Färdiga motioner för medlemmar i brf:ar
Del 1

Motioner är medlemmarnas bästa möjlighet att påverka sin boendemiljö!

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på stämma måste anmäla detta till styrelsen. Detta kallas för att motionera. Det finns inte något krav på hur motionen ska utformas för att vara giltig. Är skrivelsen oklar är det i stället styrelsens ansvar att förhöra sig om vad medlemmen menar, och hjälpa till med att formulera om skrivelsen inför stämman.

I stadgarna anges när en motion senast ska vara inlämnad till styrelsen (skriftligt, via mail eller på papper). Har det inkommit en motion efter detta datum, men styrelsen ändå hinner behandla den före stämman, bör styrelsen ta med motionen på stämman. Denna formulering bör läggas in i stadgarna, liksom att det är styrelsens ansvar att reda ut ev. oklara motioner!

Här nedan kan du hitta motioner som du (ev. med mindre justeringar efter din förenings specifika förhållanden) kan använda dig av i din förening.

Den andra delen av dessa färdiga motioner hittar du genom att klicka här.

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005, och
Motioner, del 4 - 2006.

OBS! Se även Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!

Skriv till media ! NU !!!Index för motioner

01. Plan för bättre information & mer engagemang
02. Information om vad det innebär att vara justerare
03. Neutral mötesordförande
04. Olika bevakningsområden
05. Arvode för styrelsen utefter prestation
06. Offentliga styrelseprotokoll
07. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten
08. Anbud på administration/förvaltning
09. Försäljningsstatistik
10. Info om kommande styrelsemöten
11. Information om vem som valts på olika förtroendeposter
12. Valberedningens uppgifter
13. Val till HSB-fullmäktige
14. Avtal för parkeringsplats
15. Uppsägning av tidningen "Vår Bostad"
16. Utdelning av motioner direkt
17. Information (om olika specifika frågor)
18. Utbyte av BoRevision
19. Semesteruppehåll
20. Elektronisk anslagstavla - Styrelsen måste svara medlemmarna
21. Arbetsordning för vicevärd
22. Besparingsplan
DEL2-1. "BUDORD" FÖR STYRELSEN
DEL2-2. Utlåtande av fristående revisionsfirma
DEL2-2. Maxbelopp / Utgiftstak
DEL2-3. Definition av vad styrelsen kan besluta om
DEL2-4. Begränsning av "Övriga kostnader"
DEL2-5. Val av kompetenta revisorer
DEL2-6. Utse särskild granskningsman
DEL2-7. Redovisning av kurser/utbildningar
DEL2-8. Val av vicevärd
DEL2-9. Motioner ska ingå i årsredovisningen
DEL2-10. Motioner ska utredas
DEL2-11. Omändring av elmätning
DEL2-12. Kontroll att lag följs vid val av ledamöter
DEL2-13. Redovisning om ev. tidigare konkurs
DEL2-14. Styrelsen vägrar följa stämmobeslut!
DEL2-15. Utredning av årsredovisning
DEL2-16. Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut
DEL2-19. Uppsägning av HSB-tidning
DEL2-20. Concierge

1.

Plan för bättre information & mer engagemang

Jag föreslår att styrelsen snarast tar fram en plan för;
a) bättre information till medlemmarna
b) hur medlemmarna ska ges bättre möjlighet att komma till tals
c) hur styrelsen ska engagera medlemmarna mer i sin boendemiljö.

Som vägledning för detta arbete kan såväl styrelse som medlemmar använda sig av webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor.

Resultatet av styrelsens arbete i denna fråga redovisas på en extrastämma inom tre månader, och under denna tid kommer medlemmarna med förslag här som läggs in i det förslag som styrelsen sedan redovisar på extrastämman, då beslut tas om hur planen ska vara utformad. Senast tre veckor före extrastämman delas det kompletta resultatet av arbetet ut till samtliga medlemmar.


Att många medlemmar är ointresserade av föreningsarbetet är nog uppenbart för alla. De som inte bryr sig om information eller delaktighet kan fortsätta i samma anda, men även dessa medlemmar måste förstå betydelsen av att den minoritet som är intresserad av information och delaktighet får detta.

Jag kan därför bara hoppas att den majoritet som är oengagerad röstar för att de få som vill engagera sig ges denna möjlighet. Jag skulle vilja uttrycka det som att den som röstar mot denna motion röstar mot sitt eget bästa.

Not. Berätta gärna för oss andra här hur ovanstående motion mottogs av styrelse såväl som övriga medlemmar, och vad resultatet blev.

2.

Information om vad det innebär att vara justerare

Jag föreslår att styrelsen skriftligt (via utskick till varje medlem samt information på styrelsens webbsajt) och detaljerat informerar medlemmarna vad det innebär att väljas som justerare av stämmoprotokoll.

Om inte justerarna antecknar och är vakna på stämman så blir resultatet att justeringen som de gör inte är vatten värd. Justerarna accepterar då bara protokollet, med felaktigheter och brister, så som det skrivits av styrelsen.

Justerare ska inte samtidigt vara styrelseledamöter.
Justerare får heller inte vara rädda för att göra justeringar av skrivna protokoll. I och med att styrelsen skriver protokollen så blir det i annat fall bara ett protokoll så som styrelsen vill att protokollet ska se ut.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


3.

Oberoende mötesordförande

Jag föreslår att styrelsen - för föreningens bästa - i fortsättningen erbjuder en neutral mötesordförande för framtida stämmor.

Kunskapen är kanske inte alltid särskilt hög om hur stämmor ska genomföras och vad som är rätt respektive fel att göra på en stämma. Alla måste dock förstå att vi kan inte ha en mötesordförande som är "part i målet" (del av styrelsen/HSB) och med den primära uppgiften att tillvarata HSB:s egna intressen (i stället för medlemmarnas).

Arvode till mötesordföranden på uppskattningsvis runt 1.000 kr. Det känns lite märkligt att betala HSB för detta subjektiva arbete.

Naturligtvis ska medlemmarna också informeras om vilket arvode som utgår till mötesordförande.

Det är förvisso fritt upp till var och en att ta vem man vill till stämman och föreslå som mötesordförande. Det finns de som ställer upp på detta gratis, och det finns de som har detta som hobby mot ett mindre arvode. Men det kräver att någon medlem tar ett dylikt initiativ att hitta en mötesordförande.

Om styrelsen får bestämma så kommer det högst sannolikt att bli en mötesordförande från HSB som arbetar enbart i HSB:s och styrelsens intresse. Naturligtvis så kommer HSB/styrelsen att hävda att en ordföranden från HSB är neutral. Vad annat kan de säga? Men förhoppningsvis förstår alla att det inte fungerar så i praktiken, vilket alla kan notera på stämma efter stämma.

Sammanfattningsvis går min motion ut på följande;
1. Styrelsen ska vid varje stämma (eller åtminstonde till varje årsstämma) erbjuda medlemmarna en neutral mötesordförande som ej arbetar på eller för HSB eller på annat sätt är nära knuten till HSB eller till styrelsen.

2. Styrelsen ska tydligt redogöra för vilket arvode mötesordförande får, och denna summa ska fastställas i förväg så att om någon medlem vill ta med en extern person till stämman som förslag till mötesordförande så ska dessa medlemmar kunna informera denna person vilket arvode som gäller.


Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


4.

Olika bevakningsområden

Jag föreslår att styrelsen delar upp sina uppgifter i olika bevaknings-områden och informerar medlemmarna om detta, så att medlemmarna vet vad de olika ledamöterna sysslar med, och vem man ska vända sig till i första hand i olika frågor, och vem som kan vad.

"Bevakningsområden" kan t.ex. vara;
- Försäkringar
- Ekonomi
- Fakturor
- Avtal och förhandlingar
- Fastigheter och underhållsplan
- Information - generellt
- Information - anslagstavlor
- Information - styrelsens webbsidor
- Information för nyinflyttade
- Juridik
- Miljö
- El och ventilation
- Bredband och data
- Parkering
- Uthyrning / festlokal
- Nycklar
- Gård & trädgård
- Städning
- Vaktmästare
- Fritids- och studieverksamhet
... bara som några förslag.

I andra föreningar berättar styrelsen vem som gör vad, och vem som är bra på vad, så varför skulle det inte kunna fungera lika effektivt i denna förening?

Här kommer kanske styrelsen att svara något i stil med att medlemmarna inte ska lägga sig i hur styrelsen arbetar. Jag hoppas dock att medlemmarna förstår att det inte handlar om detta, utan det handlar om hur vi ska få en väl fungerande förening med demokratiskt tänkande och engagerade medlemmar.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


5.

Arvode för styrelsen utefter prestation

Jag föreslår att arvode till styrelse utgår från vad styrelsen presterar.

Exakt hur detta ska utformas tas fram av en av stämman utsedd projektgrupp (som får ett arvode för detta), och sedan redovisas resultatet inom 2 månader på en extrastämma där beslut tas av stämman för hur det ska gå till i praktiken.

I den av stämman utsedda projektgruppen är det högst olämpligt om någon ledamot ingår.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


6.

Offentliga styrelseprotokoll

Det finns inget (varken i lag eller i stadgar) som säger någonstans att styrelsens protokoll måste vara hemliga, och det finns heller ingen som kan ange något gångbart skäl till att styrelseprotokoll inte ska kunna visas för medlemmar.

Författaren Björn Lundén skriver i sin bok "Ekonomiska föreningar" följande;
"Styrelsen eller föreningsstämman kan besluta att alla styrelseprotokoll ska vara offentliga. Det kan också tas in bestämmelser om detta i stadgarna".

Att medlemmarna får ta del av styrelsens protokoll ger en märkbart ökad säkerhet för föreningen.

DELFÖRSLAG 1:
Jag föreslår därför att styrelsens protokoll presenteras för medlemmarna (exkl. information som rör enskilda medlemmar, som enbart lämnas ut till den medlem som denna information berör).

DELFÖRSLAG 2:
Jag föreslår även att alla ledamöter i styrelsen måste skriva under ett papper om att de vid begäran kommer att lämna ut styrelseprotokollen till medlemmarna utan fördröjning. En förutsättning för att få ingå i styrelsen är alltså att detta krav uppfylls.

DELFÖRSLAG 3:
Jag föreslår slutligen att ovanstående snarast förs in i stadgarna så att det för framtiden aldrig ska råda något tvivel om att styrelsen är skyldig att utan fördröjning lämna ut utdrag från protokollen om enskilda medlemmar till dessa medlemmar, och att resten av protokollen (en kopia av orginalet) lämnas ut till alla medlemmar som begär detta.


Lite kort om varför styrelseprotokoll ska vara offentliga och varför medlemmarna ska få se alla styrelseprotokoll och få utdrag från dem.
 1. För det första så finns det ett antal styrelser som inte ger något beslut överhuvudtaget i vissa ärenden.
  Med offentliga protokoll så ökas säkerheten i föreningen och medlemmen är helt plötsligt inte maktlös.
 2. Genom att styrelsen lämnar ut protokoll/utdrag kan medlemmen se om medlemmens ärende behandlats. Medlemmen kan även se när ärendet behandlades.
 3. Om medlemmen skulle få ett beslut så vet medlemmen inte om han/hon fått hela beslutet.
  Och medlemmen får kanske inte heller motiveringen bakom, dvs hur styrelsen resonerat.
 4. Genom att medlemmen får protokoll eller utdrag från protokoll så vet medlemmen att den information som medlemmen får är samma som den ledmöterna i styrelsen fått.
 5. Med offentliga protokoll så ställer detta krav på styrelsen att skriva meningsfulla protokoll, och framtiden säkras på ett enormt bättre sätt än tidigare. Nya styrelser vet helt plötsligt att de inte ger sig in i ett totalt mörker (som ofta är fallet pga att styrelser misskött skrivandet av protokollen).
 6. Om det är något "fuffens" i styrelsen så kommer detta fram nästan omedelbart.
  I annat fall kan det ta flera år (om någonsin) innan "fuffens" upptäcks.
 7. Ingen kan ange något giltigt skäl till varför medlemmen inte skulle få protokoll/utdrag? Vad skulle det vara för information som styrelsen vill hemlighålla för medlemmen?
Ett av de bästa tecknen på en väl fungerande förening är att det finns en öppenhet från styrelsens sida gentemot medlemmarna, och att medlemmarna inte är rädda för att uttrycka sina åsikter.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


7.

Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten

En av styrelsens grundläggande uppgifter att hålla koll på kostnaderna för fjärrvärme, el och vatten.

Jag vill därför här föreslå att styrelsen löpande håller koll på förbrukning och kostnader för fjärrvärme, el och vatten.

Dessa siffror presenteras löpande på styrelsens webbsajt (med start från ett antal år tillbaka) så att alla medlemmar kan se utvecklingen för förbrukning och kostnader.

Siffrorna ska vara utlagda för alla medlemmar senast tre månader efter årsmötet.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


8.

Anbud på administration/förvaltning

Anbudsförfarande och redovisning för medlemmarna av detta

Styrelsen är skyldig att ta in anbud från olika aktörer avseende det som utförs i föreningen.

Inte minst när det gäller administrationen (som med automatik överlåtits till HSB).

Det ska självfallet inte behövas motioner för att få en styrelse att utföra sina skyldigheter, men så länge styrelsen inte följer regler och lagar så är motioner enda sättet att få styrelsen att fullgöra sina plikter.

Jag föreslår därför här att styrelsen ska ta in offerter från minst 4 aktörer när det gäller administration/förvaltning.

Detta ska naturligtvis ske i frånvaro av HSB-representanten (som inte ens får närvara vid diskussionen om detta i styrelsen).


Jag, lika lite som någon annan i föreningen, har ingen vetskap om styrelsen besitter kompetensen att begära in anbud, så därför föreslår jag också jag att styrelsen lägger ut detta uppdrag på någon extern och neutral part, med dokumenterad kompetens för detta.

I det slutgiltiga valet måste stor vikt fästas vid att en extern och neutral part skriver årsredovisningen.

Resultatet ska redovisas för medlemmarna med motiveringar för varför den som valts, valdes.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


9.

Försäljningsstatistik

Jag föreslår att styrelsen gör som många andra föreningar och löpande presenterar försäljningsstatistik för föreningen.

T.ex. i följande form;
 

Försäljningsstatistik

Följande statistik baserar sig på genomförda försäljningar. Statistiken är senast uppdaterad maj 2005.

  Medelpris Lägsta pris Högsta pris
  2005
1 r.o.kv. 559.000:- 525.000:- 615.000:-
2 r.o.k. 617.000:- 610.000:- 625.000:-
3 r.o.k. 730.000:- 730.000:- 730.000:-
4 r.o.k. 1.078.333:- 1.025.000:- 1.160.000:-
 
  2004
1 r.o.kv. 550.000:- 540.000:- 560.000:-
2 r.o.k. 604.000:- 565.000:- 630.000:-
3 r.o.k. 717.000:- 685.000:- 750.000:-
4 r.o.k. - - -
 
  2003
1 r.o.kv. 421.667:- 370.000:- 510.000:-
2 r.o.k. 482.500:- 390.000:- 555.000:-
3 r.o.k. 580.000:- 560.000:- 595.000:-
4 r.o.k. 825.000:- 715.000:- 1.000.000:-
 
  2002
1 r.o.kv. 362.500:- 275.000:- 410.000:-
2 r.o.k. 374.268:- 300.000:- 460.000:-
3 r.o.k. 459.167:- 400.000:- 590.000:-
4 r.o.k. 685.000:- 685.000:- 685.000:-
 
  2001
1 r.o.kv. 253.750:- 240.000:- 285.000:-
2 r.o.k. 302.143:- 170.000:- 350.000:-
3 r.o.k. 356.538:- 270.000:- 400.000:-
4 r.o.k. 547.500:- 495.000:- 600.000:-
 

 

 

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


10.

Info om kommande styrelsemöten

Jag föreslår att styrelsen i föreningen ska göra som många andra föreningar och lägga ut datum för det kommande årets ordinarie styrelsemöten på styrelsens webbsajt.

Detta så att medlemmarna vet när deras ärenden kommer att behandlas.

I detta schema ingår datum för nästa årsstämma.

Eftersom styrelsen ändå alltid gör detta schema så finns det ingen anledning att hemlighålla denna väsentliga information för medlemmarna.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


11.

Information om vem som valts på olika förtroendeposter

Jag tycker att det är självklart att medlemmarna ska få veta vilka som är tillsatta på olika poster i föreningen.

Jag föreslår därför att styrelsen - omedelbart efter varje förändring - är skyldig att skriftligen informera (på såväl anslagstavlor som på styrelsens webbsajt, etc) om vem alla är som tillsatts på olika förtroendeposter;
- styrelse
- suppleanter i styrelsen
- revisor(er)
- suppleant för revisor
- valberedning/sammankallande för valberedning
- representanter (ordinarie och suppleant) till HSB-fullmäktige
samt;
- vem som är HSB-representant/HSB-ledamot, och
- vilka som ingår i olika arbetsgrupper (när sådana tillsätts).


Ovanstående innebär alltså att styrelsen måste informera så fort någon ev. hoppar av en viss förtroendepost.

Detta är egentligen en grundläggande uppgift för en styrelse och det borde inte behövas en motion för att få till stånd en dylik information!

Risken är stor att styrelsen besvarar denna motion med att medlemmarna som kommer till stämman får höra vilka som väljs, och sedan får de alla försöka komma ihåg namn på alla invalda (utan att ens få veta var de bor eller hur de kan kontaktas, dvs som det fungerar idag). Detta känns inte acceptabelt.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


12.

Valberedningens uppgifter & regler

Det är bra att vår förening har en valberedning, men det hade kanske varit ännu bättre om alla - valberedning såväl som styrelse och medlemmar - vet precis vad som egentligen ingår i valberedningens uppgifter (i st. för som idag där varken valberedning eller medlemmar vet detta).

Jag föreslår därför - för att säkra föreningens framtid - att nedanstående bestäms, och det beslutas även att specifikationen av valberedningens uppgifter, enligt nedan (och vad som beslutas på stämman), framöver läggs in i stadgarna.

Aktiv valberedning

En aktiv valberedning ska eftersträvas av förening såväl som av styrelse.

Sammankallande i valberedning

Vem som är sammankallande utses på stämman när valberedning väljs (även vid omval).

Om den som är sammankallande i valberedningen hoppar av utser övriga i valberedningen en sammankallande inom sig (vilket medlemmarna omedelbart informeras om).

Arvode för valberedning

Om arvode ska utgå till valberedning så bestäms storleken på detta arvode i samband med val av valberedning (även vid omval).

Valberedningen väljs på ett år och får sitt arvode i efterskott.

Den som hoppar av valberedningen får arvode endast för den tid som personen varit aktiv i valberedningen.

Budget för valberedning

Om valberedningen ska ha en budget för sin verksamhet så bestäms storleken på denna budget i samband med val av valberedning (även vid omval). I samband med detta definieras vad budgeten kan och får användas till.

Hur dessa pengar använts redovisas sedan i detalj i årsredovisningen.

Vem får ingå i en valberedning?

Endast medlem som fysiskt bor i föreningen får ingå i valberedningen.

De som ingår i en valberedning får inte ha några kopplingar till styrelsen (familj eller släkt) eller själv ha något annat förtroendeuppdrag i föreningen.

En valberedning tillsätts (och avsätts) av medlemmarna (aldrig av styrelsen) på stämma.

Hur ska valberedningen arbeta?

En valberedning får inte samarbeta med styrelsen i val av medlemmar till olika förtroende-poster. Valberedningen ska arbeta helt självständigt och fristående från styrelsen!

En styrelse får aldrig ges någon förhandsinformation från valberedningen. Det valberedningen har att berätta måste de göra samtidigt för alla medlemmar.

Valberedningen får aldrig under några omständigheter exkludera något förslag som kommit till valberedningen. Alla förslag på medlemmar till olika förtroendeposter, som kommit till valberedningen skriftligt eller muntligt ska ovillkorligen redovisas av valberedningen för medlemmarna. Det får inte förekomma något hemlighetsmakeri.

Valberedningen får inte lägga något personligt tyckande i sin redovisning till medlemmarna av de förslag som kommit in. Valberedningen får enbart redovisa rena fakta!

En valberednings uppgift är inte att behandla information och ge sina personliga åsikter, utan valberedningen ska enbart förmedla information i form av fakta och sanningar.

Valberedningen tar kontakt med alla nyinflyttade medlemmar (med stöd av löpande information från styrelsen om vilka som flyttar in) för att undersöka om nyinflyttade skulle kunna tänka sig en förtroendepost inom föreningen.

Valberedningen ska, före stämma där val ska förekomma, skriftligt redovisa alla förslag som kommit in till valberedningen.

Det är inte meningen att valberedningen ska hemlighålla några uppgifter, utan det som valberedningen fått kännedom om är information som samtliga medlemmar måste få ta del av i oredigerad form. Valberedningen får under inga omständigheter bli ännu en maktfaktor i föreningen (som då i så fall bara skapar mer problem och mindre demokrati).

När ska valberedningen vara verksam?

Valberedningen är verksam under hela året (och alltså inte t.ex. bara en viss period före årsstämman).

Vilka poster ska valberedning hitta personer till?

Valberedningen ska hitta personer till;
 • Styrelseledamöter
 • Suppleanter till styrelsen
 • Revisorer
 • Revisorsuppleant
 • Representant för föreningen till HSB fullmäktige samt suppleant för denne
 • Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva, som sedan utses av medlemmarna)
 • Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningen
 • Medlemmar som ska ingå i olika projekt (dvs projektgrupper)
Valberedningen ska söka medlemmar främst till;
 • De poster där avhopp skett under året, från ovanstående poster
 • De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och på andra poster)
men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas av valberedningen.

Likväl som att ledamöter kan hoppa av när de vill så kan naturligtvis medlemmarna t.ex. avbryta ledamöters uppdrag i styrelsen, om medlemmarna inte är nöjda med styrelsens prestation. Detta alltså oavsett hur lång tid en ledamot sitter på i styrelsen.

Löpande information till medlemmarna

Valberedningen måste några gånger under året redovisa för medlemmarna hur arbetet fortskrider med aktuell status.

Valberedningens kontakt med styrelse

Ett par gånger om året (2 till 4 gånger) är valberedning och styrelsens alla ledamöter (helst även med samtliga suppleanter) skyldiga att träffas personligen och i grupp för att diskutera om ledamöterna är nöjda med hur arbetet i styrelsen fortlöper och om samarbetet mellan ledamöterna fungerar. Styrelsens ordförande är sammankallande till dessa möten (vilket kan ske på uppmaning av den som är sammankallande i valberedningen, då styrelsen är skyldig att följa denna uppmaning).

Valberedningen har också rätt att vid behov ta kontakt personligen med enskilda ledamöter och suppleanter för att utröna om allt fungerar som det ska i styrelsen. Utfallet från dessa möten och kontakter ska snarast via valberedningen informeras medlemmarna skriftligen.

Om valberedningen misstänker att styrelsearbetet inte fungerar riktigt som det ska så är valberedningen skyldig att detaljerat informera medlemmarna om detta skriftligen.

Styrelsens skyldigheter

Styrelsen är skyldig att underlätta valberedningens arbete med t.ex. utskrifter av flygblad, upplåta lokal för möten, ge omedelbar information om vem som flyttat in i föreningen, o.dyl.

Det är styrelsens uppgift att tydligt, på alla sätt som är möjliga, se till så att alla medlemmar vet vem som ingår i valberedningen (via anslagstavlor, webbsajt, informationsutskick, etc) och hur valberedningen kontaktas.

Det valberedningen har att informera om måste styrelsen upplåta plats för på styrelsens webbsajt (styrelsen får avgöra om styrelsen själv - då utan fördröjning - ska lägga ut informationen eller om de vill överlåta detta till valberedningen).

Styrelsen får inte censurera någon information från valberedningen.

Om en styrelseledamot, eller någon på en annan förtroendepost i föreningen, avser att inte fortsätta efter nästa val så meddelar denna person (i första hand, i andra hand gör styrelsen detta) sitt beslut till valberedningen, som i sin tur ser till att detta snarast kommer medlemmarna till kännedom.

Det är viktigt att styrelsen (via mötesordförande) noga informerar medlemmarna om att vilken medlem som helst kan föreslå sig själv eller vilken annan medlem som helst på stämman, och man behöver inte gå via valberedningen om man inte vill.
Valberedningen är endast en samordnande enhet.

Informera om avhopp/förändringar i valberedning

Om förändringar till nästa ordinarie stämma sker i valberedningens konstitution, eller om valberedningen avbryter sitt arbete, eller andra viktiga förändringar inträffar här, är i första hand valberedningen skyldig att informera medlemmarna om det inträffade. I andra hand är styrelsen skyldig att snarast tillse att medlemmarna får informationen.

Information om avhopp från andra förtroendeposter

Det är i första hand styrelsens uppgift att informera om varje förändring som sker bland de förtroendeposter som finns i föreningen, men valberedningen måste också komplettera denna information till medlemmarna, eftersom det påverkar valberedningens arbete.

Kontakt mellan medlemmar och valberedning

Precis som på stämman så kan enskilda medlemmar föreslå andra medlemmar till vilken förtroendepost som helst i föreningen. Man behöver alltså inte föreslå just sig själv.

Valberedningen fungerar som en kompletterande mellanhand mellan medlemmarna och styrelsen, varför medlemmarna kan framföra sina synpunkter till valberedningen, som sedan tar upp detta på sina möten med styrelsen.

Redovisning

Valberedningen redovisar på stämman;
 • hur valberedningen arbetat under året,
 • vad resultatet blivit.
Denna redovisning sker i början av varje punkt i stämmans dagordning för val av medlemmar på förtroendeposter.


Förhoppningsvis förstår styrelsen vikten av ovanstående så att styrelsen inte (i vanlig ordning) föreslår avslag på denna motion. Men om styrelsen trots allt skulle föreslå avslag så är det viktigt att medlemmarna själva tänker till och tar ett enhetligt beslut om att ovanstående regler ska gälla framöver. Det är medlemmarna som bestämmer, och dessa regler är enbart för allas bästa!

Det är också viktigt att detta beslut inte skjuts fram till kommande stämma (extrastämma eller årsstämma), utan beslut tas nu. Det finns inga skäl för att avvakta. Om någon medlem har förslag på förändringar av ovanstående regler så tas eventuella beslut på justeringar under denna årsstämma!

ÖVRIGT:
Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa?

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall
Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning
Valberedningens uppgifter och regler
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg

Valberedningens arbetsuppgifter?
Valberedningens befogenheter
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf?
Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll?
Hjälp mig att utreda valberedningens/styrelsens funktion
Valberedningens ansvar

Intervju med styrelsen i föreningen
Frågor från valberedning till styrelse
Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen

Vilka frågor bör ställas av valberedning till de kandidater som intervjuas av valberedning?

Ska valberedning välja bort kandidater?
Måste alla bli tillfrågade vid val till styrelse?

Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar?

Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant

Valberedning föreslår sig själva
Kan medlem i valberedning föreslå sig själv?

Relationen valberedning/styrelse
Valberedningen och styrelseordförande
Styrelse vill styra valberedning
Ordförande och valberedning?
Påverka valberedningen
Kan suppleant i styrelsen gå in som valberedning?
Styrelseledamöter som är släkt med varandra

Avsätta ledamot i valberedning

Hela valberedningen har avgått
Valberedning saknas
Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden?

Välja in frånvarande medlem på årsstämma

Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse
Valberedningen föreslår nya ledamöter i styrelsen
Valberedning som gjort ett uselt arbete
Valberedningens objektivitet i brf

I delforumet Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma finns ett antal trådar om valberedningen.


13.

Val till HSB-fullmäktige

På årsstämman sker val av representanter till HSB-fullmäktige under punkten;
- Val av HSB-fullmäktige

Som regel resulterar denna punkt i följande beslut;
Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att inom sig utse representanter till HSB Malmös fullmäktige.

Många känner nog inte till vad detta innebär, men meningen är att medlemmarna ska välja vem i föreningen de vill ha som ska representera föreningen på de möten som hålls mellan HSB och representanter från alla HSB bostadsrättsföreningar i Malmö.

Här ska föreningen välja två personer (varav en suppleant) som
- vågar tala för föreningen,
- har förmåga att framföra åsikter,
- är engagerade,
- har insikt och kunskap om föreningen och organisationen.

Självfallet ska man inte med automatik överlåta detta uppdrag till styrelsen. Det är ett beslut som det är extremt viktigt att medlemmarna gemensamt fattar.

Det är också mycket viktigt att alla förstår att de som väljs här absolut inte på något sätt behöver ingå i styrelsen. Det är bara styrelserna och HSB som försöker få det till att se ut så.

Att fördela "makten" på fler medlemmar skapar flera stora fördelar, t.ex. att kontrollen blir bättre och medlemmarna får bättre möjligheter att påverka. Dessutom gör detta att styrelsen får extra krav på sig att informera medlemmarna om vad som händer och hur styrelsen tänker i olika frågor.

Om medlemmarna inte får någon information om vad som händer på dessa fullmäktigemöten så vet medlemmarna heller inte om representanten verkligen talar i föreningens intresse.

Som det är idag vet vi inte ens om de som valts som representanter går till dessa möten!

Jag föreslår därför följande;
 1. Val av representant (inkl. suppleant) till HSB fullmäktige görs av stämman (ej av styrelsen).
 2. Den som väljs kan ingå i styrelsen, men det behöver inte vara så.
 3. Fullständig redovisning till medlemmarna görs, av den som väljs för detta uppdrag, om vad denna representant tagit upp, och allt som sagts och beslutats på de möten som hålls.
  Redovisning till medlemmarna sker via styrelsens webbsajt och via utskick.
 4. Arvode utgår till den som väljs om denna person ej ingår i styrelsen.
 5. Dessa rutiner skrivs in i stadgarna vid nästa uppdatering.

NOT:
"Malmö" i motionen ovan ersätts med din lokala förening.

ÖVRIGT:
Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


14.

Avtal för parkeringsplats

På webbsidan http://hotpot.se/hsb-parkeringplats-brf.htm kan man läsa vilka regler som normalt gäller för en parkeringsplats (avtalet utnyttjas av HSB och kommer från Hyresgästernas Riksförbund). Alla de punkter som tas upp på denna sida bör vara med i ett avtal, men vissa viktiga bitar saknas.
 • Vilken typ av fordon som får placeras på p-plats (dvs personbil).
 • Storlek på fordon som får placeras på p-plats.
 • Hur många p-platser som får hyras per medlem, och vilka regler som gäller avseende detta.
 • En parkeringsplats får inte hyras om nyttjanderättshavaren ej har bil och någon annan är i behov av p-plats (dvs om kö till p-platser finns).
 • Medlem med bil måste ha företräde till p-plats framför de utan bil.
  Bilägare i föreningen ska inte behöva stå i kö till p-plats bara för att andra utan bil utnyttjar p-plats.
 • Föreningen får hyra ut p-plats till utomstående (dvs till personer som inte är medlemmar i föreningen), men endast om kö till p-plats ej finns bland medlemmarna, och med en uppsägningstid på en månad, så att medlem snabbt kan ta över p-plats om behov av detta uppstår.
Sedan måste det tydligt framgå i avtalet att en medlem inte får upplåta parkeringsplatsen till någon annan (oavsett tidsrymd). Detta bl.a. så att styrelsen inte kan dra nytta framför övriga medlemmar av att de har kontrollen över p-platserna.

FÖRSLAG:
Jag föreslår att tillägg i avtalen görs enligt ovan och att nya avtal får skrivas under av alla som har p-plats idag.

ÖVRIGT:
Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


15.

Uppsägning av tidningen "Vår Bostad"

Många föreningar har sagt upp prenumerationen på tidningen Vår Bostad. Diskussioner pågår för övrigt om att lägga ner tidningen.

Jag föreslår att vi tar bort prenumerationen från medlemsavgiften, för att därmed sänka medlemsavgiften.

För de som fortfarande vill prenumerera på tidningen (om den kommer att finnas kvar) kan ett förmånligt avtal tas fram för detta.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


16.

Utdelning av motioner direkt

Jag föreslår att kopior av alla motioner delas ut så snart de kommit in till styrelsen (alternativt läggs ut på styrelsens webbsajt, ev. i kombination med att endast de som begär detta får kopior på papper av motionerna).

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


17.

Information (i olika specifika frågor)

Jag föreslår att styrelsen informerar medlemmarna om vad som gäller avseende;
 1. Fråga som du vill ställa till styrelsen om föreningen
 2. etc
 3. etc
 4. etcSe webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.

18.

Utbyte av BoRevision

Jag föreslår att BoRevision (som enbart tycks arbeta i HSB;s eget intresse) i fortsättning inte ska anlitas av Brf. GoaGubbar och att styrelsen tar in anbud från andra håll.

HSB är mycket hemliga om HSB:s relation till BoRevision men BoRevision är ett dotterbolag till HSB. Så gissa varför det "råkat" bli så att HSB-föreningar har BoRevision som revisionsfirma! Det är också viktigt att känna till att BoRevision inte är en auktoriserad, registrerad eller godkänd revisionsfirma.

Att HSB äger BoRevison innebär då i praktiken att BoRevision gör revision av sig själv.

För den som vill läsa lite om BoRevision och problemen i Ellstorp, gå till denna länk; http://sydsvenskan.se/malmo/article56056.ece

Ytterliggare info om BoRevision finns på länken http://hotpot.se/bo-revision.htm

19.

Semesteruppehåll

Medan andra styrelser har en månads semester eller mindre (eller ingen alls) så tar styrelsen i brf GoaGubbar av gammal tradition minst två månaders semester.

Detta är alldeles för lång tid.

Mitt förslag här är att styrelsens semesteruppehåll maximalt ska uppgå till 1 månad.

Detta innebär bl.a. att styrelsens ("vicevärdens") öppettider, som bara är en gång i månaden (Sveriges sämsta tillgänglighet för styrelser i bostadsrättsföreningar?), utökas.

På denna motion kommer styrelsen kanske svara att de finns tillgängliga under semestern. Denna tillgänglighet har dock inte definierats och av erfarenhet kan vi se att tillgängligheten i praktiken är väldigt, väldigt liten. Ett dylikt svar av styrelsen kan därför inte accepteras av medlemmarna.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.

20.

Elektronisk anslagstavla
Styrelsen måste svara medlemmarna

En av styrelsens fastställda uppgifter är att engagera medlemmarna. Så har aldrig någonsin tidigare skett i denna förening, men att styrelsen har en elektronisk anslagstavla där en dialog förs med medlemmarna kan vara en av flera metoder, och en bra start på att försöka engagera medlemmar och säkra föreningens framtid.

På webbsidan http://hotpot.se/php/gbhsb finns ett forum där alla medlemmar i olika föreningar kan skriva vad de vill om föreningen och uttrycka sina åsikter. Det är emellertid naturligtvis bättre om det finns en anslagstavla som underhålls av föreningen.

Jag föreslår därför;
1. att styrelsen omedelbart startar upp en anslagstavlan på föreningens webbsajt
(vilket förhoppningsvis styrelsen gjort innan denna motion tas upp).

2. att styrelsen hädanefter är skyldig att efter bästa förmåga svara på frågor som ställs på styrelsens elektroniska anslagstavla.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


21.

Arbetsordning för vicevärd

Att medlemmarna i föreningen ska veta vad vicevärden har för uppgifter borde vara mer än självklart. Hur ska det annars kunna fungera?

Att styrelsen inte tagit fram någon form av arbetsordning för vicevärden (precis samma gäller för vaktmästaren) är synnerligen ineffektivt och kan självklart inte göra annat än att påverka föreningen i negativ riktning på flera olika sätt.

Jag föreslår därför att;
 1. Stämman beslutar att styrelsen ska ta fram en arbetsordning för vicevärden (såväl som för vaktmästaren)
 2. Medlemmarna genast informeras om vilka arbetsuppgifter som hör till vicevärden (såväl som för vaktmästaren) så att medlemmarna vet i vilka frågor medlemmarna kan/bör/ska kontakta vicevärden.
Här kommer kanske styrelsen att svara något i stil med att detta är en "styrelsefråga" (eller något annat irrelevant). Men förhoppningsvis förstår alla att så ej är fallet. Det är naturligtvis medlemmarnas självklara rättighet att veta vilka uppgifter som hör till vicevärden, och den styrelse som inte informerar om dessa uppgifter kan ingenting om varken styrelsearbete eller hur en förening ska fungera.

Det är kanske inte lätt för en oerfaren styrelse att känna till hur det ska fungera, men eftersom vi har en HSB-ledamot i styrelsen som borde veta vad som gäller så är det märkligt att medlemmarna än i dag inte har en aning om varken vad varken vaktmästare eller vicevärd gör.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


22.

Besparingsplan

Vilken styrelse som helst kan spendera pengar, men frågan är vad som görs för att spara pengar?

Som medlem borde man förstå inte bara att löpande investeringar är nödvändiga, utan även att det är mycket viktigt att styrelsen är kapabel att hålla styr på kostnaderna.

Medlemmarna har till dags dato inte sett något tecken på att någon styrelse haft koll på utgifterna. Gång på gång har entreprenörer anlitats utan att upphandlingar har gjorts på det sätt som det ska göras (t.ex. anbudsförfrågan med minst tre, gärna många fler parter). Vi har även sett i årsredovisningar att vissa kostnader stigit på ett helt osannolikt sätt (t.ex. värmekostnader). Detta utan att någon reagerar. Den som då tror annat än att kostnaderna kommer att fortsätta stiga i höjden måste vara väldigt oinitierad. Naturligvis kommer avgiftshöjningarna att fortsätta!

Vi har aldrig haft en styrelse som visat för medlemmarna att den haft kapacitet att hålla styr på kostnaderna. Detta skapar en stor osäkerhet i föreningen och leder till negativa effekter för medlemmarna rent ekonomiskt. På flera olika sätt!

Jag föreslår därför att styrelsen löpande ska skriftligt redovisa för alla medlemmar vilka åtgärder styrelsen vidtager, och kommer att vidtaga framöver (på specificerad tid) för att spara pengar.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt.


Här kommer fler motioner att fyllas på efterhand!

Att få igenom motioner

OBS! Det är vanligt att styrelsen, av någon märklig anledning, yrkar avslag på de flesta eller alla motioner som skrivs, men tänk på att det är inte styrelsen du ska övertala (även om det självfallet är bra om du lyckas med det), utan det är de som bestämmer - dvs medlemmarna - som du ska övertala för att få igenom en motion.

Om du inte får igenom en motion det första året, så skriv den igen till nästa år (ev. då tydligare och mer utvecklad), så har medlemmarna kanske fått en chans att tänka igenom saken, och bryr sig då mindre om styrelsens ständiga yrkanden på avslag.


Tipsa en vän


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


©2009 - Uppdaterad 2013-01-11