Motion #42 - Styrelse hotar medlem
Och kallar medlem för "jävla svin"

Med anledning av att ledamot Kjell Svensson hotat mig skrev jag en motion enl. följande utdrag;
Motion 2 - Styrelsen hotar medlemmar

På extrastämman 2007 så kallade styrelseledamot Kjell Svensson mig för "jävla svin" och hotade med att det skulle hända mig "saker". Kanske inte precis hur man förväntar sig att vuxna människor ska bete sig.

Eftersom risken är stor att svaret på denna motion kommer att innehålla osanningarvill jag understryka att jag har bevis för vad som sades.

På denna motion gav styrelsen (innan HSB Malmö tog över) följande helt sanslösa svar;
Då detta påstående inte bedöms som med sanningen överensstämmande och inte går att styrka så avslås denna skrivelse.

Till årsstämman 2009 skrev jag ett svar på ovanstående påstående från styrelsen;
Varför skulle det inte gå att styrka?
Hur vet styrelsen detta utan att ens fråga mig?
Självklart kan jag det. Men tro inte att styrelsen i behandlingen av denna motion ens efterfrågat några bevis (trots att jag t.o.m. förklarade i motionen att jag hade bevis).
Styrelsen har bara, utan någon utredning överhuvudtaget, gemensamt gjort "bedömningen" att jag inte skulle kunna bevisa de hot Kjell Svensson utsatte mig för, och att styrelsen därför kunde klara sig utan att behöva ta sitt ansvar!
Det finns inte det minsta intresse i styrelsen att följa lagen och utreda denna fråga.


Styrelsen lever i förhoppningen om att Kjell Svenssons hot inte kan bevisas!

Varför vågar Kjell Svensson inte förneka sitt beteende skriftligt?
Om Kjell väljer att inte gömma sig bakom styrelsen, utan skriftligt och personligen svarar på denna motion att han inte hotat mig och att han inte kallat mig för "jävla svin" så lovar jag presentera bevis för detta, och sedan kan vi se vem som ljuger.

Varför vill styrelsen inte ens fråga Kjell Svensson om han hotat mig?

Styrelsen missköter sitt uppdrag!
Hade det varit en normalt fungerande styrelse så hade styrelsen inte tvekat ett ögonblick att noga undersöka en så här allvarlig sak.
Det är faktiskt i allra högsta grad en styrelses ansvar. Men inte ens HSB-ledamoten har visat det minsta intresse av att komma till ett avslut i denna fråga eller att få bevisen presenterade.

Jag frågade Kjell Svensson på årsstämman 2008 om detta, och fick ett svar som var så tyst att det i det närmaste inte var hörbart, men jag uppfattade att han fortfarande förnekade sina hot. Tyvärr bröt den med styrelsen alierade mötesordföranden (Mats Engstrand) denna fråga, så resten av stämman fick inte höra detta svar.
Styrelsen bemötte inget av ovanstående! Ingen ursäkt. Inget förnekande av hot.

Till årsstämman 2009 skrev jag en motion (som ej kom medlemmarna till del) med följande frågor;
Frågor till styrelsen:
Väl medveten att styrelsen aldrig under några omständigheter kommer att våga besvara följande frågor skriftligt i sitt svar på denna motion ställer jag dem ändå till styrelsen;
 1. Vad är det som gör att styrelsen anser att min redovisning av Kjells beteende på stämman inte är trovärdig?

 2. Vad är det som gör att styrelsen anser att Kjells förnekande av vad som rent faktiskt hände är trovärdigare än min redogörelse?

 3. Vad är det som gör att styrelsen inte vill utreda frågan tillsammans med mig?

 4. Vad är det som gör att styrelsen inte är intresserad av de bevis jag klargjort för styrelsen att jag har, eller ens vill tillfråga mig om jag kan bevisa Kjell Svenssons hotelser?

  Speciellt med tanke på att jag t.o.m. i motionen tydligt förklarade att jag hade bevis!!!

 5. Vad är det som gör att styrelsen - inkl. part i målet, Kjell -, baserat på absolut ingenting, hellre väljer att svara att styrelsen gör bedömningen att jag inte kommer att kunna bevisa Kjell Svenssons hotelser än att ens kontakta mig i frågan?

 6. Vad är det som gör att styrelsen svarar att min redogörelse inte går att styrka, med tanke på att styrelsen inte ens vill kontrollera med mig om jag kan göra detta?
Genom att styrelsen väljer att försöka lura stämman, där ovanstående frågor lämnas obesvarade, tvingar styrelsen mig att i stället ställa frågorna på stämman, då styrelsen är skyldig enligt lag att svara på frågorna (även om styrelsen inte bryr sig om vad lagen stadgar).

Naturligtvis fortsätter styrelsen att försöka dölja sanningen och gav (via HSB) bara följande svar;

Motion nr 73 om hot mot medlem

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen har ingen skyldighet att besvara frågor från motionären i sitt svar på motionen.

Min kommentar: Styrelsens/HSBs standardsvar. Men;
Styrelsen och HSB får inte ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Och styrelsen (via HSB Malmö) fortsätter;
Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.
Min kommentar: Styrelsens/HSBs standardsvar, men idag vet vi att styrelsen inte bryr sig det minsta om vad lagen stadgar.

I den obehandlade motionen 2009 skrev jag också.
Nu har Kjell Svensson chansen att här skriftligt förneka detta personligen.
Men varken tidigare eller vid detta tillfälle 2009 så har Kjell vågat förneka sina hot skriftligt.
Styrelsen vill bara hävda att Kjells hot inte kan bevisas (vilket de alltså kan).

Följande yttrades av Kjell i stämmolokalen helt utan anledning när jag pratade med Bengt Skånhamre:
- Kjell: Tror du att du har medlemmarna med dig?
- Kjell: Det handlar bara om ditt hele tiden. Du e så jävla...
- Kjell: Ja, jag tycker att du är ett jävla svin som håller på på detta jävla viset.
- Kjell: Jag tycker du ska passa dina ord annars kanske det händer nåt!
- Kjell: Gå nu med dej. Jag är så jävla trött på dig.
Bengt Skånhamre satt precis lika nära som jag stod Kjell, men ändå har Bengt Skånhamre inte gjort det enda rätta och sett till att denna fråga tog ett slut för länge sedan. Varför tror du Bengt Skånhamre inte varit intresserad av detta? Jo, eftersom HSB har inte det minsta intresse för medlemmarna och vad som är bäst för oss. För HSB handlar det bara om att stötta styrelsen i alla lägen eftersom HSB vet att det inte finns någon demokrati i denna brf och det är enbart via styrelsen som HSB kan plocka pengar från föreningen.
Bortsett från det fullt bevisbara faktum att en styrelseledamot hotar en medlem;
Känner du att dina pengar förvaltas tryggt av en styrelse som inte ens bryr sig om att undersöka en så här allvarlig sak?

Nästa gång kan det vara DU som hotas av styrelsen!

Varje medlem som inte håller med styrelsen i allt löper nämligen denna risk.

Var går gränsen för hur en styrelseledamot får bete sig?
Som säkert framgår av mina motioner har jag inte särskilt stort förtroende för denna styrelse, av alla de skäl jag redogjort för (plus många fler), men att en styrelseledamot skulle gå så långt som att hota mig var t.o.m. värre än vad jag trodde att denna styrelse skulle ta sig till.

Hotfullt beteende mot annan medlem kan leda till att man förlorar sin bostad
Till Kjell Svensson vill jag särskilt understryka att man som medlem i en brf kan bli av med sin bostadsrätt om man framför hot mot annan medlem. När dessutom en styrelseledamot står för hoten så är risken ofrånkomligen ännu högre. Jag förväntar mig alltså fortfarande en ursäkt från dig över ditt beteende.

Styrelseledamöterna håller varandra om ryggen
Alla i styrelsen - inkl. HSB-ledamoten - håller varandra hårt om ryggen, och stöttar varandra i varje fel och i varje olaglighet som denna styrelse begår. Att då ljuga för medlemmarna - alltså för Dig !!! - är tyvärr bevisligen inget denna styrelse drar sig för det minsta.

Det finns inget skäl för mig att ljuga!
Som förhoppningsvis alla utanför styrelsen förstår så skulle jag naturligtvis aldrig hitta på att styrelsen hotar mig. Jag skulle heller inte ha tagit upp detta i en motion om jag inte bortom allt tvivel kunde bevisa Kjell Svenssons allvarliga hot.

Omogna styrelseledamöter
Styrelseledamöterna beter sig, så gamla de är, på ett synnerligen omoget sätt. Ett annat av många exempel på detta är när Hans-Åke på årsstämman 2008 upprörs av att jag anmärker på fel och konstigheter i årsredovisningen. Först skriker han på stämman, sedan ger han mig det "onda ögat" och sliter upp sin stol (han sitter framför mig), och smäller argt ner stolen längs med väggen så långt från mig han kunde. En kort stund därefter känner v.ordf. Kjell sig tydligen vilsen utan Hans-Åke så han gör samma sak och sätter sig bredvid styrelsens ordförande.

Ledamöterna beter sig som små barn, och dessa personer har Du antingen;
- valt eller
- inte hindrat
att förvalta dina pengar.


Detta är en synnerligen viktig motion, för det får inte gå till så här. Det är illa nog att motionärer behandlas på det ociviliserade sätt som sker på stämmor. Motionärer ska inte dessutom behöva utsättas för rena hot. Framför allt inte från styrelsen!

Styrelsen kommer tyvärr inte att utreda frågan denna gången eller. Styrelsen kommer med hjälp av HSB Malmö bara ännu en gång ge ett undvikande svar, utan varken erkännande eller förnekande av Kjell Svenssons bevisbara hotelser.

Jag upprepar de yrkanden jag hade till årsstämman 2009, men som ej kom medlemmarna till del och som ej behandlades av stämman. Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska följa lagen och ta hot som framförs mot medlemmar på allvar (alldeles särskilt när detta görs av en styrelseledamot). Styrelsen ska vara skyldig att noga utreda detta med alla parter (detta är t.o.m. - om möjligt - mer styrelsens ansvar än att agera vid andra typer av störningar).

  Styrelsen ska också tydligt visa medlemmarna att styrelsen tar hot på allvar, att styrelsen aldrig accepterar detta, och att styrelsen inte skyddar en medlem - så som styrelsen tidigare gjort - bara för att denne råkar ingå i styrelsen.

 2. En projektgrupp tillsätts som tar fram ett regelverk för hur styrelsen (på stämmor och i övrigt) ska behandla medlemmarna (med konsekvenser om detta regelverk ej följs), som sedan presenteras på en extrastämma och tillförs stadgarna.

 3. Kjell ska antingen ska be mig om ursäkt för sitt beteende (så vi kan lägga detta bakom oss) eller i svaret till denna motion förneka skriftligt att han hotat enskild medlem och kallat mig för "jävla svin".

  Kjell kommer naturligtvis inte att skriftligt våga förneka vad han gjort, och därmed sätta sin lögn på pränt, men får jag ingen ursäkt så presenterar jag de bevis som styrelsen inte vill ta del av på stämman i stället.
Admin, lgh 47 - 2010-07-20 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens/HSBs svar 2009:

Motion nr 73 om hot mot medlem

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen följer de regler som finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar om hot mot medlemmar.

Min kommentar: Bevisligen inte !!!

Om en medlem utsatts för brottslig handling, så kan medlemmen alltid polisanmäla händelsen.
Min kommentar: Det är inget styrelsen ska lägga sig i.

Någon anledning att tillsätta en projektgrupp för att ta fram ett regelverk för styrelsens behandling av medlemmar finns inte.
Min kommentar (2): Om man inte tillsätter en projektgrupp, hur tycker styrelsen att man då ska få styrelseledamöterna att sluta uttala hot mot medlemmarna?
Eller hela styrelsen är enig i att det är ok för styrelseledamöter att hota medlemmar?


Att Kjell Svensson ska be om ursäkt eller förneka hotelser är inget ärende som omfattas av föreningsstämmans kompetens.
Min kommentar (3): Enligt vilket regelverk då?
Men oavsett om så hade varit fallet så kanske man kan tycka att det hör till normalt hyfs att be om ursäkt. Men nu visar Kjell i stället att han inte anser att han gjort något fel när han förolämpat och hotat mig. Med fullt stöd av styrelsen!
Samtidigt visar styrelsen - genom att Kjell Svensson inte vågar förneka sina hot skriftligt - att hela styrelsen är delaktig i att försöka lura medlemmarna.

Styrelsen och HSB får inte ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Medlemmar i en brf har i princip inga rättigheter (detta har jag förklarat närmare på min sajt om bostadsrätter, Sveriges största, och långt mer omfattande än t.ex. HSB:s sajt).
En styrelse som så önskar kan därför göra som i vår förening och skapa en maximalt odemokratisk miljö.
Att jag sedan kan lag och stadgar betydligt bättre än styrelsen, och utnyttjar de ytterst små möjligheter man har som medlem, är något som styrelsen bara får finna sig i. Styrelsen har ändå 364 dagar om året då de kan bete sig hur illa de vill mot medlemmarna, och man tycker kanske att de borde vara nöjda med detta. Eller?


Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.