansöker till detta uppdrag.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att all denna information snarast läggs ut på HSB Malmös webbplats, inklusive de skriftliga förutsättningar som gäller för att kunna antas som HSB-ledamot av HSB Malmö.

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och det ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar så länge denna funktion som HSB-ledamot finns kvar!
Medlem # 89093 - 2008-01-29

MOTION #153.

Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats

HSB Malmö har i samband med frågor till HSB Malmö under i princip hela 2007 undvikit konkreta svar med som referens till att HSB Malmös webbplats skulle förbättras informationsmässigt. Vi har inte sett en enda liten förändring under de senaste åren.
HSB Malmös webbplats är närmast att beskriva som en katastrof (nästan lika beklämmande dålig som HSB Riksförbunds webbplats).

Det sägs att systemet (Polopoly) är föråldrat, men det är ingen ursäkt för att inte lägga ut information. Systemet fungerar alldeles utmärkt för detta, även om jag vet att systemet inte är bra på många andra sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse redovisar i detalj exakt vilka förbättringar som är tänkta att göra av HSB Malmös webbplats (och då hoppas jag att svar som "layout" inte ingår, eftersom det naturligtvis inte är detta som har prioritet).

  Efter ett år av ursäkter för att medlemmarna inte får någon information med hänvisning till ett "föråldrat" webbsystem, så får man förutsätta att det sedan länge finns en färdig strategi för hur ett nytt system ska se ut och fungera (bortsett från att man kanske inte vet vilket detta system kommer att bli).
  Styrelsen kan alltså omöjligen svara här att det är under utredning.


 2. Denna information läggs ut (löpande) på HSB Malmös webbplats (utöver i svaret på denna motion).
 3. HSB Malmös styrelse ges i uppdrag att omedelbart påbörja en omfattande förbättring av HSB Malmös webbplats, främst informationsmässigt.

 4. De elektroniska formulär som läggs ut på HSB Malmös webbplats ska vara av hög kvalitet, anpassad även för vana datoranvändare (med lite högre krav), och kunna användas frekvent för olika ändamål.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29
MOTION #154. (hör ihop med fg motion)

Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats

De som har använt sig av sökfunktionen på HSB:s webbplats vet att denna sökfunktion under vissa omständigheter inte fungerar alls, och i bästa fall fungerar den ytterst dåligt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse får i uppdrag att se till så att det webbsystem som HSB Malmö ska få innehåller en sökfunktion som fungerar på ett bra och lättanvänt sätt (ska vara självförklarande).
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #155.

Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor

Bakgrund:
Det är lite märkligt att HSB så ofta refererar till sig själv som en parlamentarisk organisation samtidigt som det finns delar som är absolut raka motsatsen till detta. Här tar jag upp en av dessa punkter, och det är att HSB Malmö idag äger rätten att utse en extern (auktoriserad) revisor för HSB Malmö. Detta i sig kanske kan vara acceptabelt, men att det högsta beslutande organet inte uttryckligen skulle ha rätt att motsätta sig ett val som HSB Malmö gjort är naturligtvis helt i strid med den parlamentariska organisation som HSB Malmö utger sig för att vara.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Fullmäktige äger rätten att motsätta sig HSB:s val av extern revisor för HSB Malmö, och i punkten i dagordningen för val av revisorer ska det finnas val av extern revisor där stämman tar ett beslut för eller emot HSB:s val. Motsätter sig stämman HSB Malmös val av revisor ska HSB Malmö komma med nytt förslag.

 2. Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #156.

Rutiner för att avsätta ledamot

Bakgrund:
Som vi kunnat konstatera från vad som inträffat inom HSB Malmö under december-januari 2007-2008 så tycks det behövas en förändring av regelverket. En ledamot ska inte så lätt kunna klamra sig fast vid sin post och därigenom åsamka föreningen onödigt stor skada.

En sunt tänkande styrelseledamot avsäger sig naturligtvis självmant sitt uppdrag om denne har en majoritet av styrelsen emot sig. Men tyvärr fungerar det inte alltid så här i praktiken. Det finns de som vill hålla fast vid sin makt och sitt arvode så länge det går och till varje pris (oavsett hur hårt det drabbar föreningen och dess medlemmar), och det är mycket olyckligt eftersom det kan göra så att styrelsens arbete kraftigt försinkas eller i värsta fall få förödande konsekvenser för hela HSB Malmö.

Det finns säkert flera olika sätt att lösa detta på, men jag har i alla fall ett ganska grundläggande förslag som jag uppger här nedan.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Om en majoritet i styrelsen på ett styrelsemöte förklarar sitt misstroende mot en ledamot så är styrelsen skyldig att kalla till en extrastämma så snart detta låter sig göras (ska hållas senast inom 4 veckor).

 2. Valberedningen ska alltid ha en "reservpool" med medlemmar som kan tänka sig att ingå i HSB Malmös styrelse, och som kan tillsättas på en extrastämma i händelse av att en ledamot behöver bytas ut.

 3. Ovanstående förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29

MOTION #157.

Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö

Bakgrund:
HSB Malmö saknar (i motsats till andra regionföreningar) en förteckning över vilka brf:ar som ingår i föreningen.

HSB Malmö har en ofullständig och i vissa delar felaktig lista på HSB:s webbplats, men förutom att den innehåller fel och inte är komplett så är det inte en lista i den bemärkelsen att man kan gå in och se direkt vilka brf:ar det finns och var de är belägna med tillhörande grundläggande information. Det tar minst en hel dag att ta sig igenom denna svårsökta lista.

Den mest kompletta förteckning över de bostadsrättsföreningar som ingår i HSB Malmö har jag på min webbplats, bl.a. på webbsidan;
http://hotpot.se/hsb-malmo-bostadsrattsforening.htm

För säkerhets skull vill jag tillägga att en dylik lista kan läggas ut på HSB Malmös webbplats oberoende av vilket webbsystem som finns. När ett nytt webbsystem införs är det bara att enkelt och snabbt föra över listan til det nya systemet.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska ta fram en korrekt lista över samtliga brf:ar inom HSB Malmö med minst följande uppgifter på en och samma webbsida (alltså utan att man behöver klicka eller bläddra sig fram och tillbaka mellan olika webbsidor);
  - organisationsnummer
  - Adress (gatuadress, postnummer, postort)
  - kontaktpersoner
  - kontaktvägar
  - antal lägenheter
  - foto på brf

 2. Denna lista läggs snarast (inom två månader) ut på HSB Malmös webbplats.
Medlem # 89093 - Datum: 2008-01-29
FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Tipsa en vän


Index för motioner till regionföreningens stämma

Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 1 (-#15)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 2 (-#33)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 3 (-#49)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 4 (-#75)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 5 (-#81)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 6 (-#97)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 7 (-#117)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 8 (-#130)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 9 (-#139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 10 (pdf, Bil. till #139)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 11 (-#157)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 12 (-#166)
Motioner till HSB Malmös årsstämma 2008, del 13 (-#178)

Totalt: 178 motioner.

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan