Motioner till HSB Malmö (2012)

 1. HSB Malmös styrelse bryter mot lagen
  Vägrar ersätta avhoppad styrelseledamot, i strid med lagen
  Kan ansvarsfrihet beviljas styrelsen ???
  (3 sidor)
 2. Frågor till styrelsen om suppleant
 3. Frågor till styrelsen om suppleant

 4. Styrelsens arbetsordning

 5. Suppleant i styrelsen ska finnas
  Definition av styrelsesuppleantens arbetsuppgifter
  Regelverk/riktlinjer för arvode till styrelsesuppleant


 6. HSB Malmös styrelse ska inte ta över avhoppad ledamots arvode
 7. HSB Malmös involvering i HSB-föreningarna

 8. HSB-tjänsteman ej som HSB-ledamot
 9. Inget arvode till arbetstagarrepresentanter

 10. Arbetstagarrepresentanter ska inte vara ombud till HSB Riksförbund
 11. Förbjud inspelning av stämma
 12. Inspelning av stämma måste godkännas

 13. Stämmor läggs ut på nätet som ljud alternativt video med ljud
 14. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
  Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

 15. Ta bort HSB:s påtvingande av revisor i normalstadgar

 16. HSB Malmö ska offentliggöra avtal som tecknats med revisorer !
  Redovisning av revisors uppdrag - Uppdragsbeskrivning för av HSB tillsatt revisor i brf:arna


 17. HSB Malmö informerar om uppdrag för HSB Malmös revisor
 18. HSB Malmös styrelse & tjänstemän ska inte överta stämmans beslutsrätt !!!
  Fel i stämmoprotokoll
  - Med bilaga!

 19. HSB Bolina, flopp för medlem flipp för HSB Malmö
 20. Allt fler brf:ar väljer att lämna HSB Malmö - Sänkning medlemsavgift
 21. HSB Malmö bryter mot sina stadgar - informerar ej om HSB-ledamot

 22. Hur röstar HSB-ledamoten? Hur påverkar HSB brf:en?
 23. Total avsaknad av effektivitet inom HSB - Gå ur HSB Riksförbund
 24. HSB Malmö ska ej bryta mot likabehandlingsprincipen - Stämmohandlingar
 25. HSB Malmös censur måste upphöra

 26. Meningslös administration bort

MOTION #22

HSB Malmös styrelse bryter flagrant mot lagen
Vägrar ersätta avhoppad styrelseledamot, i strid med lagen
Kan ansvarsfrihet beviljas ???

HSB Malmös styrelse vill inte ersätta i september 2010 avhoppad styrelseledamot trots att lagen är särskilt tydlig i att detta måste göras omedelbart!

HSB Malmös styrelse konstituerade sig den 27 april 2010, enligt följande:
  1. Claes Caroli, ordförande
  2. Birgitta Nilsson
  3. Maj-Britt Thulin
  4. Marianne Falck - nyval 2010
  5. Björn Andersson - styrelsesuppleant året innan, ledamot efter avhopp
  6. Anders Lundberg
  7. Mimmi Zetterman - hoppat av 30 september 2010

  Till revisorer omvaldes Lena Andersson och Tommy Johansson.
  Till revisorssuppleant valdes Susanne Abrahamsson.

På HSB Malmös webbplats står följande (januari 2011);
  HSB Malmös styrelse
  1. Ordförande Claes Caroli, Brf Näset
  2. Ledamot Birgitta Nilsson, Brf Lindeborg
  3. Ledamot Maj-Britt Thulin, Brf Bollebygd - HSB ledamot i Brf Lutan
  4. Ledamot Marianne Falck, Brf Kraften
  5. Ledamot Björn Andersson, Brf Valby
  6. Ledamot Anders Lundberg, Brf Gåsen

Not. Styrelseledamot Mimmi hoppade av den 30 september 2010.

I HSB Malmös stadgar står det;
§ 25
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter
.

I HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 (då sju styrelseledamöter valdes) står det;
Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter, utan suppleanter, valda på 2 år.
Not. Varför ska alla styrelsens ledamöter väljas på två år (infördes 2009, utan förklaring)?

Föreningslagen, 6 kap. (Föreningens ledning), 2 §;
Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, ska övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden.

HSB Malmö skrev den 20/9 2010 i sitt pressmeddelande
(http://hsb.se/omhsb/press/1.136853?region=site.malmo);
Mimmis utträde medför en vakans i HSB Malmös styrelse, dock kommer fyllnadsval inte att ske förrän vid vårens ordinarie föreningsstämma 2011. Styrelsen är trots vakansen beslutsför.
Att styrelsen trots vakansen är beslutsför har inte med något att göra.

Eftersom HSB Malmö tagit det tvivelaktiga beslutet att inte ha några suppleanter till HSB Malmös styrelse så finns det ingen som kan träda in för avhoppad styrelseledamot. Styrelsen måste då följa lagen och omedelbart kalla till extrastämma för att tillsätta ny styrelseledamot!

FRÅGOR TILL HSB MALMÖS STYRELSE OCH REVISORER (samt fullmäktige):
 1. Kommer HSB Malmö föra in i föreningsstyrningsrapporten att de brutit mot lagen?
  Kommer HSB Malmös lagbrott att nämnas i övrigt i årsredovisningen!


 2. Hur kommer HSB Malmös revisorer att anmärka på detta, och i så fall när och hur?

 3. Vilka konsekvenser får det faktum att HSB Malmös styrelse brutit mot lagen på ett allvarligt sätt?
  Om styrelsen inte omedelbart kallar till extrastämma ens efter min anmärkning om detta så måste styrelsens lagbrott ses som särskilt allvarligt!

 4. Kan HSB Malmö ha en styrelse som är så här totalt noncahalant inför lagen?
Är HSB-organisationen verkligen så här okunnig om lagen och styrelsens skyldigheter???

Jag skickade följande fråga till HSB Malmös styrelse;
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se
Skickat: 4 Jan 2011
Rubrik: Vem ingår i HSB Malmös styrelse?

En fråga utanför de frågor om protokoll och medlemsavgifter som jag tidigare ställt och fortfarande väntar svar på.

Vem ingår i HSB Malmös styrelse idag?
Enligt ett pressmeddelande från HSB Malmö så avgick Mimmi Zetterman den 30 september 2010.
Vem har ersatt henne som styrelseledamot?

Efter en påminnelse från mig erhåller jag följande svar;
Från: claes.caroli@malmo.hsb.se
Skickat: 11 Jan 2011
Rubrik: Påminnelse: Vem ingår i HSB Malmös styrelse?

Nä, du har definitivt fel om du påstår att jag inte vill besvara dina frågor.
Det framgår i pressmeddelandet som finns på hemsidan att Mimmi inte ersattes.
Styrelsens nuvarande sammansättning finns också på hemsidan.

Jag svarar;
Till: claes.caroli@malmo.hsb.se
Skickat: 11 Jan 2011

Tack för svaret på denna fråga (det första svar jag fått på någon fråga sedan årsstämman 2010... och långt tidigare).
Jag hittar inte på HSB Malmös webbplats och jag visste inte om HSB Malmös styrelses beslut att inte ersätta Mimmi fortfarande gäller.

Men jag är lite konfunderad över detta att inte ersätta en avhoppad ledamot.
Vad jag minns så beslutade HSB Malmös fullmäktige att det skulle vara sju ledamöter i HSB Malmös styrelse, men idag har - vad jag förstår - HSB Malmös styrelse endast sex ledamöter.
Måste inte HSB Malmös styrelse då följa stämmobeslutet och snarast komplettera med en ledamot?

Claes Caroli svarar;
Från: claes.caroli@malmo.hsb.se
Skickat: 19 Jan 2011

Jodå, HSB Malmö´s styrelse har att föranstalta om fyllnadsval då en ledamot slutar.
Vi har i enlighet med vårt meddelade bedömt att återbesättandet kan anstå till den ordinarie stämman.

Jag frågar;
Du säger att det är HSB Malmös styrelse skyldighet att sörja för att fyllnadsval görs när en ledamot slutar, men att ni trots detta "bedömt", av okänd anledning, att ni inte behöver ersätta ledamoten.
Trots att HSB Malmös stämma beslutat att det skulle vara sju ledamöter i HSB Malmös styrelse.

I HSB Malmös stadgar står det;
  § 25
  Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter
.

Idag är HSB Malmös styrelse endast bestående av sex ledamöter.
Tycker du inte det är rimligt att HSB Malmös styrelse följer såväl stämmans beslut som HSB Malmös stadgar?

Efter ytterliggare en påminnelse får jag långt om länge ett "svar";
HSB Malmö's styrelse följer stadgarna. Ledamoten kommer att ersättas som jag tidigare angivit.

Jag svarar omedelbart;
Du säger att ledamoten kommer att ersättas först på årsstämman 2011.
Jag säger att ledamoten redan skulle ha ersatts för att följa stämmobeslut om 7 ledamöter och stadgar om lägst 7 ledamöter och lag.

Du menar alltså att genom att ersätta den avhoppade styrelseledamoten på årsstämman 2011 så följer HSB Malmös styrelse regelverken?

Till slut fick jag ett konkret svar från Claes Caroli;
Ja

Min respons!
Jag finner det förbluffande att HSB Malmös styrelse kan bryta mot alla regelverk på detta flagranta sätt trots att det står klart och tydligt i lagen (FL, 6 kap. 2 §) att styrelsen är skyldig att omedelbart kalla till extrastämma för att ersätta ledamot som ej längre är kvar.
Har HSB Malmös styrelse ingen som helst respekt för lagen?


Efter detta blev det tyst från HSB Malmös styrelse. Jag vet inte om de nu förstått att de gjort fel och kommer att försöka mörka detta, eller om styrelsen visste detta från början och planen nu är att bara låtsas som det regnar, och hoppas att de klarar sig utan någon uppmärksamhet ända fram till årsstämman 2011.

De senaste åren har jag motionerat om att HSB Malmö inte ska följa HSB Riksförbunds obegripliga och omotiverade inrådan att inte ha suppleanter till styrelsen. Det enda syftet jag kan se med att ta bort suppleanterna är att koncentrera makten och minska insynen.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska följa lagen och omedelbart ersätta ledamot som hoppar av!

 2. När HSB Malmö fullt medvetet bryter mot lagen (som i detta fall där jag upplyst HSB Malmös styrelse om att de bryter mot lagen utan att HSB Malmö tar den minsta notis om detta) så är HSB Malmös styrelse skyldig att omedelbart, utan fördröjning, informera fullmäktige om detta lagbrott.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Av förklaringar till lagen framgår att om en ledamot avgår och inte kan ersättas av en suppleant ska styrelsen vidta åtgärder för att ny ledamot utses. Stämman skall alltså sammankallas eller den som eljest skall tillsätta den nya ledamoten anmodas göra det.

Om däremot styrelsen är beslutsför med återstående styrelseledamöter kan valet av en ny ledamot, om det skall ske av föreningsstämman, anstå till nästa ordinarie stämma.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Här ljuger HSB Malmös styrelse, på ett flagrant sätt, fullmäktige och medlemmarna rakt upp i ansiktet. När HSB Malmö säger; "Om däremot styrelsen är beslutsför med återstående styrelseledamöter kan valet av en ny ledamot, om det skall ske av föreningsstämman, anstå till nästa ordinarie stämma" så är detta ett rent påhitt av HSB Malmös styrelse för att försöka lura fullmäktige. Detta är taget ur luften och står ingenstans i något regelverk. HSB Malmös styrelse kan heller inte peka på någonstans där detta skulle stå i något regelverk. Lagen är mycket tydlig här;
Föreningslagen, 6 kap. (Föreningens ledning), 2 §;
Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, ska övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden.
Så inte nog med att HSB Malmös styrelse fullt medvetet bryter mot lagen, HSB Malmös styrelse ljuger på ett allvarligt sätt i egenintresse för att försöka lura fullmäktige!

Det första stycket som HSB Malmö skriver i sitt svar till motionen är korrekt (förutom det faktum att det står i klartext i lagen och inte i någon "förklaring till lagen") och överensstämmer med allt vad jag förklarat i denna motion, men sedan har HSB Malmös styrelse lagt till ett stycke med personligt tyckande för att försöka ge sken av att det andra stycket också skulle vara något som står i lagen (eller förklaringar till lagen). Med denna lögn från HSB Malmös styrelse har styrelsen satt spiken i kistan och kan omöjligen få ansvarsfrihet eller omväljas!

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.

MOTION #23

Frågor till styrelsen om suppleant

Om HSB Malmös styrelse inte vill besvara nedanstående frågor i sitt svar på denna motion yrkar jag att stämman beslutar att HSB Malmös styrelse ska svara på följande frågor;
 1. Hur motiverar HSB inställningen i HSB:s kod för föreningsstyrning att det inte ska finnas suppleanter till styrelsen?

 2. Vilka fördelar/nackdelar ser HSB Malmös styrelse med att suppleant ej finns?

 3. Vad är det som gör att HSB tycker att det ska vara skillnad i denna fråga om suppleanten mellan en brf-styrelse och en HSB-styrelse?

Inget svar från HSB Malmös styrelse 2009 !!!


SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 (med felskrivning)

HSB Malmös har i och med nya stadgar bestämt sig för att inte ha suppleanter i styrelsen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse vill inte ge sin syn på varför det inte ska finnas suppleanter till styrelsen utan försöker gömma sig bakom att man en gång tagit beslutet, utan någon motivering till detta, att suppleanter inte ska finnas i styrelsen. Två år i rad har nu HSB Malmös styrelse undvikit frågor om detta. För en maktfullkomlig styrelse så är det ett drömläge att inte ha några suppleanter, och alla kan bara konstatera att det är så HSB Malmös styrelse vill ha det.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och att HSB Malmös styrelse ska svara på frågor.
MOTION #24

Frågor till styrelsen om suppleant

Som synes av p.2 nedan ställde jag redan före årsstämman 2009 (och t.o.m. redan 2008) frågan om hur styrelsen skulle lösa problemet ifall ledamot hoppar av. Styrelsen ville, som vanligt, inte svara på detta!

Om HSB Malmös styrelse inte vill besvara nedanstående frågor i sitt svar på denna motion yrkar jag att stämman beslutar att HSB Malmös styrelse ska svara på följande frågor;
 1. Vad är ledamöternas, i HSB Malmös styrelse, inställning till att suppleant inte ska finnas till styrelsen?

  Är alla i styrelsen eniga om att suppleant inte bör finnas?


 2. Vi såg att det blev ett avhopp från styrelsen under 2008.
  Skulle det då inte varit praktiskt att ha en suppleant som kunde rycka in i stället för att kalla till en ny stämma och hitta ny ledamot?

Inget svar från HSB Malmös styrelse 2009 !!!


SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 (med felskrivning)

HSB Malmös har i och med nya stadgar bestämt sig för att inte ha suppleanter i styrelsen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Samma svar som till föregående motion. HSB Malmös styrelse vill inte på något sätt svara på varför de anser att suppleant inte ska finnas i styrelsen och HSB Malmös styrelse vill inte bemöta det faktum att med en suppleant i HSB Malmös styrelse slipper HSB Malmös styrelse tvingas att kalla till extrastämma om avhopp sker. Det finns många nackdelar med att inte ha någon suppleant till styrelsen, men ingen har någonsin ifrågasatt detta.

Kan HSB Malmö ha en styrelse som är så här räödd för att svara på enkla frågor från medlemamrna?

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och att HSB Malmös styrelse ska börja svara på frågor.
MOTION #25

Styrelsens arbetsordning

Om styrelsen inte innan stämman (t.ex. i sitt svar på denna motion) vill delge fullmäktige/stämman kopia av den skriftliga arbetsordningen för styrelsen, yrkar jag nedanstående och att stämman beslutar att HSB Malmös styrelse ska svara på följande fråga;
 1. Hur ser arbetsordningen, exakt, ut inom HSB Malmös styrelse?

 2. Styrelsen ska delge medlemmarna en kopia av styrelsens dokument för arbetsordning.

Inget svar från HSB Malmös styrelse 2009 !!!


SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

OBS! STYRELSEN HAR INTE BEMÖTT DENNA MOTION MED ETT ENDA ORD !!!
HSB Malmös styrelse vill inte vara öppna och visa fullmäktige vilken arbetsordning som gäller för HSB Malmös styrelse. Om nu en sådan ens finns. Det är ingen som vet.

Väl dolt bland styrelsens extremt röriga svar på motionerna hittar man följande;
Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt.
Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Samma intetsägande svar har avgivits av styrelsen tidigare. Det tillförde inget då, och inget nu heller.

Styrelsen säger här att det skulle "äventyra föreningens firma" om medlemmarna får reda på arbetsordningen inom HSB Malmös styrelse. Kan något bli mer befängt?

Att sedan till var och varannan motion upprepa att det är styrelse och verkställande ledning som ytterst avgör vad som "kan och ska" publiceras, vad har det med saken att göra?

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och att HSB Malmös styrelse ska svara på frågor som ställs till dem.

MOTION #26

Suppleant i styrelsen ska finnas
Definition av styrelsesuppleantens arbetsuppgifter
Regelverk/riktlinjer för arvode till styrelsesuppleant

Bakgrund:

Omotiverad formulering i koden för föreningsstyrning
I HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/hsb-kod-foer-foereningsstyrning.htm) står följande;
"§ 3.2.2 Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter ska inte utses".

Mer makt till färre?
"Suppleanter ska inte utses"?

Om ingen suppleant finns blir därmed resultatet;
 1. Mindre insyn & ökad maktkoncentration
  Med en suppleant i styrelsen så finns det en extra säkerhet för medlemmarna. Suppleanten är med på styrelsemötena och får på det sättet en form av kontrollfunktion eftersom suppleanten, som suppleant, inte har något ansvar för de beslut som tas och därför inte har något att oroa sig för om det gått fel till i styrelsen.
  I en styrelse finns alltid risken att alla håller ihop om det begåtts något misstag, eller värre, vilket gör att det kan vara svårt att t.ex. genomföra en utredning och få fram vad som verkligen hänt om det skulle behövas.

  En suppleant gör att styrelsen får lite extra press på sig att göra rätt, när de vet att styrelsens arbete inte är till nästan 100 % insynsskyddat.
  Bara detta är ett oerhört starkt skäl för att behålla suppleanten.

 2. Svårare att få in nya ledamöter som passar
  Suppleanttiden kan ses som en form av provanställning. Så som valberedningsarbetet skötts tidigare år har det valts in personer till styrelsen utan att fullmäktige egentligen haft den minsta aning om ehuruvida den föreslagna medlemmen kvalificerat sig för uppgiften. Man har bara mer eller mindre blint förlitat sig till valberedningen. Men även om valberedningsarbetet kommer att skötas lite mer professionellt i framtiden (vilket vi för övrigt aldrig kommer att veta något om i förväg) så blir det fortfarande svårt att utröna om det är rätt man/kvinna på rätt plats. Det är svårt att veta för fullmäktige och för styrelsens ledamöter, men även för den nominerade själv.

  Att sitta i en regionstyrelse som HSB Malmö är långt ifrån samma sak som att sitta i en brf-styrelse. Det ställs helt andra krav jämfört med i en brf-styrelse (även jämfört med en stor brf). Kanske särskilt om personen ifråga inte suttit i en "riktig" styrelse förut, så är det mer eller mindre omöjligt för alla parter att veta hur eller om det ska fungera.

  Vad jag vet (kanske jag har fel; information om detta saknas) så finns det t.ex. ingen i dagens styrelse som suttit i en riktig styrelse innan de hamnade i HSB Malmös styrelse eller som har specifik utbildning för/erfarenhet av styrelsearbete. Så det måste vara en uppenbar risk för HSB Malmö att det blir fel om man inte (så frekvent som möjligt) kommer in i styrelsen via suppleantvägen.

  Varför då plocka bort denna extra säkerhet som suppleanten innebär?

 3. Svårare för nya ledamöter
  Det är också så att man mycket väl kan passa i styrelsen, men man behöver en "inkörningsperiod". Helt enkelt en upplärningsperiod. Tar man in en ny medlem i styrelsen så är risken stor att denna inte är särskilt produktiv under sitt första år, och föreningen tappar tid och kraft som kan vara förödande för verksamheten.

  Föreningen riskerar att betala dyrt för en ledamot som presterar väldigt lite (eller inget). Kanske inte bara i arvode utan även för denna ledamots misstag, som kan bli mycket kostsamt.

  Vågar fullmäktige verkligen ta denna risk?

  Dålig ledamot byts ej ut!
  Vi kan se från den senaste årens incidenter inom HSB Malmö att det med dagens system i princip inte finns något som gör att en ledamot som missköter sina uppgifter byts ut via en tillsatt extrastämma. Precis som det normalt fungerar i brf-styrelser.
  Detta faktum gör att det blir extra riskfyllt att ersätta en suppleant med ännu en ledamot.
Fråga till styrelsen:
Vad anser styrelsen om mina argument här ovan?

HSB Malmös stadgegrupp går på HSB Riksförbunds linje
Stadgegruppen förordade samma sak som HSB Riksförbund, dvs att suppleanten ska plockas bort.

Tyvärr gjorde stadgegruppen precis som HSB Riksförbund och gav ingen motivering till varför supppleant till just styrelsen inte ska finnas.

Minst 7 styrelseledamöter
Stadgegruppen har förändrat stadgarna till att det ska finnas minst sju i stället för minst fem ledamöter. Men det är inget argument. Sju ledamöter är också vad som valts tidigare. Stämman måste därför, om suppleanten plockas bort, välja minst 8 ledamöter i stället för 7.

Jag är inte så säker på att det är så lyckat, och jag tror att stadgegruppen inte tänkt igenom denna fråga riktigt. För det är först när man går in på djupet i denna frågeställning som man inser konsekvenserna.

Det finns absolut ingenting som säger att stadgegruppens förslag skulle medföra några förbättringar. Det går till och med emot HSB Riksförbunds märkliga skäl för att plocka bort suppleanten (HSB Riksförbund förordar färre ledamöter än idag)!


Ingen förklaring från HSB Riksförbund och de som lagt in denna paragraf
HSB Riksförbund har inte ens bemödat sig med att närmare förklara sin inställning till att det inte ska finnas suppleanter. Är det bara; "ju färre desto lättare att fatta beslut"? För då skulle det bästa vara om vi bara hade styrelser bestående av t.ex. tre ledamöter.

Nu kan HSB Riksförbund inte motivera sitt förslag, men om vi låtsas att de kunnat detta;
Vad är det som gör att HSB Riksförbund vill plocka bort suppleanten för styrelsen men inte för de andra posterna (revisorer, valberedning, ombud till HSB Riksförbund)?

Vad är det som gör att HSB Riksförbund vill ha skilda regelverk för motsvarande situationer?

Inget som helst samband mellan HSB Riksförbunds två uttalanden!
Om någon skulle kunna förklara det som HSB Riksförbund inte lyckats förklara för sin egen formulering, dvs vad som menas med; "Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter ska inte utses." så skulle det vara väldigt intressant att höra. Jag kan inte se kopplingen mellan dessa två meningar från HSB Riksförbund.
Vad kan väga tyngre än de tre skälen för en suppleant, som jag tagit upp ovan?

Motivering saknas helt !!!
Som alla kan se så finns alltså ingen motivering till varför suppleant ej ska utses.

Varför ska förslag följas som ingen varken kan motivera eller se nyttan med?

Jag kan ensam ge minst fyra mycket starka skäl (vart och ett fullt tillräckligt i sig) till varför suppleanten ska behållas.
Men en hel organisation kan inte ge ett enda skäl till varför suppleanten ska plockas bort!


På vilket sätt uppnås enkla och effektiva arbetsformer utan suppleant?
Suppleanter deltar inte i besluten om de inte träder in som ersättare. Så det finns ingen logik överhuvudtaget i HSB Riksförbunds ytterst märkliga resonemang att enkla och effektiva arbetsformer uppnås bara för att man plockar bort suppleantfunktionen.

För HSB Malmö tycks det vara viktigare att de externa arbetstagarrepresentanterna får bestämma över medlemmarna än att medlemmarna har något att säga till om!

Hur fungerar en suppleant?
Om man för denna fråga går in på hur en suppleant kan/bör fungera och hur det fungerar med suppleanten idag, i argumenten för/emot suppleant, så kan man snurra in sig i en oändlig diskussion som inte leder till något, pga avsaknaden av regelverk och rutiner i HSB Malmö.

Kärnfrågan - En policy!
Problemet, som jag ser det, är inte att det finns en suppleant. Problemet är att ingen gjort det självklara och tagit fram en väl genomtänkt policy för suppleantens funktion (såväl som för ledamöterna). Att plocka bort suppleanten är enligt min mening fel väg att gå för att lösa ett faktiskt problem, när det är en policy som i stället borde tas fram för att uppnå "enkla och effektiva arbetsformer".

Det är som att lösa problemet med att man tappat nyckeln till sin ytterdörr genom att riva sitt hus i stället för att anlita en låssmed.

Beslut utan underlag?
Jag förstår inte hur fullmäktige kunde ta beslut i frågan om att plocka bort suppleanten. För att kunna ta ställning här så måste en förutsättning självklart vara att det finns en arbetsordning (policy) för styrelse och suppleant som fullmäktigeledamöterna är väl förtrogna med. Det finns inte och därmed måste ett beslut i denna fråga bli mer eller mindre omöjligt att ta!!!

OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN ÅTERINSÄTTS ...

STYRELSESUPPLEANTENS ARVODE

45.000 kr utan arbetsuppgifter! - Vad gör valberedningen?
Det är självfallet helt orimligt att en suppleant som tidigare arvoderats med 45.000 kronor utan att denna person har några konkreta arbetsuppgifter. Det är valberedningens uppgift att informera om detta, men som med det mesta annat av valberedningens uppgifter så har detta tyvärr inte utförts.

45.000 kr bara för att finnas
Efter att styrelsesuppleant tidigare valts till HSB Malmös styrelse så är det ingen längre som hör ett ljud från/om denna person. Det säger sig själv att det är helt orimligt att medlemmarna ska betala 45.000 kronor, eller mer, till någon bara för att denna person... finns.

Att ingen vet vad suppleanten gör är ett bevis så tydligt som något på att denna person inte presterar något för det alldeles på tok för höga arvodet som stämman tidigare godkänt till denna post.

Regelverk för om suppleant träder in i tjänst som ordinarie ledamot
HSB Malmös valberedning har tidigare inte ens tagit fram en plan för hur det ska fungera om styrelsesuppleanten träder in i tjänst som ledamot. Riktlinjer måste finnas!

UPPGIFT FöR HSB MALMöS STYRELSE FÖRE ÅRSSTÄMMAN:
Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse som allra senast 4 veckor före stämman redovisar ett komplett förslag till arbetsbeskrivning för styrelsesuppleanten, för beslutsunderlag till stämman, innan beslut om styrelsesuppleant fastställs.


* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Suppleant till styrelsen ska finnas, precis som det finns till andra förtroendevalda.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i stadgarna för HSB Malmö.
  Förslag till regelverk för styrelsesuppleanten, som stämman beslutar om, tas fram.

Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman beslutar om förekomsten av suppleant i samband med beslut om föreningens stadgar.
Suppleant till styrelsen ska, precis som ledamot i styrelsen, följa lagar, stadgar, arbetsordningen m.fl. styrdokument.
Styrelsen fördelar inom sig det arvode som stämman beslutat om.


Min kommentar till styrelsens svar:
Notera hur styrelsen undviker att i sak argumentera mot något i motionerna.
Notera också hur styrelsen undviker att svara på de till styrelsen ställda frågorna i motionen.

"Suppleant till styrelsen ska, precis som ledamot i styrelsen, följa lagar, stadgar, arbetsordningen m.fl. styrdokument"
Vad har detta meningslösa påstående med motionen att göra?
Det finns t.ex. inte ens "arbetsordning" eller något annat "styrdokument" för suppleanten!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
70. Underlag för beslut om suppleant till styrelsen ska plockas bort,
Definition av arbetsuppgifter för styrelsesuppleant,
Arvode till styrelsesuppleant baseras på arbetsbeskrivning.
HSB Malmö antog under 2008 nya stadgar samt beslutade att följa koden.
Av detta framgår att föreningens styrelse inte ska ha någon suppleant.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 (med felskrivning)

HSB Malmös har i och med nya stadgar bestämt sig för att inte ha suppleanter i styrelsen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Svaret från HSB Malmös styrelse saknar helt relevans för yrkandet till denna motion om att suppleant ska finnas till HSB Malmös styrelse.

Retoriken från HSB Malmös styrelse blir bara löjlig. Att det står i stadgarna att suppleanter inte ska finnas (vilket tyvärr var ett synnerligen ogenomtänkt och helt omotiverat beslut) är inget som hindrar att detta fel rättas upp med nya stadgar.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas.
MOTION #27

HSB Malmös styrelse ska inte ta över avhoppad ledamots arvode

I september 2010 hoppade en ledamot av HSB Malmös styrelse.
Trots styrelsens lagstadgade skyldighet att omedelbart kalla till extrastämma för att tillsätta ny ledamot i fyllnadsval så valde styrelsen att bryta mot lagen och inte göra detta. Någon motivering till varför HSB Malmös styrelse ansåg sig kunna bryta direkt mot lagen på detta sätt gavs inte.

HSB Malmös styrelse har till medlemmarna aldrig redovisat hur arvoden fördelas vid avhopp/utbyte av ledamot.

Tyvärr valde arvodesutskottet att inte beakta vad som ska hända i detta läge.
På årsstämman 2010 tillsattes en "arvodesberedning", ännu en gång;
Fråga om tillsättande av utskott
*CENSUR* föreslår att en arvodesberedning fortsätter sitt arbete i enlighet med den föredragning som arvodesutskottet presenterat.
Stämman beslutar, i enlighet med yrkandet, att en arvodesberedning ska tillsättas med uppgift att hantera arvodesfrågor samt att valberedningen ska föreslå ledamöter till arvodesberedningen. Beslutet ska omprövas på nästa stämma.
Kommer denna arvodesberedning på tre personer att komma med något förslag avseende detta?

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska inte fördela avhoppad ledamots arvode mellan varandra eller på något sätt överta förmåner tillhörande ledamot (eller suppleant, i förekommande fall) som inte ersätts.

 2. HSB Malmös styrelse ska särskilt inte fördela det arvode mellan varandra som skulle tilldelats Mimmi, från hennes avhopp till fyllnadsval, där styrelsen brutit mot lagen genom att inte ersätta ledamoten.

 3. HSB Malmös styrelse ska redovisa policy för vad som händer med arvode/förmåner efter att ledamot hoppat av.

  Policy avseende detta tas fram även för valberedning och revisorer.

  Arvodesfördelningen ska dessutom särskilt redovisas i årsredovisning efter förändring av antalet förtroendevalda under verksamhetsåret.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Hur arvoden fördelar sig på styrelsen ledamöter framgår av årsredovisningen och det föreligger även ett arvodesreglemente.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens svar på denna motion är bara så dumt att man häpnar. Att det finns en övergripande beskrivning över hur arvodena fördelas i årsredovisningen saknar naturligtvis relevans för motionens yrkanden. Att det "föreligger" ett arvodesreglemente är också helt irrelevant eftersom detta obegripliga arvodesreglemente inte berör det problem som denna motion tar upp, dvs att HSB Malmös styrelse vill roffa åt sig arvodet från den ledamot som hoppar av. Vilket naturligtvis i sin tur minskar intresset för ledamöterna att kalla till fyllnadsval så att organisationen får en fulltalig styrelse enligt stämmans beslut.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.

MOTION #28

HSB Malmös involvering i HSB-föreningarna

Medlemskoordinator Bengt Skånhamre på HSB Malmö sitter i följande 18 styrelser/brf-styrelser (2010);

-HSB Mäklarna i Malmö AB, Malmö
Org.nummer: 556640-6178
Verksamhet: Fastighetsförmedling

-Ögonlockets Fastighetsförvaltning Ekonomisk förening, Malmö
Org.nummer: 769612-1057
Verksamhet: Fastighetsförvaltning på uppdrag

-HSB Bostadsrättsförening Akvamarinen på Limhamn, Malmö
Org.nummer: 769619-5713 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsförening Beritta Gurris i Malmö, Malmö
Org.nummer: 716407-0000 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsförening Draken i Malmö, Malmö
Org.nummer: 769617-2134 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsförening Eriksdal i Malmö, Malmö
Org.nummer: 746000-5874 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB bostadsrättsförening Farinet i Vellinge, Malmö
Org.nummer: 769617-4742 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsförening Hilda i Malmö, Malmö
Org.nummer: 746001-0163 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsförening Jämlikheten i Malmö, Malmö
Org.nummer: 746000-5924 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsförening Kanslern i Malmö, Malmö
Org.nummer: 746000-6054 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

HSB Bostadsrättsförening Kronotorp i Malmö, Malmö
Org.nummer: 746000-5015 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB:s Bostadsrättsförening Munkhättan i Malmö, Malmö
Org.nummer: 746000-6039 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsförening Pukan i Malmö, Malmö
Org.nummer: 746000-5908 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsförening Pärlan i Vellinge, Malmö
Org.nummer: 769617-4759 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsförening Sockerpärlan i Vellinge, Malmö
Org.nummer: 769617-3967 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsföreningen Vattenbrynet i Klagshamn, Malmö
Org.nummer: 769617-6234 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsföreningen Vänern i Arlöv, Arlöv
Org.nummer: 746000-4810 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

-HSB Bostadsrättsförening Västkusten i Malmö, Malmö
Org.nummer: 746000-5106 Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar

Dessutom sitter Bengt Skånhamre som mötesordförande i ett antal brf:ar och är delaktig i de flesta brf:ar där det finns medlemmar med åsikter och där HSB Malmö vill vara med och stävja medlemmarnas inflytande.
Hur många styrelser kan en person sitta i som HSB-ledamot och samtidigt sköta ett heltidsjobb, och prestera något av värde? Experter säger runt fem styrelser!

Ska HSB Malmö ha detta stora inflytande i föreningarna genom en tjänsteman på HSB Malmö?

När man ser listan ovan så är det kanske inte så svårt att förstå att HSB Malmö och dess styrelse inte vill vara öppna med vilka HSB-ledamöter som sitter i vilka brf:ar.

Den som är ansvarig för HSB-ledamöterna är Bengt Skånhamre och nu tycks det som att han sett till att få in sig själv som HSB-ledamot i så många som 16 brf-styrelser. Det måste vara en omfattande brist på HSB-ledamöter!

Jag förstår att det kan kännas trevligt att tjäna extra 13.000 kr/månad och uppåt ovanpå en redan väldigt hög lön, men är det tjänstemännens bästa eller föreningarnas bästa som HSB Malmö ska arbeta utifrån?

HSB Malmö kommer att svara på denna motion att fullmäktige inte har att göra med hur många styrelser HSB-anställda sitter i, men självklart är det fullmäktiges ansvar att se till att styra ledningen i HSB Malmö så att den fungerar så bra som möjligt. När styrelsen inte klarar av att driva HSB Malmö i rätt riktning måste fullmäktige visa vägen, för medlemmarnas skull. Det är helt enkelt fullmäktiges skyldighet att ge styrelsen ägardirektiv.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös makt i bostadsrättsföreningarna ska minskas genom att en anställd på HSB Malmö (exkl VD, som inte får sitta i någon) får sitta i maximalt 3 brf-styrelser samtidigt.

 2. HSB-anställda (exkl. VD) får sitta i max tre styrelser (HSB-bolag) utöver brf-styrelser.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Det ankommer inte på styrelse och fullmäktige att i detalj styra den operativa verksamheten.
Till vissa tjänster hör också ett uppdrag att delta i t ex byggande styrelser som att sitta i styrelser på uppdrag av HSB Malmö.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelseledamöter uttalar sig som om de aldrig suttit i en styrelse och är helt okunniga om hur en medlemsorganisation ska och bör fungera. Självklart ingår det i styrelsens uppdrag att se till så att HSB-ledamoten är till nytta för brf:en och inte bara för HSB.
Och när styrelsen inte sköter sitt uppdrag är det naturligtvis upp till fullmäktige att se till så att styrelsen arbetar för medlemmarna och inte bara för sig själva. Det är inte att "detaljstyra". Det är att värna om medlemmarna!

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #29

HSB-tjänsteman ej som HSB-ledamot

År 2010 skrev annan medlem följande motion;
Bakgrund :
Blanka Kruljac skriver i ett inlägg när det gäller eventuell jävsituation vid tillsättning av HSB ledamot;
"För att anses vara jävig skall HSB ledamoten anses ha väsentligt intresse i HSB Malmö. Jäv föreligger när HSB ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö att ledmotens lojalitet mot HSB Malmö medför att detta inresse kan strida mot bostadsrättsföreningens intresse. VD och styrelseledamöter i HSB Malmö får anses vara så starkt kopplade till HSB Malmö att jäv generellt föreligger".

Motivering :
Man har anledning att befara att ovanstående risker för att hamna i jävsituation även omfattar tjänstemän på HSB och därför bör dessa inte komma ifråga för förtroendeuppdrag som ledamot utsedda av HSB Malmö i våra bostadsrättsföreningar.

I ett beslutsunderlag till styrelsen i HSB Malmö gällande medlem som anmält sitt intresse som HSB ledamot så skriver Boel Lagerwall under rubriken "Behörighetskriterier" följande;
-För att komma ifråga för utnämningen till ledamot i HSB Malmö skall den nya ledamoten bedömas utifrån förmågan att ta tillvara medlemmarnas bästa ur ett HSB perspektiv.

Risken för jäv är, med ovanstående som utgångspunkt, uppenbar inte minst med tanke på att det borde vara bostadsrättsföreningens medlemmars bästa som kommer i första hand. Risken för särintressen är uppenbara som tjänsteman i HSB Malmö. Det är vår uppfattning att denna fråga självklart ska omfattas av ett beslut på föreningsstämman.

Yrkar på att stämman beslutar genom ett ägardirektiv att tjänstemän inte ska utses till HSB-ledamöter.

På denna motion svarade styrelsen, med sin generella rekommendation till avslag;
En liknande motion lämnades in till stämman 2009, och stämman avslog den på styrelsens rekommendation.

Motionärerena yrkar på att stämman beslutar, genom ett ägardirektiv, att tjänstemän inte ska utses till HSB-ledamöter.

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:
För att anses som jävig ska HSB-ledamoten bedömas ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö.
Jäv föreligger när HSB-ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen.
Styrelsen beaktar detta vid tillsättandet av ledamöter.
Frågan ligger inom styrelsen ansvarsområde och eventuella jävsfrågor har styrelsens att beakta.
Svar : Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Jag tyckte ovanstående motion var mycket vettig, speciellt med tanke på min föregående motion här (där Bengt Skånhamre sitter i 16 brf:ar), men styrelsens svar var helt obegripligt.
 • Att styrelsen i sitt svar framhäver att liknande motion lämnats in föregående år är irrelevant.
  Det tillför inget och det är dåligt av styrelsen att besvara motioner på detta sätt.
 • Sedan skriver HSB Malmös styrelse att för att jäv ska anses kunna föreligga måste HSB-ledamoten bedömas ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö.
  Ja, och vem mer än en anställd på HSB Malmö har detta?
 • Därefter upprepar HSB Malmö vad Blanka Kruljac säger och skriver att att jäv föreligger när HSB-ledamotens lojalitet kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen.
  Ja, det är väl helt givet att en anställd på HSB Malmö i normalfallet har en avsevärt högre lojalitet till sin arbetsgivare än till bostadsrättsföreningen!
 • Därefter skriver styrelsen att styrelsen beaktar detta när de utser HSB-ledamot.
  Men det gör styrelsen bevisligen inte. Styrelsen låter t.o.m. styrelseledamot i HSB Malmö agera HSB-ledamot. Helt tvärtemot till vad Blanka Kruljac säger.
 • Avslutningsvis skriver styrelsen att frågan om HSB-ledamoten ligger inom styrelsens ansvarsområde och att styrelsen "beaktar" jävsfrågor.
  Det är mycket som ligger inom styrelsens ansvarsområde, men bara för att så är fallet innebär inte detta att fullmäktigestämman inte kan ha en åsikt om och besluta i dessa frågor.

  Och vad gäller jävfrågor kan vi alltså konstatera att styrelsen har en udda syn på detta.
* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Tjänstemän på HSB Malmö ska inte utses som HSB-ledamot.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

För att anses som jävig skall HSB-ledamoten anses ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö. Jäv föreligger när HSB-ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen.
Styrelsen beaktar detta vid tillsättandet av ledamöter.
Det är styrelsens uppfattning att denna fråga inte ska omfattas av ett beslut på föreningsstämman, utan att det ligger inom styrelsens ansvarsområde att tillsätta och entlediga HSB-ledamöter.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse har kopierat denna text i sitt svar från vad Blanka Kruljac skrivit;
I "HSB Malmö Nytt" står följande, författat av Blanka Kruljac (se HSB Malmö bryter mot lagen);
Diskussion om jäv för den av HSB Malmö utsedde ledamoten uppstår till och från i bostadsrättsföreningen när det gäller frågor om upphandling av tjänster där HSB Malmö säljer tjänster, men det kan också vara andra skiljaktigheter mellan bostadsrättsföreningen och HSB Malmö. Om och i vilka situationer en HSB-ledamot blir jävig är beroende av vilken person som HSB Malmö har utsett till ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. För att anses som jävig skall HSB-ledamoten anses ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö.

Jäv föreligger när HSB-ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö så att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö medför att detta intresse kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen. VD eller styrelseledamot i HSB Malmö får anses vara så starkt kopplade till HSB Malmö att jäv generellt sett föreligger.
Naturligtvis tycker HSB Malmös styrelse, som de här säger, att fullmäktige inte ska lägga sig i när HSB Malmö bryter mot lagar eller andra regelverk, men just därför är det särskilt viktigt att fullmäktigeledamöterna tar avstånd från HSB Malmös brott mot regelverken och kräver att HSB Malmö ska följa vad Blanka Kruljac skrivit.

Vem kan vara mer knuten till och lojal till HSB Malmö än en tjänsteman på HSB Malmö eller en styrelseledamot i HSB Malmös styrelse?

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.

MOTION #30

Inget arvode till arbetstagarrepresentanter

HSB Malmös VD tilldelar ett särskilt styrelsearvode till de redan innan extremt högavlönade arbetstagarrepresentanterna på 152.700 kr! (2009).

Varför?

Efter min motion om detta 2008 så tycks det som om arvodet till arbetstagarrepresentanterna halverats från 300.000 kr, men det är fortfarande en summa som inte kan ses som rimlig.

Arbetstagarrepresentanterna arbetar inte i medlemmarnas intresse. Tvärtom!
Varför ska medlemmarna betala dessa, utan att de ens tillför något för medlemmarna?
Den lön de uppbär torde vara mer än tillräckligt för att sitta med på styrelsemöten!

Arbetstagarrepresentanter får normalt sett i andra föreningar inget arvode, i vissa fall en mindre mötesersättning (en symbolisk summa). Varför fungerar det annorlunda i HSB Malmö?

Först får arbetstagarrepresentanterna en extremt hög lön, sedan får de 152.700 kr extra bara för att sitta med på några möten om året. Ovanpå detta placeras arbetstagarrepresentanterna även i andra HSB-bolag utan medlemmarnas vetskap!

Detta ska dessutom ses i perspektivet att enligt HSB Malmös presentation av arbetstagarrepresentanterna så tycks ingen på HSB Malmö veta vad de arbetar med (se senare motion om detta).

Vill arbetstagarrepresentanterna sitta i en styrelse i en medlemsorganisation och bestämma över medlemmarna i denna medlemsorganisation så får de göra detta utan arvode.
Det finns inget krav någonstans på att arbetstagarrepresentanter ska arvoderas.

HSB Malmö kommer naturligtvis upprepa sin devis att fullmäktige inte ska lägga sig i styrelsens arbete, men när så finns anledning - som i detta fall - är det viktigt att fullmäktige ger styrelsen ett ägardirektiv.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Inget styrelsearvode ska utgå till arbetstagarrepresentanterna för deras deltagande i styrelse (ev. kan en mindre mötesersättning vara acceptabel, om den redovisas).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!


SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

De fackliga organisationerna utser själva sina ledamöter till HSB Malmös styrelse, och det är verkställande direktörens ansvar att besluta om arvoden till dessa.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse tycks vara helt okunnig om beslutsordningen i HSB Malmö och att VD:n lyder under HSB Malmös styrelse. Styrelsens svar är helt irrelevant. Att de fackliga organisationerna utser styrelseledamöter ovanför huvudet på medlemmarna och att VD sedan beslutar att arvodera dessa styrelseledamöter har inte med motionens yrkande att göra. Det är illa nog att medlemmarna i HSB Malmö styrs av de fackliga organisationerna, men att dessutom ge dem höga arvoden för detta är oförsvarbart!

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #31

Arbetstagarrepresentanter ska inte vara ombud till HSB Riksförbund

Av okänd anledning så har någon - utan att ens fullmäktige informerats - för första gången år 2008 bestämt att arbetstagarrepresentanterna i HSB Malmös styrelse ska ha rätt att utse ombud till HSB Riksförbund.

Arbetstagarrepresentanterna arbetar inte på något sätt för medlemmarna i HSB Malmö och har inte det minsta att göra med HSB Riksförbund!

På HSB Malmös webbplats står det idag;
Arbetstagarrepresentanterna har ännu inte utsett ett ombud
precis som att det var något fullt naturligt att arbetstagarrepresentanterna ska utse ombud.

I HSB Malmös stadgar står det;
Fullmäktig till förbundsstämma
§ 38
Fullmäktig till HSB Riksförbunds förbundsstämma utses av föreningsstämman
eller - efter föreningsstämmans bemyndigande - av styrelsen.
Dvs det står inte i stadgarna att arbetstagarrepresentanterna (eller valberedning, eller någon annan tjänsteman, inkl VD) har rätt att utse ombud/ersättare. Inte ens HSB Malmös styrelse har denna rätt om inte stämman beslutar ge styrelsen denna rätt. Men beslut om detta saknas i stämmoprotokollet 2010.

HSB Malmö följer här varken stadgar eller fullmäktigestämmans beslut!

Stämman utsåg 8 ombud.
Valberedning utsåg 1 ombud i strid med stadgarna.
Styrelsen utsåg 4 ombud i efterskott
Dvs totalt 13 av 13 ombud för HSB Malmö.
Hur kan sedan arbetstagarrepresentanterna utse ännu ett ombud utöver de 13 platser som redan är tillsatta?

På HSB Malmös webbplats står det även;
styrelsen utser fyra ombud vartill ett ombud utses av arbetstagarrepresentant.
Men styrelsen har utsett sina 4 ombud till de sista tillgängliga platserna som ombud, och arbetstagarrepresentanterna kan inte utse ett 14:e ombud till de 13 platser som står till förfogande för ombud från HSB Malmö.

En arbetstagarrepresentant som utses som ombud upptar en värdefull plats av de platser som HSB Malmö har till sitt förfogande.

Varför ska arbetstagarrepresentanterna fylla ut en viktig plats i HSB Riksförbund för beslut som berör medlemmarna?

Arbetstagarrepresentanterna ska naturligtvis inte uppta en av de mycket viktiga 13 platserna som HSB Malmö har till sitt förfogande i HSB Riksförbund!

Jag kan inte finna en enda region inom HSB, utöver HSB Malmö, där ombud ersätts med arbetstagarrepresentanter. Arbetstagarrepresentanterna tycks ha exceptionellt stor makt i HSB Malmö. Betydligt mer än medlemmarna!

Vi vet alla att HSB Malmö är sällsynt tjänstemannastyrt, men tänk om de 43.000 (?) medlemmarna hade haft bara en bråkdel så mycket att säga till om i denna medlemsorganisation som de 4 arbetsstagar-representanterna... så mycket bättre allt fungerat då!

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • Arbetstagarrepresentanterna ska inte ha något ombud till HSB Riksförbund!

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!


Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Väl dolt bland styrelsens synnerligen röriga svar till motionerna hittar man följande svar;
Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö redovisar redan idag på hemsidan för styrelserna de val som är genomförda och på sida för meddelande information om vem som är valda till styrelse i HSB Malmö.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Styrelsens svar har inte den minsta koppling till yrkandet för denna motion.

HSB Malmös styrelse kan inte motivera varför HSB Malmös arbetstagarrepresentanter ska uppta en viktig plats för medlemmarna i ombud till HSB Riksförbund!

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.


MOTION #32

Förbjud inspelning av stämma

HSB Malmös styrelse hävdar att inspelning av stämmor inte är tillåtet enligt lag om inte stämman godkänt detta. Claes Caroli skriver;
Såvitt jag förstår är det inte förenligt med svensk lagstiftning att upptaga tal eller samtal från stämman och att hantera detta.
Svensk lag och juridiskt kunniga personer hävdar dock motsatsen.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska informera alla medlemmar att inspelning av stämmor ej är tillåtet.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att en policy tas fram som fullmäktige och alla övriga närvarande på stämman skriver under där de intygar att de lovar att inte spela in stämman.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och dessa publicera på hemsidan.
Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till liksom att det ska omfattas av beslut på stämman.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Med undantag av det som här är understruket är styrelsens svar identiskt med det till motion #33.
Svaret här från HSB Malmös styrelse är kopierat från tidigare år till helt andra yrkanden som inte har med denna motion att göra, och inget av de två yrkandena bemöts i styrelsens svar.

HSB Malmös styrelse vill inte bemöta yrkande #1 överhuvudtaget, dvs att HSB Malmös styrelse ska informera fullmäktige om att inget juridiskt hinder finns för inspelning av stämmor.

HSB Malmös styrelse vill inte bemöta yrkande #2 överhuvudtaget, dvs att HSB Malmös styrelse tar fram en policy för fullmäktige att inte spela in stämmorna.

Styrelsen skriver;"Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till".
Styrelsen ställer sig alltså positiv till att spela in stämmorna, men vill inte att någon annan än styrelsen ska kunna kontrollera vilka beslut som egentligen tagits!
Styrelsen vill alltså att det inte ska finnas någon medlemskontroll!

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #33

Inspelning av stämma måste godkännas

HSB Malmös styrelse hävdar att stämman måste lämna sitt godkännande om inspelning av stämma ska vara tillåtet enligt lag. Claes Caroli skriver;
Såvitt jag förstår är det inte förenligt med svensk lagstiftning att upptaga tal eller samtal från stämman och att hantera detta.
HSB Malmös styrelse kan dock inte peka på något regelverk som stödjer detta personliga tyckande.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Om inspelning av HSB Malmös stämma ska göras av någon deltagare måste stämman lämna sitt godkännande till detta.

  Dvs HSB Malmö får inte göra som HSB Malmö gjorde på årsstämman 2008, där de spelade in stämman (och informerade i efterskott om detta).

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan.
Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Med undantag av det som här är understruket är styrelsens svar identiskt med det till motion #32.
Svaret här från HSB Malmös styrelse är kopierat från tidigare år till helt andra yrkanden som inte har med denna motion att göra.

HSB Malmös styrelse vill inte bemöta yrkandet till denna motion överhuvudtaget; "Om inspelning av HSB Malmös stämma ska göras av någon deltagare måste stämman lämna sitt godkännande till detta. Dvs HSB Malmö får inte göra som HSB Malmö gjorde på årsstämman 2008, där de spelade in stämman (och informerade i efterskott om detta)".

Styrelsen skriver; "Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till".
Styrelsen ställer sig alltså positiv till att spela in stämmorna, men vill inte att någon annan än styrelsen ska kunna kontrollera vilka beslut som egentligen tagits!
Styrelsen vill alltså att det inte ska finnas någon medlemskontroll!

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #34

Stämmor läggs ut på nätet som ljud alternativt video med ljud

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alternativ 1
  Stämmor läggs ut i ljudform, dvs hela stämman spelas in, och sedan läggs inspelningen ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman, eller

  Alternativ 2
  Stämmor läggs ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman som
  - video med ljud, alternativt
  - streamad video med ljud
  (webb-TV, på samma sätt som att man kan se och höra det som sägs i t.ex. riksdagen),
  åtkomlig för alla.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!


SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Väl dolt bland styrelsens synnerligen röriga svar till motionerna finner man följande;
Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan.
Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Samma meningslösa svar har avgivits av styrelsen tidigare, och styrelsen har bara kopierat in detta irrelevanta svar igen. Det tillförde inget då och det har inte mer relevans idag.

Det är uppenbart att HSB Malmös styrelse är en stark motståndare till medlemskontroll där inspelning från stämman läggs ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman (som enbart ljud eller ljud & video). I sådant fall skulle fel i stämmoprotokoll inte kunna förekomma och HSB Malmö fråntas möjligheten att formulera protokollen för sitt eget personliga bästa.
Styrelsen vill kunna spela in stämmor, men det ska bara vara HSB Malmö som ska få tillgång till detta av HSB "säkerhetsklassade" material, och någon medlemskontroll får inte förekomma.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #35

HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart efter varje årsstämma och extrastämma i textform lägga ut information som inledningstal och föredrag från stämman på nätet;

  Alla förberedda tal som hålls av HSB Malmö (inkl styrelse) och övriga inbjudna ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, i textform, i sin helhet, och i oredigerad form.
  Detta inkluderar vad HSB Malmö säger under punkterna;
  - Styrelsens årsredovisning
  - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning i koncernen
  - Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
  Dvs alla i förväg nedskrivna tal och yttringar från HSB Malmö och övriga deltagare.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
86. HSBs tal på stämman läggs ut på webben, Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video, Stämmor läggs ut på nätet som ljud eller video med ljud

Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.

Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan. Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Min kommentar till styrelsens svar:
Att det skulle finnas en medlemskontroll där medlemmarna kan kontrollera att styrelsen/protokollföraren/justerarna gjort rätt motsätter sig, som synes, HSB Malmös styrelse.

Frågor till styrelsen:
Vad tycker styrelsen det skulle vara för mening med att spela in stämman "audiovisuellt" om det inte skulle vara ett verktyg just som kontroll för att se till så att besluten blir rätt och protokollen överensstämmer med de beslut som tas på stämman?

Varför tycker styrelsen att det inte ska finnas en medlemskontroll här?


Styrelsen skriver; "Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten ställer styrelsen sig tveksam till".
Är inte fördelarna uppenbara? Kanske protokollen då skulle bli lite mer i enlighet med de beslut som rent faktiskt tagits av fullmäktige?

Varför ställer sig styrelsen tveksam till en publicering av den audiovisuella inspelningen av stämman?

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Väl dolt bland styrelsens maximalt röriga svar på motionerna finner man följande svar;
Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan.
Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens kommentar om att "liknande motionsinnehåll" tidigare behandlats saknar helt relevans och är dessutom inte sant.

Samma meningslösa svar har avgivits av styrelsen tidigare, och styrelsen har bara kopierat in detta irrelevanta svar igen. Det tillförde inget då och det har inte mer relevans idag.

Det är uppenbart att HSB Malmös styrelse är en stark motståndare till information, insyn, öppenhet och medlemskontroll där information som inledningstal och föredrag från stämman läggs ut på HSB Malmös webbplats.

Styrelsen vill kunna spela in stämmor, men det ska bara vara HSB Malmö som ska få tillgång till detta av HSB "säkerhetsklassade" material, och någon medlemskontroll får inte förekomma.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.

MOTION #36

Ta bort HSB:s påtvingande av revisor i normalstadgar

I HSB:s normalstadgar för bostadsrättsföreningarna står det;
"Revisorer väljs av ordinarie föreningsstämma
för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits,
dock skall en revisor alltid utses av HSB Riksförbund
".

Vi kan konstatera idag att de revisorer som utses av HSB sällan tillför något.
Brf:arna påtvingas alltså en revisor där denna revisor upptar en värdefull plats som hade kunnat utnyttjas av någon som verkligen utfört en revidering värd namnet.

Är det rimligt att brf:arna betalar för en revisor som inte gör annat än att skriva under med sitt namn, och i bästa fall hastigt ögnar igenom redovisningen utan att en enda gång kontrollera med underliggande dokument (vilket jag har bevis för)?

Frågor till HSB Malmös styrelse:
 1. Har HSB Malmö eller HSB Riksförbund något att invända mot att en brf beslutar att ta bort detta tvång i sina stadgar att HSB Riksförbund ska utse revisor i brf:en?
  I så fall varför?

 2. Hur kommer HSB att agera om en brf beslutar via brf-stämman att ta bort texten "dock skall en revisor alltid utses av HSB Riksförbund" från sina stadgar?
Hjälp med en av HSB utsedd revisor ska vara en möjlighet för brf:arna, men inget tvång!

Dvs, om en brf skulle vilja ha en kvalificerad revisor i stället för den som HSB Riksförbund utsett så ska brf:en ha denna möjlighet utan att behöva betala extra för den av HSB utsedda revisorn.

Notera här att HSB Malmös styrelse kommer att, som alltid, slingra sig undan att besvara de två frågorna i denna motion, men det är två mycket viktiga frågor för fullmäktige och samtliga styrelser så det är viktigt att fullmäktige på stämman ställer styrelsen mot väggen och avkräver svar på de frågor styrelsen försökt undvika att besvara.

HSB Malmös styrelse kommer att på denna motion svara något irrelevant i stil med att brf:en alltid har möjlighet att göra egna val av revisorer utöver den som utsetts av HSB. Kanske HSB Malmös styrelse t.o.m. kommer att lägga till att brf:en kan välja bort viss revisor om de inte anser sig nöjd med denna - trots att det bevisligen alls inte finns något stöd i stadgarna för detta! (och därför kan bortses från). Men det är naturligtvis inte alls vad denna motion handlar om! Det handlar i stället om att ta bort tvång och öka engagemanget samt att de brf:ar som har bättre alternativ inte ska tvingas att betala för något som brf:en inte anser tillför något. Dvs de brf:ar som vill behålla den HSB-utsedde revisorn får naturligtvis göra detta även i fortsättningen, men det är valfrihet som ska gälla, och därför hör detta tvång i stadgarna inte hemma i ett modernt samhälle. HSB ska inte kunna ställa sig över brf:en och tvinga brf:en att ha en stadgeparagraf som i sin tur tvingar tvingar brf:en att betala för en tjänst de inte anser sig behöva eller vill ha.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska verka för att ta bort texten i normalstadgarna där brf:en påtvingas en revisor av HSB utan att brf:en ens får reda på vad som ingår i denna revisors uppdrag enligt HSBs uppdragsavtal med revisorn.

  Alternativt ändra texten i normalstadgarna till att
  a) detta val av extern revisor ska ske i samarbete med brf:en och att
  b) stämman i brf:en har möjlighet att bestämma om stämman ska godkänna den av HSB utsedda externa revisorn.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Revisorerna väljs av stämman om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera revisorer ska utses på annat sätt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse berättar vad vi alla vet. Men vad har en grundkurs för dem som aldrig suttit i en styrelse, eller har den minsta kunskap om hur en förening fungerar, med denna motion att göra?

Motionen handlar om att brf:arna inte ska påtvingas en revisor av HSB som är i beroendeställning till HSB, utan varje brf ska vara helt fri att anlita vilken revisor de vill.
Sedan kan HSB naturligtvis alltid föreslå revisor, men brf:en ska vara autonom och själv kunna bestämma sin verksamhet och vad man vill betala för och vilken kvalitet man vill ha.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #37 - Uppdragsavtal för revisorer

HSB Malmö ska offentliggöra avtal som tecknats med revisorer!
Redovisning av revisors uppdrag
Uppdragsbeskrivning för av HSB tillsatt revisor i brf:arna

Som det fungerar idag är brf-styrelserna såväl som övriga medlemmar oinformerade om hur uppdragsavtalet ser ut med den revisor HSB utsett åt bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningen har heller ingen möjlighet att påverka detta avtal.

Det finns inte en enda brf-styrelse som vet vad den HSB-utsedda revisorn granskar, hur eller när.
Och föreningens högsta beslutande organ - föreningsstämman - saknar alla möjligheter att utöva kontroll av den HSB-utsedda revisorn, eller kunna påverka dennes arbete. Det finns i normalfallet inte ens en kontaktväg till den HSB-utsedda revisorn!

Notera att ibland så debiterar den HSB-utsedde revisorn brf:en för "extratjänster". T.o.m. i efterskott, utan att ha informerat om detta. Eftersom brf-styrelserna inte har en aning om vad som ingår i uppdraget för den HSB-utsedde revisorn så kan denna revisor debitera för precis vad som helst, utan att brf:en har någon möjlighet att kontrollera revisorns rätt till debitering.

HSB Malmö måste avslöja vilka avtal HSB tecknat med de revisorer som anlitas av HSB för att revidera HSB Malmös brf:ar. Trots allt betalar brf:arna för detta och ska de då inte ha rätt att få veta vad de betalar för?

Medlemskontroll
Brf-styrelse och medlemmar måste veta vilka krav de ska kunna ställa på revisorn!

Det är också viktigt att brf:arna görs delaktiga i hur det ska fungera med den HSB-utsedda revisorn. Dvs brf:arna måste i samarbete med HSB Malmö ta fram en optimal uppdragsbeskrivning för den HSB-utsedda revisorn, så som brf:arna vill att det ska fungera.

HSB Malmös styrelse kommer naturligtvis, som alltid annars, försöka avstyra att brf:arna får information om vad de betalar för, men just därför är det särskilt viktigt att fullmäktige tydligt visar att de inte accepterar detta maktövergrepp från HSB Malmö. Föreningarna och medlemmarna har rätt att få veta vad de betalar för.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Redovisning av specifikation för uppdrag för revisor som tillsätts av HSB i brf:arna

  HSB Malmös styrelse ska öppet redovisa för alla medlemmar (via bl.a. HSB Malmös webbplats) exakt hur uppdraget ser ut idag för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna. Dvs en tydlig uppdragsbeskrivning i sin helhet.

 2. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av HSB i brf:arna

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för den revisor som tillsätts i brf:arna av HSB, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats).
  Det tas också upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
46. Redovisning av revisors (bostadsrättsförening och HSB Malmö) uppdrag, uppdragsbeskrivning för av HSB tillsatt revisor i bostadsrättsföreningarna

Det är inte till HSB Malmö som revisorer i bostadsrättsföreningar rapporterar, utan de rapporterar till bostadsrättsföreningarnas stämmor.

En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.

Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.

Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet för lekmannarevisorer finns inte.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Min kommentar till styrelsens svar:
Vad mer har styrelsen att säga som jag (och förhoppningsvis de flesta fullmäktigeledamöter) definitivt kan minst lika mycket om som HSB Malmös styrelse?

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 - STYRELSEN KOPIERAT SVAR

Det är inte till HSB Malmö som revisorer i bostadsrättsföreningar rapporterar,
utan de rapporterar till bostadsrättsföreningarnas stämmor.
En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet för lekmannarevisorer finns inte.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse upprepar exakt - och endast - det som jag redan skrivit i min motion.
Styrelsens kopierade svar tillförde absolut ingenting 2008, ej heller 2009 och precis lika lite 2011.

HSB Malmös styrelse har under dessa tre år inte med ett ord bemött yrkandena;
"HSB Malmös styrelse ska öppet redovisa för alla medlemmar hur uppdraget ser ut idag för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna. Dvs en tydlig uppdragsbeskrivning i sin helhet.".

Inte nog med att HSB Malmös styrelse kopierar samma intetsägande svar från år till år, och dessutom upprepar exakt vad jag redan skrivit i motionen, HSB Malmös styrelse upprepar även svaret exakt i motion #38.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #38

HSB Malmö ska informera om uppdrag för HSB Malmös revisor

På HSB Malmös årsstämmor väljs varje år två lekmannarevisorer (och endast en revisorsuppleant), utan att veta vilka skyldigheter (eller rättigheter) dessa har eller vad deras uppgifter är.

Om man tittar t.ex. på HSB Malmös delårsredovisning 2010 kan man notera att ingen av lekmannarevisorerna varit delaktiga i denna. Varför har dessa exkluderats från denna del av sitt uppdrag?
Är det för att lekmannarevisorerna inte ville vara delaktiga i denna del av revisionen? Ingår inte detta i revisorernas arvode? Lekmannarevisorerna kan göra precis hur de vill så länge det inte finns en enda fullmäktig/ledamot som vet vad som ingår i lekmannarevisorns uppdrag.

Det saknas också helt policy för lekmannarevisorerna, vilket naturligtvis också komplicerar och reducerar möjlighet till kontroll.

Vi kan nu t.ex. notera att de i HSB Malmös årsredovisning redovisade uppgifterna om antalet medlemmar, insats/deposition och medlemsavgift inte stämmer med verkligheten. Inte ens så här grundläggande uppgifter har varken huvudrevisor eller lekmannarevisorer brytt sig om att kontrollera under 2000-talet!
Ska det fungera så här illa?

En policy måste tas fram för revisor/lekmannarevisorerna i HSB Malmö!

Bilaga: Till denna motion bifogas en bilaga i form av inspelning från årsstämman 2010, som samtliga fullmäktige ska erhålla en kopia av, och som bekräftar att Claes Caroli framförde det ej protokollförda yrkandet exakt enligt ovan.

HSB Malmös styrelse kommer här naturligtvis att försöka styra fullmäktige till att det inte ska klargöras hur huvudrevisor eller lekmannarevisorerna ska sköta sitt uppdrag. Detta eftersom såväl styrelse som lekmannarevisorer då kan göra precis hur de vill. Lekmannarevisorerna behöver inte ens kontrollera någonting alls. Och HSB Malmös styrelse eftersträvar varken medlemskontroll eller ett demokratiskt förfarande, utan styrelsen önskar givetvis, i egenintresse, minsta möjliga kontroll.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ansvarar för att uppdragsavtalet med den revisor som reviderar HSB Malmö omedelbart informeras om till medlemmarna / läggs ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Policy tas fram för lekmannarevisorerna.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 - STYRELSEN KOPIERAT SVAR

Det är inte till HSB Malmö som revisorer i bostadsrättsföreningar rapporterar,
utan de rapporterar till bostadsrättsföreningarnas stämmor.
En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet för lekmannarevisorer finns inte.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse upprepar exakt - och endast - det som jag redan skrivit i motion #37.
Styrelsens kopierade svar tillförde absolut ingenting 2008, ej heller 2009 och precis lika lite 2011.

HSB Malmös styrelse har under dessa tre år inte med ett ord bemött yrkandena;
"HSB Malmös styrelse ansvarar för att uppdragsavtalet med den revisor som reviderar HSB Malmö omedelbart informeras om till medlemmarna / läggs ut på HSB Malmös webbplats" och "Policy tas fram för lekmannarevisorerna".

Inte nog med att HSB Malmös styrelse kopierar samma intetsägande svar från år till år, och dessutom upprepar exakt vad jag redan skrivit i motionen, HSB Malmös styrelse upprepar även svaret exakt i motion #37.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.

MOTION #39

HSB Malmös styrelse & tjänstemän ska inte överta stämmans beslutsrätt !!!
Fel i stämmoprotokoll

HSB Malmös styrelse ställde sig över föreningens högsta beslutande organ på årsstämman 2010 (även 2009) och bestämde att stämman inte får bestämma grundtalet.

§16 i HSB Malmös stadgar:
Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt.
1) Varje bostadsrättsförening som är medlern i föreningen ska på sin ordinarie stämma välja en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen.

2) Bospargruppen ska välja en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar.
Val ska årligen ske på möte i januari månad för tiden intill dess nya fullmäktige och suppleanter för nästkommande år blivit valda.

Grundtal för val av fullmäktige enligt a) och b) ska faställas av föreningsstämman.

Grundtal ska sättas så att antalet fullmäktige blir högst 400 samt att högst hälften av antalet fullmäktige ska utses av bospargruppen.

Medlemsantalet i varje bostadsrättsförening och bospargruppen bestäms per den 31 december året före valet av fullmäktige.

I HSB Malmös stämmoprotokoll för 2010 står det;
Stämmans ordförande informerar om att frågan om fastställande av grundtal enligt § 16 i stadgarna inte tagits upp på dagordningen därför att förändringarna i medlemsantalet är litet (+479).
Det innebär att det vid förra årets ordinarie stämma fastställda grundtalet alltjämt ska gälla.
I vanlig ordning stämmer naturligtvis inte protokollet här, eftersom det är skrivet till HSB Malmös fördel.

På stämman sades något annat än vad stämmoprotokollet försöker ge sken av!
Så här sa stämmoordförande Matz Svensson, ordagrant;
Då ska jag också informera stämman om frågan om fastställande av grundtal enligt paragraf 16 i föreningens stadgar, så i likhet med i fjor så har det inte tagits upp på dagordningen därför att förändringen i medlemsantalet är väldigt litet. Det är plus 479 och det innebär att det förra året fastställda grundtalet 300 alltjämt ska gälla. Så vet vi det.
Stämmoordföranden säger här att HSB Malmös styrelse inte bara utelämnade det stadgeenliga beslutet om grundtalet år 2010, utan detta gjordes även år 2009.
Men ändå hävdar stämmoordföranden att grundtalet, i det ej tagna beslutet 2009, skulle ha bestämts till 300.
Detta alltså utan att frågan ens togs upp på dagordningen och inget beslut togs 2009.

Vad jag kan se hoppade HSB Malmö helt över detta stadgeenliga beslut i dagordningen även år 2009, och då t.o.m. utan att ens försöka ursäkta sig för detta fel.
Ändå skriver protokollförare Bengt Skånhamre att beslut om grundtal tagits på årsstämman 2009. Dessutom utan att vilja uppge det av stämmoordföranden angivna grundtalet.

Vad grundtalet ligger på är det ingen som vet eftersom detta ej beslutas om eller protokollförs.

Har HSB Malmö inte några revisorer?
HSB Malmö fråntar stämman dess stadgade rätt att besluta i frågan och bara informerar stämman om vad HSB Malmö beslutat. Men stadgarna måste följas, och när det nu står i stadgarna att stämman ska besluta i denna fråga så ska ovillkorligen stämman också göra detta.

Förändringen av antalet medlemmar är alltid litet från ett år till nästa och har inget att göra med stämmans rätt att besluta i frågan, så som stämmoordföranden försökte lura fullmäktige till att tro!

Det finns idag 333 fullmäktige (?), och det kan finnas max 400. Sedan är fullmäktigestämman enligt stadgarna fri att varje år förändra antalet fullmäktige neråt eller uppåt (till max 400), oavsett hur många medlemmar som tillkommit eller försvunnit.

En sak som komplicerar beslutet för denna punkt i dagordningen är att ingen fullmäktig vet det riktiga medlemsantalet eller förändring i medlemsantal. De uppgifter som framgår av årsredovisningen är inte överensstämmande med verkligheten och därför saknar stämman beslutsgrund.

Eftersom de bosparare som inte betalat stadgeenlig insats ej är medlemmar i HSB Malmö innebär det att HSB Malmö nu har upp till 6.000 färre medlemmar och enligt HSB Malmös resonemang måste då grundtalet förändras.


Vad innebär grundtal i bestämmande av antal fullmäktige?
Hur många fullmäktige vet vad grundtalet ligger på, eller ens var grundtalet redovisas?
Finns det någon fullmäktig som vet hur grundtal ska räknas ut (eller ens vad "grundtal" är)?
Notera att allt som står om beräkningen av grundtalet i stadgarna är;
I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen.

Grundtal ska sättas så att antalet fullmäktige blir högst 400 samt att högst hälften av antalet fullmäktige ska utses av bospargruppen.

Medlemsantalet i varje bostadsrättsförening och bospargruppen bestäms per den 31 december året före valet av fullmäktige.
På vilket sätt har då detta grundtal med "förändringarna i medlemsantalet" att göra?
Någonstans måste det finnas en gräns, och om det då bara blir plus/minus en medlem så kan denna enda medlem förändra grundtalet.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska följa stadgarna och HSB Malmö ska inte ta ifrån fullmäktige deras stadgade rätt att besluta i frågan om grundtal eller andra stadgefästa frågor.

  Dvs, i motsats till tidigare år ska denna stadgeenliga punkt om grundtal vara med i dagordningen och fullmäktigestämman ska få utnyttja sin rätt att besluta i frågan.

 2. HSB Malmö ska klargöra "grundtalet" och exakt hur det räknas ut (enligt vem?).

 3. Den felaktiga texten i stämmoprotokollet om stämmoordförandens redovisning av grundtalet ska rättas upp.

  Jag lämnar öppet för stämman att besluta om metod för korrigering av protokollförarens fel, men förhoppningsvis ger styrelsen sitt förslag på metod för upprättning redan i sitt svar på denna motion.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Syftet med grundtal framgår av HSB Malmös stadgar och beslut om grundtal fattas av fullmäktige.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Precis som för nästan alla andra motioner visar styrelsens svar här att styrelse inte ens kan ha läst motionen de svarat på.

Som framgår av yrkandena så ska HSB Malmös stadgar följas vilket innebär att fullmäktige ska ta beslut i frågan om grundtal, och HSB Malmös styrelse ska inte ta över stämmans beslutsrätt.

Det är också tydligt att det är endast ett fåtal som vet hur grundtalet räknas ut. Skälet till att HSB Malmö inte vill klargöra detta är kanske att HSB Malmös styrelse inte heller vet hur grundtalet räknas ut, men är det då inte extra viktigt att detta utreds och informeras om?

HSB Malmös styrelse har heller inte med ett enda ord bemött yrkandet om att den felaktiga texten i stämmoprotokollet om stämmoordförandens redovisning av grundtalet ska rättas upp.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #40

HSB Bolina, flopp för medlem flipp för HSB Malmö

Det har kommit till min kännedom via insidesinformation att HSB Malmö gör sig en rejäl hacka på bredbandsuppkopplingarna till föreningarna. Det är väldigt mycket man inte hittar i årsredovisningarna och detta är en av dessa saker. I årsredovisningarna nämns detta inte med ett ord och det saknas helt redovisning av inkomsterna från bredbandsnätet.

Idag finns det endast fyra operatörer i HSB Bolinas nät, varav två går bort direkt.
Telia (med obegripliga priser och villkor, som alltid) och Tele2 är inte ens alternativ i detta system pga deras erbjudande som är alltför långt ifrån verkligheten för att överhuvudtaget beaktas.
Kvar är alltså endast två alternativ; Bahnhof och Bredband2, och pga den bristande konkurrensen i HSB Malmös nät så är det väldigt liten skillnad mellan dessa två enda tänkbara alternativ.
 • Bahnhof (185 kr/mån + startavgift på 199 kr för 10 Mbit)
 • Bredband2 (199 kr/mån + startavgift på 199 kr för 10 Mbit)
 • Tele2 (199 kr/mån + startavgift på 495 kr för 10 Mbit)
 • Telia (299 kr/mån + startavgift på 250 kr för 10 Mbit)
Fler operatörer vill inte gå in i nätet pga att HSB Malmö kräver för mycket i ersättning för detta.
Att kalla ett nät med i praktiken endast två operatörer för operatörsneutralt är knappast rimligt.
Det är medlemmarna som blir lidande av detta, där HSB Malmö inte verkar i medlemmarnas intresse, utan där det bara handlar om att dra ut så mycket pengar som möjligt från medlemmarna.

Jag har delgivits information om vilka avgifter HSB Malmö tar ut från operatörerna i HSB Bolina, och det är uppenbart att dessa avgifter är orimligt höga!

I MKBs operatörsoberoende nät (med ca. 20.000 anslutna lägenheter) finns det 6 internetleverantörer att välja mellan (samma som i HSB Bolina, plus Perspektiv bredband och Öretel), och för att kunna definieras som operatörsoberoende nät så är detta det minsta antal internetleverantörer man ska kunna välja mellan.

Drygt 20% av HSB Malmös bostadsrättsföreningar har valt att inte utnyttja sig av HSB Malmös bredbandsnät. Att priserna ligger ligger orimligt högt framgår inte minst av att en enskild brf kan förhandla till sig bättre priser för bredbandsuppkoppling än de som HSB Malmö erbjuder via HSB Bolina.


I årsredovisningen 2009 nämns HSB Bolina inte med ett ord.

I årsredovisningen 2008 nämns HSB Bolina på;
- sidan 12 under rubriken "HSB Malmös operativa verksamhet" där man hittar "BOLINA Jonny Samuelsson" i organisationsschemat under "STAB" (med Christian Lindgren som chef).
- sidan 24 där det står; "På tekniksidan kan vi erbjuda våra hyresgäster HSB BoLina. Det är en mycket väl fungerande lösning för bredband, IP-telefoni och bredbands-tv.".
- sidan 29, i artikeln "Trygg uppkoppling mot framtiden".

I årsredovisningen 2007 nämns HSB Bolina på;
- sidan 14, där det står "I början av året introducerades HSB BoLina som ett operatörsneutralt nät. Efter inledande svårigheter kan nu de medlemmar som bor i HSB BoLina-anslutna bostäder välja tjänster från olika leverantörer till konkurrenskraftiga priser. Sveriges största, samlade bredbandssatsning med hög kvalitet fortsätter med oförtruten kraft att föra informationsteknologin rakt in i våra medlemmars hem, där de sedan själva väljer hur de vill använda den.".

I årsredovisningen 2006 nämns HSB Bolina på
- sidan 12, där det står; "I början av 2007 avslutades projektet att utveckla HSB BoLina som startade för två år sedan. Under dessa två år har nätet, som är Malmös största stadsnät med 25 000 anslutningar, rustats upp med modern teknik. Nätet har förvandlats till ett öppet nät med tillgång till sex olika internetleverantörer som även tillhandahåller tjänster för IP-telefoni och IP-teve. HSB Malmö har avtal med Telia för teknisk drift av HSB BoLina-nätet och HSB Malmö sköter förhandlingarna med de operatörer som är intresserade av att kunna erbjuda sina tjänster via HSB BoLina. Idag är operatörerna Telia, Tele2, Adamo, Bahnhof, Bredband2 och danska TDC Song.".
(Notera att TDC aldrig någonsin varit operatör i HSB Bolina och Adamo hoppade av pga av de höga avgifter HSB Malmö tog ut).

I årsredovisningen 2005 nämns HSB Bolina på
- sidan 42, där det står; "Övrigt (bl.a. Bobutik, BoLina) Koncenernen 39.669 mkr 2005 och 46.207 mkr 2004 samt HSB Malmö ek för 40.112 mkr 2005 och 47.189 mkr 2004".

I årsredovisningen 2004 kunde man läsa;
- att Övrigt-posten med HSB Bolina - "Övrigt (bl.a. Mäkleri, Bobutik, BoLina)" - stod för 63 % av nettoomsättningen i HSB Malmö

Så efter år 2005 försvann redovisningen av HSB Bolina i princip helt från årsredovisningarna.


Vad som bl.a. krävs är att HSB Malmö i årsredovisningen tydligt särredovisar inkomsterna från bredbandsuppkopplingarna. Tycker HSB Malmö att medlemmarna inte har rätt att få denna information?
Redovisningen måste då ske på ett tydligt sätt. Det är alltid lätt att manipulera siffror så länge ingen ges möjlighet att förstå vad de olika delarna egentligen innebär. T.ex. kan man kontera en kaffemaskin på HSB Malmös kostnader för bredbandet genom att placera kaffemaskinen ovanpå HSB Malmös bolina-mejlserver.

Not.
Omkring 200 bostadsrättsföreningar (med ej uppgivet antal lägenheter) och HSB Sundsfastigheters 1 600 hyreslägenheter är anslutna till HSB BoLina.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska arbeta för att medlemmarnas månadsavgifter för bredbandsuppkopplingen sänks med mellan 20% och 50% under innevarande år.

 2. HSB Malmö ska verka för att minst två ytterliggare operatörer kommer in i HSB Malmös bredbandsnät så att det blir lite konkurrens mellan operatörerna.

 3. HSB Malmö ska tydligt i årsredovisningarna särredovisa inkomster från bredbandsuppkopplingarna.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB Malmö har under våren presenterat Bolina 2.0. En vidare utveckling på HSB Malmös
bredbandssatsning. Däremot är det upp till varje bostadsröttsförneing att själv fatta beslut om vilken bredbandsleverantör som ska operera i bostadsrättsförneingen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Notera hur HSB Malmös styrelse som vanligt försöker undvika vad det handlar om. Styrelsen vill t.ex. under inga omständigheter redovisa inkomsterna från HSB Bolina.

HSB Malmö är också extremt hemlighetsfull när det gäller HSB Bolina 2.0. I princip inga frågor besvaras. Inte ens de absolut mest grundläggande frågorna vill HSB Malmö besvara;

På HSB Malmös webbplats (hsb.se/malmo/bolina) ges lite övergripande info om vad som kommer att gälla avseende HSB Bolina 2.0.

1. Det står;
"Möjligheter att gemensamt ansluta alla boende till en tjänsteleverantör vilket pressar ned priset ytterligare. Dina medlemmar har dock kvar möjligheten att välja tjänsteleverantör själv.".
a) Detta är mycket luddigt formulerat och jag önskar att HSB Malmö konkretiserar detta och förklarar hur detta skulle gå till rent praktiskt.
b) Hur kan man ansluta alla boende till en tjänsteleverantör samtidigt som var och en kan välja tjänsteleverantör själv?
c) Menar HSB Malmö att brf:en har juridisk rätt att bestämma vilken leverantör enskilda medlemmar ska välja i det "operatörsneutrala" nätet?

2. Det står;
"Uppdatering upp till 1 000 Mbit ger riktigt snabba tjänster för medlemmarna".
a) Vilka tjänster kommer att erbjudas där det skulle finnas behov av denna hastighet?
b) IP-Telefoni och IP-TV behöver inte denna hastighet, eller hur?

3. Det står;
"Tillgång till mer än 200 globala tv-kanaler".
a) Eftersom HSB Malmö uppenbart redan vet att det kommer att bli så måste HSB Malmö även veta vilken eller vilka tjänsteleverantör/er som kommer att erbjuda detta. Vem/vilka gör det (vad HSB Malmö känner till så här långt)?
b) HSB Malmö får det att låta som om TV-kanalerna ingår utan kostnad, men så blir det naturligtvis inte. Var och en som vill ha TV-kanaler kommer att få betala för varje TV-kanal eller paket av kanaler på traditionellt sätt, eller hur?

4. Det står;
"Bland marknadens högsta säkerhetsnivåer.".
a) Kan HSB Malmö utveckla denna allmänna säljfras så att det betyder något i praktiken (speciellt med tanke på de allvarliga säkerhetsproblem som funnits i HSB Bolina tidigare)?
Vilken säkerhet erbjuds?
b) Vilken möjlighet har HSB Malmö att se vad medlemmarna gör med sina datorer och vilken sekretess gäller här?

5. Det står;
"Föreningen får nätkapacitet för fastighetsteknisk styrning, t.ex. energistyrning och bokningssystem. Utan extra kostnad".
Detta är inget speciellt och jag kan inte se att det blir någon som helst förändring avseende detta. Detta är alltså precis som tidigare, eller hur?

6. Det står;
"Tjänsten 0,25 Mbit uppdateras till 1 Mbit för samma pris.".
a) Alltså inte billigare?
b) Är det inte tjänsteleverantören (där HSB Malmö skriver att priserna inte är färdigförhandlade) som har rätt att sätta priserna och t.ex. sänka priset på 1 Mbit till under dagens pris för 0,25 Mbit?

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.

MOTION #41

Allt fler brf:ar väljer att lämna HSB Malmö
Sänkning av medlemsavgift

Allt fler brf:ar lämnar HSB Malmö. Senast Brf Oxievång i Oxie med nästan 100 lägenheter.

Detta är en trend som tycks ha startat 2004 med att Brf Lorens Bager (vid Drottningtorget) hoppade av HSB Malmö (http://www.sydsvenskan.se/malmo/article67298/Forening-lamnar-HSB.html).

År 2003 hörde 272 brf:ar till HSB Malmö. År 2009 är de nere i 258 stycken.

Se även; Föreningarna flyr HSB Malmö;
(http://www.sydsvenskan.se/malmo/article136268/Foreningarna-flyr-HSB-Malmo.html)
Skandalerna kring HSB, misstro mot dess styrelse och tjänstemän och ekonomiskt missnöje nämns som orsaker till det senaste årets avhopp.

2005 lämnade bostadsrättsföreningarna Kirseberg i Malmö och Tjädern i Trelleborg HSB Malmö. Vid senaste årsskiftet gick också bostadsrättsföreningarna Ramen och Ingrid i Malmö ur organisationen...

HSB Malmö gör allt för att hemlighålla vilka föreningar som hoppar av HSB Malmö, men en del av dessa snappas upp av media så att vi i alla fall kan få information därifrån i stället.

Efter den omotiverade höjningen av medlemsavgiften från 250 kr till 400 kr per lägenhet och lokal (inte per medlem, som stämman beslutat) så är det idag svårt för en brf att hitta något skäl till att fortsätta vara medlem i HSB Malmö.

Det finns bättre och billigare alternativ. För den brf som vill vara medlem i en bostadsorganisation ter sig onekligen SBC som ett avsevärt bättre alternativ. HSB har egentligen inget att konkurrera med där, även om SBC har sina brister också. När det gäller utbildningar får t.ex. SBC-medlemmar både fler och bättre sådana via sitt medlemskap i SBC. Och medlemmarna i en SBC-förening betalar ingen medlemsavgift.

Se Medlemskap i SBC - Gratis för nya medlemmar under 2011
(http://www.sbc.se/Bostadsrattsorganisationen/Bli-medlemsforening)

Att det helt uppenbart är omöjligt att som medlem - eller ens som fullmäktige - ha något som helst inflytande i den medlemsorganisation man är med i gör det naturligtvis inte mer meningsfullt att vara medlem i HSB. Se t.ex. hur illa HSB Malmös styrelse bemöter, behandlar och besvarar motioner såväl som frågor som medlemmarna.

En regionstyrelse och medlemsorganisation som beter sig så illa som exemplifieras i bl.a. motionerna #2, #3, #22, etc kanske inte är en medlemsorganisation särskilt många har någon större lust att vara med i?

Till förtroendevalda i HSB Malmö väljs - av den närmast oföränderliga valberedningen - bara dem som hör till den innersta kretsen och dem som inte vågar uttrycka andra åsikter än de som allmänt gäller i organisationen. Dvs kort och gott, mestadels åsiktslösa ja-sägare väljs genom valberedningen.

Som styrelse i HSB Malmö kan man inte bara sitta av tiden, utan man måste nog emellanåt även visa att man presterar något konkret.
Av HSB Malmös 258 brf:ar - stadigt minskande i antal - så är det drygt 80 brf:ar - dvs drygt 30% - som aldrig har någon representant på HSB Malmös fullmäktigestämmor. HSB Malmö försöker naturligtvis dölja detta faktum, men det är sannolikt att många av dessa brf:ar inte ser någon mening med att gå på stämmor där man inte ens kan göra sin röst hörd, än mindre få igenom något förslag, om man är av annan åsikt än HSB Malmös styrelse.

På HSB Malmös stämmor uteblir 40-60% av brf:arna, och HSB Malmös styrelse lyfter inte ett finger för att locka fler att komma. Det kan bara leda till att HSB Malmö kommer att tappa allt fler brf:ar för varje år.

Av HSB Malmös 333 fullmäktige dyker inte mer än max 50% upp på stämmorna och det ger tydliga signaler om att HSB Malmö ligger illa till om de inte lyckas skapa ett större engagemang och intresse. Tyvärr vill HSB Malmös styrelse inte lyssna på medlemmarna eller visa att engagemang lönar sig.

Motioner är en av de bästa indikationerna på att det finns ett engagemang och intresse i organisationen. Innan jag började bidra med motioner lämnades allt från 0-3 motioner in av de 333 fullmäktige samt 0 motioner från de övriga 42.000 medlemmarna.

I detta sammanhang kan nämnas att SBC har en medlemstidning som innehåller en hel del goda tips för föreningarna. Detta i motsats till "Hemma i HSB" som bara är en utpräglad reklamtidning utan innehåll.
Om HSB Malmös redovisning stämmer så får HSB Malmös medlemmar betala runt 6 miljoner kronor per år för denna innehållslösa tidning, nästan kliniskt ren från information av värde med mindre man är intresserad av inredningstips och reklam. Dvs nästan 1.400 kr per medlem och år. Även jag får betala detta trots att jag sedan länge - miljömedvetet - sagt upp "Hemma i HSB".

Varför ska man då vara medlem i HSB Malmö???

Hur många brf:ar tror du gått med i HSB Malmö sedan 1923 (enl. vissa 1925)?

Om du gissade på en siffra över noll så hade du fel!
Medlemskapet i HSB är ett tvångsmedlemskap, och uppenbarligen finns det ingen brf som under snart 100 år sett någon anledning att frivilligt gå med i HSB Malmö. Så länge HSB Malmö inte tillvaratar medlemmarnas intressen så lär heller ingen brf framöver teckna medlemskap i HSB Malmö.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö sänker medlemsavgiften för boende i HSB-brf till 200 kr per medlem.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Som vanligt består styrelsens svar på motionerna enbart av information om det som vi alla känner till. Som fullmäktigeledamot måste man inte bara irritera sig över de infantila svaren från HSB Malmös styrelse utan även över att HSB Malmös styrelse svarar som om precis varenda fullmäktigeledamot är helt intelligensbefriad.

Yrkandet handlar här om att den medlemsavgift som helt omotiverat - utan någon som helst beräkningsgrund - höjdes för två år sedan ska sänkas till 200 kr/medlem.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.

MOTION #42

HSB Malmö bryter mot sina stadgar - informerar ej om HSB-ledamot

I HSB Malmös stadgar står det att HSB Malmö ska informera på bostadsrättsföreningens årsstämma om vem HSB Malmö utser som HSB-ledamot. HSB Malmös stadgar;
§ 6
Tillsättande av HSB ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen.
Föreningen ska årligen till respektive bostadsrättsförenings stämma rapportera vilken ledamot man utsett att ingå i bostadsrättsföreningens styrelse
.

Under alla de år jag bott i bostadsrätt har det aldrig hänt att HSB Malmö (eller ens brf-styrelse) informerat föreningens medlemmar om vem som utsetts som HSB-ledamot. Varken på stämman eller vid annat tillfälle. Jag har aldrig hört talas om någon annan brf där HSB Malmö följt stadgarna och lämnat denna information.

Nu kan man tänka sig att HSB Malmös svar till denna motion i vanlig ordning blir att försöka vända och vrida på ord och göra märkliga tolkningar som bara blir löjliga, men faktum kvarstår; endast ett fåtal medlemmar känner ens till att det sitter en HSB-ledamot i föreningens styrelse, och avsevärt färre vet vem detta är och i princip ingen känner till mer än som mest namnet på HSB ledamoten. Ingen vet t.ex. vilken bakgrund/kunskap den för medlemmarna helt anonyma HSB-ledamoten har, eller vilka kvalifikationer HSB-ledamoten har som gör att han platsar i brf:ens styrelse.

Om HSB Malmö följt min motion från 2008 om att på HSB Malmös webbplats lägga ut samtliga HSB-ledamöter för HSB Malmös brf:ar så hade HSB Malmö i alla fall inte så flagrant behövt bryta mot stadgarna.

Om jag känner HSB Malmös styrelse rätt så kommer styrelsen svara att de har för avsikt att informera brf-styrelserna om att i sin tur informera medlemmarna om detta, och om sedan denna information ändå inte ges kan medlemmarna fråga HSB Malmö. Dvs HSB Malmö vill bl.a. skjuta över kontrollen och arbetet till de enskilda medlemmarna.
Men det är inte hur HSB Malmös stadgar säger att det ska fungera. I stadgarna står det tydligt och klart att HSB Malmö - och inte brf-styrelsen - ska informera brf:ens medlemmar.
HSB Malmös styrelse kan inte göra som alltid annars och försöka glida undan sitt ansvar, utan HSB Malmös styrelse måste följa de stadgar som gäller för organisationen.


* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska med omedelbar verkan börja informera medlemmarna i HSB Malmös föreningar vem som utsetts som HSB-ledamot, enligt HSB Malmös stadgar.

  Detta ansvar är alltså något som HSB Malmö inte kan försöka skjuta över på brf:ens styrelse, eftersom det tydligt står i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö och inte brf-styrelsen som ska delge medlemmarna denna information.

 2. HSB Malmö ska inte bara informera medlemmarna vem som utsetts som HSB ledamot utan även vilken roll HSB-ledamoten har och bakgrund/kunskap relevant för uppdraget.

 3. I det fall HSB-ledamot byts ut innan stämman ansvarar HSB Malmö för att brf:ens medlemmar även då får information om detta, och vem ersättaren är.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB-ledamoten utses av HSB Malmös styrelse.
HSB-ledamoten sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö. Ledamoten utses i samråd med bostadsrättsföreningens styrelse.
Styrelsens uppfattning är att denna fråga inte ska underställas fullmäktige för beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse vill inte på något sätt bemöta motionens yrkanden utan uttalar sig i stället om något helt annat.

De tre yrkandena till denna motion handlar om att HSB Malmö ska informera medlemmarna vilka som utsetts till HSB-ledamöter, vilken roll HSB-ledamoten har samt vilken kunskap/bakgrund HSB-ledamoten har för uppdraget. I yrkandena ingår också att HSB Malmö ska börja följa HSB Malmös stadgar (§ 6) och informera medlemmarna vem som utsetts som HSB-ledamot.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.
MOTION #43

Hur röstar HSB-ledamoten? Hur påverkar HSB brf:en?

Ingen medlem vet hur HSB-ledamoten röstar i bostadsrättsföreningens interna frågor!

I varje brf påtvingar HSB brf:en en HSB-ledamot, en ledamot anställd av HSB och som går i HSB:s ledband med uppgift att verka för HSB Malmös bästa, inte brf:ens. Brf:ens medlemmar har emellertid aldrig insyn i hur denna HSB-ledamot påverkar föreningen och hur HSB-ledamoten röstar i föreningens interna frågor.

Detta är så långt ifrån ett demokratiskt förhållande som man kan komma. HSB Malmö verkar i mesta möjliga mån för att medlemmarna i brf:arna ska ha så liten insyn som möjligt i vad som händer i föreningen och speciellt i föreningsstyrelsens arbete, men här måste förändring ske.

Det är lätt att räkna ut hur HSB Malmös styrelse kommer att svara på denna motion. HSB Malmö kommer, precis som alltid annars, avsäga sig allt ansvar, även för den HSB-ledamot som HSB Malmö ansvarar för. HSB Malmös styrelse kommer svara att det är upp till varje brf att informera medlemmarna i föreningen om HSB-ledamoten, väl medveten om att så sällan/aldrig sker.

HSB Malmö kan emellertid inte frånta sig ansvaret för den HSB-ledamot som HSB påtvingar föreningarna.
Och vi vet alla att det inte existerar någon brf som informerar medlemmarna om hur HSB-ledamoten påverkar föreningen eller röstar. Man måste utgå från hur verkligheten ser ut och inte efter hur det skulle kunna fungera i en utopisk brf. Därför måste HSB Malmö börja ta lite ansvar för sina handlingar.

HSB Malmö kommer tyvärr rekommendera fullmäktige att avslå denna motion och HSB Malmö kommer inte att vilja ta något som helst ansvar (för något). Tyvärr saknas ansvarskänsla mer eller mindre helt i HSB Malmö. För HSB Malmö handlar det bara om att få ut så mycket pengar som möjligt från brf:arna (inte minst för att finansiera tjänstemännens rekordhöga löner).

Då återstår bara frågan om fullmäktige kommer att följa HSB Malmös styrelses rekommendation till avslag av denna motion eller om fullmäktige i stället vill verka för medlemmarnas bästa och öka insyn samt engagemang i brf:arna?

Det är min förhoppning att fullmäktige inte följer styrelsens rekommendation till avslag för denna motion utan att fullmäktige verkar i medlemmarnas intresse och ger HSB Malmö ett tydligt ägardirektiv.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska verka för större öppenhet vad gäller HSB-ledamoten.

 2. HSB Malmö ska i den luddiga policy som gäller för HSB-ledamoten föra in tydliga riktlinjer för hur och när HSB-ledamoten ska rösta i brf:ens interna frågor.

  Denna policy - med dessa mycket tydliga riktlinjer - ska sedan delges alla medlemmar.

 3. Medlemmarna i brf:arna ska årligen informeras hur den utomstående HSB-ledamoten röstat i föreningens interna frågor (lämpligen via årsredovisningen).

  Det är naturligtvis givet att HSB Malmös styrelse även för detta yrkande kommer att svara att det är upp till varje brf-styrelse att informera om detta, men genom det tvång av HSB-ledamot som gäller, så är det odiskutabelt HSB Malmös ansvar att se till att medlemmarna i brf:en informeras om detta och HSB Malmö kan inte göra som vanligt och skjuta över ansvaret på andra.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB-ledamoten sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö.
Dock har varken styrelsen eller vd:n rätt att lämna ut information till en enskild medlem i alla avseenden vad gäller frågor om interna förhållanden eller annat som faller inom det uppdrag som styrelse och vd har, det vill säga den löpande förvaltningen.
De avtal som tecknas mellan den som utses till HSB-ledamot och HSB Malmö är en handling parterna emellan. Den som så önskar kan, i likhet med vad motionären har gjort, få ta del av själva avtalstexten.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Den okunnighet som HSB Malmös styrelse uppvisar inom sitt eget arbetsområde är häpnadsväckande.
HSB Malmös styrelse skriver;
"Dock har varken styrelsen eller vd:n rätt att lämna ut information till en enskild medlem i alla avseenden vad gäller frågor om interna förhållanden eller annat som faller inom det uppdrag som styrelse och vd har, det vill säga den löpande förvaltningen".
Om HSB Malmös styrelse hade läst min motion och yrkanden så skulle styrelsen enkelt kunna konstatera att detta inte är vad motionens yrkanden handlar om.

HSB Malmös styrelse skriver;
"De avtal som tecknas mellan den som utses till HSB-ledamot och HSB Malmö är en handling parterna emellan".
Ja, och en av dessa parter är helt uppenbart medlemmarna i brf:en. Men denna part vill HSB Malmös styrelse inte ska få någon information, tyvärr.

HSB Malmös styrelse skriver;
"Den som så önskar kan, i likhet med vad motionären har gjort, få ta del av själva avtalstexten"
Vad HSB Malmö inte skriver är att jag alls inte på något sätt erbjudits möjlighet att ta del av avtalstexten. HSB Malmö har förnekat mig avtalstexten, men efter att jag trots detta erhållit avtalstexten via mina kontakter med HSB Malmö, mot HSB Malmös vilja, så har HSB Malmö tvingats att upphöra med att försöka dölja HSB-ledamotsavtalet för fullmäktige och övriga medlemmar.

Min motion handlar om att HSB Malmö ska öppna upp sig om HSB-ledamoten och föra in riktlinjer för hur HSB-ledamoten ska rösta i brf:ens interna frågor, speciellt där jäv kan uppstå.
Medlemmarna ska också informeras om hur HSB-ledamoten röstat.
HSB Malmös styrelse har inte på något sätt bemött mina yrkanden till denna motion.

Not. På stämmorna i min egen brf har HSB Malmö t.o.m. tagit in sina jurister (anställda HSB-tjänstemän utan koppling till min brf) för att rösta mot mina förbättringsförslag.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.

MOTION #44

Total avsaknad av effektivitet inom HSB - Gå ur HSB Riksförbund

HSB Malmös årsstämma beslutade under 2009, med nästan total enighet, att bifalla en motion om att begränsa motionsrätten för medlemmarna, enligt följande protokollutdrag;
Förbundets uppgift blir att hos Justitiedepartementet hemställa om en lagändring som även framöver ger medlem möjlighet att få fråga behandlad vid stämman, samtidigt som en begränsningsregel gällande antal motioner som medlem till varje stämma har rätt att lämna, införs i lagtexten.

Ett yrkande som beslutades på HSB Malmös årsstämma ska alltså behandlas två år senare av HSB Riksförbund (HSB Riksförbunds årsmöte äger rum den 6 maj 2010 kl. 10-12, dvs dagen efter HSB Malmös årsstämma, i HSB-salen på Fleminggatan 41 i Stockholm).

Kan det överhuvudtaget finnas någon trögare organisation i landet än HSB?

Advokat Kent-Olof Stigh lämnade sin post som förbundsordförande, kanske mycket p.g.a. dumheter som denna motion, och framför allt - även enligt den officiella versionen - pga ineffektiviteten inom HSB. Kanske hög tid för HSB Malmö att börja agera & fundera på vad HSB Riks egentligen tillför för sina 6-10 mkr/år!

I sin förskönande omskrivning skrev HSB så här om varför förbundsordföranden hoppade av;
I meddelandet skriver Kent-Olof Stigh att förbundsstyrelsen under en tid i ett antal frågor haft svårt att "komma i mål"

Nu är det väl föga troligt att HSB Malmös motion om att försöka begränsa motionsrätten kommer att bifallas av HSB Riksförbund, men detta visar att i varje fråga till HSB Riksförbund kan det alltså ta två-tre år innan något händer i HSB Riksförbund, och sedan kan det ta x antal år som ärendet rullar runt i HSB Riksförbund. Dvs den enklaste fråga kan ta 5-10 år innan det händer något (om överhuvudtaget).

Är detta acceptabelt eller hade den f.d. förbundsordföranden rätt när han hoppade av sitt uppdrag pga en alltför trög organisation?

På yrkande #2 nedan kommer naturligtvis den till synes informationsovilliga styrelsen i HSB Malmö svara att man kan läsa stämmoprotokollen på Riksförbundets webbplats. Detta vet vi dock inget om och det är en annan fråga. Nu handlar det om att HSB Malmös styrelse ska börja lägga i alla fall några minuter utanför stämmorna på att informera om vad som händer i organisationen.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Ett utskott tillsätts för att utreda för- och nackdelar med att vara kopplad till HSB Riksförbund.

 2. HSB Malmös styrelse/ombud ska omedelbart efter HSB Riksförbunds stämmor redovisa för medlemmarna om resultatet av de beslut som togs där.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 - STYRELSEN KOPIERAT TEXT FRÅN WEBB

Medlems- och intresseorganisationen HSB är fortfarande densamma som vid starten. HSB-rörelsen är uppbyggd som en federation av självständiga juridiska personer i tre organisationsled - bostadsrättsförening, HSB-förening och HSB Riksförbund.
· Det första ledet består av bostadsrättshavare som är medlemmar och ägare av
bostadsrättsföreningarna
· Det andra ledet är HSB-föreningen på orten. Medlemmar i HSB-föreningen är
bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare samt bosparande medlemmar.
· Det tredje ledet, HSB Riksförbund, ägs av HSB-föreningarna som är de enda
medlemmarna i förbundet.
Styrelsens bestämda uppfattning är att federationen har en viktig roll genom att
verka tillsammans inom ramen för medlemskapet, och att det regelverk som
återfinns i stadgar ska finnas kvar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse har här kopierat in en text från HSB Riksförbunds hemsida om hur HSB-organisationen är uppbyggd. Denna text saknar helt uppenbart relevans för denna motion.

För den som läst min motion framgår att jag yrkat att en objektiv utredning ska tillsättas för att utreda för- och nackdelar med att tillhöra HSB Riksförbund. Att tillhöra HSB Riksförbund är ingen självklarhet så som HSB Malmös styrelse försöker ge sken av. Detta förhållande måste ifrågasättas, och inte bara tas för givet.

HSB Malmös styrelse har, i vanlig ordning, inte på något sätt heller bemött yrkande #2;
"HSB Malmös styrelse/ombud ska omedelbart efter HSB Riksförbunds stämmor redovisa för medlemmarna om resultatet av de beslut som togs där".

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandena i motionen.

MOTION #45

HSB Malmö ska ej bryta mot likabehandlingsprincipen - Stämmohandlingar

När stämmohandlingarna delas ut så säger HSB Malmö uttryckligen att jag ska få dessa först när alla andra fått handlingarna (och då blir det gärna en eller ett par veckor efter detta).
Detta är naturligtvis ett solklart lagbrott, i strid med likabehandlingsprincipen, eftersom sakligt skäl saknas för att särbehandla mig som medlem.

HSB Malmös stadgar säger;
Kallelse till föreningsstämma
§ 18
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev till varje fullmäktige
samt till den som enligt § 19 väckt motion (motionär)
.
Det står inget i stadgarna om att vissa medlemskategorier ska särbehandlas här.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska inte bryta mot likabehandlingsprincipen, och viss person eller grupp ska alltså inte erhålla stämmohandlingarna senare än andra, enligt hur det fungerat tidigare.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Handlingar till fullmäktige och motionärer som inte är fullmäktige samdistribueras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Bevisligen en ren lögn !!! Ej heller år 2011 samdistribuerades stämmohandlingarna!
Den 11 april 2011 skriver jag till HSB Malmös styrelse;
"Eftersom rutiner tycks saknas i det mesta inom HSB Malmö (att döma av de svar som erhålles i frågor om detta), och de rutiner som ev. finns är hemligare än CIA:s handlingar, så vet varken jag eller någon annan medlem i HSB Malmö vem HSB Malmö avser att skicka ut stämmohandlingar till, eller när detta ska ske.
Jag vill därför här be HSB Malmös styrelse om att få erhålla stämmohandlingarna med motioner snarast efter att de tagits fram (gärna utan den extra fördröjning som HSB Malmö annars lägger på, utan stöd för detta i något regelverk). Får jag det?
"
HSB Malmös styrelse besvarade inte denna förfrågan, precis som alltid annars, och så blev det inte. År 2010 fick fullmäktige stämmohandlingarna nästan en vecka före oss andra. År 2011 fick fullmäktige stämmohandlingarna den 15 april och vi motionärer fick dem den 18 april.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #46

HSB Malmös censur måste upphöra

I varje protokoll som HSB Malmö lägger ut på hemsidan så censureras namn enligt följande (2010);


Det står i stämmoprotokollet på webben t.ex.;
1. Föreningsstämmans öppnande
HSB Malmö ek. förenings ordförande ***** hälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad.
2. Beslut om föreningsstämman är öppen för andra än medlemmar
Stämman beslutar att den ska vara öppen även för andra än fullmäktigeledamöter och medlemmar.

***** håller inledningsanförande
.

Varför vill HSB Malmö dölja t.o.m. Claes Carolis namn? Vågar ordföranden inte stå för vad han sagt?

Detta beteende är såväl extremt som oförklarligt. Det finns ingen annan förening i hela landet som censurerar stämmoprotokoll på detta viset.

Det blir heller inte bättre av att Bengt Skånhamre sitter som HSB-ledamot i min brf och lär ut även till den okunniga styrelsen i den brf jag bor att de ska göra likadant som HSB Malmö.

Ingen på HSB Malmö har ens brytt sig om att förklara varför de beter sig så här underligt. HSB Malmös styrelse försöker förvisso skylla ifrån sig på andra, men det uppenbara osanningar.

HSB Malmö får lära sig av HSB Riksförbund (som inte döljer några namn) hur det ska se ut;
http://hsb.se/polopoly_fs/1.230!protokoll_hsbstamma2009.pdf

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart sluta censurera protokoll. Protokoll ska alltid läggas ut i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 (med felstavning)

Till skillnad från att inhämta medgivande om publicering av namn har vi funnit det lämpligt att stryka namn i protokollet på hemsidan. Protkollet i sin helhet går att ta del av på HSB Malmö.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

OBS! HSB Malmö är den enda region som försöker dölja informtaionen i stämmoprotokollen, i strid med koden för föreningsstyrning. Ingen annan region censurerar stämmoprotokoll !!!

HSB Malmös styrelse skriver, "har vi funnit det lämpligt att stryka namn i protokollet på hemsidan". Varför då?

HSB Malmös styrelse uttalar sig på ett ganska roande sätt, om det nu inte varit så tragiskt med styrelsens omfattande slutenhet. HSB Malmö säger att det bara finns två alternativ, antingen att inhämta medgivande om publicering eller censurera stämmoprotokoll.
I styrelseledamöternas tankar finns inte ens möjligheten att låta stämmoprotokollet vara ocensurerat, precis som för all övrig information som läggs ut.

Som framgår av styrelsens svar så har HSB Malmös styrelse ingen motivering till att en del av stämmohandlingarna, och då specifikt stämmoprotokollet, censureras. I övrigt inom HSB Malmö censureras inga namn. Skälet för den specifika censureringen av stämmoprotokollet kan inte vara annat än för att minska insyn/öppenhet och försöka försvåra för medlemmarna att se vilka beslut som tagits, och att se vilka som yttrat sig på stämmorna.

Det kan noteras att HSB Malmös styrelse här, som alltid, avhåller sig från att lämna någon kommentar i själva sakfrågan som varken kan avslöja styrelsens ståndpunkt eller som kan ligga till grund för fullmäktiges beslut i frågan. Styrelsen försöker manipulera fullmäktige med retorik, och lyckas tyvärr bra med denna manipulation.

HSB Malmös styrelses svar på denna motion motsäger inte på något sätt att motionen ska bifallas och svaret från HSB Malmös styrelse är inte ens relevant för yrkandet i motionen.
MOTION #47

Meningslös administration bort

En annan medlem i HSB Malmö har skrivit följande;
Bakgrund : På HSB Malmös årsstämma 2009 så lämnades det ut blanketten "Samtycke till publicering av personuppgifter" för godkännande av publiceringsrätt till deltagarna på stämman samt skickades även ut till medlemmar som lämnat in motioner.

Då det senare visade sig att HSB Malmö publicerat namn (och i vissa fall även fullständiga adresser) utan att medlem godkänt detta så ställdes frågan till Bengt Skånhamre, HSB Malmös medlemskoordinator, varför namn publicerats trots att medlem inte lämnat in blankett som godkände publicering av namnet.

Frågan till honom var:
Är det verkligen så att alla namngivna motionärer har godkänt att deras namn får publiceras?

Hans svar var :
- Ja alla namngivna motionärer har godkänt att deras namn får publiceras.

Efter förnyad kontroll med berörd medlem så framkom det att ingen blankett hade lämnats.

Vi ställde därför följdriktigt dessa frågor till Bengt Skånhamre enligt följande :
Var har du underlaget som bevisar att ni fått godkänt att publicera denne medlems namn?
Eller var det så att du undanhöll sanningen i ditt svar?

Så här såg svaret ut :
- Du har fått svar på dina frågor genom att vi vidtog rättelse och la ut protokollet på nytt med alla namn överstrukna.

Varför vidtager man en rättelse när man samtidigt säger att alla namngivna motionärer har godkänt att deras namn publicerats ?

Slutsats : Skånhamre påstår alltså att medlem har lämnat in blankett som ger HSB Malmö rätt att publicera medlemmens namn men vill inte redovisa detta dokument. Anledningen är alldeles uppenbar. Han har ingen blankett. Varför säger han att han har en blankett påskriven av medlem och på det viset misstänkliggör denne för att inte tala sanning. Kan också tillägga att det finns ytterligare medlemmar som inte lämnat in denna blankett men trots det fått sina namn publicerade.

Vad är det för tjänstemannamoral som HSB Malmös medlemskoordinator visar?

Vad säger organisationen och styrelsen i HSB Malmö om denna hantering?

Eftersom ovanstående frågor kvarstår och är aktuella så vill jag bifoga denna skrivelse som motion här.

Det behövs ingen blankett för samtycke till att lägga ut protokoll med namn. Är man rädd för att det ska synas om man bidragit till HSB Malmö och dess stämma på något sätt så är det illa.

Varför ska medlemmar fylla i en blankett "in blanco" ("personuppgifter"), när det bara är för HSB Malmö att följa gällande praxis och regelverk?

Ingen annan HSB-region kastar bort tid på dylik meningslös administration, och det finns ingen anledning till att HSB Malmö måste förlöjliga sig själva här.

Som framgår av ovanstående skrivelse så struntar HSB Malmö ändå helt i att följa hur blanketten fyllts i.

HSB Malmö publicerar mitt namn och massor med andras namn på HSB Malmös webbplats, utan något som helst godkännande, i alla andra sammanhang, och varför skulle stämman skilja sig från allt annat?

Den enda logiska förklaringen till HSB Malmös unika beteende är att HSB Malmö, i sin brist på öppenhet, vill göra stämmoprotokollen så svårläsliga som möjligt. Men är detta acceptabelt?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Om blankett för "Samtycke till publicering av personuppgifter" ska användas av HSB Malmö för att publicera allmän medlemsinformation (utan personnummer eller annan mer detaljerad personinformation) på HSB Malmös hemsida så ska först beslut om detta tas av fullmäktigestämman.

  Om man deltar aktivt på HSB Malmös årsstämma så får man vackert räkna med att stå med i det stämmoprotokoll som sedan publiceras på HSB Malmös webbplats.

Medlem # 89093 - 2012-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB Malmö använder inte längre blanketten.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

För HSB Malmö är det viktigaste att yrka avslag på motionärernas motioner, t.o.m. i de fall när styrelsen t.o.m. genomför motionens yrkande. Inför detta års motioner har jag modifierat yrkandet efter styrelsens svar.

Motioner till HSB Malmö 2012, del 1
Motioner till HSB Malmö 2012, del 2
Motioner till HSB Malmö 2012, del 3


Motioner till HSB Malmö 2012, del 5

Motioner till HSB Malmö 2012, del 6
Motioner till HSB Malmö 2012, del 7

Sammanställning över alla motioner


Sammanställning av styrelsens svar i sin helhet på motionerna:
 1. HSB Malmös styrelse bryter mot lagen
  Vägrar ersätta avhoppad styrelseledamot, i strid med lagen
  Kan ansvarsfrihet beviljas styrelsen ???

  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Av förklaringar till lagen framgår att om en ledamot avgår och inte kan ersättas av en suppleant ska styrelsen vidta åtgärder för att ny ledamot utses. Stämman skall alltså sammankallas eller den som eljest skall tillsätta den nya ledamoten anmodas göra det.

  Om däremot styrelsen är beslutsför med återstående styrelseledamöter kan valet av en ny ledamot, om det skall ske av föreningsstämman, anstå till nästa ordinarie stämma.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Här ljuger HSB Malmös styrelse, på ett flagrant sätt, fullmäktige och medlemmarna rakt upp i ansiktet. När HSB Malmö säger; "Om däremot styrelsen är beslutsför med återstående styrelseledamöter kan valet av en ny ledamot, om det skall ske av föreningsstämman, anstå till nästa ordinarie stämma" så är detta ett rent påhitt av HSB Malmös styrelse för att försöka lura fullmäktige. Detta står ingenstans och HSB Malmös styrelse kan heller inte peka på var detta skulle stå i något regelverk. Lagen är mycket tydlig här;
  Föreningslagen, 6 kap. (Föreningens ledning), 2 §;
  Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, ska övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden.
  Så inte nog med att HSB Malmös styrelse fullt medvetet bryter mot lagen, HSB Malmös styrelse ljuger på ett allvarligt sätt för att försöka lura fullmäktige!

  Det första stycket som HSB Malmö skriver i sitt svar till motionen är korrekt (förutom det faktum att det står i klartext i lagen och inte i någon "förklaring till lagen") och överensstämmer med allt vad jag förklarat i denna motion, men sedan har HSB Malmös styrelse lagt till ett stycke med personligt tyckande för att försöka ge sken av att det andra stycket också skulle vara något som står i lagen (eller förklaringar till lagen). Med denna lögn från HSB Malmös styrelse har styrelsen satt spiken i kistan och kan omöjligen få ansvarsfrihet!

 2. Frågor till styrelsen om suppleant
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  HSB Malmös har i och med nya stadgar bestämt sig för att inte ha suppleanter i styrelsen.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse vill inte ge sin syn på varför det inte ska finnas suppleanter till styrelsen utan försöker gömma sig bakom att man en gång tagit beslutet, utan någon motivering till detta, att suppleanter inte ska finnas i styrelsen. Två år i rad har HSB Malmös styrelse undvikit frågor om detta. För en maktfullkomlig styrelse så är det ett drömläge att inte ha några suppleanter, och alla kan bara konstatera att det är så HSB Malmös styrelse vill ha det.
 3. Frågor till styrelsen om suppleant
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  HSB Malmös har i och med nya stadgar bestämt sig för att inte ha suppleanter i styrelsen.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Samma svar som till föregående motion. HSB Malmös styrelse vill inte på något sätt svara på varför de anser att suppleant inte ska finnas i styrelsen och HSB Malmös styrelse vill inte bemöta det faktum att med en suppleant i HSB Malmös styrelse slipper HSB Malmös styrelse tvingas att kalla till extrastämma om avhopp sker. Det finns många nackdelar med att inte ha någon suppleant till styrelsen, men ingen har någonsin ifrågasatt detta.

 4. Styrelsens arbetsordning
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
  De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt.
  Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Samma intetsägande svar har avgivits av styrelsen tidigare. Det tillförde inget då, och inget nu heller.
  Styrelsen säger här att det skulle "äventyra föreningens firma" om medlemmarna får reda på arbetsordningen inom HSB Malmös styrelse. Kan något bli mer befängt?
  Att sedan till var och varannan motion upprepa att det är styrelse och verkställande ledning som ytterst avgör vad som "kan och ska" publiceras, vad har det med saken att göra?

 5. Suppleant i styrelsen ska finnas
  Definition av styrelsesuppleantens arbetsuppgifter
  Regelverk/riktlinjer för arvode till styrelsesuppleant

  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  HSB Malmös har i och med nya stadgar bestämt sig för att inte ha suppleanter i styrelsen.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Svaret från HSB Malmös styrelse saknar helt relevans för yrkandet till denna motion om att suppleant ska finnas till HSB Malmös styrelse.
  Retoriken från HSB Malmös styrelse blir bara löjlig. Att det står i stadgarna att suppleanter inte ska finnas (vilket var ett synnerligen ogenomtänkt och helt omotiverat beslut) är inget som hindrar att detta fel rättas upp med nya stadgar.

 6. HSB Malmös styrelse ska inte ta över avhoppad ledamots arvode
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Hur arvoden fördelar sig på styrelsen ledamöter framgår av årsredovisningen och det föreligger även ett arvodesreglemente.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Styrelsens svar på denna motion är bara så dumt att man häpnar. Att det finns en övergripande beskrivning över hur arvodena fördelas i årsredovisningen saknar helt uppenbart relevans för motionens yrkanden. Att det "föreligger" ett arvodesreglemente är också helt irrelevant eftersom detta obegripliga arvodesreglemente inte berör det problem som denna motion tar upp, dvs att HSB Malmös styrelse vill roffa åt sig arvodet från den ledamot som hoppar av. Vilket naturligtvis i sin tur minskar intresset för ledamöterna att kalla till fyllnadsval så att organisationen får en fulltalig styrelse enligt stämmans beslut.
 7. HSB Malmös involvering i HSB-föreningarna
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Det ankommer inte på styrelse och fullmäktige att i detalj styra den operativa verksamheten.
  Till vissa tjänster hör också ett uppdrag att delta i t ex byggande styrelser som att sitta i styrelser på uppdrag av HSB Malmö.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelseledamöter uttalar sig som om de aldrig suttit i en styrelse och är helt okunniga om hur en medlemsorganisation ska och bör fungera. Självklart ingår det i styrelsens uppdrag att se till så att HSB-ledamoten är till nytta för brf:en och inte bara för HSB.
  Och när styrelsen inte sköter sitt uppdrag är det naturligtvis upp till fullmäktige att se till så att styrelsen arbetar för medlemmarna och inte bara för sig själva. Det är inte att "detaljstyra". Det är att värna om medlemmarna!

 8. HSB-tjänsteman ej som HSB-ledamot
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  För att anses som jävig skall HSB-ledamoten anses ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö. Jäv föreligger när HSB-ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen.
  Styrelsen beaktar detta vid tillsättandet av ledamöter.
  Det är styrelsens uppfattning att denna fråga inte ska omfattas av ett beslut på föreningsstämman, utan att det ligger inom styrelsens ansvarsområde att tillsätta och entlediga HSB-ledamöter.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse har kopierat denna text i sitt svar från vad Blanka Kruljac skrivit;
  I "HSB Malmö Nytt" står följande, författat av Blanka Kruljac (se HSB Malmö bryter mot lagen);
  Diskussion om jäv för den av HSB Malmö utsedde ledamoten uppstår till och från i bostadsrättsföreningen när det gäller frågor om upphandling av tjänster där HSB Malmö säljer tjänster, men det kan också vara andra skiljaktigheter mellan bostadsrättsföreningen och HSB Malmö. Om och i vilka situationer en HSB-ledamot blir jävig är beroende av vilken person som HSB Malmö har utsett till ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse. För att anses som jävig skall HSB-ledamoten anses ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö.

  Jäv föreligger när HSB-ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö så att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö medför att detta intresse kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen. VD eller styrelseledamot i HSB Malmö får anses vara så starkt kopplade till HSB Malmö att jäv generellt sett föreligger.
  Naturligtvis tycker HSB Malmös styrelse, som de här säger, att fullmäktige inte ska lägga sig i när HSB Malmö bryter mot lagar eller andra regelverk, men just därför är det särskilt viktigt att fullmäktigeledamöterna tar avstånd från HSB Malmös brott mot regelverken och kräver att HSB Malmö ska följa vad Blanka Kruljac skrivit.

  Vem kan vara mer knuten till och lojal till HSB Malmö än en tjänsteman på HSB Malmö eller en styrelseledamot i HSB Malmös styrelse?
 9. Inget arvode till arbetstagarrepresentanter
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  De fackliga organisationerna utser själva sina ledamöter till HSB Malmös styrelse, och det är verkställande direktörens ansvar att besluta om arvoden till dessa.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse tycks vara helt okunnig om beslutsordningen i HSB Malmö och att VD:n lyder under HSB Malmös styrelse. Styrelsens svar är helt irrelevant. Att de fackliga organisationerna utser styrelseledamöter ovanför huvudet på medlemmarna och att VD sedan beslutar att arvodera dessa styrelseledamöter har inte med motionens yrkande att göra. Det är illa nog att medlemmarna i HSB Malmö styrs av de fackliga organisationerna, men att dessutom ge dem höga arvoden för detta är oförsvarbart!

 10. Arbetstagarrepresentanter ska inte vara ombud till HSB Riksförbund
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
  HSB Malmö redovisar redan idag på hemsidan för styrelserna de val som är genomförda och på sida för meddelande information om vem som är valda till styrelse i HSB Malmö.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Styrelsens svar har inte den minsta koppling till yrkandet för denna motion.
  HSB Malmös styrelse kan inte motivera varför HSB Malmös arbetstagarrepresentanter ska uppta en viktig plats för medlemmarna i ombud till HSB Riksförbund!
 11. Förbjud inspelning av stämma
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
  Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och dessa publicera på hemsidan.
  Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till liksom att det ska omfattas av beslut på stämman.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Styrelsen skriver;
  "Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till".
  Styrelsen ställer sig alltså positiv till att spela in stämmorna, men vill inte att någon annan än styrelsen ska kunna kontrollera vilka beslut som egentligen tagits!
  Styrelsen vill alltså att det inte ska finnas någon medlemskontroll!

  Med undantag av det som här är understruket är styrelsens svar identiskt med det till motion #33.
  Svaret här från HSB Malmös styrelse är kopierat från tidigare år till helt andra yrkanden som inte har med denna motion att göra, och inget av de två yrkandena bemöts i styrelsens svar.
  HSB Malmös styrelse vill inte bemöta yrkande #1 överhuvudtaget, dvs att HSB Malmös styrelse ska informera fullmäktige om att inget juridiskt hinder finns för inspelning av stämmor.
  HSB Malmös styrelse vill inte bemöta yrkande #2 överhuvudtaget, dvs att HSB Malmös styrelse tar fram en policy för fullmäktige att inte spela in stämmorna.
 12. Inspelning av stämma måste godkännas
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
  Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan.

  Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Med undantag av det som här är understruket är styrelsens svar identiskt med det till motion #32.
  Svaret här från HSB Malmös styrelse är kopierat från tidigare år till helt andra yrkanden som inte har med denna motion att göra.
  HSB Malmös styrelse vill inte bemöta yrkandet till denna motion överhuvudtaget;
  "Om inspelning av HSB Malmös stämma ska göras av någon deltagare måste stämman lämna sitt godkännande till detta. Dvs HSB Malmö får inte göra som HSB Malmö gjorde på årsstämman 2008, där de spelade in stämman (och informerade i efterskott om detta)".
  Styrelsen skriver;
  "Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till".
  Styrelsen ställer sig alltså positiv till att spela in stämmorna, men vill inte att någon annan än styrelsen ska kunna kontrollera vilka beslut som egentligen tagits!
  Styrelsen vill alltså att det inte ska finnas någon medlemskontroll!

 13. Stämmor läggs ut på nätet som ljud alternativt video med ljud
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
  Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
  Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan.
  Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Samma meningslösa svar har avgivits av styrelsen tidigare, och styrelsen har bara kopierat in detta irrelevanta svar igen. Det tillförde inget då och det har inte mer relevans idag.
  Det är uppenbart att HSB Malmös styrelse är en stark motståndare till medlemskontroll där inspelning från stämman läggs ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman (som enbart ljud eller ljud & video). I sådant fall skulle fel i stämmoprotokoll inte kunna förekomma och HSB Malmö fråntas möjligheten att formulera protokollen för sitt eget personliga bästa.
  Styrelsen vill kunna spela in stämmor, men det ska bara vara HSB Malmö som ska få tillgång till detta av HSB säkerhetsklassade material, och någon medlemskontroll får inte förekomma.
 14. HSBs tal på stämman läggs ut på webben
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
  Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
  Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan.
  Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten, ställer styrelsen sig tveksam till.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Samma meningslösa svar har avgivits av styrelsen tidigare, och styrelsen har bara kopierat in detta irrelevanta svar igen. Det tillförde inget då och det har inte mer relevans idag.
  Det är uppenbart att HSB Malmös styrelse är en stark motståndare till information, insyn, öppenhet och medlemskontroll där information som inledningstal och föredrag från stämman läggs ut på HSB Malmös webbplats.
  Styrelsen vill kunna spela in stämmor, men det ska bara vara HSB Malmö som ska få tillgång till detta av HSB säkerhetsklassade material, och någon medlemskontroll får inte förekomma.
 15. Ta bort HSB:s påtvingande av revisor i normalstadgar
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Revisorerna väljs av stämman om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera revisorer ska utses på annat sätt.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse berättar vad vi alla vet. Men vad har en grundkurs för dem som aldrig suttit i en styrelse, eller har den minsta kunskap om hur en förening fungerar, med denna motion att göra?
  Motionen handlar om att brf:arna inte ska påtvingas en revisor av HSB som är i beroendeställning till HSB, utan varje brf ska vara helt fri att anlita vilken revisor de vill.
  Sedan kan HSB naturligtvis alltid föreslå revisor, men brf:en ska vara autonom och själv kunna bestämma sin verksamhet och vad man vill betala för.

 16. HSB Malmö ska offentliggöra avtal som tecknats med revisorer !
  Redovisning av revisors uppdrag - Uppdragsbeskrivning för av HSB tillsatt revisor i brf:arna

  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 - STYRELSEN KOPIERAT SVAR
  Det är inte till HSB Malmö som revisorer i bostadsrättsföreningar rapporterar,
  utan de rapporterar till bostadsrättsföreningarnas stämmor.
  En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
  Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
  Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
  Någon motsvarande tillsynsmöjlighet för lekmannarevisorer finns inte.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse upprepar exakt - och endast - det som jag redan skrivit i min motion.
  Styrelsens kopierade svar tillförde absolut ingenting 2008, ej heller 2009 och precis lika lite 2011.
  HSB Malmös styrelse har under dessa tre år inte med ett ord bemött yrkandena;
  "HSB Malmös styrelse ska öppet redovisa för alla medlemmar hur uppdraget ser ut idag för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna. Dvs en tydlig uppdragsbeskrivning i sin helhet".
  Inte nog med att HSB Malmös styrelse kopierar samma intetstägande svar från år till år, och dessutom upprepar exakt vad jag redan skrivit i motionen, HSB Malmös styrelse upprepar även svaret exakt i motion #38.

 17. HSB Malmö informerar om uppdrag för HSB Malmös revisor
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 - STYRELSEN KOPIERAT SVAR
  Det är inte till HSB Malmö som revisorer i bostadsrättsföreningar rapporterar,
  utan de rapporterar till bostadsrättsföreningarnas stämmor.
  En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
  Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
  Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
  Någon motsvarande tillsynsmöjlighet för lekmannarevisorer finns inte.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse upprepar exakt - och endast - det som jag redan skrivit i motion #37.
  Styrelsens kopierade svar tillförde absolut ingenting 2008, ej heller 2009 och precis lika lite 2011.
  HSB Malmös styrelse har under dessa tre år inte med ett ord bemött yrkandena;
  "HSB Malmös styrelse ansvarar för att uppdragsavtalet med den revisor som reviderar HSB Malmö omedelbart informeras om till medlemmarna / läggs ut på HSB Malmös webbplats" och "Policy tas fram för lekmannarevisorerna"
  Inte nog med att HSB Malmös styrelse kopierar samma intetstägande svar från år till år, och dessutom upprepar exakt vad jag redan skrivit i motionen, HSB Malmös styrelse upprepar även svaret exakt i motion #37.
 18. HSB Malmös styrelse & tjänstemän ska inte överta stämmans beslutsrätt !!!
  Fel i stämmoprotokoll

  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Syftet med grundtal framgår av HSB Malmös stadgar och beslut om grundtal fattas av fullmäktige.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Precis som för nästan alla andra motioner visar styrelsens svar här att styrelse inte ens kan ha läst motionen de svarat på.
  Som framgår av yrkandena så ska HSB Malmös stadgar följas vilket innebär att fullmäktige ska ta beslut i frågan om grundtal, och HSB Malmö ska inte ta över stämmans beslutsrätt.

  Det är också tydligt att det är endast ett fåtal som vet hur grundtalet räknas ut. Skälet till att HSB Malmö inte vill klargöra detta är kanske att HSB Malmös styrelse inte heller vet hur grundtalet räknas ut, men är det då inte extra viktigt att detta utreds och informeras om?

  HSB Malmös styrelse har heller inte med ett enda ord bemött yrkandet om att den felaktiga texten i stämmoprotokollet om stämmoordförandens redovisning av grundtalet ska rättas upp.

 19. HSB Bolina, flopp för medlem flipp för HSB Malmö
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  HSB Malmö har under våren presenterat Bolina 2.0. En vidare utveckling på HSB Malmös bredbandssatsning. Däremot är det upp till varje bostadsröttsförneing att själv fatta beslut om vilken bredbandsleverantör som ska operera i bostadsrättsförneingen.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Notera hur HSB Malmö som vanligt försöker undvika vad det handlar om. Styrelsen vill t.ex. under inga omständigheter redovisa inkomsterna från HSB Bolina.
  HSB Malmö är också extremt hemlighetsfull när det gäller HSB Bolina 2.0. I princip inga frågor besvaras. Inte ens de absolut mest grundläggande frågorna vill HSB Malmö besvara;

  På HSB Malmös webbplats (hsb.se/malmo/bolina) ges lite övergripande info om vad som kommer att gälla avseende HSB Bolina 2.0.

  1. Det står;
  "Möjligheter att gemensamt ansluta alla boende till en tjänsteleverantör vilket pressar ned priset ytterligare. Dina medlemmar har dock kvar möjligheten att välja tjänsteleverantör själv.".
  a) Detta är mycket luddigt formulerat och jag önskar att HSB Malmö konkretiserar detta och förklarar hur detta skulle gå till rent praktiskt.
  b) Hur kan man ansluta alla boende till en tjänsteleverantör samtidigt som var och en kan välja tjänsteleverantör själv?
  c) Menar HSB Malmö att brf:en har juridisk rätt att bestämma vilken leverantör enskilda medlemmar ska välja i det "operatörsneutrala" nätet?

  2. Det står;
  "Uppdatering upp till 1 000 Mbit ger riktigt snabba tjänster för medlemmarna".
  a) Vilka tjänster kommer att erbjudas där det skulle finnas behov av denna hastighet?
  b) IP-Telefoni och IP-TV behöver inte denna hastighet, eller hur?

  3. Det står;
  "Tillgång till mer än 200 globala tv-kanaler".
  a) Eftersom HSB Malmö uppenbart redan vet att det kommer att bli så måste HSB Malmö även veta vilken eller vilka tjänsteleverantör/er som kommer att erbjuda detta. Vem/vilka gör det (vad HSB Malmö känner till så här långt)?
  b) HSB Malmö får det att låta som om TV-kanalerna ingår utan kostnad, men så blir det naturligtvis inte. Var och en som vill ha TV-kanaler kommer att få betala för varje TV-kanal eller paket av kanaler på traditionellt sätt, eller hur?

  4. Det står;
  "Bland marknadens högsta säkerhetsnivåer.".
  a) Kan HSB Malmö utveckla denna allmänna säljfras så att det betyder något i praktiken (speciellt med tanke på de allvarliga säkerhetsproblem som funnits i HSB Bolina tidigare)?
  Vilken säkerhet erbjuds?
  b) Vilken möjlighet har HSB Malmö att se vad medlemmarna gör med sina datorer och vilken sekretess gäller här?

  5. Det står;
  "Föreningen får nätkapacitet för fastighetsteknisk styrning, t.ex. energistyrning och bokningssystem. Utan extra kostnad".
  Detta är inget speciellt och jag kan inte se att det blir någon som helst förändring avseende detta. Detta är alltså precis som tidigare, eller hur?

  6. Det står;
  "Tjänsten 0,25 Mbit uppdateras till 1 Mbit för samma pris.".
  a) Alltså inte billigare?
  b) Är det inte tjänsteleverantören (där HSB Malmö skriver att priserna inte är färdigförhandlade) som har rätt att sätta priserna och t.ex. sänka priset på 1 Mbit till under dagens pris för 0,25 Mbit?
 20. Allt fler brf:ar väljer att lämna HSB Malmö - Sänkning medlemsavgift
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Som vanligt består styrelsens svar på motionerna enbart av information om det som vi alla känner till. Som fullmäktigeledamot måste man inte bara irritera sig över de infantila svaren från HSB Malmös styrelse utan även över att HSB Malmös styrelse svarar som om precis varenda fullmäktigeledamot är helt intelligensbefriad.
  Yrkandet handar här om att den medlemsavgift som helt omotiverat - utan någon som helst beräkninggrund - höjdes för två år sedan ska sänkas till 200 kr/medlem.
 21. HSB Malmö bryter mot sina stadgar - informerar ej om HSB-ledamot
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  HSB-ledamoten utses av HSB Malmös styrelse.
  HSB-ledamoten sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö. Ledamoten utses i samråd med bostadsrättsföreningens styrelse.
  Styrelsens uppfattning är att denna fråga inte ska underställas fullmäktige för beslut.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse vill inte på något sätt bemöta motionens yrkanden utan uttalar sig i stället om något helt annat.
  De tre yrkandena till denna motion handlar om att HSB Malmö ska informera medlemmarna vilka som utsetts till HSB-ledamöter, vilken roll HSB-ledamoten har samt vilken kunskap/bakgrund HSB-ledamoten har för uppdraget. I yrkandena ingår också att HSB Malmö ska börja följa HSB Malmös stadgar (§ 6) och informera medlemmarna vem som utsetts som HSB-ledamot.

 22. Hur röstar HSB-ledamoten? Hur påverkar HSB brf:en?
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  HSB-ledamoten sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö.
  Dock har varken styrelsen eller vd:n rätt att lämna ut information till en enskild medlem i alla avseenden vad gäller frågor om interna förhållanden eller annat som faller inom det uppdrag som styrelse och vd har, det vill säga den löpande förvaltningen.
  De avtal som tecknas mellan den som utses till HSB-ledamot och HSB Malmö är en handling parterna emellan. Den som så önskar kan, i likhet med vad motionären har gjort, få ta del av själva avtalstexten.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Den okunnighet som HSB Malmös styrelse uppvisar inom sitt eget arbetsområde är häpnadsväckande.
  HSB Malmös styrelse skriver;
  "Dock har varken styrelsen eller vd:n rätt att lämna ut information till en enskild medlem i alla avseenden vad gäller frågor om interna förhållanden eller annat som faller inom det uppdrag som styrelse och vd har, det vill säga den löpande förvaltningen".
  Om HSB Malmös styrelse hade läst min motion och yrkanden så skulle denna styrelse kunnat konstatera att detta inte är vad motionens yrkanden handlar om.

  HSB Malmös styrelse skriver;
  "De avtal som tecknas mellan den som utses till HSB-ledamot och HSB Malmö är en handling parterna emellan".
  Ja, och en av dessa parter är helt uppenbart medlemmarna i brf:en. Men denna part vill HSB Malmös styrelse inte ska få någon information, tyvärr.

  HSB Malmös styrelse skriver;
  "Den som så önskar kan, i likhet med vad motionären har gjort, få ta del av själva avtalstexten"
  Vad HSB Malmö inte skriver är att jag alls inte på något sätt erbjudits möjlighet att ta del av avtalstexten. HSB Malmö har förnekat mig avtalstexten, men efter att jag trots detta erhållit avtalstexten via mina kontakter med HSB Malmö, mot HSB Malmös vilja, så har HSB Malmö tvingats att upphöra med att försöka dölja HSB-ledamotsavtalet för fullmäktige och övriga medlemmar.

  Min motion handlar om att HSB Malmö ska öppna upp sig om HSB-ledamoten och föra in riktlinjer för hur HSB-ledamoten ska rösta i brf:ens interna frågor, speciellt där jäv kan uppstå.
  Medlemmarna ska också informeras om hur HSB-ledamoten röstat.
  HSB Malmös styrelse har inte på något sätt bemött mina yrkanden till denna motion.

  Not. På stämmorna i min egen brf har HSB Malmö t.o.m. tagit in sina jurister (anställda HSB-tjänstemän utan koppling till min brf) för att rösta mot mina förbättringsförslag.
 23. Total avsaknad av effektivitet inom HSB - Gå ur HSB Riksförbund
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 - STYRELSEN KOPIERAT TEXT FRÅN WEBB
  Medlems- och intresseorganisationen HSB är fortfarande densamma som vid starten. HSB-rörelsen är uppbyggd som en federation av självständiga juridiska personer i tre organisationsled - bostadsrättsförening, HSB-förening och HSB Riksförbund.
  · Det första ledet består av bostadsrättshavare som är medlemmar och ägare av
  bostadsrättsföreningarna
  · Det andra ledet är HSB-föreningen på orten. Medlemmar i HSB-föreningen är
  bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare samt bosparande medlemmar.
  · Det tredje ledet, HSB Riksförbund, ägs av HSB-föreningarna som är de enda medlemmarna i förbundet.
  Styrelsens bestämda uppfattning är att federationen har en viktig roll genom att verka tillsammans inom ramen för medlemskapet, och att det regelverk som återfinns i stadgar ska finnas kvar.

  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse har här kopierat in en text från HSB Riksförbunds hemsida om hur HSB-organisationen är uppbyggd. Denna text saknar helt uppenbart relevans för denna motion.
  För den som läst min motion framgår att jag yrkat att en objektiv utredning ska tillsättas för att utreda för- och nackdelar med att tillhöra HSB Riksförbund. Att tillhöra HSB Riksförbund är ingen självklarhet så som HSB Malmös styrelse försöker ge sken av. Detta förhållande måste ifrågasättas, och inte bara tas för givet.

  HSB Malmös styrelse har, i vanlig ordning, inte på något sätt heller bemött yrkande #2;
  "HSB Malmös styrelse/ombud ska omedelbart efter HSB Riksförbunds stämmor redovisa för medlemmarna om resultatet av de beslut som togs där".
 24. HSB Malmö ska ej bryta mot likabehandlingsprincipen - Stämmohandlingar
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Handlingar till fullmäktige och motionärer som inte är fullmäktige samdistribueras.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  Bevisligen en ren lögn !!! Ej heller 2011 samdistribuerades stämmohandlingarna!
  Den 11 april 2011 skriver jag till HSB Malmös styrelse;
  "Eftersom rutiner tycks saknas i det mesta inom HSB Malmö (att döma av de svar som erhålles i frågor om detta), och de rutiner som ev. finns är hemligare än CIA:s handlingar, så vet varken jag eller någon annan medlem i HSB Malmö vem HSB Malmö avser att skicka ut stämmohandlingar till, eller när detta ska ske.
   
  Jag vill därför här be HSB Malmös styrelse om att få erhålla stämmohandlingarna med motioner snarast efter att de tagits fram (gärna utan den extra fördröjning som HSB Malmö annars lägger på, utan stöd för detta i något regelverk).
   
  Får jag det?
  "
  HSB Malmös styrelse besvarade inte denna förfrågan, precis som alltid annars, och så blev det inte. Förra året fick fullmäktige stämmohandlingarna nästan en vecka före oss andra. I år fick fullmäktige stämmohandlingarna den 15 april och vi motionärer fick dem den 18 april.
 25. HSB Malmös censur måste upphöra
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  Till skillnad från att inhämta medgivande om publicering av namn har vi funnit det lämpligt att stryka namn i protokollet på hemsidan. Protkollet i sin helhet går att ta del av på HSB Malmö.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  HSB Malmös styrelse uttalar sig på ett ganska roande sätt, om det nu inte varit så tragiskt med styrelsens omfattande slutenhet. HSB Malmö säger att det bara finns två alternativ, antingen att inhämta medgivande om publicering eller censurera stämmoprotokoll.
  I styrelseledamöternas tankar finns inte ens möjligheten att låta stämmoprotokollet vara ocensurerat, precis som för all övrig information som läggs ut.

  Som framgår av styrelsens svar så har HSB Malmös styrelse ingen motivering till att en del av stämmohandlingarna, och då specifikt stämmoprotokollet, censureras. I övrigt censureras inga namn. Skälet för den specifika censureringen av stämmoprotokollet kan inte vara annat än för att minska insyn/öppenhet och försöka försvåra för medlemmarna att se vilka beslut som tagits, och att se vilka som yttrat sig på stämmorna.

 26. Meningslös administration bort
  SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011
  HSB Malmö använder inte längre blanketten.
  MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
  För HSB Malmö är det viktigaste att yrka avslag på motionärernas motioner, t.o.m. i de fall när styrelsen t.o.m. genomför motionens yrkande.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2012 - Uppdaterad 2013-01-11