Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen + Avflyttad lekmannarevisor

 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ? - Utlovad rensning av filter ej utförd !

 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen - Ny valberedning

 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa stämmokostnader

 41. Styrelsen döljer sina inkomster i redovisningen

 42. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

Motion #38
Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

I denna förening svarar styrelsen inte på medlemmarnas skrivelser, speciellt inte mina trots att detta är lagstridigt.

Styrelsen struntar dessutom normalt helt i att bekräfta mottagandet av skrivelser. På detta sätt har styrelsen bl.a. lyckats komma undan med att - också i strid med lagen - inte dela ut vissa medlemmars motioner.

Fastighetsägarnas etiska nämnd har utrett frågan om hur snabbt en skrivelse ska besvaras (detta är direkt överförbart på en brf).
Vad man då kommit fram till är att man inom en vecka ska få en bekräftelse på att en skrivelse mottagits. Pga sakens komplexitet kan det sedan variera hur snabbt svar kan ges i sakfrågan, men det ska ske "så snart som möjligt".

HSB har tidigare besvarat medlemmarnas skrivelser, men då tyvärr genom HSB-ledamot Bengt Skånhamre. Han har som specialitet att "svara utan att ge svar". Dvs svaren som Bengt Skånhamre ger är oftast inte vatten värt. Efter att den idag sittande styrelsen i HSB Malmö tillträtt, med Claes Caroli som styrelseordföranden, har dock HSB Malmö valt att inte ens ge Bengt Skånhamres "icke-svar". Med Bengt Skånhamre i denna förenings styrelse så kan vi alltså vara säkra på att styrelsen kommer att fortsätta på sin inslagna bana att inte besvara skrivelser. Detta så länge inte medlemmarna protesterar mot styrelsens arroganta beteende.

När man idag ställer frågor till Bengt Skånhamre som rör HSB Malmö så är det t.o.m. så illa att Bengt Skånhamre svarar att man får vända sig till brf-styrelsens ordförande. Detta alltså för frågor som inte hör till föreningen utan som är frågor hörandes till organisationen HSB Malmö.

Det går inte att ha en förening med en styrelse som lever sitt eget liv och som inte tillvaratar medlemmarnas intresse, utan enbart ser till sitt eget personliga bästa.

Styrelsen har tidigare hävdat, som försvar till att styrelsen inte besvarat skrivelser från mig, att styrelsen fått så många frågor.
Detta är naturligtvis inget annat än en ren och skär lögn från styrelsen. Det har ingen som helst betydelse om styrelsen får en eller hundra skrivelser från mig. Styrelsen bryr sig inte om att svara ändå (mer än i extrema undantagsfall).

Fastighetsägarna Sverige
Yttrande Etiska nämnden 2005-05-26

Fråga om skälig tid för att svara på brev

Fastighetsägarna Stockholms Ansvarsnämnd har vid sammanträde den 5 april 2005 beslutat att inhämta Etiska Nämndens uppfattning i följande fråga:
Inom vilken tid bör en fastighetsförvaltning besvara brev från sina hyresgäster?

I sin begäran till Etiska Nämnden anför Ansvarsnämnden att bakgrunden till frågan är att Ansvarsnämnden i ett motiverat beslut gjort följande uttalande:
Det kan i allmänhet inte anses vara förenligt med god sed på hyresmarknaden om fastighetsägare och förvaltare dröjer längre tid än någon vecka med att besvara hyresgästers brev, om inte besked har lämnats på något annat sätt i de frågor som har aktualiserats. Verksamheten bör vara så organiserad att detta kan klaras även under semesterperioder. Brev till hyresgäster bör utformas på ett sakligt och tydligt sätt för att undvika missförstånd i olika avseenden. Fastighetsägare som anlitar förvaltare att sköta kontakterna med hyresgästerna har en skyldighet att se till att god sed på hyresmarknaden efterlevs av förvaltaren även i dessa avseenden.

Etiska Nämndens yttrande

Fastighetsägarna har till ledning för sina medlemmars uppträdande gentemot hyresgäster och bostadsrättshavare ställt upp ett antal grundläggande etiska regler. När det gäller information till och kontakt med hyresgäster sägs bl.a. följande.

Fastighetsägaren skall vara tillgänglig för sina hyresgäster och ge dem löpande information om vad de behöver veta för sin användning av bostäder, lokaler och gemensamma utrymmen. Genom en god kontakt med hyresgästerna kan fastighetsägaren medverka till att skapa en ansvarskänsla och ett ömsesidigt förtroende under hyrestiden. Fastighetsägaren eller förvaltaren skall vara anträffbar för hyresgästerna, t.ex. genom att finnas tillgänglig på fasta besöks- eller telefontider på kontoret eller genom avtalade besök i huset.

Det etiska regelverket ger alltså inte besked om någon tidsfrist inom vilken en hyresvärd bör besvara hyresgästers brev. Rimligt är dock att som utgångspunkt ha, att en fastighetsägare som får en förfrågan från en hyresgäst, vare sig det sker muntligen eller skriftligen, så snart det är möjligt ger hyresgästen ett svar i sakfrågan. Hur lång tid som behövs för detta kan av olika skäl variera från fall till fall. Man får därför göra en bedömning beroende på frågans innehåll, den organisation fastighetsägaren har för förvaltningen av sina fastigheter och omständigheter i övrigt. Det kan t.ex. finnas anledning att göra skillnad mellan större och mindre förvaltningar. Kravet bör dock ställas på en fastighetsägare, att han alltid har en beredskap för att inom en vecka kunna bekräfta mottagandet av hyresgästens förfrågan med upplysning om att besked i sak kommer att ges så snart det är möjligt.

Jag yrkar att;
 1. För alla skrivelser som kommer till styrelsen via mejl ska snarast mottagningsbekräftelse skickas.

  Styrelsen ska inom en vecka bekräfta mottagandet av skrivelse från en medlem.

 2. Styrelsen ska "inom rimlig tid" ge varje medlem svar i sakfrågan.

  Det fastställs en gång för alla att medlemmarnas frågor ska besvaras.

 3. Alla frågor via mejl ska snarast besvaras via mejl av styrelsen.
Admin, lgh 47 - 2010-07-16 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt

Styrelsens svar via HSB på motsvarande motion 2009 (som ej kom medlemmarna till del):
Motion nr 25 om att styrelsen ska svara medlemmarna

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Min kommentar: Idag vet vi att styrelsen inte bryr sig om att följa lagen ens i denna grundläggande fråga. På stämman svarar styrelsen bara på de frågor som styrelsen känner för.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Någon skyldighet att på annat sätt besvara medlemmars frågor finns inte.

Min kommentar (2-3): Styrelsens standardsvar.
Det är trist att styrelsen har denna inställning, men just därför är det viktigt att stämman tar ett beslut där medlemmarna uttryckligen har rätt till information.

Dessutom bryr sig styrelsen inte heller i detta avseende om att följa lagen, som vi kan se från att styrelsen aldrig besvarade de frågor styrelsen var skyldiga att besvara efter årsstämman 2009.

Notera att styrelsen inte kan uppge ett enda skäl till varför styrelsen inte vill bete sig normalt och svara på medlemmarnas skrivelser. Man försöker bara kringgå frågan.

Styrelsen pratar endast om vad lagen säger. Styrelsen säger här (via HSB) rakt ut att styrelsen bara vill göra så lite som möjligt och endast det som lagen stadgar att styrelsen måste göra.

Styrelsen bryter mot lagen i denna fråga, och kan ställas till svars för detta, eftersom styrelsen bevisligen inte följer sin vårdplikt.

Styrelsen har till andra sagt att det bara är mina skrivelser man inte svarar på. Det är förvisso ett solklart lagbrott, men vad jag förstår finns det även andra medlemmar som inte får något svar.

Styrelsen och HSB får inte ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!

Styrelsen bemöter inte yrkande # 1.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att förenings-stämman avslår motionen.Styrelsens svar 2011 via HSB Malmö:
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen svarar på medlemmars skrivelser.
Styrelsen försöker även göra detta inom rimlig tid.
I de fall medlemmar inte accepterar styrelsens svar kan emellertid inte styrelsen ha en fortlöpande korrespondens med medlemmar.
Någon anledning  att besluta om att styrelsen ska ge svar på medlemmars skrivelser och på vilket sätt finns därmed inte.
Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2011-05-23