Motioner 2008

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner del 1a samt Motioner del 1b, och
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004, och
Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005.

Motioner, del 4 - 2006.

OBS! Se även Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Index över alla motioner

Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!

Redogörelse av föreningens årsstämma 2007
1. Olagligt genomförd extrastämma 2007 - STAMRÖR & STADGAR
2. Styrelsen hotar medlemmar
3. Osanningar och smutskastning från styrelsens ordförande
4. Mobiltelefoner för ordförande och vice ordförande
5. Valberedning hindras i sitt arbete av styrelsen
6. Kontroll att lag följs vid val av ledamöter
7. Ingen framförhållning av styrelsen
8. Slöseri av styrelsen med dina pengar
9. Styrelseordföranden återbetalningsskyldig
10. Revisor och styrelsetrogen som justerare
11. Val av kompetenta revisorer
12. Energistatistik för föreningen
13. Varför går du på stämmor? / Varför går du inte på stämmor?
14. Styrelsen skapar minskat engagemang i föreningen
16. Utbildning i bostadsrätt
17. Sveriges mest odemokratiska förening? Du är en del av problemet!
18. Övriga motioner

Motion 1

Olagligt genomförd extrastämma 2007 - STAMRÖR & STADGAR

Extrastämman 2007 genomfördes inte i enlighet med lagen.

Kallelse skedde inte i behörig ordning.

I kallelsen stod det att beslut skulle tas rörande;
"projektering för byte av kall- och varmvattenledningar".
Detta utan att förklara att det i verkligheten i stället handlade om stamrörsbyte.

Därmed anser jag att styrelsen klart bryter mot lagen om ekonomiska föreningar som i 7 kap. 8 § säger att det tydligt ska framgå från kallelsen vilket ärende som ska behandlas.

Trots ett flertal mail till styrelseledamoten Bengt Skånhamre före stämman så fick inte ens jag reda på vad som egentligen skulle behandlas och tas beslut om på stämman.

Säkert missade många stämman bara för att de inte förstod utifrån den ytterst luddiga och ofullständiga kallelsen vad det egentligen handlade om, och hur omfattande detta projekt är.

Inte ens på extrastämman hade medlemmarna förstått detta, vilket bl.a. framgick av att medlemmarna frågade om "byte av kall- och varmvattenledningar" skulle leda till hyreshöjningar (vilket styrelsen inte vågade göra annat än att svara undvikande på).
Med tanke på att detta är föreningens mest kostsamma projekt sedan föreningen byggdes så kommer det självfallet att leda till kraftiga avgiftsökningar. Speciellt med tanke på att föreningens ekonomi inte är i ordning idag (vilket naturligtvis borde vara det första en normalt fungerande styrelse måste ta tag i innan ett dylikt projekt påbörjas).

Det är också skrämmande uppenbart att det var fullt medvetet från styrelsen att det inte skulle framgå vad stämman handlade om utifrån kallelsen. Styrelsens avsikt var att försöka lura medlemmarna till att tro att detta bara vara något obetydligt som inte skulle vara värt besväret att ta sig till stämman för. Detta bekräftades genom följande;
Före stämman så mailade jag HSB-representanten Bengt Skånhamre (som sitter i vår styrelse) om den luddiga kallelsen och bad att styrelsen skulle skicka ut en komplettering till kallelsen som förklarade att det rörde sig om ett stamrörsbyte (samt vilka stammar som avsågs, vilket ingen visste ens på stämman)... om det nu var vad som skulle behandlas.
Detta ville emellertid tydligen styrelsen inte göra, eftersom så aldrig skedde.

Jag anser inte att det är acceptabelt att en styrelse försöker föra medlemmarna bakom ljuset på detta allvarliga sätt, bara för att kunna agera precis som de behagar.

Styrelsen lyckas på ett förmodligen unikt sätt bryta mot lagen i en strid ström av olagligheter.
På stämman togs t.ex. beslut även om avloppsledningar, vilket definitivt inte ingick i kallelsen.

Jag fick inte ställa mina frågor om stamrörsbytet, vilket också strider mot lagen.

Styrelsen bryter sedan ännu en gång mot lagen, via stämmoordförande Mats Engstrand, genom att under punkten för beslut om nya stadgar vägra låta mig framföra mina synpunkter och förslag på justeringar/tillägg samt frågor avseende föreningens stadgar.

Genom att på detta sätt begränsa medlemmars yttrande- och frågerätt så bryter styrelse och stämmoordförande på ett allvarligt sätt mot medlemmarnas mest grundläggande rättighet (en av de ytterst få) enligt lagen!

Dessutom;
 1. Styrelsen begärde inte in förslag på stadgeändringar från medlemmarna före stämman.
 2. Styrelsen redogjorde inte för de förslag på justeringar av stadgar som jag tidigare lämnat in till styrelsen, utan skickade endast ut styrelsens obearbetade förslag.
 3. Styrelsen markerade inte i kallelsen att byte av redovisningsår skulle ske, vilket säkert var en miss av styrelsen (styrelsen hade helt enkelt inte noterat eller justerat dessa tider i HSB:s normalstadgar), även om styrelsen inte vågade erkänna detta.
 4. Styrelsen informerade inte (varken i kallelse eller på stämman) om vilka ändringar (i princip inga) som gjorts jämfört med HSB:s normalstadgar.
 5. Styrelsens förslag är i princip identiskt med HSB:s normalstadgar.
  Styrelsen har inte lagt ner 5 minuter på att förbättra eller komplettera dessa stadgar med anpassningar för vår förening, etc. Visar inte detta tydligt vilken usel kvalitet det är på allt som styrelsen gör, vilket är ytterst oroväckande inför ett stamrörsbyte (där styrelsen inte ens vill involvera medlemmarna)?
 6. Mötesordföranden ljög öppet för stämman när han hävdade att lagen säger att stämman inte hade något att välja på annat än att acceptera HSB:s normalstadgar så som styrelsen presenterat dem eller förkasta desamma. Mötesordförande Mats Engstrand från advokatfirman Delphi förde på detta sätt stämman bakom ljuset.
  Enligt lagen så ska det huvudsakliga innehållet presenteras för stämman, men självfallet kan stämman komma överens om justeringar på denna första stämma av två som vi hade för detta. I alla fungerande föreningar förbättras stadgarna.
Jag ser därför ingen annan utväg än att i allas intresse klandra stämman för att låta en rättslig instans pröva om det har gått rätt till. Om den rättsliga instansen är överens med mig om de olagligheter som styrelse och mötesordföranden begått så kommer stämman att få göras om.

Om detta sker så kommer styrelsen tyvärr säkert att framföra nya angrepp mot mig, och jag vill därför redan nu klargöra att om det blir en ny stämma så beror detta på styrelsens såväl som mötesordförande advokat Mats Engstrands försumlighet och bristande kompetens samt osanna och oriktiga påståenden, och inte på den som klandrat stämman. Detta måste alla förstå!

OBS!!! Om styrelsen nu snabbt går ut med information till medlemmarna om att extrastämman 2007 kommer att göras om så sparar vi in en rättslig process.
Tyvärr misstänker jag att styrelsen inte har några skrupler när det gäller att slösa med medlemmarnas pengar, så de kommer inte att göra detta, vilket i så fall är beklagligt. Men jag vill i alla fall här ge dem denna chans att göra det enda rätta.


Förslag 1:
Styrelsen ska följa lagen, och därför;
a) i kallelser utförligt beskriva stämmans ärenden
b) inte begränsa medlemmars yttrande- och frågerätt på stämmor.


Förslag 2:
Stadgar justeras enligt förslag i min bilaga här
("Justering av HSB:s normalstadgar").
Alternativt så tillsätts en för detta kompetent projektgrupp som tar fram ett genomarbetat förslag till stadgar för föreningen.


3: Sedan vill jag att styrelsen skriftligen före stämman (svaren ska alltså inte ges på stämman!!!) besvarar följande frågor, punkt för punkt, dvs de frågor som inte fick ställas på stämman (i strid med lagen) plus någon fråga som jag lagt till i efterskott.
 1. Vad är styrelsens skäl till att styrelsen formulerat frågan i kallelsen på ett så luddigt sätt som "byte av kall- och varmvattenledningar" i stället för den korrekta termen "stamrörsbyte", tillsammans med vilka stammar som avsågs?

  Om vi bortser från det uppenbart oetiska i att formulera sig så här vagt i en kallelse, tror styrelsen att det är juridiskt hållbart för stämman att fatta beslut i frågor där kallelsen formulerats på ett så här synnerligen otydligt och ofullständigt sätt?

  Vad är styrelsens skäl till att inte vilja gå ut med skriftlig information i förväg, i en så här och stor och för medlemmarna extremt viktig fråga?
  Dvs, vad är styrelsens skäl till att styrelsen inte på det minsta sätt indikerat för medlemmarna den verkliga omfattningen av detta projekt?

  Vad är styrelsens skäl till att styrelsen vägrade gå ut med ett förtydligande om vad beslutet i denna punkt egentligen handlar om, trots att jag bad styrelsen att göra detta?
  Är det så att det är alltför viktigt för styrelsen att hålla medlemmarna i ett mörker där de inte ska få veta vad som händer i den förening de är delägare i?
 2. Vilka brf:ar i regionen har gjort stambyten under de senaste 5-10 åren, och på vilket sätt kommer styrelsen att utnyttja utredningar, kompetens och erfarenhet från dessa stambyten?

 3. Kommer HSB att redovisa samtliga stamrörsbyten som gjorts i HSB-regionens brf:ar?

  Kommer HSB att lämna över kopior till vår förening av de utredningar som dessa andra brf:ar har gjort, tillsammans med hur resultatet blev samt hur nöjda de blev?
 4. Finns det någon i föreningen med kompetens inom området som kan adjungeras och ev. arvoderas (formerna för detta måste tas fram) för att hjälpa till med detta arbete (utredning/projektering)?

  Har styrelsen inte undersökt detta?
  I så fall, varför inte?
  Detta är ju en mycket viktig sak att känna till för att kunna ta rätt och effektiva beslut!

 5. Vilken roll i detta arbete kommer styrelsen att ha, och vilket ansvar har styrelsen?

 6. Vad är styrelsens erfarenhet av dylika projekt?

 7. Vilken teknisk kompetens finns det i styrelsen för att styra upp konsulter/entreprenörer?

 8. Exakt vilken roll kommer HSB att ha?

 9. Vem/vilka har styrelsen tänkt sig ska göra utredningen åt föreningen?
  Enbart Willy Svensson? Varför detta val?

  Hur ser hans uppdragsbeskrivning ut?

 10. Kommer styrelsen att undersöka om stamrörsbyte kan göras i samarbete med fler föreningar för att därmed kunna pressa priserna?

 11. Kommer styrelsen att gå ut med anbudsförfrågningar, och vem kommer att ta fram dessa anbudsförfrågningar?

 12. Hur många entreprenörer kommer styrelsen att minst gå ut med offertförfrågan till
  (ska vara minst 3, men bör vara 5)?

  T.ex. vilka företag, förutom N.H. Nordström som styrelsen normalt alltid tycks anlita utan att undersöka vilket alternativ som är bäst och billigast, kan styrelsen tänka sig att kontakta?
 13. Exakt vad vet styrelsen om stamrörens beskaffenhet idag?

 14. Vilka "kall- och varmvattenledningar" är det som avses i projekteringen?
  - Bara tappvattenledningar?

  Även radiatorrör (på stämman sades att radiatorrören inte ingick i projektet)?

  På stämman framkom att avloppsrör inkluderats i projektet.
  Vad är det som talar för att avloppsrör ska vara med eller ej i detta projekt?

  OBS! Beslut togs om detta på stämman trots att avloppsrör definitivt inte ingick i kallelsen!
 15. Varför anser styrelsen att värmecentraler ska bytas och vilka kostnader talar vi om här?
  Varför kommer detta upp nu, dvs är det något som föreningen tjänar på att det görs i samband med stamrörsbyte, och i så fall hur och varför?
 16. Hur många radiatorer har bytts ut redan (bevisligen har styrelsen ingen koll på detta)?
  Hur många lägenheter har fått sina radiatorer utbytta, var finns dessa och varför?

  Vad är styrelsens skäl till att byta ut radiatorerna nu i samband med stamrörsbytet?

  Om inte styrelsen kan presentera exakta svar på detta, hur ska stämman kunna ta något beslut om radiatorerna är något som ska ingå i projekteringen/projektet?
 17. Hur tänker styrelsen lägga upp projekteringen för byte av kall- och varmvattenledningar, installation av nya värmecentraler och radiatorer?

 18. Kommer styrelsen att löpande redovisa för medlemmarna hur arbetet fortlöper?
  På stämman svarade styrelsen ett definitivt nej när jag ställde denna fråga, vilket med all önskvärd tydlighet visar styrelsens nonchalanta och arroganta inställning till medlemmarna, som styrelsen uppenbart anser saknar alla rättigheter till delaktighet i de beslut som tas i föreningen med nuvarande styrelse.

 19. Kommer allt material i denna projektering vara öppet och tillgängligt (dvs möjligt att låna hem kopior under en kortare period) för enskilda medlemmar i brf:en?

  Varför inte (utan osanningar och irrelevanta påståenden som att "Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning")?
 20. Vilken budget finns i denna projektering, dvs
  vilket tak finns det på de kostnader som styrelsen lägger på utredningen?
  Och på vilken nivå räknar styrelsen med att kostnaderna för projekteringen kommer att ligga?

  Har styrelsen inte räknat på detta eller ens fått kostnadsförslag?

  - Om styrelsen inte har något tak för dessa kostnader så måste detta sättas av stämman, och om något indikerar att dessa kostnader kan överskridas måste styrelsen kalla till extrastämma med en förklaring och för nya beslut om ev. vidare åtgärder.

  Vilka större projekt har styrelsen budgeterat för de närmaste 5-10 åren?
  Om inte medlemmarna informeras om detta (så som görs i alla fungerande föreningar) saknar stämman möjlighet att ta beslut i frågan om stamrörsbyte!

  I årsredovisningen för 2005 (040901-050831) står det följande under
  "Förväntad framtida utveckling", "Ombyggnad och underhållsplan";
  "Styrelsen har begärt in anbud på passagesystem samt entrépartier och vi även tittar på byta tappvattenrör och stammar måste göras vid".
  Jag återger bara rakt av vad det står (det tycks vara skrivet av en person i styrelsen som inte ens är skrivkunnig, och sedan har tydligen varken resten av styrelsen eller revisorerna ens läst årsredovisningen).

  Här kan man alltså läsa svart på vitt att styrelsen redan gjort någon form av utredning.
  Nu undrar jag vad resultatet blev av detta och vad ska en ytterliggare utredning tillföra?

 21. Styrelsen måste presentera en ekonomisk kalkyl för hur stamrörsbytet ska finansieras! Detta måste göras innan stämman kan ta något beslut. Denna kalkyl ska inte presenteras på en stämma, utan den ska delas ut till var och en i föreningen i god tid före stämman!


 22. Vad ska resultatet av utredningen/projekteringen bli?
  Detta är en fråga som måste besvaras fullt ut för att stämman ska kunna ta ett beslut om styrelsen ska få tillåtelse att göra en utredning!
  - Kostnad per metod?
  - Hur ska stambytet finansieras, dvs vilken avgiftshöjning kommer stambytet att orsaka, fram till dess att stambytet är betalat fullt ut?
  - Fördelar/nackdelar med respektive metod?
  - Vilka konsekvenser kommer det att få för medlemmarna (dvs under arbetets gång)?
  - Kommer något att behöva tas bort/förändras i kök/badrum/hall?
  - Etc
 23. Vilka metoder kommer att ingå i undersökningen (t.ex. relining)?

 24. Provhus först?
 25. Menar styrelsen att vi medlemmar ska ge vårt godkännande "in blanco"?

På stämman framkom till och med absurda påståenden som att straffavgiften (uppvärming) skulle ligga på en halv miljon kronor. När Hassan och jag ifrågasatte denna summa så svarade styrelsens ordförande att summan troligen förväxlats med inkomstskatten (?). Styrelsens ordförande påstod att straffavgiften istället låg på 200.000 - 300.000 kr. Viktigt att känna till är då att de arbeten som utförts i föreningen utlovades att det skulle leda till att straffavgiften skulle försvinna helt. Någon har alltså ljugit. Någon har brutit sina löften. Avtal har inte uppfyllts.
Detta ser jag som ytterst, ytterst allvarligt, och styrelsen är i egenskap av styrelse skyldig att utreda detta!!!

Vad svarar styrelsen på detta?

Dessutom så har straffavgiften legat en bra bit under den nivå som styrelsen hävdar att den ligger på idag, vilket innebär att någon har begått mycket allvarliga fel som gjort att straffavgiften stigit i höjden i stället för att den försvunnit, som utlovat.

Någon är därmed skadeståndskyldig!

En annan märklighet som kom fram på stämman var t.ex. att nu ska plötsligt alla nya "värmreglage" bytas ut igen. Till termostater, som vi hade innan!

Dessutom vill styrelsen byta ut blandare (av styrelsen benämnt "tappvattenkranar"), utan att kunna svara på vad det har med stamrörsbytet att göra! Styrelsen tycks oavbrutet kasta ut våra pengar på helt vansinniga saker, och de verkar inte ha tänkt igenom någonting!

Däremot vill styrelsen inte byta ut golvbrunnen i badrummet, vilket borde vara av ojämförbart större vikt än tappvattenkranarna - som alltså inte ens har med ett stambyte att göra -, eftersom de annars kommer att ligga kvar som en svag länk i systemet, och dessutom generera onödiga framtida extrakostnader! Styrelsen saknar långsiktigt tänkande och prioriterar mindre betydelsefulla förändringar framför värdehöjande åtgärder!

Golvbrunnen är föreningens ansvar! Inte bostadsrättshavarens! Att inte i samband med stambyte (avloppsrör) byta ut golvbrunn är en absurd tanke, och det är obegripligt att styrelsen inte förstår en så elementär sak. Det finns naturligtvis inget bättre tillfälle att få bort de gamla risiga golvbrunnarna än i samband med ett stambyte, oavsett vilken metod som används!

Ovanpå detta så framkom det på extrastämman 2007 (ej heller med i kallelsen till extrastämman) att styrelsen vill införa teknik för individuell vattenmätning.
Detta vill styrelsen göra utan att känna till något överhuvudtaget om kostnader eller möjliga besparingar. Detta visar faran med en styrelse som inte engagerar sig och som saknar kompetens för det som de sysslar med. Om inte medlemmarna är försiktiga och styr upp styrelsen innan det är för sent så kan vi hamna ett mycket svårt läge där föreningen antingen går i konkurs pga styrelsens slöseri med våra pengar, eller där avgifterna ökar mycket kraftigt, kanske till och med nästan dubbleras.

En stor varning utfärdas!!!
Om inte alla medlemmar vaknar upp och börjar reagera så är risken överhängande att detta inte bara kommer att bli ohyggligt dyrt med rejäla (onödiga) ökningar av "hyran", utan det riskerar att bli ett mycket dåligt resultat, med stor negativ påverkan av din bostadsrätt.
Risken är uppenbar att vi får ett nytt oändligt "ventilationsprojekt", dvs med mängder av onödiga problem och kostnader.

Det är viktigt att känna till att om medlemmarna tillåter en styrelse att agera så egenmäktigt och odemokratiskt som styrelsen gör så ökar det avflyttningena från föreningen och skrämmer andra från att flytta hit.
Dvs värdet på våra bostadsrätter sjunker.

OBS! Styrelsen vill ta beslut om detta enorma projekt på den stämma där dessa motioner tas upp, så vad du än gör missa inte denna stämma, för det blir din enda chans att ställa frågor och påverka på något sätt så att inte vansinniga projekt startas upp!

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

Se bilaga; "Justeringar av HSB:s normalstadgar" (20 sidor, ska bifogas denna motion till årsstämman).

_______________________________

Motion 2

Styrelsen hotar medlemmar

På extrastämman 2007 så kallade styrelseledamot K.S. mig för, rakt uttryckt, "jävla svin" och hotade med att det skulle hända mig "saker". Kanske inte precis hur man förväntar sig att vuxna människor ska bete sig.
Detta beteende är för mig naturligtvis helt oacceptabelt och inget jag tänker tolerera!

Medlemmar i en brf har i princip inga rättigheter (detta har jag förklarat närmare på min sajt om bostadsrätter, Sveriges största, och långt mer omfattande än t.ex. HSB:s sajt).
En styrelse som så önskar kan därför göra som i vår förening och skapa en maximalt odemokratisk miljö. Att jag sedan kan lag och stadgar betydligt bättre än styrelsen, och utnyttjar de ytterst små möjligheter man har som medlem, är något som styrelsen bara får finna sig i. Styrelsen har ändå 364 dagar om året då de kan bete sig hur illa de vill mot medlemmarna, och man tycker kanske att de borde vara nöjda med detta. Eller?

Jag har i skrivandes stund ännu inte bestämt mig för om jag kommer att polisanmäla K. S. för dessa hot. Konsekvensen kan bli att han tvingas avflytta från föreningen så jag ville därför ge denna ledamot en chans att komma med en ursäkt. Så har tyvärr ej skett.

Eftersom risken är stor att svaret på denna motion kommer att innehålla osanningar, t.ex. om att jag kallat ledamoten för något motsvarande, så vill jag understryka att jag har bevis för vad som sades. En lögn från styrelsen/K. S. om vad som sades mellan oss kommer ovillkorligen att leda till en polisanmälan från min sida samt att jag lägger ut hela historien ord för ord på min webbplats om bostadsrättsföreningar.

Förslag:
En projektgrupp tillsätts som tar fram ett regelverk för hur styrelsen (på stämmor och i övrigt) ska behandla medlemmarna (med konsekvenser om detta regelverk ej följs), som sedan presenteras på en extrastämma och tillförs stadgarna.


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 3

Osanningar och smutskastning från styrelsens ordförande

Jag har från andra medlemmar i föreningen fått höra att föreningens ordförande sprider ut illvilliga lögner om att jag kostat föreningen 150.000 kr (eller mer) pga att styrelsen anlitat advokater för att hålla i årsstämman 2007.

För det första skulle jag vilja säga att det är modigt att våga göra dessa kränkande uttalanden med tanke på att dylika lögner kan straffa sig. Jag skulle kunna anmäla styrelsens ordförande för förtal. Jag har övervägt detta, men ännu så länge inte tagit detta steg.
Om inte förr så kommer jag dock med all säkerhet att göra detta om det upprepas.

Man tycker att var och en borde begripa att jag inte har något att göra med styrelsens beslut att ta in advokater för att hålla stämmor, bara för att kompetensen för detta saknas inom styrelsen och HSB. Men tyvärr så har styrelsen tydligen lyckats lura medlemmar att tro på styrelsen i denna fråga.

Det är för övrigt skrämmande att styrelsen inte är kapabel att ens kunna svara på motioner, utan måste anlita HSB Malmö för att göra detta. Styrelsen använder medlemmarnas pengar för att betala HSB för att göra styrelsens arbete samt för att avstyra att motionärer får igenom sina motioner.

Det är mycket fult av en kooperativ organisation som HSB att låta sig köpas på detta sätt bara för att kunna göra sig en (oförtjänt) hacka på föreningen genom att åta sig dylika uppdrag med som enda syfte att på ett odemokratiskt sätt trycka ner enskilda motionärer. Det är illa nog att vi har en maktfullkomlig styrelse som anser sig ha rätt att förbruka våra pengar på dylika odemokratiska och meningslösa metoder, till skada för föreningen.

OBS! Inför årsstämman 2007 så föreslog jag styrelsen att ta kontakt med mig för att därmed ev. kunna reducera antalet motioner och för att göra stämman effektivare. Styrelsen visade inget som helst intresse för detta. Även i år gör jag samma sak och erbjuder styrelsen att diskutera motionerna tillsammans med mig för att korta ner dem och för att försöka uppnå en effektivare stämma som gagnar alla. Tyvärr tror jag styrelsen inte heller denna gång är intresserad av detta, eftersom de inte anser att det ligger i ledamöternas personliga intresse.
Sorgligt, men det bekräftar då att styrelsen bara ser till sitt eget bästa i stället för föreningens bästa.

Förslag:
Jag vill nu att;
1. Styrelsen redogör för i detalj (ner till den minsta krona) för vad;
a) årsstämman 2007 kostat, främst avseende advokatkostnaderna.
b) extrastämman 2007 kostat, främst avseende advokatkostnaderna.
c) kostnaderna exakt varit för att HSB Malmö svarat på motioner åt styrelsen.

Detta ska göras skriftligt till alla medlemmar före stämman!

2. Jag vill att styrelsen går ut med en dementi i form av direktutskick till samtliga medlemmar, där styrelsen tydligt förklarar att jag inte på något sätt är ansvarig för att styrelsen belastat medlemmarna med kostnader för dyra advokater.

3. Jag vill att styrelsen ska förbjudas att kasta ut våra pengar i framtiden på att låta HSB eller någon annan utomstående svara på motionerna (saknas kompetens för att svara på motioner inom styrelsen så bör styrelsen ha förstånd att avgå med omedelbar verkan).

4. Jag vill också att styrelsen på varje stämma i förväg ska informera om vem de anlitat för att hålla stämman, och varför, samt kostnader för detta.

Vi kunde bl.a. på extrastämman 2007 se hur vansinnigt det går till. Styrelsens ordförande öppnade stämman genom att föreslå Mats Engstrand som mötesordförande. Trots frågor från flera håll på stämman om vem detta var så vägrade styrelsens ordförande att svara på medlemmarnas fråga om detta, utan mötesordföranden bara valdes snabbt in av styrelsens ordförande pga att ett par styrelsetrogna personer svarade ja efter stund.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 4

Mobiltelefoner för ordförande och vice ordförande

På årsstämman 2007 så framgick det att kostnaden för telefoni rasat i höjden (22.000 kr mot tidigare lite mer normala 4.000 kr). Styrelsen förklarade detta med att styrelsen "för att spara pengar" tecknat ett abonnemang där man kan ringa hur mycket som helst till en fast kostnad, men där det blir dyrt för de (få) medlemmar som vill ringa styrelsen.

Om styrelsens syn på att spara pengar för föreningen är att kostnaderna mångdubblas så får vi nog snabbt se till att tillsätta en styrelse med lite bättre koll på ekonomin innan det går riktigt illa.

Jag skulle vilja säga att det är helt uppenbart för alla och envar att detta abonnemang enbart är till för att styrelsens ordförande och vice ordförande ska kunna ringa personliga samtal gratis, utanför föreningens arbetsområde.

Detta är en förmån som jag tror att skatteverket skulle vara mycket intresserade av att ta del av, om någon tipsar dem om detta.

Det är också mycket märkligt att detta inte noterats och undersökts av föreningens revisorer. De två interna revisorerna har vi ju tyvärr fått bekräftat att de inte kontrollerar något, men den externa revisorn (Ernst & Young) har tydligen inte haft några anmärkningar på detta.

Med andra ord är samtliga revisorer medskyldiga.

Det är oacceptabelt att styrelsen suger ut föreningen på medlemmarnas pengar för sin egen personliga vinning, inte minst med tanke på att denna styrelse mycket väl kan ha Sveriges högsta arvode (trots att inte ens någon specifik kompetens finns i styrelsen).

Förslag 1:
Till årsstämman 2007 ska revisorerna ha kontrollerat vilka samtal som ringts under de senaste åren (hävdar någon att detta inte går att göra så är det inte sant).
Visar det sig då att mobiltelefonerna använts för personligt bruk så att vi medlemmar fått betala för ledamöternas personliga samtal blir ledamöterna återbetalningsskyldiga.


Sker ej detta så kan ledamöterna såväl de interna revisorerna som revisorn från Ernst & Young anmälas, skattemyndigheten informeras, och alla får då ta konsekvenserna av detta.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 5

Valberedning hindras i sitt arbete av styrelsen

Jag har bett styrelsen att se till så att valberedarna har fri tillgång till alla 3 husen i föreningen. Normalt sett svarar styrelsen inte på några frågor från medlemmarna, men här gjordes ett undantag, och jag fick följande svar;
"Som svar på din fråga vill vi be dig att ta kontakt med Ann-Mari Persson som är sammankallande i valberedningen.
Rörande tillgången för er i valberedningen att komma i kontakt med medlemmarna, så ser vi att ni har bra möjligheter till detta, då det i valberedningen finns representanter från varje fastighet.
För övrigt så finns det porttelefon om det är så att du vill komma i kontakt med någon enskild medlem om inte någon övrig i valberedningen vill hjälpa dig.
Vi är och vill vara väldigt restriktiva med att öppna upp till de olika fastigheterna för dem som inte är boende där. Det var en av anledningen till att det installerades ett nya lås systemet som du säkert vet.
Med vänliga hälsningar
Tage
På uppdrag av styrelsen
"

Däremot så vägrade styrelsen svara på min följdfråga om detta (men värt att notera att Tage Lilja här vågade uppge sitt namn, annars när en ledamot ev. svarar så svarar han anonymt).

Behövs några kommentarer till styrelsens svar? Styrelsen svarar att en av anledningarna till att det nya dyra låssystemet installerades var för att medlemmarnas tillgång till sin egendom skulle begränsas. Ett synnerligen irrelevant och dumt svar från styrelsen, som alla kan se.
Det är viktigt att medlemmarna känner till hur styrelsen arbetar för att i mesta möjliga mån försöka hindra att det ska finnas alternativ till de som sitter i styrelsen idag.

Förslag 1:
Valberedarna ska ha fri tillgång till alla tre husen (trapphusen).


Alternativt förslag:
Alla medlemmar ska ha fri tillgång till alla tre husen (trapphusen).


Det finns absolut inga som helst skäl för att begränsa medlemmarnas tillgänglighet här!!!
Det är inte styrelsen som äger föreningen, vilket de tydligen tycks tro.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 6

Kontroll att lag följs vid val av ledamöter

Styrelsens ordförande har före denna förening suttit i en annan styrelse där denna förening gick i konkurs. Detta är inte hörsägen (då skulle jag aldrig nämnt detta här), utan det är vad styrelsens ordförande personligen sagt till mig, m.fl.

Medlemmarna bör kanske få mer information om detta (skriftligt!) med tanke på att det kan vara en fördel för medlemmarna att inte även vår förening går i konkurs pga styrelsens ansvarslösa beteende.

Förslag 1:
Styrelsens ordförande redogör, skriftligen inför årsstämman 2007, för denna förenings konkurs, vilken förening det var, och anledningen till att den gick i konkurs.


Ovanstående skulle egentligen ha gjorts i samband med inval i styrelsen, men föreningen saknade då valberedning, vars uppgift detta är att fråga och informera om.

Föregående år skrev jag nedanstående motion, vilket med tanke på detta blir aktuell igen.

Med följande undantag måste man vara medlem för att vara ledamot i styrelsen:
 • Särskilt föreskrivet i stadgarna att annan kan vara ledamot
 • Sambo/Maka som inte själv är medlem, om inte annat inte är föreskrivet i stadgarna
 • Arbetstagarrepresentant
 • Ställföreträdare som enl lag har rätt att deltaga
 • Styrelseledamot för juridisk person som är medlem eller delägare i sådan juridisk person
Vidare måste man ha rättskapacitet för att vara ledamot, dvs inte vara underårig, ha ställföreträdare ("god man"), befinna sig i konkurs eller vara belagd med näringsförbud.

Motsvarande gäller för revisor, dvs revisorn får bl.a. inte vara underårig, ha förvaltare, i konkurs eller underkastad näringsförbud (se FL 8 kap., 3 § och 7 §).

Förslag 2:
Jag föreslår att kontroll (via styrelsen) görs av vår styrelses ledamöter och revisorer, samt av de som väljs in framöver, att lagen följs avseende de krav som ställs för att inneha förtroendeuppdrag i föreningen och rutiner för detta tas fram.


Normalt "avslås" alla motioner på ett eller annat sätt av styrelsen oavsett vad motionen handlar om. Denna motion kan varken styrelse eller medlemmar "avslå" eftersom det bara handlar om att börja följa lagen.

HSB:s svar på motion 6

Följande svarade HSB på motsvarande motion föregående år;

Det är viktigt att behörighetskraven för styrelseledamöter och revisorer iakttas men styrelsen anser att denna kontroll skall hanteras av valberedningen.

Valberedningen skall enligt föreningens stadgar föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas vid föreningsstämma.

Valberedningen är stämmans och medlemmarnas organ och skall vara fristående från styrelsen. Styrelsen skall därför inte lägga sig i valberedningens arbete, men utgår från att valberedningen vid arbetet med att ta fram kandidater till uppdrag som styrelseledamot eller revisor känner till behörighetskraven som gäller för styrelseledamöter och revisorer.

Nyvalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter är därutöver i anmälan till Bolagsverket skyldiga att försäkra att man uppfyller behörighetskraven.

Val av styrelseledamöter och revisorer sker på föreningsstämman. Medlemmar på föreningsstämman har därvid möjlighet att ställa frågor till valberedningen eller de föreslagna om behörighetskraven är uppfyllda.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (6)

"Det är viktigt att behörighetskraven för styrelseledamöter och revisorer iakttas men styrelsen anser att denna kontroll skall hanteras av valberedningen", skriver HSB.
Detta skriver HSB trots att HSB och styrelsen lika bra som jag vet att valberedningen varken gör detta (ingår inte i valberedningens uppgifter) eller har resurser för detta.

"...men utgår från att valberedningen vid arbetet med att ta fram kandidater till uppdrag som styrelseledamot eller revisor känner till behörighetskraven som gäller för styrelseledamöter och revisorer", skriver HSB. Varför ska man utgå från detta?

"Medlemmar på föreningsstämman har därvid möjlighet att ställa frågor till valberedningen eller de föreslagna om behörighetskraven är uppfyllda", skriver HSB.
Ja, då är det väl tur att alla människor svarar ärligt på alla frågor. Varför finns det kontrollfunktioner och register överhuvudtaget i samhället?


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 7

Ingen framförhållning av styrelsen

Styrelsen vill genomföra en "VVS-inventering" i bostadsrätterna.
Två dagar innan detta ska genomföras så går styrelsen ut med ett meddelande om att inventeringen ska göras under vecka 44 på kvällstid 17.00-21.00.
Styrelsen tycks tro att alla i denna förening under styrelsen nästan förslavade medlemmar ska sitta hemma en hel vecka och vänta på att någon behagar komma och inventera.

Styrelsen skriver;
"Anledningen till detta är att vi vill ta reda på hur många lägenheter som redan har bytt radiatorer och tappvattenkranar. Vi vill även se hur rördragningen skall utföras i dom olika lägenheterna för att det ska bli så liten olägenhet under arbetet, och så bra som möjligt för alla".

Som alla kan se så har styrelsen heller inte den minsta koll på vad som gjorts i denna förening.

Förslag:
Styrelsen ska ha framförhållning. Minst två veckor innan tillträde till lägenhet behövs så ska styrelsen informera om detta, och då ska anges exakt dag, och en tidpunkt med ett tidsintervall på max 3 timmar, samt för hur lång tid tillgång önskas (så exakt som möjligt).


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 8

Slöseri av styrelsen med dina pengar

På årsstämman 2007 framgick efter min förfrågan att styrelsen köpt in en kopiator. Till saken hör då att styrelsen redan har en kopiator i form av en skrivare/kopiator. Uppenbarligen har styrelsen inte lärt sig att hantera denna kopiator, vilket är beklämmande. Om teknisk kompetens saknas i styrelsen så måste styrelsen naturligtvis be om hjälp av medlemmarna.

Styrelsen svarade att man inte kunde använda sig av skrivaren/kopiatorn pga de stora mängder som styrelsen kopierade. Men som alla kunnat notera som bott i denna förening några år så får vi medlemmar i princip ingen skriftlig information överhuvudtaget. I bästa fall hängs något litet papper upp i källaren.

Då är frågan vilka "stora mängder" med kopieringar som styrelsen gör... och om medlemmarna ska betala för styrelsens kopierande för personligt bruk (som det ju då uppenbart måste röra sig om)?

Förslag:
Styrelsen ska förklara sitt agerande här, och stämman tar beslut att inga pengar får läggas på en separat kopiator (reparationer, underhåll, etc), utan styrelsen får vackert lära sig hur den första kopiatorn fungerar.


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 9 - Styrelseordföranden återbetalningsskyldig

I strid med lagen så höjde styrelsens ordförande föregående redovisningsår sitt eget arvode för vicevärdstjänsten med 30 %.
Man tycker att styrelsens ordförande på egen hand (utan att medlemmarna måste kräva detta) borde förstå att han måste betala tillbaka de pengar som han orättmätigt tagit ut. Så har tydligen inte skett.

OBS! Detta är faktiskt ett lagbrott - en nullitet!

Återstår två möjligheter.
Stämman tar beslut om att det arvode som styrelsens ordförande tagit ut för mycket ska återbetalas, alternativt att denna fråga avgörs rättsligen.

Förslag 1:
Styrelsens ordförande betalar tillbaka 5.000 kronor, med ränta, till föreningens medlemmar.


Förslag 2:
Styrelsen blir återbetalningsskyldig för det belopp som betalats ut för mycket till valberedningen under föregående redovisningsår.


Här kommer HSB/styrelsen troligen svara att detta inte är möjligt pga att stämman gett styrelsen ansvarsfrihet. Om detta hävdas så kan jag informera om att detta inte är sant.

Förslag 3:
Om berörda personer inte förstår att de måste ta sitt ansvar och göra det rätta så kan pengarna krävas in via t.ex. kronofogden (eller genom en rättslig process).
Men framför allt så måste nog i så fall medlemmarna ta sig en funderare på om de vill ha en styrelse som inte har några skrupler att ta ut för mycket arvode, och sedan inte ta sitt ansvar för begångna fel. Det kan få allvarliga konsekvenser för föreningen!.


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 10

Revisor och styrelsetrogen som justerare

Normalt sett är det inte så lätt att hitta någon som vill ställa upp som justerare.
På extrastämman 2007 så hade helt uppenbart styrelsen förberett sig genom att en medlem anlitats för att snabbt ropa upp två namn som justerare; J.G. och C.H.

Jag vet inte om det är att stämman inte visste att J.G. är en av föreningens två interna revisorer eller om stämman inte förstår det olämpliga i att en revisor väljs som justerare, men självfallet så ska en revisor inte väljas som justerare. Detta borde J.G. begripa på egen hand, kan man tycka. Konsekvensen blir då att han reviderar sig själv, och ingen vettig person kan anse att detta är särskilt lämpligt, oavsett att det inte finns något direkt konkret förbud mot detta i lagen (en av otroligt många brister i lagen).

Den andra justeraren, C. H., kan vi känna igen som en medlem som styrelsen, vad jag förstår, på något okänt sätt anlitats för att agera som studieorganisatör?

Extrastämman 2007 var ytterst märklig på många sätt. Inte minst märkligt var att revisor J.G. inte bara svarade på de frågor som det fanns en expert på stämman för att besvara, utan han även svarade på frågorna som ställdes till styrelsen. Högst olämpligt att ha en revisor som är så bevisligen intimt förknippad med styrelsen, och nu väljs han dessutom, enligt styrelsens önskan, som justerare, enkom för att undvika att riskera att någon väljs som skulle kunna anmärka på fel i protokollet.

Föreningen har absolut inget att vinna på att justerare väljs som står på styrelsens sida.

Vem som helst måste väl begripa att systemet missbrukas när styrelsen inte bara skriver protokollet utan även styr vem som ska justera protokollet så att inga av de fel som begås justeras/noteras i protokollet!

Det kan också vara intressant att notera att av alla stämmoprotokoll jag sett i föreningen så har aldrig tidigare någon annan än jag haft en enda sak att anmärka på i protokollet under tidigare år, oavsett hur många fel som förekommit. Det är naturligtvis farligt för föreningen!

Förslag:
Som justerare ska alltid väljas en oberoende person (behöver ej ens vara medlem i föreningen) som inte är helt okritisk till styrelsen och allt som styrelsen gör.


Jag vill också, i samband med detta, be styrelsen redogöra för om något arvode (som ej fastställts av stämman) utgått till Carola.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 11

Val av kompetenta revisorer

Här nedan följer ett litet utdrag från min justering av det protokoll som skrevs för årsstämman i februari 2007.

Särskilt viktigt att notera är att varken den externa revisorn (Lennart Öhrström från Ernst & Young) eller de två i föreningen interna revisorerna (D.T. och J.G.) hade uppmärksammat ett enda fel i årsredovisningen. T.ex. följande 20 punkter;
 1. Felaktig siffra för antalet närvarande på föregående årsstämma.

 2. En suppleant som flyttade från föreningen 2006-04-01 uppgavs i redovisningen ha varit suppleant fram till 2006-08-31 (denna suppleant uppgavs på föreningens anslagstavlor vara suppleant ända fram till mars 2007).

 3. Styrelsen har i sin förvaltningsberättelse utelämnat när Ernst & Young tillsattes av styrelsen som revisor. Styrelsen har ej heller namngivit revisorn.

 4. Medlemmarna skulle välja extern revisor på årsstämman trots att styrelsen redan valt denna revisor 2006-09-20. De interna revisorerna har inte reagerat på detta heller. Medlemmarnas val var bara endast ett spel för galleriet och helt odemokratiskt.

 5. Styrelsen har uppgivit att Ernst & Young varit revisor under hela verksamhetsåret, trots att denna revisor tillsattes av styrelsen (utan medlemmarnas kännedom) först tre veckor efter verksamhetsårets slut.

 6. Ingen information har gått ut till medlemmarna vem som varit vicevärd under verksamhetsåret.

 7. Protokollet från den årliga stadgeenliga besiktningen innehöll endast två punkter, och dessa hörde inte ens till besiktningen.

 8. Nya poster har kommit till i årsredovisningen utan förklaring om vad dessa poster innebär.

 9. Åtskilliga utgiftsposter, t.ex. elavgifter, uppvärmningskostnader, vatten, renhållning, försäkringar, har stigit kraftigt utan att revisorerna hade en aning om vad dessa kostnadsökningar beror på.

 10. Den externa revisorn (Lennart Öhrström från Ernst & Young) försökte med stöd av styrelsen lura medlemmarna om att det gjorts en upphandling av revisor.

 11. Löner och ersättningar hade ökat med ca 20% jämfört med föregående år, utan att någon kunde förklara varför.

 12. Medlemmarna betalar 22.000 kr i telefonkostnader (att jämföra med den nivå den legat på före dagens styrelse, som varit ett par tusen kronor).
  Revisorerna har inte kontrollerat telefonlistor eller vad dessa kostnader beror på.


 13. Felaktig summa har uppgivits för posten "Övriga kostnader" (drift) för föregående år, utan att revisorerna noterat detta.

 14. Summan för styrelsearvodet låg på 700 kr över den summa som fastställts av stämman. Ingen kunde ens på stämman förklara anledningen till detta. Tidigare år har styrelsen tagit ut åtskilliga tusentals kronor mer än vad stämman fastställt, utan att någon reagerat.

 15. Styrelsen har betalat ut för mycket till valberedningen, men ingen hade ens noterat något som var så extremt enkelt att upptäcka om man bara hade lagt någon minut på att skumma igenom årsredovisningen.

 16. Styrelsen höjer sina egna arvoden! Ordföranden har av styrelsen utsetts även till vicevärd, och sedan har styrelsen på eget bevåg höjt vicevärdens arvode med 30%.
  Ingen revisor har noterat ens denna uppenbara felaktighet.
  Styrelsens ordförande måste naturligtvis bli återbetalningsskyldig för detta!!!

 17. Övriga ersättningar/arvoden ökade på ett år med nästan 400 %. Styrelsen hade helt plötsligt fått en oförklarlig mängd timmar för "förlorad arbetsinkomst". Ingen revisor har ifrågasatt detta eller kontrollerat detta.

 18. En diskrepans på 400.000 kr i anskaffningsvärde för värme och ventilation förklarades med "bokföringstekniska åtgärder".
  Ingen revisor visste vad detta handlade om.

 19. I protokollet från föregående årsbelopp uppgavs felaktigt att de två revisorerna skulle dela på ett basbelopp, trots att stämman bestämt att de skulle dela på ½ basbelopp. Rätt summa pengar tycks ha utbetalats till revisorerna, men ingen revisor har noterat detta fel.

 20. Av alla de frågor jag hade på årsredovisningen så tycktes inte en enda av de tre revisorerna ha en aning om vad det handlade om. Inte i en enda fråga kunde revisorerna ge någon information. Det är alltså dessa personer, som inte ens vet vad de kontrollerar, som ska ansvara för att årsredovisningen är korrekt.
Alla ovanstående fel gick att upptäcka bara genom en mycket enkel okulärbesiktning av redovisning och protokoll. Hade vi haft tillgång till allt material så är det högst sannolikt att vi hittat inte bara många fler fel, utan även mycket allvarligare fel.

Med så många uppenbara fel så är det precis lika uppenbart att revisorerna inte utfört den minsta revision av föreningen. De kan inte ha kontrollerat en enda sak i årsredovisningen.

Trots alla personer som är involverade i detta så har varken;
 • Styrelse
 • HSB-representanten
 • De två interna revisorerna; D.T. och J.G.
 • Den externa revisorn (Lennart Öhrström från Ernst & Young)
 • Ekonomerna på HSB
 • Någon annan medlem
upptäckt ett enda av alla de fel som två medlemmar i föreningen hittat. Som alla säkert förstår så är det då ganska sannolikt att det kan finnas ännu ett antal fel i redovisningen som man (och i "man" inräknas inte föreningens uppenbart inkompetenta revisorer) hade kunnat upptäcka om underlaget för redovisningen varit tillgängligt för kontroll.

Enligt lagen ska den som utses som revisor vara kvalificerad för sin uppgift. Det finns inga separata regler för den som valts som revisor internt i föreningen och den som HSB utsett till föreningen. De har exakt samma skyldigheter!

I Föreningslagen (8 kap. 3 §) står det t.ex.;
Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Att en revisor ev. har tillräcklig kunskap för sina uppgifter väger alltså inte upp att en annan revisor inte kan något om uppgifterna. Och att HSB har kurser för revisorer (som HSB tjänar pengar på av föreningarna och naturligtvis vill sälja till så många som möjligt) är ointressant om personen ifråga saknar kompetens och erfarenhet av redovisning och revision.

Frågor till HSB-representanten Bengt Skånhamre:
1) Vet du om att lagen inte gör någon åtskillnad - varken ansvarsmässigt eller uppgiftsmässigt - mellan revisorerna (i vårt fall Ernst & Young och de i föreningen två valda revisorerna)?
a) Om du känner till detta, varför styrde du då stämman i riktning att välja en medlem som inte är kvalificerad för uppgiften (enligt egen utsago) - helt i strid med vad lagen säger -, i stället för att informera om vad som egentligen gäller?
b) Om du inte känner till detta, tycker du inte att detta är en grundläggande sak för dig som HSB-ledamot att känna till?

Fråga till styrelsen:
2) Om inte detta fel på stämman åtgärdas senast omedelbart efter att denna motion kommit in till styrelsen (dvs via en extrastämma) så är frågan varför styrelsen (vars ansvar detta ligger på) inte gjort något, när jag nu informerat om detta brott mot lagen?

I vår förening har en revisor valts som själv klart och tydligt uttalat på stämman att hon inte kan något om det som en revisor gör. Medlemmarna i föreningen har heller aldrig sett något tecken på att de som nu valts till revisorer kan något om revision. Vi vet faktiskt inte om de ens har kunskap att läsa en årsredovisning.

Oavsett vad HSB/HSB-representanten vill göra gällande så är alltså det val av revisorer som gjorts ej förenligt med lagen. Eller hur?

HSB-representanten - då mötesordförande på stämman - talade mycket för att medlemmarna skulle välja de nu valda revisorerna. Det är då viktigt att känna till att det inte precis är en nackdel för styrelsen att ha revisorer som kan så lite som möjligt om revision och årsredovisning. Är dessa revisorer dessutom helt okritiska till styrelsen så är det ännu bättre för styrelsen.

Mötesordföranden (dvs HSB-representanten) begår alltså enligt min mening själv ett brott eftersom han som mötesordförande och styrelseledamot i en solklar jävsituation försöker styra medlemmarna i en viss riktning i val av revisor.

Om inte föreningens interna revisorer självmant redogör för hur de bedrivit sin verksamhet under året och vilka punkter de anmärkt på så är det viktigt att medlemmarna ställer frågor om bl.a. detta till dessa revisorer. Medlemmarna måste också att ställa frågor till dessa revisorer om de olika punkter i årsredovisningen som är oklara.

Styrelsen (mötesordföranden) kommer förmodligen att försöka avstyra frågor från medlemmarna till de interna revisorerna, men då vill jag redan nu berätta att detta inte är lagenligt och naturligtvis inte acceptabelt.

Om de interna revisorerna väljer att inte komma på stämman måste stämman skjutas fram! De interna revisorerna måste vara närvarande för att stämman ska bli giltig.

Jag föreslår härmed att antingen väljs revisorer inom föreningen med kompetens för att klara denna uppgift, eller så väljs externa oberoende revisorer med kompetens inom området.

HSB:s svar på motion 11

Följande svarade HSB på motsvarande motion föregående år;

Valberedningen skall enligt föreningens stadgar föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val ska förrättas vid föreningsstämma.

Valberedningen är stämmans och medlemmarnas organ och skall vara fristående från styrelsen. Styrelsen skall därför inte lägga sig i valberedningens arbete, men utgår ifrån att valberedningen vid arbetet med att ta fram kandidater till revisorsuppdrag känner till de regler som gäller för revisorer.

Val av revisorer sker på föreningsstämman. Oaktat valberedningens förslag på revisorer är det medlemmarna själva som väljer de revisorer man vill ha i föreningen

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (11)

Någon som blev förvånad över att styrelsen inte svarade på mina direkta frågor i motionen? Men då får vi ställa frågorna på stämman i stället (hoppas att alla antecknar svaren som ges, för svaren lär inte hamna i det stämmoprotokoll som styrelsen författar).

"...men utgår ifrån att valberedningen vid arbetet med att ta fram kandidater till revisorsuppdrag känner till de regler som gäller för revisorer", skriver HSB.
Då uppstår osökt frågan om styrelsen verkligen är så blåögd att styrelsen utgår från att valberedningen känner till de regler som gäller för revisorer - och kan påverka detta på något sätt -, eller om kanske styrelsen bara är glad över att revisorer utan kunskap väljs in?


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 12

Energistatistik för föreningen

Vi har kunnat notera att dagens styrelse är duktig på att generera ökade kostnader, men medlemmarna i föreningen har aldrig - varken från denna styrelse eller tidigare styrelser - sett någon ansträngning eller försök till något som lett till kostnadsbesparingar för medlemmarna.

Jag har några gånger motionerat om att styrelsen skulle ta fram energistatistik, så som görs i andra föreningar. Svaren från styrelsen har som vanligt varit luddiga och det har hävdats att dylik statistik funnits. Naturligtvis finns denna inte, och har heller aldrig funnits. Det är bara ett rent påhitt från styrelsen.
Nu har det emellertid införts lagar som kommer tvinga styrelsen att ta fram denna statistik, vare sig de vill eller inte (i alla fall om styrelsen avser att följa lagarna, vilket vi inte vet). Kostnaden för detta är okänt.

Förslag:
Styrelsen tar fram denna statistik i god tid innan lagen säger att denna senast måste tas fram.
Statistiken ska vara från 2002 och framåt.
Denna statistik presenteras för medlemmarna på föreningens webbplats (i pdf-format).
Styrelsen ska tydligt redovisa kostnaden för att ta fram denna statistik.


Jag är ganska säker på att vad som då kommer att synas är att det som gjorts i denna förening (inkl. "energibesparande" åtgärder) lett till en märkbart ökad energiförbrukning och därmed kraftigt ökade kostnader för medlemmarna.

Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 13
Varför går du på stämmor? / Varför går du inte på stämmor?

Ett stadigt minskande antal medlemmar i denna förening går på föreningens stämmor. Detta är mycket tråkigt med tanke på att det är just dina pengar som beslut tas om på stämmorna. Många blir säkert skrämda över den behandling som jag utsätts för och vill inte råka ut för samma sak. De som går på stämmor och beter sig som medlemmarna gjorde på t.ex. extrastämman 2007 borde skämmas. Rejält !!! Jag tål rätt mycket själv, men de fula angrepp som en specifik medlem riktade mot mig på extrastämman 2007 borde vara mer än tillräckligt för att åtalas för ärekränkning. Ingen medlem som bara utnyttjar sina få demokratiska rättigheter ska behöva utsättas för något sådant. Nästa stämma kanske inte heller jag kommer att acceptera detta.

Det krävs inte någon Einstein att räkna ut att styrelsen ger ut minsta möjliga information så att du som medlem i största möjliga utsträckning ska hållas lyckligt ovetande om hur dina pengar används. Genom att medlemmarna får i princip ingen information så kan styrelsen enkelt vända medlemmarna mot den eller de få medlemmar som vågar ställa frågor, och som vågar ifrågasätta, och som vågar ställa krav. En välkänd och väl använd metod i snart 100 år. Fungerar tyvärr än idag.

Det är också ytterst beklämmande att styrelsens odemokratiska agerande till fullo understödjs av HSB. Inte precis något man förväntar sig av en kooperativ organisation.
När en medlem utnyttjar sina demokratiska rättigheter så är HSB Malmö snabba och villiga med att hjälpa till att stävja detta beteende. Så ska det inte få gå till, menar HSB. Medlemmarna ska veta sin plats, och får inte ha några åsikter om något.

Det är uppenbart att nästan ingen som kommer till stämmorna varken har läst årsredovisningen eller motionerna, än mindre skrivit någon motion själv.

Att det bara är två personer som har synpunkter och frågor på årsredovisningen i en förening med 240 (eg. fler) medlemmar är ytterst pinsamt för föreningen.
Du som går på stämmor utan att ha synpunkter på något annat än på de som har synpunkter (90 %), vad gör du på stämmorna? Du kan ju lika gärna stanna hemma!

Du som inte går på stämmor, varför gör du inte det? Du lämnar över dina surt förvärvade pengar i händerna på främmande personer som bevisligen kan slösa bort dina pengar precis hur som helst!

Ett välkänt uttryck; "Skjut inte på pianisten!". I egenskap av medlem har jag ingen makt och inget att säga till om. Jag gör inget annat än presenterar sanningen. Jag förstår att styrelsen tycker detta är pinsamt för deras del, men om sanningen är obehaglig så är det styrelsen som ska kritiseras. Det borde inte vara särskilt svårt att förstå, kan man tycka.

Jag kan bara hoppas att nästa föreningsstämma blir den mest välbesökta någonsin. Den kommer att vara särskilt viktig för din framtid, så nu är det upp till dig att visa att det inte bara är samma lilla oengagerade grupp som varje gång kommer till stämman!

Förslag:
En kurs anordnas för medlemmarna för att de ska få lära sig dels vilka demokratiska rättigheter man har som medlem, och dels hur man ska bete sig på stämmor.


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 14

Styrelsen skapar minskat engagemang i föreningen

För varje år, sedan 2003 så har antalet stämmodeltagare minskat.
Kvar av de som går på stämmor är i princip bara de som inte har några frågor och som inte har några synpunkter utom när det gäller synpunkter på de som har synpunkter. Det är en beklämmande samling oengagerade medlemmar som tar sig till stämmorna. I kombination med att styrelsen inte informerar så får detta förödande konsekvenser för föreningen.

Det minskande antalet stämmodeltagare är en naturlig konsekvens av att de som på det minsta sätt engagerar sig blir kraftigt nertryckta av styrelsen och att de ser att det är meningslöst att gå på stämmorna med en styrelse som inte bryr sig det minsta om vad någon utanför styrelsen har för åsikter om föreningen och driften av densamma.

Styrelsens agerande har - som vi alla kunnat konstatera - tyvärr fullt ut understötts av HSB Malmö, vilket naturligtvis inte gjort situationen bättre.

Förslag:
Styrelsen ska inom tre månader skriftligen presentera ett förslag till alla medlemmar på hur styrelsen tänker locka fler medlemmar till föreningens stämmor, så att besluten som tas blir mer demokratiska samt bättre.


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 16 - Utbildning i bostadsrätt

Det är många som inte vet hur det ska fungera att bo i bostadsrätt eller vad som gäller.

Förslag: Jag föreslår att styrelsen arrangerar utbildningar för medlemmarna, gärna i flera etapper, totalt helst minst 10 timmar, om hur bostadsrättsföreningar ska fungera.

Delförslag 1:
I utbildningen ska följande moment ingå;
1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
3. Demokrati, engagemang och information
4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
5. Internrevisor, valberedning
6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
7. Föreningens stadgar och normalstadgarna
8. Att läsa en årsredovisning (med föreningens senaste årsredovisning som utgångspunkt)
9. Underhållsansvaret
10. Ekonomin i föreningen
11. Lokala ordningsregler
12. Vad är på gång?

Delförslag 2:
Styrelsen redogör för vilka förslag som styrelsen har på vad som ska ingå (eller ev tas bort i ovanstående förslag, enl. styrelsen).

Delförslag 3:
Ett preliminärt datum (tidsperiod), inom snar framtid, för denna utbildning sätts på årsstämman.
(Detta så att motionen inte "glöms bort" som med andra motioner.)

Delförslag 4:
Styrelsen ska anlita extern utbildare i stället för någon från HSB.

Styrelsen måste i sitt svar till denna motion tydligt tala om ifall styrelsen tillstyrker motionen, ifall styrelsen vill att stämman ska avslå motionen, eller i fall styrelsen avslår vissa delar av motionen (och i så fall vilka och baserat på vilka skäl).
I händelse av att styrelsen inte fullt ut tillstyrker denna motion:
 • Beslut i förslag samt i varje delförslag tas på stämman var för sig, efter diskussion av varje punkt.
 • Varje punkt ovan diskuteras på stämman innan beslut så att ev. anpassning, komplettering eller förtydligande kan göras innan beslut tas.
 • Om styrelsen diskuterar denna motion med motionären i samband med att motionerna utreds av styrelsen kan en version av motionen tas fram som snabbare kan tas beslut om på stämman.

HSB:s svar på motion 16

Så här svarade styrelsen via HSB på denna motion under föregående år (och sedan hände ingenting, som vanligt);

"Styrelsen ser det som positivt om medlemmarna i föreningen känner till vad det innebär att bo i bostadsrätt.

För att styrelsen ska kunna arrangera utbildningar måste det bl.a. närmare utrönas vilket intresse som finns bland medlemmarna och på vilket sätt och i vilken omfattning utbildningar skall ske.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ge ut en enkät till medlemmarna och kalla till ett informationsmöte under våren 2007. "

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (16)

Eller så använder stämman årsstämman till det som den ska användas för, dvs för att ta beslut.

Som alla kan konstatera bara från denna motion så har styrelsen brutit mot en av de mest grundläggande reglerna för en styrelse. En styrelse måste ovillkorligen följa beslut som tas av föreningens högsta beslutande organ, föreningsstämman. Detta har bevisligen styrelsen inte gjort! Det är ett brott mot lagen !!!

Hur förklarar styrelsen/HSB detta, och hur allvarligt ser styrelsen/HSB själva på detta?

Att styrelsen inte ens kan göra en så otroligt enkel sak som att skicka ut en enkät före stämman visar att styrelsen vill försöka förhala denna fråga så länge som möjligt.

En enkät kan manipuleras av styrelsen (det skulle inte vara första gången i denna förening). För att minska risken för detta bör en enkät skickas ut före stämma, i stället för efter.

Styrelsen är rädd för att medlemmarna kanske ska bli engagerade i föreningen och ta över deras poster och/eller så är styrelsen rädd för att medlemmarna ska få information om vad som egentligen gäller i föreningar så att medlemmarna, när de bl.a. får bättre insikt i rättigheter och skyldigheter, helt plötsligt kan ställa krav.

Därför är det risk för att styrelsen på ett eller annat sätt kommer att försöka stoppa utbildningar av medlemmar (så som vi redan sätt här).


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 17 - Sveriges mest odemokratiska förening?
Du är en del av problemet!

På extrastämman 2007 så började en f.d. ledamot i föreningens styrelse att helt omotiverat rikta rena personangrepp mot mig.

Han inledde med att säga att han höll med mig "trots att det är motbjudande".
Personligen anser jag att det är motbjudande med dylika angrepp på en stämma med vuxna människor.

Angreppen mot mig fortsatte, även då helt omotiverat, vid senare tillfällen. Detta utan att mötesordföranden utförde sin skyldighet som mötesordförande och styrde upp stämman genom att klargöra att det inte är tillåtet att bete sig så här illa.

Konsekvensen av detta blir att andra medlemmar upplever stämman som obehaglig, och själva inte vågra ställa frågor eller yttra sig med risk för att bli utsatta på samma sätt. Rent konkret innebär det att demokratin sätts helt ur spel.

Nya medlemmar tror inte sina öron när de kommer till en stämma i den här föreningen där medlemmar obehindrat får bete sig så illa som de gör. De upplever stämmorna som en lekstuga med små barn, och det är knappast något som främjar utvecklingen i föreningen.

Jag kan kanske tyckas hård i min kritik mot styrelsen i mina motioner, men skillnaden är att det ligger i allas intresse att sanningen kommer fram, det är väsentliga frågor för föreningen, allt jag tar upp är sakligt grundat, de innehar positioner där de måste räkna med att riskera att utsättas för kritik (speciellt med tanke på att styrelsen försöker stoppa medlemmarna från all insyn) och de jag riktar kritik mot har möjlighet ett svara (denna möjlighet ges inte på en stämma), etc.! Att däremot maktlösa medlemmar trakasseras på en stämma bara för att de ställer frågor eller för att de värnar om sina pengar hör inte hemma i en demokratisk stat.

Jag vet inte om vår förening är Sveriges mest odemokratiska, men det är garanterat en av de värsta. Ändå vill jag inte rikta kritiken för detta mot styrelsen. Vissa människor tar sig bara den frihet som andra ger dem, och så är det i detta fall. Styrelsen ser att de kan göra hur de vill, och då utnyttjar de detta, vilket tyvärr skadar hela föreningen.

Du som inte kommer på stämmorna är en del av detta problem. Du som kommer på stämmorna utan att ställa frågor till styrelsen är en del av detta problem. Du som kommer till stämmorna utan synpunkter är en del av detta problem. Du som hätskt angriper andra medlemmar på stämmor är en del av detta problem. Du som tillåter smutskastning på stämmor är en del av detta problem. Du som faller för grupptrycket och röstar ner annars för föreningen bra motioner är en del av detta problem. Du som inte engagerar dig i föreningen är en del av detta problem. Du som är helt okritisk till allt styrelsen gör är en del av detta problem. Du som inte respekterar andra människor & de medlemmar som engagerar sig, samt demokrati är en del av detta problem!

Förslag:
1. Alla medlemmar informeras skriftligt om hur man ska bete sig på en stämma och de ska informeras om att de till och med kan ställas till svars rättsligt för sitt beteende.
2. En mötesordförande som, i stil med Mats Engstrand, utan att reagera det minsta tillåter att medlemmar smutskastar andra medlemmar på en stämma ska avsättas och aldrig få komma tillbaka som mötesordförande.
3. En mötesordförande som för medlemmarna bakom ljuset (som i fallet med stadgeändringarna, där Mats Engstrands uttalande var helt felaktigt) ska självklart ej heller få utnyttjas igen!


Not. Har du tillgång till Internet så se http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm där jag kommer att lämna kommentarer före stämman på de svar styrelsen gett på denna motion.

_______________________________

Motion 18 - Övriga motioner

Du som vill se de motioner jag sammanställde till årsstämman 2007 kan gå till webbsidan;
http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm

Exempel:
03. Extrastämma om motioner
04. "BUDORD" FÖR STYRELSEN
05. Utlåtande av fristående revisionsfirma
06. Maxbelopp / Utgiftstak
07. Definition av vad styrelsen kan besluta om
08. Begränsning av "Övriga kostnader"
10. Utse särskild granskningsman
11. Redovisning av kurser/utbildningar
12. Val av vicevärd
13. Motioner ska ingå i årsredovisningen
14. Motioner ska utredas
17-1. Oberoende mötesordförande
17-2. Valberedningens uppgifter & regler
17-3. Val till HSB-fullmäktige
17-4. Information om vad det innebär att vara justerare
17-5. Arbetsordning för vicevärd
17-6. Besparingsplan
17-7. Kontroll av förbrukning; fjärrvärme, el, vatten
17-8. Försäljningsstatistik
17-9. Styrelsen måste svara medlemmarna
17-10. Anslagstavla för medlemmar
17-11. Plan för bättre information & mer engagemang
17-12. Info om kommande styrelsemöten
17-13. Olika bevakningsområden

17-14. Semesteruppehåll
17-15. Arvode efter prestation
17-16. Anbud administration/förvaltning
17-17. Korrigering av årsredovisning
17-19. Övernattningslägenhet
17-21. Årsmötesprotokoll
17-22. Tryggare/säkrare boende
17-23. Mattpiskningsrum
17-24. Fritidslokal
17-25. Informationspärm
17-26. Trivselföreskrifter
17-27. Tvättmaskin för mattor
17-28. Utdelning av motioner
17-29. Information
17-30. Offentliga styrelseprotokoll
17-31. Avtal för parkeringsplats

18. Utredning av årsredovisning
19. Utredning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själv


Förslag:
Dessa motioner tas upp för diskussion och beslut på en extrastämma under våren 2007, där ovanstående motioner skickas ut tillsammans med kallelsen.


_______________________________


NYTT - FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Hur fungerar det med motioner i din förening?

Om du har förslag på motioner som kan användas av andra, eller om du har några synpunkter på ovanstånde förslag till motioner, dela gärna med dig av dessa.

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Tipsa en vän