Motion #4 - Valberedningen

Valberedningsblankett

Det är viktigt att det alltid finns medlemmar som ställer upp för föreningen och är villiga att arbeta för medlemmarnas bästa. En förening mår alltid bra av att styrelsens ledamöter och revisorer byts ut med jämna mellanrum. Till de olika förtroendeposterna behövs inte några experter inom området, men däremot måste de som väljs ha ett engagemang och en välvilja.


Jag ställer upp som, eller vill nominera __________________________________ Lgh: ____
till;

__ styrelseordförande

__ styrelseledamot

__ styrelsesuppleant

__ revisor

__ revisorsuppleant

__ valberedare

__ fullmäktigeledamot (HSB Malmös årsstämma)

__ deltagare i arbetsutskott, specialområde: _______________________________


Kvalifikationer/erfarenheter:

Namn: _________________________________________

Lgh. nr: ______ Adress: ____________________________


Inlämnas till valberedningen snarast, men senast 1 månad före årsstämman för att nomineringen ska kunna behandlas ordentligt.


Till årsstämman 2008 skickade jag in en motion om valberedningen som löd;

Motion 5. - Valberedning hindras i sitt arbete av styrelsen

Jag har bett styrelsen att se till så att valberedarna har fri tillgång till alla 3 husen i föreningen. Normalt sett svarar styrelsen inte på frågor från varken medlemmar eller andra förtroendevalda, men här gjordes ett undantag, och jag fick följande svar;
Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-1)
"Som svar på din fråga vill vi be dig att ta kontakt med Ann-Mari Persson som är sammankallande i valberedningen.
Rörande tillgången för er i valberedningen att komma i kontakt med medlemmarna, så ser vi att ni har bra möjligheter till detta, då det i valberedningen finns representanter från varje fastighet.
För övrigt så finns det porttelefon om det är så att du vill komma i kontakt med någon enskild medlem om inte någon övrig i valberedningen vill hjälpa dig.
Vi är och vill vara väldigt restriktiva med att öppna upp till de olika fastigheterna för dem som inte är boende där. Det var en av anledningen till att det installerades ett nya lås systemet som du säkert vet.
Med vänliga hälsningar
Tage
På uppdrag av styrelsen
"

Däremot så vägrade styrelsen svara på min följdfråga om detta. Men värt att notera är att Tage här vågade uppge sitt namn, annars när en ledamot ev. svarar så svarar denne anonymt, dvs Hans-Åke & Kjell vågar märkligt nog inte uppge sina namn.

Ingen tillgång till vår egen egendom!
Behövs några kommentarer till styrelsens svar? Styrelsen svarar att en av anledningarna till att det nya dyra låssystemet installerades var för att delägarnas tillgång till sin egendom skulle begränsas. Ett synnerligen irrelevant och dumt svar från styrelsen, som alla kan se.

Det är viktigt att medlemmarna känner till hur styrelsen arbetar för att i mesta möjliga mån försöka hindra att det ska finnas alternativ till dem som sitter i styrelsen idag.

Det nya låssystemet är till för att stoppa Dig, inte utomstående!
Denna styrelse hävdar alltså att det nya låssystemet är till för att hindra medlemmarna att kunna använda sig av det vi alla är delägare i. Och jag som trodde att det var till för att hindra utomstående och obehöriga från att komma in.

Inte nog med att styrelsen missbrukar medlemmarnas pengar på ett allvarligt sätt och installerar ett nytt låssystem bara strax efter att ett nytt låssystem installerats. Styrelsens uttalade mål är dessutom att försvåra för valberedning och hindra medlemmar från att ens komma in till sina grannar på ett enkelt sätt.

Hur kan du stillatigande acceptera att en styrelse beter sig så här illa???

Du är bevakad!
Notera att alla rörelser du gör i fastigheten loggas. Men detta räcker tydligen inte för denna egenmäktiga styrelse.

Styrelsen ber valberedare ta kontakt med sammankallande i valberedningen !
Det är också uppseendeväckande att styrelsen ber en valberedare att ta kontakt med valberedningens sammankallande. Valberedningsarbetet är inget styrelsen kan eller får lägga sig i, och en styrelse måste akta sig väldigt noga för att bete sig så här!

En styrelse måste begripa bättre än så!


Förslag 1:
Valberedarna ska ha fri tillgång till alla tre husen (trapphusen).

Alternativt förslag:
Alla medlemmar ska ha fri tillgång till alla tre husen (trapphusen).

Det finns absolut inga som helst skäl för att begränsa medlemmarnas tillgänglighet här!!!
Det är inte styrelsen som äger föreningen, vilket de tydligen tycks tro.

Styrelsens svar på denna motion 2008 var;
"Då det finns representanter i valberedningen från alla tre fastigheterna så har denna tillgång till att komma i kontakt med alla boende i föreningen. Så därför behandlas inte denna skrivelse".
Nej, styrelsen behandlade inte denna "skrivelse", men det är ju så styrelsen gör med samtliga skrivelser, tyvärr.

Dessutom var det inte en skrivelse, utan en motion. Dvs en motion som styrelsen ska rekommendera stämman att bifalla eller avslå, fast styrelsen inte ens förstått detta.

Notera att styrelsen inte vill förklara varför medlemmarna inte ska kunna, precis som tidigare, ha tillgång till det som medlemmarna är delägare i.

Det är i och för sig inga problem att komma in i de olika husen eftersom dörrarna står vidöppna med det nya systemet. Det gör oundvikligen att det kommer in utomstående i husen, men det är inget styrelsen tar någon notis om. För styrelsen tycks det bara vara viktigt att försöka försvåra så mycket som möjligt för valberedningen!

Notera också att styrelsen försöker klara sig undan genom att svara i så allmänna ordalag som möjligt för att medlemmarna inte så lätt ska upptäcka styrelsens helt vansinniga resonemang.

Jag ställer därför följande konkreta frågor till styrelsen (som styrelsen naturligtvis i vanlig ordning inte kommer att besvara skriftligt, vilket tvingar mig att ställa dem på stämman i stället);
 1. Exakt på vilket sätt skulle de av stämman förtroendevalda valberedarna kunna skada föreningen genom att valberedarna får tillgång till alla trapphus, så som det fungerat i alla år tidigare?

 2. Hur ofta tror styrelsen att det har det hänt tidigare att valberedarna skadat föreningen genom att göra inbrott i lägenheter eller dylikt?


Jag yrkar att;
 1. Valberedningsblankett för nominering enl. valberedningens önskemål på utformning kopieras upp av styrelsen till alla medlemmar varje år, tre månader före årsstämman, och delas ut av valberedningen i föreningen till alla medlemmar.

 2. Valberedningens ledamöter ska alla oberoende av varandra kunna komma in i alla de tre husen. Som det fungerar idag så försöker styrelsen hindra valberedningens arbete genom att inte ens ge valberedningen tillgång till den fastighet som vi alla är delägare i.

  Det måste vara en självklarhet att stämman inte ska tillåta styrelsen att hindra valberedningens arbete på detta sätt eller på andra sätt!

 3. När valberedningen ber om listor på nyinflyttade ska styrelsen omedelbart förse valberedningen med dessa listor.
  Även här försöker styrelsen hindra valberedningens arbete genom att inte låta valberedningen få någon information om vilka som flyttat in.

 4. Styrelsen ska rent generellt alltid underlätta valberedningens arbete på alla sätt som är möjliga.

 5. Styrelsen ska vara skyldig att i varje årsredovisning upplåta plats för en rapport och information från valberedningen.

 6. Eftersom styrelsen bevisligen och tyvärr inte förstått att en styrelse inte på något sätt får lägga sig i valberedningens arbete är det viktigt att här fastställa en gång för alla att styrelsen aldrig får styra eller blanda sig i valberedningens arbete på något sätt.

 7. Skrivelser från styrelsen (speciellt när det gäller e-post) ska vara undertecknade med personligt namn på den som skrivit/svarat, precis som det fungerar överallt annars i världen (men tyvärr inte här).

 8. Tidsintervallet för hur länge dörrarna står öppna ska kortas till ett minimum för att förhindra obehöriga att komma in.

lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):

Motion nr 4 om valberedningen och nr 39B om inga anonyma skrivelser från styrelsen

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Då valberedningen är  föreningsstämmans organ och ska vara fristående från styrelsen, så ser styrelsen ingen anledning att kopiera valberedningsblankett till medlemmarna.
Om valberedningen behöver resurser för kopiering, så får de vända sig till föreningsstämman.

Min kommentar (1): Det var ju ett intelligent svar från styrelsen? Styrelsen säger här att varje gång styrelsen vill kopiera upp något så måste medlemmarna kalla till extrastämma.

Om valberedningen inte kan komma in i något hus i föreningen med hjälp av någon förtroendevald i valberedningen eller genom att utnyttja porttelefonen eller på något annat sätt, så får valberedningen kontakta styrelsen för assistans. På detta sätt hindras inte valberedningen i sitt arbete.

Min kommentar (2): Vad är styrelsens konkreta skäl till att styrelsen vill hindra förtroendevalda som i en valberedning från att enkelt kunna kontakta medlemmar?

Om valberedningens sammankallande begär en lista över nyinflyttade, så kommer styrelsen att lämna en sådan till valberedningen.

Min kommentar (3): Styrelsen vägrade att göra detta. Först dagarna före stämman fick valberedningen en lista över nyinflyttade föregående år. Denna lista innehöll dessutom ett flertal felaktigheter (vilket visar att styrelsen inte ens har koll på vem som bor i föreningen).

När sedan valberedningen begärde en justering samt en komplettering så vägrade styrelsen hjälpa till med detta (trots att det var så enkelt och snabbt att göra).
Valberedningen fick inte någon lista över nyinflyttade under 2009 trots många påminnelser om detta.


Att styrelsen generellt alltid ska underlätta valberedningens arbete på alla sätt är ett ytterst vagt yrkande, som inte närmare anger omfattningen.
Styrelsen vet inte vad motionären avser med att styrelsen generellt alltid ska underlätta valberedningens arbete på alla sätt,

Min kommentar (4): Det tycker inte jag, men hur vill då styrelsen formulera detta och begränsa omfattningen av stödet till valberedningen?

Styrelsen har inte för avsikt att hindra valberedningens arbete.
men har inte för avsikt att hindra valberedningens arbete.
Min kommentar (4): Men ändå är det precis vad styrelsen gör. Styrelsen vägrar svara på valberedningens frågor, styrelsen vägrar att ställa upp på intervju med valberedningen, styrelsen vägrar upplåta kopiator, skrivare och annan utrustning som behövs för att mångfaldiga valberedningsinformation, etc., etc.

Valberedningen har möjlighet att själv dela ut rapporter och information till medlemmarna inför en ordinarie föreningsstämma. Någon grund för att upplåta plats i årsredovisningen, vars innehåll styrs av reglerna i årsredovisningslagen, finns inte.

Min kommentar (5): Det finns inget hinder för detta i årsredovisningslagen utan det är enbart något som styrelsen/HSB skriver för att förvilla medlemmarna.

Eftersom valberedeningen saknar resurser saknar också valberedningen resurser för att kopiera upp rapporter och information. Jag har själv personligen fått betala de utskrifter valberedningen gjort. Är det stämmans mening att det ska fungera så?


Styrelsen är medveten om att valberedningen är  föreningsstämmans organ och att den ska vara fristående från styrelsen och att styrelsen inte får lägga sig i valberedningens arbete.

Min kommentar (6): Om styrelsen håller med motionären, varför vill styrelsen då att stämman inte ska ta ett beslut om detta.

Det är styrelsens uppfattning att
skrivelser från styrelsen ska anges komma från styrelsen som helhet, då det är styrelsen som beslutar om föreningens förvaltning. Om enskilda styrelse-ledamöter trots det undertecknar skrivelser från styrelsen, så är det endast på uppdrag av styrelsen.

Min kommentar (7): Jag vet inte vilken värld styrelsen lever i, men för alla oss andra så undertecknas skrivelser med ett namn oavsett om skrivelsen kommer från styrelsen i helhet. Dagens styrelse vågar inte underteckna skrivelser till medlemmar, vare sig det är mejl eller andra typer av skrivelser. I skydd av den anonyma e-post adressen som föreningen har skickar styrelseledamöter meddelanden till medlemmar och undertecknar bara (i bästa fall) med "styrelsen". Vad är styrelsen rädd för?

Eftersom motionären påpekat att dörrarna står vidöppna en längre tid kommer styrelsen att titta närmare på detta. Motionären har emellertid inte närmare förklarat vilka problem det för med sig att dörrarna står öppna.
Motionärens påpekande att dörrarna står vidöppna en längre tid utgör en felanmälan och faller under styrelsens förvaltning.
Någon anledning att föreningsstämman beslutar i saken finns därmed inte.

Min kommentar (8): Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Finns det ingen i styrelsen som bor i föreningen, så att de kan se vad alla vi andra kan se? Om inte styrelsen förstår varför dörrarna inte ska stå vidöppna alltför länge så får väl styrelsen fråga motionären.

Eftersom styrelsen inte lyft ett finger ens ett halvår efter att detta problem påpekats finns det all anledning att stämman fattar ett beslut i frågan.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa?

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall
Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning
Valberedningens uppgifter och regler
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg

Valberedningens arbetsuppgifter?
Valberedningens befogenheter
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf?
Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll?
Hjälp mig att utreda valberedningens/styrelsens funktion
Valberedningens ansvar

Intervju med styrelsen i föreningen
Frågor från valberedning till styrelse
Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen

Vilka frågor bör ställas av valberedning till de kandidater som intervjuas av valberedning?

Ska valberedning välja bort kandidater?
Måste alla bli tillfrågade vid val till styrelse?

Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar?

Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant

Valberedning föreslår sig själva
Kan medlem i valberedning föreslå sig själv?

Relationen valberedning/styrelse
Valberedningen och styrelseordförande
Styrelse vill styra valberedning
Ordförande och valberedning?
Påverka valberedningen
Kan suppleant i styrelsen gå in som valberedning?
Styrelseledamöter som är släkt med varandra

Avsätta ledamot i valberedning

Hela valberedningen har avgått
Valberedning saknas
Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden?

Välja in frånvarande medlem på årsstämma

Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse
Valberedningen föreslår nya ledamöter i styrelsen
Valberedning som gjort ett uselt arbete
Valberedningens objektivitet i brf

I delforumet Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma finns ett antal trådar om valberedningen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.