Exempel på motioner - 2007


Del 2 av dessa motioner hittar du genom att klicka här!

Del 3 av dessa motioner hittar du genom att klicka här!

Del 4 av dessa motioner hittar du genom att klicka här!

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005, och
Motioner, del 4 - 2006.

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Skriv till media ! NU !!!Index för motioner 2007

Trots att jag i samband med inlämnandet av mina motioner föreslog för styrelsen att kontakta mig för diskussion och klarläggande av motioner så ville styrelsen inte göra detta.

Jag kommer att efter årsstämman lägga in information här om vad som beslutades och vad som hände på stämman, och i ett senare skede vad styrelsen skrivit i protokollet från årsstämman (vad som beslutades på stämman brukar skilja sig från vad styrelsen skriver i sitt stämmoprotokoll).

01. Utbildning i bostadsrätt
02. Nya stadgar
03. Extrastämma om motioner
04. "BUDORD" FÖR STYRELSEN
05. Utlåtande av fristående revisionsfirma
06. Maxbelopp / Utgiftstak
07. Definition av vad styrelsen kan besluta om
08. Begränsning av "Övriga kostnader"
09. Val av kompetenta revisorer
10. Utse särskild granskningsman
11. Redovisning av kurser/utbildningar
12. Val av vicevärd
13. Motioner ska ingå i årsredovisningen
14. Motioner ska utredas
15. Omändring av elmätning
16. Kontroll att lag följs vid val av ledamöter

17-1. Oberoende mötesordförande
17-2. Valberedningens uppgifter & regler
17-3. Val till HSB-fullmäktige
17-4. Information om vad det innebär att vara justerare
17-5. Arbetsordning för vicevärd
17-6. Besparingsplan
17-7. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten
17-8. Försäljningsstatistik
17-9. Styrelsen måste svara medlemmarna
17-10. Anslagstavla för medlemmar
17-11. Plan för bättre information & mer engagemang
17-12. Info om kommande styrelsemöten
17-13. Olika bevakningsområden

17-14. Semesteruppehåll
17-15. Arvode efter prestation
17-16. Anbud administration/förvaltning
17-17. Korrigering av årsredovisning
17-18. Utbyte av BoRevision
17-19. Övernattningslägenhet
17-20. Uppsägning av "Vår Bostad"
17-21. Årsmötesprotokoll
17-22. Tryggare/säkrare boende
17-23. Mattpiskningsrum
17-24. Fritidslokal
17-25. Informationspärm
17-26. Trivselföreskrifter
17-27. Tvättmaskin för mattor
17-28. Utdelning av motioner
17-29. Information
17-30. Offentliga styrelseprotokoll
17-31. Avtal för parkeringsplats

18. Utredning av årsredovisning
19. Utredning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själv

OBS!
Alla svar du läser till motionerna här är författade av HSB:s jurister (eftersom kompetens inom styrelsen inte fanns för att kunna besvara mina motioner).
Alla svar är alltså HSB:s syn på saken och alla felaktigheter i alla svar på motionerna är resultatet av den bristande kompetensen inom HSB:s jurister.

Advokatfirman som höll stämman med dessa motioner kunde tydligen inte regelverket fullt ut. De hävdade att kompletteringar inte får göras på stämman, men visst får kompletteringar, förtydligande och justeringar göras.

Om medlemmens rättigheter förvägras medlemmen på detta sätt, där mötesordförande tar ifrån medlemmen dennes grundläggande rättigheter så kan man lämna in "klander mot stämma" och kräva att stämman görs om.

Tips! Om någon försöker stoppa dig från att ställa frågor på stämman ska du bara fråga;
"Har jag, som medlem, frågerätt på stämman?".
Det finns bara ett svar på denna fråga, och det är JA.
Du har rätt att ställa alla frågor du vill om styrelsen, föreningen, årsredovisningen, etc. Utan begränsningar! Om du hindras från detta på något sätt kan du göra en anmälan mot styrelsen/mötesordförande och vid behov kräva att stämman görs om.

Motion 1 - Utbildning i bostadsrätt

Det är många som inte vet hur det ska fungera att bo i bostadsrätt eller vad som gäller.

Förslag: Jag föreslår att styrelsen arrangerar utbildningar för medlemmarna, gärna i flera etapper, totalt helst minst 10 timmar, om hur bostadsrättsföreningar ska fungera.

Delförslag 1:
I utbildningen ska följande moment ingå;
1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lagen
2. Styrelsens skyldigheter
3. Demokratin
4. Att läsa en årsredovisning (med föreningens senaste årsredovisning som utgångspunkt)
5. Stadgarna och underhållsansvaret
6. Lokala ordningsregler
7. Ekonomin
8. Vad är på gång?

Delförslag 2:
Styrelsen redogör för vilka förslag som styrelsen har på vad som ska ingå (eller ev tas bort i ovanstående förslag, enl. styrelsen).

Delförslag 3:
Ett preliminärt datum (tidsperiod), inom snar framtid, för denna utbildning sätts på årsstämman.
(Detta så att motionen inte "glöms bort" som med andra motioner.)

Delförslag 4:
Styrelsen ska försöka anlita extern utbildare i stället för HSB.

Styrelsen måste i sitt svar till denna motion tydligt tala om ifall styrelsen tillstyrker motionen, ifall styrelsen vill att stämman ska avslå motionen, eller i fall styrelsen avslår vissa delar av motionen (och i så fall vilka och baserat på vilka skäl).
I händelse av att styrelsen inte fullt ut tillstyrker denna motion:
 • Beslut i förslag samt i varje delförslag tas på stämman var för sig, efter diskussion av varje punkt.
 • Varje punkt ovan diskuteras på stämman innan beslut så att ev. anpassning, komplettering eller förtydligande kan göras innan beslut tas.
 • Om styrelsen diskuterar denna motion med motionären i samband med att motionerna utreds av styrelsen kan en version av motionen tas fram som snabbare kan tas beslut om på stämman.

HSB:s svar på motion 1

Styrelsen ser det som positivt om medlemmarna i föreningen känner till vad det innebär att bo i bostadsrätt.

För att styrelsen ska kunna arrangera utbildningar måste det bl.a. närmare utrönas vilket intresse som finns bland medlemmarna och på vilket sätt och i vilken omfattning utbildningar skall ske.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ge ut en enkät till medlemmarna och kalla till ett informationsmöte under våren 2007.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (1)

Eller så använder stämman årsstämman till det som den ska användas för, dvs för att ta beslut.

Att styrelsen inte ens kan göra en så otroligt enkel sak som att skicka ut en enkät före stämman visar att styrelsen vill försöka förhala denna fråga så länge som möjligt.

En enkät kan manipuleras av styrelsen (det skulle inte vara första gången i denna förening). För att minska risken för detta bör en enkät skickas ut före stämma, i stället för efter.

Styrelsen är rädd för att medlemmarna kanske ska bli engagerade i föreningen och ta över deras poster och/eller så är styrelsen rädd för att medlemmarna ska få information om vad som egentligen gäller i föreningar så att medlemmarna, när de bl.a. får bättre insikt i rättigheter och skyldigheter, helt plötsligt kan ställa krav.

Därför kommer styrelsen att på ett eller annat sätt att försöka stoppa utbildningar av medlemmar.Motion 2 - Nya stadgar

Föreningen skulle anta nya stadgar till våren 2003. När denna motion ser dagens ljus är det 2007.

Förslag: Mitt förslag är att nya stadgar antas snarast.

Två på varandra följande stämmor genomförs snarast för att anta nya stadgar.
Delförslag 1: De två på varandra följande stämmorna ska genomföras inom 3 månader (eller enligt annan tidpunkt som stämman kommer överens om).

Delförslag 2: Styrelsen ska före stämmor om stadgeändringar inhämta förslag från alla medlemmar och föra in dessa i det utkast som presenteras skriftligt för alla medlemmar före stämmorna om stadgeändringar, tillsammans med styrelsens skriftliga kommentarer på varje förslag.

Delförslag 3: De korrigeringar som jag föreslår i medföljande bilaga ska medfölja styrelsens förslag av stadgar till medlemmarna, med ev. skriftliga kommentarer från styrelsen.

Delförslag 4: På årsstämman så tar stämman beslut om det det är något i mitt förslag som på något sätt behöver justeras eller tas bort. Om så ej är fallet används mina förslag till 100 % i det förslag som sedan presenteras på den första stämman för stadgarna.
Styrelsen måste i sitt svar till denna motion tydligt tala om ifall styrelsen tillstyrker motionen, ifall styrelsen vill att stämman ska avslå motionen, eller i fall styrelsen avslår vissa delar av motionen (och i så fall vilka och baserat på vilka skäl).
I händelse av att styrelsen inte fullt ut tillstyrker denna motion:
 • Beslut i förslag samt i varje delförslag tas på stämman var för sig, efter diskussion av varje punkt.
 • Varje punkt ovan diskuteras på stämman innan beslut så att ev. anpassning, komplettering eller förtydligande kan göras innan beslut tas.
 • Om styrelsen diskuterar denna motion med motionären i samband med att motionerna utreds av styrelsen kan en version av motionen tas fram som snabbare kan tas beslut om på stämman.
Eftersom att jag inte riktigt litar på att mina förslag kommer att delas ut till medlemmarna till stämmorna om stadgebyte (eller tas hänsyn till av styrelsen) så bifogar jag mina förslag (så här långt) till denna motion som en bilaga (16 sidor), att medfölja motionen till årsstämman.

Förslag till stadgeändringar finns här; http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm.

Styrelsen eller HSB kan hävda att en av de två stämmor som stadgar ska antas på måste vara en ordinarie stämma. Styrelsen/HSB måste då bevisa att regelverket säger detta !!!

HSB:s svar på motion 2

Med anledning av att delar av bostadsrättslagen ändrades den 1 april 2003 och att HSB Riksförbund har tagit fram ett förslag till nya normalstadgar anser styrelsen att det är angeläget att nya stadgar antas.

Ett genomarbetat förslag till nya stadgar för föreningen kommer styrelsen att lägga fram för medlemmarna så snart arbetsbelastningen för styrelsen medger detta. Därefter kommer styrelsen att kalla till två på varandra följande föreningsstämmor för att antaga stadgarna.

Motionärens förslag till justeringar av stadgarna kommer att beaktas i detta sammanhang.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (2)

Samma svar år efter år, och inget händer från styrelsen.

Att något skulle hända om stämman accepterade formuleringen "så snart arbetsbelastingen medger det" är föga troligt.

Formuleringen "att beaktas" är enbart för att lämna öppet för styrelsen att göra precis som styrelsen vill.


Motion 3 - Extrastämma om motioner

Som vi kan notera från år till år, inte minst från föregående års motioner, så kan det beslutas precis vad som helst på en årsstämma (= den högsta beslutande instansen i föreningen), men sedan genomförs inget eller väldigt lite, trots att styrelsen är skyldig att göra detta.

Det finns kanske bara ett sätt att förändra detta (möjligen i kombination med andra åtgärder).

Mitt förslag är att styrelsen alltid har en extrastämma före sommaren, där styrelsen redogör för;
- vad styrelsen har gjort,
- vilka stämmobeslut som styrelsen genomfört,
- vad som är på gång,
- vilka stämmobeslut som är kvar att göra under året, och
- när dessa beslut beräknas vara genomförda och klara.

Styrelsen måste i sitt svar till denna motion tydligt tala om ifall styrelsen tillstyrker motionen, ifall styrelsen vill att stämman ska avslå motionen, eller i fall styrelsen avslår vissa delar av motionen (och i så fall vilka och baserat på vilka skäl).
I händelse av att styrelsen inte fullt ut tillstyrker denna motion:
 • Varje punkt ovan diskuteras på stämman innan beslut så att ev. anpassning, komplettering eller förtydligande kan göras innan beslut tas.
 • Om styrelsen diskuterar denna motion med motionären i samband med att motionerna utreds av styrelsen kan en version av motionen tas fram som snabbare kan tas beslut om på stämman.

HSB:s svar på motion 3

Styrelsen är skyldig att verkställa föreningsstämmans beslut, om dessa inte strider mot lag eller stadgar. Revisorerna kontrollerar i sin granskning att föreningsstämmobeslut följs.

Om föreningsstämman inte givit styrelsen uttryckliga direktiv, bestämmer styrelsen själv på vilket sätt och när ett beslut på en föreningsstämma närmare kan verkställas.

Något skäl att kalla till extra föreningsstämma för information om verkställighet av stämmobeslut föreligger därmed inte.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (3)

Om revisorerna i sin granskning hade kontrollerat att föreningsstämmobeslut följts så skulle revisorerna ha anmärkt på detta i sin revisionsberättelse, eftersom styrelsen inte följt stämmobesluten. Som alla kan se så har revisorerna bara undertecknat standardtexten för revisorernas revisionsberättelse, utan några som helst anmärkningar på någonting.

Sanslöst att HSB i klartext vågar skriva att styrelsen bestämmer om stämmobeslut ska utföras eller ej. För det är exakt vad HSB skriver här.


Motion 4

"BUDORD" FÖR STYRELSEN

Mitt förslag är att nedanstående punkter (riktlinjer) införs som styrelsen ska arbeta utifrån.

 1. Lyssna (på medlemmarna) och ta in information (från medlemmarna).

 2. Informera regelbundet.

 3. Verka för att medlemmarna får den information som styrelsen får.

 4. Besvara varje medlems fråga och hantera varje medlems ärende skyndsamt.

 5. Inneha minst en elektronisk brevlåda dit medlemmarna kan skicka sina skrivelser.
  Denna brevlåda ska löpande avläsas.
  När en skrivelse läses av styrelsen ska medlemmen omedelbart få ett mottagningsbesvis på detta, antingen ett automatiskt sådant, eller manuellt skrivet av styrelsen.

 6. Se till att föreningen har en webbplats som regelbundet underhålles.

 7. Arbeta för en demokratisk ordning i föreningen.

 8. Vara öppen, och arbeta för full öppenhet i föreningen där alla medlemmar som så önskar får göra sig hörda på olika sätt, och där ingen behandlas illa eller på något sätt diskrimineras för sina åsikter (varken på stämmor eller i övrigt).

 9. Stämmoprotokoll ska utan onödig fördröjning snarast kopieras upp i sin helhet till de medlemmar som ber om detta (alternativt att stämmoprotokollen läggs ut på föreningens webbsajt).

 10. Styrelseprotokoll ska utan onödig fördröjning snarast kopieras upp i sin helhet (med endast det bortaget som är känslig information för någon enskild medlem) till de medlemmar som ber om detta (alternativt att styrelseprotokollen läggs ut på föreningens webbsajt). Denna punkt accepteras ej av HSB enligt HSB:s jurist.

 11. Behandla alla medlemmar lika, även de styrelsen får kritik av.
  "Kunden" ska få rätt ska vara mottot.

 12. Ge medlemmarna alla möjligheter som finns att göra sig hörda för såväl andra medlemmar som för styrelsen (forum på Internet, anslagstavlor att användas för alla medlemmar, öppet hus, "diskussionslokal", etc).

 13. Ge alla medlemmar möjlighet att öppet diskutera, kritisera och kommentera de beslut som tas av styrelsen - innan dessa verkställes - och anpassa beslut i mesta möjliga mån efter medlemmarnas åsikter. Denna punkt accepteras ej av HSB enligt HSB:s jurist.

 14. Verka för att engagera medlemmarna och involvera medlemmarna i allt som görs i föreningen.
  Resonera aldrig i stil med "Det är ingen som bryr sig ändå". Om medlemmarna inte bryr sig så är detta minst lika mycket styrelsens fel som medlemmarnas.

 15. Veta sina begränsningar, och när kunskapen inte räcker till inom styrelsen så är styrelsen skyldig att i första hand ta stöd av medlemmarna, och i andra hand av en oberoende extern konsult.

 16. Alltid arbeta så att det blir lätt för nya ledamöter att komma in och ta över.
  Allt som görs ska noga dokumenteras, och det viktigaste här är att protokoll skrivs på ett utförligt sätt.


 17. Arbeta löpande för att tydliga regler/stadgar/rutiner/ramverk (för förtroendevalda såväl som övriga medlemmar) tas fram av medlemmarna (alla medlemmar) med stöd av styrelsen, och se till att dessa regler tydligt förmedlas till alla.
  Särskilt viktigt är att föreningens stadgar förtydligas och förbättras med jämna mellanrum. En förening får aldrig rakt av anta HSB:s s.k. normalstadgar.

 18. Rätta sig efter stadgarna eller ta konsekvenserna av att styrelsen inte följer stadgarna.
  Om styrelsen inte följer stadgarna blir styrelsen ekonomiskt skadeståndsskyldig gentemot föreningen.

 19. Följa lagen och behandla alla medlemmar lika.

 20. I tolkningsfrågor ska stadgarna alltid tolkas till medlemmens förmån.
  Detta för att därigenom tvinga fram stadgar som inte är så luddiga som de är idag.

 21. Vid minsta misstanke om jäv eller fördelar/nackdelar av ledamot/medlemmar, ska ledamot utgå ur diskussion/planering/beslut av ärendet.

 22. HSB-representantens roll i styrelsen ska alltid enbart vara rådgivande, och i rent ekonomiska frågor måste styrelsen ta HSB-representantens uttalanden med en nypa salt då denna person är partisk.

 23. Tänka långsiktigt och ta beslut som fungerar/är bra även på lång sikt.

 24. Kontrollera/besiktiga alla arbeten som utförs i föreningen, såväl av intern som extern personal och såväl löpande som med slutkontroller. Fakturor ska aldrig betalas innan slutkontroll utförts av styrelsen, och den styrelsen utser för denna kontroll av arbeten (med kontrakterat ansvar för besiktning/kontroll) och produkter som föreningen debiterats för.

 25. Arbeta för varje enskild medlems bästa, såväl ekonomiskt som på andra sätt.

 26. Under inga omständigheter betala några fakturor i förskott på det arbete och material som beställs till föreningen utan stämmans godkännande för detta. Denna punkt accepteras ej av HSB enligt HSB:s jurist.

 27. Inte dra nytta av sin position i styrelsen för egen vinning.

 28. Verkställa stämmobeslut (som inte bryter mot lag) innan verksamhetsårets utgång (om inget annat slutdatum specifikt kommit överens om på stämman och förts in i stämmoprotokollet). I annat fall ska styrelsen bli ekonomiskt skadeståndsskyldig gentemot medlemmarna.
  (Denna formulering måste sedan snarast läggas in i stadgarna eftersom detta stadgetillägg täpper igen ett av de allvarligaste hålen i lag/stagdar.)

 29. Inte svälja elefanter och sila mygg. Denna punkt accepteras ej av HSB enligt HSB:s jurist.

 30. Styrelsen får ej utan stämmans godkännande bemyndiga någon utanför styrelsen att företräda föreningen och teckna dess firma.

 31. Varje föreningen måste ha trivselföreskrifter. För att detta ska fungera måste dessa tas fram i samråd mellan medlemmar och styrelse. Detta är en löpande process.
  Styrelsen tar fram trivselföreskrifter och dessa diskuteras på möten/stämmor innan färdigt exemplar delas ut till alla medlemmar.
Delförslag 1: På en årlig stämma tas varje gång upp en speciell punkt i dagordningen för diskussion mellan styrelse och medlemmar om
- hur väl styrelsen följt dessa riktlinjer och
- vad som kan göras bättre, och
där styrelsen informerar om vilka konkreta åtgärder styrelsen vidtagit under året för att bättre följa nedanstående punkter.
Styrelsen måste i sitt svar till denna motion tydligt tala om ifall styrelsen tillstyrker motionen, ifall styrelsen vill att stämman ska avslå motionen, eller i fall styrelsen avslår vissa delar av motionen (och i så fall vilka och baserat på vilka skäl).
I händelse av att styrelsen inte fullt ut tillstyrker denna motion:
 • Beslut i förslag, efter diskussion av varje punkt, samt i delförslag tas på stämman var för sig.
 • Varje punkt ovan diskuteras på stämman innan beslut så att ev. anpassning, komplettering eller förtydligande kan göras innan beslut tas.
 • Om styrelsen diskuterar denna motion med motionären i samband med att motionerna utreds av styrelsen kan en version av motionen tas fram som snabbare kan tas beslut om på stämman.
Till styrelsen:
Om styrelsen inte rekommenderar medlemmarna att anta denna motion med samtliga ovanstående punkter ovan så måste styrelsen i sitt svar på denna motion;
 1. redogöra för exakt vilken punkt/vilka punkter där styrelsen inte håller med fullt ut
 2. berätta (punkt för punkt) varför styrelsen inte håller med
 3. berätta hur styrelsen i stället skulle vilja att respektive punkt formuleras.
Om styrelsen inte föreslår medlemmarna att anta denna motion och inte förklarar punkt för punkt varför styrelsen inte anser punkterna acceptabla så kommer styrelsen bara att dra ut på stämman eftersom jag då kommer att utnyttja min frågerätt och fråga punkt för punkt efter styrelsens skäl till att styrelsen inte anser punkten acceptabel.

Styrelsen och HSB kommer att kämpa med näbbar och klor för att medlemmarna inte ska få de självklara rättigheter och den säkerhet som punktats upp i denna motion, men denna motion är bara för alla medlemmars bästa. Trots allt är det bara självklara saker som tas upp, även om de inte alltid följs.

Styrelsen måste besvara denna motion skriftligt, och ej spara denna (eller någon annan motion) till stämman, eftersom det då inte finns tid för medlemmarna att fundera på styrelsens skäl till varför styrelsen vill avslå denna motion.

En ärlig styrelse, som inte har något att dölja och vill medlemmarnas bästa, besvarar denna motion med att den är utmärkt och rekommenderar alla medlemmar att rösta för denna motion.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion (och andra).

HSB:s svar på motion 4

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och är i detta uppdrag skyldig att följa lagar, stadgar och stämmobeslut, vilket styrelsen är väl medveten om. Detta ansvar för med sig rättighet för styrelsen att sköta förvaltningen på lämpligt sätt. Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning.

När det gäller styrelsens arbetssätt är detta en angelägenhet som styrelsen har att behandla för att den ska känna att styrelsearbetet sker på ett smidigt och tillfredsställande sätt. Styrelsen kan därvid skapa en arbetsordning, som utgör ett verktyg för styrelsen i sitt arbete.

Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Motionärens riktlinjer syftar bl.a. till att medlemmarna utan någon rätt till det skall granska styrelsens arbete genom att t.ex. ta del av beslutsunderlag, fakturor eller styrelseprotokoll.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (4)

OBS !!!
HSB:s svar är helt fel !!!
Stämman kan i egenskap av föreningens högsta organ ge styrelsen direktiv i alla frågor, även förvaltningsfrågor!
Det är helt enligt lagen.
HSB:s tolkning står däremot i strid med lagen och det är skrämmande att en jurist på HSB kan framföra dylika påståenden som inte går att definiera som annt än rena lögner!

Formuleringarna i detta (och andra) svar har HSB Malmös jurist Stellan Håkansson kopierat från Anders Mallméns bok, där han plockat meningar ur sitt sammanhang så att dessa lösryckta citat en helt annan betydelse än vad författaren avsett.

"Detta ansvar för med sig rättighet för styrelsen att sköta förvaltningen på lämpligt sätt", skriver HSB.
Med "lämpligt" sätt menar HSB ett sätt som styrelsen anser lämpligt.
Fråga 1 till styrelsen: Anser styrelsen att detta ansvar innebär att medlemmarnas rättighet att styra styrelsens arbete elimineras? Enligt vilken lag då?

"Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning", skriver HSB.
Det är ju tråkigt om styrelsen upplever det som att medlemmarna tar ifrån styrelsen dess uppgifter bara för att medlemmarna vill att styrelsen ska sköta sina uppgifter på rätt sätt. Även om styrelsen inte tycks ha förstått detta så är det medlemmarna som bestämmer.
Fråga 2 till styrelsen: Är det inte så rent juridiskt att medlemmarna får "ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning (om det är så styrelsen vill tolka denna motion)?

"När det gäller styrelsens arbetssätt är detta en angelägenhet som styrelsen har att behandla för att den ska känna att styrelsearbetet sker på ett smidigt och tillfredsställande sätt", skriver HSB.
Fråga 3 till styrelsen: Är inte styrelsens arbetssätt en angelägenhet som är av betydelse även för de som bestämmer och som finansierar verksamheten, dvs medlemmarna?

"Styrelsen kan därvid skapa en arbetsordning, som utgör ett verktyg för styrelsen i sitt arbete", skriver HSB.
Ja, en arbetsordning borde styrelsen verkligen ha skapat!
Fråga 4 till styrelsen: Vad man kan uttolka från HSB:s/styrelsens svar så saknar styrelsen en dylik arbetsordning, korrekt?
Fråga 4b till styrelsen: Varför har styrelsen inte skapat en sådan?
Fråga 4c till styrelsen: När, exakt, tänker styrelsen skapa en sådan?

"Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen", skriver HSB.
Ja, det är så det borde gå till. Man hade velat önska sig att revisorerna fullgjort sina skyldigheter och kontrollerat alla de punkter som jag tagit upp i min motion. Men eftersom revisorerna nu inte gör detta så kanske medlemmarna vill ha garantier för att styrelsen sköter sina uppgifter så som styrelsen ska sköta dem?
Fråga 5 till styrelsen: Finns det något i lag eller stadgar som hindrar medlemmarna från att kräva att medlemmarna får garantier för att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter på rätt sätt?

"Motionärens riktlinjer syftar bl.a. till att medlemmarna utan någon rätt till det skall granska styrelsens arbete genom att t.ex. ta del av beslutsunderlag, fakturor eller styrelseprotokoll", skriver HSB. ???
HSB har tyvärr helt fel i att medlemmarna inte skulle ha rätt att göra detta.
Fråga 6 till styrelsen: Var i lag eller stadgar står det att att föreningens högsta beslutande orga, stämman, inte skulle ha rätt att kräva att kunna granska styrelsens arbete genom att t.ex. ta del av beslutsunderlag, fakturor eller styrelseprotokoll?
Fråga 6b till styrelsen: Hur lyckades HSB/styrelsen göra denna vansinniga tolkning av min motion utifrån de uppunktade budorden (med undantag av styrelseprotokollen så står det nämligen inget som helst om detta i budorden)?


Motion 5

Utlåtande av fristående revisionsfirma

Mitt förslag är att föreningen inför att en komplett årsredovisning årligen - senast tre veckor innan årsstämman - lämnas till en neutral/fristående och registrerad/godkänd/auktoriserad revisionsfirma för utlåtande, kommentarer och förslag på förbättringar av redovisningen så att den blir lättare att läsa och förstå.

Detta blir alltså en kontroll av årsredovisningen. Inte en revision av verksamheten i normal betydelse! Det externa utlåtandet blir från en inom området utbildad och kompetent person som inte får mer information än den lilla del som medlemmarna i föreningen får via årsredovisningen. Denna externa kontroll, från medlemmarnas perspektiv, ska leda till att medlemmarna får bättre information om ekonomin och att rätt frågor ställs på stämman.
Delförslag 1: Denna kontakt med revisionsfirman får ej ske via styrelsen utan ska hanteras av en på stämma utsedd grupp av medlemmar (fristående från styrelsen). Överhuvudtaget ingen kontakt i någon form får finnas mellan styrelse och den revisionsfirma som ska ge utlåtandet, och revisionsfirman måste skriva under ett avtal på att de inte känner någon i styrelsen eller har någon kontakt med någon i styrelsen.
Delförslag 2: Därefter ska detta utlåtande (med ev. kommentarer från styrelsen) medfölja årsredovisningen när årsredovisningen delas ut till medlemmarna.
Delförslag 3: Svaren från styrelsen samt svaren från revisionsfirman kan sedan kommenteras av den utsedda gruppen, och gruppens svar ska också finnas med i det som delas ut till medlemmarna innan stämman.
Delförslag 4: Även utsedd grupp och styrelse samt föreningens revisorer skriver under ett avtal om att ingen kontakt mellan utsedd revisionsfirma, utsedd grupp och styrelse samt föreningens revisorer finns i denna process.
Styrelsen måste i sitt svar till denna motion tydligt tala om ifall styrelsen tillstyrker motionen, ifall styrelsen vill att stämman ska avslå motionen, eller i fall styrelsen avslår vissa delar av motionen (och i så fall vilka och baserat på vilka skäl).
I händelse av att styrelsen inte fullt ut tillstyrker denna motion:
 • Beslut i förslag, efter diskussion av varje punkt, samt i delförslag tas på stämman var för sig.
 • Varje punkt ovan diskuteras på stämman innan beslut, så att ev. anpassning, komplettering eller förtydligande kan göras innan beslut tas.
 • Om styrelsen diskuterar denna motion med motionären i samband med att motionerna utreds av styrelsen kan en version av motionen tas fram som snabbare kan tas beslut om på stämman.
Detta är en försumbar kostnad för föreningen, men den ökar säkerheten för medlemmarna på ett väsentligt sätt. Det gör också att föreningen får ett plus, externt sett, gentemot andra föreningar, dvs föreningen ökar i värde.

En styrelse som inte har något att dölja och som kan stå för hur styrelsen skött ekonomin under året är inte rädd för denna lilla extra säkerhet för medlemmarna. En styrelse som skött ekonomin på ett korrekt sätt ska i stället vara tacksam för att detta också kan bekräftas från annat håll med kompetens. Det kan dessutom ge styrelse (såväl som förening) mycket värdefulla tips på förbättringar som kan göras i föreningen.

Styrelsens svar på denna motion kommer med all säkerhet bli att styrelsen inte vill att detta ska genomföras, men styrelsen kommer inte att kunna lämna några relevanta argument för varför de inte önskar att denna arbetsordning införs.

Styrelsen kommer säkert att svara något kort i stil med;
"Vi har redan idag revisorer så vad ska vi med ännu en revisor till?"
Men som förhoppningsvis alla förstår så är det inte detta saken handlar om. Det handlar om att;
 • speciell kompetens tas in för att tolka en årsredovisning, eftersom de flesta tycks sakna denna kunskap
 • få ett professionellt utlåtande över hur redovisningen redovisas för medlemmarna
 • ge föreningen värdefulla tips
 • öka säkerheten för medlemmarna
 • öka intresset för vår förening och värdet på våra bostadsrätter
Det är medlemmarna som bestämmer, inte styrelsen, och som medlem i en förening ska man kräva högsta möjliga säkerhet.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 5

På beslut av styrelsen har HSB Riksförbund som revisor i föreningen istället för Borevision utsett Ernst & Young, som är en fristående auktoriserad revisionsfirma.

En revisor från Ernst & Young kommer att vara närvarande vid ordinarie föreningsstämma och medlemmarna har där möjlighet att ställa frågor till revisorn om årsredovisningen.

Styrelsen anser mot ovanstående bakgrund att det inte föreligger något behov av utlåtande från fristående revisionsfirma om årsredovisningen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (5)

Trots att jag redan i min motion skrev;
Styrelsen kommer säkert att svara något kort i stil med;
"Vi har redan idag revisorer så vad ska vi med ännu en revisor till?"
Men som förhoppningsvis alla förstår så är det inte detta saken handlar om. Det handlar om att;
 • få ett professionellt utlåtande över hur redovisningen redovisas för medlemmarna
 • ge föreningen värdefulla tips
 • speciell kompetens tas in för att tolka en årsredovisning, eftersom de flesta tycks sakna denna kunskap
 • öka säkerheten för medlemmarna
 • öka intresset för vår förening och värdet på våra bostadsrätter"
så svarar styrelsen via HSB Malmö ändå som jag förutspått.

Den av styrelsen utsedda revisorn från Ernst & Young har inget som helst med denna motion att göra. Motionen handlar om att ta fram de rätta frågorna, inte om att få svar på frågor.


Motion 6

Maxbelopp / Utgiftstak

Fråga 1 till styrelsen: Som det fungerar idag kan styrelsen spendera obegränsat mycket pengar på i princip vad som helst som styrelsen känner för. Korrekt?
Att detta är möjligt beror på de många brister som finns i stadgar och lagar.

Jag föreslår att det bestäms att i alla frågor där kostnader (utöver löpande fakturor i stil med värmekostnader) kan tänkas överskrida ett belopp av totalt förslagsvis 50.000 kr (inberäknat alla kostnader som kan härröras till den aktuella posten, även framtida underhållskostnader) så måste beslut om detta tas av en av styrelsen arrangerad stämma.

Detta innebär inte på något sätt att styrelsen är fri att spendera pengar på vad som helst under det angivna beloppet, men det innebär att styrelsen nu måste ha medlemmarnas godkännande innan pengar över det här angivna beloppet kan spenderas.

En väl fungerande styrelse låter medlemmarna bli delaktiga i beslut långt under 50.000 kr.

En styrelse som inte ser till medlemmarnas bästa kommer inte att gilla denna motion, och kommer att svara något generellt och irrelevant som "I så fall får vi hålla stämmor varje månad" (vilket naturligtvis inte är sant, eftersom det inte hör till vanligheterna att några större summor läggs ut, och dessutom är det absolut inget som hindrar att man slår ihop beslut om flera utgifter till en stämma... t.ex. alla årets stora utgifter till en enda stämma per år). Ett extra plus med denna arbetsordning är att styrelsen tvingas tänka igenom vad den gör. Jag hoppas att vår styrelse inser fördelarna med detta, och inte bara ensidigt ser nackdelar.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 6

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och kan i detta uppdrag besluta om åtgärder som rör betydande belopp. Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning.

Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (6)

"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och kan i detta uppdrag besluta om åtgärder som rör betydande belopp", skriver HSB.
Eller, för att uttrycka det i klartext, styrelsen kan besluta om belopp utan något tak. Hur bra är det?
Fråga 1 till styrelsen: Stämmer det jag hävdar att styrelsen kan besluta om belopp utan något tak som regelverket ser ut idag?

"Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning", skriver HSB.
Det är inte utan att man blir lite mörkrädd när man läser hur låg kunskapen är inom HSB och styrelsen.
Fråga 2 till styrelsen: Självklart kan stämman ta ett beslut enligt min motion, eller hur?
Fråga 3 till styrelsen: Var i lag eller stadgar står det att föreningsstämman inte kan ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning (om det är så HSB/styrelsen vill tolka det att medlemmarna vill säkra sina investeringar genom att sätta ett utgiftstak för styrelsen)?

"Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen", skriver HSB (samma kommentar som i motion 4).
Ja, man skulle vilja önska sig att revisorerna sköter sina uppgifter, men ett icke existerande utgiftstak är inget revisorerna kontrollerar och för övrigt har denna kommentar inget med motionen att göra, vad styrelsen än vill lura medlemmarna att tro.
Fråga 4 till styrelsen: Vad menar HSB/styrelsen att denna kommentar har med min motion att göra?

"Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete", skriver HSB.
Jo, visst har medlemmarna denna rätt. Styrelsen och HSB kanske borde gå en kurs?
Fråga 5 till styrelsen: Var står det i lag/stadgar att medlemmarna inte har rätt att granska styrelsens arbete?


Motion 7

Definition av vad styrelsen kan besluta om

I HSB:s normalstadgar står följande under "Beslutförhet";
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark såsom väsentliga ny- till- eller ombyggnader av sådan egendom.
HSB:s text här är i princip en kopia av vad bostadsrättslagen säger.
Inte särskilt konkret, och om det ska finnas den minsta säkerhet för medlemmarna måste det konkretiseras vad styrelsen egentligen kan ta beslut om utan att stämmobeslut behövs.

Jag föreslår att följande regel införs för styrelsen (som sedan läggs in i stadgarna):
Styrelsen ska ägna sig åt underhåll, och beslutsbehörigheten begränsas till detta område. Exempel på underhåll är att byta ut utrangerade tvättmaskiner till nya och mer funktionsdugliga sådana, inom ramen för vad som kan betecknas som normalt löpande underhåll (och där "produkten" som utbyte sker till inte mer än försumbart överstiger priset för en "produkt" med motsvarande funktion som idag).
Allt annat - dvs allt som inte går att hänföra till normalt underhåll - är föremål för stämmobeslut. Att t.ex. ändra om en del av en gården är inget underhåll av föreningen och beslut om en standardhöjande åtgärd eller väsentlig förändring av denna typ måste således tas på en stämma.


Ovanstående är egentligen vad som gäller idag, men med tanke på hur dåligt detta följs av styrelsen så måste det finnas tydligt på pränt någonstans vad som egentligen gäller.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 7

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar skall föreningsstämman besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus. Av förarbetena framgår att med förändringar kan avses sådana åtgärder som inte utgör underhåll eller reparationer, dvs. främst om- och tillbyggnader, och att bedömningen av om en förändring är väsentlig skall endast göras i förhållande till ingreppets art.

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i styrelsens kompetens ligger då att besluta om underhåll och reparationer av föreningens hus. Föreningsstämman får därtill inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning.

Motionärens förslag till justering av stadgarna kommer att beaktas i samband med att styrelsen utarbetar ett genomarbetat förslag till stadgar och vid föreningsstämmorna för stadgeändring.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (7)

"Av förarbetena framgår...", skriver HSB.
Om det inte framgått tillräckligt tydligt tidigare så kan alla här se att styrelsen fått hjälp från HSB med att svara. Men HSB har glömt att nämna vilka förarbeten som avses.

"Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar skall föreningsstämman besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus. Av förarbetena framgår att med förändringar kan avses sådana åtgärder som inte utgör underhåll eller reparationer, dvs. främst om- och tillbyggnader, och att bedömningen av om en förändring är väsentlig skall endast göras i förhållande till ingreppets art", skriver HSB.
Ett skojigt svar av HSB som gör att man inte kan låta bli att dra lite på smilbanden. Fundera t.ex. på vem som gör den bedömning som HSB omnämner.

"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i styrelsens kompetens ligger då att besluta om underhåll och reparationer av föreningens hus", skriver HSB.
Vad som ligger i styrelsens kompetens vet medlemmarna inget om, men vad HSB än vill göra gällande så finns inga hinder för att medlemmarna vill säkra sina investeringar med hjälp av ett bättre regelverk än vad som finns idag.

"Föreningsstämman får därtill inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning", skriver HSB.
Återigen tråkigt att HSB ser det som att medlemmarna tar ifrån styrelsen dess uppgifter bara för att medlemmarna vill ha garantier för de pengar man investerat i sitt boende. Självklart får medlemmarna "ta i från styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning" (om HSB vill uttrycka sig så).


Motion 8

Begränsning av "Övriga kostnader"

Jag föreslår att restriktioner införs för posten "Övriga kostnader" i årsredovisningen.

Två alternativ finns:
 1. Alla kostnader ner till en krona specificeras detaljerat på separat sida (sidor) i årsredovisningen för det som styrelsen placerar under posten "Övriga kostnader".
 2. Alla kostnader som överstiger angiven summa - t.ex. 1.000 kr - för "övriga kostnader" måste specificeras i årsredovisningen.
För alternativ 2 ovan så kanske 1.000 kr är i högsta laget för en förening av vår storlek. Den kan mycket väl ligga på 100 kr i stället.

Punkten "Övriga kostnader" innehåller många intressanta poster som medlemmarna aldrig får kännedom om. T.ex. "presenter" från "styrelsen" till vissa personer. Detta kan vara av intresse för föreningens medlemmar att känna till.

Vad många inte känner till är att om styrelsen vill "mörka" några kostnader för medlemmarna, så är det nästan uteslutande under denna post som styrelsen lägger dessa utgifter.

Styrelsen kan här inte ens hävda att detta skulle medföra något merarbete för styrelsens del. Allt finns (förhoppningsvis) redovisat. Det är bara frågan om vilken information styrelsen vidarebefordrar till medlemmarna.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 8

Styrelsen ser det som positivt för medlemmarna att övriga kostnader närmare specificeras i årsredovisningen.

För att inte tynga ner årsredovisningen alltför mycket med en detaljerad specifikation av övriga kostnader föreslås att en beloppsbegränsning införs för redovisningen.Motion 9

Val av kompetenta revisorer

Enligt lagen ska den som utses som revisor vara kvalificerad för sin uppgift. Det finns inga separata regler för den som valts som revisor internt i föreningen och den som HSB utsett till föreningen (BoRevision i vårt fall). De har exakt samma skyldigheter!

I Föreningslagen (8 kap. 3 §) står det t.ex.;
Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Detta kanske styrelsen inte känner till, men frågan är om HSB-representanten känner till att det är detta som gäller?

Att en revisor ev. har tillräcklig kunskap för sina uppgifter väger alltså inte upp att en annan revisor inte kan något om uppgifterna. Och att HSB har kurser för revisorer (som HSB tjänar pengar på av föreningarna och naturligtvis vill sälja till så många som möjligt) är ointressant om personen ifråga saknar kompetens och erfarenhet av redovisning och revision.

Frågor till HSB-representanten Bengt Skånhamre:
1) Vet du om att att lagen inte gör någon åtskillnad - varken ansvarsmässigt eller uppgiftsmässigt - mellan revisorerna (i vårt fall BoRevision och de i föreningen två valda revisorerna)?
a) Om du känner till detta, varför styrde du då stämman i riktning att välja en medlem som inte är kvalificerad för uppgiften (enligt egen utsago) - helt i strid med vad lagen säger -, i stället för att informera om vad som egentligen gäller?
b) Om du inte känner till detta, tycker du inte att detta är en grundläggande sak för dig som HSB-ledamot att känna till?

Fråga till styrelsen:
2) Om inte detta fel på stämman åtgärdas senast omedelbart efter att denna motion kommit in till styrelsen (dvs via en extrastämma) så är frågan varför styrelsen (vars ansvar detta ligger på) inte gjort något, när jag nu informerat om detta brott mot lagen?

I vår förening har en revisor valts som själv klart och tydligt uttalat på stämman att hon inte kan något om det som en revisor gör. Medlemmarna i föreningen har heller aldrig sett något tecken på att de som nu valts till revisorer kan något om revision. Vi vet faktiskt inte om de ens har kunskap att läsa en årsredovisning.

Oavsett vad HSB/HSB-representanten vill göra gällande så är alltså det val av revisorer som gjorts ej förenligt med lagen.

HSB-representanten - tillika mötesordförande på stämman - talade mycket för att medlemmarna skulle välja de nu valda revisorerna. Det är då viktigt att känna till att det inte precis är en nackdel för styrelsen att ha revisorer som kan så lite som möjligt om revision och årsredovisning. Är dessa revisorer dessutom helt okritiska till styrelsen så är det ännu bättre för styrelsen.

Mötesordföranden (dvs HSB-representanten) begår alltså enligt min mening själv ett brott eftersom han som mötesordförande och styrelseledamot i en solklar jävsituation försöker styra medlemmarna i en viss riktning i val av revisor.

Situationen blir inte bättre av att den andra "revisorn" är BoRevision. Dvs en del av HSB. Även om HSB nu tvingas sälja ut BoRevision (vem som är intresserad av denna del av HSB kan man undra) så har vi haft BoRevision till dags dato (även om det skedde någon märklig och oredovisad förändring i slutet av år 2005). Efterträdaren till BoRevision kommer inte att ha samma tajta koppling till HSB, men kommer fortfarande att anlitas av HSB, och därför vara i en beroendesituation till HSB som är högst olämplig för medlemmarna.

Om inte föreningens interna revisorer självmant redogör för hur de bedrivit sin verksamhet under året och vilka punkter de anmärkt på så är det viktigt att medlemmarna ställer frågor om bl.a. detta till dessa revisorer. Medlemmarna måste också att ställa frågor till dessa revisorer om de olika punkter i årsredovisningen som är oklara.

Styrelsen (dvs mötesordföranden från HSB) kommer förmodligen att försöka avstyra frågor från medlemmarna till de interna revisorerna, men då vill jag redan nu berätta att detta inte är lagenligt och naturligtvis inte acceptabelt.

Om de interna revisorerna väljer att inte komma på stämman måste stämman skjutas fram! De interna revisorerna måste vara närvarande för att stämman ska bli giltig.

Jag föreslår härmed att antingen väljs revisorer inom föreningen med kompetens för att klara denna uppgift, eller så väljs externa oberoende revisorer med kompetens inom området.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 9

Valberedningen skall enligt föreningens stadgar föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val ska förrättas vid föreningsstämma.

Valberedningen är stämmans och medlemmarnas organ och skall vara fristående från styrelsen. Styrelsen skall därför inte lägga sig i valberedningens arbete, men utgår ifrån att valberedningen vid arbetet med att ta fram kandidater till revisorsuppdrag känner till de regler som gäller för revisorer.

Val av revisorer sker på föreningsstämman. Oaktat valberedningens förslag på revsiorer är det medlemmarna själva som väljer de revisorer man vill ha i föreningen

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (9)

Någon som blev förvånad över att styrelsen inte svarade på mina direkta frågor i motionen? Men då får vi ställa frågorna på stämman i stället (hoppas att alla antecknar svaren som ges, för svaren lär inte hamna i det stämmoprotokoll som styrelsen författar).

"...men utgår ifrån att valberedningen vid arbetet med att ta fram kandidater till revisorsuppdrag känner till de regler som gäller för revisorer", skriver HSB.
Då uppstår osökt frågan om styrelsen verkligen är så blåögd att styrelsen utgår från att valberedningen känner till de regler som gäller för revisorer, eller om kanske styrelsen bara är glad över att revisorer utan kunskap väljs in?


Motion 10

Utse särskild granskningsman

Jag föreslår här att en särskild granskningsman utses av stämman för den period då föreningen inte haft kvalificerade revisorer, och först efter denna granskningsmans utlåtande kan frågan tas upp om styrelsen ska få ansvarsfrihet. Det måste ligga i styrelsens intresse att medlemmarna vet att allt har gått rätt till, så om styrelsen inte har något att dölja är styrelsen således också välvilligt inställd till denna motion.

Om styrelsen på det minsta sätt i sitt svar på denna motion försöker styra medlemmarna till att inte utse en särskild granskningsman så finns all anledning för medlemmarna att misstänka att styrelsen har något att dölja. Då blir det naturligtvis extra viktigt att en granskningsman utses.

Styrelsen kan t.ex. inte försöka styra medlemmarna i denna fråga genom att svara att föreningen haft BoRevision och att detta räcker. För den som känner till det minsta om BoRevision så vet man att denna del av HSB inte utför någon närmare kontroll av vad styrelsen och HSB-representanten gjort under året.

Styrelsen är jävig i denna fråga och har bara rätt att ge en enda typ av kommentar till denna motion, dvs i stil med; "Styrelsen kan inte kommentera denna motion pga jäv-situationen" och/eller "Styrelsen tycker detta är en bra motion och rekommenderar medlemmarna att följa motionärens förslag".

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 10

Varje röstberättigad kan föreslå att länsstyrelsen utser granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper. Förslag om särskild granskning skall tas på en föreningsstämma. Om förslaget har biträtts av minst 1/10 av samtliga röstberättigade eller minst 1/3 av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses.

Granskningen avses komma ifråga, när det kan misstänkas föreligga oegentligheter eller andra missförhållanden som bör utredas.

Därvid kan nämnas att under den senaste femårsperioden har årsredovisningarna och revisorernas berättelser vid varje tillfälle godkänts av föreningsstämmorna och lagts till handlingarna. Resultat- och balansräkningar under perioden har fastställts av föreningsstämmorna och styrelserna har beviljats ansvarsfrihet. Inte heller har talan förts av medlemmarna mot något föreningsstämmobeslut.

På beslut av styrelsen har HSB Riksförbund som revisor i föreningen istället för Borevision utsett Ernst & Young som är en fristående auktoriserad revisionsfirma. Om Ernst & Young skulle finna brister i redovisningen, så kommer de att kommentera det.

Styrelsen anser inte mot ovanstående bakgrund att där finns förutsättningar för en särskild granskning.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (10)

Inte särskilt förvånande att HSB och styrelsen inte önskar att en granskningsman tillsätts eftersom detta inte är till styrelsens fördel. Men eftersom det är till medlemmarnas fördel så kanske medlemmarna önskar detta?

"Styrelsen anser inte mot ovanstående bakgrund att där finns förutsättningar för en särskild granskning", skriver HSB.
Styrelsen/HSB har så fel. Det finns alla förutsättningar för detta.

"Därvid kan nämnas att under den senaste femårsperioden har årsredovisningarna och revisorernas berättelser vid varje tillfälle godkänts av föreningsstämmorna och lagts till handlingarna. Resultat- och balansräkningar under perioden har fastställts av föreningsstämmorna och styrelserna har beviljats ansvarsfrihet. Inte heller har talan förts av medlemmarna mot något föreningsstämmobeslut", skriver HSB.
Men inget av allt detta utgör på något sätt hinder för att en granskningsman tillsätts.

"Om Ernst & Young skulle finna brister i redovisningen, så kommer de att kommentera det", skriver HSB.
Men vad styrelsen undlåter att nämna är att detta inte har något med min motion att göra. Den av styrelsen nyvalda revisorn granskar inget mer än från det datum som han tillsattes. När det var vet vi inte eftersom styrelsen inte vill avslöja detta i årsredovisningen. Känslig fråga?


Motion 11

Redovisning av kurser/utbildningar

Varje gång det dyker upp en fråga på stämman om de kurser som olika förtroendevalda har gått och vad dessa har kostat medlemmarna så avstyrs alla frågor från medlemmarna av styrelsen och mötesordföranden med att vi medlemmar inte har med detta att göra.

Frågor till styrelsen:
1. Varför är detta en så stor hemlighet?
2. Vad är det styrelsen är rädd ska komma fram i ljuset?
3. Vad är det för fel med att medlemmarna vet vad de förtroendevalda kan/ska kunna?

Jag föreslår att alla kurser/utbildningar sedan föregående årsstämma redovisas till medlemmarna fullständigt med exakt vem som har gått exakt vilken kurs och till exakt vilken kostnad per kurs/förtroendevald.

Medlemmarna har tidigare fått betala ledamöters resor till Alicante som sedan varit odokumenterade (varken redovisade i förväg eller i efterskott) och där ledamöterna inte kunnat redovisa varken syfte eller uppnått mål med resorna (och där föreningen inte ens fått tillbaka pengar som använts till personliga nöjen). Genom att införa att styrelsen måste redovisa kurs- och utbildningskostnader så kan vi kanske slippa sådant i fortsättningen.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 11

Styrelsen är väl medveten om sin skyldighet att svara på frågor från medlemmarna om sådant som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman.

Styrelsen har svarat på vilka kurser/utbildningar som förtroendevalda gått och kostnaderna för detta och kommer att redovisa detta även vid kommande ordinarie föreningsstämma.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (11)

"Styrelsen har svarat på vilka kurser/utbildningar som förtroendevalda gått och kostnaderna för detta och kommer att redovisa detta även vid kommande ordinarie föreningsstämma", skriver HSB.
Men vi som varit närvarande på stämmorna vet att detta är en ren och skär lögn. Styrelsen har gång efter gång blåvägrat på årsstämmorna att redogöra för vilka kurser styrelsens ledamöter gått.

Vad är det som gör att styrelsen är rädd för att svara på frågor om detta skriftligt i svaret till denna motion?


Motion 12

Val av vicevärd

Styrelsen inleder efter årsstämman 2006 med att välja en suppleant i styrelsen som vicevärd.
Vad har denna person för kompetens inom området? Vad jag känner till; absolut ingen som helst varken kompetens eller erfarenhet.

Fråga till styrelsen: Varför väljer styrelsen en person som vicevärd om inte förutsättningarna finns för att denna person ska klara dessa uppgifter (uppgifter som styrelsen inte ens vill avslöja vilka de är)?

Efter bara ett par månader hoppar denna person inte så förvånande också av sin uppgift som vicevärd (ingen vet när, men gissningsvis under april/maj 2006).

Efter detta får medlemmarna inte ens veta vem som är vicevärd. På föreningens anslagstavlor uppges bara ett mobiltelefonnummer under rubriken "Vicevärd".
Fråga till styrelsen: Vem har varit vicevärd efter avhoppet?

Jag förslår att;
1) föreningen tar in en kompetent person som vicevärd och att
2) styrelsen följer tidigare stämmobeslut om att styrelsen ska redovisa vem som innehar de olika posterna i föreningen.


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 12

Styrelsen har beslutat att hantera vicevärdsskapet inom styrelsen. Något hinder föreligger inte mot att göra på detta sätt. Styrelsen är medveten om vad som krävs av en vicevärd. Förfaringssättet är därutöver kostnadsbesparande för föreningen.

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att hantera frågan om vicevärd. Något direktiv från föreningsstämman finns där inget behov av.

Styrelseledamöternas uppdrag i styrelsen finns anslagna i trapphusen, där medlemmarna kan ta del av detta. I årsredovisningen framgår också styrelsen under verksamhetsåret.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (12)

"Styrelsen har beslutat att hantera vicevärdsskapet inom styrelsen. Något hinder föreligger inte mot att göra på detta sätt. Styrelsen är medveten om vad som krävs av en vicevärd. Förfaringssättet är därutöver kostnadsbesparande för föreningen", skriver HSB.
Nej, det finns inget hinder för detta, men om stämman beslutar något annat så finns det ett obevekligt hinder.

"Styrelsen är medveten om vad som krävs av en vicevärd", skriver HSB.
OK, men om styrelsen är medveten om vad som krävs av en vicevärd så finns det väl inget hinder för att styrelsen redogör för detta (vilket styrelsen ännu inte lyckats med, mer än med en odokumenterad undersökning av kostnader från ett håll)?

"Förfaringssättet är därutöver kostnadsbesparande för föreningen", skriver HSB.
Ja, i direkta kostnader. Men kanske inte annars.
Man kan köpa en VW-bubbla från 1969 eller en splitter ny Lamborghini. Lamborghinin är naturligtvis dyrare, men får man lika mycket för pengarna?

"Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att hantera frågan om vicevärd. Något direktiv från föreningsstämman finns där inget behov av", skriver HSB.
Det är inte upp till styrelsen att avgöra om det finns behov av direktiv eller ej. Det är stämman som helt och hållet själv gör denna bedömning.

"Styrelseledamöternas uppdrag i styrelsen finns anslagna i trapphusen, där medlemmarna kan ta del av detta. I årsredovisningen framgår också styrelsen under verksamhetsåret", skriver HSB.
Men sanningen är en annan. T.ex. så upptäckte jag först i årsredovisningen, till min förvåning, att vår ordförande också utsetts till vicevärd.


Motion 13

Motioner ska ingå i årsredovisningen

På föregående årsstämma plockade styrelsen bort motionerna (för första gången i föreningens historia) från årsredovisningen, och delade ut dessa motioner separat.
Notera att styrelsen inte ens delade ut motionerna i god tid före stämman.

Det fanns inte ens en referens i årsredovisningen till motionerna.

Detta ger ett mycket dåligt intryck av att föreningen består av helt ointresserade och oengagerade medlemmar som inte ens skriver en enda motion. Bara för att det kan finnas motioner som kanske uppfattas som kritik av styrelsen (vilket inte hör till ovanligheterna i föreningar) så är detta inte skäl nog att försöka dölja motionerna.

Tidigare har styrelsen i efterhand speciellt låtit ta bort motionerna från de årsredovisningar som lagts ut på föreningens webbplats. Styrelsen har alltså ansträngt sig en hel del för att motionerna som skrivs ska vara så svårtillgängliga som möjligt.

Styrelsen utlovade att till nästa årsstämma (denna stämma) så ska en referens till motionerna läggas in i årsredovisningen. Men;
Fråga till styrelsen: Varför ville inte styrelsen föra in beslutet om detta i stämmprotokollet, trots att styrelsen är skyldig att göra detta?

Fråga till styrelsen: Varför har styrelsen på eget bevåg infört att motionerna helt plötsligt inte ska ingå i årsredovisningen (detta alltså utan att ens förklara varför)?

Fråga till styrelsen: De som är nya i föreningen har de fått årsredovisningar från tidigare år med de motioner som skrivits och med de alla synpunkter som revisorerna framfört inför stämmorna?

Jag föreslår härmed att motionerna ska ingå i årsredovisningen, dvs de ska inte delas ut som separat handling.

Jag föreslår också att styrelsen visar lite öppenhet och lägger ut motionerna direkt på föreningens webbsajt så fort de kommit in till styrelsen.

Förhoppningsvis lägger styrelsen tillbaka motionerna i årsredovisningen redan till kommande stämma, utan att stämmobeslut behövs för denna självklara punkt.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 13

Motionerna särskildes från årsredovisningen föregående år för en smidigare hantering av motionerna och årsredovisningen.

Styrelsen kommer emellertid att se till att motionerna till kommande ordinarie föreningsstämma infogas i årsredovisningen för senaste räkenskapsåret.

Med anledning av att samtliga medlemmar får del av motionerna via årsredovisningen, anser styrelsen det inte nödvändigt att lägga ut motionerna på föreningens hemsida.


Motion 14

Motioner ska utredas

En av föreningsstyrelsers grundläggande uppgifter är att utreda motioner inför årsstämman. I vår förening tror jag emellertid inte att en enda motion utretts under alla år. Vi har i princip enbart fått styrelsens personliga tyckande. Om styrelsen ska ha rätt att ge sitt personliga tyckande i förväg så ska alla medlemmar ha samma möjlighet.

Genom att styrelsen inte utreder motionerna så vet styrelsen att taktiken med att ingen motion ska kunna godkännas av medlemmarna kan bibehållas.

Jag föreslår därför att det införs att;
 1. Styrelsen ska utreda motioner med kostnader, vad lagar/stadgar säger om så behövs, och all information som är nödvändig för att medlemmarna ska kunna ta beslut på årstämman, utan att ytterliggare stämma behöver genomföras.
 2. Styrelsen ska vara 100 % neutral i sina svar på motionerna (vilket bevisligen inte varit fallet tidigare), och inte skriva något personligt tyckande.
Det finns naturligtvis motioner som inte kräver någon utredning (t.ex. denna), men då ska svaret från styrelsen ändå vara såväl neutralt som det som är bäst för föreningen på olika sätt, inte minst ur demokratisk synvinkel.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 14

Medlemmarna har rätt att lämna in motioner till styrelsen avseende någon för föreningen relevant fråga med förslag till beslut på ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall därefter ge sitt svar på motioner med förslag till beslut på ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämman fattar sedan beslut om motionerna.

I styrelsens svar skall styrelsen ange sin inställning till motionen och de omständigheter som ligger till grund för inställningen. Styrelsen behöver i detta svar inte vara helt neutral. Inte heller har styrelsen någon skyldighet att utreda samtliga omständigheter i det ärende som motionen omfattar.

En annan fråga är att föreningsstämman kan besluta att styrelsen skall utreda ett speciellt ärende.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (14)

"Styrelsen behöver i detta svar inte vara helt neutral", skriver HSB.
Det är sant. Det finns tyvärr inga krav på detta. Därför är det viktigt att medlemmarna är medvetna om denna svaghet i systemet.

"Inte heller har styrelsen någon skyldighet att utreda samtliga omständigheter i det ärende som motionen omfattar", skriver HSB. Det är också sant. Därav min motion.

"En annan fråga är att föreningsstämman kan besluta att styrelsen skall utreda ett speciellt ärende", skriver HSB. Ja, det är en annan fråga.


Motion 15

Omändring av elmätning

Med tanke på den lag som kommer att införas om realtidsmätning & månadsdebitering av elförbrukningen, samt HSB:s tankar om att införa kollektiv mätning av el (såväl fastighetsel som hushållsel) inom varje förening där föreningen sedan själv sköter den individuella mätningen och delar upp elkostnaden på varje lägenhet, så föreslår jag att vi följer dessa förslag, med start snarast möjligt (i år).

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

Styrelsens svar på motion 15

Något lagkrav finns inte på att införa kollektiv elmätning inom föreningen. Det finns emellertid inte heller något hinder mot att detta införs.

Styrelsen är därmed beredd att utreda frågan närmare.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om införande av kollektiv elmätning inom föreningen. Utredningen skall senast nästa ordinarie föreningsstämma presenteras för medlemmarna.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (1)

Eller så använder stämman årsstämman till det som den ska användas för, dvs för att ta beslut.

Vem har påstått att det skulle finnas ett lagkrav på att införa kollektiv elmätning?

"Styrelsen är därmed beredd att utreda frågan närmare", skriver HSB
Hur skulle det ha varit om styrelsen använt sina dryga 3 månader för att besvara motionen till att göra denna utredning inför stämman?Motion 16

Kontroll att lag följs vid val av ledamöter

Med följande undantag måste man vara medlem för att vara ledamot i styrelsen:
 • Särskilt föreskrivet i stadgarna att annan kan vara ledamot
 • Sambo/Maka som inte själv är medlem, om inte annat inte är föreskrivet i stadgarna
 • Arbetstagarrepresentant
 • Ställföreträdare som enl lag har rätt att deltaga
 • Styrelseledamot för juridisk person som är medlem eller delägare i sådan juridisk person
Vidare måste man ha rättskapacitet för att vara ledamot, dvs inte vara underårig, ha ställföreträdare ("god man"), befinna sig i konkurs eller vara belagd med näringsförbud.

Motsvarande gäller för revisor, dvs revisorn får bl.a. inte vara underårig, ha förvaltare, i konkurs eller underkastad näringsförbud (se FL 8 kap., 3 § och 7 §).

Jag föreslår att kontroll (via styrelsen) görs av vår styrelses ledamöter och revisorer, samt av de som väljs in framöver, att lagen följs avseende de krav som ställs för att inneha förtroendeuppdrag i föreningen.

Normalt "avslås" alla motioner på ett eller annat sätt av styrelsen oavsett vad motionen handlar om. Denna motion kan varken styrelse eller medlemmar "avslå" eftersom det bara handlar om att börja följa lagen.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

HSB:s svar på motion 16

Det är viktigt att behörighetskraven för styrelseledamöter och revisorer iakttas men styrelsen anser att denna kontroll skall hanteras av valberedningen.

Valberedningen skall enligt föreningens stadgar föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas vid föreningsstämma.

Valberedningen är stämmans och medlemmarnas organ och skall vara fristående från styrelsen. Styrelsen skall därför inte lägga sig i valberedningens arbete, men utgår från att valberedningen vid arbetet med att ta fram kandidater till uppdrag som styrelseledamot eller revisor känner till behörighetskraven som gäller för styrelseledamöter och revisorer.

Nyvalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter är därutöver i anmälan til Bolagsverket skyldiga att försäkra att man uppfyller behörighetskraven.

Val av styrelseledamöter och revisorer sker på föreningsstämman. Medlemmar på föreningsstämman har därvid möjlighet att ställa frågor till valberedningen eller de föreslagna om behörighetskraven är uppfyllda.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (16)

"Det är viktigt att behörighetskraven för styrelseledamöter och revisorer iakttas men styrelsen anser att denna kontroll skall hanteras av valberedningen", skriver HSB.
Detta skriver HSB precis som att styrelsen inte vet lika bra som jag att valberedningen varken gör detta (ingår inte i valberedningens uppgifter) eller har resurser för detta.

"...men utgår från att valberedningen vid arbetet med att ta fram kandidater till uppdrag som styrelseledamot eller revisor känner till behörighetskraven som gäller för styrelseledamöter och revisorer", skriver HSB. Det ska man inte utgå från.

"Medlemmar på föreningsstämman har därvid möjlighet att ställa frågor till valberedningen eller de föreslagna om behörighetskraven är uppfyllda", skriver HSB.
Ja, då är det väl tur att alla människor svarar ärligt på alla frågor. Varför finns det kontrollfunktioner överhuvudtaget i samhället?


Att få igenom motioner

OBS! Det är vanligt att styrelsen, av någon märklig anledning, yrkar avslag på de flesta eller alla motioner som skrivs, men tänk på att det är inte styrelsen du ska övertala (även om det självfallet är bra om du lyckas med det), utan det är de som bestämmer - dvs medlemmarna - som du ska övertala för att få igenom en motion.

Om du inte får igenom en motion det första året, så skriv den igen till nästa år (ev. då tydligare och mer utvecklad), så har medlemmarna kanske fått en chans att tänka igenom saken, och bryr sig då mindre om styrelsens ständiga yrkanden på avslag.


Tipsa en vän


NYTT - FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Sedan finns det även en enklare gästbok.


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


©2009 - Uppdaterad 2009-04-16