Förteckning över motioner till nästkommande stämma

 1. Styrelsen begår oegentligheter, och försöker sedan dölja dessa på stämman, i strid med lagen

 2. Lekmannarevisor som inte bor i föreningen +
  Avflyttad lekmannarevisor


 3. Styrelsen följer inte lagen om medlemskap - Åtgärder måste vidtagas omedelbart!

 4. Utbyte av huvudrevisor från Ernst & Young

 5. Styrelsen skämmer ut föreningen med sin okunskap samt läs- och skrivsvårigheter

 6. Du betalar för konsult för korrekturläsning! 3 000 kr för att korrekturläsa 4 kortfattade sidor

 7. Mats Engstrand måste bort !!! - Särskild granskning

 8. Styrelsen bryter mot lagen på stämmor - Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!

 9. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar lämna ut stämmoprotokoll

 10. DU MÅSTE GÅ PÅ STÄMMAN !!!

 11. Styrelsen ska presentera jämförelsekalkyl för olika sophanteringssystem

 12. Frågor på sophanteringssystem i föreningen

 13. Särskilda privilegier för styrelsen?

 14. Rätt att proppa igen ventilation ?
  Utlovad rensning av filter ej utförd !


 15. Styrelsen bryter mot lagen - Vägrar utreda störningsfrågor

 16. Styrelsens svar på motionerna är ett hån mot DIG!

 17. Motioner ska behandlas i laga ordning

 18. Stående erbjudan om att diskutera motionerna för att effektivisera stämman

 19. Styrelsen ska våga stå för sina motioner och inte lura medlemmarna!

 20. Resursslöseri av styrelsen i föreningen !

 21. Anslagstavlor - Styrelsens censur i det närmaste total

 22. Styrelsens info - ett skämt !

 23. Föreningen saknar trivselföreskrifter

 24. Föreningens ouppdaterade hemsida

 25. Styrelsens ersättningar till medlemmar

 26. Varför flyttar medlemmarna?

 27. Osanna svar från styrelsen!

 28. Styrelsen tvingar bort vaktmästaren, anställer ny på statens bekostnad

 29. Ordförandens bussresa

 30. Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen
  Ny valberedning


 31. NY STYRELSE SÖKES !!!

 32. Hur styrelsen utnyttjar sina positioner för sitt eget personliga bästa

 33. Stämma som dagis

 34. Vem står upp för bostadsrättsägaren?

 35. Styrelsen bryter mot alla etiska regler!

 36. Välj inte justerare som inte justerar!

 37. Städning - Styrelsen vill ej vidtaga åtgärder

 38. Styrelsen ska svara på medlemmarnas skrivelser!

 39. "Vi betalar inte. Vi skriver inte på"

 40. Sanslösa strämmokostnader

 41. Styrelsen döljer sina inkomster i redovisningen

 42. Styrelse hotar medlem - Och kallar medlem för "jävla svin"

Motion #15
Styrelsen bryter mot lagen
Vägrar utreda störningsfråga

Jag har 2010-06-06 tillskrivit hyresnämnden enligt nedan angående att styrelsen vägrar följa lagen och utreda störningsfrågor i föreningen.
Styrelsen vill inte agera i enlighet med bostadsrättslagen, där styrelsen t.o.m. vägrar att ta tag i och utreda den hotbild jag som medlem utsätts för av annan medlem i föreningen.


Ansökan

Motpart:
HSB:s brf Tomteverkstaden i Malmö
Att. Styrelsen (källarplan)
Tomtegatan. 5 b, 123 12 Malmö
Org.nr. 111000-1111
  - styrelse;
    - Hans Åke, Ordinarie ledamot/ordförande
    - Kjell Åke, Ordinarie ledamot/vice ordförande
    - Tage, Ordinarie ledamot/sekreterare
    - Carola , Ordinarie ledamot
    - Skånhamre, Bengt Anders, HSB Malmö, tfn 070-870 55 35, Ordinarie ledamot


Yrkande: Medling önskas av hyresnämnden i störningsärende som styrelsen vägrar ta tag i.

Sammanfattning:
Ovanstående ledamöter i föreningens styrelse vägrar att följa lagen som säger att de är skyldiga att utreda störningar i föreningen. Bl.a. jag utsätts för upprepade hot av en medlem i föreningen, men styrelsen vägrar att följa lagen i denna fråga.
Att hota en medlem är att definiera som "allvarlig störning" och kan enligt lagen och tidigare rättsfall leda till avhysning utan föregående rättelseanmaning.
Styrelseledamöterna vill dock varken utreda störningen eller delge den hotfulla medlemmen en rättelseanmodan.

Anledningen till särbehandlingen av mig är förmodligen att styrelsen, där även en ledamot - Kjell - på en föreningsstämma utsatt mig för hot, i eget personligt intresse vill stödja att jag utsätts för hot. Detta eftersom jag uppmärksammat ett antal andra brott som denna styrelse begått.

Även i det fallet då styrelseledamoten Kjell utsatte mig för hot så vägrade styrelsen att utreda denna störning.

OBS! Det handlar alltså här inte om vem som utsatt vem för hot vid vilket tillfälle, utan det handlar om styrelsens lagbrott att inte agera i denna fråga, där lagen klargör styrelsens skyldighet att utreda störningar i föreningen.

Bakgrund:

I min brf finns en medlem som hotar andra medlemmar.

Denna medlem beter sig på ett ytterst hotfullt sätt mot andra medlemmar. Han har flera gånger hotat mig i tvättstugan, på föreningsstämma, efter föreningsstämma och bara för några dagar sedan ringde han t.o.m. på min dörr och fortsatte sin hotfulla attityd mot mig. Jag är inte ens fredad inne i min egen bostad !!!

Medlemmen har tidigare hotat andra medlemmar med att de ska hamna i svarta sopsäckar och han försöker sätta skräck i medlemmar genom att påstå sig ha kontakter med Hells Angels.

Jag har bett styrelsen att ta tag i detta enligt styrelsens skyldighet som fastställs i bostadsrättslagen, 7 kap, 9 §, där det framgår att styrelsen måste undersöka och ta tag i störningsfrågor av denna typ. Det finns även flera rättsfall där styrelsens skyldighet framgår, t.ex. RH 1999:57.

Föreningens styrelse har aktivt arbetat för att denna hotfulla medlem ska väljas in som förtroendevald valberedare.

Jag har vid flera tillfällen tillskrivit styrelsen och bett dem att ta sitt ansvar, bl.a. 13/4 2010;
Jag har tidigare bett styrelsen att ta sitt ansvar och förklara för medlemmen att det inte är acceptabelt att framföra hot till andra medlemmar.
Detta skrev jag t.o.m. i justeringen av årsstämmoprotokollet 2009 efter att medlemmen på ett synnerligen allvarligt sätt hotat mig på själva stämman, då utan någon som helst åtgärd eller tillsägelse från varken mötesordförande Mats Engstrand eller styrelse. Varken under eller efter stämman.

Bara för att jag engagerar mig i föreningen så anser jag inte att det ger medlemmen rätten att komma med upprepade hotelser till mig.
Dvs så som bl.a. skedde inför vittnen efter gårdagens extrastämma den 12/4 2010.

Styrelsen har så här långt ignorerat mina försök att få styrelsen att sköta sitt uppdrag som styrelse och anmoda medlemmen att vidtaga rättelse, där i annat fall medlemmen kommer att avsägas sin bostadsrätt, i enlighet med vad lagen föreskriver.

Som styrelsen vet har även en ledamot i styrelsen hotat mig under en tidigare stämma, och detta i kombination med att styrelsen vägrar att utföra sina skyldigheter som styrelse kan tolkas som att styrelsen är i maskopi med medlemmen, och stöttar honom i hans upprepade hot mot mig.

Det känns olustigt att bo i brf där en medlem hotar mig till liv och lem, och jag ber nu styrelsen att omedelbart ta tag i denna fråga, och även genast ta kontakt med mig för att berätta vad styrelsen kommer att göra åt saken, samt sedan vad resultatet blev.

Jag förutsätter att styrelsen hör av sig till mig med besked om detta innan helgen.

Normalt svarar styrelsen inte medlemmarna i föreningen, men här har styrelsen gjort ett undantag och gav mig följande svar (varefter styrelsen vägrar svara i ärendet);
Från: Tage Lilja (TL@as3.se)
Datum: April 16, 2010

Som svar på din skrivelse om ett hot mot dig ser vi från styrelsen på detta enligt följande

Det är mycket beklagligt om du känner dig hotad eller anser dig har blivit hotad av någon annan medlem i föreningen.

Du får själv avgöra om du vill göra en polisanmälan i frågan då vi anser att detta är en sak mellan dig och den som i så fall har hotar dig. Vi har ingen insyn i frågan då vi inte har varit närvarande då det skall ha hänt.

På ditt påstående om hur vi kan tillåta någon från styrelsen att fram förra hot mot dig så är du säkert väl medveten om att personen i fråga inte sitter med i våran styrelsen.

Så vi i styrelsen har inget med detta att göra.

Ha en bra helg
På uppdrag av styrelsen i BRF Tomteverkstaden
Tage Lilja


Mitt svar:
Du skriver "Så vi i styrelsen har inget med detta att göra".
Nu är det så att det är precis vad styrelsen har, enligt lag.

Om det är så illa att hela styrelsen, inkl HSB-ledamoten, är helt okunnig om sina skyldigheter så undrar jag varför styrelsen inte ens försöker ta reda vad som gäller enligt lag?

Även om lagen inte hade klargjort att styrelsen är skyldig att agera med omedelbar verkan så handlar det också om att styrelsen ska verka för medlemmarna och föreningens bästa. Som styrelse borde ni i alla fall känna till något så grundläggande som att styrelsen ska se till att alla medlemmar behandlas lika.

Att det dessutom handlar om en förtroendevald lägger ett extra ansvar på styrelsen att agera. Kraftfullt och snabbt!

Denna medlem skrämmer medlemmar från att gå på stämmorna, och det är svårt att förstå att styrelsen inte har mer moral än att bara svara på detta med;
"Det är mycket beklagligt om du känner dig hotad eller anser dig har blivit hotad av någon annan medlem i föreningen".

Det är väldigt mycket mer beklagligt med en så fullständigt ansvarslös styrelse som inte vill utföra sina skyldigheter ens i en så här viktig fråga!

Jag skrev;
"Som styrelsen vet har även en ledamot i styrelsen hotat mig under en tidigare stämma, och detta i kombination med att styrelsen vägrar att utföra sina skyldigheter som styrelse kan tolkas som att styrelsen är i maskopi med Paul, och stöttar honom i hans upprepade hot mot mig".
På detta svarar styrelsen;
"På ditt påstående om hur vi kan tillåta någon från styrelsen att fram förra hot mot dig så är du säkert väl medveten om att personen i fråga inte sitter med i våran styrelsen".
- Hur kan ni i styrelsen göra denna obegripliga koppling mellan två helt olika hotelser från två olika personer vid två olika tillfällen?
- Har styrelsen, - och du som sekreterare i föreningen -, inte ens läst motionerna i föreningen under de senaste åren?
Bara för att styrelsen inte klarar att besvara motioner utan överlåter till HSB att besvara motionerna (med uppdrag att samtliga ska avslås oavsett innehåll) så innebär det inte att alla i styrelsen kan helt strunta i att läsa föreningens motioner.
Även i motionerna framgår det nämligen med all önskvärd tydlighet om att det jag tar upp här inte handlar om denna valberedare, utan att jag syftar på dagens vice ordförande och hans hot mot mig på stämman.

Du skriver;
"Du får själv avgöra om du vill göra en polisanmälan i frågan då vi anser att detta är en sak mellan dig och den som i så fall har hotar dig".
Jag skrev till styrelsen;
"I annat fall tvingas jag att lämna in en polisanmälan".
Styrelsen behöver alltså inte tipsa mig om att jag kan göra en polisanmälan eftersom jag redan klargjort att det är vad jag kommer att göra om inte rättelse sker av styrelsen.

Det handlar här inte om vad jag ska göra utan det handlar om att styrelsen ska följa lagen.

HSB Malmös HSB-ledamot Bengt Skånhamre är - med stöd av HSB Malmös styrelse, och styrelseordförande Claes Caroli samt HSB Malmös VD Michael Carlsson - enig med övriga delen av brf-styrelsen i att brf-styrelsen inte behöver följa den lag som stadgar styrelsens skyldighet.

Viktigt att notera här är att HSB-ledamoten - Bengt Skånhamre - vägrar att svara på frågor eller att bistå medlemmar med hjälp. Detta i strid med det avtal HSB-ledamoten skrivit under där det står att HSB-ledamoten ska verka i medlemmarnas intresse (inte i styrelsens personliga intressen). Oavsett vad man frågar så svarar Bengt S. enbart; "Vi har i styrelsen bestämt att bara ordföranden får svara på frågor".
Med sin roll som HSB-ledamot har denna ledamot ett utökat ansvar.

Då jag hört ryktas att styrelsen i min brf agerat i störningsfrågor när det gäller andra medlemmar så tycks det som att styrelsen särbehandlar mig, och det ligger i styrelsens önskan att denna medlem som styrelsen lyckats få in som valberedare i föreningen (vilket därmed säkrar ledamöterna i styrelsen att få behålla sina platser) ska få framföra sina hot obehindrat.

Jag vill att styrelsen med omedelbar verkan börjar följa lagen, utreder störningarna och skickar den hotfulla medlemmen en tydlig anmodan om rättelse (med kopia till mig), samt skriftligen underrättar mig om resultatet samt medlemmens respons.
Fortsätter sedan dessa allvarliga störningar måste styrelsen följa lagen och se till att den hotande medlemmen omedelbart avhyses från sin bostad.
Efter att styrelsen anlitat HSB Malmö (för mina och dina pengar) för att stödja styrelsen i styrelsens lagbrott kompletterar jag med följande svar:

Komplettering efter svar (bil 6) från Josefine Persson, HSB Malmö.

Brf-styrelsens ombud, Josefine Persson, skriver;
Yrkande angående störningsärende:

Sökanden hävdar i sin ansökan att enligt 7 kap 9 § bostadsrättslagen framgår det att styrelsen måste undersöka och ta tag i störningsfrågor av denna typ.
I 7 kap 9 § bostadsrättslagen står det dock att föreningen skall om det förekommer störningar i boendet som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte bör tålas, ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.

Det som har framkommit i rubricerat ärende är att sökanden påstår att denne blivit hotat av en annan medlem i föreningen, dock föreligger ingen bevisning för att så har skett.

För att föreningen skall kunna ingripa i enlighet med 7 kap 9 § bostadsrättslagen måste det påvisas att störning har förekommit,
dessvärre är det ej tillräckligt underlag för att föreningen skall kunna ingripa att enbart en medlem uppger att så har skett.

För det fall att en medlem känner sig hotad utav en en annan medlem skall den hotade medlemmen polisanmäla händelsen.
Först då brott kan styrkas kan föreningen agera i ärendet, under förutsättning att brottet kan härledas till boendet.

Då föreningen fick kännedom om att sökanden kände sig hotad utav en annan medlem i föreningen, kallades sökanden till ett möte med föreningens styrelse för att kunna kartlägga hotbilden, sökanden har dock avböjt att närvara på detta möte.

Föreningens styrelse har agerat helt i enlighet med vad bostadsrättslagen förespråkar då man försökt kartlägga den påstådda hotbilden,
men då föreningen ej finner att det finns bevisning för att någon hotbild föreligger gentemot sökanden
kan föreningen således ej heller agera genom att skicka en rättelseanmaning såsom sökanden begär att föreningen skall göra.Felaktigheter och förvanskningar av sanningen
 1. "I 7 kap 9 § bostadsrättslagen står det dock att ...", skriver Josefine Persson.

  Dock? Dock vad? Det som Josefine Persson skriver är inget som motsäger vad jag hävdat utan tvärtom. Det understryker mina rättigheter och krav!

 2. "... dock föreligger ingen bevisning för att så har skett", fortsätter Josefine Persson.

  Hur vet HSB Malmö detta?
  Vad grundar sig HSB Malmö på när de hävdar att ingen bevisning finns?
  Det är inte vad det handlar om här, men annars kan jag nämna att bevisning finns.

 3. "För att föreningen skall kunna ingripa i enlighet med 7 kap 9 § bostadsrättslagen måste det påvisas att störning har förekommit ...", skriver Josefine Persson.

  Jag vill då be HSB Malmös jurister att visa var detta står i regelverket!
  Det finns absolut inget i lagen som säger att medlemmen måste bevisa att störning förekommit för att styrelsen ska kunna följa lagen och utreda frågan om störning.
  Utredningsfrågan ligger inte på den enskilda medlemmen utan på styrelsen.

  "... dessvärre är det ej tillräckligt underlag för att föreningen skall kunna ingripa att enbart en medlem uppger att så har skett", skriver sedan Josefine Persson.

  Jo, dessvärre är det just det!
  Precis som i alla andra störningsfrågor i alla andra föreningar under alla tidigare år är det fullt tillräckligt att en medlem hävdar att störning har förekommit för att styrelsen ska vara skyldig att följa lagen och utreda störningsfrågan.

  Sedan finns det bevisning, även om styrelsen inte varit intresserad av dessa bevis. Men bevisfrågan är en annan fråga, nu handlar det om styrelsens skyldighet att ta tag i och utreda störningsärendet. Bevisföringen för vidare agerande i störningsfrågan är en annan och senare fråga.

 4. "För det fall att en medlem känner sig hotad utav en en annan medlem skall den hotade medlemmen polisanmäla händelsen", skriver Josefine Persson.

  Detta är en helt annan fråga som är helt fristående från styrelsens lagstadgade skyldigheter, och det är inget som varken brf-styrelsen eller HSB Malmö ska lägga sig i.
  Var menar styrelsen/HSB Malmö att detta står i lag eller stadgar?


  "Först då brott kan styrkas kan föreningen agera i ärendet", fortsätter Josefine Persson.

  Var menar styrelsen/HSB Malmö att detta står i lag eller stadgar?

  Kan HSB Malmö visa på ett enda fall i bostadsrättsvärldens historia där en medlem tidigare varit tvungen att påvisa att brott kan styrkas för att styrelsen t.ex. ska utreda störningar av en medlem som spelar Black Sabbath på full volym varje natt?


  "... under förutsättning att brottet kan härledas till boendet", tillägger Josefine Persson.

  Det finns inget regelverk som säger att en förutsättning är att "brottet" (som Josefine envisas med att benämna störningen, men det enda brott som det handlar om här är det som styrelsen begått när de vägrar följa lagen och utreda störningsfrågan) ska kunna härledas till boendet!

  På vilket sätt menar styrelsen/HSB Malmö att vem, enligt lag/stadgar, ska kunna härleda att "brottet" hör till boendet, och för vad?

  Nu kan "brottet" förvisso mycket tydligt härledas till boendet, men det är inte vad det handlar om och inget som krävs för en utredning enligt något regelverk.

 5. "Då föreningen fick kännedom om att sökanden kände sig hotad utav en annan medlem i föreningen ...", skriver Josefine Persson.

  Detta stämmer bevisligen inte!
  Det var tre veckor efter årsstämman 2009 - alltså för drygt ett år sedan - som styrelsen (via justeringen av stämmoprotokollet för årsstämman 2009) fick reda på att jag utsatts för hot, vilket styrelsen redan då helt ignorerade, precis som min skriftliga begäran i samband med detta att styrelsen skulle ta tag i denna störningsfråga.
  Men styrelsens "kallelse" skedde först den 8 juni 2010;
  "Med anledning av den uppkomna sittuvationen då Admin känner sig hotad
  Är parterna Admin och Paul välkommen ner till föreningen styrelsekontor och till sammans med medlemmar av styrelsen reda ut frågan
  Måndagen den 14 juni 2010 kl 19.00
  ".


  "... kallades sökanden till ett möte med föreningens styrelse för att kunna kartlägga hotbilden", fortsätter Josefine Persson.

  1. Jag kallades med mycket kort varsel, utan någon information eller förberedelse från styrelsen.

  2. Som framgår av mina till hyresnämnden tidigare redovisade skrivelser till styrelsen (som styrelsen vägrat besvara) tog det mig drygt 1 år att få styrelsen att reagera, och allt som hände då var ovanstående mening.
  Jag fick inte ens svar från styrelsen när jag tillskrev styrelsen om detta.

  3. Styrelsen vägrade svara på vem som skulle närvara, men det framgick att den mycket hotfulla, och våldsbenägna, medlemmen skulle deltaga (och detta utan någon som helst förberedande utredning eller en enda fråga från styrelsen till mig).

  4. Det var inte för att "kartlägga hotbilden" som styrelsen kallade mig, utan det var helt uppenbart för att utöva påtryckningar mot mig och försöka skrämma mig ytterliggare (notera här att styrelsen själv utsatt mig för allvarliga hotelser tidigare).


  "... sökanden har dock avböjt att närvara på detta möte", fortsätter Josefine Persson.

  Här fortsätter HSB Malmö att försöka förvränga sanningen, och detta trots att det helt saknar relevans för själva sakfrågan.
  1. Jag tackade aldrig ja till detta möte. Jag fick förhinder och det är bara för styrelsen att acceptera att jag inte kan rätta in mitt liv efter styrelsens godtycke.
  2. Styrelsen vägrade svara på någon fråga om det s.k. "mötet"; vem skulle närvara, vad skulle diskuteras, vem och hur många fick jag ta med mig - t.ex. vittnen -, varför vill styrelsen sammanföra mig med en våldsbenägen person (och dessutom allierad med styrelsen), etc?

  Hur menar styrelsen/HSB Malmö att det som står i denna mening från Josefine Persson skulle vara relevant för någonting?

  Varför ens ta upp detta, när det som står i detta stycke inte har det minsta med något att göra, mer än för att ytterliggare bevisa hur styrelsen brutit mot lagen?

 6. I det sista stycket, som består av en enda mening, förekommer det så många fel att det blir svårt att bemöta detta. Inte en enda del av detta stycke är korrekt.

  "Föreningens styrelse har agerat helt i enlighet med vad bostadsrättslagen förespråkar då man försökt kartlägga den påstådda hotbilden", skriver Josefine Persson.

  1. Som framgår av mina skrivelser till styrelsen, samt av det svar som Josefine Persson själv givit, har styrelsen inte agerat i enlighet med vad bostadsrättslagen förespråkar!
  2. Som framgår av mina skrivelser till styrelsen, samt av det svar som Josefine Persson själv givit, har styrelsen inte i något läge, eller på något sätt, försökt "kartlägga" hotbilden!


  "... men då föreningen ej finner att det finns bevisning för att någon hotbild föreligger gentemot sökanden ...", fortsätter Josefine Persson.

  1. Styrelsen har aldrig ens efterfrågat någon bevisning!
  2. Någon bevisning behövs inte, enligt något regelverk, innan styrelsen kan agera genom att utreda störningsfrågan så som lagen föreskriver, enligt vad t.o.m. Josefine Persson själv säger.
  3. Som sagt, bevis finns. I flera former. Inte för att det behövs i detta läge, dvs för att styrelsen ska följa lagen och utreda störningsfrågan.

  Bevis kan vara bra att ha för att skicka rättelseanmaning, men behövs faktiskt inte ens då, utan det är först när man kommer till frågan om medlemmen ska avhysas som bevis om hot kan vara en fördel att ha.

  Enligt vilket regelverk menar HSB Malmö att bevis behövs för vad?


  "... kan föreningen således ej heller agera genom att skicka en rättelseanmaning såsom sökanden begär att föreningen skall göra", fortsätter Josefine Persson.

  HSB Malmö blandar äpplen med päron. Jag har begärt att styrelsen ska följa lagen och utreda störningsfrågan. För detta behövs ingen bevisning.
  När styrelsen sedan genomfört sin utredning kommer alla bevis vara framlagda, och rättelseanmaning kan skickas alternativt medlemmen kan avhysas i enlighet med vad lagen föreskriver.
Det blir onekligen komiskt när HSB Malmö så radikalt motsäger sig själv.
Så här skriver HSB Malmö i HSB Malmös medlemstidning;
Får styrelsen in klagomål om störningar är ni skyldiga att agera.
Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är en bostadsrättshavare
skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för
störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämrar boendemiljö.
I det här fallet rör det sig om en försämring av boendemiljön för bostadsrättshavarens grannar.

Det första ni bör göra är att skicka ut en rättelseanmaning till den som stör och upplysa om dennes skyldigheter samt uppmana honom eller henne att upphöra med störningarna.
Rättelseanmaningen bör skickas med rekommenderat brev.

Fortsätter störningarna är nästa steg avhysning.

Detta eftersom störningar är en förverkandegrund.

"Får styrelsen in klagomål om störningar är ni skyldiga att agera".
Varför menar HSB Malmö att detta nu inte gäller specifikt för styrelsen i min brf, när HSB Malmö så tydligt klargjort att detta är styrelsens skyldighet?
 
"Det första ni bör göra är att skicka ut en rättelseanmaning till den som stör och upplysa om dennes skyldigheter samt uppmana honom eller henne att upphöra med störningarna".
Varför gäller nu inte detta specifikt för styrelsen i min brf?

Så här skriver HSB Riksförbund;
Medlemsfråga:
Jag har problem med störande grannar.
Det är högljudda röster, svordomar och hundar som skäller från morgon till kväll.
Jag har försökt prata med dem, men det slutade med att de hotade mig.
Talade efter det med en jurist och fick rådet att vända mig till styrelsen.
Styrelsen agerade i form av muntlig tillsägelse till de störande.
Då övergick störningarna i rena trakasserier, som jag tvingades polisanmäla.
Åklagaren ansåg att störningar i boendet var ett problem för styrelsen i bostadsrättsföreningen, och väckte aldrig åtal.
Styrelsen har nu skickat ut störningslistor med följebrev om att anteckna vilken tidpunkt störningarna förekommer och i vilken form störningarna är.
Har bett styrelsen om hjälp, men de verkar inte våga sätta stopp.
Vad ska jag göra?

HSB svarar (via Ylva Johansson, närområdesassistent, så kallad nabo, på HSB Göteborg, som hjälper föreningar att lösa sociala problem "där juridiken inte räcker till"):
Jag tycker att dina grannar brutit mot ett antal regler som gäller i en bostadsrättsförening och även emot vad som i övrigt gäller i vårt samhälle.
När någon uppträder störande och inte bättrar sig efter tillsägelse från grannar och styrelse är det viktigt att styrelsen skickar ut en skriftlig varning.
Det i sin tur väger tungt som bevismaterial om man måste gå vidare i en rättslig process.

Att styrelsen inte vågar agera emot störande tycker jag är anmärkningsvärt.

I Göteborg finns "HSB-ledamoten", en person som ingår i styrelsen utsedd av HSB Göteborg, som ska stödja styrelsen men även se till medlemmarnas bästa. Har ni den funktionen i din bostadsrättsförening råder jag dig att ta kontakt med henne/honom för hjälp.

Det är alltså styrelsens ansvar att få slut på störningarna.
De får anlita juridisk expertis för att få vägledning om hur de ska agera och hur de eventuellt går vidare till en avhysning av de störande.

"I Göteborg finns 'HSB-ledamoten', en person som ingår i styrelsen utsedd av HSB Göteborg, som ska stödja styrelsen men även se till medlemmarnas bästa.
Har ni den funktionen i din bostadsrättsförening råder jag dig att ta kontakt med henne/honom för hjälp
".
Varför anser HSB Malmö att det är rätt att HSB-ledamoten här gör det motsatta till vad HSB förespråkar, där HSB-ledamot Bengt Skånhamre i stället stödjer styrelsen fullt ut i styrelsens lagbrott?

"Det är alltså styrelsens ansvar att få slut på störningarna".
Varför gäller inte detta, enligt HSB Malmö, för aktuell brf-styrelse?

"De får anlita juridisk expertis för att få vägledning om hur de ska agera och hur de eventuellt går vidare till en avhysning av de störande".
Denna brf-styrelse anlitar istället "juridisk expertis" för att försöka slippa följa lagen och - i styrelsens eget personliga intresse - låta hoten mot mig som enskild medlem fortsätta, och eskalera.

Notera hur nu HSB Malmö helt vänt i denna fråga, och allt som gäller alla andra föreningar i landet ska inte gälla för styrelsen i den brf där jag bor.

Jag kan tillägga att styrelsen inför 5 vittnen (den 15 juni, om jag minns rätt) tydligt sagt att de inte avser att göra något åt de störningar jag utsätts för.


SAMMANFATTNING
Styrelsen anger, via HSB Malmö, inte ett enda skäl till varför styrelsen skulle ha rätt att bryta mot lagen och inte utreda denna störningsfråga.

Styrelsen anger, via HSB Malmö, enbart ett skäl till varför styrelsen inte kan skicka anmodan om rättelse till medlemmen. Detta är dock inte vad jag yrkat eller tidigare begärt av styrelsen, utan det är i stället resultatet av det jag begärt (dvs att styrelsen ska följa lagen och utreda störningsfrågan) om det visar sig att det finns bevis (vilket det finns) för att jag utsatts av hot från medlemmen.


HSB Malmös roll
Vad är det som gör att HSB gladeligen alltid åtar sig uppdrag för att stödja styrelsens lagbrott medan HSB samtidigt gör allt för att försöka trycka ner redan försvars- och resurslösa enskilda medlemmar?
HSB Malmös styrelse har skriftligen uttryckt sin avsky över det som drabbat mig, men i handling stödjer HSB Malmö sedan brf-styrelsen, och därmed även den hotande medlemmen.

YRKANDE

Vad jag vill är alltså;
 1. Styrelsen ska utan vidare fördröjning utreda störningsfrågan, i enlighet med vad lagen föreskriver. Detta inbegriper att styrelsen börjar med att ställa frågor till den hotande medlemmen om vad som hänt.

 2. Styrelsen ska inte kräva att jag måste deltaga på ett möte med den våldsbenägna medlemmen, eller försöka utsätta mig för fler hotbilder.

 3. I det fall att utredningen påvisar att jag utsatts för hot av medlemmen ska styrelsen lämna en rättelseanmaning till denna medlem alternativt avhysa medlemmen, också i enlighet med vad såväl lagen föreskriver som i enlighet med tidigare liknande rättsfall.

 4. Jag ska erhålla skriftlig kopia av den rättelseanmaning (i sin helhet) som styrelsen delger den hotande medlemmen samt hållas underrättad om händelseförloppet.
  Jag ska också erhålla skriftliga svar från styrelsen på de frågor styrelsen ställt till den hotande medlemmen.
Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska följa lagen och utreda störningsfrågor.

 2. Styrelsen ska redovisa hur mycket medlemmarna i föreningen fått betala för;
  a) det uppdrag styrelsen givit HSB Malmö att försvara styrelsens lagbrott.
  b) samtliga övriga kostnader för styrelsens försvar i denna fråga.

 3. Styrelsen ska utreda de störningar styrelsen utsatt mig för när ledamot Kjell framfört hotelser till mig.
Admin, lgh 47 - 2010-07-06 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Styrelsens svar via HSB Malmö:
OBS! Styrelsen har undanhållit denna motion för medlemmarna och endast delgivit medlemmarna styrelsens svar på den motion som medlemmarna inte får se.

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen följer reglerna om störningar i bostadsrättslagen.
Föreningens kostnader med anledning av störningar mot motionären framgår av styrelsens årsredovisning.
Medlemmarna har rätt att på en föreningsstämma ställa frågor till styrelsen om kostnader på grund av störningar i styrelsens årsredovisning. Någon anledning att särredovisa dessa kostnader finns inte.
När det gäller störningar mot motionären från Kjell Svensson, så har dessa behandlats i hyresnämnden till fördel för föreningen.
Motionären har emellertid möjlighet att polisanmäla hotelserna.

Motioner

Fler exempel på motioner hittar du här;

Index för motioner 2009

Index över alla motioner 2004-2008

Motion 15 - 2008 / Bilaga, stadgejusteringar - 2008

Motioner, del 5 - 2007 / del 5b - 2007 / del 5c - 2007 / del 5d - 2007

Motioner, del 4 - 2006

Motioner, del 3 - 2005, Motioner, del 3b - 2005
Motioner, del 2 - 2004, Motioner, del 2b - 2004
Motioner del 1a samt Motioner del 1b
Tips på hur en motion ska utformas.

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 


Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2011-05-23