Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-06-16, 22:48
Peter B Peter B är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 56
Standard Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar

Jag sitter som internrevisor i min förening där vi tyvärr har en styrelse som ägnar sig åt upprepade lagbrott, stadgebrott och maktmissbruk. Det blir en del jobb.
Eftersom jag inte har någon utbildning utöver den kompetens jag har fått genom läsning av handböcker kontaktar jag utomstående jurister, revisorer och advokater för hjälp, och det även som medlem, där jag inte bara bevakar föreningens intressen utan också mina egna.

Nu hävdar styrelsen (som ett slags omoget svar på min alltid sakliga och befogade kritik) att det skulle vara förbjudet för revisorn att låta andra ta del av föreningens handlingar, vilket jag hävdar inte stämmer, utan att en revisor även har skyldighet - antingen enligt lag eller moraliskt - att låta andra se och hjälpa till vid granskningen av lagbrott och liknande. (Det kan tilläggas att jag inte låtit andra ta del av några handlingar alls, utan styrelsen bara försöker hacka på mig och misstänkliggöra mig.)
– I vilken utsträckning stämmer det att revisor har tystnadsplikt och inte för vidareföra uppgifter? Jag vill - eller kan - inte låta styrelsen få ens minsta lilla möjlighet att angripa mig, utan ha goda marginaler att hänvisa till när klandret kommer.

Nu kommer jag också att bli tvungen att driva en fråga rättsligt och undrar då vilka handlingar jag kan åberopa som bevismaterial eller enbart för att styrka mina uppgifter. Styrelseprotokollen finns tillgängliga för alla medlemmar, så de kan jag kopiera, men då det inte är offentliga handlingar enligt lag, så är jag osäker om de kan användas i rättsliga sammanhang. Dessutom vill jag – som medlem – gärna använda de erinringar jag författat till styrelsen, där det framgår att styrelsen inte korrigerat stadgebrotten på eget initiativ, utan enbart efter yttre påtryckningar. Dessa dokument har jag delat ut till alla medlemmar i vår förening för att visa hur illa saker sköts. Kan jag då som medlem använda dem som bevismaterial?

Kan styrelsen hävda att jag i min egenskap av revisor inte kan använda dessa uppgifter vid en rättslig tvist, där jag agerar (delvis) som medlem?
Kan styrelsen hävda att jag "skadar" föreningen (LEF 8 kap. 16 §) genom att på det sättet använda dokument jag även har tillgång till som medlem?
Sedan räcker det väl inte med kopior som bevismaterial eller styrkande av uppgift inför rätten, utan originalen krävs, vilka jag ju faktiskt skulle kunna förete inför skranket.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-06-16, 23:13
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard revision

Det låter inte som någon kul situation.
här nedan finns revisionslagen där jag tagit ut vad som står om tystnadsplikten.

Vad säger den externa revisorn om "fallet"?

För mig känns det som om du skulle kalla till en stämma i föreningen och begära att en granskning av styrelsens arbete görs.


http://www.riksdagen.se/webbnav/inde...1&bet=2001:883

Tystnadsplikt 26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn skall se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-06-17, 02:04
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Lekmannarevisorerna i bostadsrättsföreningen har inte tystnadsplikt!

Ovanstående citat är lite svårtolkat.
Inte minst eftersom lekmannarevisorn inte är en revisor i ordets rätta bemärkelse.
Och föreningens lekmannarevisor har naturligtvis inte någon tystnadsplikt mer än vad styrelsen har. Som vi konstaterat så många gånger innan, bl.a. i detta forum, så finns det alltså inte tystnadsplikt eller sekretess i en bostadsrättsförening, utan vad det handlar om är vårdplikt.
Det är en enorm skillnad mellan vårdplikt och tystnadsplikt/sekretess (vilket beskrivs på andra ställen i detta forum).

Det säger sig själv att en revisor får föra uppgifter i föreningen vidare för att kunna utföra sitt uppdrag, alltså inte bara lekmannarevisorn utan även en auktoriserad revisor med sekretess.

Du har inte låtit någon ta del av några handlingar säger du, men det behöver du naturligtvis inte vara rädd för att göra, om så skulle krävas för att du ska kunna utföra ditt uppdrag.

En styrelse hänvisar altid till "tystnadsplikt" eller "sekretess" när det handlar om att skydda sig själv. Men till dags dato finns det ingen styrelse och ingen bostadsorganisation i detta avlånga land som någon gång kunnat hänvisa till något regelverk som säger att så skulle vara fallet.

Varje gång en styrelse hänvisar till tystnadsplikt/sekretess är det bara att svara;
Jättebra, då säger jag inget om något till någon, men det förutsätter att ni kan referera till ett regelverk som säger att tystnadsplikt/sekretess gäller.
Eftersom något sådant regelverk inte finns så blir det alltid väldigt tyst efter denna fråga.

Det som förvånar mig i denna historia är att föreningen har offentliga styrelseprotokoll. Inte för att det i sig är något märkligt med detta, men offentliga styrelseprotokoll brukar inte finnas i föreningar där styrelser för medlemmarna bakom ljuset.

I rätten blir allt offentligt, men det är inte ditt problem.
Det är staten som offentliggör denna information och inte du.
Det finns inga begränsningar för vad du kan använda som bevismaterial i detta fall.

Citat:
Kan styrelsen hävda att jag "skadar" föreningen (LEF 8 kap. 16 §) genom att på det sättet använda dokument jag även har tillgång till som medlem?
Styrelsen kan hävda vad som helst, och kommer säkert att göra det, men det är hundraprocentigt riskfritt för dig.

Citat:
Sedan räcker det väl inte med kopior som bevismaterial eller styrkande av uppgift inför rätten, utan originalen krävs, vilka jag ju faktiskt skulle kunna förete inför skranket.
Självklart räcker det med kopior, men i vissa lägen kan det hända att domstolen under processens gång vill kräva in orginalen från dem som besitter dessa. Original väger ju trots allt lite tyngre i en bevisföring, om tveksamheter i dess äkthet skulle uppstå.


Frågor om revisorns uppdrag;


1. Vad ska en revisor göra och vilket ansvar har revisorn i en brf?

Fråga: Jag har valts till revisorsuppleant i min bostadsrättsförening och accepterade uppdraget. Det var en nödlösning eftersom vi saknade ledamöter. Nu önskar jag veta exakt vad som förväntas av mig när jag fått det här uppdraget.

Svar: Om den ordinarie revisorn av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag träder du som revisorssuppleant in i dennes ställe. Det innebär att du då har samma uppgifter och ansvar som den ordinarie revisorn hade.

Det är mycket svårt att exakt ange vad som förväntas av dig för det fall den ordinarie revisorn inte kan fullfölja sitt uppdrag.

En revisor ska i den omfattning som följer av god redovisningssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Lagen anger inte hur granskningen ska utföras utöver att den ska ske enligt god revisionssed.

Vad som är god revisionssed har lagstiftaren överlåtit åt revisorerna att avgöra. Enkelt uttryckt är god revisionssed vad som är praxis bland erfarna revisorer. Som vägledning finns revisionsrekommendationer utgivna av FAR (Föreningen för auktoriserade revisorer). För den enskilde revisorn är dock revisionssed inte bara en fråga om vad som står i FARs rekommendationer, utan det handlar också om samvete, omdöme, integritet, kunskap, erfarenhet, noggrannhet etc.

En revisor utför sitt uppdrag under ett skadeståndsansvar, vilket understryker vikten av att revisionsuppdraget fullgörs på ett korrekt sätt. Om en revisor uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bostadsrättsföreningen när han fullgör sitt uppdrag ska han ersätta skadan.


2. Har revisorn rätt att närvara på styrelsens möten?

Fråga: Jag undrar om en revisor eller revisorssuppleant har rätt att närvara på en bostadsrättsförenings styrelsesammanträden?

Svar: Varken lag eller HSB:s normalstadgar hindrar att revisorn eller dess suppleant deltar vid styrelsens sammanträden. Detta är dock olämpligt.

Revisorns granskande funktion och medlemmarnas kontrollorgan försvåras om denne närvarat vid beslut om föreningens verksamhet.

Revisorn har dock rätt att för sin granskning få tillgång till föreningens räkenskap och styrelseprotokoll. Revisorn kan dessutom i visst ärende behöva sammanträffa med styrelsen.


3. Samarbete mellan styrelse och revisorer ej lämpligt?

Fråga: Jag har svårt att se det olämpliga i att revisorn deltar som rådgivare på styrelsemöten. Det underlättar oerhört inför revisionen om revisorn deltagit redan på diskussionsstadiet inför ett beslut. Både revisorer och styrelse ska arbeta med föreningens bästa för ögonen.
Besluten ska hålla sig inom ramen för stadgar och lagar, men ett samarbete kan väl aldrig vara olämpligt?

Svar: Revisorns uppgift är att för granska styrelsens arbete. För att kunna fullgöra sitt uppdrag måste revisorn agera helt fristående från styrelsen och dess arbete.

Det anses allmänt att revisorn inte ska delta på styrelsemöten. Revisorn kan knappast opartiskt utföra revision över styrelsens arbete om denne deltagit i styrelsens arbete, även om revisorn inte varit med och fattat själva besluten. Det handlar om en arbetsfördelning inom föreningen.

För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse


Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?


Samt;
Anmäla revisor

Hur en stämma i en HSB-förening kan gå till - 2007

Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:12.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-07-05, 12:23
Peter B Peter B är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 56
Standard

Tack för svar!

Jag har tittat närmare på saken och kommit fram till att det inte finns något som helst problem över huvud taget med att använda och sprida de styrelseprotokoll som styrelsen valt att göra tillgängliga för medlemmarna, eftersom styrelsen beslutat att offentliggörandet av dessa dokument inte kan vara till nackdel för föreningen. Dessa kan jag som medlem använda fritt och visa för andra i likhet med stämmoprotokoll.

Annorlunda kan det förhålla sig med de erinringar jag riktat till styrelsen m a a de stadgebrott de begått. Rent formellt har jag inte tillgång till dessa som medlem, eftersom styrelsen inte valt att infoga dem i något protokoll, som de sedan offentliggjort för medlemmarna. Jag kan alltså heller inte som medlem känna till att någon revisor alls gjort någon extra granskning och riktat skrivelser till styrelsen.

Hur är det med kommunikationen mellan revisorer och styrelse? Är det så att revisorn bara kan kommunicera med styrelsen och den kommunikationen faller under såväl styrelsens som revisorns tystnadsplikt så länge styrelsen (!) inte väljer att visa öppenhet mot medlemmarna och offentliggöra den för dem? Handlar det här om en intern skrivelse som faller under tystnadsplikten?

I boken Revision – Praktisk handbok för revisorer i ideella föreningar, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar av bl a Björn Lundén skrivs det faktiskt en hel del om revisorns tystnadsplikt, som om den vore absolut (s. 112).
Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin
Det som förvånar mig i denna historia är att föreningen har offentliga styrelseprotokoll. Inte för att det i sig är något märkligt med detta, men offentliga styrelseprotokoll brukar inte finnas i föreningar där styrelser för medlemmarna bakom ljuset.
Jo, det är en historia för sig. Låt oss säga att det beror på naivitet och överdriven föreställning om sin egen förträfflighet och ofelbarhet hos styrelsens ledamöter.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-07-06, 01:53
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Om styrelsen själva väljer vad ifrån dessa protokoll som skall offentligöras så är det egentligen inte så konstigt.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-05-01, 13:55
sophi sophi är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 6
Standard

Har jag helt missförstått uppdraget som intern revisor ? (av föreningen vald revisor) Man granskar väl för medlemmarnas räkning - alltså måste medlemmarna delges dom ev. felaktigheterna som framkommit, eller? Annars faller ju revisors hela uppdrag. Lojaliteten måste ju ovillkorligen ligga hos medlemmarna. Men hur man går till väga med uppgifterna ...vet jag inget om, men det skulle vara högst intressant att veta.
Jag tänker mig att man kan ta det vid reviorsberättelsen vid årsmöte, och då inte rekomendera att styrelsen beviljas ansvarsfrihet, kanske måste det följas av en begäran om granskning.( kan väl både vara extern och intern?)
Den andra möjligheten är att revisorn begära en x-tra stämma ... 10% av medlemmarna borde det inte vara svårt att få ihop, om en revisor upptäckt brister.
Det borde ju vara helt klarlaggt hur en intern revisor ska agera i det fall felaktigheter finns.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Offentliga styrelseprotokoll Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2011-02-14 22:18
Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej i bostadsrättsförening! - Vårdplikt, vad är det? Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:50
Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf tractors Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2009-02-06 20:14
Försvunna handlingar till årsstämman Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 2 2008-04-01 13:36
Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 11 2008-03-15 19:05Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:58.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare