Motion #84 B - Vilka suppleanter har kallats till vad?

Det finns ingen som helst insyn i styrelsens arbete. Därmed har medlemmarna ingen möjlighet att utföra den medlemskontroll som medlemmarna ska stå för i en bostadsrättsförening. Medlemmarna saknar alltså idag möjlighet att kontrollera att styrelsen sköter styrelsearbetet på ett korrekt sätt samt enligt lagen.

Särskilt viktigt med tanke på revisorernas undermåliga revision
Denna fråga är speciellt viktig när vi nu kan konstatera (se bl.a. mina andra motioner om detta) att revisorerna allvarligt brister i sin kontroll, och möjligheterna för medlemmarna att kontrollera revisorerna (vilket också är medlemmarnas skyldighet att göra) är minimal.

Men även om det funnits fungerande revisorer så måste det finnas en medlemskontroll !

Valberedningen får ej nödvändig information av styrelsen
När styrelsen dessutom, som i vår förening, inte vill informera valberedningen om hur styrelsearbetet bedrivits så är enda möjligheten att ställa dessa frågor på stämman när styrelsen enligt lag måste svara.

Stor osäkerhet, stor fara för föreningen
Med tanke på hur dåligt styrelsen sköter det som vi kan upptäcka, trots styrelsens försök att skydda sig mot insyn, så finns det all anledning att vara orolig över hur styrelsearbetet bedrivs.

Styrelsen måste svara!
Jag vill veta vilka som närvarat på styrelsens möten och vilka suppleanter som kallats till vilka möten!

Styrelsen måste svara NU!
Jag förutsätter att styrelsen skriftligen besvarar nedanstående frågor till valberedningen snarast. Om så ändå inte sker kommer detta att framgå på stämman. Stämman måste då ta denna fråga på stort allvar, och tydligt visa att vi delägare inte kan acceptera ett dylikt beteende av den styrelse som hanterar våra pengar på ett så otillfredsställande sätt.

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska svara på frågan om exakt;
  -vilka styrelsesuppleanter som kallats till vilka av styrelsens möten,
  -vilka styrelsesuppleanter som närvarat vid vilka styrelsemöten,
  -vilka som närvarat på varje möte som styrelsen haft.

 2. Styrelsen ska också svara på frågan om vilka beslut som togs på de möten som suppleanter kallats till (redovisning från styrelsen i form av beslut per suppleant).

 3. Styrelsen ska skriftligen svara på frågan om ifall tillfredsställande beslutsunderlag givits i tillfredsställande tid för alla beslut, till alla med rösträtt på alla styrelsemöten där beslut tagits av styrelsen.

 4. Styrelsen ska skriftligen svara på frågan om ifall någon reserverat sig mot något beslut, vem som gjort detta och för vilka beslut.

 5. Styrelsen ska skriftligen varje år, senast tre veckor innan motionstiden gått ut, skriftligen ge valberedningen ovanstående information.

 6. Ovanstående ska skriftligen redovisas av styrelsen i årsredovisningarna framöver (så att frågor om detta inte behöver uppta helt onödig tid på stämmorna).
Admin, lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):

Motion nr 84B om kallelse av suppleanter

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har ingen skyldighet att besvara frågor från motionären i sitt svar på motionen. Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Min kommentar (1-6): Styrelsen klargör här att styrelsen inte har för avsikt att svara på några frågor från medlemmarna mer om - i bästa fall - lag eller stadgar explicit kräver detta.
Styrelsen vill inte ens ge dessa uppgifter till valberedningen som valberedningen behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett meningsfullt sätt som säkrar föreningens framtid.
Styrelsen tvingar därmed medlemmarna att uppta helt onödig tid med dessa frågor på stämman.


Något skäl för att styrelsen ska tvingas skriftligen redogöra för suppleanter samt ge skriftlig information till valberedningen och i årsredovisningar föreligger därmed inte.

Min kommentar: Inget styrelsen (via HSB) sagt motsäger det uppenbara behovet av att redogöra för suppleanter samt behovet att svara på valberedningens frågor.

Det finns självklart ett behov av att föreningen får kännedom om vad som händer bakom styrelsens lyckta dörrar, inte minst eftersom det tycks vara så viktigt för styrelsen att dölja så mycket information som möjligt och speciellt denna information som är av stor vikt för såväl en valberedning som för medlemmarna.

Att denna information kommer fram först när det är för sent, och föreningen tagit skada, är onödigt när det så enkelt kan undvikas.

Dessutom så är alternativet inte bra. Dvs att styrelsen tvingas svara på frågorna på stämman i stället och uppta helt onödig stämmotid för detta.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa?

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall
Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning
Valberedningens uppgifter och regler
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg

Valberedningens arbetsuppgifter?
Valberedningens befogenheter
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf?
Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll?
Hjälp mig att utreda valberedningens/styrelsens funktion
Valberedningens ansvar

Intervju med styrelsen i föreningen
Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen

Vilka frågor bör ställas av valberedning till de kandidater som intervjuas av valberedning?

Ska valberedning välja bort kandidater?
Måste alla bli tillfrågade vid val till styrelse?

Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar?

Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant

Valberedning föreslår sig själva
Kan medlem i valberedning föreslå sig själv?

Relationen valberedning/styrelse
Valberedningen och styrelseordförande
Styrelse vill styra valberedning
Ordförande och valberedning?
Påverka valberedningen
Kan suppleant i styrelsen gå in som valberedning?
Styrelseledamöter som är släkt med varandra

Avsätta ledamot i valberedning

Hela valberedningen har avgått
Valberedning saknas
Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden?

Välja in frånvarande medlem på årsstämma

Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse
Valberedningen föreslår nya ledamöter i styrelsen
Valberedning som gjort ett uselt arbete
Valberedningens objektivitet i brf

I delforumet Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma finns ett antal trådar om valberedningen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.