Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-05-31, 10:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa?

Vilka frågor ska ställas av valberedningen till styrelsen och de andra förtroendevalda i samband med valberedningens intervju varje år (främst med en och en, dvs personliga intervjuer fungerar normalt bäst)?

Här kommer några förslag (att varieras enligt den egna brf:ens egna förhållanden, behov och önskemål).

FRÅGOR TILL AKTUELLA FÖRTROENDEVALDA (Styrelse, revisorer och alla suppleanter)

Frågor till styrelseledamöter
 1. Vill/kan du sitta kvar ännu en mandatperiod?
 2. Inga planer på att flytta, i alla fall inte innan nästa årsstämma om drygt ett år?
 3. Om du blir omvald av stämman så kommer du att sitta hela mandatperioden?
 4. Har du den tid som behövs för ditt förtroendeuppdrag?
 5. Hur har samarbetet i styrelsen fungerat?
 6. Hur tycker du att det fungerar rent allmänt i ditt uppdrag som förtroendevald i styrelsen?
 7. Något du saknar/behöver i ditt uppdrag?
 8. Har ni delat upp arbetsuppgifterna i styrelsen på något visst sätt, i så fall hur, och är du nöjd med denna uppdelning?
  Utgår ni från skriftliga arbetsbeskrivningar i styrelsen (och var hittar medlemmarna styrelsens arbetsrutiner)?
  Är arbetsuppgifterna inom styrelsen rätt fördelade?
 9. Om du skulle göra en uppskattning av hur mycket tid du lagt ner under redovisningsåret på styrelsearbetet, hur många timmar skulle det uppgå till i snitt per månad? Hur ligger detta jämfört med övriga ledamöter?
 10. Har du närvarat på alla styrelsemöten? - Be om närvarolista på alla styrelsemöten för alla ledamöter/suppleanter.
 11. Har styrelsen protokollfört alla beslut som tagits i styrelsen?
 12. Har styrelsen tillsatt någon arbetsgrupp sedan föregående årsstämma? Någon arbetsgrupp planerad framöver?
  b. Har styrelsen utnyttjat kompetensen i föreningen (utanför styrelsen) sedan föregående årsstämma, t ex genom att adjungera någon boende?
 13. Vad vill du uppnå i ditt förtroendeuppdrag?
  Vilka frågor i föreningen känner du dig mest engagerad i?
 14. Målsättningar: Vad skulle du vilja förbättra, och arbeta särskilt med, i föreningen?
 15. Tycker du att informationen till medlemmarna behöver förbättras och hur tycker du i så fall att det ska göras?
  b. Frågor på hemsida, t ex; Tycker du föreningens hemsida kan förbättras, och i så fall hur?
  c. Ligger alla stämmoprotokoll med ev. justeringar på föreningens hemsida (om ej, varför)? För hur många år tillbaka?
 16. Har styrelsen behandlat och efter bästa förmåga besvarat samtliga skriftliga frågor från medlemmarna sedan föregående årsstämma?
 17. Har du närvarat på alla möten styrelsen haft, om inte, vilka/hur många har du missat och varför?
 18. Har du varit enig med alla de styrelsebeslut som tagits (om inte, vilka beslut har du haft en avvikande åsikt om, hur många beslut?)?
 19. Arvode viktigt för dig? - Några speciella önskemål avseende arvodet?
  Hur har arvodet fördelats inom styrelsen?
 20. Aktuell HSB-ledamot är anställd tjänsteman på HSB och det är kanske inte så lyckat att ha en ledamot som därmed blir part i målet i många frågor. HSB-ledamot utses av HSB i samråd med föreningen. Skulle du kunna tänka dig att föreningen byter ut dagens HSB-ledamot mot någon annan som ej är tjänsteman på HSB, vilket också skulle kunna ge fördelar som t ex nya intryck/synpunkter?
  (Denna fråga om HSB-ledamoten är alltså bara för att utröna rent allmänt hur dagens styrelse ser på HSB-ledamoten, inte nödvändigtvis för att i detta läge diskutera för- och nackdelar.)
 21. a. Hur ser du, i din roll som styrelseledamot, på lojalitet och solidaritet gentemot övriga styrelseledamöter?
  b. Hur ser du, i din roll som styrelseledamot, på lojalitet och solidaritet gentemot dem som bor i föreningen?
 22. Förekommer det någon form av jävsituation, som du kan se, mellan dig - eller annan ledamot - och revisorer i någon typ av fråga (t ex familje- eller släktförhållanden eller sambo/särbo/förhållande/relation)?
 23. Hur insatt i föreningens stadgar känner du att du är (på en skala från 1-10, bäst)? Alltså bortsett från att du kan söka i stadgarna efter svar i olika frågor.
 24. Hur väl känner du att du är insatt i bostadsrättslagen och föreningslagen (på en skala från 1 till 10, bäst)?
  Hur väl insatt är du i vad likabehandlingsprincipen och generalklausulen innebär?
  (6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.)
  Det innebär bl a att en bostadsrättshavares ansvar inte kan läggas över på föreningen. T.ex. kan inte fuktmätning i lgh utföras på föreningens bekostnad när bostadsrätt byter ägare.
 25. Är du medveten om vilket ansvar det innebär att sitta i en styrelse och vilka skyldigheter styrelsen har gentemot medlemmarna?
  (13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.)
 26. Hur ställer du dig till öppenhet, insyn och medlemsinflytande i brf:en, vilka synpunkter har du om detta?
  Tycker du t ex att styrelsens protokoll ska vara öppna för alla medlemmar exklusive namn på enskilda medlemmar som inte uttryckligen givit sitt tillstånd till att namnges inför alla i föreningen (protokoll med medlemsspecifik information borttagen)? Varför/Varför inte?
  b. Om en bostadsrättshavare begär skriftligt utdrag ur styrelseprotokoll i ett ärende som handlar om denne, överlämnar styrelsen detta utdrag utan fördröjning?
 27. Styrelsen ska inte samarbeta med valberedningen, men på vilka sätt tycker du att styrelsen ska stötta valberedningens arbete (t.ex. ge tillgång till skrivare för valberedningsinfo, lokal för valberedningens möten och intervjuer, kopior av senaste stämmoprotokoll med röstlängder, närvarolista för ledamöter/suppleanter på styrelsemöten, erbjuda valberedningen att deltaga på ett styrelsemöte, full tillgång till alla trappor, etc)?
 28. Vilka tycker du är dina bästa kvaliteter för uppdraget som styrelseledamot?
 29. Är det någon kompetens du tycker saknas eller behöver förbättras i styrelsen, eller som du ser som särskilt bra om den tillförs styrelsen?
 30. Har du särskild kompetens inom något av följande områden?;
  - medlemsinformation,
  - IT/webb,
  - juridik,
  - ekonomi,
  - miljö,
  - brandskydd och
  - fastighetsskötsel/vicevärd?
 31. Läser du Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/forum), hur ofta, och vad tycker du i så fall om detta forum för bostadsrättshavare?
 32. Kommer du till årsstämman?
 33. Är det något annat som du tycker är viktigt att tipsa valberedningen om, eller har du några frågor/önskemål till oss?
Frågor specifikt till organisatör för studie- och fritidsverksamheten
 • Vill du fortsätta vara organisatör för studie- och fritidsverksamheten i föreningen?
 • Vad har du gjort inom detta område sedan föregående årsstämma?
 • Hur har du tänkt lägga upp detta arbete under kommande mandatperiod?
Frågor specifikt till informatör
 • Vill du fortsätta som som informatör?
 • Har du några särskilda synpunkter på detta uppdrag?


Frågor till styrelsesuppleanter

Lämpligt urval av de frågor som ställts till styrelseledamöterna inkl;
- Är det något annat som du tycker är viktigt att tipsa valberedningen om, eller har du några frågor/önskemål till oss?Frågor specifikt till vicevärd
 • Vill du fortsätta som vicevärd?
 • Vad ingår i dina uppgifter som vicevärd?
 • Har du några särskilda synpunkter på detta uppdrag?
Frågor specifikt till HSB-ledamot/Riksbyggen-representant i styrelsen (exempel)
 1. Hur länge har du suttit i föreningens styrelse?
 2. Vill du och kommer du fortsätta som HSB-ledamot/Riksbyggen-representant efter stämman?
 3. Hur många styrelser sitter du i idag totalt (bör vara max 3) och var?
 4. Du har inga planer på att byta ut dig själv som HSB-ledamot i denna brf, (med tanke på att riktlinjerna från HSB Malmös ledning är att en HSB-ledamot inte ska sitta i fler än tre styrelser)?
 5. Har du närvarat på alla styrelsemöten (13 st) och under hela mötena?
 6. Hur ser du på närvaron av styrelseledamöter och suppleanter sedan årsstämman fram till idag?
  b. Är det någon ledamot/suppleant som inte kommit på dessa styrelsemöten, och i så fall vem?
 7. Hur tycker du att det fungerar rent allmänt i ditt uppdrag som HSB-ledamot i styrelsen?
 8. Hur bedömer du att det fungerat i styrelsen?
  b. Hur har samarbetet i styrelsen fungerat?
 9. Vad tycker du kan förbättras i styrelsearbetet rent generellt?
 10. Är du medveten om att viktiga styrelsebeslut i föreningen inte protokollförs?
  b. Vad tycker du om detta?
 11. Är du medveten om att styrelsen inte bemöter skrivelser från medlemmarna?
  b. Vad tycker du om det?
 12. Tycker du att styrelsen fungerat i sin medlemsinformation angående föreningens projekt (fasadrenovering, avfallshantering)?
 13. Har ni delat upp arbetsuppgifterna i styrelsen på något visst sätt, i så fall hur?
 14. Har du varit delaktig i framtagande av svaren på motionerna på något sätt?
 15. Har du varit delaktig i de arbetsbeskrivningar som tagits fram?
  b. Vad anser du om styrelsens förslag på styrelsens arbetsordning?
  c. Har du några åsikter om övriga arbetsordningar?
 16. Styrelsen ska inte samarbeta med valberedningen, men på vilka sätt tycker du att styrelsen ska stötta valberedningens arbete (t.ex. ge tillgång till skrivare för valberedningsinfo, lokal för valberedningens möten och intervjuer, kopior av senaste stämmoprotokoll med röstlängder, närvarolista för ledamöter/suppleanter på styrelsemöten, erbjuda valberedningen att deltaga på ett styrelsemöte, full tillgång till alla trappor, etc)?
 17. Tycker du att det är rimligt som det fungerar idag
  - där valberedningen inte har tillgång till alla fastigheter 365 dagar om året,
  - där valberedningen måste be styrelsen om hjälp varje gång vi behöver skriva ut valberedningsinfo
  - där valberedningen har svårt att få ut t.o.m. enkla saker som stämmoprotokoll som vi behöver för vårt arbete.
 18. Vad tycker du personligen är ett lämpligt arvode för valberedningen?
 19. När val av förtroendevalda kommer upp på stämman, kan vi lita på att du som HSB-ledamot inte lägger dig i diskussionerna där i vilka som föreslås och väljs på de olika posterna?
 20. Vi gissar att din ståndpunkt om öppna styrelseprotokoll är exakt densamma som alltid tidigare.
  När frågan om öppna styrelseprotokoll kommer upp på stämman, kommer du att lägga dig i denna fråga (för en autonom brf)?
 21. Kommer du till årsstämman?
 22. Läser du Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/forum), hur ofta, och vad tycker du i så fall om detta forum för bostadsrättshavare?
 23. Är det något annat som du tycker är viktigt att tipsa valberedningen om, eller har du några frågor/önskemål till oss i valberedningen?
Frågor till lekmannarevisorer (och suppleant till lekmannarevisor)
 1. Vill/kan du sitta kvar ännu en mandatperiod?
 2. Inga planer på att flytta, i alla fall inte innan nästa årsstämma om drygt ett år?
 3. Om du väljs in så kommer du att sitta hela mandatperioden?
 4. Har du den tid som behövs för ditt förtroendeuppdrag?
 5. Hur fungerar samarbetet med huvudrevisor & övrig lekmannarevisor?
 6. Synpunkter på huvudrevisorn?
 7. Hur tycker du att det fungerar rent allmänt i ditt uppdrag som förtroendevald?
 8. Känner du att du har den kompetens som behövs för ditt uppdrag?
 9. Något du saknar/behöver?
 10. Förekommer det någon form av jävsituation som du ser det mellan dig och någon styrelseledamot (t ex familje- eller släktförhållanden eller sambo/särbo/förhållande/relation)?
 11. Har ni delat upp arbetsuppgifterna mellan revisorerna på något visst sätt, i så fall hur, och är du nöjd med denna uppdelning?
 12. Har du kontrollerat att alla stämmobeslut genomförts, och har besluten genomförts?
 13. Har du kontrollerat att alla styrelsebeslut protokollförts och att dessa beslut tagits i rätt ordning?
 14. Har du kontrollerat alla skrivelser från medlemmarna - även epost - och att styrelsen bemött dessa på ett korrekt sätt?
 15. Hur insatt i föreningens stadgar känner du att du är (på en skala från 1-10, bäst)?
 16. Hur väl känner du att du är insatt i bostadsrättslagen och föreningslagen (på en skala från 1 till 10, bäst)?
  Hur väl insatt är du i vad likabehandlingsprincipen och generalklausulen innebär?
  (6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.)
 17. Är du medveten om vilket ansvar och vilka skyldigheter en styrelse har gentemot medlemmarna?
  (13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.)
 18. Arvode viktigt för dig? - Några speciella önskemål avseende arvodet?
 19. Kommer du till årsstämman?
 20. Läser du Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/forum), hur ofta, och vad tycker du i så fall om detta forum för bostadsrättshavare?
 21. Har du några frågor/önskemål till oss i valberedningen?
I nästa inlägg följer de frågor som ska ställas till de olika nominerade.

Tacksam för synpunkter (notera att flera frågor går in i varandra, men av erfarenhet vet jag att det är viktigt att ställa vissa frågor ur lite olika synvinklar).


Läs om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf - Ny

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-11-10 klockan 12:22.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-05-31, 12:52
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Frågor till nominerade i en brf

FRÅGOR TILL NOMINERADE I BRF, VID INTERVJU - FÖRSLAG/MALL

Frågor till den som nominerats som styrelseledamot i föreningen
 1. Inga planer på att flytta, i alla fall inte innan nästa årsstämma om drygt ett år?
 2. Om du väljs in av stämman så kommer du att sitta hela mandatperioden?
 3. Bor du permanent i föreningen? Sedan hur länge har du varit medlem i föreningen?
 4. Äger du bostadsrätten själv eller är du delägare (i så fall med vem)?
 5. Hur många år har du totalt bott i en bostadsrättsförening?
 6. Har du erfarenhet av föreningslivet? Vilken erfarenhet har du av föreningsstämmor?
 7. Har du varit förtroendevald i en brf tidigare, i så fall som vad, när och hur länge?
 8. På vilket sätt har du engagerat dig tidigare i en brf? Har du skrivit motioner, i så fall om vad?
 9. Varför vill du engagera dig i styrelsearbetet?
 10. Tycker du det är jobbigt att prata inför en grupp?
 11. Vilka karaktärsdrag tycker du kännetecknar dig (t.ex. öppen, positivt tänkande, glad, sympatisk, moralisk, lugn, kreativ, målinriktad, osjälvisk, respektfull, tolerant, noggrann, ambitiös, engagerad, ansvarsfull, ärlig/sanningsenlig/hederlig, diplomatisk, rättvis, gillar arbeta i grupp, gillar arbeta enskilt, demokratiskt tänkande, etc)?
  Något negativt?
  Se karaktärsfrågor.
 12. Vilka tycker du är dina bästa kvaliteter för uppdraget som styrelseledamot, dvs vilka egenskaper har du som skulle kunna vara värdefulla för föreningen?
 13. Särskild kompetens inom något av följande områden?;
  - Juridik,
  - IT/webb,
  - Ekonomi,
  - Upphandlingar,
  - Information/medlemsinformation,
  - Miljö,
  - Brandskydd,
  - Fastighetsskötsel/vicevärd?
 14. Är du duktig på att skriva och formulera dig skriftligt?
 15. Vilken roll i styrelsen är du intresserad av? Kan du tänka dig en roll som informationsansvarig, säkerhetsansvarig, vicevärd, och organisatör för studie- och fritidsverksamheten?
 16. Vilka målsättningar skulle du ha i den rollen?
 17. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp som ordförande/sekreterare i styrelsen?
 18. Vad vill du uppnå i ditt förtroendeuppdrag? Vilka frågor känner du dig mest engagerad i?
  b. Målsättningar: Vad skulle du vilja förbättra, och arbeta särskilt med, i föreningen?
 19. Tycker du informationen till medlemmarna behöver förbättras? Hur tycker du i så fall att det ska göras?
 20. Har du den tid som behövs för ett förtroendeuppdrag?
 21. Arvode viktigt för dig? - Några speciella önskemål avseende arvodet?
 22. a. Hur anser du att en styrelseledamot ska vara lojal och solidarisk gentemot övriga styrelseledamöter?
  b. Hur anser du att en styrelseledamot ska vara lojal och solidarisk gentemot medlemmarna i föreningen?
 23. Om någon ledamot i styrelsen kan anses ha överskridit sina befogenheter eller ha gjort något fel/misstag som kostat föreningen onödiga pengar, skulle du då tydligt informera medlemskollektivet om detta senast på årsstämman och innan punkten i dagordningen om ansvarsfrihet behandlats?
 24. Aktuell HSB-ledamot är anställd på HSB och det är kanske inte så lyckat att ha en ledamot som därmed blir part i målet i många frågor. Skulle du kunna tänka dig att föreningen byter ut dagens HSB-ledamot (om en dylik ledamot överhuvudtaget ska finnas) mot någon annan som ej är anställd på HSB, vilket också skulle kunna ge fördelar som t ex nya intryck/synpunkter?
  (Denna fråga om HSB-ledamoten är alltså bara för att utröna rent allmänt hur den nominerade ser på HSB-ledamoten, inte nödvändigtvis för att i detta läge diskutera för- och nackdelar.)
 25. Förekommer det någon form av jävsituation, som du kan se, mellan dig (eller annan ledamot) och revisorer (t ex familje- eller släktförhållanden eller sambo/särbo/förhållande/relation)?
  Känner du någon i styrelsen?
 26. Hur insatt i föreningens stadgar känner du att du är (på en skala från 1-10, bäst)?
 27. Hur väl känner du att du är insatt i bostadsrättslagen och föreningslagen (från 1-10)?
  Hur väl insatt är du i vad likabehandlingsprincipen och generalklausulen innebär?
  (6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.)
 28. Är du beredd att strukturera upp styrelsearbetet bättre (löpande utökade riktlinjer) så att hjulet inte behöver uppfinnas varje gång nya kommer in i styrelsen?
 29. Är du medveten om ansvaret det innebär att sitta i en styrelse och vilka skyldigheter styrelsen har gentemot medlemmarna?
  (13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.)
 30. Styrelsen ska inte samarbeta med valberedningen, men på vilka sätt tycker du att styrelsen ska stötta valberedningens arbete (t.ex. ge tillgång till skrivare för valberedningsinfo, lokal för valberedningens möten och intervjuer, kopior av senaste stämmoprotokoll med röstlängder, närvarolista för ledamöter/suppleanter på styrelsemöten, erbjuda valberedningen att deltaga på ett styrelsemöte, full tillgång till alla trappor, etc)?
 31. Hur ställer du dig till öppenhet, insyn och medlemsinflytande i brf:en och styrelsens arbete, vilka synpunkter har du om detta?
 32. Hur ställer du dig till att adjungera engagerade medlemmar med särskilda kunskaper till styrelsemöten?
 33. Hur ställer du dig till att sätta ihop arbetsgrupper med engagerade medlemmar som innehar särskilda kunskaper?
 34. Tycker du att styrelsens protokoll ska vara öppna för alla medlemmar exklusive namn på enskilda medlemmar som inte uttryckligen givit sitt tillstånd till att namnges inför alla i föreningen?
  Varför/Varför inte?
 35. Är du beredd att vid behov vidareutbilda dig i styrelsearbetet för att öka din kompetens?
  Inom något särskilt område?
 36. Har du några aktuella betalningsanmärkningar eller något annat som kan ligga dig till last för en post i styrelsen?
 37. Läser du Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/forum), hur ofta, och vad tycker du i så fall om detta forum för bostadsrättshavare?
 38. Kommer du till stämman/årsstämman?
 39. Vilka kontaktvägar (epost, mobil, fast tel.) har du?
 40. Har du några frågor/önskemål till oss i valberedningen?
Frågor specifikt till den som skulle kunna tänkas bli aktuell som organisatör för studie- och fritidsverksamheten
 • Skulle du kunna tänka dig att ta uppdraget som organisatör för studie- och fritidsverksamheten i föreningen?
 • Har du funderat på hur detta uppdrag skulle kunna utvecklas för att denna verksamhet ska fungera bättre/tillföra mer?
Frågor specifikt till den som skulle kunna tänkas bli aktuell som vicevärd
 • Skulle du kunna tänka dig att åta dig uppdraget som vicevärd i föreningen?
 • Vet du vad som ingår i uppdraget som vicevärd? (Föreningen måste ha en arbetsbeskrivning för vicevärden.)
 • Har du några särskilda synpunkter på detta uppdrag?
Frågor specifikt till den som skulle kunna tänkas bli aktuell som informatör i föreningen
 • Skulle du kunna tänka dig att åta dig uppdraget som informatör?
 • Vilken bakgrund har du som skulle göra dig särskilt lämplig till detta uppdrag?
 • Hur tycker du att informationen till medlemmarna skulle kunna förbättras i föreningen?
 • Har du några särskilda synpunkter på detta uppdrag?
Frågor specifikt till den som skulle kunna tänkas bli aktuell som styrelsesuppleant
Lämpligt urval av de frågor som ställts till ev. blivande styrelseledamöter inkl;
- Har du några frågor/önskemål till oss i valberedningen?


Frågor till den som skulle kunna tänkas bli aktuell som lekmannarevisor
 1. Inga planer på att flytta, i alla fall inte innan nästa årsstämma?
 2. Om du väljs in så kommer du att sitta hela mandatperioden?
 3. Bor du permanent i föreningen? Sedan hur länge har du varit medlem i föreningen?
 4. Äger du bostadsrätten själv eller är du delägare (i så fall med vem)?
 5. Hur många år har du totalt bott i en bostadsrättsförening?
 6. Har du varit förtroendevald i en brf tidigare, i så fall som vad, när och hur länge?
 7. Varför vill du engagera dig i revisorsarbetet?
 8. I föreningslagen, 8 kap, står det;
  "Revisorerna ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.".
  Känner du att du uppfyller detta krav, och i så fall på vilket sätt?
 9. Vet du vad revisionsarbetet innebär i en brf?
  (Visa checklista för lekmannarevisor)
 10. Är du medveten om att du som lekmannarevisor ska kontrollera att alla styrelse- och stämmobeslut genomförts?
 11. Är du medveten om att du som lekmannarevisor ska kontrollera alla skrivelser från medlemmarna och att de bemötts på ett korrekt sätt av styrelsen?
 12. Hur insatt i föreningens stadgar känner du att du är (på en skala från 1-10, bäst)?
 13. Hur väl känner du att du är insatt i bostadsrättslagen och föreningslagen (på en skala från 1 till 10, bäst)?
  Hur väl insatt är du i vad likabehandlingsprincipen och generalklausulen innebär?
  (6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.)
 14. Är du medveten om vilket ansvar och vilka skyldigheter en styrelse har gentemot medlemmarna?
  (13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.)
 15. Har du några aktuella betalningsanmärkningar?
 16. Har du begått någon brottslig handling som skulle kunna tänkas ligga dig till last för denna förtroendepost som revisor? (Kan omformuleras om någon har ett bättre förslag?)
 17. Förekommer det någon form av jävsituation som du ser det mellan dig och någon styrelseledamot (t ex familje- eller släktförhållanden eller sambo/särbo/förhållande/relation)?
 18. Har du den tid som behövs för ditt förtroendeuppdrag?
 19. Arvode viktigt för dig? - Några speciella önskemål avseende arvodet?
 20. Läser du Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/forum), hur ofta, och vad tycker du i så fall om detta forum för bostadsrättshavare?
 21. Kommer du till årsstämman?
 22. Har du några frågor/önskemål till oss i valberedningen?
Frågor till den som är aktuell för en post i valberedningen
Ja, vad tycker du kan vara lämpliga frågor att ställa till någon som nominerats till valberedningen?


HSB Malmö har ännu en intervjufråga för valberedningen att ställa;
* Hur ser du på rollen, lojalitet, solidaritet i förhållanden till förtroendevalda/boende medlem?
Inget fel i grunden med denna fråga men den måste nog omformuleras till något bättre och göras lättare att svara på.

Kom gärna med synpunkter och/eller fler förslag på frågor som kan ställas i samband med intervjuer (och även på om frågorna kan ställas i en annan ordning för att uppnå bättre resultat, dvs är frågorna rätt grupperade?)!!!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-11-28 klockan 16:03.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-05-31, 13:16
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 304
Fråga Att välja rätt

För flera år sedan hade vi en dam i föreningen som ställde följande frågor på stämmorna:

"vad har du för erfarenheter och vad bidrar du med till föreningen?"

Dessa frågor fick både stämma och kandidater att inse att de endast hade ställt upp för sin egennytta, inte för föreningen. De avstod och det gjorde de rätt i.

Jag kom själv in på min långa utredningsvana!
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-05-31, 23:04
skanke skanke är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Västerhaninge
Inlägg: 117
Standard

Bra frågor!

Admin, kommer du lägga upp dessa i faktabanken eller på något annat ställe så att vi i forumet kan hitta dessa i framtiden?

Sitter nu efter senaste stämman med i valberedningen och har tidigare läst en del av materialet om valberedning som finns här och detta plus listan med frågorna är en bra hjälp på vägen
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-06-01, 14:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Frågorna är det viktigaste för valberedning och förening !!!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
"vad har du för erfarenheter och vad bidrar du med till föreningen?"
Dessa frågor fick både stämma och kandidater att inse att de endast hade ställt upp för sin egennytta, inte för föreningen. De avstod och det gjorde de rätt i.
Ja, jag kan säga att de frågor som ställs till de nominerade och förtroendevalda är det viktigaste en valberedning kan göra. Om valberedningen inte gör något annat så är det bara just detta, ställa frågor och redovisa svaren för stämman, som absolut måste göras.

På den senaste valberedningskurs jag var på berättade kursledarna att en medlem som valts in till styrelsen sagt att han bara ställde upp som styrelseledamot för att bevaka att han fick en p-plats. Det var det enda han brydde sig om.

Citat:
Ursprungligen skrivet av skanke Visa inlägg
Admin, kommer du lägga upp dessa i faktabanken eller på något annat ställe så att vi i forumet kan hitta dessa i framtiden?
Jag tror inte jag kommer att lägga upp frågorna i Faktabanken (där inläggen ej kan kommenteras), utan jag kommer förmodligen bara göra som tidigare och lägga in länk till denna tråd från alla de viktigaste trådarna (även de trådar som ligger i Faktabanken) som har med valberedningens arbete att göra.

Det är viktigt med input på ovanstående frågor, så jag hoppas att det under årens lopp, efter att frågorna testats i praktiken i många brf:ar, kommer in många synpunkter på hur frågeställningarna kan förbättras.

Dessutom kommer jag snart med en tråd som knyter ihop allt valberedningsarbete i en brf. Det enda som kommer att saknas där är en mall för den slutgiltiga skriftliga presentationen av de nominerade och förtroendevalda (men även det kommer att läggas till framöver... och naturligtvis skulle det vara till hjälp för många om även andra gav exempel på hur ni skrivit era presentationer).
Se; Valberedningens bibel i brf
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-06-02 klockan 12:58.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2013-06-09, 15:34
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Karaktärsdrag - frågor till nominerade i en brf

Det kan vara lämpligt att valberedningen har ett formulär som varje nominerad i en brf får fylla i med karaktärsdrag, för att bättre utröna de nominerades lämplighet och kunna matcha dem med varandra.

Formuläret skulle kunna utformas enligt följande:

Vänligen, fyll i, på en skala från 1-10 (där 1 motsvarar "överensstämmer inte alls" och 10 motsvarar "överensstämmer till 100%" med dig).

1. Öppen ___
2. Positivt tänkande ___
3. Sympatisk ___
4. Moralisk ___
5. Lugn ___
6. Kreativ ___
7. Målinriktad ___
8. Osjälvisk ___
9. Respektfull ___
10. Tolerant ___
11. Noggrann ___
12. Ambitiös ___
13. Engagerad ___
14. Ansvarsfull ___
15. Ärlig ___
16. Sanningsenlig ___
17. Hederlig ___
18. Diplomatisk ___
19. Rättvis ___
20. Gillar arbeta i grupp ___
21. Gillar arbeta enskilt ___
22. Demokratiskt tänkande ___


Vilka karaktärsdrag hos dig själv ser du att du skulle vilja förbättra?

__________________________________________________Vilka karaktärsdrag tycker du är viktiga att ha med i en lista enligt ovan?
Tacksam för alla förslag till förbättringar
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2013-06-09, 23:09
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Det kan vara lämpligt att valberedningen har ett formulär som varje nominerad i en brf får fylla i med karaktärsdrag, för att bättre utröna de nominerades lämplighet och kunna matcha dem med varandra....Tacksam för alla förslag till förbättringar.
Varför ska frågorna bara ställas till de nominerade själva, så att de själva får betygsätta t.ex. hur ärliga de är ... ?
Jag tycker att listan snarare borde användas som ett utvärderingsformulär som kan fyllas i av medlemmar som har en uppfattning om befintliga styrelseledamöter.
När de valdes var det nog inte många som visste något om dem, men befintliga styrelseledamöter borde utvärderas efter vad de faktiskt har gjort och inte med avseende på vilka karaktärsdrag de vill tilldela sig själva...
Med andra ord borde valberedningen skicka ut en uppmaning till medlemmarna att de vill ha feedback angående t.ex. hur ärligt eller falskt de tycker att ledamöterna har agerat.

För övrig har jag några synpunkter på frågorna i det första inlägget:
Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
8. Har ni delat upp arbetsuppgifterna i styrelsen på något visst sätt, i så fall hur, och är du nöjd med denna uppdelning? ...
Förslag på ytterligare fråga:
Finns det någon i den nuvarande styrelsen som du betraktar som oersättlig för att hen vet mycket mer om olika angelägenheter än övriga i styrelsen vet ?
Om ja, följdfråga: Varför har du tillåtit någon i styrelsen att göra sig oersättlig, dvs varför har du inte krävt full insyn i vad hen håller på med ?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
20
a. Hur ser du, i din roll som styrelseledamot, på lojalitet och solidaritet gentemot övriga styrelseledamöter?
b. Hur ser du, i din roll som styrelseledamot, på lojalitet och solidaritet gentemot dem som bor i föreningen?
Förslag på ytterligare fråga (som är relaterad till fråga 20 ovan):
Om någon annan ledamot har överskridit sina befogenheter med en kostnad för föreningen som det inte fanns ett majoritetsbeslut om,
skulle du då tydligt meddela medlemskollektivet om det på årsstämman, så att de får möjlighet att rösta om nekad ansvarsfrihet mot den ledamoten ?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2013-06-10, 00:42
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 304
Tummen upp ..valberedning..

Tomas har lämnat riktig bra förslag menar jag.

Citat från Tomas text:
Jag tycker att listan snarare borde användas som ett utvärderingsformulär som kan fyllas i av medlemmar som har en uppfattning om befintliga styrelseledamöter.
När de valdes var det nog inte många som visste något om dem, men befintliga styrelseledamöter borde utvärderas efter vad de faktiskt har gjort och inte med avseende på vilka karaktärsdrag de vill tilldela sig själva. Med andra ord borde valberedningen skicka ut en uppmaning till medlemmarna att de vill ha feedback angående t.ex. hur ärligt eller falskt de tycker att ledamöterna har agerat.


Tillägg 1: Valberedningen vill att styrelsen informera medlemmarna om VAD de gjort, om de på mötena reserverat sig mot beslut, om någon anmält sig jäv i någon fråga.
Tillägg 2. att valberedningen ställer frågor om valg av ordförande, samt också föreslår ordförande för stämma.
3. att valberedningen föreslår ordförande i styrelsen.
Valberedningen föreslår ordförande i styrelsen samt ordförande för stämman.

Tomas förslag är så bra att de köper jag rakt av. Hur skall medlemmar kunna förslå när ingen känner någon t ex. Hur nöjd är stämman med ordförande för stämman osv.

Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #9  
Gammal 2013-06-10, 07:52
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Enkät till medlemmarna om de förtroendevalda

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
Jag tycker att listan snarare borde användas som ett utvärderingsformulär som kan fyllas i av medlemmar som har en uppfattning om befintliga styrelseledamöter.
I en utopisk värld hade det fungerat, men tyvärr har vi inte nått riktigt ända fram där. Alltså en bra idé, men det faller på att dels så är det få som känner styrelseledamöterna och vet något överhuvudtaget om vad de gjort i föreningen och dels blir det då positiva värderingar baserat på de enskilda ledamöternas förmåga att manipulera medlemmar och inte baserat på vad de presterat individuellt och rent konkret för föreningen... eftersom sådan information är "hemligstämplad" i de flesta brf:ar.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
... inte med avseende på vilka karaktärsdrag de vill tilldela sig själva
Som alltid annars med dylika frågor används svaren endast som hjälpmedel för valberedningen, bl.a. i kombination med svaren till de övriga frågorna.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
Med andra ord borde valberedningen skicka ut en uppmaning till medlemmarna att de vill ha feedback angående t.ex. hur ärligt eller falskt de tycker att ledamöterna har agerat.
Detta kan däremot fungera, kanske inte så konkret, men en allmän fråga till medlemmarna om de olika förtroendevalda, som delas ut skriftligt till alla, skulle inte vara fel;

2013-06-10

Valberedningen vill gärna ha din bedömning av hur enskilda förtroendevalda - inte som grupp - skött sitt uppdrag i föreningen.

* Har du en konkret åsikt om hur någon enskild ledamot i styrelsen skött sitt uppdrag (positivt såväl som negativt)? Ange i sådant fall namn på denna person med tillhörande motivering här;
______________________________________________

* Har du en konkret åsikt om hur någon enskild lekmannarevisor i föreningen skött sitt uppdrag (positivt såväl som negativt)? Ange i sådant fall namn på denna person med tillhörande motivering här;
______________________________________________

* Har du en konkret åsikt om hur någon enskild valberedare i föreningen skött sitt uppdrag (positivt såväl som negativt)? Ange i sådant fall namn på denna person med tillhörande motivering här;
______________________________________________Ditt namn & lägenhetsnr: _________________________

Not. Svaren är endast internt arbetsmaterial för valberedningen och inga svar kommer att redovisas med vem som givit svaren.


Ovanstående svar lämnas till valberedningen snarast (på papper eller via mejl), dock senast 2013-06-24.

Valberedningen


Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
Finns det någon i den nuvarande styrelsen som du betraktar som oersättlig för att hen vet mycket mer om olika angelägenheter än övriga i styrelsen vet ?
Om ja, följdfråga: Varför har du tillåtit någon i styrelsen att göra sig oersättlig, dvs varför har du inte krävt full insyn i vad hen håller på med ?
Tack för tipset. Ska lägga till denna fråga (ev med en lite annan formulering).

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
Om någon annan ledamot har överskridit sina befogenheter med en kostnad för föreningen som det inte fanns ett majoritetsbeslut om, skulle du då tydligt meddela medlemskollektivet om det på årsstämman, så att de får möjlighet att rösta om nekad ansvarsfrihet mot den ledamoten ?
Tack för tipset även här. Ska lägga till denna fråga, ev. formulerad som;
Om någon ledamot i styrelsen kan anses ha överskridit sina befogenheter eller ha gjort något fel/misstag som kostat föreningen onödiga pengar, skulle du då tydligt informera medlemskollektivet om detta senast på årsstämman och innan punkten i dagordningen om ansvarsfrihet behandlats?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
1: Valberedningen vill att styrelsen informera medlemmarna om VAD de gjort, om de på mötena reserverat sig mot beslut, om någon anmält sig jäv i någon fråga.
Tack även för detta tips. Ska lägga till detta.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
2. att valberedningen ställer frågor om valg av ordförande, samt också föreslår ordförande för stämma.
Inte riktigt med på vad som menas med första delen av meningen här, men att det ska vara valberedningen som föreslår ordförande för stämman vill jag minnas redan ingår i valberedningens bibel.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
3. att valberedningen föreslår ordförande i styrelsen.
Ja, det är högst lämpligt att valberedningen ger förslag på styrelseordförande. Ska lägga till detta i valberedningens bibel.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-10 klockan 09:31.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2013-06-10, 10:58
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 304
OBS! OBS! OBS! valberedning...

" Valberedning". Dessa personer ges ett hedersuppdrag, att samla in och analysera underlag för beslut. Jätteviktigt. Nu finns det ett förslag från Tomas att vi här enas om att använda en modell för erfarenhetsåterföring. Det kan inte göras förbättringar på annat sätt. Denna typ av modeller har jag praktiskt jobbat med tom forskat om.

Det är utmärkt att valberedningen får fakta till sig om revisor och andra inte fullgör sitt uppdrag.

Det jag oroas av är vad krävs av valberedningen.
1. Har bred kunskap om föreningens hus. Bostadsinspektör.
2. Har mandat att kräva in underlag från internrevisorer.
3. Har ett stämmouopdrag att företräda stämman.

Tomas föreslår att beställaren (fastighetsägare) ges makt över den egna beställningen av de tjänster som behövs för den löpande förvaltningen

Kvalitetssäkring är precis det som nu föreslås. Jag anser att Tomas förslag är precis där.
Ett första steg krävs annars förstörs bostadsrätten.

Med vänlig hälsning
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Upphandling ekonomisk förvaltning i brf: vad ska man ställa för frågor? Pulpinator Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 11 2018-10-05 10:55
Skriva motion för att ställa en fråga? guben Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2012-03-04 22:28
Vilka frågor bör frågas? - Valberedning andresthlm Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2012-01-30 22:27
Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa! Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2008-10-28 13:04
Vilka är arbetstagarrepresentanter? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 5 2008-08-11 22:16Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:36.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare