Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-06-01, 10:08
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse

Den information som valberedningen sätter upp på föreningens anslagstavlor och delar ut i medlemmarnas brevlådor är viktig för att motivera medlemmarna att ställa upp.

Jag har här nedan snabbt satt ihop ett litet utkast på en sådan skrivelse från valberedningen i en brf.

Citat:
Valberedningen informerar

Det är långt kvar till årsstämman, men för att försöka uppnå bästa möjliga resultat vill vi starta vårt arbete så tidigt som möjligt.

Vi ser gärna att Du ställer upp som förtroendevald i föreningen.
Om du känner någon annan i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet, ge oss namnet! Vi i valberedningen kommer att kontakta personen för att närmare undersöka hans/hennes intresse.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas (dvs delägarnas) engagemang för att kunna fungera.

Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön.

Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Föreningens ekonomi är avhängig det arbete som medlemmarna på olika sätt lägger ner för att uppnå den bästa och mest ekonomiska miljön. Det gäller bl.a. att kompetensen i föreningen utnyttjas på bästa sätt.

Det handlar om Din ekonomi !!!
Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald och träffa valberedningen den ___ när vi har öppet hus i fritidslokalen (7 b, källarplanet) kl. 17.30- 18.30.

Vi bjuder in Dig för diskussion som skulle kunna tänka dig att engagera dig i vår förening.

Varmt Välkommen!

Valberedningen i Brf Tomteverkstaden

Valberedare 1 -- Valberedare 2 -- Valberedare 3
040-12 34 56 -- 040-65 43 21 --- 040-21 21 21
Sammankallande

Vi kan alltid nås på epost: valberedarna@brf.tomteverkstaden.se
Skicka gärna ett litet mejl till oss så att vi får kontaktvägar till föreningens medlemmar
och kan effektivisera vår information.
Förslag på förbättringar, tillägg, förändringar av ovanstående text?

PS.
Så här formulerar HSB sig i sitt skriftliga material och på webben (under rubriken "Bokunskap"):
Citat:
I bostadsrättsföreningen bestämmer ni tillsammans

Det är du och dina grannar som bestämmer hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas.
Det är också ni som bestämmer över era gemensamma utrymmen.
På föreningsstämman kan ni komma med förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel.
Vikten av engagemang och delaktighet kan inte nämnas tillräckligt ofta.


Medlemsfrågor om valberedningen;

1. Vad händer om valberedningen inte lyckas hitta kandidater till styrelsen?

Fråga: Vår bostadsrättsförening har en hög medelålder. Cirka 70 procent av medlemmarna är folkpensionärer, varav flera är över 75 år. Valberedningen har ett hårt arbete med att rekrytera villiga arbetskrafter till styrelseuppdrag.
Vad händer om man inte lyckas med att få tag på villiga kandidater?

Svar: Grundtanken med bostadsrättsformen är att de som bor i föreningen ska sköta om föreningen och delta i styrelsearbetet.

Går det inte att få ihop en styrelse får föreningen därför avvecklas. Det innebär att föreningens hus säljs och skulderna betalas. Eventuellt överskott återbetalas till bostadsrättshavaren i enlighet med bestämmelser i stadgarna, vanligtvis i förhållande till inbetalda insatser. Bostadsrätterna upphör vid en försäljning och bostadsrättshavarna blir istället hyresgäster.

Under en viss tid kan dock styrelsefrågan lösas genom att välja in ledamöter som inte bor i föreningen (en interimstyrelse) för att därmed undvika likvidation. Alla som tillhör den HSB-förening som är medlem i er bostadsrättsförening kan också väljas som ledamöter till er styrelse.


2. Är det lämpligt att en styrelseledamots make/maka sitter i valberedningen?

Fråga: Ordföranden i vår förening är en kvinna vars man samtidigt är invald i valberedningen. Han har ett stort inflytande över vem som ska vara med i styrelsen.
Är han inte jävig?

Svar: Det finns i och för sig inget lagligt hinder mot att en styrelseledamots make eller maka är invald i valberedningen. Någon jävsbestämmelse finns inte för valberedning. Det är däremot inte lämpligt av de skäl som du anger.

Det är stämman och därmed medlemmarna som väljer såväl styrelseledamöterna som valberedningens ledamöter. Det är därför viktigt att medlemmarna inför valen får kännedom om eventuella släktskap avseende de som ska väljas.
Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Instruktion för valberedning i HSB Malmö - Valberedningspolicy, exempel (tidigare mall från HSB Malmö)
Valberedningspolicy - Motioner till HSB Malmö om policy för valberedningen och valberedningens arbete. Motioner

Valberedningens arbetsuppgifter? - Hur fungerar en valberedning? Vad gör man i en valberedning? Riktlinjer och policy.
Valberedningens befogenheter - Valberedning som kontrollorgan. Har valberedningen rätt att granska styrelsen?
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf? - Valberedningens rätt till styrelseprotokoll och att närvara på styrelsemöte.
Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll? - Har valberedning rätt att läsa styrelsens protokoll?
Hjälp mig att utreda valberedningens/styrelsens funktion - Vem tillsätter ny valberedare eller ledamot om dessa hoppar av sitt uppdrag? Vad göra om ledamot i styrelse hoppar av?
Valberedningens ansvar - Valberedning svarar inför föreningsstämman och inte inför styrelsen

Intervju med styrelsen i föreningen - Är styrelsen skyldig att underlätta valberedningens arbete? Motion
Frågor från valberedning till styrelse - Frågor som styrelsen måste svara valberedningen på. Vilka suppleanter har kallats till vilka möten, etc. Motion
Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen - Nyval av valberedning. Motion

Vilka frågor bör ställas av valberedning till de kandidater som intervjuas av valberedning?

Ska valberedning välja bort kandidater? - Valberedningens förslag. Behöver valberedning redovisa vilka som nominerats?
Måste alla bli tillfrågade vid val till styrelse? - Styrelse selekterar ut dem som styrelsen vill ska ingå i styrelsen

Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar? - Ska valberedningen fråga varje förtroendevald om de vill fortsätta sitt förtroendeuppdrag?

Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant - Är det valberedningens uppgift att föreslå arvoden och mandatperiod för suppleant till styrelse?

Valberedning föreslår sig själva - Är det lämpligt att valberedning föreslår sig själv till olika poster i brf:en?
Kan medlem i valberedning föreslå sig själv? - Kan en medlem som ingår i valberedningen förslå sig själv som styrelseledamot?

Relationen valberedning/styrelse - Frågor om valberedning kontra styrelsen i bostadsrättsföreningen. Tystnadsplikt?
Valberedningen och styrelseordförande - Styrelsens ordförande vill ha inblick i valberedningens arbete
Styrelse vill styra valberedning - Styrelse kallar till möte för att diskutera valberedningens arbete
Ordförande och valberedning? - Styrelseledamot som gör valberedningens arbete
Påverka valberedningen - Styrelseordförande som försöker påverka valberedningen
Kan suppleant i styrelsen gå in som valberedning? - Är det lämpligt att styrelsesuppleant tar över valberedningens arbete?
Styrelseledamöter som är släkt med varandra - Kan ledamöter väljas till styrelsen som är släkt med varandra?

Avsätta ledamot i valberedning - Kan sammankallande ("ordförande") i valberedning avsätta valberedare?

Hela valberedningen har avgått - Styrelsen menar att valberedning inte behövs
Valberedning saknas - Vad göra om valberedare avsäger sig sitt uppdrag i valberedningen?
Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden? - Kan nya valberedare tillsättas vid avhopp i föreningen?

Välja in frånvarande medlem på årsstämma - Lämpligt föreslå/välja in medlem som inte kommer till årsstämman?

Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse - Hälften av styrelsen avsäger sig sitt uppdrag och valberedning selekterar bort 2 av resterande 3 ledamöter
Valberedningen föreslår nya ledamöter i styrelsen - Dåligt genomfört val på stämma
Valberedning som gjort ett uselt arbete - Nominerad drar - på stämman - tillbaka sitt erbjudande att ställa upp som förtroendevald
Valberedningens objektivitet i brf - Valberedare i föreningen 15 år i sträck. Kopplingar mellan valberedare och styrelse och valberedning föreslår bara de som styrelsen vill ha.

Medlemsmöte med valberedning - Kan styrelseledamöter utestängas från valberedningens medlemsmöte? Har valberedning rätt att läsa styrelseprotokoll?

Införa valberedning i föreningen - Hur inför man en valberedning i bostadsrättsförening?
Valberedning måste finnas - Försök att införa valberedning i bostadsrättsföreningen. Motion

Föreningsvald revisor i brf, vem kan bli det? - Räcker det med lekmannarevisor i brf?

Valberedningsblankett - Förslag på blankett för att nominera i brf. Motion

Lösningen på alla problem i en brf?


Se även;
Suppleant delta i styrelsearbete?

Icke-medlem i valberedningen?


Valberedning i HSB:

HSB Malmös valberedning

Arvodet till HSB Malmös valberedning högst i Sverige men föreslås höjas!

HSB Malmös valberedning - ett sorgligt kapitel i HSB:s historia

HSB Malmös valberedning fortsätter bryta mot regelverket!

HSB Malmö: Korrupt valberedning?

Mera Mygel i HSB Malmös valberedning

HSB Malmös valberedning - Frågor
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-06-02 klockan 12:15.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-06-02, 23:53
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Den information som valberedningen sätter upp på föreningens anslagstavlor och delar ut i medlemmarnas brevlådor är viktig för att motivera medlemmarna att ställa upp.

Jag har här nedan snabbt satt ihop ett litet utkast på en sådan skrivelse från valberedningen i en brf.
Utkastet till skrivelse har jag ingen allvarlig erinran emot. Skulle kunna använda det givetvis, om jag skulle komma att hamna i valberedarsyssla igen. Men startraden går emot min vilja och önskan vad gäller valberedares sätt att utföra sitt värv

Citat:
Valberedningen informerar

Strax dax för årsstämma och vi ser gärna att Du ställer upp som förtroendevald i föreningen.
Jag tror nog att det vore bättre läge att kunna skriva typ:
Ännu långt kvar till nästa stämma, men för att kunna göra ett bra jobb vill vi starta vårt arbete så snabbt som...etc

I en mindre förening som min, finns ett möjligt/rentav troligt utfall som jag inte önskar mig.
Om vi skriver följande
Citat:
Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald och träffa valberedningen den ___ när vi har öppet hus i fritidslokalen (7 b, källarplanet) kl. 17.30- 18.30.
Vi blir sittande där rätt ensamma, och ingen dyker upp. Grymt frustrerande!

Om föreningen är stor, kan möjligen inträffa (undrens tid är kanske inte förbi)att vi har att koka kaffe till ett halvt fotbollslag.
Alla uttrycker därmed intresse för saken, men valberedningen har till uppgift att föreslå några få nya ledamöter. Medges att situationen är osannolik, men jag vill inte hamna i den. Och de som då alla blir medvetna om att många voro kallade, men få blev utvalda, blir inte heller lyckligare. Inte någon av dem.
Jag skulle föredra en annan ordning. Avkräv styrelsen ett medlemsregister (jag tror att det är lagstadgat), inklusive e-mail adresser. Idag måste vi kunna kommunicera över nätet. Jag förbigår som vanligt de få undantagen, (medlemmar och föreningar som inte är uppkopplade).
Valberedningen skickar ett mail, med i övrigt text ungefär som föreslås. Men jag skulle föredra en ändring till. Jag skulle vilja ha tillägget: Om du känner någon annan i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet, ge oss namnet! Vi i valberedningen kommer att kontakta personen för att närmare undersöka hans/hennes intresse.
Ja som du förstår, med mitt ambitiösa upplägg, gäller det nog att komma igång tidigt. Men det har en ärlig chans att bli ett bra förslag så småningom.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 13:49. Anledning: Slagit ihop två inlägg
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-06-28, 11:09
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Valberedningens information till medlemmarna

Tacksam för alla förslag på förändringar och jag har nu gjort några justeringar i trådens första inlägg.

Tanken med epost-adresser till medlemmarna är god, men jag tror inte det finns en enda brf i landet där styrelsen har en lista med medlemmarnas epost-adresser.

Fler synpunkter?
Vad mer kan skrivas för att motivera och engagera medlemmar?
Hur väcker man medlemmarna så att de verkligen förstår hur viktigt det är att ställa upp som förtroendevald?


Även dokumentet;
Valberedningens uppgifter
är i behov av synpunkter och input från så många som möjligt.
Speciellt sammanfattningen i punktform, på denna sida.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-07-03, 20:11
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Även dokumentet;
Valberedningens uppgifter
är i behov av synpunkter och input från så många som möjligt.
Speciellt sammanfattningen i punktform, på denna sida.
Det finns några saker där som jag har svårt att smälta.

Citat:
Löpande information till medlemmarnaValberedningen informerar alla medlemmar i ett tidigt skede om vilka av styrelsens ledamöter som står i tur att avgå, samt vilka fyllnadsval som kan behöva göras på grund av avsägelser.
Jag inser inte skälet till att informera om detta i annat sammanhang än i det valberedningens förslag som presenteras på stämman.
Citat:
En mycket viktig funktion för valberedningen är att, i samband med att valberedningen löpande kontrollerar att styrelsearbetet fungerar, också upplyser medlemmarna ifall valberedningen upptäcker att styrelsearbetet inte fungerar som det borde. Detta eftersom föreningen kan ta skada om det går för lång tid med brister i styrelsearbetet.
Valberedningen kan nog inte kontrollera (rutinmässigt) om styrelsearbetet fungerar på annat sätt än genom att enskilt fråga dess ledamöter om hur dessa upplever saken. Svaren kanske då någon gång ger valberedningen anledning att ej föreslå en viss enskild ledamot tilll omval, utan ger anledning att börja leta efter annan kandidat. Men någon annan information om saken till medlemmarna än det förslag till nya ledamöter (med motivation) som man ev föreslår på stämman ser jag inget skäl till. Det skulle överskrida det huvudsakliga uppdrag som jag tycker mig ha förstått (av lagtexter) att en valberedning ska ha, nämligen att försöka ta fram föreningens bästa krafter och föreslå dem att låta sig väljas på stämman.
Citat:
Valberedningen redovisar för medlemmarna hur styrelsearbetet fungerat och t.ex. hur deltagandet på styrelsemötena varit för de olika ledamöterna och suppleanterna. Valberedningen informerar även om hur arbetet fungerat mellan valberedning och styrelse, och om styrelsen underlättat valberedningens arbete på ett tillfredsställande sätt.
På motsvarande sätt redovisas revisorernas och övriga ledamöters arbete.
För ambitiöst. Valberedningen har inga lagliga möjligheter att kontrollera vare sig styrelsens arbete eller revisorernas. De har inget lagstöd för att tränga sig in, och kommer följaktligen att bli avvisade. Dess uppdrag att vaska fram lämpliga kandidater till platser och funktioner som ska omväljas eller väljas nytt, är svårt nog, och bör inte göras ännu svårare genom att de påläggs uppgifter (i och för sig eftertraktade och önskvärda) som gör uppdraget ogenomförbart. Vi vet att en akilleshäl i hela konstruktionen (lagstiftningen) för bostadsrätter är valberedningens arbete. Det är svårt att få till en bra valberedning. Vi bör inte göra det ännu svårare genom att försöka pådyvla dem omöjliga uppgifter.

Citat:
Ofta tillsätts en valberedning i föreningen utan att varken valberedningen eller medlemmarna vet vad valberedningen egentligen ska göra, eller hur valberedningen ska utföra sitt arbete.
Så sant. Det är också min erfarenhet genom åren. Känns därför extra viktigt att vi i detta forum, med all kompetens och erfarenhet som här finns, kan enas om ett bra förslag. En klart utformad grundtext att rekommendera för inskrivning i föreningsstadgarna.
Det förefaller mig återstå en hel del att diskutera innan vi når dit.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 13:51.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-07-03, 23:03
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vad ska valberedningen syssla med?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Jag inser inte skälet till att informera om detta i annat sammanhang än i det valberedningens förslag som presenteras på stämman.
Det håller jag med om och det var inte heller menat så.
Blir missvisande när texten landat under den aktuella rubriken, men jag menade bara att detta är en del av den löpande informationen även om informationen om vilka som står i tur att avgå och vilka fyllnadsval som behöver göras bara sker en gång om året.
Ska se om jag kan flytta texten till under någon annan rubrik eller att jag förtydligar vad jag menar.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Valberedningen kan nog inte kontrollera (rutinmässigt) om styrelsearbetet fungerar på annat sätt än genom att enskilt fråga dess ledamöter om hur dessa upplever saken. Svaren kanske då någon gång ger valberedningen anledning att ej föreslå en viss enskild ledamot tilll omval, utan ger anledning att börja leta efter annan kandidat.
Jag har inte gått in på metoderna för hur denna kontroll ska ske, men jag vill hävda att detta är mycket viktigt för föreningen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Men någon annan information om saken till medlemmarna än det förslag till nya ledamöter (med motivation) som man ev föreslår på stämman ser jag inget skäl till. Det skulle överskrida det huvudsakliga uppdrag som jag tycker mig ha förstått (av lagtexter) att en valberedning ska ha, nämligen att försöka ta fram föreningens bästa krafter och föreslå dem att låta sig väljas på stämman.
Det finns inte ett ord i någon lagtext eller något regelverk om valberedningens uppgifter. En valberedning har inga rättigheter eller skyldigheter mer än dem som stämman ger dem. Stämman ger alltså de förtroendevalda uppdrag och definierar dessa uppdrag inom stadgarnas och lagens ramar. Därefter har alla att rätta sig efter stämmans beslut.

Ett av de många problemen i föreningarna är just att;
a. Medlemmarna inte får information om missförhållanden bland förtroendevalda.
b. Medlemmarna i bästa fall får informationen på årsstämman, och ett år av missförhållanden i en styrelse kan stå föreningen dyrt.
Det är därför en kontroll och upplysningsfunktion är så viktig, och valberedningen är de som har bäst förutsättningar för detta eftersom sökande av förtroendevalda är så nära kopplat till kontroll - och behovet av denna kontroll - av förtroendevalda.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
För ambitiöst. Valberedningen har inga lagliga möjligheter att kontrollera vare sig styrelsens arbete eller revisorernas.
Jag har svårt att kommentera detta eftersom jag inte vet vad du syftar på, men visst kan valberedningen kontrollera styrelsens arbete (revisorernas arbete är svårare, men det kan ju hända att valberedningen får information om revisorerna som valberedningen kan vidarebefordra till medlemmarna).
Hur detta i så fall ska gå till får varje förening själv fundera på.

Vi har tidigare tagit upp problemet med att det inte finns någon som kontrollerar revisorerna. Här finns en lösning.
Tre parter kontrollerar varandra; Styrelse, revisorer, valberedning.
Det förutsätter att det inte fungerar som i min förening idag, där styrelse, revisorer och valberedning är en enda stor familj och där alla håller varandra om ryggen och skyddar varandra från all form av insyn från medlemmarna.

Därför viktigt att valberedningen på varje stämma tydligt - som separat punkt - redogör för parternas oberoende och eventuella relationer mellan de förtroendevalda.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
De har inget lagstöd för att tränga sig in, och kommer följaktligen att bli avvisade.
En valberedning har inget lagstöd mer än vilken medlem som helst, men valberedningen får de befogenheter stämman ger dem.
Och ger stämman valberedningen uppgiften kan de inte avvisas, utan då får valberedningen fullt lagstöd via stämman.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Dess uppdrag att vaska fram lämpliga kandidater till platser och funktioner som ska omväljas eller väljas nytt, är svårt nog, och bör inte göras ännu svårare genom att de påläggs uppgifter (i och för sig eftertraktade och önskvärda) som gör uppdraget ogenomförbart.
Huvuduppgiften för en valberedning är självklart att hitta förtroendevalda. Men utan att skriva en bok om detta här så vill jag säga att detta inte räcker om valberedningsarbetet ska fylla någon funktion. Det går inte att selektera bort kontrollfunktionen, utan det är en mycket viktig och djupt integrerad del av valberedningsarbetet.

Det är bara "ogenomförbart" så länge man inte lagt upp en struktur för hur man ska gå tillväga. Efter detta är det inte svårare än att bre en macka.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Vi vet att en akilleshäl i hela konstruktionen (lagstiftningen) för bostadsrätter är valberedningens arbete. Det är svårt att få till en bra valberedning. Vi bör inte göra det ännu svårare genom att försöka pådyvla dem omöjliga uppgifter.
Det svåra med valberedningen är att detta är helt exkluderat från alla regelverk och det är därför det är ett så stort behov av att föreningens stadgar kompletteras med valberedningens roll och att en valberedningspolicy (som löpande ses över) tas fram.

Jag håller med om att man inte ska omöjliggöra arbetet för valberedningen, men det är heller inte avsikten med det jag skrivit.
Jag har bara inte gjort hela arbetet, utan lämnat lite till andra att fundera vidare på hur det mer konkret ska fungera.
Jag vill hävda att det jag tagit upp är busenkelt och inget som tar någon nämnvärd tid, men det förutsätter att man lagt upp en policy för valberedningen att följa.

Jag har bara inte tid och ork att arbeta för alla föreningar i landet utan jag lämnar gladeligen över vissa bitar till föreningarna själva att fundera på och arbeta sig igenom.

Jag kan inom parantes säga att det inte räcker med att ta fram en valberedningspolicy. HSB Malmö har en sådan och ändå kan inte valberedningsarbetet fungera sämre än vad det gör inom HSB Malmö. Valberedningen bryter mot i princip allt i policyn och gör alltid tolkningar som enbart är till föreningens nackdel och till valberedningens personliga fördel.
Det är alltså viktigt att;
a. Valberedningspolicy är tydlig och inte kan tolkas på olika sätt.
b. Medlemskontroll finns med uppföljning på varje årsstämma.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Det förefaller mig återstå en hel del att diskutera innan vi når dit.
Ja, absolut. Det finns inget att utgå från, för det finns ingen som tänkt igenom valberedningens uppgifter särskilt noga. Bostadsorganisationerna som styrt de flesta brf:ar i landet i alla år har inte haft något intresse av att få självstyrande och fungerande föreningar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-07-04 klockan 06:48.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-07-14, 23:10
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
En valberedning har inget lagstöd mer än vilken medlem som helst, men valberedningen får de befogenheter stämman ger dem.
Och ger stämman valberedningen uppgiften kan de inte avvisas, utan då får valberedningen fullt lagstöd via stämman..
Jag väljer att kommentera endast några få detaljer i det stora komplexet. Det blir för stort och tungt annars i pågående värmebölja.
Jag kan för närvarande inte se någon möjlighet att förmå stämman att ge valberedningen en utökad och mycket avancerad uppgift. Det finns mycket som talar för att de flesta föreningar har en medlemskår av ungefär samma karaktär som din och min. Saken har omvittnats av fler på detta forum. En bra beskrivning ges av Robin, Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
Du har redan sökt ge tröst i bedrövelsen, så du känner situationen väl.
Min egen förening har inte ens orkat tillsätta en valberedning de två senaste åren.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Det svåra med valberedningen är att detta är helt exkluderat från alla regelverk och det är därför det är ett så stort behov av att föreningens stadgar kompletteras med valberedningens roll och att en valberedningspolicy (som löpande ses över) tas fram.
Just på denna punkt tycker jag att HSB gjort ett rimligt förarbete med sin handledning för Valberedning. Det är en färdig produkt som givetvis kan förbättras, men som i varje fall för oss anslutna till HSB bör den kunna avändas direkt, följas och respekteras av såväl styrelser som medlemmar.
Att förmå vår stämma att rösta igenom avancerade tillägg är nog uteslutet i dagens situation.
Men mer än en from förhoppning har jag nog inte. Kanske är t o m denna (och enda) uppgift att med gott förarbete utse lämpliga kandidater mer än vad många klarar av.
Din egen erfarenhet ger inte mycket av uppmuntran och framtidstro.
Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag kan inom parantes säga att det inte räcker med att ta fram en valberedningspolicy. HSB Malmö har en sådan och ändå kan inte valberedningsarbetet fungera sämre än vad det gör inom HSB Malmö. Valberedningen bryter mot i princip allt i policyn och gör alltid tolkningar som enbart är till föreningens nackdel och till valberedningens personliga fördel.
M a o eftersom utgångsläget ännu är så dåligt i föreningarna, vill jag inte sätta målen högre än vad jag tror kan vara möjligt att uppnå. Jag tror ju själv t ex på att valberedningen faktiskt måste (under gynnsamma omständigheter!) göra ett val av kandidater som man presenterar och argumenterar för. Om då stämman inte respekterar valberedningens arbete, utan regelmässigt kör över den, eller endast betraktar dess förslag, som ett bland andra-varken värt mer eller mindre-, ja då blir det nog väldigt svårt att rekrytera valberedare. Jag skulle själv inte ställa upp under sådana villkor.
Men det finns andra åsikter på forumet.
Jag har dock inga invändningar mot ditt långsiktiga mål. Varje vunnen poäng skulle ge oss möjligheten att skjuta fram våra positioner ännu en bit. Men för att "gå på knock" redan idag Alldeles för gammal och orkeslös

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 13:52. Anledning: Rättat länk & felaktig tagg
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-08-26, 15:30
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Värmeböljan verkar vara över varför jag kastar mig in i forats hetluft igen. I övrigt samma taktik som tidigare, -ett helvete i taget-
Admin skrev:
Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Det finns inte ett ord i någon lagtext eller något regelverk om valberedningens uppgifter. En valberedning har inga rättigheter eller skyldigheter mer än dem som stämman ger dem. Stämman ger alltså de förtroendevalda uppdrag och definierar dessa uppdrag inom stadgarnas och lagens ramar.
Kanske kan man utgå från ordet Valbereda. Uppgiften borde begränsas till denna enda och i många föreningar troligen väldigt svåra, att förbereda ett val av lämpade personer.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Ett av de många problemen i föreningarna är just att;
a. Medlemmarna inte får information om missförhållanden bland förtroendevalda.
Ja du har ju rätt i detta.
Erinrar mig "advokatens" inställning i en annan tråd: Vad som förekommer i styrelserummet får inte komma ut.

Det blir liksom en ytterligare uppgift, och svår sådan, att tränga sig igenom muren.

Att på vettigt sätt försöka rapportera till övriga medlemmar vad man ev lyckats se genom någon spricka i muren komplicerar huvuduppgiften alltför mycket. men man bör definitivt (anser jag) ta chansen att prata med varje ledamot enskilt. "hur tycker du att styrelsearbetet löper? Tycker du att ni samarbetar optimalt i styrelsen? och sen får man se hur var och en reagerar.
Resultatet kan säkert någon gång innebära att valberedningen anser sig icke vilja förlänga kontraktet för någon ledamot. Men utöver detta -intet. Kan man finna, och som man bedömer bra kandidater. Gott nog. Begär inte mer av en valberedning. Risken är överhängande att alla blir besvikna.


Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
b. Medlemmarna i bästa fall får informationen på årsstämman, och ett år av missförhållanden i en styrelse kan stå föreningen dyrt.
Det är därför en kontroll och upplysningsfunktion är så viktig, och valberedningen är de som har bäst förutsättningar för detta eftersom sökande av förtroendevalda är så nära kopplat till kontroll - och behovet av denna kontroll - av förtroendevalda.
Jag delar din uppfattning på alla punkter, och speciellt det sista -behovet av kontroll av förtroendevalda- är en olöst fråga. Men uppgiften att leta efter nya krafter är fullt tillräcklig i sig. Att dessutom bedriva spaning på sittande gäng samt rapportera vettigt, och på vettigt sätt, till resten av medlemskåren. Det blir för svårt.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 13:56.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-08-28, 13:21
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Valberedningens uppgifter, enl förslag till schema

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Kanske kan man utgå från ordet Valbereda. Uppgiften borde begränsas till denna enda ( i många föreningar periodvis övermäktig redan den ), att förbereda ett val av lämpade personer.
Det har påtalats i andra trådar, och jag har själv nämnt att det ibland inte ens går att trumma ihop ett gäng, utan styrelsen tvingas överta uppgiften själv. Möjligen kan det bero på detta som även sagts, att många är villrådiga inför uppgiften. Vad ska vi göra, när och hur?

För att göra problemet lite mindre, skulle man kanske kunna arbeta med olika ambitioner och målsättningar, beroende på föreningarnas storlekar, situation för närvarande, etc.
Ett alternativ vore förslagsvis att.

1 dra ned på valberedningens ambitioner, men också

2 att vi tillsammans resonerar fram ett lämpligt schema som kunde finnas för dem som så önskar och känner sig behöva.

Ett utkast kommer här:

Valberedningen bör kunna tillsammans med sitt förslag till val av ledamöter på förestående stämma, lägga en kort redogörelse om hur man arbetat under året

För att underlätta deras planeringen av kommande arbete och slutredovisning kunde följande följande förslag kanske duga. I vart fall som underlag till en diskussion om saken på forat.

.........

Några ord om målsättning/uppdrag.
A att undersöka styrelsens behov av kunskaper/kompetenser för att kunna fungera optimalt.
B att i sitt förslag försöka åstadkomma en bra balans mellan äldres erfarenheter och rutin, och de yngres färskare kunskaper.

Presentera någon form av schemalagt, strukturerat arbete efter vilket man arbetat fram sitt förslag.
****
Första mötet
1." Valberedningen hade sitt första möte den xx (ca 5 månader innan stämman) för genomgång och planering av arbetet."

Arbetsuppgifter, (enl HSB:s handledning) "Hur ska valberedningen arbeta", fördelades enligt följande.

Uppgifter att lösa var
Ta reda på vilka förtroendevalda som kommer att avgå
vilka som ej ställer upp till omval
samt kontrollerar hos styrelsen om den har förslag på nya kommitteledamöter.
bestäms vem som ska intervjua vilken/vilka styrelseledamöter med bla a följande frågor:
Vilka kompetenser anser styrelsen mest önskvärt att valberedningen eftersöker?
Är sammansättningen på kommittén i övrigt bra? Åldersmässigt, kön, samarbetsförmåga.

Skrivelse skickas (förslagsvis)enl HSB:s mall "skrivelse från valberedningen till medlemmarna", alt. (lapp i portuppgångarna + email till alla med kända adresser). Den innehåller uppgifter om vilka som avgår, och måste ersättas. Man kan anmäla sitt eget intresse, och/eller föreslå andra personer som lämpliga kandidater.
Skrivelsen kan givetvis även placeras på hemsidan.

Andra mötet
2." Vid det andra mötet datum xx

diskuteras inkomna förslag, samt skickas ut nytt brev med förfrågan om det finns medlemmar med kunskaper av den typ som styrelsen sagt sig vilja ha, dvs följande x och y kunskaper

Valberedningen kontaktar även själva några av de medlemmar som de funnit intressanta som presumtiva kandidater, för att intervjua dem närmare, och efterhöra deras kunskaper och intresse av att ställa upp.

Tredje mötet
3. Vid detta mötet xx diskuteras samtliga inkomna förslag och

fastställes slutligen valberedningens förslag enligt följande

Namn på kandidater på vilken plats ordinarie suppleant, revisor,

Samt Valberedningens motivation för varje föreslagen kandidat

Protokollet med förslag läggs på hemsidan,
skickas till samtliga med e-mailadress,
samt läggs tillsammans med den kallelse med årsredovisning, som delas ut senast 3 veckor före stämman.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-08-29, 01:57
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Vill bara flika in en historia hämtad från får senaste årsstämma... valberedningen hade förberett sig ordentligt och plockat in förslag på platser till styrelsen i olika konstellationer.

Första förslaget var minska antalet suppleanter från 5 till 3 st. Röstades ner.
Förslag på ordinarie... röstades ner.
Förslag på suppleanter... röstades ner.

Det slutade till och med så att det röstades in ytterligare en ordinarie, totalt 6 st ordinarie och 5 suppleanter (i en förening med 64 lägenheter).

Sedan hade stämman mage att föreslå sittande när det var dags för förslag till valberedningen. Jag behöver kanske inte nämna att valberedningen tackade nej?

Så nu sitter vi utan valberedning till nästa år.... sköj...
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-08-29, 03:45
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Jag lär trampa på många tår om jag talar om att jag inte tycker att man behöver ha en valberedning i föreningar som har mindre 100 rösträtter. De bästa styrelserna har röstats fram på sittande rumpa på stämmorna. Som det är nu (vi har valberedning) är det valberedningen, inte medlemmarna som utser styrelse. Det är min erfarenhet. Medlemmarna har sällan kurage att gå emot valberedningens förslag.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Lag-förslag om ROT-avdrag för brf Gusten Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 6 2009-01-20 13:07
HSB Malmös valberedning fortsätter bryta mot regelverket! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-10-08 18:56
HSB Malmö: Korrupt valberedning? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2008-04-23 15:05
Mera Mygel i HSB Malmös valberedning Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 2 2008-04-22 15:57
HSB Malmös valberedning - Frågor Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-04-21 11:54Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:54.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare