Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-07-01, 14:51
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Har revisorn i en brf tystnadsplikt?

Jag ställde en fråga om revisorns tystnadsplikt till Ernst & Young;
Citat:
Hur vill Ernst & Young mer konkret definiera den eventuella "tystnadsplikt" som
en auktoriserad revisor från Ernst & Young har som revisor i en
bostadsrättsförening, i relation till medlemmarna i föreningen, och baserat på
vilka regelverk (med ref. till paragrafer)?
Dvs inom vilka ramar kan revisorn prata om föreningens förhållanden för
medlemmarna i denna förening (gärna med konkreta exempel)?


Det första svaret jag fick var generellt;
Citat:
Svaret på din fråga är att en revisor kommunicerar med medlemmarna i bostadssrättsföreningen via revisionsberättelsen och eventuellt på årsmötet. All annan kommunikation går till styrelsen och inte till enskilda medlemmar.


Min respons;
Citat:
Ja, min fråga var alltså i vilket regelverk detta står?
Jag har hört revisorer säga det du säger många gånger, men det verkar inte finnas någon som kan peka på ett regelverk som styr detta.
Själv har jag forskat en hel del i detta, och jag har to.m. läst andras utredningar i denna fråga om revisorns tystnadsplikt, och det tycks inte finnas någon som lyckas peka på ett regelverk som definierar revisorns eventuella tystnadsplikt i en brf, dvs vad tystnadsplikten innebär rent praktiskt i förhållande till medlemmarna.

Ett exempel.
Revisorns uppgift är att granska föreningen, vilket i praktiken innebär att revisorn granskar styrelsens arbete, inte bara räkenskaperna, utan allt!
När en medlem då upptäcker misstänkta oegentligheter som begåtts av styrelsen så måste medlemmen följaktligen ha möjlighet att diskutera detta med revisorn för att kunna rikta in revisorn på de eventuella oegentligheterna.
Utan en dialog mellan denna medlem och revisorn kan det bli svårt att reda ut något.

Har då revisorn själv begått fel i sin revision, eller kanske t.o.m. rena oegentligheter, så är en naturlig följd av detta att revisorn försöker gömma sig bakom en påstådd tystnadsplikt, alltså en tystnadsplikt som egentligen inte finns på det sätt som revisorn vill försöka göra gällande.

Så när du skriver;
"All annan kommunikation går till styrelsen och inte till enskilda medlemmar",
så vill jag hävda att detta inte är korrekt och det finns inget regelverk till stöd för detta påstående.

Vad som inte är helt oviktigt i detta sammanhang är den speciella situation som gäller i en brf.
Även om det finns många likheter mellan ett AB och en brf så kan man inte jämställa dem rakt av.

Uppdragsgivaren i en brf är inte styrelsen utan delägarna, dvs medlemmarna. Medlemmarna är inte "utomstående", utan de är såväl uppdragsgivare som föreningens delägare.
Det är viktigt att det ska finnas en möjlighet till en dialog mellan uppdragsgivaren (medlemmarna) och revisorn eftersom det annars är ett slutet system som enbart kan gynna styrelsen (speciellt de styrelser som begår oegentligheter) och försätter medlemmarna i en högrisksituation.

Jag har själv gått igenom mängder av regelverk och till min stora förvåning har jag inte lyckats hitta något som helst stöd för det som revisorer, och många med dem, hävdat under nu så många år, dvs att det skulle råda någon tystnadsplikt för revisorn gentemot uppdragsgivaren.

En s.k. vårdplikt (precis som för styrelsen i en brf, som med 100% säkerhet inte lyder under tystnadsplikt, därom råder inget tvivel) är självklar för revisorn i en brf, men det är en mycket stor skillnad på vårdplikt och tystnadsplikt. Att revisorn inte kan/får röja någon information om enskilda medlemmar och om sådant som kan skada föreningen (inom ett starkt begränsat område) är givet. Men enligt min mening är det precis lika givet att det måste kunna finnas en öppen dialog mellan medlemmar och revisor, för föreningens bästa.

Sedan har jag naturligtvis förståelse för att en revisor vill ha minsta möjliga kontakt med sin uppdragsgivare.
Jag vill bara fastställa att det inte får finnas några hinder för en revisor att vara öppen i en dialog med enskilda medlemmar eftersom det i annat fall blir närmast omöjligt att någonsin kunna utreda eventuella oegentligheter som begåtts i föreningen.

Jag nämnde här ovan att styrelsen inte har tystnadsplikt (ett uttryckt som löst använts av många). Att styrelsen har tystnadsplikt är en myt som förekommit under väldigt många år och de flesta tror säkert än idag att så är fallet. Denna fråga är däremot numera utredd in i sista detalj, och det finns ingen expert inom området idag som kan hävda att styrelsen har tystnadsplikt. Nu känns det som hög tid att även avfärda myten om att revisorn skulle lyda under strikt tystnadsplikt gentemot föreningens medlemmar.

Jag kan en del om hur man läser lagar och regelverk och vet att härledningar ofta måste göras. Men det är alltså inte bara så att denna ofta hävdade tystnadsplikt för revisorn i en brf inte uttrycks i klartext någonstans (det tror jag vi alla kan vara överens om), utan jag kan heller inte finna något som gör att man kan tolka det som att dialog mellan revisor och enskilda medlemmar inte får förekomma. Faktiskt snarare tvärtom.
Ernst & Youngs jurister svarar;
Citat:
I 26 § revisorslagen anges att revisorn inte obehörigen får röja uppgifter som han eller hon erhållit i yrkesutövningen. Branschorganisationen Far har i sina yrkesetiska regler, Regel 5 - Tystnadsplikt, utvecklat detta närmare.

I regel 5 anges följande ”En medlem får inte röja sådana sakförhållanden eller uppgifter för utomstående som medlemmen har fått kännedom om i sin yrkesutövning, om medlemmen inte har upplysningsplikt enligt författning, professionell skyldighet eller rätt att yttra sig eller behörigt tillstånd i övrigt. Medlemmen får inte heller utnyttja sådan information på ett sätt som är till fördel för medlemmen själv eller till skada eller nytta för någon annan.”

Med utomstående avses i detta sammanhang någon utanför revisionsteamet. Den yrkesetiska regeln innebär att huvudregel är tystnadsplikt. Det är enbart i det fall det finns stöd för något annat som revisorn kan uttala sig. Exempel på fall då revisorn har upplysningsplikt enligt författning är t.ex. i de fall revisorns ska uttala sig i revisionsberättelsen, eller då revisorn ska lämna uppgifter till en eventuell konkursförvaltare, en förundersökningsledare i brottmål eller då föreningsstämman begär information och detta inte kan leda till väsentlig skada för föreningen.

Professionell skyldighet kan vara fall som då revisorn är underkastad kvalitetskontroll av annan revisionsfirma. Slutligen kan revisorn ha rätt att uttala sig om stämman har gett revisorn i uppdrag att göra detta eller t.ex. då en styrelse har bett revisorn följa med till banken för att i dennas närvaro kunna lämna information om föreningens ställning.

Tystnadsplikten är således mycket vidsträckt. Vid tvekan är alltid rådet att iaktta tystnadsplikten.

Ytterligare en aspekt som ska beaktas i detta sammanhang är revisorns oberoende. I 20 § revisorslagen anges att revisorn ska vara opartisk och självständig samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Detta krav anses i praxis vara så vidsträckt att det inte enbart ska röra sig om att revisorn de fakto ska vara opartisk och självständig utan kravet går så långt att revisorn inte ens får misstänkas vara beroende. Samtliga intressenter till revisionen ska kännas sig trygga med att revisorn är oberoende och att han eller hon inte lierar sig särskilt med en intressent. Detta innebär att uppkommer det en konflikt mellan t.ex. två aktieägare eller en medlem och styrelsen i en förening så kan revisorn inte engagera sig för en parts räkning i denna fråga.

Givetvis är det ofta värdefullt för revisorn att få del av information från olika partner som revisorn kan beakta i sin planering av revisionen, men dessa parter kan inte räkna med att få del av någon information från revisorn på annat sätt än genom den sedvanliga rapporteringen via revisionsberättelsen eller vid eventuellt framförande på föreningsstämman, om denna begär det. Det räcker således inte med att en enskild medlem begär detta.

När det gäller revisorns granskningsuppdrag så är det begränsat. Revisorn ska inte granska allt. Revisorn ska granska utifrån väsentlighet och risk.

Revisorn ska förutom räkenskaperna granska styrelsens förvaltning i den utsträckning som krävs för att revisorn ska kunna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelsen (i förhållande till föreningen inte dess medlemmar) samt i den utsträckning som krävs för att kunna dra slutsatsen om styrelsen agerat i strid med årsredovisningslagen eller stadgarna.
En synpunkt i sammanhanget som inte är helt oviktigt är också att revisionskunden mycket sällan är beredd att betala dvs. acceptera att revisorn lägger ned tid på att kommunicera med enskilda intressenter. Detta ingår inte i granskninguppdraget såvida man inte kommit överens om det eller revisorn anser att det utgör en del av den informationssamling som revisorn bedömer som viktig för att kunna utföra sitt granskninguppdrag.
Svaret på min fråga om revisorns tystnadsplikt är alltså att de enda regelverk som reglerar detta är revisorslagen, 26 §;
"26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 27 b och 27 c §§ samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:564)".

samt regel 5 i FARs yrkesetiska regler enligt följande;
"En medlem får inte röja sådana sakförhållanden eller uppgifter för utomstående som medlemmen har fått kännedom om i sin yrkesutövning, om medlemmen inte har upplysningsplikt enligt författning, professionell skyldighet eller rätt att yttra sig eller behörigt tillstånd i övrigt. Medlemmen får inte heller utnyttja sådan information på ett sätt som är till fördel för medlemmen själv eller till skada eller nytta för någon annan."

Sedan är allt annat fria tolkningar utifrån detta.

Jag svarade Ernst & Young;
Citat:
Det finns således bara två ställen där frågan om tystnadsplikt för revisorn regleras (§26 i revisorslagen, samt regel 5 i FARs yrkesetiska regler).
Allt annat är sedan enbart personliga tolkningar, och det finns inget regelverk - eller ens tokning av regelverk - som hindrar en revisor att föra dialog med enskilda medlemmar i en brf.


Jag vill bara passa på att nämna två felaktigheter i det svar du fått av Ernst & Youngs jurister;

1.
"Med utomstående avses i detta sammanhang någon utanför revisionsteamet".

Detta är definitivt en felaktig tolkning av regelverket, och att denna tolkning som du fått av Ernst & Youngs jurister är felaktig följer av resterande del av meningen i regel 5.
Medrevisorer inte bara får diskutera och informera varandra, det är t.o.m. snarare normalfallet, eller hur?
Skulle vara svårt att få en revision värd namnet annars.

De utomstående som de yrkesetiska reglerna syftar på är i detta fall följaktligen någon utanför föreningen, dvs icke-medlem i brf:en.

2.
"Den yrkesetiska regeln innebär att huvudregel är tystnadsplikt. Det är enbart i det fall det finns stöd för något annat som revisorn kan uttala sig".

Detta stämmer inte heller, utan det är precis som det står i de yrkesetiska reglerna.
T.ex. är revisor skyldig att yttra sig i enlighet med "professionell skyldighet".

Dvs revisor kan diskutera föreningsfrågor med enskilda medlemmar och det är t.o.m. revisorns skyldighet att göra detta för att reda ut misstänka fel och oegentligheter (såväl direkta fel i årsredovisningen som ev. oegentligheter begångna av styrelsen i föreningen).

Inte minst viktigt är sedan att föreningens medlemmar, efter utredning, får ta del av de fel & oegentligehter som revisorn upptäcker i sin roll som revisor.
För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?


Samt;

Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel

Vad får förenings revisor granska?

Revisorslag (2001:883)
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 16:32.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-07-02, 11:13
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Citat:
26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller
till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som
revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte
heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till
att biträde till honom eller henne iakttar dessa
föreskrifter.
Man skulle kunna tolka denna lagtext (revisorslagen http://www.riksdagen.se/webbnav/inde...1&bet=2001:883 )
som att om en revisor upptäcker felaktigheter av styrelsen i en revision av en bostadsrättsförening så får revisorn INTE yppa detta för föreningens medlemmar som inte sitter i styrelsen.
Eftersom detta kan "skada" någon annan.

Enda sättet att komma runt detta är att i stadgarna skriva in att Revisorn skall redogöra på stämma för eventuella felaktigheter som upptäckts under revisionen.

EDIT:

Länk till yrkesetiska regler (FAR) http://www.far.se/pls/portal/docs/PA...TIKR012009.PDF

Senast redigerad av MikHo: 2010-07-02 klockan 11:15. Anledning: lagt till länk till Yrkesetiska regler (FAR)
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-07-02, 12:35
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard fel med revisorer

kontroll av styrelser måste ändras. idag funkar det så i de flesta bostadsrättföreningar att man kritiserar inte de som "föder en".

Och HSB:s system skall vi inte tala om, BoRevision fick skydda styrelser som dotterbolag i 70 år, när det började uppdagas gjorde man en "skrivbordsprodukt" = de som var chefer fick köpa bolaget, och som många tror drivs enskilt och utanför HSB idag. Nonsens tror jag mig veta, det har inte ändrats tillvägagångssätt på något vis, skydda styrelserna och framförallt HSB ledamöterna det vill säga "nickedockorna" i styrelserna som bara har en uppgift skaffa uppdrag åt HSB.
Medlemmar i brf:er VAKNA det är era pengar som försnillas.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-07-08, 20:39
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Revisorn, varken fågel eller fisk

När vi medlemmar kräver att få ta del av styrelsens protokoll, blir svaret ofta "om medlemmarna misstänker oegentligheter får de vända sig till revisorerna".

Revisorns syn på sitt uppdrag ger inte mycket hopp om hjälp.

Citat:
Ytterligare en aspekt som ska beaktas i detta sammanhang är revisorns oberoende. I 20 § revisorslagen anges att revisorn ska vara opartisk och självständig samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Detta krav anses i praxis vara så vidsträckt att det inte enbart ska röra sig om att revisorn de fakto ska vara opartisk och självständig utan kravet går så långt att revisorn inte ens får misstänkas vara beroende. Samtliga intressenter till revisionen ska kännas sig trygga med att revisorn är oberoende och att han eller hon inte lierar sig särskilt med en intressent. Detta innebär att uppkommer det en konflikt mellan t.ex. två aktieägare eller en medlem och styrelsen i en förening så kan revisorn inte engagera sig för en parts räkning i denna fråga.
Detta svammel tycks ha skapats av revisorskåren själv, som en ursäkt för att slippa redovisa huruvida man alls utfört något arbete. Såvitt jag vet existerar denna löjliga föreställning om en absolut opartiskhet annars endast i religiösa sammanhang.

Låt oss konstatera:
A Det är stämman som väljer revisor
Vilket betyder att stämman (=medlemmarna, ej styrelsen) är uppdragsgivare.

B Uppdraget består i att (för medlemmarnas räkning) granska att styrelsen ej begår fel.

Sannolikt innehåller mer än 99% av alla revisorsrapporter idag ingenting annat än en försäkran om att man granskat enligt god revisonssed.

Hur kan jag någonsin veta om jag får någon valuta för pengarna?
En revisor som lämnar sin årliga försäkran om att ha granskat enligt god revisionssed, kan naturligtvis ljuga lika väl som jurister och tjänstemän inom t ex röda korset och HSB. Även präster, poliser och politiker gör bevisligen så ibland. Revisorer har inte utrustats med någon bevisad högre moral än andra kategorier.

Det borde följaktligen finnas någon som löpande/kontinuerligt kan granska att revisorn utför ett seriöst och kompetent arbete.

Låt oss då konstatera ytterligare två saker:

C en valberedning har inget lagstöd för att ens försöka uppträda i den rollen. (Därför tror jag inte på den lösningen).

D Endast medlemmarna själva skulle (ibland) kunna upptäcka en revisors underlåtenhet att reagera på felaktigheter från styrelsen, om de hade tillgång till styrelsens protokoll.

E för en någorlunda effektiv kontroll skulle krävas en lagändring (eller av rättslig instans framtvingad omtolkning av lagen) som satte stopp för revisorernas möjligheter att slippa samarbeta med sina uppdragsgivare, med ovan anförda svepskäl.

Punkten A gäller och punkten B gäller, och även en revisor borde kunna avkrävas att han ska arbeta flitigt och lojalt mot sin uppdragsgivare, på samma sätt som en advokat arbetar för, och visar lojalitet mot sina klienter.

Såvitt jag begriper fungerar i praktiken revisorn idag tvärtom som ett hinder mot en rimligt fungerande kontroll och granskning av styrelsernas förehavanden, eftersom den ju anses kunna ersätta medlemmarnas egenkontroll. Revisorn fungerar m a o som ett skydd för styrelsen och ett hinder mot medlemmarnas rättmätiga krav på insyn och granskning. Även detta betalar vi för!


Fråga: ska vi medlemmar fortsätta betala för något så orimligt?

Gällande regelverk säger att Stämman (-inte styrelsen-!) ska välja revisorer.

Fråga: Varför har man gjort ett nummer av detta, om det saknar betydelse? Inte var det väl lagstiftarnas tanke att konstruera ett system som bara ser ut att ge någon form av skydd mot direkta falsarier, eller felbeslut pga okunnighet. Men som i praktiken fungerar som styrelsens skydd mot upptäckt av bedrägerier och felhandlingar.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-09-06, 16:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Ernst & Young kan inte förklara sig

Till Ernst & Youngs regionchef i Malmö, Per Karlsson, skickade jag följande mejl efter att han konstaterat att alla fel Ernst & Young begått inte begåtts;
Citat:
Jag vet inte varför du vill undvika att skicka epost, utan föredrar det sätt att kommunicera som var vanligt under 1900-talet.
Jag har erhållit ditt svar, daterat den 27 augusti 2010, och kan bara beklaga att du inte bemött en enda punkt eller besvarat en enda fråga, Du bara upprepar vad jag redan hört.
Detta alltså trots att jag så noga beskrivit bristerna som gjorts i revisionen.
Om Ernst & Young tycker att en revision, där t.ex. varje årsredovisning reviderad av Ernst & Young bevisligen innehåller mängder med fel, är en revision utförd enligt god revisionssed så är det inte utan att man undrar vilka tolkningar Ernst & Young lägger in i rättesnöret "god revisionsed".

Du skriver;
"Ernst & Young har i brev tidigare till dig beskrivit de regler en revisor har att leva efter bl a att man som revisor inte kan kommunicera med en enskild medlem".
Det stämmer inte att Ernst & Young för mig beskrivit reglerna som en revisor har att leva efter.
Jag vill särskilt understryka att Ernst & Young inte beskrivit några regler som säger att en revisor inte kan kommunicera med en enskild medlem.
Tvärtom. Ernst & Young har för mig bekräftat att det inte finns något regelverk som på något sätt reglerar revisorns möjlighet att kommunicera med en enskild medlem.
Det är i stället så att det är en revisors skyldighet, enligt god revisionssed, att beakta enskilda medlemmars synpunkter och rätta upp de fel som begåtts.

Därav min fråga till dig här;
Kan du precisera ordagrant (i form av exakta citat) vad det, enligt dig, står i regelverken som förhindrar revisorn att kommunicera med enskilda medlemmar?
Till svar fick jag bara en kopia (via snigelpost) av samma text som i det första inlägget i denna tråd.
Jag har nu därför skickat ett nytt mejl till regionchef Per Karlsson;

Citat:
Tack för kopian (som jag erhöll den 2/9) av den text jag erhållit tidigare, men det var dock inte riktigt vad jag efterfrågade.

Svaret på min fråga om revisorns tystnadsplikt är att de enda regelverk som reglerar detta är;
1. revisorslagen, 26 §;
"26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 27 b och 27 c §§ samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:564)".

2. regel 5 i FARs yrkesetiska regler enligt följande;
"En medlem får inte röja sådana sakförhållanden eller uppgifter för utomstående som medlemmen har fått kännedom om i sin yrkesutövning, om medlemmen inte har upplysningsplikt enligt författning, professionell skyldighet eller rätt att yttra sig eller behörigt tillstånd i övrigt. Medlemmen får inte heller utnyttja sådan information på ett sätt som är till fördel för medlemmen själv eller till skada eller nytta för någon annan."

Sedan är allt annat fria tolkningar från Ernst & Young utifrån detta, och det finns inget i ovanstående regelverk som på det minsta sätt förhindrar en revisor att ha en dialog med enskild medlem, om anledning till dialog fanns på något sätt (t.ex. om fel begåtts i revisionen).

Jag vet vad det står i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler och har inga frågor om detta.
Mina frågor avser istället Ernst & Youngs personliga tolkningar (som bara Ernst & Young kan förklara) och varför ni valt att göra just de fria tolkningar som ni har gjort.

Med ditt svar har du bekräftat att det inte finns något som helst regelverk som begränsar revisorns möjlighet att kommunicera med enskilda medlemmar.


A. Ernst & Young gör en personlig tolkning enligt;
"Med utomstående avses i detta sammanhang någon utanför revisionsteamet".

Detta är definitivt en felaktig tolkning av regelverket.
Att Ernst & Young ser en medlem i en brf (dvs revisorns uppdragsgivare) som utomstående är häpnadsväckande.
Ernst & Young säger alltså här att Ernst & Young bara kommunicerar med den som revisorn har att granska, och inte med Ernst & Youngs uppdragsgivare.
Med detta sätter sig Ernst & Young i en jävsituation.

De utomstående som de yrkesetiska reglerna syftar på är i detta fall följaktligen någon utanför föreningen, dvs icke-medlem i brf:en.

1. Kan du förklara varför Ernst & Young valt att göra denna speciella tolkning av FARs yreksetiska regler (det är ju något som endast Ernst & Young kan svara på)?
b. Dvs vad baseras denna tolkning på av vad som inbegrips i termen "utomstående", där revisionsfirmans uppdragsgivare räknas som utomstående av Ernst & Young?B. Ernst & Young gör en personlig tolkning enligt;
"Den yrkesetiska regeln innebär att huvudregel är tystnadsplikt. Det är enbart i det fall det finns stöd för något annat som revisorn kan uttala sig".

Detta stämmer inte heller, utan det är i stället precis som det står i de yrkesetiska reglerna, t.ex. är revisor skyldig att yttra sig i enlighet med "professionell skyldighet".

Dvs revisor kan diskutera föreningsfrågor med enskilda medlemmar och det är t.o.m. revisorns skyldighet att göra detta för att reda ut misstänka fel och oegentligheter (såväl direkta fel i årsredovisningen som ev. oegentligheter begångna av styrelsen i föreningen).

Inte minst viktigt är sedan att föreningens medlemmar, efter utredning, får ta del av de fel & oegentligehter som revisorn upptäcker i sin roll som revisor.

2. Kan du förklara varför Ernst & Young har valt att göra denna speciella tolkning (det är ju något som endast Ernst & Young kan svara på);
"Den yrkesetiska regeln innebär att huvudregel är tystnadsplikt. Det är enbart i det fall det finns stöd för något annat som revisorn kan uttala sig"?
b. Vilket regelverk baserar Ernst & Young sig på när Ernst & Young säger att huvudregeln är tystnadsplikt?
c. Varför anser Ernst & Young inte att "Det är enbart i det fall det finns stöd för något annat som revisorn kan uttala sig" inbegriper t.ex. detta fall där revisionen från Ernst & Young falerat på så många olika och allvarliga sätt?
Vi kan väl emellertid förutsätta att när Ernst & Young nu kommit till det läge att det inte längre går att slingra sig och undvika svara så gör Ernst & Young precis som HSB. Dvs jag kommer inte att få svar på mina frågor.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-09-18, 11:50
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard hur ska revisorer hjälpa medlemmar

http://bostad.lansfast.se/data/CFil/...ile_cmNone.pdf

Detta är en förening förvaltad av den mycket tveksamma förvaltaren Tony Boding Adex. Jag har skrivit några brev och berättat om deras förvaltares sätt att arbeta. Det enda svar fick jag från ordföranden att jag borde sitta bakom lås och bom som ifrågasätter Adex.

Detta var en parentes. Nu har man lagt ut en årsredovisning där man beskriver årets vinst 152 miljoner.

Förklaringen som går att läsa medupskrivningsfond och att föreningen köpte ett aktiebolag istället för fastigheterna är lite svåra i alla fall för mig att förstå.

I ett sådant fall som beskrivs, borde inte revisorerna förklara något?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vad får förenings revisor granska? sophi Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2010-06-10 10:48
Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen Beaufort Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2010-03-03 13:36
Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2008-04-11 11:53
lekmannaevisor sitter med på styrelsemöte MrDean Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2008-03-20 14:30
Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 11 2008-03-15 19:05Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:36.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare