Justeringar av HSB:s normalstadgar för brf

De sista och kanske viktigaste justeringarna sammanställs här;
§17/§15 Motioner
§18/§16 Dagordning
§17 Arvoden
§18 Arvoden
§24 Valberedning
§25 Stämmoprotokoll och justering
§26 Styrelsen
§27 Studieorganisatör
§33 Styrelseprotokoll
§34 Styrelsens skyldigheter - övrigt


§17 justeras till §15.

Texten;
"Om styrelsen behöver kompletterande information för att kunna behandla motionen är styrelsen skyldig att försöka kontakta motionären för komplettering av motion.
Styrelsen är skyldig att till motionären snarast bekräfta mottagning av motioner.
"
läggs in i slutet av denna paragraf.


§18 justeras till §16.

Texten;
"På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen."
ändras till;
"Medlemmarna har rätt att ändra den inbördes ordningen av ovanstående punkter i dagordningen, via stämmobeslut.

På extra föreningsstämma skall utöver punkt 1-6 ovan endast förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst, och vilka angetts i kallelsen till stämman.

Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Om stämman drar iväg i tid är styrelsen (mötesordförande) skyldig att utnyttja sig av möjligheten att ajournera mötet till annat tillfälle.
"

Två nya paragrafer läggs in enligt följande;

Arvoden

§17

Arvoden för styrelsen bestäms under punkten för detta i dagordningen på årsstämman.
Inga andra arvoden får utgå än de som beslutats och skrivits in i protokollet på föregående stämma.

Arvoden är endast giltiga fram till nästa årsstämma, varför samtliga arvoden måste tas upp och protokollföras vid varje årsstämma, även om det inte sker någon förändring på nivån.

Styrelse och revisorer (och övriga som godkänts att få arvode) får inte ta ut sina tilldelade arvoden i förskott, men styrelsen kan själv bestämma perioder för utbetalning då pengar betalas ut samtidigt och i efterskott till alla ledamöter, suppleanter, och övriga.

Alla utbetalningar av arvoden ska av styrelsen tydligt redovisas med för vem arvodet avser, period när utbetalning gäller, samt exakt vad arvodet avser.

Om någon i styrelsen hoppar av sitt uppdrag ska arvode betalas ut fram till föregående styrelsemöte som ledamoten deltog i fullt ut.

Om annan förtroendevald hoppar av får, via stämmobeslut, en bedömning göras av nivån på arvodet utifrån det arbete som presterats. Styrelsen ansvarar för att detta tas upp på kommande stämma. Arvode får i sådant fall ej betalas ut innan stämmobeslut.

Övriga ärenden

§18

Under punkten "Övriga ärenden" i årsstämmans dagordning kan medlemmarna anmäla punkter till styrelsen som de önskar tas upp på stämman i mån av tid. Begäran om detta bör komma in till styrelsen i så god tid som möjligt (innan dagordning delas ut till medlemmarna), senast 3 veckor före stämman. Styrelsen för då in dessa punkter under "Övriga ärenden" i slutet av dagordningen.
I §24 läggs följande text in;
"En aktiv valbredning ska eftersträvas av förening såväl som av styrelse, och styrelsen är skyldig att underlätta valberedningens arbete med t.ex. utskrifter av flygblad, upplåta lokal för möten, omedelbar information om vem som flyttat in i föreningen, o.dyl.

Om förändringar till nästa ordinarie stämma sker i valberedningens konstitution, eller om valberedningen avbryter sitt arbete, eller andra viktiga förändringar inträffar här, är i första hand valberedningen skyldig att informera medlemmarna om det inträffade. I andra hand är styrelsen skyldig att snarast tillse att medlemmarna får informationen.

Om den som är sammankallande i valberedningen hoppar av utser övriga i valberedningen en sammankallande inom sig.

Ett par gånger om året (2 till 4 gånger) är valberedning och styrelsens alla ledamöter (helst även med samtliga suppleanter) skyldiga att träffas personligen och i grupp för att diskutera om ledamöterna är nöjda med hur arbetet i styrelsen fortlöper och om samarbetet mellan ledamöterna fungerar. Styrelsens ordförande är sammankallande till dessa möten (vilket kan ske på uppmaning av den som är sammankallande i valberedningen, då styrelsen är skyldig att följa denna uppmaning). Valberedningen har också rätt att vid behov ta kontakt personligen med enskilda ledamöter och suppleanter för att utröna om allt fungerar som det ska. Utfallet från dessa möten och kontakter ska snarast via valberedningen informeras medlemmarna skriftligen. Om valberedningen misstänker att styrelsearbetet inte fungerar riktigt som det ska så är valberedningen skyldig att detaljerat informera medlemmarna om detta skriftligen.

Valberedningen fungerar som en mellanhand mellan medlemmarna och styrelsen varför medlemmarna kan framföra sina synpunkter till valberedningen, som sedan tar upp detta på sina möten med styrelsen.".


Se även; Valberedningens bibel i brf
Texten;
"Senast en vecka efter stämman ska den förste protokolljusteraren ha fått tillgång till det färdigställda protokollet med samtliga bilagor, och varje justerare har sedan 4-7 dagar på sig att justera protokollet, så att det färdigjusterade protokollet är tillbaka till styrelsen senast tre veckor efter stämman."
läggs in efter de tre punkterna i § 25.

Texten;
"Senast en månad efter stämman ska det justerade protokollet ha delats ut till samtliga medlemmar i föreningen (ett ex. till varje bostadsrätt), alternativt lagts ut till åtkomst för alla på föreningens webbsajt."
läggs in i slutet av § 25.
§26

Texten;
"Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB; övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman."
ändras till;
"Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.
Styrelsen är skyldig att hålla medlemmarna uppdaterade om vem som är HSB-representant (såväl vem som valts som HSB-fullmäktige jämte suppleant).
Övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman.".

§27

Texten;
"Studieorganisatören ska i första hand utses inom styrelsen, men det är tillåtet att via val på föreningsstämma utse studieorganisatör utanför styrelsen (dvs styrelsen har ej rätt att utse extern studieorganisatör, utan detta ska i så fall göras via val på stämma).
Arvodet för studieorganisatör bestäms då separat av stämman. Mandatperioden blir fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen är i sådant fall också skyldig att löpande hålla mycket nära kontakt med studieorganisatören i samtliga frågor som berör dennes uppgifter i föreningen, att utan fördröjning hålla studieorganisatören informerad om allt som berör dennes arbete, samt att göra allt som behövs för att underlätta dennes arbete.

Styrelsen är skyldig att för medlemmarna noga redogöra skriftligen vad studieorganisatörens uppgifter, rättigheter och skyldigheter är samt vilka resurser denne har att tillgå. Detta bestäms av stämman, och inte av styrelsen, men styrelsen är skyldig att inför stämman utarbeta ett skriftligt förslag (som delas ut till alla medlemmar i god tid före stämma, alternativt läggs på föreningens webbsajt) för medlemmarna.

Styrelsen är också skyldig att fortlöpande informera medlemmarna skriftligen om hur studieorganisatörens arbete fortlöper och vid avhopp utan fördröjning informera medlemmarna om detta och genast ansvara för att studie- och fritidsverksamheten fortsätter med kortast möjliga avbrott.
"
läggs in före den sista meningen i §27 (före meningen som börjar med "Styrelsen utser...".).

OBS! Styrelsen måste först kontrollera med BRL om det överhuvudtaget är tillåtet att i stadgarna avvika på detta sätt, där en studieorganisatör kan väljas som ej ingår i styrelsen.

§33

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av styrelseordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser.
Protokoll från styrelsemöte skall föras i nummerföljd.
Protokoll skall - liksom alla övriga dokument - förvaras betryggande.
Styrelsen är också ansvarig för tillfredsställande regelbunden säkerhetskopiering av elektroniska dokument och att dessa säkerhetskopior förvaras på betryggande sätt.
Programvarulicenser ska också förvaras på ett betryggande sätt, liksom mjukvara (som säkerhetskopieras i den mån det är möjligt).

Styrelsen är vidare skyldig att göra vad som behövs för att på bästa sätt skydda styrelsens elektroniskt lagrade information från intrång och angrepp i olika former.

Medlem har rätt till utdrag från protokollen i ärenden som berör denne (t.ex. behandling av från medlemmen inkommen skrivelse). Dessa ska utan onödig fördröjning lämnas ut vid begäran.


§34

Styrelsen är skyldig att föra inventariebok (kontrolleras av revisorer).

Styrelsen är skyldig att föra beslutsliggare (kontrolleras av revisorer).

Styrelsen är skyldig att informera medlemmarna om vad styrelsen arbetar med, hur styrelsens arbete fortlöper och vad som är på gång (innan beslut tas) varannan månad (i form av utskick eller information via föreningens webbsajt).
Styrelsen är skyldig att skriftligen informera medlemmarna om när styrelsen avser hålla sina styrelsemöten under året, och löpande hålla medlemmarna uppdaterade om ev. förändringar här (detta bl.a. så att medlemmarna vet när deras skrivelser kommer att tas upp till behandling av styrelsen).
Styrelsen är skyldig att korrigera felaktig/bristfällig information och snarast efter påpekande gå ut med dessa rättelser till medlemmarna.
Styrelsen är skyldig att efter varje årsmöte inleda sitt arbete med att sammanställa en skrivelse där medlemmarna informeras om vad styrelsens mål är och vilka prioriteringar styrelsen har fram till nästa årsmöte.
Styrelsen är skyldig att en månad före årsmötet ska gå ut med information till alla medlemmar om vad man gjort och uppnått under sin tid som styrelse från föregående årsmöte.

Styrelsen är skyldig att skicka ut bekräftelse på mottagen skrivelse snarast efter att den lämnats eller skickats till styrelsen, och styrelsen är skyldig att sedan snarast och efter bästa förmåga besvara inkomna skrivelser från medlemmarna.
Det är ingen skillnad mellan hur e-post eller skrivelse på papper ska behandlas.

Årsredovisningen ska alltid delas ut inom lagstadgad tid till alla bostadsrätter.

Motionerna delas ut separat veckan efter att dessa senast ska vara inlämnade, och styrelsens skriftliga svar (med av styrelsen utförd utredning) på motionerna delas ut senast i samband med utdelningen av årsredovisningen (dvs senast två veckor före årsmötet).

Styrelsen ska utreda inkomna motioner till nästkommande årsmöte och presentera ett skriftligt resultat (med kostnader, etc), så att beslut kan tas av medlemmarna baserat på den av styrelsen gjorda utredningen.

Motioner får grupperas, men får ej besvaras i grupp av styrelsen.

Medlemmarna ska senast två månader före planerat datum för årsmöte, få information om vilket datum som årsmötet preliminärt är planerat till.

Innan val av suppleanter för styrelsen måste styrelsen redogöra i detalj för hur styrelsen tänkt att suppleanterna ska arbeta och hur styrelsen vill att suppleanternas funktion ska vara.
På stämman framförs önskemål från medlemmarna avseende detta.

Större underhåll ska normalt utföras med utgångspunkt från den årliga besiktningen och det resultat denna besiktning sedan leder till enligt beskrivningen under rubriken "Årlig stadgeenlig besiktning" i årsredovisningen.

Styrelsen ska i årsredovisningen under en separat rubrik för detta redogöra för vad styrelsen gjort under verksamhetsåret.

För större underhåll och förändringar är styrelsen skyldig att i god tid innan beslut tas informera medlemmarna skriftligt om alla delar av vikt avseende detta så att medlemmarna ges god möjlighet att framföra sina synpunkter innan beslut.

Styrelsen är skyldig att onödig fördröjning utföra de beslut som tagits på stämma.

I de fall tillträde behövs till lägenheten för reparationer som föreningen ansvarar för är det styrelsens ansvar att medlemmarna informeras i erforderlig och tillfredsställande tid före detta. Minst en vecka (normalt minst två veckor) förvarning om tillträde.

Styrelsen är skyldig att se till så att föreningens lokaler utnyttjas på bästa sätt.

Styrelsen ansvarar för kölistor, t.ex. för parkeringsplatser.
Styrelsen ansvarar också för att ingen medlem måste stå i kö till parkeringsplats beroende på att någon annan, som ej innehar bil, upptar en parkeringsplats.

Enskilda ledmöter och suppleanter är skyldiga att utan fördröjning till revisorerna rapportera misstänkta oegentligheter inom styrelsen.

Om någon i styrelsen missköter sina uppgifter är övriga i styrelsen skyldig att informera revisorerna om detta. Revisorerna avgör sedan om det är av sådan art att medlemmarna bör informeras och om kallelse till extra stämma behövs för nyval.

Styrelsen är skyldig att i viktiga bitar upplåta resurser såsom skrivare (med hjälp av utskrift) för revisorernas arbete i föreningen (t.ex. om revisorerna vill gå ut med ett informationsutskick till medlemmarna).

Om någon hoppar av styrelsen får övriga ledamöter (eller suppleanter) inte ta ut något av det arvode som annars skulle ha gått till den ledamot (suppleant) som hoppat av.
Motsvarande gäller övriga förtroendevalda.

Styrelsen ska vidare verka för öppenhet i föreningen och i mesta möjliga mån löpande informera medlemmarna om allt av vikt för föreningen och dess medlemmar.

Om något som nämnts här ej uppfylls av styrelsen ska styrelsen ej få ansvarsfrihet.


Tipsa en vän

Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

Huvuddokument
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
BoRevision - en fara för din förening
  Certifiering av bostadsrätt
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse
  Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Valberedning
 
Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Hur en årsstämma kan gå till
 
Arbetsordning för styrelse
Exempel på protokoll från årsmöte
 
Information till medlemmarna
Justering av ovanstående protokoll
 
Svarar styrelsen på skrivelser?
Exempel på motioner till ett årsmöte
  DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Fler motioner
  DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Färdiga motioner
 
SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation
 
SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
Byte av stamrör
 
Vad är HSB bra för?
Vem ansvarar för vad?
  HSB Bolina - bredband
Vad gäller avseende p-plats?
 
Föreningar som censurerar bort kritik
HSB Malmös forum
 
HSB Malmös nerstängda forum
Länkar till lagar och föreskrifter  
Länkar till bostadsrättsföreningar
Vicevärdens uppgifter
 
HSB Malmö skandalen
Årsredovisningen
 
Vår Bostad
Exempel på hur medlemmar behandlas
 
HSB Riksförbund
Styrelsen varnar !!!
 
Dagordning - lagbrott
Budord för styrelsen
 
Färdiga motioner, del 2
Vad får styrelsen besluta om?
 
Vilka är de ansvariga?
Vad gäller avseende vattenledningsskada?
 

Om boendet i en brf
HSB Malmös forum
HSB Bolina - bredband

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13