VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag till stämmoordförande: Bengt Skånhamre

Valberedningens förslag till justerare och rösträknare: Inga förslag har kommit in till valberedningen.

Valberedningens förslag till förtroendevalda inför årsstämman 21 maj

Vicevärd:
Lena Nilsson, 7a. Lena har intresse och kunskap om vicevärdsuppgifterna. Hon har också kontakter inom fastighetsskötsel, t ex är Lenas pappa vaktmästare i Brf Hemmet tvärs över gatan. Lena är nöjd med ett arvode som står i relation till arbetsuppgifterna (½ prisbasbelopp, dvs 22.500 kr).
Till denna post har även Agne Olsson 3b nominerats och tackat ja. Agne har dock krav på arvodet som ska vara mycket högre, 4.500 kr/mån, dvs 54.000 kr/år för att han ska åta sig uppdraget.

I uppdraget som vicevärd ingår endast enklare uppgifter enligt nedan;
• Löpande uppdateringar i passersystemet – hantering av porttelefonnummer och taggar
• Löpande kontakt med leverantörer
• Planerar utförandet av tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård, mm.
• Uppföljning av arbeten
• Informationsansvarig – informerar om vad som är på gång och aktuella händelser
• Tar emot klagomål och ser till att det åtgärdas (?)
• Begär in anbud i samråd med styrelsen vid underhållsarbeten (?)
• Tillhandahåller fakturaunderlag (?)
• Brandskyddsansvarig – ser till att brandsäkerheten är god, kontrollerar regelbundet befintlig brandskyddsutrustning (?)
Punkter med frågetecken markerar att det är särskilt oklart vad de innebär rent praktiskt, och därför måste konkretiseras i samråd med styrelsen.

Styrelseledamöter utöver HSB-ledamot (Bengt Skånhamre):
Preben Karlsson 5a, egenföretagare med intresse för styrelsearbetet för att på därigenom kunna påverka och förbättra föreningen. Saknar tidigare erfarenhet av styrelsearbete.
Thomas Rosén 5a, jobbar som personalansvarig på lager. Ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete, men har redan nu börjat ta del av vad det innebär och har ambition att lära sig mer.
Bengt Rosberg, 3b, har tidigare suttit i styrelsen för brf Tomteverkstaden och har erfarenhet av vad arbetet innebär.

Styrelsesuppleant:
Maria Bengtsson, 3a, har tidigare suttit i styrelsen och har erfarenhet av uppdraget och av upphandlingar.
Olle Strand, 3a, har bott i föreningen i 1½ år (första brf). Mikael har varit styrelsesuppleant i brf Tomteverkstaden sedan 1 år tillbaka. Erfarenhet av föreningsarbete och IT.
Mikael Karlsson, 3b, har kunskap om styrelsearbete och juridiska frågor inom bostadsrätt.

Lekmannarevisorer:
Jörgen Magnusson, 5b, Ingela Persson, 5a. Bägge har föregående år varit revisorer inom brf Tomteverkstaden och har erfarenhet av detta arbete. Samarbetet fungerar bra.
Revisorssuppleant:
Kaj Kvist, 3b, har tidigare erfarenhet av att vara revisorssuppleant.

Fullmäktigeledamot:
Lars Svensson, 3b, har många års erfarenhet och engagemang i frågor rörande HSB-organisationen och är insatt i övergripande frågor relativt HSB och därmed bäst kan verka i föreningens intressen gentemot HSB.

Ovanstående förslag är kopplat till valberedningens yrkande:
Styrelsen ska kalla till en extrastämma i september för fyllnadsval av;
- valberedning - upp till 3 personer, plus valberedningssuppleant
- Styrelseledamot - upp till 5 eller 6 personer (inkl. HSB-ledamot)
Detta pga lågt engagemang i föreningen, och att alla platser därför inte kunnat fyllas upp. Vi hoppas att ett fyllnadsval kan resultera i nödvändigt antal nomineringar till resterande poster för förtroendeuppdrag.

Medlemmar i styrelsen/suppleanter/valberedning som tackat nej till fortsatt uppdrag, eller personer som blivit nominerade som tackar nej är: Richard Andersson, Jonas Örbäck.

ÖVRIGT
I denna brf förekommer inget samarbete eller någon form av samverkan mellan lekmannarevisorer och revisorssuppleant (med de risker som följer av detta). Därmed granskar revisorssuppleanten inte styrelsens arbete förrän någon ordinarie revisor avgått från sitt förtroendeuppdrag (notera att rutin saknas för i vilket skede och hur revisorssuppleant då träder in).

Vid behov går suppleant för styrelsen in i styrelsen i den ordning som beskrivits här. För att helt eliminera alla tänkbara risker ska den som är både revisorssuppleant och styrelsesuppleant aldrig i något läge träda in som ersättare till ordinarie styrelseledamot. Faller det bort så många ordinarie styrelseledamöter att alla övriga styrelsesuppleanter inte räcker till för att få en beslutför styrelse ska styrelsen kalla till extrastämma för fyllnadsval, och styrelsen måste förstå att detta i så fall ska ske.

Därmed kommer revisorssuppleanten aldrig att hamna i ett läge när denne granskar sig själv.

Att ha en post som både revisorssuppleant och styrelsesuppleant ska naturligtvis undvikas, men samtidigt måste det viktigaste vara föreningens bästa, och föreningens bästa är att ta vara på medlemmarnas kompetens på bästa sätt i föreningens arbete. Speciellt i ett läge när det är så få medlemmar i föreningen som tar sitt ansvar. Parallella förtroendeuppdrag som suppleant för både lekmannarevisor och styrelse förutsätter att medlemmarna har förtroendet för att denna person sköter dessa uppdrag i enlighet med regelverken, precis som för övriga förtroendevalda.

Sammanställning av konstitutionen av förtroendevalda från årsstämman 2013

Vicevärd: Lena Nilsson, Mandatperiod 1 år

Styrelseledamöter (Mandatperiod: 1 år, utöver HSB-ledamoten som är permanent enl. stadgar):
- Bengt Skånhamre, HSB-ledamot
- Preben Karlsson - Ersätter Maj-Britt Thulin
- Thomas Rosén
- Bengt Rosberg

Av ovanstående framgår att valberedningen föreslår att Maj-Britt Thulin ej kvarstår i styrelsen.

Styrelsesuppleant (Mandatperiod: 1 år):
- Maria Bengtsson, 1:a suppleant
- Olle Strand, 2:a suppleant
- Lena Nilsson, 3:e suppleant
- Mikael Karlsson, 4:e suppleant
Suppleanter har rätt att träda in i frånvaro av ordinarie ledamot enligt ovanstående ordning (med undantag av sista suppleant i det fall samma person är revisorssuppleant och styrelsesuppleant).

Lekmannarevisorer (Mandatperiod: 1 år):
- Jörgen Magnusson
- Ingela Persson

Revisorssuppleant (Mandatperiod: 1 år):
- Kaj Kvist

ALLMÄNT OM STYRELSEN
En av de brister valberedningen upptäckt är att styrelsebeslut missats att protokollföras trots att detta måste göras. Det ska noteras att alla intervjuade för styrelsen varit positivt inställda till öppna styrelseprotokoll (exkl. beslut som omfattar enskilda medlemmar) utom Maj-Britt Thulin som backat i denna fråga. Öppna styrelseprotokoll är en viktig del för att bygga upp det lilla engagemang som finns i föreningen, och vi hoppas att detta kommer att införas snarast för att förbättra säkerheten i föreningen.

VALBEREDNINGENS ARBETE
Valberedningen har bedrivit sitt arbete i mesta möjliga mån utifrån den arbetsordning för valberedning som valberedningen tagit fram. Det innebär bl.a. att valberedningen gjort ett flertal utskick för att försöka väcka engagemang bland medlemmarna och satt upp ett antal anslag i trappor & källare. Valberedningen har intervjuat samtliga förtroendevalda och nominerade, med ett stort antal särskilt utvalda frågor, för att därigenom utröna var förbättringar kan göras. Alla nominerade/förtroendevalda har informerats om valberedningens förslag innan det slutgiltiga förslaget kommit alla medlemmar till del.
Valberedningens händer har emellertid i vissa delar varit bakbundna. Tyvärr har valberedningen inte fått nödvändigt stöd från styrelsen (t ex utskrifter, stämmoprotokoll, arbetsrutiner, åtkomst till husen/medlemmarna året runt, svar på frågor, inte ens om vem styrelsen tänkt föreslå som stämmoordförande, etc) för att kunna bedriva valberedningsarbetet på ett effektivt och bästa möjliga sätt. Det är därför vår förhoppning och tro att den nya sammansättningen av styrelsen sköter detta bättre så att valberedningen bereds utökade möjligheter att finna nya förmågor framöver.

Forum för alla i bostadsrätt


Valberedningen efterlyser nomineringar
Valberedning, utskick om nomineringar. Info till medlemmar om val till stämma
Mall för valberedningen i en brf, anslag
Valberedningen söker förtroendevalda, utskick - Valberedningens uppgift
    - Valberedningen söker, utskick
Valberedning, utskick. Styrelse sökes

Valberedning brf anslagstavla mall
    - Valberedning brf, information till medlemmar

Valberedning söker revisor, anslag
Valberedning söker informatör

Valberedningens utskick i brf om fyllnadsval
Fyllnadsval Extrastämma

Valberedning, Öppet Hus
    - PDF: Valberedning Öppet Hus
Valberedningens Öppet hus
    - PDF: Valberedningens anslag om Öppet hus för medlemmarna

Nominering, mall - Nomineringsblankett
Nominering mall - Nomineringsblankett fyllnadsval
Nominering - Nomineringsblankett för styrelseposter, fyllnadsval

Valberedningens förslag till stämman i brf

Presentation av förtroendevalda inför val på stämma

Valberedningsfrågor karaktärsdrag nominerad

Välja ledamöter för styrelsen i en brf - krav på kompetens

Frågor till nominerad i brf om personlighet

Valberedningens uppgifter i en bostadsrättsförening (brf)

Valberedningspolicy HSB Malmö

Valberedningens bibel i bostadsrättsförening




Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM FÖR ALLA I BRF

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!

Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)




FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt





© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne