Motion

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005.

Motioner, del 4 - 2006.

OBS! Se även Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Motion 15

Redogörelse av föreningens årsstämma 2007

Här nedan kommer ett utdrag från hur det gick till på årsstämman (ledd/styrd av HSB).

Styrelsen hade förlagt stämman till kl. 09.00 en lördag morgon (den 17:e februari).
Styrelsen ville inte sätta upp påminnelser om stämman i trapphusen.

52 röstberättigade medlemmar (inkl. styrelse, suppleanter och revisorer) utav 240 medlemmar dök upp på stämman, och fem fullmakter fanns (varav en från HSB Malmö!!!). Det kanske lägsta deltagarantalet under de senaste 20 åren.

Anledningen till att så få medlemmar hittade till årsmötet är att de flesta slutat gå på årsstämmor eftersom de inte ser att det är det minsta möjligt för medlemmarna att påverka något, och det går inte att få svar på frågor från styrelsen. De flesta droppade dessutom av från årsstämman 2007 ganska fort. Efter att halva tiden passerat var det färre än hälften kvar på stämman.

Jag var praktiskt taget helt ensam om att ställa frågor på årsredovisningen.

Det verkade som att nästan ingen varken läst årsredovisningen eller motionerna.

Styrelsen hade, utöver HSB-representanten, tagit med sig ett batteri av folk till stämman (utan att ens informera om detta i förväg... som vanligt);
  1. Revisor Lennart Öhrström från Ernst & Young AB.
  2. Lars Svensson, ekonom HSB (lämnat BoRevision).
  3. Stellan Håkansson, jurist från HSB Malmö, påstods ha "hjälpt till med årsredovisningen", men sanningen visade sig i stället vara att han skrivit svaren på alla till styrelsen inlämnade motioner.
  4. Daniel Roos, protokollförare, från advokatfirman Schumacher & Co.
  5. Clas Schumacher, mötesordförande, från advokatfirman Schumacher & Co i Helsingborg.

Spelet förlorat från start

Som var och en förstår så har en ensam medlem inte mycket att sätta upp emot 6 externa personer med var sitt specialområde, styrelse och suppleanter på 6 personer, interna revisorer på 2 personer, aspiranter på förtroendeposter på ca. 5 personer, styrelsens närmast allierade på ett tiotal personer. Totalt ett 30-tal personer (på en stämma med bara 52 röstberättigade).

14 % av medlemmarna flydde fältet förra redovisningsåret (dvs flyttade från föreningen), och varken styrelsen eller resterande medlemmar förstår tyvärr att styrelsens agerande gör att intelligensen, kompetensen och det sunda förnuftet kommer att urholkas i föreningen, och att denna förening riskerar att gå i graven om medlemmarna stillatigande accepterar att en styrelse beter sig så illa som styrelsen gör i denna förening.

Medlemmarna (de som nu är kvar) förstår inte ens en så enkel sak som att vi alla betalar stora summor varje år pga styrelsens bristande kompetens, och stora höjningar av årsavgiften är att vänta, utöver de stora höjningar som vi redan haft varje år (minst en gång om året) de senaste 5 åren.

Val av extern revisor - spel för galleriet

Punkt nummer 14 i dagordningen var "Val av revisorer och suppleanter, val av styrelsens förslag till extern revisor (Ernst & Young) om revisor godkänns av HSB Malmö och HSB Riksförbund".
Jag ställde frågan om vi hade några alternativ. HSB:s jurist försökte slingra sig i det längsta. Han ville inte rakt ut säga att punkten om val av ny revisor egentligen bara var en formell fråga. Efter pausen kom han dock fram til mig och sa att medlemmarna kunde välja någon annan, men då visste han att detta ändå inte skulle eller kunde ske.

Ny revisor (Ernst & Young) i föreningen på styrelsens sida gentemot medlemmarna.

Jag ställde frågan till styrelsen, via mötesordföranden, hur mycket Ernst & Young skulle kosta föreningen. Styrelsen ville först inte svara på detta, men jag sa att om stämman ska kunna ta ett beslut i frågan om revisor så måste vi ju veta vad kommer att kosta föreningen.
- Den nya revisorn kommer att kosta mycket mer än idag, svarade då ordföranden.
- Hur mycket mer, frågade jag.
- Jag vet inte, men mycket, mycket mer än idag, svarade ordföranden.
- Ja, men vad innebär det i rena pengar, 100.000 kr, frågade jag.
Jag hade redan förstått att styrelsen inte hade en susning om vad kostnaden skulle bli. De hade bara anlitat advokater, och kostnaden spelade ingen roll eftersom vi medlemmar ändå fick betala för detta. Men jag ville inte släppa varenda fråga bara för att styrelsen inte vet vad de håller på med. En pinsam tystnad uppstod när styrelsen, HSB:s jurist och mötesordföranden förstod att jag inte tänkte ge mig i denna fråga. Nu kommer det fantastiska i denna lilla berättelse. Revisorn från Ernst & Young reste sig upp och sa den häpnadsväckande meningen;
- "Det är väl anbud, så det är väl ingen hemlighet"?
Vem som helst begriper förhoppningsvis att styrelsen inte alls tagit in något anbud, men det fantastiska är att den externa revisorn från Ernst & Young, utsedd av HSB:s Riksförbund, men i praktiken av HSB Malmö, försöker leda frågan, och få stämman till att tro att det skulle ha utförts ett anbudsförfarande här. Skrämmande !!!

Dessutom blev det dubbelt fel eftersom styrelsen svarade ja på att det skulle ha tagits in anbud och jag därmed fick svar från Ernst & Young på min fråga, trots att styrelsen hårdnackat förklarat att styrelsen aldrig kommer att avslöja något för medlemmarna om de anbud som tas in.

Revisorn från Ernst & Young informerar då stämman att kostnaden för honom ligger på ca. 12.000 kr/år. Detta kan jämföras med de 15.000 kr som Bo-Revision kostat föreningen enligt årsredovisningen 2005-2006. Ernst & Young blir alltså 3.000 kr billigare (om revisorn var sanningsenlig) än det katastrofalt dåliga alternativet BoRevision.

Styrelsens ordföranden försökte lura medlemmarna att de 12.000 kronorna för Ernst & Young skulle vara mycket, mycket dyrare än de 15.000 kronorna för BoRevision. Underförstått att det var mitt fel att kostnaderna kraftigt ökade eftersom jag ställer så svåra frågor att styrelsen måste anlita en revisor som kan någonting.

Om vi bara får arbetsro...

Gång på gång upprepade styrelsens ordförande ordföranden; "Om vi bara får arbetsro..." så ska vi göra än det ena och än det andra.
Vad menas? Hur kan en styrelse utan någon som helst insyn i styrelsen, och utan att styrelsen har praktiskt taget någon kontakt alls med medlemmarna, och som praktiskt taget aldrig besvarar någon skrivelse från medlemmarna, och som aldrig gör något annat än vad styrelsen själv vill göra, ha något annat än arbetsro? Styrelsen har ju t.o.m. överlåtit till HSB:s jurister att besvara alla motioner.

Styrelsens ordförande och en annan ledamot i styrelsen tog varje tillfälle i akt att försöka få medlemmarna att tro att det är jag som orsakar problem i föreningen för att jag ställer frågor och avslöjar fel i årsredovisningarna. Detta år var antalet fel dock i mindre omfattning än tidigare, och inte så fullt uppenbara hot och falska anklagelser förekom på stämman som under tidigare år.

Ändring av stadgar

I HSB:s nya normalstadgar står i § 57 under "Särskilda regler för giltigt beslut" att;
"Beslut om ändring av dessa stadgar, i de fall nya stadgarna överensstämmer med av HSB Riksförbund rekommenderade normalstadgar för bostadsrättsförening för giltigheten" så krävs godkännande av styrelsen för HSB.

HSB har alltså tagit sig rätten att villkorslöst kunna styra hur stadgar ska formuleras.

Sedan finns ett tillägg i §57:
"Beslut om ändring av stadgar skall godkännas även av HSB Riksförbund i de fall de nya stadgarna inte överensstämmer med av HSB Riksförbund rekommenderade normalstadgar för bostadsrättsförening".

Dvs om den minsta ändring görs av normalstadgarna så måste även HSB Riksförbund ge sitt godkännande.

Man kan bara hoppas att många föreningar gör ändringar i sina stadgar så att HSB får lite att fundera på.

Kompletteringar, justeringar och förtydliganden får ej göras på stämma?

Advokatfirman som höll stämman kunde tydligen inte regelverket fullt ut. De hävdade att kompletteringar av motioner inte får göras på stämman, men visst får kompletteringar, förtydligande och justeringar göras av motioner på årsstämman.

Om medlemmens rättigheter förvägras medlemmen på detta sätt, där mötesordförande tar ifrån medlemmen dennes grundläggande rättigheter så kan man göra en anmälan och kräva att stämman görs om.

Grundläggande allvarligt fel i stämmoprotokoll
Ingen revision görs av årsredovisning/styrelser

Föreningens interna revisorer tilldelades på stämman 2006 ½ basbelopp att dela på sinsemellan. På årsstämman 2007 informerar mötesordföranden stämman att det i stämmoprotokollet för föregående år står att de interna revisorerna skulle få ½ basbelopp var.
I stämmoprotokollet står "½ prisbasbelopp per revisor". Men ska i stället vara "att dela på".
Rätt summa (½ prisbasbelopp) har utbetalats till revisorerna, men ingen har anmärkt på att denna summa står i konflikt med vad som felaktigt angivits i stämmoprotokollet (vilket visar att det inte finns någon som helst kontrollfunktion för utbetalningar och att revisorerna inte presterar något för sitt arvode). När justerare inte bryr sig om att justera protokollen på detta sätt så innebär det t.ex. att styrelsen kan sätta vilka arvoden de vill till sig själva.
- Styrelsen med protokollförare från styrelsen har alltså skrivit fel i protokollet.
- De två justerarna av protokollet hade inte en enda anmärkning på protokollet.
- Ekonomerna på HSB har inte noterat eller anmärkt på detta.
- Ingen av de två interna "revisorerna" har noterat eller anmärkt på detta.
- Den externa revisorn från Ernst & Young har inte noterat eller anmärkt på detta.
Kan det överhuvudtaget finnas tydligare bevis på att ingen revision görs i praktiken av föreningen och styrelsens verksamhet?

Trots alla kontrollfunktioner som finns av årsredovisningen och styrelsens verksamhet så noteras inte från något håll ett så grundläggande och allvarligt fel !

Om inte ens dylika lätthittade fel hittas i årsredovisning uppmärksammas så måste även den mest oinsatta personen inse att det i praktiken inte finns någon kontroll av styrelsens arbete!

75.000 kr eller mer för stämma!

Styrelsen (ordföranden) försökte i förtäckta ordalag belasta mig med att vår årsstämma hade kostat 65.000 kr exkl. kostnaden för advokatfirman Schumacher & Co (som styrelsen inte ens visste vad de kostade, styrelsen hade bara anlitat dem till vilket pris som helst) mot normalt 5.000-10.000 kr totalt för en stämma. Jag replikerade med "ja, demokrati kostar", men jag insåg direkt att vad jag sa var fel. Det är ju styrelsen som lagt ner stora summor på att försöka tysta/hantera alla medlemmar med frågor och synpunkter, och det har inget med demokrati att göra. Skrämmande att styrelsen med stöd av HSB kastar bort över 75.000 kr extra av medlemmarnas pengar bara på att försöka trycka ner enskilda medlemmar, i stället för att välja att vara öppna och ärliga.

Naturligtvis biter sig styrelsen fast vid sina poster. Det finns inte en tanke på att ställa sin plats till förfogande hur mycket kritik styrelsen än utsätts för. Var och en kan ju fundera på varför.

Fel om att ordinarie stämma behövs för stadgeändring

Advokatfirman och HSB hävdade att det i lag står att ändring av stadgar måste ske på två varandra följande stämmor varav en stämma måste vara ett ordinarie årsmöte.

Jag förklarade för stämman att detta inte var korrekt men jag hade inte lag och stadgar med mig på stämman så jag kunde inte bevisa att det var lögn. Mötesordförande Clas Schumacher sa "Det står här att en stämma måste vara en ordinarie årsstämma", medan han pekade på något häfte eller bok, och därmed omöjliggjorde han ett ifrågasättande av att en ordinarie årsstämma krävdes.

När jag nu kontrollerat vad som gäller så kan jag konstatera att jag hade rätt och att det inte finns något som säger att en stämma måste vara en ordinarie årsstämma. Dessutom kan jag se att alla de föreningar som jag hittat, och som ändrat sina stadgar sedan 2003, samtliga har gjort detta på två extrastämmor.

I Bostadsrättslagen 9 kap 23 § står det under rubriken "Ändring av stadgar";
"Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet".

Kan du se att det finns något krav där om att en av stämmorna måste vara ordinarie årsstämma?

Valberedning ej med på stämman

På årsstämman får medlemmarna reda på att en i valberedningen flyttat från föreningen, och den andra personen i valberedningen var sjuk. Men styrelsen hade fått ett "förseglat" kuvert med namn som valberedningen tagit fram. Det finns inga som helst skäl för en valberedning att hemlighålla namn på personer som är intresserade av att ställa upp på förtroendepsoter. Denna hantering av valberedningen är absurd! De nominerade ska redovisas före stämman, så som alltid normalt sker!

På anslagstavlorna i alla trapphus hade styrelsen fortfarande efter stämman namnen på de som tidigare ingick i valberedningen, till och med den som flyttat ifrån föreningen sedan lång tid tillbaka.

Hemlig vicevärd

På anslagstavlorna i trappuppgångarna fanns endast ett telefonnummer och inget namn på vem som var vicevärd. Styrelsen tillsatte efter föregående års årsstämma en suppleant i styrelsen som vicevärd (utan någon som helst kompetens eller förutsättningar för detta). Två månader senare flyttade denna "vicevärd" från föreningen.

Då utser styrelsen styrelsens ordförande som vicevärd, men vill inte avslöja vem som är vicevärd. Lång tid efter att styrelsens ordförande utsett sig själv som vicevärd så ändras informationen på anslagstavlorna så att namnet på den som var vicevärd under två månader tas bort, och i stället ersätts denna information med endast ett telefonnummer.

Först i årsredovisningen som delas ut strax före stämman informeras medlemmarna om vem som har varit vicevärd sedan föregående årsstämma.

4 medlemmar väljs till valberedning

Att ha en valberedning är viktigt, men att välja fyra personer till en valberedning där var och en ska få 1.500 kr, utan att ställa det minsta krav på vad valberedningen ska göra eller hur den ska arbeta är rent ut sagt löjligt. Men det var precis vad som hände. Samtliga röstade emot mitt förslag att det skulle finnas några direktiv för valberedningen (i vilken jag själv valts in). Alla fyra skulle få 1.500 kr utan det minsta krav på motprestation (alltså med samma villkor som för styrelsen).

Styrelsen missbrukar medlemmarnas förtroende
Styrelsen ger sig extra förmåner som mobiltelefoner

I årsredovisningen framgår att styrelsens telefonkostnader uppgår till nästan 22.000 kr. Detta är för två mobiltelefoner, styrelserummets telefon och vaktmästarens telefon. Två personer i styrelsen (ordförande och vice ordförande) har skaffat nya mobiltelefoner till sig själv och har sedan tecknat ett dyrt avtal där de kan ringa hur mycket som helst mot en fast avgift. Styrelsen använder självklart dessa två mobiltelefoner för privatsamtal, och med all säkerhet är nästan alla samtal av privat natur. Ingen kontrollerar telefonlistor för dessa telefoner. På stämman säger ordföranden att vi medlemmar inte kan ana hur många samtal det är. Jag har själv suttit i styrelsen och kan säga att de samtal ledamöterna behövde ringa varje månad var näst intill försumbart.

Kostnaden för telefonsamtal föregående år låg på drygt 17.000 kr vilket redan det är cirka tre gånger så mycket som kostnaden för telefon legat på tidigare.

Styrelsen förklarade på stämman ökningen på 5.000 kr jämfört med föregående år för telefoni med att styrelsen tecknat ett avtal med fast pris för att sänka telefonikostnaden. Men en ökning med 5.000 kr är väl ingen sänkning av kostnaden? Medlemmarna är så otroligt lättlurade att de går på denna bluff!

Varför skulle telefonsamtalen öka så lavinartat bara för att en ny styrelse tagit över?
Det kommer enligt styrelsen ungf. 0-2 medlemmar till styrelsens öppettid en gång i månaden. Vad skulle det vara som alla medlemmar måste bli uppringda för hela tiden?

Vem som helst begriper att ordförande och vice ordförande försett sig med en skattefri förmån på medlemmarnas bekostnad.

Styrelsen tilldelar sig själv arvoden

I årsredovisningen framgår att styrelsens på eget bevåg tilldelat en ökning från 18.000 kr till styrelsens ordförande för hans lilla extra uppdrag som vicevärd till ca. 23.000 kr, och sedan utnyttjade mötesordföranden, HSB och styrelsen den dåliga formuleringen i stämmoprotokollen för att försöka göra fria tolkningar till att styrelsen kan sätta sina egna arvoden (helt i strid med regelverket).

Dessutom så framkom det efter mina besvärliga frågor att styrelsen utnyttjar sin position för att fritt tilldela sig själv arvoden för påstådda, ospecificerade arbeten i föreningen som hör till vaktmästaren eller till externa företag.

HSB-representanten Bengt Skånhamre hade där faktiskt ett bra förslag, och det var att stämman skulle bestämma exakt för vad styrelsen kunde ta ut arvoden för... men Skånhamres förslag bara rann ut i sanden.

Presenter till av styrelsen utvalda i föreningen

Styrelsen bryter tydligt mot lagen om likabehandling när styrelsen delar ut presenter till av styrelsen utvalda medlemmar i föreningen. Styrelsen förklarade detta med att dessa personer hjälpt till med att plocka undan efter träd som fällts i föreningen. Problemet är att ingen annan i föreningen har fått någon förfrågan om att hjälpa till med att röja. En uppgift som för övrigt borde ha skötts av vaktmästaren utan något särskilt extra arvode. Ett solklart lagbrott!

Styrelsen är spendersam med mina och andra medlemmars pengar, speciellt när det gäller arvoden till sig själv och presenter till de få utvalda i föreningen som styrelsen vill ha på sin sida på stämmor.

HSB / Styrelsen vill inte ta med medlemmars förslag till stadgeändringar

När jag frågade styrelsen/HSB om de hade för avsikt att ta med mina förslag till stadgeändringar inför kommande stämmor om ändringar av stadgar så svarade HSB:s jurist att det fanns punkter i mina förslag som HSB inte accepterade.
Jag svarade då att det är ok, då kan styrelsen/HSB bara ta med mina stadgeändringar med kommentarer från styrelsen/HSB på dessa punkter varför styrelsen/HSB anser att mina förslag inte kan läggas in i stadgarna.
Detta tyckte styrelsen/HSB inte var nödvändigt.

Styrelsen vill inte göra medlemmarna delaktiga i åtgärder för 15-30 mkr

När frågan om stambyte kom upp på stämman så frågade jag om styrelsen hade för avsikt att involvera medlemmarna i detta stambyte med medföljande kostnader överstigande allt annat i föreningens historia. Styrelsen svarade via ordföranden att styrelsen inte tänkte hålla någon stämma om detta eftersom detta är en fråga för styrelsen, och styrelsen skulle anlita konsulter.

Kan något bli mer ofattbart?
Styrelsen anser att medlemmarna inte har rätt att vara delaktiga i föreningens största åtgärd sedan föreningen byggdes, och att medlemmarna inte ska ha rätt att säga vad de tycker, samt att medlemmarna inte ska vara delaktiga i vilket alternativ som väljs för detta stambyte trots att detta stambyte kommer att resultera i avgiftshöjningar av större mått än någonsin tidigare (framförallt beroende på styrelsens inkompetens bl.a. när det gäller framförhållning).

Denna förening har ganska nyligen upplevt rena skräckscenariot i samband med ventilationsarbetet som kostat medlemmarna stora summor i onödiga kostnader och flera år av lidande i kyla och kalldrag, och nu ska styrelsen dra igång ännu ett projekt, som t.o.m. är betydligt större, där styrelsen ännu en gång riskerar att utsätta medlemmarna för stora problem.

Vad är det som gör att denna styrelse tror att den vet mer och kan mer än samtliga 240 medlemmar tillsammans?

Vad är det som gör att denna styrelse tror att den har rätt att inte låta medlemmarna ha synpunkter på hur arbeten som påverkar medlemmarna på ett antal olika sätt ska genomföras?

Bra motioner, sa mötesordföranden - stämman tyst

Tre gånger sa mötesordföranden till stämman att många av mina motioner var väldigt bra och att det var bra att det nu kom en diskussion om de frågor jag tog upp. Efter varje gång han sa detta var det knäpptyst i lokalen. Han menade säkert väl men efter tredje gången kunde jag inte låta bli att säga att någon diskussion fanns det definitivt inte och det fanns ingen på stämman som förstod sitt eget bästa.

I princip inte en enda medlem hade en enda synpunkt att komma med på någon av de 66 motionerna (varav 49 motioner från mig). Jag frågade mötesordförande om han hade hört någon diskussion på stämman. Medlemmarna bara satt som zombier och röstade med automatik på styrelsen. Jag kunde till och med höra från bakom mig att de förvirrat diskuterade vilken motion de röstade på. De röstade ändå nej på alla motioner. Vad spelade det då för roll vilken motion det var som de röstade nej till?

HSB hade lagt upp motionerna på ett smart sätt i årsredovisningen så att styrelsens svar på motionerna låg samlade först, och på slutet kom medlemmarnas motioner. Naturligtvis var det inte en enda medlem som hann med att bläddra mellan svar och motion.

Grattis till de interna revisorerna...

Grattis till de interna revisorerna som lyckats bli valda till revisorer utan kompetens för sina uppgifter och som därmed belastar medlemmarna med ett halvt basbelopp utan att medlemmarna får ut något av de pengar de lagt ut här

Det framgick med all önskvärd tydlighet från alla de fel och märkligheter i årsredovisningen för 2005-2006 att ingen professionell revision gjorts av årsredovisningen och styrelsens verksamhet.

Grattis till den externa revisorn...

Grattis till den externa revisorn som lyckas behålla sitt uppdrag som revisor trots alla grundläggande fel som fanns i årsredovisningen för 2005-2006 (t.ex. felaktigt arvode till revisorerna, av styrelsen höjda arvoden till sig själv, etc.).

Det framgick med all önskvärd tydlighet från alla de fel och märkligheter i årsredovisningen för 2005-2006 att ingen professionell revision gjorts av årsredovisningen och styrelsens verksamhet.

Grattis till styrelsen...

Grattis till styrelsen som lyckades med alla sina trick på årsstämman för att få medlemmarna att blint acceptera alla fel som styrelsen begått, inkl. att styrelsen gett sig egna arvoden i form av förhöjt vicevärdsarvode, skattefria gratis telefonsamtal som står föreningen dyrt, arvoden för uppdrag som inte hör till styrelsen, etc.

Grattis till alla ledamöter som lyckas klamra sig fast vid sina poster i styrelsen

Grattis till styrelsen som lyckas ta bort allt som på det minsta sätt hör till demokrati i en brf.

Grattis till styrelsen som lyckas ta ut ett av Sveriges högsta arvoden utan att prestera något nämnvärt för detta. Inga besparingsåtgärder och dyra omkostnader.

Grattis till styrelsen som lyckats se till så att ingen medlem engagerar sig i denna förening, och att styrelsen skrämmer bort alla från att flytta till denna förening och för att styrelsen på ett markant sätt lyckas sänka värdet på våra bostadsrätter.

Grattis till justerarna...

Grattis till justerarna av årsredovisningen för 2005-2006 (och tidigare, samt för extrastämman 2007) som lyckats komma undan med att de inte rättat upp en enda av alla de felaktigheter som funnits i styrelsens stämmoprotokoll (t.ex. att justerarna inte ens rättat upp en så grundläggande sak som felaktigt arvode till revisorerna).

Revisorer

Stämman valde två revisorer där i alla fall en av dessa själv tidigare har erkänt att hon inte har den minsta kunskap eller kompetens inom området.

Att hon inte har någon insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden bryter mot lagen.
I Föreningslagen (8 kap. 3 §) står det;
"Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande".
Att som vår interna "revisor" ha ingen insikt i eller erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden uppfyller alltså inte lagen!

På årsstämman 2007 ändrade sig denna interna "revisor" plötsligt och hävdade att hon nu hade 10 års erfarenhet av detta. Knappast särskilt troligt... hur skulle hon kunna ha fått dessa 10 år av erfarenhet av ekonomi/redovisning sedan förra året?

Ovanliga rutiner

Mötesordföranden inledde stämman med att säga att han annars aldrig låter någon från styrelsen sitta bredvid honom på podiet. Men vad var det för speciellt med denna gång eftersom styrelsens ordförande fick sitta bredvid honom?

Bara tillåtet att ställa frågor på årets redovisning?

Mötesordförande hävdade felaktigt att medlemmarna bara har rätt att ställa frågor på årets redovisning. Men denna restriktion finns varken i lag eller stadgar. Det är i stället så att man har rätt att ställa frågor på vad som helst som rör föreningen. Mötesordföranden lurade medlemmarna!

Mer information

Du som vill ha mer information kan läsa om de 146 fel (från stämman och bara en relativt snabb genomgång av årsredovisning) jag sammanställt från årsstämman 2007 hittar detta på webbsidan;
http://hotpot.se/hsb-staemma-protokoll-2007.htm.
Anledningen till att stämmor kan genomföras i strid med lagar och stadgar gång på gång beror på att det bara är stämma normalt en gång om året. Detta i kombination med att det nästan inte finns någon medlem som engagerar sig i föreningen gör det lätt för en styrelse att kunna bete sig hur som helst.

Motion 15 - Extrastämma

Som vi kan notera från år till år, inte minst från föregående års motioner, så kan det beslutas precis vad som helst på en årsstämma (= den högsta beslutande instansen i föreningen), men sedan genomförs inget eller väldigt lite, trots att styrelsen är skyldig att göra detta.

Det finns kanske bara ett sätt att förändra detta (möjligen i kombination med andra åtgärder).
Förslag:

En "vårstämma" hålls årligen i april-maj för;
- att utröna hur det gått med de motioner som styrelsen ska genomföra,
- information om vad styrelsen har gjort,
- information om vad som är på gång,
- att fastställa om fel begåtts på årsstämman samt i protokoll, och i så fall vilka,
- information om årets planering för föreningen,
- information om vilka stämmobeslut som styrelsen genomfört,
- information om vilka stämmobeslut som är kvar att göra under året, och
- information om när dessa beslut beräknas vara genomförda och klara, - etc.

Styrelsen måste i sitt svar till denna motion tydligt tala om ifall styrelsen tillstyrker motionen, ifall styrelsen vill att stämman ska avslå motionen, eller i fall styrelsen avslår vissa delar av motionen (och i så fall vilka och baserat på vilka skäl).
I händelse av att styrelsen inte fullt ut tillstyrker denna motion:
  • Varje punkt ovan diskuteras på stämman innan beslut så att ev. anpassning, komplettering eller förtydligande kan göras innan beslut tas.
  • Om styrelsen diskuterar denna motion med motionären i samband med att motionerna utreds av styrelsen kan en version av motionen tas fram som snabbare kan tas beslut om på stämman.

HSB:s svar på motion 15

Styrelsen är skyldig att verkställa föreningsstämmans beslut, om dessa inte strider mot lag eller stadgar. Revisorerna kontrollerar i sin granskning att föreningsstämmobeslut följs.

Om föreningsstämman inte givit styrelsen uttryckliga direktiv, bestämmer styrelsen själv på vilket sätt och när ett beslut på en föreningsstämma närmare kan verkställas.

Något skäl att kalla till extra föreningsstämma för information om verkställighet av stämmobeslut föreligger därmed inte.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (15)

Om revisorerna i sin granskning hade kontrollerat att föreningsstämmobeslut följts så skulle revisorerna ha anmärkt på detta i sin revisionsberättelse, eftersom styrelsen inte följt stämmobesluten. Som alla kan se så har revisorerna bara undertecknat standardtexten för revisorernas revisionsberättelse, utan några som helst anmärkningar på någonting.

Sanslöst att HSB i klartext vågar skriva att styrelsen bestämmer om stämmobeslut ska utföras eller ej. För det är exakt vad HSB skriver här.


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Tipsa en vän