Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-06-01, 17:33
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Valberedningens bibel i brf

Valberedningens "bibel" består av i huvudsak 5 olika dokument/källor;
 1. Bostadsrättsföreningens stadgar (HSB:s normalstadgar 2011)
 2. Bostadsrättslagen och Föreningslagen
 3. Föreningens valberedningsinstruktion (fastställd av stämman)
  Handledning för valberedningen, mall i Faktabanken
  Valberedningsinstruktionen förbättras löpande här och bör göras så även i brf:en till varje årsstämma!
 4. Föregående års stämmoprotokoll (med justering!) i föreningen (erhålls av styrelsen)
 5. Detta forum - http://hotpot.se/forum
Men till ovanstående kommer även följande dokument för valberedningen;
 • Dagordning/protokoll för valberedning
  - Glöm inte protokollföra varje valberedningsmöte och planera vad som ska göras fram till varje nästkommande möte inom valberedningen.
  Dagordningen/protokollet kan ha formen av mötesanteckningar.

Exempel på valberedningsinformation att sätta upp på föreningens anslagstavlor


Exempel 1, mall inför årsstämma:

Du som vill påverka!

Har du synpunkter på hur ditt boende ska skötas?

Det kommer att finnas ett antal lediga platser i bostadsrättsföreningens styrelse inför nästa år. Är du intresserad av att kunna påverka hur föreningen drivs? Lämna då din intresseanmälan till valberedningen innan den 27 januari!

Intresserade kan kontakta valberedningen genom att lämna en anmälan i ett förseglat kuvert med texten "Val till stämman" i styrelsens brevlåda i källaren på Gengången 3. Eller mejla/ring någon i valberedningen.

Valberedningen
Anders Lago, 3a, tel. 040-12 13 14, epost: anders.lago@hotmail.com
Pernilla Bonde, 3b, tel. 040-15 16 17 epost: pernilla.bonde@hotmail.com

Exempel 2, mall inför årsstämma:

VIKTIGT!!!
Du som vill påverka!


Har du synpunkter på hur ditt boende ska skötas?

Det kommer att finnas några lediga platser i bostadsrättsföreningens styrelse som måste fyllas upp. Är du intresserad av att kunna påverka hur föreningen drivs och bidraga till en bättre boendemiljö? Lämna då din intresseanmälan till valberedningen senast söndagen den 28 april (ju fortare desto bättre så att valberedningen hinner bearbeta nomineringar och genomföra intervjuer)!

För att valberedningen ska kunna utföra sitt uppdrag förutsätts att ni kommer in med nomineringar.

Årsstämman är planerad till den 21 maj.

Lämna nomineringar till valberedningen antingen i pappersform eller via vår epost.

Valberedningen
Göran Olsson, 3a epost: goran.olsson@hotmail.com
Sofie Kjellin, 3b epost: sofie.kjellin@hotmail.com
Exempel, mall för fyllnadsval, extrastämma:

Valberedningen söker personer intresserade av styrelseuppdrag inför nära förestående nödvändigt fyllnadsval

Kontakta valberedningen om du är intresserad eller vill nominera någon annan. Vi kontaktar sedan dem som är intresserade. Mer information och nomineringsblankett kommer att delas ut till alla i föreningen. Nominering önskas senast den 13 september.

Valberedningen
Åke Johansson 3a, tel. 040-12 13 14, epost: ake.johansson@hotmail.com
Eva Sörqvist 3b, tel. 040-15 16 17 epost: eva.sorqvist@hotmail.com


Valberedning bör mellan stämmorna dela ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar.

OBS! Det svåraste för valberedningen är att få in nomineringar! Målet måste vara att valberedningen ska få in minst dubbelt så många nomineringar som det finns platser att tillsätta (ju fler nomineringar desto bättre har valberedningen lyckats). Dvs det måste bli ett ett urval av de bästa för respektive uppdrag, så att det inte bara handlar om att fylla upp platserna, enligt hur det oftast fungerar i en bostadsrättsförening. Här fyller valberedningens utskick och information en extremt viktig funktion!

MALLAR FÖR ANSLAG OCH UTSKICK AV VALBEREDNINGEN
Kombinera gärna fritt från de olika texterna ovan så bästa möjliga resultat uppnås utifrån aktuellt behov och situation.

VIKTIGA DOKUMENT FÖR VALBEREDNINGENNot. Generellt sett har HSB-föreningars styrelser högre arvode än alla andra brf:ars styrelser, och specifikt i Malmö är arvodena högre i brf:arna jämfört med de flesta andra ställen i landet.
Arvoden ska försöka styras utefter vad som presteras (baserat på engagemang, nedlagd tid och konkreta resultat, t ex dokumenterade besparingar i föreningen). Dvs inte efter vad andra förtroendevalda i andra föreningar har för arvode.

En nytillträdd förtroendevald bör erhålla ett särskilt lågt arvode ("låg ingångslön"), men om denna medlem efter ett år visat på ett gott resultat - enligt valberedningens skriftliga redovisning till alla medlemmar innan stämman - ska arbetet premieras och detta arvode ska kunna höjas kraftigt.

Å andra sidan;
Upptäcks kostnader i brf:en som inte borde varit så höga om styrelsen skött sina uppgifter så bör detta rinna över på arvodet för styrelseledamöterna så att arvodet sänks, företrädesvis i nivå med med de ökade kostnaderna/styrelsens slöseri.

Arvode arbetsgrupp i brf
OBS! Det rekommenderas att valberedningen på årsstämman föreslår arvode till deltagare (med för aktuell fråga lämplig kompetens) i arbetsgrupp - som utses av stämman eller av styrelsen - som inte är styrelseledamot (t ex 150 kr/timme).
Alla under året tillsatta arbetsgrupper ska särredovisas i årsredovisningen med deltagare, arbetstid, utbetalad ersättning, uppgift och resultat.
 • Lista över aktuella förtroendevalda med alla kontaktvägar
 • Lista över nyinflyttade sedan föregående årsstämma (erhålls av styrelsen)
Not. Jag har själv blivit intervjuad av HSB Malmös valberedning. Jag fick i princip inte en enda fråga som var det minsta relevant för uppdraget som förtroendevald.

OBS! Det är tyvärr inte så ovanligt som man skulle önska sig att de som kan klassas som psykopater väljs i bostadsrättsföreningar (vilket det finns forskning på). En av valberedningens viktigaste funktioner är att undvika att psykopater väljs av stämman. Varje valberedning får själv finna de bästa frågorna för att utröna om risk föreligger för detta och sedan de bästa metoderna (utan personangrepp) för att stämman klargörs om läget. Det är valberedningens svåraste uppgift, och förutsätter en kvalificerad valberedning.

TIPS!
Ju mer motsägelsefulla svar som ges från en person, desto större risk att denna kan klassas som psykopat
.

Definition av psykopat, ibl. benämnd sociopat:
Psykopati är en brist i personligheten, en karaktärsavvikelse.
Psykopaten är charmerande, har lätt för att prata med andra, gestikulerar ofta och förefaller väldigt målinriktad. Han eller hon har emellertid ingen som helst empati, saknar alltså förmåga att leva sig in i vad andra människor tänker och känner. Psykopater övervärderar sig själva, utnyttjar andra människor, manipulerar dem och känner ingen skuld, när någon lider på grund av dem. De är ofta opålitliga och lögnaktiga. De kan inte överblicka konsekvenserna av sina handlingar. De skuldsätter sig – även å andras vägnar – och återfinns inte sällan bland våldsamma äkta män. Psykopater kan inte ens medge att de har ett problem, vilket gör det väldigt svårt att behandla dem.
En psykopat kan uttrycka uppfattningar om sin egna förträfflighet, simulera känslor som anses passande, allt i syfte att manipulera för att uppnå bestämda personliga målsättningar.
En person med psykopatisk störning har som regel svårt att förstå nyansskillnader i känslor.
I kombination med detta har psykopater ofta drag av impulskontrollstörningar samt saknar tålamod; de söker sig till äventyr och beter sig ansvarslöst.
En psykopat är väl medveten om att föra sig rätt, vara trevlig och att inge ett gott intryck – det ingår i störningen
En s.k. vardagspsykopat planerar sitt handlande för att nå ett önskat resultat. En sådan psykopat är mästare på att manipulera och hjärntvätta sina utvalda, denna kan även med ord, handling, ilska och spelade känslor styra sin omgivning till sin fördel.
Andelen psykopater uppskattas till omkring ca 4 % av befolkningen (enl. andra källor, fler)
.


Intervjufrågorna är extremt viktiga och helt avgörande för vilken kompetens föreningen får in och för vilka möjligheter föreningen har att utveckla sig till det bättre.
Intervjufrågorna är sedan grunden för den presentation som görs av de nominerade som valberedningen föreslår.

Redovisning av valberedningens förslag på föreningens anslagstavlor - en vecka innan stämman.

Exempel på sammanställning av förtroendevalda.Presentation av valberedningens förslag ska i princip bara innehålla
- namn
- hur länge medlemmen bott i bostadsrätt
- erfarenhet av uppdrag som förtroendevald i brf
- utbildning
- yrkeserfarenhet
- kompetens av betydelse för uppdraget
- vad den föreslagna medlemmen kan tillföra föreningen
- vilka mål den föreslagna medlemmen har i sitt uppdrag
- för uppdraget övriga viktiga punkter som framkommit i samband med intervjun.
OBS! Presentationen av de nominerade och aktuella förtroendevalda ska utgå från den intervju som gjorts med dem.
Blanda inte in något som inte är relevant för uppdraget (som husdjur, hur många barn, etc)!
Presentationen ska inte vara en förskönande omskrivning av de nominerade, bara för att det känns obehagligt att t.ex. nämna att någon nominerad inte är insatt i t.ex. stadgar eller bostadsrättslag, saknar erfarenhet av föreningsarbete, etc.
Valberedningen ska beskriva de nominerade sakligt, konkret och rättvist utifrån vad som är relevant för uppdraget
.

Att tänka på i samband med valberedningens presentation
• Alla förslag redovisas öppet
• Tillfrågad/informerad om nomineringen
• Presentation i samband med kallelse
• Motivering varför just den kandidaten eller varför omval
• Lämpligt att närvara på den föreningsstämma man föreslås bli valdHUR MÅNGA BÖR INGÅ I VALBEREDNINGEN?
Två engagerade valberedare rekommenderas i normalfallet (tre valberedare kan skapa problem)!


HSB:s normalstadgar 2011
Citat:
§ 26 Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning.
Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.
Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.
Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.
OBS! I normalstadgarna 2011 för HSB har HSB Riksförbund ändrat att en valberedare ska utses till "ordförande" i stället för som tidigare, "sammankallande". Ingen vet varför.
Sammankallande är en avsevärt bättre formulering. Ingen hierarkisk struktur behövs i valberedningen. Det är viktigt att föreningen inte antar HSB:s normalstadgar 2011 rakt av, utan att föreningen ändrar mindre bra saker som denna.


VALBEREDNINGSINSTRUKTION
I valberedningsinstruktionen ska det tydligt framgå exakt vilka uppgifter valberedningen har. T ex;
Valberedningens uppdrag
• Föreslå ordförande vid föreningsstämman
• Föreslå justerare och rösträknare vid föreningsstämman
• Föreslå kandidater till olika förtroendeuppdrag i föreningen
• Föreslå antal ledamöter till olika uppdrag om det inte framgår av stadgarna
• Föreslå arvode och alla andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Även följande punkter ska ingå i valberedningsinstruktionen;
• Målsättning
• Arbetsuppgifter
• Arbetsfördelning
• Årsplan - Tidplan


UPPDRAGSGIVARE FÖR VALBEREDNINGEN
• Medlemmarna via föreningsstämman


VALBEREDNINGENS ARVODE
Det rekommenderas ½ prisbasbelopp i arvode för valberedning med av stämman fastställd valberedningsinstruktion innehållande minst de krav som ges i mallen för valberedningsinstruktion (dvs valberedningens arvode baseras på arbetsuppgifter enligt valberedningsinstruktion).
En valberedningen som följer här rekommenderad valberedningsinstruktion gör mer och viktigare arbete än lekmannarevisorerna. Av detta följer att valberedningen självklart ska ha ett högre arvode än lekmannarevisorerna.


SLUTEN OMRÖSTNING VID VAL
OBS! I det fall det finns avvikande åsikt till valberedningens förslag på förtroendevalda rekommenderas starkt att sluten omröstning ska ske.


RESURSER FÖR VALBEREDNINGEN
Vad behöver valberedningen för att kunna utföra sitt valberedningsarbete?
 1. Fri tillgång till en lokal för intervjuer och "öppet hus" samt t ex möten med andra föreningars valberedningar för samarbete och utveckling av valberedningsmaterial
 2. Fri tillgång till alla trappuppgångar/källare där infolappar kan sättas upp från valberedningen
 3. Fri tillgång till kopieringsapparat för flygblad
 4. Medlemsförteckning, aktuell
 5. En mindre kassa (precis som styrelsen har) för fikabröd till valberedning och till möten med medlemmar
Valberedningens behov förs lämpligen fram under punkten "Val av valberedning" på årsstämman (eller som motion) för protokollfört beslut av stämman.


TIPS FRÅN DIG !!!
Det finns säkert mer att tänka på. Kom gärna med förslag och tips!


KURS FÖR VALBEREDNING
Jag har erbjudit HSB Malmö att hålla en kurs;
"Valberedningsarbete i praktiken, en fördjupning".
Jag är beredd att hålla denna kurs för alla som så önskar. Det är bara att kontakta mig.

Kan inom parantes tillägga att jag nu föreslagit HSB Malmös VD, Michael Carlsson, en fördjupningskurs i valberedningsarbete. Michael Carlsson låter via medlemskoordinator Bengt Skånhamre meddela att inget intresse finns inom HSB Malmö för en dylik kurs. Var och en får själv fundera på varför HSB Malmö inte vill att den för medlemmarna över allt annat viktigaste kursen inte ska hållas av HSB Malmö.


MATERIAL FÖR VALBEREDNINGEN
I delforumet Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma finns ett antal trådar om valberedningen.


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse och valberedningens uppgifter i föreningen med handledning för valberedning, etc.

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken)

Riktlinjer för valberedning - Handledning (omfattande) och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Instruktion för valberedning i HSB Malmö - Valberedningspolicy, exempel (tidigare mall från HSB Malmö)
Valberedningspolicy - Motioner till HSB Malmö om policy för valberedningen och valberedningens arbete. Motioner

Valberedningens arbetsuppgifter? - Hur fungerar en valberedning? Vad gör man i en valberedning? Riktlinjer och policy.
Valberedningens befogenheter - Valberedning som kontrollorgan. Har valberedningen rätt att granska styrelsen?
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf? - Valberedningens rätt till styrelseprotokoll och att närvara på styrelsemöte.
Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll? - Har valberedning rätt att läsa styrelsens protokoll?
Hjälp mig att utreda valberedningens/styrelsens funktion - Vem tillsätter ny valberedare eller ledamot om dessa hoppar av sitt uppdrag? Vad göra om ledamot i styrelse hoppar av?
Valberedningens ansvar - Valberedning svarar inför föreningsstämman och inte inför styrelsen

Intervju med styrelsen i föreningen - Är styrelsen skyldig att underlätta valberedningens arbete? Motion
Frågor från valberedning till styrelse - Frågor som styrelsen måste svara valberedningen på. Vilka suppleanter har kallats till vilka möten, etc. Motion
Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen - Nyval av valberedning. Motion

Vilka frågor bör ställas av valberedning till de kandidater som intervjuas av valberedning?

Ska valberedning välja bort kandidater? - Valberedningens förslag. Behöver valberedning redovisa vilka som nominerats?
Måste alla bli tillfrågade vid val till styrelse? - Styrelse selekterar ut dem som styrelsen vill ska ingå i styrelsen

Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar? - Ska valberedningen fråga varje förtroendevald om de vill fortsätta sitt förtroendeuppdrag?

Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant - Är det valberedningens uppgift att föreslå arvoden och mandatperiod för suppleant till styrelse?

Valberedning föreslår sig själva - Är det lämpligt att valberedning föreslår sig själv till olika poster i brf:en?
Kan medlem i valberedning föreslå sig själv? - Kan en medlem som ingår i valberedningen förslå sig själv som styrelseledamot?

Relationen valberedning/styrelse - Frågor om valberedning kontra styrelsen i bostadsrättsföreningen. Tystnadsplikt?
Valberedningen och styrelseordförande - Styrelsens ordförande vill ha inblick i valberedningens arbete
Styrelse vill styra valberedning - Styrelse kallar till möte för att diskutera valberedningens arbete
Ordförande och valberedning? - Styrelseledamot som gör valberedningens arbete
Påverka valberedningen - Styrelseordförande som försöker påverka valberedningen
Kan suppleant i styrelsen gå in som valberedning? - Är det lämpligt att styrelsesuppleant tar över valberedningens arbete?
Styrelseledamöter som är släkt med varandra - Kan ledamöter väljas till styrelsen som är släkt med varandra?

Avsätta ledamot i valberedning - Kan sammankallande ("ordförande") i valberedning avsätta valberedare?

Hela valberedningen har avgått - Styrelsen menar att valberedning inte behövs
Valberedning saknas - Vad göra om valberedare avsäger sig sitt uppdrag i valberedningen?
Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden? - Kan nya valberedare tillsättas vid avhopp i föreningen?

Välja in frånvarande medlem på årsstämma - Lämpligt föreslå/välja in medlem som inte kommer till årsstämman?

Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse - Häften av styrelsen avsäger sig sitt uppdrag och valberedning selekterar bort 2 av resterande 3 ledamöter
Valberedningen föreslår nya ledamöter i styrelsen - Dåligt genomfört val på stämma
Valberedning som gjort ett uselt arbete - Nominerad drar - på stämman - tillbaka sitt erbjudande att ställa upp som förtroendevald
Valberedningens objektivitet i brf - Valberedare i föreningen 15 år i sträck. Kopplingar mellan valberedare och styrelse och valberedning föreslår bara de som styrelsen vill ha.

Medlemsmöte med valberedning - Kan styrelseledamöter utestängas från valberedningens medlemsmöte? Har valberedning rätt att läsa styrelseprotokoll?

Införa valberedning i föreningen - Hur inför man en valberedning i bostadsrättsförening?
Valberedning måste finnas - Försök att införa valberedning i bostadsrättsföreningen. Motion

Föreningsvald revisor i brf, vem kan bli det? - Räcker det med lekmannarevisor i brf?

Valberedningsblankett - Förslag på blankett för att nominera i brf. Motion

Lösningen på alla problem i en brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-11-26 klockan 18:28.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-06-01, 21:32
skanke skanke är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Västerhaninge
Inlägg: 117
Standard Bibel var namnet

Riktigt bra sammanställning med info och länkar

Har lagt in detta inlägg i mina bookmarks
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-10-05, 17:22
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Presentation av nominerade inför val på föreningsstämma i brf

Valberedningen bör skriva en presentation av alla nominerade, i alla fall som minst av de nominerade som valberedningen föreslår. Alla medlemmar bör också få en kopia av presentationerna.

Här följer två exempel på hur en presentation av nominerade i en brf kan utformas;
Presentationer av nominerade inför val på stämma

Valberednings förslag till stämma i brf

Tänk på att presentationerna inte ska vara förskönande på något sätt, utan endast innehålla rena fakta. Finns det något som kan uppfattas som negativt ska detta inte undanhållas medlemmarna, så det är viktigt att valberedningen inte är rädd för att skriva även mindre positiva saker så länge det är relevanta och objektiva fakta. Personligt tyckande hör inte hemma i en presentation.

Som Pensionär skriver;
Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Man ska naturligtvis redovisa alla förslag som inkommit. Men om inte valberedningen försöker vaska fram guldet ur sanden, har den inte presterat vad vi önskar.
Grunden för valberedningens arbete måste vara att åtminstone försöka skapa bästa möjliga sammansättning.
Inför varje årsstämma är det lämpligt att alla medlemmar i föreningen kan läsa presentationerna av alla förtroendevalda inkl. för de nominerade som valberedningen föreslår.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-11-16 klockan 21:47.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-10-05, 20:05
RättvisFörenings avatar
RättvisFörening RättvisFörening är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Mölnlycke
Inlägg: 122
Standard Minusarvode

I min förening har styrelsen köpt in extra tjänst av HSB för att avlasta styrelsen i sitt arbete. Kostnaden är 150% av hela styrelsens arvode. Skall vi i valberedningen då föreslå nytt arvode till styrelsen som att de skall betala för sitt arbete stället för att få betalt? Hela den avgiftsökning som man ansåg nödvändig för ett antal år sedan går nu till HSB!

HSB gör budgeterna och när det blir vinst så går pengara till HSB!
Vinsten går tillbaka till boendet, säger HSB i sin reklam!
__________________
Hälsningar
Kent Dahlgren
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-10-06, 12:07
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Valberedning föreslår arvode till förtroendevalda; inget arvode

Citat:
Ursprungligen skrivet av RättvisFörening Visa inlägg
Skall vi i valberedningen då föreslå nytt arvode till styrelsen som att de skall betala för sitt arbete stället för att få betalt?
Det är inte orimligt att valberedningen yrkar att styrelsen som minst ska ha ett kraftigt reducerat arvode, ner till ingenting.
Annars kan valberedningen arbeta hårt för att några eller alla styrelseledamöter ska bytas ut till dylika som hanterar medlemmarnas pengar på ett bättre sätt.

Citat:
Ursprungligen skrivet av RättvisFörening Visa inlägg
HSB gör budgeterna och när det blir vinst så går pengara till HSB!
Vinsten går tillbaka till boendet, säger HSB i sin reklam!
Utanför ämnet, men kan inte låta bli att kommentera (jag gör om detta till en egen tråd ifall någon kommenterar vidare).

"Vinsten går tillbaka till boendet" ???
Ja, detta hävdar HSB för jämnan i sin reklam, utan att skämmas.

HSB lurar förhoppningsvis bara de mest korkade med sin lögnaktiga reklam.

Vinsten går inte "tillbaka till boendet" !!!
Vinsten från överpriserna på HSBs tjänster går till;
- de HSB-anställdas löner (tjänstemännens löner är ofta extremt mycket högre än för andra med motsvarande tjänster) och till
- att bygga fler bostäder med rekordhöga avgifter för de allra rikaste... som HSB sedan ofta inte lyckas avyttra med mindre än att de ger några avgiftsfria år till dem som inte var först med att köpa.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-10-08 klockan 21:13.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2013-04-27, 14:38
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Mallar valberedning brf

Fler mallar för valberedningen, som utskick eller för utdelning till varje medlem;

Valberedningens Öppet Hus
- Utskick till alla medlemmar, kraftigt formulerat

Mall för valberedning, soffliggare - Valberedningens sista utskick innan valberedningen sammanställer sitt arbete
I detta utskick kan valberedningen ta i rejält för att visa på allvaret i situationen om ej tillräckligt många nomineringar kommit in.


Valberedning söker vicevärd - Mall för valberedningens utskick för att hitta vicevärd inom föreningen efter avhopp


Bilagor/länkar:
Vicevärdens arbetsuppgifter

Vaktmästarens arbetsuppgifter


Se även;
Fastighetsskötarens arbetsuppgifter
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-11-04 klockan 08:49.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2013-04-27, 20:02
RättvisFörenings avatar
RättvisFörening RättvisFörening är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Mölnlycke
Inlägg: 122
Standard HSB Göteborg VD är ledamot i vår styrelse

Ja så är det! HSB Götegorgs VD Lars Göran Andersson är HSB's ledamot i brf Skinnefjälls styrelse sedan något år tillbaka. Hur stämmer det med de krav på HSB's ledamot i brf som vi kan läsa om i denna tråd? Han var även ordförande på vår senaste föreningsstämma. Det som L-G gör i vår brf, är det för vårt, HSB's eller bådas bästa? Hur vanligt är det att VD för en HSB-förening sitter i brfs styrelse?
__________________
Hälsningar
Kent Dahlgren
Svara med citat
  #8  
Gammal 2015-03-31, 08:29
Brf6005 Brf6005 är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Mar 2015
Inlägg: 2
Standard Valberedningens förslag om ersättning till styrelsen

I vår Brf har styrelsen arbetat utan arvode i ett antal år. Nu ber styrelsen valberedningen ta fram förslag till arvode. Måste valberedningen göra det? Kan inte styrelsen föreslå ersättning själva?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2015-03-31, 09:50
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 301
Standard

Det är valberedningens uppgift att föreslå lämpligt arvode.

Det är bra, eftersom valberedningen då kan vara taktiska. Vilken kompetens behövs, och vilket arvode kommer få den kompetensen att ställa upp?

Ett allt för lågt arvode skickar en tydlig signal till nyvalda ledamöter: Ni får inget betalt och vi förväntar oss inget heller. Ni riskerar att få en inkompetent styrelse.

Ett allt för högt arvode är heller inte bra. Signalen blir att vi förväntar oss att du lägger ner mycket tid och åstadkommer massor. Skrämmer bort folk.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2015-03-31, 12:53
Borättexperten Borättexperten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Lund
Inlägg: 519
Standard Styrelsen brukar föreslå

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Det är valberedningens uppgift att föreslå lämpligt arvode.
Det stämmer inte (såvida det inte uttryckligen står så i stadgarna). I de allra flesta fall är detta helt oreglerat. Och oavsett vilket, så är ju förslagsrätten alltid fri, styrelsen kan alltid ha ett eget förslag.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf6005 Visa inlägg
Kan inte styrelsen föreslå ersättning själva?
Jo, och det är faktiskt det mest vanliga och normala. Av den enkla anledningen att övriga medlemmar sällan har någon bestämd åsikt eller kunskap om vad ett arvode borde ligga på.

Det vanliga är alltså att styrelsen själv presenterar ett förslag, som stämman sen får förhålla sig till. Ibland kan det bli protester, men i de flesta fall blir det enligt styrelsens förslag (om förslaget inte är helt orimligt).
__________________
Mer information om bostadsrättsfrågor hittar du på Borättupplysning.se
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Valberedningens ansvar granander Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2011-01-26 14:48
Valberedningens befogenheter Bjurre Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2010-06-28 00:37
Valberedningens objektivitet i brf Marcus Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2009-10-17 21:04
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf? Kuhmo Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2009-09-07 08:08
Valberedningens arbetsuppgifter? malin_skovde Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2008-04-06 11:29Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:01.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare