Motion #18 - Offentliga styrelseprotokoll

Jag har tidigare skrivit motioner om att föreningen ska ha offentliga styrelseprotokoll, och här nedan presenteras dessa motioner tillsammans med styrelsens (och HSB:s) svar.


Motion 17-30 - Offentliga styrelseprotokoll

Det finns inget (varken i lag eller i stadgar) som säger att styrelsens protokoll måste vara hemliga, och det finns heller ingen som kan ange något gångbart skäl till att styrelseprotokoll inte ska kunna visas för medlemmar.

Författaren Björn Lundén skriver i sin bok "Ekonomiska föreningar" följande;
"Styrelsen eller föreningsstämman kan besluta att alla styrelseprotokoll ska vara offentliga. Det kan också tas in bestämmelser om detta i stadgarna".

Att medlemmarna får ta del av styrelsens protokoll ger en märkbart ökad säkerhet för föreningen.

DELFÖRSLAG 1:
Jag föreslår därför att styrelsens protokoll presenteras för medlemmarna (exkl. information som rör enskilda medlemmar, som enbart lämnas ut till den medlem som denna information berör).

DELFÖRSLAG 2:
Jag föreslår även att alla ledamöter i styrelsen måste skriva under ett papper om att de vid begäran kommer att lämna ut styrelseprotokollen till medlemmarna utan fördröjning.
En förutsättning för att få ingå i styrelsen är alltså att detta krav uppfylls.

DELFÖRSLAG 3:
Jag föreslår slutligen att ovanstående snarast förs in i stadgarna så att det för framtiden aldrig ska råda något tvivel om att styrelsen är skyldig att utan fördröjning lämna ut utdrag från protokollen om enskilda medlemmar till dessa medlemmar, och att resten av protokollen (en kopia av originalet) lämnas ut till alla medlemmar som begär detta.


Lite kort om varför styrelseprotokoll ska vara offentliga och varför medlemmarna ska få se alla styrelseprotokoll och få utdrag från dem.
 1. För det första så finns det ett antal styrelser som inte ger något beslut överhuvudtaget i vissa ärenden (t.ex. styrelsen i vår förening).
  Med offentliga protokoll så ökas säkerheten i föreningen och medlemmen är helt plötsligt inte maktlös.
 2. Genom att styrelsen lämnar ut protokoll/utdrag kan medlemmen se om medlemmens ärende behandlats.
  Medlemmen kan även se när ärendet behandlades.
 3. Om medlemmen skulle få ett beslut så vet medlemmen inte om han/hon fått hela beslutet. Och medlemmen får kanske inte heller motiveringen bakom, dvs hur styrelsen resonerat.
 4. Genom att medlemmen får protokoll eller utdrag från protokoll så vet medlemmen att den information som medlemmen får är samma som den ledamöterna i styrelsen fått.
 5. EN MYCKET VIKTIG PUNKT!:
  Med offentliga protokoll så ställer detta krav på styrelsen att skriva meningsfulla protokoll, och framtiden säkras på ett enormt bättre sätt än tidigare.
  Nya styrelser vet då att de inte ger sig in i ett totalt mörker (som ofta är fallet pga att styrelser misskött skrivandet av protokollen).
  Detta är inte minst viktigt när föreningen inte har en sekreterare som behärskar det svenska språket tillfredsställande och/eller är ordblind.
 6. Om det är något "fuffens" i styrelsen så kommer detta fram nästan omedelbart.
  I annat fall kan det ta flera år (om någonsin) innan "fuffens" upptäcks.
 7. Ingen kan ange något giltigt skäl till varför medlemmen inte skulle få protokoll/utdrag. Vad skulle det i så fall vara för information som styrelsen vill hemlighålla för medlemmen?
Ett av de bästa tecknen på en väl fungerande förening är att det finns en öppenhet från styrelsens sida gentemot medlemmarna, och att medlemmarna inte är rädda för att uttrycka sina åsikter.

Se webbsidan http://hotpot.se/bo.htm med tillhörande sidor för allmän information om allt som berör boendet i en bostadsrätt, och mer information om styrelseprotokoll.

Styrelsens svar år 2006 på denna motion (17-30)

Reglerna om styrelseprotokoll i ekonomiska föreningar återfinns i FL, 6 kap, 8 §, 3dje st. Paragrafen anger att vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som under-tecknas och justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Styrelseledamöter och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Styrelsen protokollförde beslutet så som styrelsen formulerat svaret till motionen inför årsstämman, med tillägget;
"Stämman: Styrelsen tar detta åt sig och ser hur detta kan pressenteras på ett bra sätt och prata med jurister och sedan delge medlemmarna".

(Obs. Jag citerar styrelsens text ovan exakt, med stavfel och allt)

Not. Ingen information gick ut till medlemmarna om detta, så som det bestämdes av stämman!

Mina kommentarer till styrelsens svar (17-30) med förslag

Intressant att få ett svar, med referenser till föreningslagen, som jag redan visste och som inte har det minsta med den aktuella motionen att göra.

Styrelsen vägrar följa stämmobeslut!

Resultatet blev att styrelsen vägrar lämna ut styrelseprotokollen och styrelsen vägrar dessutom att svara på vad styrelsen har för skäl till att inte följa det högsta beslutande organet, föreningsstämman.
Varken styrelsen eller HSB-ledamoten Bengt Skånhamre på HSB besvarar skriftlig förfrågan om detta.

Efter årsstämman 2006 bad jag styrelsen om kopior av styrelseprotokoll och stämmoprotokoll, enligt stämmobslut.

Följande "anonyma" svar kom till mig den 19 juli 2006.
"Protokollen som du har bett att få kan styrelsen svara dig följande. Protokollen från årsstämman finns på styrelserummet. Det går bra att komma ner och kopiera dessa när det är öppet på en onsdag. Efter att styrelsen har talat med juristerna på HSB, så lämnas inga styrelseprotokoll ut till någon medlem som inte sitter i styrelsen".

Som alla kan se av svaret ovan så vägrar styrelsen att följa stämmans beslut.

Stämmoprotokoll
Mina följdfrågor till styrelsen (men som styrelsen, som vanligt, inte vågade svara på) blev:
"Men vi har ju ett klart och tydligt stämmobeslut (nu två år i rad... och den senaste gången frågade jag specifikt Tomas om han fört in i protokollet att detta beslut tagits) på att kopia av stämmoprotokoll ska lämnas ut till den som efterfrågar detta. Dessutom förstår jag inte riktigt skillnaden mellan om om jag kopierar protokollen eller om styrelsen gör detta".

Styrelseprotokoll
När det gäller styrelseprotokollen så hänvisar styrelsen till "HSB:s jurister" (läs: Stellan Håkansson) som skäl till att styrelsen inte kan lämna ut dessa protokoll.

Styrelsen vill inte berätta vad HSB:s jurister skulle ha att säga i denna fråga. Men dels har HSB:s jurister inte ett dugg med saken att göra, och dels är lagen solklar på att detta är fullt tillåtet, och inga hinder finns.

Dessutom så finns det redan ett stort antal föreningar i landet som lämnar ut styrelseprotokollen utan att knysta.

Jag tror inte HSB:s jurister är så fullständigt okunniga om lagar och regler att de skulle säga att styrelsen inte kan lämna ut protokollen (även om HSB självklart är rädd för vad som skulle kunna avslöjas om medlemmarna fick se protokollen, eftersom de har en representant i styrelsen; Bengt Skånhamre).

Alltså återstår bara att styrelsen/HSB framför en ren och skär lögn !!!
De försöker helt enkelt lura DIG !!!


Som alla kan läsa i tidningen "Vår Bostad" så skriver HSB:s jurister så här;
"Styrelsen ska verkställa beslut som är fattade av föreningsstämman om det inte visar sig att beslutet strider mot lag eller stadgar".
HSB har alltså själv här klarlagt bortom allt rimligt tvivel vad som gäller.

Vad är det som skiljer vår förening åt jämfört med andra föreningar där t.ex. medlemmarna får alla styrelseprotokoll via webben?

Fråga till styrelsen:
Vad menar styrelsen att "juristerna på HSB" kan ha för åsikt om att styrelseprotokollen lämnas ut just i vår förening?

Vad kan skälet vara till att styrelsen är så rädd för att lämna ut protokollen?
Jag kan bara komma på ett skäl, och det är att styrelsen är rädd för att det ska avslöjas att styrelsen inte följt lagar och regler.

Denna historia blir inte precis mindre uppseendeväckande av att (minst) en person (Bengt Skånhamre) från HSB:s ledningsgrupp varit med och tagit detta beslut.
Detta hån mot medlemmarna backas med andra ord upp av HSB på högsta nivå!
HSB Malmö bistår styrelsen i att dölja sanningen för medlemmarna i föreningen !!!


Om styrelsen kan ljuga för medlemmarna på detta oerhört flagranta sätt så kan man undra hur mycket mer och kanske t.o.m. ännu allvarligare oegentligheter som förekommit inom styrelsen.


Mitt förslag:
Styrelsen måste lämna ut skriftliga kopior av såväl styrelseprotokoll som stämmoprotokoll (även retroaktivt) enligt tidigare beslut, till de som så önskar.
Detta ska ske senast dagen efter stämman (med undantag för årets stämmoprotokoll, som senast tre veckor efter årsstämman ska delas ut till de som bett om detta).

Om styrelsen vägrar att göra detta så kommer styrelsen att krävas på ett skadestånd samt, i andra hand, dras inför rätta (det kan noteras att eftersom detta agerande från styrelsen är uppenbart medvetet så kommer ingen försäkring att täcka styrelsens agerande, utan ledamöterna får personligen ta konsekvenserna av sitt handlande).


Tillägg:
Följande är ett utdrag från vad jag skrivit tidigare i detta ämne.

De enda metoder som styrelsen/HSB kan använda för att neka medlemmarna deras rättighet att få se styrelseprotokollen är följande:
 1. Direkt lögn.
 2. De säger att de ska återkomma (precis som styrelsen lovade förra gången, vilket naturligtvis inte skedde), och sedan struntar styrelsen i att återkomma eftersom de vet att de kan förhala frågan från år till år med nuvarande system.
 3. De begår ett direkt lagbrott (hellre än att besvara frågan) och tar inte upp min motion.

Vad är sanningen?
Sanningen är att en styrelse saknar stöd i lag och stadgar för att vägra delge medlemmarna styrelseprotokollen om medlemmarna så önskar!!!

Som förhoppningsvis de flesta förstår så finns det bara ett skäl till varför HSB/Riksbyggen är så rädda för att medlemmarna ska få se styrelseprotokollen. Det är att då skulle medlemmarna helt plötsligt få insyn i styrelsens arbete och i vad som händer i föreningen.

Det sista HSB/Riksbyggen vill är att styrelsen (= HSB/Riksbyggens förlängda arm) ska tappa någon makt till medlemmarna eller att någon form av demokrati ska råda i föreningarna.

Ett okänt antal föreningar har styrelseprotokoll som kommer medlemmarna till del redan idag (de bryr sig inte om vad HSB:s/Riksbyggen säger).
Det finns t.o.m. föreningar med styrelseprotokoll som är öppna för hela världen (vilket är helt enligt lag och stadgar).
Exempel på HSB-förening med styrelseprotokoll som är öppna för hela världen; Brf Oxhagen, Brf Brudstenen, Brf Sandbacken, Brf Polarvinden, Brf Träffen, Brf Fatet, Brf Huvudstalund, Brf Vargen 7, Brf Stenröset, Brf Solrosgatan, Brf Boklok Röbäck, Brf Pärongården, Brf Hagen, etc.

Det finns säkert en hel del andra bostadsrättsföreningar med styrelser som inte är rädda för att dela med sig av styrelseprotokollen via webben, via anslagstavlor, direktutskick, i informationsblad, etc.

Här kan vi se ett exempel på hur även en styrelse i en annan brf besvarar en motion om öppna styrelseprotokoll med en ren lögn:
Motion 9.
Tillgänglighet av styrelsens protokoll
Föreslår att styrelsens protokoll finns tillgängliga att läsa för föreningens medlemmar. Det som betraktas som känsligt material och som berör enskild person kan redovisas som ärendenummer eller så utelämnas den punkten på det protokoll som står till förfogande. Övrigt i protokollet bör, för den intresserade finnas att ta del av.

Styrelsens svar på motionen:
Enligt kommentaren till Bostadsrättslagen, Julius Uggla, 2:a upplagen sid. 280 är styrelseprotokoll inte offentliga då BRF ej är en myndighet. Medlem eller utomstående har alltså inte rätt att ta del av styrelseprotokoll. Däremot har revisorerna rätt att se protokollen, eftersom de granskar förvaltningen. Vi anser att denna granskning säkerställer att styrelsen inte arbetar i strid mot föreningens intresse. Självklart kommer styrelsen att tillgodose medlemmarna med erforderlig information.
Vi hemställer till Årsmötet att AVSLÅ motionen

Visst är det väl skrämmande att styrelserna på egna initiativ så här drar HSB:s och Riksbyggens lögner vidare till nya nivåer???

Så här informerar Brf Gandalf sina medlemmar om vad styrelsen tror gäller;
En bostadsrättshavare har rätt att få utdrag ur protokoll och lägenhetsliggare rörande honom själv. Styrelseprotokoll är ej en offentlig handling.
Brf Eken, Brf Talludden, och Brf Agaten motiverar sin vägran att lämna ut styrelseprotokollen på liknande felaktiga sätt.

HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-30

Stämman har vid ordinarie föreningsstämma den 14 februari 2006 beslutat att styrelsen tar detta åt sig och ser hur detta presenteras på ett bra sätt och prata med jurister och sedan delge medlemmarna.

Av stämmobeslutet framgår inte klart att stämman beslutat att bifalla motionen utan det förefaller närmast som styrelsen skall utreda om det går att genomföra och i så fall på vilket sätt.

Därtill kan särskilt nämnas att styrelseprotokoll inte är offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få del av dem. Däremot kan styrelsen eller föreningsstämman besluta att styrelseprotokollen skall vara offentliga.

Vad som talar emot att göra styrelseprotokollen offentliga är att det lätt kan missbrukas av medlemmarna i föreningen.

Medlemmars företag kan få konkurrensfördelar gentemot andra leverantörsföretag till föreningen.

Medlemmar kan även utsättas för repressalier om t.ex. klagomål på störningar blir kända för den som stör.

Offentliga styrelseprotokoll innebär att medlemmarna utan rätt till det granskar styrelsens beslut.

Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete.

Styrelseprotokollen riskerar att bli intetsägande om de blir offentliga. Enskilda medlemmar informeras ändå normalt skriftligt om styrelsens beslut över ett inskickat ärende.

Styrelsens arbete kommer att försvåras genom att deras val av leverantör, anställda etc. alltid kommer att ifrågasättas av någon medlem.

Eftersom styrelsen själv skall besluta vilken information som rör enskilda medlemmar eller samtliga medlemmar, så kan gränsdragningsproblem uppstå.

Rent praktiskt uppstår problem med att delge enskilda medlemmar vissa delar av protokollet och samtliga medlemmar övriga delar.

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen inte att styrelseprotokollen skall vara offentliga.

Mina kommentarer till styrelsens svar 2007 (17-30)

Ja, så här kan styrelsen år efter år med olika trick och rena lögner undvika att genomföra stämmobeslut.

Styrelsen skriver;
"Därtill kan särskilt nämnas att styrelseprotokollen inte är offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få del av dem. Däremot kan styrelsen eller föreningsstämman besluta att styrelseprotokollen skall vara offentliga".
Ganska meningslös kommentar eftersom det är detta min motion handlar om varje år.

Är information farligt?
Sedan försöker styrelsen med någon skrämselteknik om hur farligt det är att medlemmarna kan få se protokollen. Men allt styrelsen skriver är bara blaha blaha, utan förankring i verkligheten, och är inte ens värt att kommentera.

En historisk samling SKITSNACK !!!
Skälen HSB Malmö (Stellan Håkansson) uppger här ovan till stöd för styrelsens ovilja att låta medlemmarna få ta del av styrelseprotokollen måste gå till historien som de mest löjliga, de mest konstruerade och de mest korkade skäl som någon någonsin skulle kunna kläcka ur sig!

Styrelseprotokollen kan missbrukas?
Ja, knappast mer än vad styrelsen själv gör idag.

Medlemmars företag kan få konkurrensfördelar?
Varför det och hur i helskotta då?
Menar HSB t.ex. som en styrelseledamots frus blombutik?
I motionens förutsättningar så förhindras denan möjlighet. Det är bara att läsa innantill!

Repressalier om klagomål på störningar blir kända för den som stör?
Men är det inte lite svårt att komma till rätta med ev. störningar om inte någon klagar och om ingen framför dessa klagomål?
Dessutom har ingen sagt att all information skulle vara med, tvärtom!
Är varken styrelse eller HSB läskunniga?

Medlemmar utan rätt till det granskar styrelsens beslut.
Det finns inga medlemmar utan rätt att granska styrelsens beslut.
HSB:s jurist får nog gå en grundkurs i bostadsrättsjuridik om han tror detta.
Sedan är det väl kanske bra om någon gör detta, när nu revisorerna inte bryr sig?

Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen?
Så är det alltså bevisligen inte alls, vilket framgår av ett antal andra motioner jag skrivit.

Styrelseprotokollen riskerar att bli intetsägande om de blir offentliga.
De kan knappast bli mer intetsägande än vad de redan är.
Tvärtom så är det så att offentliga styrelseprotokoll kommer att höja kvaliteten på de dåligt skrivna styrelseprotokollen.

Enskilda medlemmar informeras skriftligt om styrelsens beslut över ett inskickat ärende?
Verkligheten är tyvärr en helt annan. Så sker bevisligen inte alls i denna förening!
Det är just därför offentliga styrelseprotokol är så viktiga.
Stellan Håkansson använder sig till och med argument för offentliga styrelseprotokoll i sin kamp mot att detta ska ske.

Styrelsens arbete kommer att försvåras?
Ja, styrelsen tycker säkert det är jättejobbigt med varje form av insyn!
Säkert inte kul om alla kan se vilka fel man gör.
Med offentliga styrelseprotokoll måste styrelsen göra rätt, och det är ju inte bra, eller?

Gränsdragningsproblem kan uppstå?
Ja, visst! Det är naturligtvis ett mycket tungt skäl för att det inte ska finnas öppenhet!
Gränsdragningar är alldeles för avancerat för styrelsen att göra?

Det uppstår problem med att delge enskilda medlemmar vissa delar av protokollet och samtliga medlemmar övriga delar?
Ja, det låter verkligen komplicerat, men kanske styrelsen kan anlita några av Sveriges skarpaste hjärnor för att lösa detta stora problem?


Styrelsen skyller på HSB:s jurister, men kan inte ange vad dessa skulle ha sagt
Jag begärde att få se styrelsens protokoll, men på min första förfrågan fick jag svaret att styrelsen med stöd av HSB:s jurister beslutat, mot stämmobeslutet, att medlemmarna inte skulle få se styrelseprotokollen. När jag sedan kontaktade styrelsen (och HSB) med en fråga om anledningen till detta så vägrade styrelsen (och HSB) att svara.

Fråga till styrelsen:
Vad är det styrelsen menar att HSB:s jurister skulle ha sagt som gör att styrelsen inte kan låta medlemmarna få ta del av styrelseprotokollen?
Mycket osäker förening utan öppna styrelseprotokoll
Detta är en ytterst viktig motion, speciellt med dagens situation där föreningen enligt min bestämda mening inte har en tillförlitlig styrelse. Medlemmarna måste helt enkelt kunna känna sig trygga i att protokollen skrivs på ett tillfredsställande sätt. Därav återkommer denna motion, men förhoppningsvis förstår stämman nu att motionen måste bifallas, oavsett att styrelsen inte vill låta medlemmarna veta vad som händer i föreningen.

Jag yrkar att;
 1. Offentliga styrelseprotokoll införs i föreningen (även retroaktivt).

  DELFÖRSLAG 1:
  Jag föreslår att styrelsens protokoll löpande presenteras för medlemmarna (exkl. information som rör enskilda medlemmar, som enbart lämnas ut till den medlem som denna information berör, och för stunden upphandlingskänslig information).

  DELFÖRSLAG 2:
  Jag föreslår även att alla ledamöter i styrelsen måste skriva under ett papper om att de vid begäran kommer att lämna ut styrelseprotokoll till medlemmar utan fördröjning. En förutsättning för att få ingå i styrelsen är alltså att detta krav uppfylls.

  DELFÖRSLAG 3:
  Jag föreslår slutligen att ovanstående snarast förs in i stadgarna så att det för framtiden aldrig ska råda något tvivel om att styrelsen är skyldig att utan fördröjning lämna ut utdrag från protokollen om enskilda medlemmar till dessa medlemmar, och att resten av protokollen (en kopia av originalet) lämnas ut till alla medlemmar som begär detta.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 18 om offentliga styrelseprotokoll och nr 19 om utdrag från styrelseprotokoll

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Enligt Anders Mallméns kommentar till lagen om ekonomiska föreningar, 3:e upplagan, s 213, är inte styrelseprotokoll offentliga. Varken medlem eller utomstående har rätt att få del av dem. Styrelsen bestämmer, med iakttagande av sin vårdnadsplikt, om spridningen av protokollen.
Min kommentar (1): Styrelsen/HSB bara upprepar samma dumheter varje gång, och har till och med så dålig koll på vad de säger att de emellanåt till och med säger helt emot sig själv. Ovanstående formulering har inget som helst annat syfte än att försöka lura medlemmarna om vad som egentligen gäller.

Det är helt upp till stämman att besluta att protokollen ska vara offentliga med undantag av personlig och för stunden känslig upphandlingsinformation.

Att på detta sätt försöka lura medlemmarna på ett så flagrant sätt är oförsvarbart.
Det visar bara att det inte går att lita på styrelsen!


Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen, som de ju ska granska.
Min kommentar (?): Irrelevant... även om så hade skett !!! Men idag vet vi att ingen granskning sker av revisorerna!

Styrelsen anser inte att det finns någon anledning att frångå denna vedertagna princip om att styrelseprotokoll inte är offentliga.
Min kommentar (1): Det är absolut inte någon "vedertagen princip" att styrelseprotokollen inte är offentliga. Det är bara dumma lögner i syfte att försöka hindra föreningens delägare i allra mesta möjliga mån till insyn i det som vi alla är delägare i.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Medlemmarna kommer emellertid att förses med erforderlig information från styrelsen.
Min kommentar (?): Det kommer naturligtvis medlemmarna inte alls att förses med. Det har ju t.o.m. styrelsen klargjort i svaren till de flesta av motionerna.

Mot bakgrund av ovanstående finns det inget skäl för stadgeändring.
Inte heller finns det någon anledning att ge utdrag från styrelseprotokoll till motionären.
Min kommentar (?): Men av de anledningar som jag nämnt i motionen ska styrelseprotokoll vara öppna för medlemmarna, med nämnda begränsningar. Styrelsen har som vanligt inte vågat argumentera i sakfrågan utan hänvisar bara till för yrkandet irrelevanta texter i en författares bok, som styrelsen desperat försöker förvränga till sin egen personliga fördel.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.


Mer om tystnadsplikt, sekretesss, lojalitetsplikt, vårdplikt ("vårdnadsplikt"), öppna protokoll;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar
- Tystnadsplikt för styrelseledamot?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf?

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion)
Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll?
- Relationen valberedning/styrelse i brf

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen
- Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 1
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 2

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet

- Tillgång till styrelseprotokoll i brf
- Sekretess på styrelseprotokoll?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av?

- Offentliga styrelseprotokoll

- Offentliga styrelseprotokoll
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf
- Motion om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.