Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen +
  Avflyttad lekmannarevisor


 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ?
  Utlovad rensning av filter ej utförd !


 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen
  Ny valberedning


 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa stämmokostnader

 41. Styrelsen döljer sina inkomster i redovisningen

 42. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

Motion #12
Frågor på sophanteringssystem

Det beslutades på extrastämman den 12 april 2010 (efter mitt förslag att effektivisera stämman) att styrelsen skriftligen skulle besvara frågorna från medlemmarna och dela ut medlemmarnas frågor med styrelsens svar till alla medlemmar innan nästa stämma.
Men eftersom styrelsen via stämmans sekreterare Bengt Skånhamre valt att plocka bort detta stämmobeslut från stämmoprotokollet så indikerar detta att styrelsen förbereder för att bryta mot ännu ett stämmobeslut, och därmed bryta mot lagen igen.
Jag kopierar därför in mina frågor i en motion för att försöka försäkra mig om att i alla fall mina frågor inte undanhålles medlemmarna.

Om styrelsen följer det stämmobeslut som styrelsen inte ville ha med i protokollet kan denna motion, efter mitt godkännande om detta, plockas bort.Det finns i detta läge inte någon långsiktig lagstiftning att förlita sig på för hantering och sortering av avfall i flerfamiljshus, och det finns inga riktlinjer för framtiden.
Stor osäkerhet råder för närvarande. Det man satsar på idag kan därför vara fel i morgon, och således är det också viktigt att man satsar på ett utbyggbart system (till minsta möjliga kostnader).
 1. Vilka sakliga skäl finns det för att föreningen inte kan avvakta tills regelverken blivit tydligare?
Fastighetsägarna i Stockholm har tagit fram en rapport om avfallshantering, och här nedan följer ett utdrag;

"Hus som är byggda 1978 och senare ska vara utrustade med grovsoprum och även i övrigt uppfylla vissa krav för avfallshanteringen.
Motsvarande gäller inte för äldre hus.
Plan- och bygglagen (PBL 17 kap 20 §) innehåller dock en möjlighet för kommunerna att framtvinga ombyggnader av äldre hus om detta behövs för att åstadkomma godtagbara arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från fastigheten.
Kravet är dock begränsat till sådana åtgärder som skäligen kan fordras för att uppnå detta.
Det innebär att det i varje enskilt fall ska ske en avvägning mellan hur angelägen den önskade ombyggnaden är och fastighetsägarens kostnad för denna.
Bestämmelsen i PBL är alltså helt inriktad på sophämtarnas arbetsmiljö.

Några retroaktiva krav på att även äldre byggnader ska vara utrustade med särskilda soprum, uppfylla särskilda miljökrav eller annars vara utrustade på något speciellt sätt i avfallshänseende finns däremot inte i plan- och bygglagen.
Trots detta försöker stadsbyggnadsnämnden i Stockholm med hänvisning till PBL och ibland även med stöd av överordnade juridiska instanser att ställa krav på omfattande och mycket kostsamma ombyggnader, inkluderande omfattande ombyggnader av soprum, för att åstadkomma en "bättre" avfallshantering.
I samband med detta ställer kommunen i sina förelägganden en rad krav som uppenbart rör annat än arbetsmiljöfaktorer och åberopar också helt öppet andra skäl än sophämtarnas arbetsmiljö, till exempel miljöskäl, i motiveringen för dem.
I dessa förelägganden uppställer kommunen alltså krav som är mer omfattande än vad kommunen har rätt att kräva enligt lag."
 1. Exakt vad baseras VA SYDs krav på, vilka lagar och regelverk?
Styrelsen hävdar att föreningen måste stänga sopnedkasten för att sophämtarna inte vill hämta soporna i källarna.
 1. a. Exakt vad är det som är problemet, enligt VA SYD?
         Är det trapporna som sophämtarna inte vill gå i?

  b. Vad är det som gör att det inte går att lösa så att sophämtarna kan hämta soporna i källaren som de fortfarande gör på andra ställen, i andra föreningar, och som de gjort i alla år tidigare?

  c. Exakt vilka nya regelverk har tillkommit var under de senaste månaderna?
 1. På vilka konkreta sätt har styrelsen arbetat i medlemmarnas intresse och bestridit VA Syds beslut att inte hämta soporna i källaren, och vad har resultatet av detta arbete blivit?

Styrelsen skrev tidigare;
"Så som vi idag har vår sophantering är snart en omöjlighet".
Detta är inte fakta utan bara personligt tyckande, utan betydelse för medlemmarnas beslut, och ett sätt för styrelsen att manipulera beslutstagarna i styrelsens riktning.
 1. Vilka exakta formuleringar och regelverk baserar styrelsen sin synpunkt på här?
 2. Vad innebär "snart", och enligt vem, rent konkret?
Styrelsen skrev tidigare;
"Vi har fått ett antal propåer från VA SYD angående detta".
Att styrelsen fått "propåer" om något som styrelsen inte ens kan eller vill specificera har inget som helst värde för ett beslut.
Om detta skulle vara sant så kan vi alla i så fall läsa dessa i lugn och ro innan vi går till beslut.
 1. Vänligen, presentera dessa "propåer" för alla medlemmar i sin helhet (ordagrant, inte styrelsens personliga tolkning). Kan t.ex. redan idag hängas upp på anslagstavlorna.
Styrelsen skrev tidigare;
"... och det är väl bara en tidsfråga innan vi åläggs vite".
Detta personliga tyckande från styrelsen är ett högst olämpligt sätt att försöka manipulera medlemmarna, och har inget som helst värde för ett beslut.
Majoriteten av de 25.000 brf:arna i Sverige har ingen miljöstation eller underjordiskt sophanteringssystem, och det skulle då bli väldigt många viten att dela ut.
 1. Har någon hotat med vite och i så fall; vem och exakt för vad?
Styrelsen skrev tidigare;
"Vi har därför samlat in offerter dels för miljöhus och dels för ett system som heter Vconsyst".

På stämman försöker styrelsen undvika att svara min fråga om detta, men efter att jag fortsatt mina påtryckningar om svar så svarar till slut HSB-ledamoten Bengt Skånhamre att ingen upphandling har gjorts. Så vilken version som är sann vet vi inte. Antingen ljög styrelsen i sitt utskick till medlemmarna eller så ljög styrelsen på stämman.
 1. Men om dessa "offerter" finns, presentera då dem i sin helhet för medlemmarna, tillsammans med underlaget (kan t.ex. hängas upp på anslagstavlorna redan idag).
 1. Exakt vilka leverantörer hade styrelsen gått ut med offertförfrågan till och för vad?
 1. Hur såg det förslag - med givna krav & förutsättningar - på miljöhus ut som styrelsen påstår sig ha gått ut med offertförfrågan till, och hur ser ett ev. nytt förslag ut?
Styrelsen skrev tidigare;
"Styrelsen har valt att föreslå Vconsyst av flera olika skäl".
Men vilka dessa "olika skäl" är vill styrelsen inte redogöra för, utöver en enda sak. Dvs påståendet - som jag hävdar är osanning (inte minst eftersom det kan bekräftas som osant utifrån styrelsens vinklade och enkelspåriga lilla information där styrelsens redovisning av kostnader är uppenbart oriktiga) - att Vconsyst skulle vara billigare än miljöhus.
 1. Av vilka skäl ser styrelsen Vconsyst - ett system som praktiskt taget ingen i detta land beslutat sig för - som det bästa alternativet?
Att det enligt styrelsens märkliga uträkning skulle bli billigare med Vconsyst jämfört med miljöhus (vilket vi alltså inte har något belägg för, tvärtom) är en sak, men;
 1. a. Varför Vconsyst jämfört med andra leverantörer (Sansac, PWS, Blosse, Eleiko, Hannoa Oy, Plastic Omnium, etc)?

  b. På vilket sätt är Vconsyst bäst jämfört med andra liknande system, dvs vilka fördelar har just Vconsyst?

  Styrelsen ställer inte fördelar och nackdelar mot varandra och styrelsen jämför inte olika system med varandra. Styrelsen har - precis som i varje annan fråga - inte gjort någon som helst utvärdering eller utredning värd namnet.

  c. Styrelsen har gjort ett synnerligen slarvigt arbete och t.ex. inte brytt sig om att undersöka priser och annat från en enda av konkurrenterna till vconsyst. Varför?

  d. Hur kom styrelsen i kontakt med vconsyst (ett företag som inte ens fanns när frågan om sophantering kom upp)? Har styrelsen personliga kontakter med företaget?

 1. Hur kan det vara att styrelsen vet att miljöhus kommer att kosta precis 1,87 mkr, men när det gäller vconsyst, som styrelsen koncentrerat sig på som enda alternativ, så har styrelsen ett spelrum på 250.000 kr (motsvarande nästan två års kostnader för dagens sophantering)?

Om man struntar i fakta & verkligheten och bara utgår från vad styrelsen redovisar för kostnader så är kostnaden ungefär densamma för miljöhus som för vconsyst (1,87 mkr jämfört med 1,75 mkr).
 1. Hur kan styrelsen hävda att det blir så mycket billigare med vconsyst jämfört med miljöhus?

Vad gäller miljöhus så har andra brf:ar införskaffat detta till en bråkdel av det pris som styrelsen påstår att det kostar (1,875 mkr). Då undrar man naturligtvis hur styrelsen lyckats kalkylera med 2 mkr för två små miljöhus.

Ett komplett miljöhus på 3,3 x 7,5 meter kostar 70.000 kr eller mindre.
Vi behöver säkert större i vår brf, men det måste vara helt uppenbart för alla att det är helt uteslutet att det ens skulle närma sig styrelsens påhittade summa på 2 miljoner kronor (eller mer).

4 miljöhus, 30 meter långt, kostar 280.000 kr.
Detta pris utan hänsyn till att en upphandling tillsammans med en utredning värd namnet (som nog tyvärr aldrig genomförs i denna brf) sänker priset, eller att ett stort miljöhus är billigare än motsvarande 2 mindre.

Med styrelsens sätt att räkna skulle våra 240 lägenheter behöva ett 240 meter långt miljöhus (eller ½ km långt om man utgår från en enklare variant av miljöhus)!
 1. a. Vad är det som, enligt styrelsen, gör att det kostar 2 miljoner kronor för två "friggebodar"?

  b. Vad ingår exakt i alternativet miljöhus?

 1. Vilka garantier lämnas av respektive leverantör av sophanteringssystem?

 1. a. Varför tillkommer det en kostnad för arkitekt för specifikt miljöhus? För vad?

  b. Jag kan inte se att det behövs, men vad skulle i så fall kostnaden för detta ligga på?

Styrelsen skriver att de inte vet vad kostnaden för bygglov blir, men det måste styrelsen ta reda på så gott det går eftersom det utgör en del av det beslutsunderlag som behövs.
Styrelsens personliga tyckande; "Kostnader för bygglov tillkommer, vi vet inte med vad men det blir en lägre kostnad för vconsyst än för miljöhusen" är helt ointressant i sammanhanget!
Medlemmarna ska ta beslut baserat på fakta och inte på personligt tyckande eller gissningar från en styrelse som allvarligt missköter sina uppgifter.
 1. Vad blir kostnaden för bygglov för respektive alternativ?

Ordföranden fick frågan om det nya systemet skulle påverka våra månadsavgifter.
Ordförandens svar var; "Nej vi har budgeterat för detta".
För det första så påverkar alla kostnader våra månadsavgifter och för det andra har styrelsens budget - som bara är ett "kladdpapper" för framtiden - inte ett dugg med detta att göra.
 1. Hur påverkas föreningens ekonomi och månadsavgifterna?

Inför extrastämman om sophanteringen hävdade styrelsen att investeringen på ca 1,75 mkr skulle vara betald på 5 år.

I årsredovisningen för 2009 ser man att sophanteringen kostat 153 701 kr under 2009.
(Dvs 640 kr per lägenhet och år.)
Om det skulle vara sant som styrelsen hävdar att vi, med styrelsens förslag på sophantering, skulle haft denna betald på 5 år innebär det alltså att vi under dessa fem år skulle runt 1 miljon kr från kommunen för att vi slängde våra sopor, istället för att vi betalade för denna tjänst.
 1. Hur kom styrelsen fram till detta?

 2. Med respektive förslag på sophantering som styrelsen presenterar för medlemmarna, hur mycket kommer detta att kosta medlemmarna?

Alla priser som styrelsen presenterar ska självfallet alltid vara inklusive moms!
 1. Varför försvårar styrelsen för medlemmarna genom att presentera priser exkl. moms?

När styrelsen presenterade sitt förslag på extrastämman valde styrelsen att ge medlemmarna en extremt vinklad bild. Styrelsen utnyttjar sina positioner för att manipulera medlemmarna till det som styrelsen personligen tycker passar styrelsen bäst själv för att styrelsen ska behöva prestera så lite som möjligt.

I det fall föreningen skulle välja att sänka standarden för medlemmarna och införa ett nytt system;
 1. a. Miljöhus ovan mark; fördelar och nackdelar jämfört med kasuner under mark?
  b. Kasuner under mark; fördelar och nackdelar jämfört med miljöhus ovan mark?

 1. a. Vilka möjligheter finns för kompostering och till vilka kostnader med vilken leverantör?

  b. Och vilka fördelar/nackdelar innebär detta?

 1. Hur löses hanteringen av de miljöfarliga lågenergilamporna med respektive alternativ som styrelsen presenterar för medlemmarna?

Styrelsen måste naturligtvis ta reda på kostnaden för låssystem till sophanteringen, även om detta inte skulle installeras från start.
Alldeles särskilt om man placerar ett sophanteringssystem nära gatan kommer det självfallet att utnyttjas av såväl kringboende som av förbipasserande. Vi kommer alltså att få betala för andras sopor. Dessutom lär fel sopor hamna i behållarna, och vad får vi då betala extra för detta?
Låssystem ska ingå i kalkylen som medlemmarna får ta del av innan beslut kan tas.
 1. Hur mycket kostar låssystemet (med samma taggar som vi har idag) till sophanteringen (för respektive system)?

Föreningen har en stor brist på parkeringsplatser och det är oftast omöjligt för besökare att hitta en parkeringsplats i den närmaste omgivningen.
I det enda förslag styrelsen presenterat för medlemmarna så ingick att föreningen förlorade två värdefulla p-platser och det är inte acceptabelt!

De förslag styrelsen presenterar får gärna innebära fler parkeringsplatser, men inte färre.
Medlemmarna måste förkasta varje förslag som innebär reducering av p-platser.
 1. Innebär något av de förslag styrelsen presenterar en reducering av p-platser?

En miljöstation är utbyggbar allteftersom regelverk förändras.
Underjordiska behållare är inte utbyggbara på samma sätt och till samma låga pris.
Med en miljöstation ställer man bara in ett eller flera kärl till. Kostnad = 0 kr.
Med vconsyst kan det bli i princip hur dyrt och komplicerat som helst !!!

 1. Hur ser styrelsen på detta och hur har styrelsen vägt in detta i bedömningen?

 1. Vilka referensinstallationer finns det med respektive system som styrelsen presenterar?


Om det råder några oklarheter kring mina frågor så är styrelsen välkommen att kontakta mig för förtydligande så att vi slipper ödsla tid på detta under den kommande stämman (men då styrelsen alltid tidigare vägrat all kontakt med motionärer så lär det knappast inträffa denna gång heller att styrelsen arbetar för föreningens bästa och effektiviserar stämman).

Jag diskuterar gärna frågorna med styrelsen om det kan underlätta för stämman och stämmans beslut (men jag gissar att styrelsen vill göra som i 100 procent av övriga fall och inte ha någon kontakt med motionärer).

Jag yrkar att;
 1. När styrelsen föreslår något ska detta inte göras på ett så amatörmässigt sätt, och med ett enda alternativ, som skedde på extrastämman för sophantering.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
OBS! Styrelsen har undanhållit denna motion för medlemmarna och endast delgivit medlemmarna styrelsens svar på den motion som medlemmarna inte får se.

Styrelsen, som svarar för föreningens förvaltning, kommer att i sitt uppdrag ta fram det underlag för sophantering i föreningen, som är bäst för medlemmarna.
Det finns inget som förbjuder styrelsen från att endast redovisa ett alternativ, särskilt om det skulle vara bäst för medlemmarna.

Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2011-05-23