Motion #75 - Intervju med styrelsen

Styrelsen får inte motarbeta valberedningen
För att valberedningen ska kunna utföra sina uppgifter så krävs det att styrelsen inte motarbetar valberedningen. Stämman måste därför ställa ett antal krav på styrelsen eftersom den nuvarande styrelsen tyvärr inte är samarbetsvillig.

En av de viktigaste uppgifterna för valberedningen är att intervjua varje ledamot i styrelsen (och suppleant).

Dagens styrelse vill inte låta sig intervjuas!!!
Inför årsstämman 2008 så hoppade ledamöterna av denna intervju, Hans-Åke, Tage, etc, och till sist var det bara Kjell kvar
(som tyvärr sedan inte hade särskilt mycket synpunkter om något) som vågade ställa upp att svara på valberedningens frågor om hur styrelsearbetet bedrivits, hur de upplever sin egen situation och om det är några förändringar som önskas.

Föreningen kan inte ha en styrelse som inte ens vågar möta valberedningen.
Valberedningen har ställt samma fråga i år, men denna gång är styrelsen tydligen så rädd att de inte ens vågar svara på frågan om när de kan träffa valberedningen.
Valberedningens arbete skjuts därmed i sank, och det enda rimliga en valberedning kan göra i detta läge är att starkt rekommendera att styrelsen byts ut helt.

Inga ursäkter är giltiga för dylikt beteende av en styrelse
Det finns inga ursäkter och det finns inga förklaringar till styrelsens beteende här. Två år i rad, och tydligen har det gått till så här även innan. Styrelsen kommer säkert inte heller att bryta sin trend att aldrig be om ursäkt/förklara något, så jag förväntar mig inte att styrelsen i svaret till denna motion gör det här heller.

Stämman måste reagera kraftfullt!
Förhoppningsvis begriper alla och envar att ett sådant beteende från en styrelse är oacceptabelt. Om inte stämman agerar kraftfullt mot detta så är det en stor, stor skam för hela föreningen, men naturligtvis främst för varje enskild medlem på stämman!

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen, samt styrelsens suppleanter, ska vara skyldiga att ställa upp på enskilda intervjuer och gruppintervju med valberedningen.

 2. Samma sak för övriga förtroendevalda.

 3. Styrelsen (inkl. HSB-ledamoten) ska varje år skriftligt besvara valberedningens frågor. Som standard ingår då bl.a. följande frågor;
  - Vilka ledamöter och suppleanter har varit närvarande på vilka möten sedan föregående årsstämma?
  - Har kallelse till möten för styrelsen alltid skett korrekt?
  - Har suppleant, och i så fall vilka, kallats till alla möten?
  - Har någon suppleant trätt in som ersättare för ledamot (i så fall vem, för vem och när)?

  Ovanstående är primära frågor för att valberedningen ska kunna utföra sina uppgifter, och en styrelse får aldrig försöka hemlighålla viktiga uppgifter på det sätt som denna styrelse gör.
  Styrelsen måste vara skyldig att svara på frågor från valberedningen, eftersom detta är så extremt viktigt för föreningen.

 4. Ovanstående frågor ska även besvaras i årsredovisningen, så att stämman slipper uppta onödig tid på stämman med dessa frågor.
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 75 om intervju med styrelsen

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen är medveten om att intervjuer med styrelsen kan vara ett verkningsfullt instrument för valberedningen för att få reda på hur styrelsearbetet fungerar och kommer att medverka till sådana intervjuer, om dessa kan leda till ett produktivt resultat.
Min kommentar (1): Här kan man börja att undra varför styrelsens svar är raka motsatsen till det svar styrelsen gett valberedningen, där styrelsen otroligt nog säger att de inte förstår varför valberedningen ska intervjua styrelsen. Alla som kan bara det absolut mest grundläggande om föreningsarbete vet att det är så det går till.

Styrelsens märkliga tillägg "om dessa kan leda till ett produktivt resultat" är ytterst märklig, och har ingen funktionell betydelse på något sätt. Så länge hela styrelsen - inklusive HSB-ledamoten - vägrar att låta sig intervjuas så är det dessutom omöjligt att veta vad resultatet kan bli, även om alla förhoppningsvis förstår att det aldrig kan bli ett negativt resultat av ett ordentligt genomfört valberedningsarbete.


Någon i lag stadgad skyldighet finns däremot inte. Detta gäller naturligtvis även övriga förtroendevalda.
Min kommentar (1): Varje gång styrelsen inte har något överhuvudtaget att komma med till sitt försvar så drar man till med att lagen inte tvingar styrelsen. Förhoppningsvis begriper alla utanför styrelsen att allt inte kan vara reglerat i lag utan föreningen måste själva ta initiativ till en bättre förening.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen har ingen skyldighet att besvara frågor från motionären i sitt svar på motionen.
Min kommentar (1-2): Styrelsen är hela tiden inne på att styrelsen inte ska göra mer än vad lagen föreskriver. Det visar i sig hur viktigt det är att föreningen sätter upp ett regelverk så att det inte råder några tvivel om vad som gäller.

Min kommentar (3-4): Styrelsen har inte ens brytt sig om att bemöta yrkande # 3-4.

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa?

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall
Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning
Valberedningens uppgifter och regler
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg

Valberedningens arbetsuppgifter?
Valberedningens befogenheter
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf?
Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll?
Hjälp mig att utreda valberedningens/styrelsens funktion
Valberedningens ansvar

Frågor från valberedning till styrelse
Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen

Vilka frågor bör ställas av valberedning till de kandidater som intervjuas av valberedning?

Ska valberedning välja bort kandidater?
Måste alla bli tillfrågade vid val till styrelse?

Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar?

Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant

Valberedning föreslår sig själva
Kan medlem i valberedning föreslå sig själv?

Relationen valberedning/styrelse
Valberedningen och styrelseordförande
Styrelse vill styra valberedning
Ordförande och valberedning?
Påverka valberedningen
Kan suppleant i styrelsen gå in som valberedning?
Styrelseledamöter som är släkt med varandra

Avsätta ledamot i valberedning

Hela valberedningen har avgått
Valberedning saknas
Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden?

Välja in frånvarande medlem på årsstämma

Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse
Valberedningen föreslår nya ledamöter i styrelsen
Valberedning som gjort ett uselt arbete
Valberedningens objektivitet i brf

I delforumet Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma finns ett antal trådar om valberedningen.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.