Motioner till HSB Malmö
Index för alla motioner 2012

För nedanstående motioner har jag erbjudit styrelsen att diskutera dessa med mig, bl a så att antalet motioner till stämman ska kunna minskas. Om du läser denna text här så innebär detta att styrelsen inte varit intresserad av att effektivisera stämman eller se till föreningens bästa.

Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. HSB Malmös mötesordförandes bristfälliga agerande

 2. HSB Malmö särbehandlar motionärer

 3. Claes Caroli ljuger för HSB Riksförbund

 4. HSB Malmös styrelses lögner för fullmäktige

 5. Claes Carolis/styrelsens hattal över engagerade medlemmar

 6. HSB Malmö hånar fullmäktige

 7. Sänkning av medlemsavgiften

 8. Öppenhet om vad som gäller för stämmohandlingarna

 9. Kravprofil för HSB-ledamot

 10. HSB Malmös inkomster från HSB Bolina

 11. Vad grundas medlemskap i HSB Malmö på?

 12. Kreditering för frånvarande HSB-ledamot

 13. MOTIONER SKA EJ MANIPULERAS AV HSB MALMÖ

 14. Nya stadgar från HSB ska redovisas för fullmäktige/medlemmar

 15. Brf:arna flyr HSB Malmö

 16. HSB Sundsfastigheter

 17. Föreningsavgäld

 18. HSB Malmös styrelse sorterar bort stämmohandlingar

 19. HSB Malmös styrelse ska inte dölja motioner

 1. Motioner ska behandlas enligt gjord överenskommelse med HSB Malmö
 2. Respektlösa & meningslösa svar från HSB Malmös styrelse
    Bilaga: Mejldialog om felaktigt debiterad medlemsavgift (11 sidor)

 3. HSB Malmö & HSB Malmös styrelse försöker undvika svara på frågor
    Bilaga: Mejldialog om fel i protokoll (7 sidor)
 4. Felaktigt stämmoprotokoll (HSB Malmö, 2010) måste rättas upp - Indexreglering

 5. HSB Malmö bryter sina löften!

 6. HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
  Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
  Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
  Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
  (ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
  - med bilaga

 7. Stämmobeslut ska protokollföras tydligt, med hela beslutet

 8. Yrkanden på stämma ska protokollföras - med bilaga

 9. Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
  Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
  HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
  VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna


  B. Återbetalning av medlemsavgift för brf
  C. Rak och ärlig kommunikation från HSB Malmö efterlyses

 10. Medlemsavgift ska inte indexregleras

 11. Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen

 12. Beslut om kriterier för medlemsavgift
  Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras


 13. Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
  Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
  HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift
  + B. Utbyte protokollförare

 14. Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
  HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar!


 15. Även 26-åriga medlemmar i HSB Malmö ska betala medlemsavgift

 16. HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
  HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en

  B. Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt

 17. Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften
 18. Redovisning av medlemmarnas insats

 19. Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition

 20. Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem!

 21. De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
 22. HSB Malmös styrelse bryter mot lagen
  Vägrar ersätta avhoppad styrelseledamot, i strid med lagen

 23. Frågor till styrelsen om suppleant
 24. Frågor till styrelsen om suppleant
 25. Fråga till styrelsen om styrelsens arbetsordning

 26. Suppleant i styrelsen ska finnas
  Definition av styrelsesuppleantens arbetsuppgifter
  Regelverk/riktlinjer för arvode till styrelsesuppleant


 27. HSB Malmös styrelse ska inte ta över avhoppad ledamots arvode
 28. HSB Malmös involvering i HSB-föreningarna
 29. HSB-tjänsteman ej HSB-ledamot
 30. Inget arvode till arbetstagarrepresentanter

 31. Arbetstagarrepresentanter ska inte vara ombud till HSB Riksförbund
 32. Förbjud inspelning av stämma
 33. Inspelning av stämma måste godkännas

 34. Stämmor läggs ut på nätet som ljud eller video med ljud
 35. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
  Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

 36. Ta bort HSB:s påtvingande av revisor i normalstadgar
 37. HSB Malmö ska offentliggöra avtal som tecknats med revisorer !
 38. HSB Malmö informerar om uppdrag för HSB Malmös revisor
 39. HSB Malmös styrelse & tjänstemän ska inte överta stämmans beslutsrätt !!! med bil.

 40. HSB Bolina, flopp för medlem flipp för HSB Malmö
 41. Allt fler brf:ar väljer att lämna HSB Malmö - Sänkning medlemsavgift
 42. HSB Malmö bryter mot sina stadgar - informerar ej om HSB-ledamot

 43. Hur röstar HSB-ledamoten? Hur påverkar HSB brf:en?
 44. Total avsaknad av effektivitet inom HSB - Gå ur HSB Riksförbund
 45. HSB Malmö ska ej bryta mot likabehandlingsprincipen - Stämmohandlingar
 46. HSB Malmös censur måste upphöra
 47. Meningslös administration bort
 48. HSB Malmö ställer olagliga & orimliga krav för behandling av motioner
 49. Motioner ska enligt HSBs kod för föreningsstyrning delas ut i pappersform
 50. HSB Malmö ska informera om hur motioner kommer att delas ut
 51. HSB Malmö ska informera om hur motionär kommer att få försvara sina motioner

 52. Policy för behandling av motioner
 53. HSB Malmös styrelse & stämma ska inte begränsa motionsrätten
 54. Redovisning av "kommunikationspolicy" = kontaktformulär !

 55. Anonym styrelse i HSB Malmö
 56. Utnämning av HSB-ledamot
  Styrelsen måste sköta sitt uppdrag som styrelse

 57. Cirkus i HSB Malmös valberedning
 58. Stämmoordföranden ska följa stadgarna
  Ombud & ersättare till HSB Riksförbund

 59. HSB Malmös styrelse utelämnat mycket från föreningsstyrningsrapporten
 60. Fel i föreningsstyrningsrapporten från HSB Malmö

 1. Bekräftelse från HSB Malmö på mottagande av motioner
 2. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning
 3. Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum
 4. Motioner till HSB Riksförbund redovisas
 5. Sista motionsdatum för motioner till HSB Riksförbund ska informeras om
 6. HSB Malmö saknar rutiner för motioner till HSB Riksförbund
 7. Valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats
 8. Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag
 9. Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått
 10. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
  Redovisning uppgifter & kontaktvägar
 11. Redovisning av vad ombud till HSB Riksförbund presterat
 12. Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna
 13. HSB Malmös informationspolicy offentliggörs
 14. Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs
 15. Arbetsordning/ansvarsfördelning för VD (och styrelse) offentliggörs
 16. Målbeskrivning för hur HSB Malmös styrelse ska arbeta
 17. Redogörelse för mål - vad har uppnåtts?
 18. Redovisning av val och mål
 19. Presentation av nyanställda
 20. Mesta möjliga fullmäktige på stämma
 21. Ersättare till fullmäktigeledamöter ska utses
 22. HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot
 23. HSB-ledamot i brf, inget tvång
 24. Definition av HSB-representantens roll i brf-styrelsen
 25. Styrelseledamöter (och VD) ej HSB-ledamot
 26. HSB Malmö ska locka yngre medlemmar
 27. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö
 28. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?
 29. Vad gör HSB Malmö för demokratin?
 30. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?
 31. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
 32. Tillsättande av demokrati- och insynsråd
 33. Mera makt till medlemmarna - kurser
 34. Saknade seminarier - Informations- & diskussionsbaserat
 35. Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik
 36. Kurs i medlemskommunikation för alla
 37. Styrelse diskuterar motioner med motionärerna
 38. HSB Malmös avtal med HSB Riksförbund
 39. Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?
 40. Regelverk för tjänstemännens bisysslor
 41. Redovisning av uppdrag för anställda på HSB Malmö
 42. Arbetsinstruktion för VD:n
 43. Information om vad HSB Malmös styrelse, VD och revisorer sysslar med
 44. Redovisning av arvoden för olika styrelseuppdrag inom HSB
 45. Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är
 46. HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt
 47. Lönesänkning med 12.000 kr/mån för HSB-tjänstemän
  SÄNKNING AV DE REKORDHÖGA LÖNERNA FÖR HSB MALMÖS TJÄNSTEMÄN!
 48. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott
 49. Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år (senast 31/12)
 50. Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas
 51. Redovisning av kostnader för utskott/grupper
 52. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, redovisning
 53. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, framtagande av rutiner
 1. Utökat samarbete mellan brf-valberedare
 2. Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst
 3. Information om Turning Torso
 4. Kompletta kalkyler över TT
 5. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery!
 6. Rutiner för förhandling av VD-lön - offentliggörs
  Redovisning av styrelseordförandens mandat
 7. REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER FÖR VD
 8. Arvoden och ersättningar ej i basbelopp
 9. Redovisning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
 10. Utbetalningsdatum för arvoden i årsredovisning
 11. Periodiseringsfel?
 12. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
 13. Innehåll i röstlängd specificeras
 14. Stadgeändring frågerätt
 15. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
  Arvodering av justerare/rösträknare
 16. Uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer
 17. Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc
 18. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras
 19. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.
 20. Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp
 21. Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs
 22. Valberedningen - Arbeta under hela året
 23. Nomineringsblanketter året runt
 24. Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma
 25. Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning
 26. Redovisning av uppföljning och samtal
 27. Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda
 28. Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras
  Valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs
 29. Valberedningen informerar löpande om sitt arbete
 30. Valberedningens protokoll offentliggörs
 31. Valberedningens arbets- och tidplan: kravprofiler
 32. Valberedningens arbets- och tidplan: utvärdering av styrelsen
 33. HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode och ersättningar
 34. Max fyra år som styrelseordförande
 35. Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning
 36. Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)
 37. Policy för suppleant till revisorerna
 38. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare
 39. Minst en extrastämma (till hösten)
 40. Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt
 41. Inlämning av motioner 5 veckor före stämman
 42. Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar &
  Lista över motioner och motionärer
 43. Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy
 44. HSB Malmö måste besvara alla motioner, inte bara vissa av styrelsen utvalda
 45. Lista över fullmäktigeledamöter och HSB-ledamöter
 46. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2012 - Uppdaterad 2013-01-11