MOTIONER 2004 del 2b


För att skapa en diskussion och intresse bland medlemmarna för föreningen och dess framtid så skrev jag ett år ihop 50 stycken motioner. Dessa kan du läsa här nedan. Resulatet blev i princip ingenting. Styrelsen lyckades slippa undan alla motioner.

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2a - 2004 (motion 1-25, 2004)
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005, och
Motioner, del 4 - 2006.

OBS! Se även Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner - 2008 / Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!

Skriv till media ! NU !!!Sammanställning (50 av 60 motioner)


 1. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Utredning av motioner och presentation av resultat - B-13
 2. Vaktmästartjänsten – arbetsbeskrivning & reducerad arbetstid - I-36
 3. Städavtal – översyn av behov & sänkning av kostnader - I-37
 4. Trädgårdsskötselavtal – arbetsbeskrivning & brytning av avtal - I-38
 5. Rättsliga åtgärder mot alla parter i värme & vent.arbetet (2 sidor) - J-41
 6. Valberedning måste finnas (2 sidor) - K-55
 7. Utbyte av bostadsrätternas ytterdörrar (2 sidor) - H-31
 8. Elrenovering – jordat & fas - H-30
 9. Installation av brandlarm på vind och i källare - A-5
 10. Utredning och byte av stamrör - H-29
 11. Utbyte av tvättmaskiner - H-27
 12. Installation av mattvättmaskin i en av tvättstugorna (en i varje hus) - H-28
 13. Utökade tvättider på söndagar. 10.00-14.00 kan gälla andra rödmärkta helgdagar - G-26
 14. Fritidslokal – bättre utnyttjande & korrekt redovisning - C-17
 15. Nytt arbetssätt/stadgetillägg: Redovisning av revisorernas anmärkningar - B-12
 16. Redovisning av föreningens hyreslokaler - I-48
 17. KabelTV-utredning & utökning av kabelkanaler - I-47
 18. Plats för (EU-)mopeder och motorcyklar - H-20
 19. Föreningen på internet E-46
 20. Utredning av tidigare utgifter - J-42
 21. Info från styrelsen till medlemmarna om hur föreningen hanterats under tidigare år J-43
 22. Certifiering av föreningen MED CERTIFIERINGSINFO FRÅN HSB (2 sidor) - L-57
 23. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Medlemsinformation - B-11
 24. Styrning av värmen – en kunskap som måste finnas bland fler än vaktmästaren - I-49
 25. Reducering av telefonkatalogutskick - F-50

 26. Balkonginglasning - D-24
 27. Rum som tidigare innehöll mattpiskningsmaskiner - C-16
 28. Kodlås - A-6
 29. Nytt arbetssätt/stadgetillägg & ändring: Utdelning av årsredovisning när denna är klar - B-10
 30. Attraktivare GoaGubbar & kunskapsinventering - M-59
 31. Kurser för styrelseledamöter - M-58
 32. Utredning av återbetalning av fg styrelses (före 2003) Alicante-resa - J-40
 33. Kontroll av energiförbrukning och åtgärder för rätt temperaturreglering - I-51
 34. Bortflyttning av gamla cyklar - I-52
 35. Åtgärdande av framkomlighetsproblem på GoaGubbarsgatan - I-53
 36. Miljömedvetenhet inom styrelsen - I-54
 37. Ständigt uppdaterad informationspärm om föreningen - E-21
 38. Biljardcaféet - C-15
 39. Underlättande av renoveringar i bostadsrätter - F-23
 40. Information från styrelsen till medlemmar vilka regler som gäller - E-22
 41. Försök av styrelsen att engagera medlemmarna mer i föreningen - L-56
 42. Badrumsrenovering - H-34
 43. Framtagande av trivselföreskrifter - G-25
 44. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Inventariebok nödvändig för styrelse & revisorer - B-9
 45. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: Beslutsliggare är nödvändig för en styrelse - B-14
 46. Utredning av arvodesutbetalningar och krav på återbetalning av ersättning - J-39
 47. Anslagstavla i källaren - E-44
 48. Ingen reklam på anslagstavla - E-45
 49. Anlitande av revisionsföretag - B-7
 50. Nytt arbetssätt / stadgetillägg: styrelsen måste svara medlemmarna - B-8

MOTIONER 2004

MOTION 26

BALKONGINGLASNING

Jag föreslår att inglasning görs av samtliga resterande oinglasade balkonger på föreningens bekostnad.

Skälen för detta känner styrelsen till, men för övriga medlemmar kan jag här bara kort nämna att det annars blir en rejäl kostnad per bostadsrätt för den som önskar glasa in sin balkong. Det är dessutom förenat med en mycket byråkratisk och krånglig procedur för såväl den som glasar som för styrelsen.

Då bättre att detta görs för alla och att vi därmed får det enhetligt och snyggt, så som det ska fungera.


MOTION 27

MATTSUGNINGSMASKINER

Det gläder mig att styrelsen gått ut med en förfrågan om medlemmarnas syn på borttagning av de meningslösa mattsugningsmaskinerna. Det är precis så det ska fungera, med någon form av dialog mellan styrelse och medlemmar. Jag vet inte resultatet av enkätutskicket, men det lär inte råda något tvivel om att de flesta genast vill ha bort dess uråldriga och icke funktions-fyllande monstermaskiner.

Ej heller känner jag till vilka förslag som medlemmarna lämnat in till styrelsen att lokalerna ska utnyttjas för i stället, men om det till årsmötet inte hänt något på denna front (vilket jag naturligtvis hoppas) vill jag inför alla föreslå följande, avseende de tre lokalerna;

HUS 3: Bordtennisrum
HUS 5: Hobbyrum
HUS 7: Förvaringsrum för barnvagnar (inaktuellt förslag men skulle kunna vara motionsrum)

Föreningen måste börja tänka på att skapa en attraktiv miljö för nyinflyttande, och för detta krävs lite nytänkande. Det håller inte att bara rulla på i samma gamla spår. Med lite framförhållning kommer värdet på våra lägenheter att öka och en trivsammare miljö kan uppnås för alla.

Hoppas de gamla maskinerna plockas bort mycket fort !!!


MOTION 28

KODLÅS

Med tanke dels på;
1. att lokalerna i brf GoaGubbar ska börja nyttjas på ett lite mer effektivt sätt (när mattsugnings- maskinerna plockats bort)
och
2 att föregående styrelse behandlat föreningens nycklar på ett så oansvarigt sätt att ingen idag vet vem som har vilka nycklar
föreslår jag
A) att styrelsen utreder kostnaden (inför årsstämman 2004) för ett kodlåssystem, och redogör för allt om detta skriftligt till medlemmarna,
B) att kodlåssystem installeras snarast.

Med installation av ett kodlåssystem kan t.ex. medlemmarna komma in i någon av de två andra fastigheternas källare, vilket är en förutsättning för ett effektivt utnyttjande av lokalerna.

Fg styrelse (före 2003) har aldrig någonsin haft ett nyckelregister och det har resulterat i att nycklar försvunnit utan att någon vet vart. Ingen vet ens vilka nycklar som har funnits till vad, eller hur många. När jag ingick i styrelsen tog vi över en fullständigt kaotisk miljö där bl.a. de flesta nycklar var helt omärkta. Enda sättet att reda ut var nycklarna gick (eftersom fg styrelse inte var särskilt villiga att bistå med hjälp att reda ut sina egna fel och misstag) var att prova nycklarna en och en var de passade. Som många säkert känner till är lås och nycklar inte en billig historia. Fg styrelses (före årsmötet 2003) slarv avseende detta ger oss inga alternativ. Utbyte av system måste ske. De många inbrott som inträffat på vindar (och källare) kan kanske ha sin förklaring i att föreningens nycklar är ute på drift.


MOTION 29

NYTT ARBETSSÄTT / STADGETILLÄGG OCH ÄNDRING:

UTDELNING AV ÅRSREDOVISNING NÄR DENNA ÄR KLAR

Jag vill härmed lämna in en motion om att tidigare års rutiner ändras så att årsredovisningen delas ut till medlemmarna när denna är klar.

Detta skrivs in i stadgarna jämte att motioner ska vara inlämnade senast två månader efter att årsredovisningen delas ut (i stället för den siste oktober, som det är idag).

Till styrelsen inkomna motioner delas ut till medlemmarna omedelbart efter sista inlämningsdatum för dessa.

Som bara sunt förnuft säger så är årsredovisningen en viktig grund för de motioner som lämnas in. Det kan omöjligt fungera på ett bra sätt där motioner måste lämnas in innan medlemmarna fått ta del av årsredovisningen.


MOTION 30

ATTRAKTIVARE bostadsrättsförening & KUNSKAPSINVENTERING

På föregående extrastämma påpekade sekreteraren att det måste bli ordning i föreningen och att det ”redan” (???) var ”ute på stan” att det var struligt i vår förening. Detta var ett synnerligen märkligt påstående. Jag förstår inte vad som avses med detta. För det första kan man fråga sig vem det då är som orsakat problemen i föreningen som genererar dessa av sekreteraren påstådda rykten. Är det de som informerar om problemen och försöker göra något åt situationen? Eller är det kanske de som rent konkret försatt oss i dagens situation?

Det kan nog anses som väldigt säkert att senaste tidens styrelsebyten inte genererat något som helst dåligt rykte ”ute på stan”. Tvärtom!!! Däremot är det nog tyvärr allmänt känt (främst i andra föreningar och bland mäklare) att GoaGubbar ej haft en fungerande styrelse under tidigare år.

Sekreteraren hävdade också att det var viktigt att vi inte fortsätter byta styrelse eftersom det ”kostar pengar”. Detta är helt fel tänkt!

Medlemmarna måste då känna till att det som kostar pengar är en ej kompetent styrelse. Inget annat. Byte av styrelseledamöter ska göras så länge inte den för föreningen optimala sammansättningen finns !!! Så har det fungerat i alla tider i alla föreningar (även om det inte riktigt gällt för GoaGubbar tidigare). Det är också medlemmarnas skyldighet (för sin egen ekonomiska skull) att sätta sig in i problemen för att uppnå den bästa situationen. Styrelsebyten är alltså på intet sätt något som är unikt för GoaGubbar, och vi är heller inte den enda föreningen i Sverige där styrelsen ej fungerat. Självklart är då förändringar av styrelser ej något som gör att dåliga rykten sprids. Speciellt inte när det blir till det bättre, som i vårt fall.

Men om föreningen ska få ett bra rykte – vilket jag hoppas alla inser är nödvändigt – måste föreningen på ett mycket tydligt sätt nu visa att det händer saker, att föreningens underhåll nu börjar skötas på ett bra sätt och att investeringar görs i fastigheterna.

Ju fler av de motioner jag skrivit som genomförs, desto attraktivare kommer denna förening att bli i andras ögon. Det kommer att ta tid, men någonstans måste man börja. Framförallt måste man börja NU !!!

Som en förstärkning till ovanstående vill jag här föreslå att styrelsen går ut med en förfrågan och inventering av vad medlemmarna är bra på. Det finns säkert kompetens i föreningen som styrelsen kan dra nytta av i sitt arbete, och förhoppningsvis finns det medlemmar som är villiga att hjälpa till med mindre saker för att det ska flyta bättre.

Vill avsluta denna motion med att upplysa om följande (eftersom det är viktigt för vad jag tagit upp ovan). Det är inte tillåtet för en styrelse att ta beslut i eget intresse (som det fungerat tidigare), utan styrelsen måste se till FÖRENINGENS bästa. Styrelsens samtliga beslut är helt låsta av denna grundläggande och ovillkorliga regel. Men här måste nog även medlemmarna tänka utifrån dessa riktlinjer och bidraga så mycket som möjligt, inte minst med tydligt stöd av beslut som kanske inte ligger i den enskildes intresse, utan som ”bara” är i FÖRENINGENS (= allas) intresse.


MOTION 31

KURSER FÖR STYRELSELEDAMÖTER

Ett av de många problem vi haft under alla år i föreningen är att det inte funnits någon i styrelsen med ens grundläggande, enkel, juridisk kompetens (att så varit fallet har framgått tydligt, inte minst i samband med värme- och ventilationsarbetet).

Precis som att en styrelse måste kunna uttrycka sig i såväl tal som skrift är detta mycket viktigt i många olika situationer, kanske särskilt i förhandlingar av avtal (och för att sedan reda ut ej uppfyllda avtal), men naturligtvis även i väldigt många andra situationer, inte minst för rena bostadsrättsfrågor.

Att gå på HSB:s juridiska kurser är inget som tillför föreningen något, om de personer som går kurserna ej har de rätta förutsättningarna, eller om de ej är kapabla att inhämta kunskaperna och sedan praktisera det som lärts ut. Fg styrelse (före årsmötet 2003) har inte ens känt till så basala saker som t.ex. att man självfallet får renovera sin bostadsrätt under helgerna. Med en så total brist på kunskap om vad som gäller skapas många onödiga problem.

Jag skulle därför vilja föreslå att en utbildningsplan för aktuell styrelse (såväl som framtida styrelser) tas fram i samarbete med medlemmarna (via stämmobeslut). Därmed får medlemmarna värdefull information om vem som ska kunna vad (med alla fördelar detta innebär). Föreningen kan då dessutom slippa att kasta bort pengar på felriktade kurser.

Kurserna för styrelseledamöterna är mycket viktiga för föreningens framtid, och styrelseledamöterna ska självklart ha den kunskap de behöver i sitt arbete.

När det gäller den Alicante-resa som f.d. ordförande och sekreterare gjorde på vår bekostnad, utan någon form av redovisning varken före eller efter resan (förrän jag tog upp frågan på stämman) så inser nog alla att de pengar detta kostade ej tillförde föreningen ett endaste dugg. Den luddiga förklaring medlemmarna fick på vad de lärt sig under denna resa/kurs visade tydligt hur meningslöst resultatet varit för föreningen.

Det stämmer förvisso som HSB sa att en kurs i Alicante prismässigt inte är så stor skillnad på jämfört med om den hållits i Sverige, men det är ju inte detta som var relevant! Hur många i föreningen tycker att fg styrelse (före 2003) gjort sig förtjänt av denna resa/kurs?

Dylika händelser kan och ska undvikas i framtiden.


MOTION 32

UTREDNING AV ÅTERBETALNING AV FG STYRELSES (FÖRE 2003) ALICANTERESA

Revisorerna har haft anmärkningar på att viss återbetalning skulle ske av tidigare utbetalade pengar för den Alicanteresa som f.d. ordförande och sekreterare gjort på föreningens bekostnad.

Jag har tidigare till styrelsen skrivit och påmint om denna bit, men eftersom jag inte erhållit någon respons i denna fråga, vill jag via denna motion försäkra mig om att styrelsen verkligen tar tag i detta.


MOTION 33

KONTROLL AV ENERGIFÖRBRUKNING OCH ÅTGÄRDER FÖR RÄTT TEMPERATURREGLERING

Efter styrelsebytet vid årsstämman 2003 tog det oss inte särskilt lång tid att förstå att föregående styrelse underlåtit att göra praktiskt taget allt som inte var akut just för stunden (och ofta inte ens detta). Ingen framförhållning eller långsiktighet hade existerat överhuvudtaget. Det var en ganska chockerande upplevelse när vi efterhand började förstå vidden av den vanskötsel som pågått under så lång tid i föreningen.

En viktig bit för en styrelse är att alltid lägga mesta möjliga resurser där de högsta kostnaderna finns. Ett av dessa områden är energiförbrukningen. Konsulterna har hävdat att åtgärder nu gjorts så att energiförbrukningen skulle minska och de s.k. ”straffavgifterna” skulle försvinna och kostnaderna skulle minska. Några av många direkta lögner som är ganska enkla att bevisa som osanna i den sanslösa cirkus som förekommit.

För värmeförbrukningen, med dess höga kostnader, är det naturligtvis självklart att en styrelse håller koll på denna, och att tillhörande statistik förs. Trots att detta inte kräver någon som helst kunskap om värme/energi, utan bara en gnutta sunt förnuft, för att förstå, så har ändå ingen löpande kontroll tidigare utförts i vår förening. Här har man inte vetat överhuvudtaget något varken om själva förbrukningen, vilka kostnader den innebär eller vilka möjligheter som finns att hålla styr på förbrukningen.

Som jag påpekat tidigare bryter man direkt mot regeringens föreskrifter med dagens ventilationssystem där man eldar för kråkorna (detta är rena fakta som INGEN kan förneka). Det krävs inte mycket tankekraft för att räkna ut hur detta påverkar uppvärmningskostnaderna. En annan sak (av väldigt många) som konsulterna inte tagit den minsta hänsyn till är den ojämna värmefördelningen i fastigheterna. Fg styrelse har helt enkelt anlitat konsulter för att komma fram till samma sak som en treåring skulle kunna komma fram till. Pumpa ut luft i någon del av bostadsrätten, och öppna upp för luft att komma in i en annan del. Tänk om det bara varit så enkelt!

Följande måste göras
Det är nu av särskilt stor vikt att statistik förs av värmeförbrukningen. Dagens styrelse måste också göra föregående styrelses (före 2003) arbete och backa tillbaka i papperna för att starta statistiken från några år tillbaka (helst så långt tillbaka som det är möjligt). Resultatet redovisas medlemmarna.

Sedan måste det göras som skulle gjorts från början (men som konsulterna inte haft kompetens att förstå), dvs det måste tas fram en lösning så att inte vissa bostadsrätter är kalla medan andra är varma.

Utöver detta måste styrelsen undersöka vilka åtgärder som kan göras för att energin ska nyttjas på rätt sätt så att medlemmar inte styr temperaturen genom öppnande av fönster i stället för via de (idag ej fungerande) radiatorregulatorer som omotiverat ersatt termostaterna. Jag känner till ett sätt för detta, men styrelsen måste undersöka vilka alternativ som finns.


MOTION 34

BORTFLYTTNING AV GAMLA CYKLAR

Jag önskar att styrelsen tar tag i det ärende som jag och J.A. påbörjade och ser till att gamla oanvända cyklar (och rester av cyklar) forslas bort från såväl cykelställ utomhus som från cykelkällarna.


MOTION 35

ÅTGÄRDANDE AV FRAMKOMLIGHETSPROBLEM PÅ GoaGubbarSGATAN

Detta ärende har jag tidigare lämnat en skrivelse till styrelsen om.

Jag önskar att styrelsen tar de nödvändiga kontakter som behövs för att lösa lite av den bitvis dåliga framkomligheten på GoaGubbarsgatan.

Dvs, dels bör styrelsen försöka få till ett parkeringsförbud (helt eller delvis) framför elverksstationen vid 3:an,. I och med att sikten blockeras såväl för de som har parkeringsplats i närheten av elkraftsstationen, som för de gående som korsar gatan där det tidigare var ett övergångsställe, uppstår en ganska farlig situation i denna smala passage med bilar på bägge sidorna. Dessutom blockeras emellanåt parkeringsplatserna av bilar på var sida om elverksstationen. Sedan måste parkeringsvakter oftare kontaktas så att regler upprätthålls.

I samband med detta måste styrelsen vara lite ihärdigare i att se till så att våra utfarter ej blockeras.

Slutligen måste styrelsen se till att den sluttning av trottoarkanten som man tidigare missat att göra vid cykelutfarten vid 3:an nu snabbt görs.


MOTION 36

MILJÖMEDVETENHET INOM STYRELSEN

Jag föreslår att styrelsen ska börja vara miljömedveten i sina val och beslut. Under tidigare år har ingen hänsyn tagits till detta, men jag tycker att vår förening ska dra sitt strå till stacken. Det blir alltfler föreningar som insett att miljön är en viktig bit.

Ett miljömedvetet tänkande innebär t.ex. att man i de upphandlingar som görs noga specificerar alla tänkbara miljöbitar. Styrelsen bör sedan regelbundet informera medlemmarna på vilka sätt man tagit hänsyn till miljön. Tips från medlemmarna inom detta kan nog vara ganska värdefullt.


MOTION 37

STÄNDIGT UPPDATERAD INFORMATIONSPÄRM OM FÖRENINGEN Jag föreslår att styrelsen arbetar vidare på det som J.A. och jag påbörjade med en informationspärm till alla medlemmar. Denna pärm ska också delas ut till alla nyblivna medlemmar. Informationspärmen måste vara färdigställd (med initial information) så snart som möjligt under 2004 (om inte förr).


MOTION 38

BILJARDCAFÈET

Något som det diskuterats väldigt lite om i föreningen är biljardcaféet. Trots att detta är en av de absolut mest ekonomiskt kritiska bitarna i föreningen. Fg styrelse (före årsmötet 2003) har, bevisligen utan någon plan, lagt ner väldigt mycket pengar på denna lokal. Det är knappast sannolikt att föreningen någonsin kan få tillbaka de pengar som fg styrelse spenderat här, men något måste nog göras. Det måste tas fram någon form av strategi för framtiden, och då är frågan vilka risker föreningen är beredd att ta. Idag är inte marknaden den bästa för att kunna ta ut särskilt hög hyra, men ett alternativ är att ta en risk och kanske låta lokalen stå tom (alternativt nyttjas av föreningen) under en viss period för att invänta den dag då föreningen hittar någon som kan betala minst lika mycket som på ”Konsum-tiden”.

Vad som jag tror är viktigt här är nog ändå att lokalen består i föreningens ägo så att vi har någon form av kontroll över vår miljö och omgivning.

Det finns väldigt mycket att säga om detta, men jag ska inte ta upp alla mina tankar här utan jag föreslår helt enkelt att styrelsen redogör för medlemmarna vad som gäller och att sedan stämman tar beslut på vilken väg som ska väljas, med ledning av styrelsens information.


MOTION 39

UNDERLÄTTANDE AV RENOVERINGAR I BOSTADSRÄTTER

Jag föreslår att styrelsen bistår med hjälp för de medlemmar som vill renovera i sina bostadsrätter. Även om det inte är styrelsens/föreningens ansvar att underhålla bostadsrätterna så är varje renovering till fördel för hela fastigheten/föreningen.

Styrelsen bör därför göra allt som står i styrelsens makt för att underlätta för medlemmarna att fräscha upp sina bostadsrätter.

Exempelvis, om det är några som vill lägga nytt klinkergolv kan styrelsen gå ut med en skriftlig förfrågan till medlemmarna om fler vill haka på, för att därmed få ner priset för såväl materialet som för arbetet.

När sedan tillräckligt många visat sitt intresse kan styrelsen gå ut med en offertförfrågan till ett antal olika leverantörer för att pressa priserna så mycket som möjligt.

Övriga medlemmarna har kanske fler förslag i detta ärende?


MOTION 40

INFORMATION FRÅN STYRELSE TILL MEDLEMMARNA VILKA REGLER SOM GÄLLER

Jag önskar att klara regler gäller i föreningen, i stället för som under tidigare år där egentligen ingen vetat vad som gällt för vad.

Med klara regler blir dessutom arbetssituationen lättare för styrelsen.

Helt uppenbart finns det t.ex. inga regler för vilka kostnader som föreningen står för avseende blandare och utbyte av dessa.

Jag har skrivit till styrelsen i frågan om blandare och WC-stolar, men att döma av det uteblivna svaret förstår jag att ej heller de, lika lite som jag, vet vad som gäller.

Jag föreslår härmed att;
A) Utbyte av blandare sker på var och ens bekostnad.
B) Alla är fortfarande skyldiga att se till så att blandare underhålls, dvs blandare får ej droppa, och upptäcker styrelsen att läckage finns (dvs att kran droppar) kan denna bostadsrättsinnehavare bli skadeståndsskyldig.
C) Vaktmästaren står fortfarande för själva arbetet med rep. av blandare om de är av föreningen bestämt märke/modell (dvs ett mindre antal sådana). Dvs föreningen kan och ska självklart enbart hålla ett mycket litet lager med reservdelar till blandare och WC-stolar (om ens något), med tanke på hur dyrt detta är.
D) Styrelsen tar snarast fram konkreta och fullständiga rutiner för vad som gäller avseende droppande blandare och WC-stolar. Dessa rutiner delas ut i skriftlig form till alla medlemmar.


MOTION 41

FÖRSÖK AV STYRELSEN ATT ENGAGERA MEDLEMMARNA MER I FÖRENINGEN

Att det kommit nästan dubbelt så många som tidigare på de senaste förenings-stämmorna är naturligtvis positivt, men det är fortfarande alltför få. Med 240 bostadsrätter så måste det vara rimligt med 200 röster på stämman. De som inte kan närvara av någon anledning måste lämna sin röst till någon i föreningen med samma/liknande åsikter.

Sedan måste de som går på stämmorna vara lite mer aktiva. Om man går till stämman utan att sätta sig in i det som är viktigt och utan att bidraga med något på stämman så kan man ju i princip lika gärna stanna hemma. Det hela går liksom ut på att medlemmarna ska göra sina åsikter hörda på stämmorna (inte enbart att rösta).

Sedan räcker det inte bara att göra sin röst hörd. Det krävs att sunda åsikter gör sig hörda, och att de får det stöd som behövs.

Medlemmarna måste nog också vara mer vakna. Som exempel, på föregående extrastämma skulle vi rösta mellan två alternativ som det i princip inte var någon skillnad på. Mitt förslag var att den nya styrelsen skulle få ett ökat arvode med ett basbelopp. Motförslaget var att även styrelsen innan denna (dvs den som jag ingick i) skulle vara med och dela på det utökade arvodet. Kostnadsmässigt blev resultatet i princip detsamma för föreningen. Men, även om det naturligtvis var positivt för mig så kan jag inte förstå varför vi skulle ha en retroaktiv ersättning. Därmed tappade man ju en hel del av det som var avsikten med arvodeshöjningen, dvs som en morot för att styrelsen verkligen skulle lägga ner arbete på att få rätt på allt. Det kan verkligen inte vara ofta i en förening som man delar ut extra arvoden i efterskott.

På den senaste extrastämman ansåg en medlem att styrelsen skulle arbeta ideellt, ”som man gjorde förr” (???). Det är naturligtvis väldigt lätt att komma med ett sådant krav när man själv inte lyfter ett finger för denna förening. Dessutom, den styrelse som måste reda ut tidigare års vanskötsel av föreningen jobbar i princip ideellt som det är.

Med ovanstående exempel vill jag önska att styrelsen på olika sätt försöker få medlemmarna att engagera sig lite mer i sin egen ekonomi, Man kan i och för sig tycka att det är upp till medlemmarna att förstå själva, men uppenbarligen behövs det någon form av initiering av ett bättre engagemang. När det t.ex. gäller skadestånds-krav på dem som utfört ett felaktigt arbete pratar vi om tusentals kronor för varje medlem. Man kan undra om alla i föreningen har så mycket pengar att en förlust på 10 000, 20 000 (eller mer) kronor inte spelar någon roll. Visst är det jobbigt att ställa skadeståndskrav, men i stället för att bara strunta i detta borde man väl i alla fall diskutera denna möjlighet?


MOTION 42

BADRUMSRENOVERING

Ett av de större problemen i denna förening (precis som det varit i många andra föreningar) är nog badrummen. Hög tid att ta tag i något av allt det som ingen brytt sig om under tidigare år!

Eftersom badrummen inte håller tillräcklig kvalitet för att duscha i är risken för fuktskador ganska stor. Detta kan resultera i stora kostnader för den enskilde, men även för föreningen. Jag har noterat att man i andra föreningar låter kakla om bostadsrätternas badrum på föreningens bekostnad, och det är kanske något vi borde fundera på även i denna förening.

Mitt förslag är alltså;
Bostadsrätternas badrum kaklas om (helkakling), nytt klinkergolv läggs i badrum (även under badkar, vilket man hoppade över när fastigheterna byggdes), samtidigt som den till föreningen hörande avloppsbrunnen byts ut (vilket ändå är ett måste vid stamrörsbytet !). Allt på föreningens bekostnad.

Gör vi inte detta kommer föreningen (dvs alla) drabbas av onödiga kostnader i samband med stamrörsbytet !!!

Styrelsen måste ta fram en plan (skriftligt, som delas ut till alla medlemmar) för hur detta ska gå till rent praktiskt.

Ovanstående utförs snarast!


MOTION 43

FRAMTAGANDE AV TRIVSELFÖRESKRIFTER

Ett av många tydliga exempel på att fg styrelse ej det minsta engagerat sig i brf. GoaGubbar är att de inte ens tagit fram trivselföreskrifter (dvs, ordningsregler, med utgångspunkt från de stadgar och regler som gäller). Brf. GoaGubbar har ALDRIG haft några trivselföreskrifter!

Skälen för varför man inte tagit fram detta är nog varierande. Dels har kompetens för detta ej funnits, dels har färdigheterna för skriftlig information saknats, men sedan har det också varit en form av maktmissbruk. Genom att ingen vetat vad som gällt har styrelsen kunnat hävda precis vad som helst, utan möjligheter för medlemmarna att kunna motargumentera.

I den styrelse jag ingick hade två styrelseledamöter, under styrelsens hela varande, uppgiften att ta fram trivselföreskrifter. Resultatet blev inte ens en tummetott. Det blev ingenting. Men om det ska kunna flyta på i denna förening är trivselföreskrifter av mycket stor vikt. Det är helt enkelt en förutsättning för det mesta som händer i föreningen. Det är inte minst ett sätt att undvika onödig irritation och att skapa en bättre stämning i föreningen.

Utan att här gå in mer i detalj på detta så ger trivselföreskrifter dessutom ett bättre ekonomiskt läge för föreningen.

Vi måste naturligtvis, precis som andra föreningar, ha trivselföreskrifter!

Jag föreslår därför att styrelsen snarast tar fram trivselföreskrifter för föreningen (som löpande uppdateras och förbättras), och som delas ut till samtliga medlemmar.


MOTION 44

NYTT ARBETSSÄTT / STADGETILLÄGG

INVENTARIEBOK NÖDVÄNDIG FÖR STYRELSE & GRUNDKRAV FRÅN REVISORER

En inventariebok måste föras av styrelsen. Denna måste också hållas uppdaterad !!! När jag ingick i styrelsen noterade jag att revisorerna gjort tydliga anmärkningar på att inventariebok saknades. Därmed fanns (finns) det ingen kontroll på våra tillgångar. Efter revisorernas anmärkning gjorde fg styrelse (före 2003) en handskriven och mycket svårläst inventariebok, som med all säkerhet inte stämmer överens fullt ut med verkligheten. Dessutom var den i övrigt klart ofullständig och följde inte givna regler med de uppgifter som ska ingå. Vidare kunde vi från den bristfälliga och uppenbarligen hastigt nerskrivna inventarieboken konstatera att saker ”försvunnit”, men det framgick ej någonstans hur, var eller när (eller ens riktigt vad).

Med tanke på hur extremt viktig denna inventariebok är ur flera aspekter (inte bara för revisorerna) måste medlemmarna garanteras att en uppdaterad och korrekt inventariebok förs av föreningen, med en (minst!) person som är ansvarig och dokumenterat utsedd för detta.

Jag föreslår därför att;
A) Styrelsen är skyldig att följa redovisningslagen och föra inventariebok. För att medlemmarna ska vara garanterade att detta verkligen görs (inte minst för att kunna ställa ev. ersättningskrav om så visar sig nödvändigt) skrivs det in i stadgarna att styrelsen ska föra denna inventariebok enligt gällande regler, och med i protokoll utsedd ansvarig(a).
B) Fram till dess att punkt A skrivits in i stadgarna bestäms det på årsmötet 2004 att punkt A gäller.


MOTION 45

NYTT ARBETSSÄTT / STADGETILLÄGG

BESLUTSLIGGARE ÄR NÖDVÄNDIG FÖR EN STYRELSE

En beslutsliggare är ett dokument där styrelsen enkelt och snabbt kan se vem som utför vilken uppgift i styrelsen och om ärendet är avklarat eller vad som återstår. I en normalt fungerande styrelse finns en dylik beslutsliggare. Någon beslutsliggare har aldrig tidigare förts i denna förening (utom när jag ingick i styrelsen och då stod för denna bit). I princip ingen dokumentation, utöver extremt bristfälliga protokoll, över tidigare styrelsers arbete har funnits.

- För att en styrelse ska kunna arbeta på ett konstruktivt och strukturerat sätt måste styrelsen föra beslutsliggare.
- Dessutom är en beslutsliggare av stor vikt för att revisorer ska kunna ges en chans att granska styrelsens arbete.
- Ett annat oerhört viktigt skäl för beslutsliggare är för att nya medlemmar i en styrelse ska ges en rimlig chans att kunna komma in i arbetet.

Föreningen måste säkra sin framtid på olika sätt, och detta är en av de viktigaste metoderna.
Jag föreslår därför att;
A) Styrelsen är skyldig att föra beslutsliggare och det protokollförs vilka styrelse- ledamöter som utsetts som ansvariga för detta.
B) Fram till dess att punkt A skrivits in i stadgarna bestäms det på årsmötet 2004 att punkt A gäller.MOTION 46

UTREDNING AV ARVODESUTBETALNINGAR och krav på återbetalning av ersättning, om så visar sig vara aktuellt.

Jag har tidigare i en skrivelse den 10/8 till styrelsen efterfrågat en utredning av tidigare styrelsers – fram t.o.m. den styrelse jag ingick i – utbetalningar av arvoden. Eftersom jag ännu inte fått något svar på detta vill jag här försäkra mig om att det nu inte glöms bort i den stora röran.

Jag har kunnat konstatera att det funnits åtskilliga märkligheter runt styrelseledamöternas utbetal-ningar. Många papper här saknas helt enkelt i pärmarna. I de fall det fanns dokument saknades sedan väsentliga uppgifter för att kunna reda ut hur mycket som utbetalats till vem. Jag vill understryka att jag inte kan säga om tidigare styrelse genom att ej arkivera vissa dokument, genom att ej ange tids-perioder som utbetalningarna avsåg eller genom sina oregelbundna utbetalningar, medvetet försökt dölja något. Det måste i så fall avgöras rättsligt. Men jag anser att medlemmarna har rätt till en utredning av tidigare styrelses förehavanden (så gott det går med den information som finns att tillgå). Om då för mycket pengar tagits ut ska dessa naturligtvis återbetalas, med ränta, till föreningen. Medlemmarna måste vara garanterade att styrelsen tar ut korrekt summa pengar och att absolut inga förskottsutbetalningar någonsin görs (varken HSB eller BoRevision kontrollerar detta!).

Även de olika ersättningar till styrelseledamöter som ej redovisats för medlemmarna tidigare (t.ex. ersättning för ”städning”) måste i samband med detta utredas och presenteras för medlemmarna. Vad jag kunde notera har t.ex. de som städar fastigheterna i uppdrag att även regelbundet städa fastighetskontoret. Det kan då inte vara rimligt att ett särskilt arvode löpande tagits ut av föregående (dvs före årsmötet 2003) styrelse, för städning av samma lokal.


MOTION 47

ANSLAGSTAVLA I KÄLLAREN

En av de första bitarna J.A. och jag diskuterade när vi ingick i styrelsen tillsammans var att sätta upp anslagstavlor i källarna för medlemmarna att nyttja till köp & sälj & hyr, förslag, etc.

Omständigheterna då gjorde att vi aldrig kunde slutföra detta projekt, men jag hoppas nu att dagens styrelse tar tag i detta.

Mitt förslag är alltså kort och gott; Anslagstavlor för medlemmarna i källarna.


MOTION 48

INGEN REKLAM PÅ ANSLAGSTAVLA

En av styrelsens viktigaste förutsättningar är att vara neutral i sina val (leverantörer, etc). Tidigare styrelse har på anslagstavlorna haft reklam för HSB Mäklarna.

Det existerar inget skäl för att bistå denna mäklarfirma med reklam på detta sätt. Medlemmarna måste kunna känna sig så säkra som möjligt över att inga oegentligheter förekommer i styrelsen, men när man på detta sätt favoriserar en leverantör uppstår gärna misstankar om att allt inte gått rätt till.

Mitt förslag är alltså att reklam plockas bort från anslagstavlor och att det fastställs att anslagstavlorna ej nyttjas för något som är av reklamkaraktär framöver.


MOTION 49

ANLITANDE AV REVISIONSFÖRETAG

Jag föreslår att styrelsen undersöker alternativ till dagens revisionsfirma. Naturligtvis är val av revisionsfirma ej regelmässigt annorlunda än val av något annat företag som föreningen anlitar (t.ex. den grundläggande regeln att upphandling med fem olika företag ska göras).

I den fria marknad som råder i Sverige fungerar det ju så att om ett företag inte sköter sig tillfredsställande väljer man ett annat alternativ.

Med den information jag har idag så anser jag inte att BoRevision arbetat i föreningens intresse (eller att de ens skött sitt uppdrag) varför det nu finns exceptionellt stor anledning till att börja undersöka marknaden efter bättre och billigare alternativ. Eller kanske t.o.m. efter bättre och dyrare alternativ, eftersom en mer noggrann revisionsfirma kommer att kunna vara föreningen till stor hjälp, och är en garanti för medlemmarna att allt går rätt till enligt gällande lagar och regler.

Om inte föreningen har en fungerande revisionsfirma omöjliggörs dessutom arbetet för våra interna revisorer, och det är inte acceptabelt. Våra interna revisorer har gjort ett väldigt bra arbete enligt min mening, och i framtiden måste de ges rätt förutsättningar för att kunna sköta sitt uppdrag på bästa sätt.

Mitt förslag är således kort och gott att styrelsen tar in anbud från fem olika revisionsföretag (BoRevision behöver inte vara ett av dessa!), och väljer ut det för föreningen bästa alternativet (med motivering enligt gällande regler, vilka tyvärr ej följts under åren av tidigare styrelse).

Avslutningsvis vill jag säga att det bör finnas en diskussion i såväl styrelse som i föreningen (på stämma) om BoRevision (som har det yttersta ansvaret för att föreningen sköts på korrekt sätt, vilket det bevisligen inte har) ska ställas till svars för att de låtit allt fortgå på det sätt som det har gjort i styrelsen under tidigare år.


MOTION 50

NYTT ARBETSSÄTT/STADGETILLÄGG

STYRELSEN MÅSTE SVARA MEDLEMMARNA

Jag föreslår att det skrivs in i stadgarna att styrelsen är skyldig att svara medlemmarna, i skriftlig form för skrivelser, och i muntlig eller skriftlig form vid muntlig kontakt. Svaren ska utformas efter styrelsens bästa förmåga. Detta kan tyckas vara självklart för alla föreningar. Det är dock inte alltid det fungerar, och i synnerhet har det inte fungerat i GoaGubbar under tidigare år, vilket säkert de flesta känner till. Att det sedan ibland kan ta ett tag innan styrelsen svarar är en annan sak, men styrelsen måste ha en tydligt uttalad skyldighet att svara medlemmarna.

F.d. sekreteraren sa till mig i ett annat ärende att det som bestämts på en tidigare stämma inte gällde. För mig är detta ett mycket märkligt påstående, men för att slippa onödiga argumentationer i framtiden så kan det vara bra att ha så mycket som möjligt skriftligt.

HSB har sedan lång tid tillbaka utlovat nya stadgar, med anledning av förändringar i bostadsrättslagen (sedan början av 2003) som gör stadgarna inaktuella. Vad jag vet i skrivandes stund har fortfarande inget hänt på denna front. Därmed har vi regler som går tvärs emot varandra. Emellertid, den dag då det händer något på denna front kan det vara lämpligt att se till så att föreningens önskemål på tillägg i stadgarna kommer med (om inte förr).Utifrån 50 motioner har styrelsen fått i uppdrag att utreda och utföra följande;

A

05(09). Installation av brandlarm på vind och källare, samt
06(28). Kodlås

C

17(14). Fritidslokal - bättre utnyttjande & korrekt redovisning
16(27). Mattsugningsmaskiner (där inget hänt sedan medlemmarnas svar... från nästan alla)

15(38). Biljardcaféet (hör inte till "fritid"... har styrelsen bara läst själva rubriken här?)

D

24(26). Balkonginglasningstillstånd

E

21(37). Ständigt uppdaterad informationspärm om föreningen
44(47). Anslagstavla i källaren
46(19). GoaGubbar på Internet

45(48). Ingen reklam på anslagstavla

G

25(43). Framtagande av trivselföreskrifter

L

57(22). Certifiering av föreningen (med certifieringsinfo från HSB, 2 sidor)

Följande motioner vill styrelsen ska avslås (dvs totalt minst 35 av 50 motioner !!!)

J

39(46). Utredning av arvodesutbetalningar och krav på återbetalning av ersättning.
40(32). Utredning av återbetalning av fg styrelses (före 2003) Alicanteresa
41(05). Rättsliga åtgärder mot alla parter i värme & vent.arbetet
42(20). Utredning av tidigare utgifter
43(21). Information från styrelsen till medlemmarna om hur föreningen hanterats tidigare år

E

22(40). Information från styrelse till medlemmarna vilka regler som gäller

Följande punkter vill styrelsen att medlemmarna inte ska lägga sig i

B

07(49). Anlitande av revisionsföretag
09(44). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - inventariebok nödvändig för styrelse & grundkrav från
             revisorer
14(45). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - beslutsliggare är nödvändig för en styrelse

11(23). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - medlemsinformation
08(50). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - styrelsen måste svara medlemmarna

12(15). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - redovisning för medlemmarna av revisorernas anmärkningar 10(29). Nytt arbetssätt/stadgetillägg och ändring - utdelning av årsredovisning när denna är klar
13(01). Nytt arbetssätt/stadgetillägg - utredning av motioner och presentation av resultat

Följande motioner vill styrelsen ska avslås men att någon annan ska utföra dem

F

23(39). Underlättande av renoveringar i bostadsrätter
50(25). Reducering av telefonkatalogutskick

Följande motioner har styrelsen lämnat ett obegripligt svar på

H

27(11). Utbyte av tvättmaskiner
28(12). Mattvättmaskin installeras i en av tvättstugorna (en i varje hus).
29(10). Utredning och utbyte av stamrör
30(08). Elrenovering - jordat " 3-fas
31(07). Utbyte av bostadsrätternas ytterdörrar
34(42). Badrumsrenovering
20(18). Plats för (EU)-mopeder och motorcyklar

I

36(02). Vaktmästartjänsten - arbetsbeskrivning & reducerad arbetstid
37(03). Städavtal - översyn av behov & sänkning av kostnader
38(04). Trädgårdsskötselavtal - arbetsbeskrivning & brytning av avtal

48(16). Redovisning av föreningens hyreslokaler

47(17). Kabel-TV-utredning & utökning av kabelkanaler

49(24). Styrning av värmen - en kunskap som måste finnas bland fler än vaktmästaren

51(33). Kontroll av energiförbrukning och åtgärder för rätt temperaturreglering

52(34). Bortflyttning av gamla cyklar

53(35). Åtgärdande av framkomlighetsproblem på GoaGubbarsgatan

54(36). Miljömedvetenhet inom styrelsen

M

58(31). Kurser för styrelseledamöter
59(30). Attraktivare GoaGubbar - kunskapsinventering

Dessa två punkter anser styrelsen ska avslås enbart för att styrelsen inte kunnat hitta något konkret förslag. Vilken normalbegåvad person som helst kan lätt se att dessa två motioner innehåller tydliga, konkreta förslag. Jag har varit avsevärt konkretare i mina motioner än vad styrelsen varit i sina svar.

Följande motioner har styrelsen inte ens besvarat (ej tillåtet !)

G

26(13). Utökade tvättider på söndagarna, 10.00 - 14.00 kan ev. gälla andra rödmärkta
helgdagar
28(12). Mattvättmaskin installeras i en av tvättstugorna (en i varje hus).

L

56(41). Försök av styrelsen att engagera medlemmarna mer i föreningen

Tipsa en vän

NYTT - FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Sedan finns det även en enklare gästbok.


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2009-04-16