Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 01:50
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Se här... Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej i bostadsrättsförening! - Vårdplikt, vad är det?

Tystnadsplikt
Styrelseledamot har genom sin sysslomannaställning en vårdplikt (av vissa benämnt "vårdnadsplikt") gentemot föreningen. Styrelsen är skyldig att visa lojalitet mot föreningen och främja föreningens intressen. Av detta följer att styrelseledamot är skyldig att iaktta tystnadsplikt endast om angelägenheter och förhållanden som direkt, på ett uppenbart sätt, kan skada föreningen. Detta gäller också för suppleanter. Någon direkt regel om detta finns dock inte infört i lagen.


DEFINITION AV VÅRDPLIKT FÖR STYRELSE I BRF
Vårdplikten är inte omnämnd i bostadsrättslagen (eller föreningslagen) i form av detta ord och förklaras inte heller någonstans.

På den senaste tiden har styrelsens vårdplikt t.o.m. på sina håll utvecklats till en "vårdplikt för bostadsrättshavare" (ett uttryck som förmodligen startats av bostadsorganisationerna för att försöka ta fokus från styrelsens vårdplikt), som är ungefär lika diffus som den vårdplikt som allmänt sägs gälla för en styrelse.
Ingen av dessa två vårdplikter har definierats eller på något sätt avgränsats i lagen.

Det mest konkreta jag kan säga om styrelsens vårdplikt är att det är i huvudsak ett sammanfattande och övergripande ord för allt som står i regelverken (bostadsrättslagen, föreningslagen, stadgar, etc). Dock inte bara med utgångspunkt från regelverken utan även med en viss minsta kvalitet på det som ingår i styrelsens uppgifter.

Dvs styrelsens vårdplikt innebär att styrelsen i en brf ska följa lag och andra regelverk, ansvara för förvaltningen av fastigheten, sköta föreningens ekonomi och föreningens angelägenheter på bästa sätt och efter bästa förmåga, förvalta och skydda föreningens kapital och tillgångar på bästa möjliga sätt med någon form av lägsta acceptabla kvalitet, vara lojal mot föreningen utan att låta eget eller annans intresse gå före föreningen samt tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med likabehandlingsprincipen och generalklausulen. Styrelsen får inte skada föreningen eller enskilda medlemmar, särskilt inte på ett sätt som kan leda till ekonomisk skada för medlemmar eller förening.

Notera att varje skada som medlem i föreningen åsamkas av föreningen också kan sägas skada föreningen ekonomiskt.
Problemet ligger i att definiera ordet "skada" för att sedan kunna definiera ordet "vårdplikt".


Så här skriver författaren Björn Lundén om vårdplikt:
I handelsbalken, som är från 1736 och fortfarande gäller, finns allmänna regler om sysslomannaansvar.
Så här står det i 18 kap 1§:
Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt och ligga där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked om det han händer får.

Sysslomannaansvaret gäller oberoende av om styrelseledamoten får arvode eller inte. Om styrelsen delegerar en uppgift till någon annan, är det ändå fortfarande styrelsen som har ansvaret gentemot föreningen.

Vårdnadsplikten innebär att styrelsen ansvarar för att föreningens fastighet sköts på ett bra sätt.
Det är nog vanligare att styrelsen missköter sig genom att göra ingentig alls än att besluta om felaktiga åtgärder.
Styrelsen får inte vara passiv. Om styrelsen inte på egen hand vågar ta beslut om exempelvis en större renovering, kan den alltid kalla till föreningsstämma, så att samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen får ge sina synpunkter.

En bostadsrättsförening förvaltar stora värden. Dessa får inte sättas på spel genom spekulationer
.

Som synes är vårdplikten väldigt luddig. Björn Lundén inbegriper t.ex. inte spridning av information i ordet vårdplikt.


Författaren Ingrid Uggla skriver följande om vårdplikten för styrelsen;
Styrelsens ansvar
Styrelsen, dvs. alla styrelseledamöterna, har ett ansvar när de fullgör sitt uppdrag. En styrelseledamot står i ett direkt sysslomannaförhållande till föreningen. Detta innebär att de är skyldiga att vid fullgörandet av sitt uppdrag iaktta den omsorg som krävs av en syssloman i allmänhet. Styrelseledamoten har en vårdnadsplikt gentemot föreningen och skall således iaktta lojalitet och främja föreningens intressen. Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag skall han ersätta skadan. Detta gäller också när skadan tillfogas en annan medlem i föreningen eller någon annan genom överträdelse av bostadsrättslagen eller stadgarna.

Det bör noteras att en styrelseledamot inte bara kan bli skadeståndsskyldig för skada som den uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar föreningen utan såväl åtgärder som underlåtenhet omfattas.

Vidare är det fråga om ett individuellt ansvar
.

För att avgöra om uppsåt eller oaktsamhet och erforderligt orsakssamband mellan handling/underlåtenhet och skada föreligger, får man tillämpa allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det är idag oklart var gränserna för skadeståndsansvar går för en bostadsrättsförenings styrelseledamöter.

I regel torde en styrelseledamot ha varit tillräckligt aktsam om han följt reglerna i bostadsrättslagen och i stadgarna.

En styrelseledamot kan dock inte utan vidare hänvisa till ett stämmobeslut för att gå fri från ansvar. Har föreningsstämman fattat ett visst beslut kan en styrelseledamot bli ansvarig om styrelsen verkställer beslutet sedan omständigheter inträffat som medför att beslutets verkställande skulle skada föreningen
.

Mer detaljerat än så här har tydligen ingen lyckats definera vad styrelsens vårdplikt innebär.


I boken "Bostadsrättslagen - en kommentar" har Håkan Julius, Bob Nilsson Hjorth och Ingrid Uggla tyckt till lite om vårdplikt;
Styrelseledamöter har genom sin sysslomannaställning en vårdnadsplikt gentemot föreningen. De är skyldiga att visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen.
Av detta följer att en styrelseledamot är skyldig att iaktta "tystnadsplikt" om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen. Någon direkt lagregel finns dock inte om detta
.

Ej heller här har man alltså vågat sig på att försöka definiera vad vårdplikten innebär lite mer konkret för en bostadsrättsförenings styrelse. Gemensamt för alla är att ingen nämner spridning av styrelseprotokoll som något som behöver beaktas avseende styrelsens vårdplikt.


Bostadsrätterna har anammat författarnas tyckande och skapat en i stort sett identisk version av vad vårdplikt innebär;
Som styrelseledamot har man själv och tillsammans med övriga ledamöter vårdplikt om föreningen. Det innebär att man har ansvar för att föreningens fastighet och ekonomi sköts på ett bra sätt. Vad gäller fastigheteten ska styrelsen inte vara passiv utan våga och fatta nödvändiga beslut om exempelvis renovering. En styrelse kan alltid hänskjuta frågor till en föreningsstämma för att på så sätt förankra beslut hos alla medlemmar.

Styrelsen disponerar även stora ekonomiska medel. Dessa får inte sättas på spel, det måste alltid prioriteras att man får en säker avkastning på tillgångarna. Denna försiktighetsprincip gäller såväl placering av pengar som tagande av krediter."

En styrelseledamot ska aldrig låta eget eller annans intresse gå före föreningens
.

Det är en defintion som är i princip lika intetsägande som alla andras. Ordet vårdplikt nyttjas tyvärr av många (inte minst bostadsorganisationerna) för att undvika vara konkret i sitt tyckande och för att försöka omöjliggöra att bemöta argument. Bolagsverket hör till dem som använder sig av ordet vårdplikt utan att de verkar ha en susning om vad ordet innebär.


HSB tillför inte något till defintionen av vårdplikt, utan skriver bara (i koden för föreningsstyrning):
Med syssloman avses att ledamoten sköter annans ekonomiska och rättsliga angelägenheter med redovisningsskyldighet. Genom sysslomannaställningen har ledamoten en vårdnadsplikt mot föreningen. Ledamoten ska visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Ledamoten ska även iaktta tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden vilka yppande kan skada föreningen.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?- Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?


Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-12-12 klockan 11:30.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vilken lag gäller om föreningen/styrelsen struntar i alla lagar för brf? Kostamus Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 10 2011-09-06 11:21
Förvägrad att lämna bostadsrättsförening - Styrelsen godkänner ej utträde ur brf Equinox Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-04-29 09:36
Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2009-03-26 14:55
Styrelsen, protokoll i bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:49
Suppleanter i brf-styrelsen, vad gäller för dem? Beaufort Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 12 2008-10-14 12:52Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:56.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare