Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Hur behandlas motioner?
 2. Bättre information om stämmor
 3. Hur HSB Göta svarar på frågor!
 4. Inför "Lex HSB" för att få bort fiffel och mygel inom HSB-organisationen
 5. Stämmokostnader
 6. Seminarier inom HSB
 7. Medlemmarna får betala för information !!!
 8. Kurs för styrelse, fullmäktigeledamöter och medlemmar
 9. HSB Götas fastighetsaffärer - förlust på 1,1 miljarder kr... och mer
 10. HSB Götas årsredovisning

Hur många gånger kan samma motion lämnas in?
Det finns ingen bortre gräns för hur många gånger samma motion kan lämnas in.

En motion som inte går igenom ett år kan gå igenom nästa år så det vore dumt att inte åter lämna in en motion om det är något man vill ha genomfört.
Man kanske dessutom kan hitta en mer säljande motivering till nästa stämma för motionen, som gör att stämman ändrar åsikt, förhållanden som påvekar beslutet kan ha ändrats, etc.

Vad avgör om en motion behöver lämnas in igen?
Mycket hänger på styrelsens svar. Ett väl genomarbetat svar med en tydlig motivering till varför motionen ska avslås gör att motionären inte behöver lämna in den igen (om inte de redovisade förhållandena förändrats). Men som vi alla kunde se så fanns det inte ett enda väl genomtänkt svar från styrelsen på mina 178 motioner till årsstämman 2008.

Trick för att avslå motioner gör bara att motioner återkommer
I de fall en styrelse använder sig av något av de många trick och maktmedel en styrelse har för att på ett närmast rent ohederligt sätt se till att motioner avslås, så blir resultatet bara att motionerna återkommer rakt upp och ner (tillsammans med kompletterande motioner) till nästa årsstämma.

250 yrkanden kan bli 1.000 motioner nästa år, om styrelsen missköter behandlingen av motionerna. Eller inga, om behandlingen görs ordentligt och sakliga argument ges.

Med en seriös behandling av motioner behöver de inte återkomma
En seriös behandling av stämman gör att motioner som avslås inte behöver återkomma.
Men avslås motioner bara för att den som motionerat inte är populär så är det givet att alla motioner som avslagits återkommer.

Genomförda yrkanden återkommer inte
Yrkanden som har genomförts är det naturligtvis meningslöst att lämna in igen, men jag överlåter med glädje åt HSB Götas styrelse att leta reda på vilka yrkanden som redan genomförts, och då drar jag självklart tillbaka dessa yrkanden.

Frågemotioner kan avverkas innan stämma bara genom ett enkelt och konkret svar
Jag kan tillägga att en stor del av yrkandena till årsstämman är rena frågor.
Besvarar HSB Götas styrelse dessa frågor seriöst (det behöver alltså inte göras något annat än att ge ett skriftligt svar) så försvinner många yrkanden bara genom detta.


OBS! Varje medlem i HSB Göta kan begära att få ut motionsboken.


MOTION #179

Hur behandlas motioner?

Jag yrkar att;
 1. Motioner ska behandlas med respekt, och stämman ska av styrelsen ges det underlag stämman behöver för att kunna ta bästa möjliga beslut på stämman.

 2. Styrelsen ska svara på varje motion och varje yrkande för sig, och inte i något svar referera till styrelsens svar för annan motion.

 3. Alla i motionerna ställda frågor ska besvaras av styrelsen, och för de frågor som är riktade till andra förtroendevalda ska styrelsen begära in svar från dessa förtroendevalda och redovisa resultatet (även om svar ej givits, då detta uppges).

 4. Alla i styrelsen ska på stämman vara beredda att svara på frågor, och man ska inte bara placera en styrelseledamot på podiet som endast upprepar en och samma mening som en upphakad vinylskiva (som på årsstämman 2008).

 5. Utskott/arbetsgrupper som tillsätts för att utreda och bereda motioner efter stämman ska endast användas i de fall det verkligen anses befogat pga att en utredning före stämman ej var möjlig.

 6. Ett utskott tillsätts för att ta fram lämpliga riktlinjer för hur styrelsens hantering av motioner i övrigt ska gå till.

 7. Riktlinjerna för styrelsens hantering av motioner redovisas på HSB Götas webbplats.
Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #180

Bättre information om stämmor!


Jag yrkar att;
 1. HSB Götas medlemmar ska informeras på bättre sätt om HSB Götas stämmor. Informationen ska alltså inte bara riktas till fullmäktige/styrelser, utan även "vanliga" medlemmar.

 2. Motionärer ska per automatik få samma stämmohandlingar tillskickade sig som fullmäktigeledamöterna får.

 3. Anmälningar ska alltid kunna ske via e-post, och detta ska uppges i kallelser.

 4. Planerad mötesordförande och protokollförare ska alltid uppges i kallelsen
  tillsammans med vem som föreslagit dessa.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #181

Hur HSB Göta besvarar frågor.

Jag yrkar att;
 1. Medlemmar som ställer frågor ska behandlas med respekt av HSB Göta, och HSB Götas styrelse ansvarar för att rutiner tas fram så att detta sker i framtiden.

  HSB Göta ska styras av medlemmarna, inte av tjänstemännen!

 2. HSB Götas styrelse redovisar löpande vad som planeras och genomförs avseende detta på HSB Götas webbplats.

 3. Medlemmar som så önskar ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd, eller själv få kopiera dessa.
Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #182

Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen

Vi har kunnat läsa hur det gått till i HSB Skåne (t.ex. Svågerpolitik styr i skånska HSB-toppen och Vd:ns fallskärm: 4,6 miljoner). En hårresande läsning, och det är inte utan man undrar om det bara är toppen av ett isberg.

Notera att det under avslöjandena om affärerna i HSB Skåne var tyst som i graven på HSB Skånes webbplats. Inte en enda person vågade inledningsvis säga ett ord om de avslöjanden som SDS gjort.

Utav 33 regioner var det bara HSB Malmö som nämnde något på sin webbplats om det som inträffat i HSB Skåne.

Ingen moral och etik inom HSB?
Det som hänt inom HSB Skåne har helt uppenbart pågått under väldigt lång tid, även om oegentligheterna kanske eskalerade under de senaste åren. När HSB-cheferna och styrelsen märkte att ingen reagerade och att de kunde göra precis som de ville utan att någon reagerade så testade de gränserna. Nu blev det abrupt stopp eftersom SDS började gräva i detta, men det borde inte ens vara möjligt att gå så här långt med så mycket fiffel och mygel inom HSB som det förekommit här.

Alla håller varandra om ryggen
Naturligtvis så ser tjänstemännen på HSB hur de högre cheferna beter sig, men det verkar inte finnas tillräckligt mycket moral och etik inom HSB för att det ska ha någon betydelse. Alla håller varandra om ryggen på ett synnerligen fegt sätt... och på medlemmarnas bekostnad.

Tyslåtenhet?
SDS skriver att HSB Riksförbund stöttat regionföreningarnas mygel och fiffel genom att i HSB:s kod för föreningsstyrning ha med att styrelsen "ska iaktta tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden vilkas yppande kan skada föreningen".

Sysslomannaställning ej samma sak som tystnadsplikt!
Enligt lag så har styrelseledamöter en sysslomannaställning och det innebär att en styrelseledamot inte ska sprida information som kan vara till skada för föreningen.
Detta kan nog gärna feltolkas av HSB. Dessa lagregler har inte tillkommit i syfte att varken skydda dem som begår oegentligheter eller för att se till så att det inte blir någon insyn som gör att oegentligheter inte kan upptäckas. Tvärtom så är det snarare så att de som inte informerar om oegentligheter kan straffas för detta.

Tystnadsplikt finns ej! - HSB Göta måste lära sig vad som gäller
Sanningen är att det inte finns någon tystnadsplikt. Inte för tjänstemännen, inte för HSB-representanterna i föreningarna, inte bland fullmäktigeledamöterna, inte bland styrelserna. Inte någonstans. Någon måste lära HSB vad som gäller i denna fråga, så kanske bara detta gör att man blir lite mindre benägen att begå oegentligheter inom HSB.

Skyldighet att informera om oegentligheter
I stället för att HSB Riksförbund skyddar dem som begår brott inom HSB så skulle naturligtvis HSB Riksförbund sett till så att det tydligt framgår i koden för föreningsstyrning att varje medlem och tjänsteman har en skyldighet att informera om eventuella oegentligheter.
Först då kan man få stopp på det bedrägliga beteendet gentemot medlemmarna.

Inför Lex Maria i HSB
Genom att införa en regel där det tydligt framgår att det är var och ens skyldighet (i stil med Lex Maria inom sjukvården) att anmäla misstanke om oegentligheter och brott så kan kanske man få stopp på allt mygel och fiffel som förekommer inom HSB-organisationen.

HSB:s kod för föreningsstyrning, med paragrafer som skadar mer än de gör nytta!
HSB:s kod för föreningsstyrning är extremt tandlös. Allt är skrivet väldigt luddigt och övergripande. Det är fritt att göra i princip vilken tolkning som helst för mycket som står där.
I stället för att förhindra att fel begås så resulterar koden i att vissa som begår fel friskrivs från sitt ansvar. Bryter man mot koden (vilket är svårt att göra oavsett hur fel man gör) så är det inte instiftat några konsekvenser för detta. Etc. etc. Koden är beklämmande dålig.

Oengagerade fullmäktigeledamöter skadar organisationen!
Med oengagerade medlemmar, och minst lika oengagerade fullmäktigeledamöter som inte utför det uppdrag de innehar, så blir det som i HSB Skåne. Alla fullmäktigeledamöter inom HSB Skåne borde bytas ut rakt upp och ner. I ett enda svep. Ingen av dem förtjänar att få sitta kvar, eftersom bevisligen ingen av dem tagit sitt ansvar.

Det känns lite som att det som inträffat inom HSB Skåne håller på att bli vardagsmat inom HSB och snart är det ingen som förvånar sig längre över hur det går till inom organisationen. HSB-cheferna verkar knappt ens försöka dölja sina oegentligheter pga att de är så säkra på att den oengagerade massan av medlemmar inte bryr sig eller ifrågasätter något.

Det är säkert också en av anledningarna till att HSB:s årsredovisningar ut som de gör. Med massor av luckor som kan dölja de djupaste hemligheter.Jag yrkar att;
 1. "Lex HSB" införs för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen.

 2. Ett utskott tillsätts för att ta fram ett regelverk för detta som HSB Göta kan använda sig av.
Fotnot.
Lex Maria är vad man normalt kallar det som står i 6 kap. 4 § i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531), som innebär att personalen har skyldighet att anmäla om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.


Mer om tystnadsplikt, sekretesss, lojalitetsplikt, vårdplikt ("vårdnadsplikt"), öppna protokoll;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar
- Tystnadsplikt för styrelseledamot?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf?

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion)
Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll?
- Relationen valberedning/styrelse i brf

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen
- Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 1
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 2

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet

- Tillgång till styrelseprotokoll i brf
- Sekretess på styrelseprotokoll?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av?

- Offentliga styrelseprotokoll - (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll

- Offentliga styrelseprotokoll
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf
- Motion om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #183B

Frågor till styrelsen

 1. Vad var kostnaden för mötesordförande på årsstämman 2008 (uppdelat på lön och övriga kostnader)?

 2. Vad var kostnaden för protokollförare på årsstämman 2008 (uppdelat på lön och övriga kostnader)?


MOTION #183C

Frågor till styrelsen

 1. Hur mycket kostade fg årsstämma?

 2. Hur stor var personalkostnaden för fg årsstämma?


MOTION #183


Jag yrkar att;

 1. Stämmokostnaderna ska redovisas varje år och för varje stämma, uppdelat på olika poster som närmare beskriver hur kostnaderna fördelats (med t.ex. personalkostnader som separat post).

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #184

Seminarier inom HSB

En ökad tydlighet önskas avseende presentationerna för de utbildningar och seminarier som HSB Göta erbjuder.

Engagemanghöjande seminarier efterlyses!
Jag tycker det är lite fattigt med engagemanghöjande seminarier för medlemmar.
Hoppas att dessa kan utökas.

Jag yrkar att;
 1. Kurser och seminarier ska presenteras på ett tydligare sätt.

  (Detta så att frågor i stil med de ovan nämnda inte behöver ställas).

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #184-2

Rubrik

 1. Kostnadsfria seminarier för medlemmar i "inflytande och demokrati" hålls 3-4 ggr om året med god information löpande om dessa seminariers förekomst.


MOTION #184-3

Rubrik

 1. Kostnadsfria seminarier för medlemmar i "hur man skriver motioner" hålls 2-3 ggr om året med god information löpande om dessa seminariers förekomst.


MOTION #184-4

Rubrik

 1. Kostnadsfria seminarier för medlemmar i "hur man ska förebygga och hantera vattenskador" införs, med god information löpande om dessa seminariers förekomst.


MOTION #184-5

Rubrik

 1. Så många som möjligt av följande kurser/seminarier införs, och är kostnadsfria;
  - Att läsa en årsredovisning
  - Vattenskador och bostadsrätt
  - Balkonger - ombyggnad/inglasning
  - Fastighetsägarens ansvar för olyckor i eller omkring fastigheten
  - Försäkringar - vilka försäkringar täcker vad?
  - Stambyte - hur går det till i praktiken?
  - Underhållsplan och flerårsbudget
  - Effektivare styrelsearbete
  - Bli en bättre ordförande

MOTION #185A

Frågor till styrelsen

 1. Tycker styrelsen det är rätt och rimlig att medlemmar ska betala för information i en medlemsorganisation?

 2. Hur många av deltagarna på medlemsseminariet om hur man förebygger vattenskador var enskilda medlemmar som betalade personligen för detta?
  Fler än noll?MOTION #185

Medlemmarna får betala för information !!!

Inspelning av seminarier?
Varför spelar inte HSB in seminarier som dessa och lägger ut dem på webben så att alla medlemmar kostnadsfritt kan få veta vad som gäller?


Det HSB gör lär sig brf-styrelserna av.

Tänk om en brf-styrelse, som ska starta upp ett projekt för stambyte i föreningen, i kallelsen till informationsmötet uppger att det kostar medlemmarna 100 kr per medlem att få komma till detta "medlemsmöte" och veta vad som gäller!

HSB Göta gör så till sina medlemmar, varför skulle då inte brf:arna kunna göra det till sina medlemmar?

HSB Göta borde öppna upp sig lite så att fler kan få information, i stället för bara samma gamla vanliga personer alltid.

Jag yrkar att;
 1. HSB Göta ska aktivt arbeta för ett högre deltagarantal på kurser och seminarier.

  Redovisning om hur arbetet avlöper med detta läggs ut på HSB Götas webbplats.

 2. Alla medlemsseminarier ska vara kostnadsfria (ett sätt att höja engagemanget).

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #186

Kurs för styrelse, fullmäktigeledamöter och medlemmar

Kurs i att skriva motioner
Om inte förr så efter HSB Götas årsstämma torde det stå klart för alla att det inte finns många viktigare kurser än hur man skriver motioner.
Denna kurs behövs inte minst för fullmäktigeledamöterna, men naturligtvis även för övriga medlemmar.

Kurs i att läsa motioner
Det är också uppenbart att det behövs en kurs för fullmäktige i att läsa motioner.
Det kan diskuteras om den ska vara en separat kurs, eller om den kan slås ihop med kursen i hur man skriver motioner.

Metod för få fullmäktige att skriva motioner
Hoppas att HSB Göta förstår vikten av att en kurs i att skriva motioner tas fram.
Om fullmäktige lär sig skriva motioner kanske det med tiden skrivs i alla fall några motioner av fullmäktigeledamöterna, utöver av den handfull som gör det idag.

Kurs i att besvara motioner
Dessutom måste självfallet dagens styrelse för HSB Göta gå en kurs i hur man besvarar motioner, för så länge styrelsen inte klarar av detta så kommer alla HSB Götas medlemmar drabbas av den bristande kunskapen inom styrelsen.


Jag yrkar att;
 1. En kurs för fullmäktige och styrelse i hur man läser, behandlar och besvarar motioner på bästa möjliga sätt införs.

  Syftet med denna kurs ska alltså inte vara att styrelserna ska lära sig fler trick för hur motioner ska avslås (denna kunskap finns redan), utan syftet ska vara att göra styrelserna mindre rädda för att yrka bifall till motioner samt för att göra styrelserna mindre rädda för att motivera medlemmarna att skriva motioner.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #188

HSB Götas årsredovisning

Vem läser årsredovisningen?
Jag skulle gissa att väldigt få av de fullmäktigeledamöter som går på årsstämman ens läser årsredovisningen, och av denna minoritet är det förmodligen bara max en eller två som detaljstuderar siffrorna i redovisningen (med eller utan kunskap för detta).


När man läser årsredovisningen känns det inte riktigt som HSB Göta rör sig i rätt riktning.

Jag yrkar att;
 1. HSB Göta ska vara mycket tydlig och klar i det som skrivs i årsredovisningen.

  HSB Göta ska vara konkret och tydlig, och verkligen anstränga sig för att årsredovisningen ska innehålla information som skapar intresse för att läsa årsredovisningen.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan