Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen + Avflyttad lekmannarevisor

 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ? - Utlovad rensning av filter ej utförd !

 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen - Ny valberedning

 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa stämmokostnader

 41. Styrelsen försöker dölja sina inkomster i redovisningen

 42. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

Motion #41
Styrelsen försöker dölja sina inkomster i redovisningen

Jag har försökt få styrelsen att berätta vem styrelsen anlitat för inköp av de blommor som finns utanför entréerna och som kostar medlemmarna runt 6.000 kr om året, eller mer. Styrelsen har gjort allt för att försöka undvika att svara. Kostnaden för detta döljs av styrelsen i årsredovisningen så ingen utanför styrelsen vet vad kostnaden egentligen är.

I t.ex. redovisningen för år 2009 nämns inte kostnaden för dessa blommor med ett ord i någon post. Även i tidigare årsredovisningarna har styrelsen döljt detta genom att baka in kostnaden under någon generell rubrik (t.ex. "löpande underhåll av markytor").

Styrelsen har på alla sätt försökt dölja detta. T.o.m. på stämman där styrelsen gjort allt för att undvika svara på frågan. När jag till slut lyckades få styrelsen att svara så visade det sig att det är familjen Kjell Svensson som drar in pengar på detta.

Det handlar här inte om hur mycket pengar det rör sig om utan det handlar om styrelsens närmast desperata sätt att försöka dölja att det var en styrelseledamot som utnyttjat sin position i styrelsen för att sälja växterna till föreningen i syfte att tjäna en extrahacka på detta.

Ungefär så här gick diskussionen på stämman enl. mina anteckningar (sammandrag), där mötesordförande Mats Engstrand som vanligt försvarar styrelsen och för styrelsens talan;
Jag: Jag har frågor om det som styrelsen inte ville besvara i motionerna, utan som styrelsen tvingar mig att fråga om här i stället;
- Vem köps växter in av (för krukorna vid portarna)?
- Hur mycket har växterna i krukorna kostat under redovisningsåret?

Hans-Åke: Det är faktiskt småsummor i sammanhanget. Vi har gått ut till företag och frågat om de vill lägga anbud på det, men de är inte intresserade. De tycker inte det är lönt. Det kostar dem mer att göra det så därför köper vi in där vi anser det lämpligt.
Jag: Ja, och min konkreta fråga är, var är detta?

Paul Lundqvist: Dumma kommentarer.
Hans-Åke: Det är det svaret du får.
Jag: Nej, jag kräver ett svar på den frågan. Var köps blommorna in? Att det är "småsummor" ger inte styrelsen rätt att hemlighålla hur våra pengar utnyttjats.
Paul Lundqvist: Lägg av!
Jag: Det finns ju en anledning att jag ställer frågan.

Kjell: Ja, det är ju så här att eftersom jag är involverad i de där blomsterlådorna så vill jag fråga alla här nu, tycker ni att vi ska ha kvar sommarblommorna?
Paul Lundqvist: Ja, jättefint.
Kjell Svensson: Det är jag som fixat det.
Paul Lundqvist: Bra!
Kjell Svensson: Jag tycker att jag i alla fall ska få betalt för blommorna. Jag tar bara betalt för blommorna.
Paul Lundqvist: Ja, det är kanon, och applåderar (det applåderas alltså att styrelsen närmast desperat försöker hemlighålla informationen in i det sista)!
Jag: Jag sa inte att blommorna skulle tas bort, jag ville veta var de kom ifrån, och följdfrågan är till vilken kostnad.
Mats Engstrand: Men är det inte den kostnaden som står här?
Jag: Nej, den finns inte specificerad i redovisningen.
Mats Engstrand: Kan man svara på detta hur mycket det kostar?
Hans-Åke: Han tar bara betalt för blommorna.
Jag: Ja, hur mycket tar han betalt för blommorna?
Hans-Åke: Jag kan inte säga exakt hur mycket det är. Det är precis vad de kostar. Inte en krona mer.
Paul Lundqvist: Bra svar.

Jag: Det är enkla frågor ("vad de kostar"; det är alltså försäljningspriset i Svenssons butik).
Mats Engstrand: Ja, men det kan ju vara så att man inte vet direkt.
Jag: Men då beslutar vi bara att jag får svaret med de andra frågorna styrelsen ska svara på enligt tidigare beslut här.
Mats Engstrand: Går det att utreda vad detta kostar?

Lars Svensson: Blommorna redovisas under löpande underhåll av markytor, och det uppgår till 7.450 kr.

Styrelsen hävdade att de gått ut och frågat företag om de ville lägga anbud på blommorna. Detta är naturligtvis inte sant och styrelsen kommer aldrig kunna visa att styrelsen verkligen gjort detta. Varför är det så svårt för styrelsen att hålla sig till sanningen?
Det viktiga i just detta specifika fall är inte om styrelsen begärt in anbud utan att styrelsen hittar på att de skulle ha gjort detta! Hur ska man då kunna lita på något annat som styrelsen säger? Vi kan då förutsätta att det är lika osant varje gång styrelsen hävdar att de begärt in anbud för övriga - betydligt mer kostsamma - uppdrag!

När styrelsen var så otroligt angelägen om att dölja såväl var växterna kom från som hur mycket styrelseledamoten tog betalt för detta så är frågan hur mycket mer av föreningens pengar som går till enskilda ledamöter!

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska i årsredovisningen redovisa kostnaden för växter/blommor samt vem dessa köpts in av.

 2. Styrelsen ska svara på frågan vilka olika leverantörer som undersökts för detta, när detta gjorts, och vilka priser som då offererats.

 3. Den del av föreningens pengar som går till förtroendevalda, och även övriga medlemmar, ska särredovisas i årsredovisningen.
Admin, lgh 47 - 2010-07-15 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB på motsvarande motion 2009 (som ej kom medlemmarna till del):

Motion nr 92 om vem blommor/växter köps av

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

De kostnader som föreningen har under räkenskapsåret framgår av styrelsens årsredovisning och redovisas i enlighet med de regler som bl.a. följer av bokföringslagen och årsredovisningslagen.
Om en medlem har frågor om kostnader i årsredovisningen, så kan dessa frågor ställas till styrelsen på föreningsstämman. 

Min kommentar (1): Varför är det bättre att tid måste upptas på varje årsstämma med att ställa de frågor som precis lika gärna - och mycket bättre - skulle kunna läggas in i årsredovisningen så att det blir praktiskt möjligt att kontrollera siffrorna, och för att därmed undvika det som hänt tidigare där för mycket i arvode tagits ut?

Dessutom kan vi konstatera från stämmorna att styrelsen inte har några som helst skrupler när det gäller att bryta mot lagen. Styrelsen säger på stämman rakt ut - utan omskrivningar - att de vägrar svara på de frågor som styrelsen upplever som känsliga för styrelsen personligen.

Medlemmar har generellt möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Min kommentar: Och detta har att göra med vad?
Denna information är ju ointressant så länge styrelsen ändå struntar i vad lagen säger.


Styrelsen svarade varken på yrkande 1 (vem växterna köpts in av) eller yrkande 2 (om upphandling skett). Förutom att detta gör att man börjar misstänka oegentligheter så tvingar därmed styrelsen medlemmarna att uppta helt onödig tid på stämman med att ställa dessa frågor.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman avslår motionen.


Styrelsens svar 2011 via HSB Malmö:
Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och i detta uppdrag ingår att sköta upphandlingar med leverantörer. När det gäller växter och blommor till föreningen har styrelsen funnit det bäst både med tanke på pris och kvalité att detta beställts genom frun till en styrelseledamot. Detta innebär förmånligare pris för växterna och ingen kostnad för plantering.
 
Revisorerna granskar styrelsens arbete och har inte i revisionsberättelsen anmärkt mot inköpet av växter/blommor.
Då medlemmarna inte granskar styrelsens arbete, så finns där ingen anledning att inköp av växter/blommor ska granskas ytterligare.
Kostnaden för växter/blommor och ersättning till förtroendevalda redovisas i styrelsens årsredovisning.
Medlemmarna har rätt att på en föreningsstämma ställa frågor till styrelsen om kostnaden och ersättning i styrelsens årsredovisning.
Något behov av att särredovisa kostnaden för inköp av växter/blommor eller ersättning till förtroendevalda finns därmed inte.

Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2012-05-08