Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen +
  Avflyttad lekmannarevisor


 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ?
  Utlovad rensning av filter ej utförd !


 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen
  Ny valberedning


 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa stämmokostnader

 41. Styrelsen döljer sina inkomster i redovisningen

 42. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

Motion #4
Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

Ren revisionsberättelse oavsett hur många fel som begåtts

Den externa revisorn från Ernst & Young, Lennart Öhrström, skriver år efter år en ren revisionsberättelse. Detta oavsett vilka fel och oegentligheter styrelsen begått.

Och de interna revisorerna bara skriver under den externa revisorns revisionsberättelse utan att ifrågasätta något överhuvudtaget.


Revisor skyddar styrelse samt HSB, och skadar föreningen

Här följer hur revisionsfirman Ernst & Young skyddar styrelsen, och inte minst Ernst & Youngs uppdragsgivare (HSB), från såväl insyn som från att medlemmarna ska få reda på de olagligheter styrelsen begått.

Jag skickar den 4/5 en skrivelse till auktoriserad revisor Lennart Öhrström, Ernst & Young;
Till Lennart Öhrström, Ernst & Young

I årsredovisningen för min bostadsrättsförening skriver du under revisionsberättelsen där det bl.a. står;
"Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter".

Hur menar du att en årsredovisning du granskat med "hög" säkerhet inte innehåller felaktigheter när vem som helst utan några speciella ekonomiska kunskaper bara kan slå upp årsredovisningen och notera felaktigheter?
Dvs precis som under tidigare år, när du varit revisor i föreningen.

När det förekommer så allvarliga såväl som uppenbara fel som nu kan konstateras, undrar man hur många och hur allvarliga fel som döljer sig bakom övriga siffror i redovisningen som medlemmarna inte kan kontrollera pga att vi inte har tillgång till underlaget (vilket du har)?

Hur resonerar du när du, i de årsredovisningar du har uppdraget att granska, inte anmärker på att stämmobeslut inte genomförs?

I revisionsberättelsen för föreningen står det vidare;
"Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar".

Här uppstår genast två frågor;
 1. Vad är det som gör att du exkluderar den för bostadsrättsföreningar viktigaste lagen, bostadsrättslagen?
 2. Vad är skälet till att du i revisionsberättelsen beviljar styrelsen ansvarsfrihet utan att ens anmärka på lagbrott?
När du ser svart på vitt att styrelsen brutit mot lagen varför bryr du dig inte ens om att undersöka detta och se till att stämman/medlemmarna informeras om vad som hänt?

Har du överhuvudtaget granskat årsredovisningen och styrelsen?

Jag begär dessutom här att att du i egenskap av huvudrevisor för den förening som jag bor i ser till att jag inom i lagen föreskriven tid får svar på de av mina frågor till styrelsen som på årsstämman 2010 lämnats obesvarade (även 2009).

Svar från Ernst & Young (5/5);
Återkommer när jag tagit del av protokoll från årsstämman 2010.

Mvh
Lennart Öhrström

Jag svarar den 5/5 och 12/5;
Tack, men jag tror inte du kommer att få ut mycket av stämmoprotokollet som Bengt Skånhamre skriver.
Mot bakgrund av vad som hänt tidigare är jag fullt och fast övertygad om att detta stämmoprotokoll inte kommer att återspegla verkligheten på stämman.

Det är min förhoppning att du även studerar protokollet för årsstämman 2009, om du inte gjort detta tidigare (lekmannarevisorerna kan inte ha gjort detta).
Jag hoppas då att du får tillgång till hela protokollet eftersom jag noterat att styrelsen försöker dölja delar av justeringen.


I väntan på det aktuella stämmoprotokollet (som jag inte kan se hur det skulle tillföra något) förväntar jag mig respons på mina frågor avseende de delar som är fristående från stämmoprotokollet 2010, enligt nedanstående kopia av mitt tidigare mejl.

Jag undrar också vad det är du vill avvakta att svara på för att du behöver stämmoprotokollet för årsstämman 2010?

Notera i övrigt att frågor som styrelsen inte vill/kan besvara på stämman enligt lag ska besvaras inom två veckor efter stämman (alltså inte efter att stämmoprotokollet justerats, om det tar längre tid).
I egenskap av revisor har du ett stort ansvar här, eller hur?

Jag tillägger den 19/5;
Jag förstår inte vad årsstämmoprotokollet från 2010 har med saken att göra.
Att Bengt Skånhamre, i egenintresse, inte kommer att nämna något i stämmoprotokollet om de fel som han och de andra i styrelsen begått saknar helt relevans i frågan.

Du har inte svarat på om du begärt/tagit del av stämmoprotokollet från årsstämman 2009 (där styrelsen försöker smussla undan viktiga delar av stämmoprotokollet, vilket jag inte känner till om du är medveten om).
Har du tagit del av hela detta protokoll eller enbart av styrelsen utvalda delar... eller av ingenting överhuvudtaget?

Att du brustit i revisionen är ställt bortom allt rimligt tvivel och frågan är nu hur du kommer att försöka göra det bästa av situationen?
Kommer du omedelbart begära att styrelsen kallar till en extrastämma där du personligen informerar medlemmarna om de fel och lagbrott som begåtts och som du inte anmärkt på?


Jag bakar här ihop de svar Ernst & Young gav (den 25/5 2010) med mina kommentarer;
Svar på frågor i mail 2010-05-04;

1. Felaktigheter i årsredovisningen

Styrelsen ansvarar för avgiven årsredovisning. Resultatet av min granskning framgår av revisionsberättelsen.


Min kommentar:
Därav att jag reagerar på att du inte anmärkt på - och tydligen inte ens noterat - felaktigheterna i årsredovisningen.
Jag kan lista ett antal av de fel i årsredovisningen som du missat i din granskning.
Vi pratar alltså inte om enstaka fel i årsredovisningen utan det är ett mycket stort antal märkliga felaktigheter som tydligen undgått dig.
Om jag kan hitta dessa felaktigheter utan underlag bara genom att bläddra genom årsredovisningen så uppstår osökt frågor om du i din granskning ens bläddrat igenom redovisningen och om hur många andra felaktigheter det finns (som endast kan hittas med stöd av underlaget för uppgifterna)?

En del av dessa felaktigheter i redovisningen hade du kunnat få gratis bara genom att bläddra igenom motionerna.

Frågor:
 1. Vill du ha en sammanställning med några av felaktigheterna i redovisningarna under din tid som revisor?
 2. På vilket sätt kommer du att agera för att försöka rätta upp att du inte anmärkt på felaktigheter tidigare?
  Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år?
  Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?

2. Ej genomförda stämmobeslut

Jag känner inte till några stämmobeslut, under min tid som revisor, som inte genomförts.


Min kommentar:
Det är i så fall illa om du inte känner till vad som framgår på ett så tydligt sätt.
Genom att läsa stämmoprotokoll och kontrollera vilka av dessa beslut som inte genomförts under din tid som revisor är det enkelt att stämma av vilka stämmobeslut som inte genomförts.

Om du läst motionerna till stämmorna så hade du även där kunnat se upplistat och färdigt för dig vilka stämmobeslut som styrelsen struntat i att genomföra.

Frågor:
 1. Kommer du nu att granska vilka stämmobeslut som inte genomförts under din tid som revisor?
 2. Har du inte läst motionerna?
 3. På vilket sätt kommer du att agera för att försöka rätta upp att du tidigare inte anmärkt på att stämmobeslut ej genomförts?
  Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år?
  Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?

3. Revisionsberättelse

Bostadsrättslagen hänvisar, när det gäller revision, till föreningslagen.

Jag känner inte till några lagbrott som påverkar revisionen.
Lagbrott, som faller under allmänt åtal, utreds i första hand av polis och åklagare.


Min kommentar:
Det handlar här naturligtvis inte om "utredningen" av lagbrott utan det handlar om din roll som revisor att anmärka på oegentligheter och lagbrott som begåtts av styrelsen.

Du säger att du inte känner till några lagbrott.
Jag har redan informerat dig, på ett mycket tydligt sätt, att brf-styrelsen bröt mot lagen när brf-styrelsen inte hade med medlemmarnas ärenden (motionerna) i kallelsen till årsstämman 2009. Så detta kan du inte hävda att du inte känner till.
Kan något vara enklare att kontrollera än detta?

Frågor:
 1. Hur försvarar du att du inte anmärkt på detta i din granskning och informerat medlemmarna om detta lagbrott i din revisionsberättelse?
 2. Har du inte läst motionerna till årsstämmorna? Där kan du finna ett antal av de lagbrott/oegentligheter som begåtts av brf-styrelsen under din tid som revisor, utan att du anmärkt på någonting.
 3. Hur förklarar du att du t.ex. inte anmärkt på att styrelsen i strid med lagen inte hade med alla ärenden i kallelsen till årsstämman 2009?
 4. Hur kommer du att nu i efterskott på bästa möjliga sätt försöka rätta upp detta?
  Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år?
  Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?

4. Årsstämma 2009

Jag har tagit del av årsstämmoprotokoll från 2009. Av punkten 18 framgår att inkomna motioner behandlats och tillfälle till att yttra sig givits.


Min kommentar:
Det saknar relevans. Vad har det för betydelse för vad?

A. Motionena ingick inte i kallelsen. Du anmärkte inte på detta lagbrott!
B. I årsstämmoprotokollet från 2009 framgår det också att styrelsen inom två veckor ska svara på frågor.
I bl.a. justeringen till samma årsstämmoprotokoll står det också att styrelsen vägrade följa lagen i denna fråga.

Frågor:
 1. Hur förklarar du att du som revisor inte anmärkt på att styrelsen aldrig besvarade de frågor som styrelsen är skyldig enligt lag att besvara inom två veckor från stämman?
 2. Hur kommer du att nu i efterskott på bästa möjliga sätt försöka rätta upp detta?
  Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år?
  Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?

5. Årsstämma 2010

Jag har tagit del av årsstämoprotokoll från 2010. Av punkten 17 framgår att inkomna motioner behandlats.


Min kommentar:
Det saknar relevans. Vad har det för betydelse för vad?

På denna årsstämma stoppade mötesordförande Mats Engstrand bl.a. mig från att ställa frågor med kommentaren "Det är inte en fråga på årsredovisningen" när jag ställde frågor på årsredovisningen.

Bl.a. vägrade styrelsen svara på frågan om de lokaler som jag förstår att styrelsen utnyttjat sina positioner i styrelsen för att i största hemlighet använda sig av för personligt bruk, i direkt strid med lagen. Även hur mycket dessa styrelseledamöter ev. betalat för dessa lokaler vägrade styrelsen svara på.

Frågor:
 1. När jag nu upplyst dig om dessa rum i källarna som styrelseledamöter lagt beslag på för personligt bruk (och för sin släkt), hur tänker du hantera detta?
  Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år?
  Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?
Frågor:
 1. När jag nu upplyst dig om att medlemmarna hindrats att ställa frågor på årsstämman trots medlemmarnas lagstadgade rättighet till detta, hur tänker du agera här?
  Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år?
  Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?
Jag har tidigare upplyst dig om att styrelsen vägrat följa stämmobeslutet att medlemmarna har rätt till en skriftlig kopia av hela stämmoprotokollet.
Jag har alltså inte lyckats erhålla stämmoprotokollet från årsstämman 2010, vilket följaktligen är ett lagbrott, vilket jag hoppas du är medveten om?

Fråga:
Hur tänker du hantera detta lagbrott?
Kommer det t.ex. att noteras i din revisionsberättelse för nästa år?
Kommer du att begära en extrastämma i denna fråga?


Det enda som till viss del kan rätta upp vad som skett i denna brf är att du å det snaraste begär en extrastämma, där sanningen kommer fram.

Du har som revisor nu möjligheten att göra det bästa av situationen och undvika att jag drar detta vidare i en rättslig process, med tonvikt på din roll, och dina skyldigheter, som revisor.

Det är inte acceptabelt med årsredovisningar fullproppade med såväl av styrelsen & HSB i efterskott bekräftade felaktigheter som poster som inte tycks ha någon förankring i verkligheten.

När sedan styrelsen ovanpå detta begår det ena lagbrottet efter det andra utan att någon revisor har den minsta synpunkt på detta så får det vara nog.
Som Lennart Öhrström själv skriver (punkt 5) gavs jag inte tillfälle att yttra mig till mina motioner.
Ingen respons, så den 14/6 skickar jag en påminnelse;
 • Vad har du kontrollerat så här långt och vad har du kommit fram till?
 • Vem har du kontaktat (om någon) och vad har det resulterat i?
 • Kommer du att begära en extrastämma för att informera medlemmarna, och i så fall när?
Att protokollskrivare Bengt Skånhamre försökt dölja felen i årsredovisningen (dvs de fel som kommit fram på stämman) genom att inte notera dessa i stämmoprotokollet gör naturligtvis inte en utredning och upprättning av detta enklare, men icke desto mindre så kvarstår felaktigheterna i årsredovisningen och medlemmarna har rätt att veta vilka dessa fel varit under de senaste åren, dvs under hela din tid som revisor i föreningen. Speciellt eftersom vissa fel i redovisningen omöjliggör all medlemskontroll. T.ex. de ständigt återkommande felen år efter år i redovisning av arvoden och ersättningar. Vi vet inte om det är "fel" i redovisningen eller om det helt enkelt är så att styrelsen tagit ut för mycket i arvoden & ersättningar.

Jag hoppas också att du håller med mig att det inte kan fortsätta så här.
När det nu finns en hel styrelse, "ekonomiansvarig" på HSB (Lars Svensson), en huvudrevisor och två lekmannarevisorer så är det orimligt att alla dessa fel i redovisningen kan förekomma.
Det tyder på att det genom hela denna kedja inte finns någon som helst kontroll av redovisningen, och då finns det all anledning till att oroa sig för om allt annat i den insynsskyddade styrelsens värld sköts lika illa, och helt utan kontroll.

Även övriga fel, oegentligheter och lagbrott (bl.a. de jag redan nämnt för dig) måste medlemmarna informeras om.

Jag tycker jag varit ganska generös som gett dig denna möjlighet att lösa problemen genom att informera medlemmarna om de fel som som styrelsen begått i föreningen. Trots detta har jag ännu inte sett något tecken på varken att du utrett något eller att du kommer att vidtaga några åtgärder (vilka, i så fall och när?).

Jag erhåller följande svar från Lennart Öhrström, Ernst & Young;
Jag har tagit del av dina e-postmeddelanden den 25 och 27 maj 2010 och noga övervägt Dina synpunkter.

I min egenskap av revisor är det viktigt att jag förhåller mig opartisk och självständig i förhållande till såväl föreningen som dess olika intressenter, såsom bostadsrättsinnehavare.

Jag har vidare som revisor en vidsträckt tystnadsplikt. Detta innebär att jag inte kan agera i en uppkommen konflikt mellan en medlem och styrelsen. Jag kan heller inte lämna information särskilt till en medlem.

När det gäller synpunkter på hur styrelsen ska agera måste jag därför be er vända er direkt till styrelsen.

Jag å min sida kommer att väga in Dina synpunkter i mitt fortsatta revisionsarbete. Jag kommer även att diskutera dessa med de förtroendevalda revisorerna.

Angående styrelsens utnyttjande av extra lokaler så har jag fått följande information från mina revisorskollegor:
"Två styrelsemedlemmar hyr extra förråd i våra fastigheter. De har samma rättigheter som andra dvs. ha möjlighet till extra förråd när lediga finns. Kösystemet för dessa har varit ok men informationen om att det finns förråd att hyra har varit sämre, påpekande har gjorts till styrelsen som kommer att lägga ut förtydligande information på hemsidan. Nytt förfarande och uppföljning om kölistorna för P-platser, extra förråd och mc-plats har påbörjats och kommer enligt styrelsen att förbättras med tiden."
Min kommentar i efterskott: Vad ska man då med revisor till?
Det är rent ut sagt löjligt att be mig att vända mig till styrelsen. En styrelse som inte svarar på någonting överhuvudtaget, inte den enklaste fråga och inte ens när lagen tvingar styrelsen till det, kommer naturligtvis inte att självmant börja redogöra för de lagbrott de begått.


Jag svarar (14/6) huvudrevisor Lennart Öhrström, Ernst & Young;
Jag har nu mottagit ditt svar. Där skriver du till min förvåning;
"Jag har vidare som revisor en vidsträckt tystnadsplikt.
Detta innebär att jag inte kan agera i en uppkommen konflikt mellan en medlem och styrelsen.
Jag kan heller inte lämna information särskilt till en medlem".

Eftersom detta i mina öron mer låter som att du vill skydda dig själv (och styrelsen) så undrar jag var exakt i lagen du hittat denna paragraf, och på vilket sätt, rent konkret, denna lagtext i så fall skulle hindra dig från att agera i detta fall?

Innebär det att du som huvudrevisor ser det som viktigast här att medlemmarna inte får information om de allvarliga fel & oegentligheter som begåtts och som du inte anmärkt på i din revisionsberättelse, t.ex.;
 • Styrelsen brutit mot lagen som säger att styrelsen ska svara på frågor inom två veckor efter årsstämman?
 • Fel uppgifter, bl.a. för arvoden & ersättningar, i redovisningen, från år till år?
 • Direkt lagbrott när medlemmarnas ärenden ej ingick i kallelse (eller någon annanstans), där styrelsen dessutom helt slarvat bort annan medlems motioner?
Bara för att i detta sammanhang nämna några lagbrott och fel som begåtts av den aktuella styrelsen.

Återigen blir det tyst från Ernst & Young. Efter några veckor kompletterar jag med följande;
Vad sedan specifikt gäller det svar du fått från lekmannarevisorerna;
"Två styrelsemedlemmar hyr extra förråd i våra fastigheter. De har samma rättigheter som andra dvs. ha möjlighet till extra förråd när lediga finns. Kösystemet för dessa har varit ok men informationen om att det finns förråd att hyra har varit sämre, påpekande har gjorts till styrelsen som kommer att lägga ut förtydligande information på hemsidan. Nytt förfarande och uppföljning om kölistorna för P-platser, extra förråd och mc-plats har påbörjats och kommer enligt styrelsen att förbättras med tiden."
så vill jag säga följande.
Styrelseledamöterna har samma rättigheter som övriga medlemmar, men problemet jag tagit upp är att andra medlemmar i föreningen inte har samma rättigheter som de styrelsen självsvådligt tagit sig.
Vad menas med "Kösystemet för dessa har varit ok"?
På vilket sätt då?
Det finns ju ingen medlem som ens känner till något kösystem... tydligen inte ens revisorerna!
Hur kan något som inte finns vara "ok"?
Lekmannarevisorerna svarar;
"informationen om att det finns förråd att hyra har varit sämre".
Sämre? Vad menas?

Varför inte vara ärlig och säga sanningen? Informationen har varit obefintlig!
Ända fram till i den sekund som jag skriver detta (och förmodligen länge till) så har inte ett ord yppats (varken muntligen eller skriftligen) till medlemmarna om att det funnits förråd att hyra.
Styrelsens ledamöter - Kjell och Hans-Åke - har bara lagt beslag på dessa för sig själva och sin släkt (utomstående, dvs ej medlemmar).
Finns det ingen revisor i denna förening som begriper att detta är ett solklart lagbrott?
Lekmannarevisorerna svarar;
"påpekande har gjorts till styrelsen".

Inget blir bättre i detta läge av att ljuga eller försöka förvränga sanningen.
Vem har påpekat vad för vem och när?
Sanningen är istället att ingen - varken du som huvudrevisor, eller lekmannarevisorerna, eller någon annan - har påpekat något om styrelsens lagbrott innan jag belyst dessa lagbrott.
Lekmannarevisorerna svarar;
"... som kommer att lägga ut förtydligande information på hemsidan".

Det handlar inte om något "förtydligande". Det handlar om information!
 • Dels information om styrelsens lagbrott som revisorerna har en lagstadgad skyldighet att informera medlemmarna om.
 • Dels information om vad som egentligen gäller, dvs vilka lokaler finns att hyra, till vilket pris, hur och när?
Och att styrelsen säger att de ska lägga ut information på hemsidan är ett uttalande som du som huvudrevisor måste begripa att det bara är en förlängning av styrelsens lagbrott.
Styrelsen har inte uppdaterat hemsidan under de senaste åren. Ingen läser denna längre, inte ens jag.
En hemsida är ett komplement till övriga informationssätt och kan rimligen inte användas för motsatsen, dvs för att dölja information!

Fortfarande hemlighålls vad styrelseledamöterna bestämt åt sig själva att de ska betala för att utnytta medlemmarnas faciliteter.
Som huvudrevisor kan du kontrollera detta, och informera medlemmarna utan vidare fördröjning!

I annat fall kan jag inte se annat än att du är högst delaktig i styrelsens lagbrott.
Lekmannarevisorerna svarar;
"Nytt förfarande och uppföljning om kölistorna för P-platser, extra förråd och mc-plats har påbörjats och kommer enligt styrelsen att förbättras med tiden".
Ja, något "förfarande" och "uppföljning" har bevisligen funnits precis lika lite som kontroll från någon av revisorerna.
Detta "med tiden" svarar styrelsen på allt, och ytterst sällan, oftast aldrig, händer ett dugg!

Vad kommer Ernst & Young nu att göra åt detta lagbrott (och övriga lagbrott jag informerat dig om)?

Jag kompletterar;
Vi pratar här om mycket viktiga punkter i en brf där du är revisor och där du har ett ansvar som sådan för att föreningen drivs på ett korrekt sätt.
När nu detta helt uppenbart inte sker så är det också ditt ansvar att inte försätta föreningen i ett ännu svårare läge än vad det redan är genom att du bistår styrelsen med hjälp i att dölja för medlemmarna vilka fel och oegentligheter som begåtts. Håller du inte med om detta?

Ytterliggare några punkter.

Regelverket för medlemskap uppfylls ej!
Varför har du inte anmärkt på att lekmannarevisor Doris T. är delägare i en bostadsrätt i föreningen trots att hon inte bor i föreningen?
Det strider mot lagen, men du har trots detta inte upplyst medlemmarna om att styrelsen, som givit sitt medgivande till detta, bryter mot lagen även här!
Detta är mycket allvarligt, inte minst eftersom det kan tolkas som att styrelsen "köpt" tystnad & stöd från lekmannarevisorn... utbyte av tjänster.
När och hur tänker du informera medlemmarna om detta?

Styrelsen slarvar bort medlemmarnas motioner!
Varför har du i din revisionsberättelse inte anmärkt på att styrelsen "slarvat bort" motioner?
En annan medlems motioner kom inte med till årsstämman 2009 överhuvudtaget, inte ens efter att denna medlem påtalat för styrelsen att hans motioner saknades.
När och hur tänker du informera medlemmarna om detta?

Den 30 juni får jag nedanstående svar där Lennart Öhrström underförstått återigen erkänner att han begått fel som inte anmärkt på styrelsens slarv, oegentligheter och av styrelsen begångna fel, men där Lennart Öhrström fortfarande inte vill gå ut till medlemmarna med den viktiga informationen.
Jag har tagit del av Dina senast e-postmeddelanden och återigen noga övervägt av Dig lämnade uppgifter.

All relevant information som kommer mig till del beaktas i revisionen ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv

Jag kommer också fortlöpande att diskutera för föreningen viktiga revisionsfrågor med de förtroendevalda revisorerna.

De av Dig väckta frågorna och synpunkterna ingår i den information, som bland mycket annat, utgör underlag för revisionens genomförande.

Vad gäller frågor kring oberoende och tystnadsplikt hänvisar jag till revisorslagen samt Fars etiska regler.

Man kan konstatera av Lennart Öhrströms generella referens till revisorslagen samt FARs att han inte har något svar på min fråga angående detta.
Jag hänvisar också till dessa regelverk där det framgår att revisorerna brutit mot lagar, regelverk och rekommendationer när revisorerna sett till styrelsens personliga bästa i stället för föreningens bästa.

Jag har i efterskott kontrollerat Lennart Öhrströms påstående om att det skulle stå i FARs och i revisorslagen att han inte kan agera eller lämna information "särskilt till en medlem".
Det visade sig vara ett rent påhitt, och inget annat. Det är skrämmande att en revsior försöker lura sin uppdragsgivare på detta flagranta sätt!


Mitt svar;
Hur kommer medlemmar informeras om oegentligheter?

Jag vill understryka två saker;

1. Jag har inte fått svar på någon av mina frågor.
Att du fortsättningsvis kommer att ha en dialog med lekmannarevisorerna tillför inget vad jag kan se, och definitivt inte för de fel och oegentligheter som begåtts utan anmärkningar från varken dig eller lekmannarevisorerna.

Huvudfrågan här är alltså när du kommer att informera medlemmarna, som har rätt att få veta vad som hänt, i föreningen och på vilket sätt?
Om du inte anser att du vill göra detta så är frågan varför du inte anser att medlemmarna har rätt att få reda på det som du missat att anmärka på i din revisionsberättelse?


2. Du skriver som svar på min fråga om i vilket regelverk det står att du inte kan föra en dialog med mig för att reda ut fel och oegentligheter;
"Vad gäller frågor kring oberoende och tystnadsplikt hänvisar jag till revisorslagen samt Fars etiska regler".

Men där står inte det som du hävdar.
A. Det enda som står i revisorslagen är;
"26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 27 b och 27 c §§ samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:564)
".
B. Det enda som står i FARs yrkesetiska regler är;
"En medlem får inte röja sådana sakförhållanden eller uppgifter för utomstående som medlemmen har fått kännedom om i sin yrkesutövning, om medlemmen inte har upplysningsplikt enligt författning, professionell skyldighet eller rätt att yttra sig eller behörigt tillstånd i övrigt. Medlemmen får inte heller utnyttja sådan information på ett sätt som är till fördel för medlemmen själv eller till skada eller nytta för någon annan".

Dvs det står t.o.m. motsatsen till vad du vill hävda.
Som det står i FARs yrkesetiska regler har du en "professionell skyldighet" att reda ut vad som hänt enligt de upplysningar jag gett dig.
Så när du skriver;
"Jag har vidare som revisor en vidsträckt tystnadsplikt.
Detta innebär att jag inte kan agera i en uppkommen konflikt mellan en medlem och styrelsen.
Jag kan heller inte lämna information särskilt till en medlem
".
är detta bevisligen felaktigt.
 • Du inte bara kan agera i denna fråga, det är t.o.m. din skyldighet som revisor.

 • Du kan definitivt "lämna information särskilt till en medlem".
  Det finns absolut inget som hindrar detta, men om du ändå anser att så skulle vara fallet så vill jag be dig peka exakt på i vilket regelverk och paragraf som detta står (eftersom det inte står i de regelverk som du generellt hänvisade till).

  Dessutom handlar det inte om en "konflikt mellan en medlem och styrelsen" som du felaktigt benämner det.
  Vad det handlar om är istället att reda ut fel och oegentligheter, dokumentera dessa och delge medlemmarna information om vad som hänt.
Men frågan om tystnadsplikt är kanske inte så relevant i detta fall eftersom jag uppenbarligen vet avsevärt mer än vad du vet som revisor, och det därför inte finns något du kan "röja" för mig.

Jag hoppas du nu kan svara mig vilka konkreta åtgärder du tänker vidtaga med anledning av de fel & oegentligheter jag upplyst dig om samt när och hur du tänker informera medlemmarna i min brf om de fel som skett såväl i årsredovisning som de fel och oegentligheter som styrelsen begått i övrigt (alltså främst enligt vad jag tidigare redogjort för dig).


Tycks som det nu bara återstår att anmäla revisorn!

HSB Malmö, som svarar på motionerna pga styrelsens oförmåga att göra detta, kommer här att svara att det är HSB som bestämmer vem som ska vara extern revisor. Men det är - som vanligt när det gäller det som HSB Malmö skriver - bara att inte ta någon notis om styrelsens/HSBs svar. Stämman bestämmer, och HSB Malmö har bara att vackert rätta sig efter detta!

Jag yrkar att;
 1. Huvudrevisor Ernst & Young byts ut till någon seriös och auktoriserad som tar sitt uppdrag som revisor på allvar.

 2. Föreningen ska ställa krav på HSB att redovisa hur avtalet ser ut mellan HSB och den revisor som HSB utsett åt föreningen, dvs vilka uppgifter och skyldigheter som gäller för revisorn.

 3. De frågor jag tagit upp i denna motion ska utredas av oberoende part och resultatet av utredningen ska snarast informeras till medlemmarna.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
Styrelsen anser att Ernst & Young är en erkänd, auktoriserad revisionsfirma och att revisorn uppfyller sitt åtagande i enlighet med god revisionssed. Någon anledning att byta revisionsfirma finns därmed inte.

Föreningsstämman har emellertid rätt att besluta att HSB Riksförbund ska utse en annan revisor i bostadsrättsföreningen.

Eftersom där inte finns något avtal mellan HSB Riksförbund och den revisionsfirma som föreningsstämman beslutat att HSB Riksförbund ska utse, så kan inte något avtal redovisas.

Mot ovanstående bakgrund ser styrelsen ingen anledning att där företas en av oberoende part gjord utredning.


Mer om tystnadsplikt, sekretesss, lojalitetsplikt, vårdplikt ("vårdnadsplikt"), öppna protokoll;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar
- Tystnadsplikt för styrelseledamot?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf?

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion)
Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll?
- Relationen valberedning/styrelse i brf

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen
- Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 1
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Del 2

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet

- Tillgång till styrelseprotokoll i brf
- Sekretess på styrelseprotokoll?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av?

- Offentliga styrelseprotokoll - (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll

- Offentliga styrelseprotokoll
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf
- Motion om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet

Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2012-03-13