2001-09-18.

VALBEREDNINGSPOLICY

HSB Malmös valberedning arbetar efter följande policy och instruktion.

Fastställs på HSB Malmös fullmäktige
Denna policy skall vara vägledande för HSB Malmös valberedningsarbete.

Parlamentarisk organisation inom HSB Malmö

HSB Malmös parlamentariska organisation består av:
 • HSB Malmös fullmäktige utsedda av medlemmarna och som utgör HSB Malmös högsta beslutande organ
 • HSB Malmös styrelse
 • Revision
 • Valberedning
 • Utskott som tillsätts av fullmäktige
 • Andra organ inrättade HSB Malmös fullmäktige, ledamöterna i organen väljs under demokratiska former
 • Delegater som utses att företräda HSB Malmö på HSB Riksförbunds stämmor
 • HSB-ledamoten
Den parlamentariska organisationen skall tillvarata medlemmarnas intressen och verka för att HSB rörelsen utvecklas i samspel med medlemmarna, omvärldens utveckling och förändringar.

Den parlamentariska organisationen skall ha en bred förankring. Den breda förankringen uppnås genom att eftersträva:
 • En god geografisk spridning inom HSB Malmös upptagningsområde samt
 • En sammansättning som är representativ för HSB Malmös medlemskår
Struket:
En sammansättning som avspeglar bostadsrättsföreningarnas storlek
En jämn fördelning mellan kvinnor och män
En åldersstruktur som speglar medlemskåren
En sammansättning av boende och bosparande medlemmar som avspeglas i den parlamentariska organisationen
Kompetens som skall avspegla det som krävs för att leda ett företag av HSB Malmös storlek och komplexitet
HSB Malmös parlamentariska organisation omfattas av denna policy och instruktion. För val av fullmäktige gäller de regler som framgår i HSB Malmös stadgar.
De som väljs i de olika organen betecknas i detta dokument som förtroendevalda.
Denna policy och instruktion kan ändras av HSB Malmös beslutande organ.


Därutöver krävs att man delar HSB:s och kooperationens värderingar. Erfarenhet, yrkesmässig och annan kompetens samt engagemang ger den parlamentariska organisationen den vitalitet och styrka som behövs i en medlemsbaserad och värdestyrd organisation som HSB.

HSB Malmös parlamentariska organisation omfattas av denna policy och instruktion. För val av fullmäktige gäller de regler som framgår i HSB Malmös stadgar.
De som väljs i de olika organen betecknas i detta dokument som förtroendevalda.

Denna policy och instruktion kan ändras av HSB Malmös högsta beslutande organ.

Valberedningens inre arbete

Arbets- och tidplan
Valberedningens arbete leds av dess sammankallande ledamot. Valberedningen skall före juli månads utgång fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.

Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter.

Arbetsmetoder
Valberedningen skall arbeta aktivt under hela året genom att:
 • följa HSB Malmös styrelses arbete
 • ta del av HSB Malmös styrelses långtidsplanering för att på bästa sätt kunna förbereda sitt nomineringsarbete
 • följa de olika utskottens arbete
 • upprätthålla en fortlöpande dialog med bostadsrättsföreningarnas styrelser, valberedningar och bospargruppens fullmäktigeledamöter
Struken:
i samverkan med HSB Malmös styrelse arbeta fram en kompetensprofil för styrelsen utifrån den långtidsplanering styrelsen fastställer ... och bl.a. redovisa den kompetensprofil på HSB Malmös styrelse som beskrivits ovan.


Valberedningens suppleanter skall kallas till samtliga möten valberedningen håller.
Valberedningen har rätt att knyta en sekreterare till sig från HSB Malmös kontorsorganisation.
Valberedningens möten skall dokumenteras i protokoll eller minnesanteckningar.

Nomineringsförfarandet

Nomineringsrätt
Bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter äger rätt att nominera kandidater till val i den parlamentariska organisationen. Nomineringar som sker av bostadsrättsföreningens valberedningar skall dock ske via bostadsrättsföreningarnas styrelser.

Tider mm
Valberedningen sänder senast tre månader före nomineringstiden utgång en nomineringskallelse till bostadsrättsföreningarnas styrelser, valberedningar och bospargruppens fullmäktigeledamöter. Av nomineringskallelsen skall framgå nomineringstidens utgång, vilka poster som nomineringarna avser, valbarhet och annan relevant information.
Samtliga personer som nominerats skall redovisas för stämmodeltagarna i kallelsen till föreningsstämman.
De personer som föreslås av valberedningen bör på föreningsstämman presentera sig och sina ambitioner.

Valbarhet

Valbarheten till olika uppdrag inom den parlamentariska organisationen utgår från medlemskapet. Således är den person valbar som är medlem i HSB Malmö.


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - (Faktabanken)
Valberedningens uppgifter och regler
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg

Valberedningens arbetsuppgifter?
Valberedningens befogenheter
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf?
Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll?
Hjälp mig att utreda valberedningens/styrelsens funktion
Valberedningens ansvar

Intervju med styrelsen i föreningen
Frågor från valberedning till styrelse
Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen

Vilka frågor bör ställas av valberedning till de kandidater som intervjuas av valberedning?

Ska valberedning välja bort kandidater?
Måste alla bli tillfrågade vid val till styrelse?

Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar?

Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant

Valberedning föreslår sig själva
Kan medlem i valberedning föreslå sig själv?

Relationen valberedning/styrelse
Valberedningen och styrelseordförande
Styrelse vill styra valberedning
Ordförande och valberedning?
Påverka valberedningen
Kan suppleant i styrelsen gå in som valberedning?
Styrelseledamöter som är släkt med varandra

Avsätta ledamot i valberedning

Hela valberedningen har avgått
Valberedning saknas
Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden?

Välja in frånvarande medlem på årsstämma

Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse
Valberedningen föreslår nya ledamöter i styrelsen
Valberedning som gjort ett uselt arbete
Valberedningens objektivitet i brf

Valberedningen efterlyser nomineringar
Valberedning, utskick om nomineringar. Info till medlemmar om val till stämma
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Valberedningens utskick i brf om fyllnadsval
Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering, mall - Nomineringsblankett
Nominering mall - Nomineringsblankett fyllnadsval
Nominering - Nomineringsblankett för styrelseposter, fyllnadsval

Valberedningens förslag till stämman i brf

Presentation av nominerade. Valberedningsinfo
Presentation av förtroendevalda inför val på stämma

Välja ledamöter för styrelsen i en brf - krav på kompetens

Frågor till nominerad i brf om personlighet

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne